PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS"

Átírás

1 TANÁRKÉPZŐ ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR Neveléstudományi Tanszék PEDAGÓGIAI TERVEZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS Dr. Kotschy Andrásné Késztette: Dr. Szilágyiné Gálos Ildikó MA tanári A dolgozat felépítése 1. A szakirodalom feldolgozása 1.1 Az oktatás célja 1.2 A pedagógiai értékelés 1.3 Az oktatási folyamat tervezésének szempontjai és menete 2. A tervezőtevékenység gyakorlata 2.1 Könyvtárhasználat tervezése az iskola makrótantervébe 2.2 Könyv- és könyvtárhasználat tematikus tervezése 1-4. évfolyamon 2.3 A könyv- és könyvtárhasználati ismeretek spirálisan bővülő tematikus terve 2.4 Értékelés mesefa segítségével 1 4. évfolyamon

2 Az oktatás célja Az oktatás céljai a tanulók személyiségfejlődésében bekövetkezett tervezett változások, amelyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeként valósulnak meg a korszerű műveltségfelfogást reprezentáló művelődési anyag feldolgozása során. Az oktatásnak a tanulók személyiségfejlődését, azaz nevelését kell szolgálnia, az oktatási cél egyben nevelési cél is. Oktatáspolitikai, elméleti munkákban az oktatás és nevelés fogalmát gyakran elválasztják egymástól. E mögött a megoldás mögött történelmi-politikai és pedagógiai okokat egyaránt találunk. Manapság az oktatás nevelő hatását gyakran csak a személyiség intellektuális fejlesztésében látják. Az oktatási célok osztályozása Benjamin S. Bloom és munkatársai a személyiségfejlesztés három területét emelték ki, és ezekre készítették el célrendszerüket. Nevezetesen, a 1. kognitív (értelmi); 2. affektív (érzelmi-akarati); 3. pszichomotoros (mozgásos) fejlesztésre. Az osztályozás elméleti alapja a taxonómia elvén alapul. A taxonómia olyan osztályozási rendszer, amelyben az események, jelenségek, tárgyak vagy célok egymásutánját egységes elv határozza meg. A pedagógiában ez a belső rendező elv általában a kumulatív hierarchia, ami azt jelenti, hogy az egymás fölé rendelt célok, jelenségek (osztályok) mindig magukban foglalják az alacsonyabb szintűeket. 1. Az értelmi fejlődés szintjei ISMERET SZINTJE: az emlékezésre, felismerésre, felidézésre építő tények, információk, fogalmak, törvények, szabályok, elméletek, rendszerek ismerete. MEGISMERÉS SZINTJE: összefüggések értelmezését, saját szavakkal történő leírást jelent (összefoglalás készítése, táblázatba rendezése, tételhez példák keresése, szabályok saját szavakkal való leírása, bizonyos jelenségek definiálása, szimbólumok, ábrák, rajzok és nyelv egymásba transzformálása). ALKALMAZÁS SZINTJE: a probléma felismerése, a megoldás keresése és a megoldás végrehajtása (terminológiák, szimbólumok használata, matematikai kijelentések alkalmazásai, rutinfeladatok megoldása, algoritmusok alkalmazása, manuális készségek birtoklása). ANALÍZIS SZINTJE: az elemző gondolkodáson kívül magyarázatokat is tartalmaz, tehát összehasonlító és értékelő részei is vannak. Az analízis szintjének feladatai három részre oszthatók. a) Fel kell tárni, hogy egy komplex folyamat vagy jelenség elemei hogyan állnak össze egységes egésszé. b) Meg kell ítélni, hogy az elemek együttműködése logikusan következik-e a folyamat vagy jelenség struktúrájából. c) Meg kell fogalmazni a működés mögött álló motivációkat. SZINTÉZIS SZINTJE: új eredmény létrehozása (összetevői a tervezés, kivitelezés és az eredmények értékelése). ÉRTÉKELÉS SZINTJE: a különböző nézetek összevetése, elemzése, azaz önálló véleményalkotás és ítélkezés. 2

3 2. Az érzelmi-akarati fejlesztés szintjei ODAFIGYELÉS SZINTJE: nyitottság a különböző külső hatások, értékek befogadására (a matematika iránti érdeklődés, motiváltság). REAGÁLÁS SZINTJE: aktív válasz, együttműködési készség egy külső hatásra (a matematikához való hozzáállás). ÉRTÉKELÉS SZINTJE: értékek befogadása, egyes értékek preferálása, ítélkezés (a matematika értékelése tiszta, illetve alkalmazott tudományként). ORGANIZÁCIÓ SZINTJE: értékrend kialakítása. AZ ÉRTÉKRENDET TÜKRÖZŐ VISELKEDÉS SZINTJE: A jellem kialakulása, az értékrend és a cselekvés harmóniájának megteremtése. Időszakonként célszerű felmérést végezni az affektív tényezők vizsgálatára. 3. A pszichomotoros képességek fejlesztésének szintjei UTÁNZÁS SZINTJE: mozgások másolása. MANIPULÁLÁS SZINTJE: mozgáskorrekciók végrehajtása, felesleges mozdulatok kiküszöbölése, mozgási sebesség növelése. ARTIKULÁCIÓ SZINTJE: mozgáskoordináció kialakulása, hasonló mozgások szimultán és egymást követő végzése. AUTOMATIZÁCIÓ SZINTJE: mozgások automatikus végrehajtása, rutin és spontaneitás szétválása. A konkrét cselekvések, műveletek főleg az alsóbb évfolyamokon dominálnak. 4. Az általános célok konkretizálása A hagyományos célmeghatározások gyakran túlságosan általánosak. A pontos és mérhető cél három elemből áll: 1. A tanulói tevékenység olyan leírásából, amely egy külső szemlélő számára is e egyértelműen megfigyelhető, értékelhető. tudni felfogni megragadni tervezni érteni megérezni írni értékelni kiválasztani azonosítani Az első oszlop igéi bizonytalan célmegjelölést tartalmaznak. A második oszlop igéi világosabban utalnak az elvárt viselkedésre, illetve arra a tevékenységre, amelynek sikeres elvégzése bizonyíthatja a követelmények teljesítését. Az ilyen célokat nevezzük viselkedési- vagy operacionalizált céloknak. 2. Azoknak a feltételeknek a leírásából (időtartam, eszközhasználat), amelyek közt a célzott tevékenység megvalósul. 3. Az értékelés minimumszintjének meghatározásából. 3

4 A pedagógiai értékelés Az értékelés híd a tanítás és tanulás között. (Birenbaum) Az értékelés az a folyamat, amelyben szisztematikusan vizsgáljuk, vagy megítéljük valamilyen jelenségnek, eseménynek vagy tárgynak az értékét. Az utóbbi években szerepe megnőtt nagy mértékben megnőtt, mivel meg kell felelni a munkaerőpiac elvárásainak. KÖVETELMÉNY: érvényesség CÉLJA: érték-megállapítás TÍPUSAI: *Lágy-kemény Visszacsatolás *Külső-belső Minőségjavítás *Diagnosztizálótartalmi formatív-szummatív fogalmi *Kritériumhoz-normáhozstandardhoz visz. megbízhatóság objektivitás FUNKCIÓJA: minősítés motiválás szelekció pályaorientáció PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS Szintje: országos regionális helyi iskolai csoport, egyén Eredményesség Pedagógiai hozzáadott érték Hatékonyság SES Diagnosztikai értékelés (helyzetfeltáró) célja: az előzetes tudás, a tanulói hozzáállás megállapítása. A tervezéskor, a döntéshozatalban segít. Formatív értékelés (fejlesztő) célja: a hibák, nehézségek feltárása nyomán a javítás, pótlás, differenciálás. Ez az oktatási folyamat közben fordulnak elő, és itt lehetségesek az nevelő célzatú osztályzatok. Lezáró minősítő értékelés (szummatív) célja: az egész folyamatról, tanulókról egy globális képet nyerni. Az oktatási folyamat lezárásaként alkalmazzák, és ekkor szükséges az egyértelmű minősítés. 4

5 Az értékelés folyamata Funkciójának tisztázása, rögzítése Az értékelés tervezése Célok, követelmények megfogalmazása a tantervek, pedagógiai program alapján Információgyűjtés adatgyűjtés Az információgyűjtés módszereinek, eszközeinek kiválasztása, kifejlesztése Ellenőrzés Mennyiségi értelmezés: osztályzat, pontszámok, stb. Az információk elemzése, értelmezése Minőségi értelmezés: szöveges, metakommunikatív jutalom Minősítések, döntések megfogalmazása Szöveges értékelés: leginkább alkalmas arra, hogy differenciált, személyes hangú és fejlesztő javaslatokat is megfogalmazó értékelést nyújtson a tanulóról, viszont a legtöbb munkát igényli. A jó értékelés tehát olyan differenciált megerősítés, amely a teljesítmény mellett az előrehaladást is minősíti és kijelöli a továbbtanulás útját. Megerősítés: egy választ követő bármilyen esemény, amely növeli annak a valószínűségét, hogy a válasz újra megjelenik, amikor újra hasznos helyzet áll fenn. Sokféle formája lehet, akár szóban, írásban, vagy non-verbális úton. (mosoly, bólintás) Lényeges, hogy a teljesítmény és a megerősítés között ne teljes el túl sok idő. A megerősítés, amely lehet pozitív (dicséret) és lehet negatív (elmarasztalás) egyik legtöbb vitát kiváltó formája az osztályozás. Osztályozás: ha ez az egyedüli formája az értékelésnek, akkor azt eredményezheti, hogy a tanulók többet szoronganak az iskolában, ezáltal a teljesítményük és a tanulási kedvük csökken. Céljukká nem a tudás, hanem maga az osztályzat válik. Pygmalion effektus: Az a jelenség, hogy ha valakitől eleve jó teljesítményt várunk el, akkor ez az elvárás tudatos és nem tudatos módon közvetítődik is. Következtében pedig az illető valóban képes lesz megfelelni ennek, vagyis jó teljesítményt nyújthat. 5

6 Az oktatási folyamat tervezésének szempontjai és menete Tanítás-tanulás tervezése: az oktatási folyamat legelső, szinte láthatatlan lépései a tanár elképzelései, célkitűzései munkájáról, majd ezeknek a gondolatoknak szakszerű, logikus, rendbe rendezése, vagy a tanítás-tanulás tervezése. A tervezésben segítséget nyújtó kiindulási pont a tanterv, amely olyan pedagógiai dokumentum, melyben a tanulásszervezés legfontosabb kategóriái szerepelnek. Ezt figyelembe véve készíti el a pedagógus először az egész tanév tervét, a tanmenetet. A tanmenetnél részletesebb és tartalmasabb is, amikor már meghatározott témákra bontjuk a tananyagot, tematikus tervet készítünk. A tematikus terv kb. 4-8 óra (1-2 hét) anyagát foglalja egységbe, az erre való felkészülést biztosítja. A tematikus tervezés során már a pedagógus rendelkezik a szükséges információk döntő részével, tudja, hogy az előző tananyagrészeknél milyen eredményeket ért el, milyen tudásra számíthat és mit kell pótolnia, vagy melyek azok a problematikus pontok, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetnie. tartalmi elemzés logikai elemzés A feltárt tartalmi elemeket eredményesen tanítható és tanulható struktúrában kell elrendezni. Meg kell határozni a téma helyét is a tananyag rendszerében (mire épül, mit készít elő). 6

7 Gyakorlat Könyvtárhasználat tervezése az iskola makrótantervébe A könyvtárhasználat alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és feldolgozó tevékenységük során alkalmazni tudnak. Az iskola feladata felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK (KERETTANTERV) A könyvtárhasználattan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó ismeretek megjelennek a közös követelményekben, az informatika és a szaktárgyak alapvető követelményrendszerébe építve. KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN Közös követelmények Szaktárgyak óráin + Magyar Informatika Tanítási órán kívüli egyéb tevékenységek AZ ISMERETKÖR JELLEGZETESSÉGE 1. Egyik eleme egy világosan elkülöníthető alapozó ismeret-együttes, amely a könyvtárra mint információtároló és szolgáltató egységre, a dokumentumokra mint forrásokra és az elérésüket biztosító tájékoztató eszközökre vonatkozik. Olyan tartalomtudásról van itt szó, amely nélkül az önálló ismeretszerzés nem lehet hatékony. 2. A másik elem a fellelt információ feldolgozása ezt a szellemi munka technikája elnevezés foglalja össze. A kerettantervekben a könyvtárhasználati ismeretkörnek ez a része a magyar nyelven belül jelenik meg. Az információ megjelenési formája általában természetes nyelvű szöveg, amelyből csak megfelelő szövegértelmező, illetve -feldolgozó képességgel tud a tanuló ismereteket szerezni. Akár grammatizáló, akár kommunikáció-központú anyanyelvi oktatás valósul meg, a szöveg - mint alapvető nyelvi egység - megjelenik a tananyagban. Sokoldalú vizsgálata, ismerete vezet el az önálló információ-feldolgozáshoz, ahhoz a képességhez, hogy a szóbeli vagy írásbeli közlések valamely problémának megfeleltetett lényegét felismerjük, kiemeljük, saját szempontjaink szerint rendszerezzük és új közlést hozzunk létre, tehát az információt saját tudásunkká transzformáljuk. Ebben az értelemben oktatása során a tanulás tanítása valósul meg. A megtanított ismeretek rendszeres alkalmazás, gyakorlás útján válnak élővé, s így lesz a tantárgy is tantárgyközivé. A tananyag alapozó jellegű, elsajátítása során eszközzé alakul, lehetővé teszi bármely tantárgy aktív elsajátítását, ha az azokat tanító kollégák tudnak tanulóiknak erről a képességéről és alkalmazzák tantárgyuk tanítása során. Ilyen értelemben a könyvtárhasználat tanítása tantárgyközi feladat is, megvalósul benne a kommunikációs kultúra fejlesztése és a tanulás tanítása egyaránt. A TANANYAG SZERKEZETE: Spirális szerkezetű ismeretek: 1. A könyvtárak általános rendje. 2. Dokumentumismeret. 3. Kézikönyv használata. Lineáris szerkezetű ismeretek: 1. Viselkedés a könyvtárban. Könyvek csoportosítása tartalom és funkció szerint. 2. Könyvtárhasználati szabályok. A könyv szerkezete és tartalma. 3. A könyvtári állomány raktári rendje. Betűrend. Dokumentumtípusok 4. Lakóhelyi gyermekkönyvtár. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok. 5. Raktári rend. Dokumentumtípusok. Segédkönyvek. 6. Betűrendes leíró katalógus. 7. Kézikönyvtár. 8. Információkereső nyelvek. ÓRASZÁM 1-4. ÉVFOLYAMON: Magyar nyelv és irodalom= = 14 magyar (minimum) 7

8 Könyv- és könyvtárhasználat tematikus tervezése 1 4. évfolyamon 1. VÁLTOZAT(minimum) ÉVFOLYAM Kerettanterv + helyi tanterv óraszám (magyar órákból) 4 óra 4 óra 4 óra 6 óra 1-4 ÉVFOLYAMON ÖSSZESEN: 18 ÓRA 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam A tanulók könyvtárlátogatás alkalmával szerezzenek élményeket. Ismerjék meg a helyes könyvtári viselkedés szabályait. Szerezzenek tapasztalatokat a könyvtárban elhelyezett gyermekkönyvek csoportosításáról. 1. Ismerkedés a könyvtárral, beiratkozás, a könyvtár sajátosságai =1 óra 2. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai, őrjegy használata= 1 óra 3. A gyermekkönyvek csoportosítása, válogatása. Ismerkedés a gyermekújságokkal. A szövegekben a kép és a szöveg együttes ismerete= Sajátítsák el a tanulók a könyvtárhasználat rendjét. Ismerjék meg a betűrend szerepét a könyvtári rendben. Alakuljon ki bennük az olvasás szeretete, a könyvek védelme iránti igény. Ismerjék meg a könyv főbb részeit, tudják megállapítani a könyv szerzőjét és címét, tudják használni a tartalomjegyzéket. Legyenek képesek (segítséggel) használni a gyermeklexikont. 1. A könyvtár sajátosságai, a könyvtárhasználat rendje, a könyvtárhasználat alapvető szabályai= 1 óra 2. A könyv adatai, tartalmi, formai elemei (szerző, cím, kötéstábla, számozott oldal)= 1 óra 3. Gyermeklexikon, szócikk, gyermekújság használata= 2 óra Célok A tanulók bővítsék további ismereteiket a könyvtárban elhelyezett dokumentumok rendjéről. A betűrend segítségével találják meg a szabadpolcon a gyermekeknek szóló könyveket. Ismerjék meg a gyermekek részére szerkesztett sorozatokat, tudják, hogy tanulmányaik során melyeket (hol) hasznosíthatják. Rendszeresen használják a helyesírási szótárt. 1. Rend a könyvtárban, a könyvtár főbb része, a könyvek csoportosítása tartalmuk szerint, sorozatok= 2 óra 2. A lexikonok és szótárak jellemzői, használatuk= Szerezzenek élményeket a tanulók a lakóhelyi gyermekkönyvtárban. Szerezzenek tapasztalatokat a nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok köréről. Ismerjék meg a legfontosabb gyermekeknek szóló kézikönyveket (segédkönyveket) Szerkezeti jellemzőinek ismerete alapján legyenek képesek a tanulók, a feltett kérdésekre adandó válasz megkeresésére, lényegkiemelésre. 1. Látogatás a lakóhelyi gyermekkönyvtárban = 1 óra 2. Gyermekfolyóiratok, gyermekrovat= 1 óra 3. Nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumok köre az iskolai könyvtárban= 1 óra 4. Gyermekeknek készült segédkönyvek= 5. Ismerkedés a könyvtári tájékoztató eszközökkel katalóguscédula, a katalógusok szerepe a könyvek és egyéb információhordozók keresésében= 1 óra 8

9 2. VÁLTOZAT ÉVFOLYAM Kerettanterv + helyi tanterv óraszám (magyar órákból) 5 óra 5 óra 6 óra 8 óra 1-4 ÉVFOLYAMON ÖSSZESEN: 24 ÓRA 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Célok A könyvtár légkörének, hangulatának megszerettetése, a beiratkozás feltételeinek, a könyvtárban való viselkedés alapszabályainak megismerése. Barátkozás a könyvekkel, élményszerzés, pozitív attitűd kialakítása. 1. Könyvtárlátogatás, beiratkozás, viselkedés a könyvtárban= 1 óra 2. Mesekönyvek, képeskönyvek és ismeretterjesztő könyvek nézegetése, beszélgetés a képekről, élményszerzés. A könyvekkel való helyes bánásmód kialakítása: lapozás, tisztaság= 3. Ismerkedés a gyermeklexikonnal és a betűrenddel= A könyvtár tereiben való tájékozódás. A könyvek szerkezetében tudjanak eligazodni, ismerjék meg a könyvek jellemző adatait (cím, szerző, kiadó) Ismerjenek meg néhány gyermekfolyóiratot. 1. Tájékozódás a könyvtári állomány rendjében: kölcsönözhető és nem kölcsönözhető könyvek = 1 óra 2. A könyv részei: könyvborító, gerinc, címlap adatai, a tartalomjegyzék használata= 1 óra 3. A gyermeklexikon használata: szócikk és címszó. A keresés gyakorlása= 4. Gyermekfolyóiratok a könyvtárban. Cikkek ajánlása saját olvasmányélmény alapján= 1 óra A könyvtár tereiben való tájékozódás képességének kialakítása: állományrészek megkülönböztetése (szépirodalom - ismeretközlő irodalom - kézikönyvek). Legyenek ismeretei a könyvtár raktári rendjéről. A dokumentumokról szóló információk gyűjtése, lejegyzési módjainak megismerése. Ismerje meg a legfontosabb lexikonokat és szótárakat, s tudja ezeket segítséggel használni. A lakóhely más könyvtárainak megismerése. 1. A könyvek csoportosítása tartalmuk szerint, raktári rend, keresés a könyvtár polcain= 2. A dokumentumokat azonosító adatok keresése, lejegyzésük módjai, könyvajánlás = 1 óra 3. Szótárak és általános lexikonok megismerése, használata segítséggel= 4. Könyvtárlátogatás a lakóhely más könyvtáraiban= 1 óra Legyenek ismeretei az alapvető kézikönyvekről és azok használatáról. Ismeretközlő könyvekből és folyóiratokból segítséggel tudjon információkat gyűjteni, s ezeknek a felhasználásával beszámolót készíteni. Tudja, hogy a könyvtárak nem csak nyomtatott dokumentumokat gyűjtenek. Ismerjen meg más információhordozókat és azok használatát. Ismerje meg a katalóguscédula adatait. 1. Tudja használni segítséggel a szótárakat és általános lexikonokat. Tudja, hogy melyik milyen információk szerzésére alkalmas= 1 ó. 2. Ismerjen meg szaklexikonokat, illetve enciklopédiákat. Ismerje meg, hogyan lehet keresni az enciklopédiákban, mennyiben más jellegű kézikönyv, mint a lexikonok. Mikor célszerű az egyik, s mikor a másik használata= 3 óra 3. Próbáljon meg segítséggel ismeretközlő művekből és folyóiratokból megadott témához információkat gyűjteni, s beszámolót készíteni. Törekedjen az információforrások legfontosabb adatainak lejegyzésére= 4. Ismerje meg a nem nyomtatott dokumentumokat, s azok használatát is= 1 óra 5. Ismerje a kat. cédula adatait =1 óra 9

10 3. VÁLTOZAT ÉVFOLYAM Kerettanterv + helyi tanterv óraszám (magyar órákból) 6 óra 6 óra 6 óra 8 óra 1-4 ÉVFOLYAMON ÖSSZESEN: 26 ÓRA 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Célok A könyvtár légkörének, hangulatának megszerettetése, a beiratkozás feltételeinek, a könyvtárban való viselkedés alapszabályainak megismerése. Barátkozás, élményszerzés, pozitív attitűd kialakítása. Információkeresési technikák megalapozása. 1. Könyvtárlátogatás, beiratkozás, viselkedés szabályok tanulása= 2. Mesekönyvek, képeskönyvek és ismeretterjesztő könyvek nézegetése, beszélgetés a képekről, élményszerzés. A könyvekkel való helyes bánásmód kialakítása: lapozás, tisztaság= 3. Ismerkedés a gyermeklexikonnal és a betűrenddel= 1. Tájékozódás a könyvtári állomány rendjében: kölcsönözhető és nem kölcsönözhető könyvek= 1 óra 2. A könyv részei: könyvborító, gerinc, címlap adatai, a tartalomjegyzék használata= 3. A gyermeklexikon használata: szócikk és címszó. A keresés gyakorlása= 4. Gyermekfolyóiratok a könyvtárban. Cikkek ajánlása saját olvasmányélmény alapján= 1 óra 1. A könyv évezredes útja= 1 óra 2. A könyvek csoportosítása tartalmuk szerint, raktári rend, keresés a könyvtár polcain= 3. A dokumentumokat azonosító adatok keresése, lejegyzésük módjai, könyvajánlás= 1 óra 4. Szótárak és általános lexikonok megismerése, használata segítséggel= 5. Könyvtárlátogatás a lakóhely más könyvtáraiban= 1 óra 1. Tudja használni segítséggel a szótárakat és általános lexikonokat. Tudja, hogy melyik milyen információk szerzésére alkalmas= 1 óra 2. Ismerjen meg szaklexikonokat, illetve enciklopédiákat. Ismerje meg, hogyan lehet keresni az enciklopédiákban, mennyiben más jellegű kézikönyv, mint a lexikonok. Mikor célszerű az egyik, s mikor a másik használata= 3 óra 3. Próbáljon meg segítséggel ismeretközlő művekből és folyóiratokból megadott témához információkat gyűjteni, s beszámolót készíteni. Törekedjen az információforrások legfontosabb adatainak lejegyzésére = 4. Ismerje meg a könyvtárakban található nem nyomtatott dokumentumokat, s azok használatát is= 1 óra 5. Ismerje meg a katalóguscédula adatait= 1 óra 10

11 A KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK SPIRÁLISAN BŐVÜLŐ TEMATIKUS TERVE

12 AZ 1. ÉVFOLYAM KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TEMATIKA ÉS ÚTMUTATÓ 1. A KÖNYVTÁRAK ÁLTALÁNOS RENDJE TÉMA ISMERETANYAG TEVÉKENYSÉG SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLATOK A KÖNYVTÁRBAN BEIRATKOZÁS KÖLCSÖNZÉS 2. DOKUMENTUMISMERET A KÖNYVTÁRBAN TALÁLHATÓ DOKUMENTUMTÍPUSOK A könyvtár fogalma. A könyvtár terei. A könyvtáros és a gyerekek közti kapcsolat. Viselkedési szabályok a könyvtárban. Az iskolai könyvtár feladatai. A beiratkozás szabályai. Az olvasójegy fogalma, adatai, szerepe a kölcsönzésben. A kölcsönzés folyamata és szabályai. Az őrjegy fogalma. Dokumentumtípusok: könyv, folyóirat, hanglemez, kazetta, DVD, CD-rom, számítógépes oktatóprogramok. Látogatás az iskolai könyvtárba. Az iskolai könyvtár dokumentumai. Hogyan iratkozzunk be a könyvtárba? Csoportos beiratkozás. Hogyan kölcsönzünk könyveket? Őrjegy készítése. Mesehallgatás. Gyerekeknek szóló rajz- és bábfilmek megtekintése. Zenehallgatás. KÖNYVTÁRI KÖNYVEK Kölcsönözhető könyvek. Keresés megadott szempont alapján (mesék, versek, regények). 3. KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA LEXIKONHASZNÁLAT A lexikon, a címszó fogalma. A betűrend szerepe a lexikonhasználatban. Betűrendbe sorolás. Fogalomalkotás. A könyvtár bemutatása Viselkedési szabályok megbeszélése Könyv- és könyvtárhasználati lapok használata. Kölcsönzési szabályok szimulációs játék Őrjegyek. A mesepolc bemutatása. Az abc. Gyermeklexi-konok:: Ablakzsiráf, Móra lexikon, Szókincstár. A gyerekek egyéni tapasztalatai Könyvek összehasonlítása az otthoni és könyvesbolti könyvek funkciói között. A könyvtárhasználat alapvető szabályai MESEFA Tudáspróba Könyv- és könyvtárhasználati lapok MESEFA Tudáspróba Kommunikáció Könyv- és könyvtárhasználati lapok MESEFA Őrjegy tervezése Olvasóvá nevelés. Legkedvesebb meséim írásbeli feladat. Az olvasókönyv meséi. Tanórán használt gyermeklexikonok. Könyv- és könyvtárhasználati lapok. MESEFA. 12

13 A 2. ÉVFOLYAM KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TEMATIKA ÉS ÚTMUTATÓ 1. A KÖNYVTÁRAK ÁLTALÁNOS RENDJE TÉMA ISMERETANYAG TEVÉKENYSÉG SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLATOK A KÖNYVTÁRBAN 2. DOKUMENTUMISMERET BETŰREND A KÖNYVTÁRBAN A könyvtár szolgáltatásai. Az olvasóterem fogalma. Magyar abc Könyvtári betűrend. Milyen részei vannak a könyvtárnak? Az olvasóterem dokumentumai. A betűrend szerepe a könyvtári könyvek elhelyezésében A KÖNYV ÍRÓJA ÉS CÍME A szerző és cím fogalma A könyv szerzőjének és címének megállapítása a címoldal alapján. Kikölcsönzött könyvek helye a polcon. KÖNYVKIADÓK, KÖNYVKIADÁS AZ ILLUSZTRÁTOR ÉS AZ ILLUSZTRÁCIÓ A TARTALOMJEGYZÉK FOLYÓIRATOK JELLEMZŐI 3. KÉZIKÖNYVHASZNÁLAT KÉZIKÖNYVEK HASZNÁLATA A kiadó és könyvkiadás fogalma. A kiadás évének fontossága. Az illusztrátor fogalma, az illusztráció szerepe, a szöveg és kép kapcsolata. A könyvek csoportosítása tartalom alapján. Folyóiratok csoportosítása: a megjelenés rendszeressége és téma szerint. Olvasóterem fogalma. A kézikönyvek típusai: lexikon, szótár, enciklopédia. Könyvkiadók nevének és a kiadás dátumának megállapítása a könyv címoldala alapján. Illusztráció készítése kedvenc mesékről, versekről. A könyv címe mennyire tükrözi a tartalmat? játékos feladatok. Gyermekfolyóiratok keresése, gyűjtése. Felnőtteknek szóló folyóiratokból gyerekekhez szóló cikkek gyűjtése. A kézikönyvek felismerése. Fogalomalkotás. Gyermekfolyóiratok böngészése. Könyvek keresése betűrend szerint. A mesekönyvek és tankönyvek írójának és címének megállapítása Szemléltetés: a könyvkiadók emblémái. A kiadás eltérő évének keresése az azonos című könyveken. A szép- és ismeretterjesztő könyvek illusztrációinak összehasonlítása. Tájékozódás a mesekönyvek és az ismeretterjesztő könyvek tartalomjegyzékében. Dörmögő Dömötör, Dumbó, Tapsi. Nők lapja, Anyák lapja mese-rovatai. Lexikonok, enciklopédiák, szótárak. Olvasóvá nevelés Könyv- és könyvtárhasználati lapok Helyesírás. Legkedvesebb meséim, verseim írásbeli feladat cím és rövid tartalom alapján. Tudáspróba A tankönyvek kiadója és a kiadás éve. A tankönyvek illusztrációinak szerepe a megértésben. A tankönyvek tartalomjegyzéke. Otthonról hozott folyóiratok gyűjtése, válogatása. ABALAK-ZSIRÁF Szókincstár A világ és az ember képes gyermek-enciklopédia USBORN Gyermekenciklopédia 13

14 A 3. ÉVFOLYAM KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TEMATIKA ÉS ÚTMUTATÓ 1. A KÖNYVTÁRAK ÁLTALÁNOS RENDJE TÉMA ISMERETANYAG TEVÉKENYSÉG SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLATOK A KÖNYVTÁRBAN 2. DOKUMENTUMISMERET AZ INFORMÁCIÓ FEJLŐDÉSE A KÖNYV RÉSZEI SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK 3. KÉZIKÖNYVHASZNÁLAT LEXIKONOK, ENCIKLOPÉDIÁK, SZÓTÁRAK JELLEMZŐI Nyitvatartási idő. Helyben használható dokumentumok. Könyvtári rendezvények Az írás fejlődéstörténete. Kódex, iniciálé fogalma Ókori íráshordozók és íráseszközök Gerinc, borító, könyvtest, kötéstábla fogalma. A könyv külső és belső részei. Könyvek rendje a könyvtárban. A szép- és ismeretterjesztő könyvek csoportjai. Lexikonok jellemzői, a hasáb és a szócikk fogalma. Enciklopédiák jellemzői, a mutató fogalma. A szótárak fajtái, a címszó fogalma. A kézikönyvtár dokumentumainak használata Szövegfeldolgozás, lexikonhasználat. Írás- és könyvtörténeti illusztrációk, diák elemzése. Iniciálé rajzolása A könyv részeinek felismerése. Adatok felismerése a könyv egyes részeiről. Szépirodalmi könyvek keresése mesék, versek, mondák, regények szerint Ismeretterjesztő könyvek gyűjtése megadott téma szerint. Lexikonhasználat, szócikkek keresése Keresés mutatók segítségével Szótárhasználat, címszavak keresése Kézikönyvtár felépítése Osztályteremben használt kézikönyvek A könyv évezredes útja - prezentáció Szöveggyűjte-mény. Szókincstár gyermeklexikon. Könyvtári környezet Könyvborítók szerepe. Hetvenhét magyar népmese, Zengő ABC, Fekete István: Vuk. Erdei állatok, Rétek, legelők állatvilága, A világ 7 csodája. Kézikönyvek az olvasóteremben. Egynyelvű és többnyelvű szótárak. Olvasóvá nevelés Mátyás király Corvája. Iniciálé készítése. Írás-és könyvtörténeti szinkrontáblázat A könyv évezredes útja - prezentáció. Címlap tervezése. Könyvek védelme. Kutassunk a könyvtárban! Feladatlapok otthoni gyakorlásra Tanórán használható kézikönyvek: Magyar szinonimaszótár Magyar helyesírási szótár Magyar értelmező kéziszótár Idegen szavak szótára Gyermeklexikon 14

15 A 4. ÉVFOLYAM KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI TEMATIKA ÉS ÚTMUTATÓ 1. A KÖNYVTÁRAK ÁLTALÁNOS RENDJE TÉMA ISMERETANYAG TEVÉKENYSÉG SZEMLÉLTETÉS KAPCSOLATOK KÖNYVTÁRAK RÉGEN ÉS MA A KÖNYVTÁR FELÉPÍTÉSE KÖNYVTÁRTÍPUSOK A GYERMEKKÖNYVTÁR 2. DOKUMENTUMISMERET AUDIOVIZUÁLIS DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE A KÖNYVTÁRBAN TALÁLHATÓ DOKUMENTUMTÍPUSOK GYERMEKFOLYÓIRATOK A régi és mai könyvtárak értéke, jelentősége Mai könyvtártípusok megismerése Zárt és vegyes rendszerű könyvtárak Szép- és ismeretterjesztő irodalom tárolása A gyermekkönyvtár Zenei könyvtár dokumentumai Látogatás egy gyermekkönyvtárban. Audiovizuális dokumentumok kölcsönzése. Viselkedési szabályok. Könyv, folyóirat, hanglemez, videó kazetta, DVD, CD-rom, számítógépes oktatóprogramok. A szerkesztő, főszerkesztő és a rovatok fogalma. Az én újságom az első gyermekfolyóirat megismerése. KATALÓGUS A KÖNYVTÁRBAN Ismerkedés a katalógussal A katalóguscédula fogalma és adatai A Cutter-szám Ismerkedés a régi könyvtárakkal. A Corvina kódexei. Az Országos Széhenyi Könyvtár A szak- és közművelődési könyvtár felépítése közötti különbségek (tartalom, tárolás, nyilvánosság kérdése). Látogatás a zenei könyvtárba Tájékozódás a gyermekkönyvtár dokumentumaiban. Hogyan kölcsönözhetünk filmeket? Mesehallgatás. Gyerekeknek szóló rajz- és bábfilmek megtekintése. Zenehallgatás. Gyermekfolyóiratok válogatása, rovatszerkesztők és főszerkesztő keresése. Folyóiratok rovatainak felismerése. A katalóguscédula adatainak keresése a könyvön A Cutter szám keresése a könyvön A könyv évezredes útja prezentáció (CD-melléklet) Kódexek a Corvinában könyv, ill. a digitális könyvtár tanulmányozása Története, szolgáltatásai. Látogatás egy szakkönyvtárban. Keresés a szép- és ismeretterjesztő dokumentumok között DVD, CD, hangkazetta Az iskolai és gyermekkönyvtár közti különbségek képes feladatok megoldása. Filmklub a könyvtárban: mesefilmek, ismeretterjesztő filmek Filmklub a könyvtárban: mesefilmek, ismeretterjesztő filmek Folyóirattár. Válogatás Benedek Elek gyermekújságaiból. Könyvtári környezet Szépirodalmi könyvek cédulakatalógusa Információhordozók szemléltetése (lásd: Írás-, könyv- és könyvtártörténet szöveggyűjtemény) Kronológiai táblázat Híres magyar könyvtárak Helyi pedagógiai szolgáltató szakkönyvtára vagy más szakkönyvtár megtekintése Helyi közművelődési könyvtár zenei részlegének megtekintése Zenehallgatás, kölcsönzés Kölcsönzés a gyermekkönyvtárból Tizenkét hónap az erdőn Rémus bácsi meséi Vízipók csodapók Varázslatos Rémus bácsi meséi Vízipók csodapók Varázslatos iskolabusz Tizenkét hónap az erdőn Környezetismeret Süni szakfolyóirat. Tudorka. Önálló munkára nevelés Olvasóvá nevelés. Címleírás alapjai (szerző, cím, kiadó, kiadás helyszíne és éve, a könyv oldalszáma) 15

16 3. KÉZIKÖNYVHASZNÁLAT AZ ENCIKLOPÉDIÁK Keresés enciklopédiákban A név- és tárgymutató Téma szerinti keresés általános és szakenciklopédiák-ban a tartalomjegy-zék és a mutatók alapján. Enciklopédia gyerekeknek, Tudománytár gyerekeknek, Kicsik tudománya Magyar és környezetismereti órán használt enciklopédiák. KÉZIKÖNYVEK CSOPORTJAI Határozó és összefoglaló kézikönyvek Keresés órai munkához Kis természet-határozó, Búvár Környezetismereti óra 16

17 ÉRTÉKELÉS MESEFA SEGÍTSÉGÉVEL 1 4. ÉVFOLYAMON Minden kisiskolás kap az év elején évfolyamonként egy Mesefát, mely könyvtárhasználati tudását, jártasságát és olvasottságát méri. A fa leveli jelentik az adott témakör egy-egy ismeretének elsajátítását, melyet ha teljesít, akkor kiszínezheti a megadott betűjeles leveleket zöldre. Az a kisdiák győz, akinek legelőször lesz színes a Mesefája. (A fa törzse már az első órán bebarnulhat.) Az egyéni, személyre szóló Mesefa mellett minden osztálynak van egy nagy Mesefája, (50x50cm), melynek leveleit akkor lehet zöldre varázsolni, ha egy-egy feladatot az osztály összes tanulója sikeresen megoldotta. Ez a nagy Mesefa tükrözi az osztály tudásszínjét, melyet a könyvtár falán helyezzünk el, inspirálva a nemes, osztályok közötti versengésre.

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban

1. az informatikában ( lehetőleg tömbösített könyvtárhasználat tanórák keretében) 2. a magyar irodalomban A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a NA T-ban A könyvtárhasználat tanításának alapvető célja, hogy oktatásának során a tanulók olyan eszköztudást sajátítsanak el, melyet a teljes tanulási

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai

Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai * Előadás Tóth Viktória Forráshivatkozás online környezetben (9. évfolyam) témájú órájához Készítette: Rónyai Tünde Budapesti POK, Őszi Pedagógiai Napok, 2016 Miben más a könyvtári óra? Élményszerű tanulás:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban)

Könyv- és könyvtárhasználat óraterve (éves bontásban) A könyv- és könyvtárhasználat kerettantervhez igazított helyi tanterve Készítette: Seressné Barta Ibolya A tanterv specialitása, hogy a könyv- és könyvtárhasználat tanítását 7-8. osztályban kiemelten kezeli,

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Készítette. Horváth-Kovács Beáta A Könyvtárhasználat tanításának célja A Nemzeti Alaptanterv a Könyvtárhasználatot nem csupán a számítástechnika mellé rendeli,

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe:

Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe: Az iskola és a könyvtár megnevezése és címe: Pátrohai Móricz Zsigmond Általános Iskola 4523 Pátroha, Szabadság út 7. Községi és Iskolai Könyvtár 4523 Pátroha, Iskola u.9. A fenntartó és működtető megnevezése

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek 1

Könyvtárhasználati ismeretek 1 Könyvtárhasználati ismeretek 1 A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is bármely ismeretszerző és -feldolgozó tevékenységük

Részletesebben

Könyvtárhasználati tudnivalók

Könyvtárhasználati tudnivalók Könyvtárhasználati tudnivalók 1. Mi a könyvtár? (A könyvtár fogalma) A könyvtár könyvek és más információhordozók gyűjtőhelye. Azért jött létre, hogy összegyűjtse, megőrizze, és a használók számára rendelkezésre

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

INFORMATIKA 1 4. évfolyam

INFORMATIKA 1 4. évfolyam INFORMATIKA 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TÁMOP /08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Moduláris oktatási program:

TÁMOP /08/2/ A kompetencia alapú oktatás elterjesztéséért Szolnokon projekt. Moduláris oktatási program: Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Tel./Fax.: 56/514-932, 514-933, 411-820, 343-497 szentgyorgyi@szentgyorgyi-szolnok.hu www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu TÁMOP- 3.1.4/08/2/08-2008-0031

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Könyvtár-pedagógiai programja

Könyvtár-pedagógiai programja Jálics Ernő Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Könyvtárának Könyvtár-pedagógiai programja 2014. Könyvtár-pedagógia A könyvtár-pedagógia az

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Kézikönyvek, segédkönyvek

Kézikönyvek, segédkönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek Fajtájuk, felépítésük és használatuk 2010.10.17. Készítette : Platthy Zsuzsa Informatikus könyvtáros Meghatározás: Segédkönyvek A gyors tájékozódás segédeszközei. Jellemzőjük:

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK A KERETTANTERVBEN Az ismeretkör jellege A könyvtárhasználat oktatása során a tanulók olyan eszköztudást sajátítanak el, melyet a teljes tanulási folyamatban és azon túl is

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 3. Tantervi követelmények Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 3. Tantervi követelmények A tanítási-tanulási folyamat rendszeralkotó tényezői Képzési inputok (tanterv, kurzustartalmak) Transzformáció (oktatási folyamat)

Részletesebben

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola könyvtári gyűjtőköri szabályzata 1. Jogszabályi háttér: a művelődési és közoktatási miniszter 16/1998. (IV.8.) MKM rendelete (a nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Németh Judit 2014.október 01 1. 1. Az iskola szerkezete Az intézmény 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 2 alsó

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA

EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 EGY TANTÁRGYI ÉS EGY MÓDSZERTANI PEDAGÓGUS- TOVÁBBKÉPZÉS BEMUTATÁSA SÁRI ÉVA Bemutatásra kerülő két képzés címe I. Szakmai megújító képzés középiskolában

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Budaörsi 1. Sz. Általános iskola Könyvtára Iskolai könyvtárunk gyűjtőkörét az intézmény által megfogalmazott és a nevelőtestület által elfogadott pedagógiai program, az iskola műveltségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I.

A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában I. A könyvtár fogalma Latin kifejezéssel: bibliotheca Könyvek (dokumentumok) összessége, azaz bizonyos szempontok szerint összeválogatott ( gyűjtőkör*) megőrzésre és olvasásra szánt, feltárt és rendezett

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A logaritmusfüggvény definíciója, grafikonja, jellemzői MATEMATIKA 11. évfolyam középszint

A logaritmusfüggvény definíciója, grafikonja, jellemzői MATEMATIKA 11. évfolyam középszint TÁMOP-..4-08/2-2009-00 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben A logaritmusfüggvény definíciója, grafikonja, jellemzői MATEMATIKA. évfolyam középszint

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Híd az elmélet és a gyakorlat között a tanítási gyakorlat szerepe a képzésben

Híd az elmélet és a gyakorlat között a tanítási gyakorlat szerepe a képzésben Híd az elmélet és a gyakorlat között a tanítási gyakorlat szerepe a képzésben Cs. BogyóKatalin szakvezetőkönyvtárostanár, SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA A Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola könyvtárának KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA Készítette: Sunyovszky Anna Budapest, 2010 1. Az iskolai könyvtárat

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon

EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA informatika 3-4. HELYI TANTERV 2013. INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon INFORMATIKA 3-4. Informatika óraszámok 1-4. évfolyamon 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Kötelező óraszám - - - - Szabadon tervezhető keretből - - 36 36 Összesen - - 36 36 Bevezető Az alsó tagozatos informatikai

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA függelék A Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium könyvtára állományalakítását; a folyamatos, tervszerű és arányos állománygyarapítást

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata 3.sz.. melléklet Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola könyvtárhasználati szabályzata Kunszentmárton, 2013. május 01. 1. A könyvtár használati köre Az iskolai könyvtárat az iskola

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben