A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil /njökonininnikációs Szolgáltató Zórtkönicn?vÍűkö lő Rés:vénitórsaság- SZPvÍSZ 1081 Budapest Csokonai a. 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK ATÁRSASÁG A Társaság alapadatai Cégjegyzés és a Társaság képviselete 5 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA s 3 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 5 4 A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA A vezérigazgató A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása Az értekezletek rendje A szervezeti egységek irányítása, az irányítás eszközei A Társaság belső szabályzatai 8 5 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság Gazdasági Vezérigazgató-helyettes Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság Humáiipolitikai Igazgatóság E-közigazgatási Szolgáltatások Agazat E-közigazgatási Menedzsment Önálló Osztály Marketingkommunikációs Onálló Osztály Termékmenedzsment Onálló Osztály Fejlesztési Agazat Projektmenedzsment Igazgatóság Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Alkalmazásfejlesztési Igazgatóság Portfólió és Közigazgatási Koordinációs Agazat GSM-R Igazgatóság Ellenőrzési Igazgatóság Biztonsági Igazgatóság Informatikai Biztonsági Igazgatóság Minőségirányítási Vezető Biztonsági Vezető A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Működéstámogatási Igazgatóság 21 1 JJS2 1VC1fl2C/j J1?/OkOflhJJl((JIfkó Cf OS S2vlgáI aíó Záríkörűc,, A ÍűkiikY Rés:vény/órsustks SZiVISZ Bz,daj~cwt Csokonai a. 3.

3 5.3.2 Központi Üzemeltetési Divízió IT Üzemeltetési Igazgatóság Közigazgatási Szolgáltatásokat Támogató Igazgatóság Hálózat és Telekommunikáeiós Uzemeltetési Igazgatóság Rendszer Bevezetési és Támogatási Igazgatóság Elektronikus Kormányzati Szolgáltatások és Alkalmazások Igazgatóság ESR-l 12 Központi Támogató Igazgatóság Műszaki Szolgáltatási és Területi Divízió Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság Területi Uzemeltetési Igazgatóság Szolgáltatásüzemeltetési és Létesítés Koordináeiós Igazgatóság Az Ertékesítési és Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Értékesítési Igazgatóság Ügyfélszolgálati Igazgatóság 31 6 A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE A Társaság, mint munkaszervezet A Társaság munkatársainak jogai és kötelezettségei A vezető munkavállalók jogai A vezető munkavállalók kötelezettségei A vezető munkavállalók felelőssége A Társaság munkatársainak jogai A Társaság munkatársainak kötelezettségei A munkatársak helyettesítésének rendje A munkakörök átadásának rendje Közbeszerzési eljárásban résztvevő munkatársak kötelezettsége 34 ÉRDEKvÉDELEM, É1WEIaÉPvI5ELET AzÜzemiTanáes Az érdekképviselet (szakszervezet) 34 8 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet Szervezeti ábra ivjsz Á~en,;eii IJifOIWí)I))lllIlik(kióS Szolgáltató Zárrkörűe,~ Mi/kő lő Rcs:vLnvÍórsaság- SZIvISZ Budapest Csolconai ii. 3.

4 A TÁRSASÁG 1.1 A TÁRSASÁG ALAPADATAI A Társaság cégneve: A Társaság rövidített cégneve: A Társaság angol nyelvű cégneve: A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Zrt. NJSZ National Infocommunications Service Company Limited by Shares NISZ Ltd. A Társaság postai címe: 1389 Budapest, P1.: 133. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: hternetes honlapjának címe: Központi címe: A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: Társadalombiztosítási folyószámla száma: Bankszámla száma: K&H Bank A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: A Társaság alaptőkéje: Az Alapító Okirat kelte: július 1. A Társaság időtartama: határozatlan Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság ,-Ft, azaz: huszonegymilliárd kilencszáztjzenjiatjnilljó-kjlencszázezer forint NISZ Nem:eÍi Ji~fokoiiiiniiiiikácios Szolgáltató Zórrkörűc ;z Működő Rés:vóJz3 társa~g SZ/vISZ 4 108! Bt d jwst CSOI(O1Z(ti ii. 3.

5 1.2 CÉcUEGYZÉS ÉS A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A Társaság képviselete a mindenkor hatályos Alapító Okiratának és a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően történik. A Társaság munkavállalója a próbaidő alatt és az egy évnél rövidebb időtartamú, határozott idejű munkaviszony alatt cégjegyzési, képviseleti jogot nem kaphat. 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Társaság munkaszervezetére terjed ki. A Társaság Részvényese, Igazgatósága, Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága, valamint a Könyvvizsgáló (együttesen: a Társaság szervei) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben és az Alapító Okiratban foglalt feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. A Felügyelő Bizottság működési rendjét a Részvényes által jóváhagyott ügyrend szabályozza. 3 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Társaság szervezeti felépítése a Társaság ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó osztályainak (a továbbiakban: szervezeti egységek) szervezeti elhelyezkedését, tagozódását és Riggőségi helyzetét rögzíti. A Társaság szervezeti felépítését az 1. mellékletben található ábra tartalmazza. 4 A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA 4.1 A VEZÉRIGAZGATÓ A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A vezérigazgató az Alapító Okiratban szabályozott feladatkörében az alábbi főbb irányítási és munkáltatói feladatokat látja el:. a Társaság képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása;. a Társaság stratégiájának kidolgozása;. a Társaság működtetése az éves üzleti tervnek megfelelően;. a Társaság gazdálkodásáról szóló jelentések elkészíttetése, a Felügyelő Bizottságnak és az Igazgatóságnak történő átadása;. az SZMSZ aktualizálása és jóváhagyása;. a Társaság operatív irányítása;. a Társaság működési feltételeinek biztosítása;. munkáltatói jogkör gyakorlása (döntés a munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről, a munkabérről, a teljesítménykövetelményekről és az egyéb juttatásokról), ide nem értve a Részvényest, illetőleg az Igazgatóságot megillető munkáltatói jogokat;. a munkavállalók további munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesítésének engedélyezése;. indokolt esetben vezetői c ímhasználat engedélyezése;. döntés az üzleti tervben elfogadott éves bérfejlesztés végrehajtásáról;. az érdekeltségi rendszer működtetésének és karbantartásának biztosítása; VJSZ ;Vcnz eíf Jnfolcomnumilcúcic5s Szolgáltató Zúrikűrűen Mz7köc/ű ]?és:vénviársaság SZIt ísz 108! Budapest Csokonai a. 3. S

6 az 5. pontban meghatározott vezető munkavállalók (kivéve az Igazgatóság hatáskörébe tartozó munkavállalók tekintetében) javadalmazásának megállapítása, számukra prémiumfeladatok kitűzése; a Társasághoz érkezett iratok szignálása és kiadmányozása;. a szervezeti egységek részletes feladatait tartalmazó működési- és egyéb, a Társaság működését elősegítő szabályzatok jóváhagyása, utasítások kiadása A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása Á Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek ás vezető munkavállalók:. a Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság. a Gazdasági Vezérigazgató-helyettes. az Uzemeltetési Vezérigazgató-helyettes. az Ertékesítési és Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes. a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat. az E-közigazgatási Szolgáltatások Ágazat. a Fejlesztési Agazat. a Portfolió és Közigazgatási Koordinációs Ágazat. a GSM-R Igazgatóság. az Ellenőrzési Igazgatóság. az Informatikai Biztonsági Igazgatóság. a Biztonsági Igazgatóság. a Minőségirányítási Vezető. a Biztonsági Vezető Á Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a Kontrolling Igazgatóság. a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Működéstámogatási Igazgatóság. a Központi Üzemeltetési Divízió o IT Uzemeltetési Igazgatóság o Közigazgatási Szolgáltatásokat Támogató Igazgatóság o Hálózat és Telekommunikációs Uzemeltetési Igazgatóság o Rendszer Bevezetési és Támogatási Igazgatóság o ESR 112 Központi Támogató Igazgatóság o Elektronilcus Kormányzati Szolgáltatások és Alkalmazások Igazgatósága. a Műszaki Szolgáltatási és Területi Divízió o Területi Uzemeltetési Igazgatóság o Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság o Szolgáltatásüzemeltetési és Létesítés Koordinációs Igazgatóság Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. az Ertékesítési Igazgatóság. az Ugyfélszolgálati Igazgatóság Á Jogi, Szabályozási ás Humánpolitikai Ágazat közvetlen irányítása alá tar ozó szervezeti egységek:. a Jogi és Szabályozási Igazgatóság. a Humánpolitikai Igazgatóság ivisz :Vc;n:cti fi,/olwmniitiiikácios Szolgáliató Zár körűen A Iűk/kIö Résn é iy áisasá~ SZMSZ 1081 Biulapest Csokonai ii. 3. Ó

7 Az E-közigazgatási Szolgáltatások Ágazat közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. az E-közigazgatás Menedzsment Önálló Osztály. a Marketingkommunikációs Önálló Osztály. a Terméknienedzsment Onálló Osztály A Fejlesztési Ágazat közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Projektmenedzsment Jgazgatóság. a Műszaki Fejlesztési Igazgatóság. az Alkalmazásfejlesztési Igazgatóság A Por~folió és Közigazgatási Koordinációs Ágazat 4.2 Az ÉRTEKEZLETEK RENDJE A Társaság menedzsment értekezleteinek szintjei:. szűkített menedzsment értekezlet,. kibővített menedzsment értekezlet. A szűkített menedzsment értekezlet résztvevői a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. A vezérigazgató az értekezletet hetente hívja össze. A vezérigazgató minden hónap kijelölt napján kibővített menedzsment értekezletet tart a Társaság üzleti tervének megfelelően kitűzött stratégiai szempontok érvényesítése érdekében. Az értekezlet résztvevői a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. 4.3 A SZERVEZETI EGYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA, AZ IRÁNYÍTÁS ESZKÖZEI A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók alkotják a Társaság felső vezetői körét. A Társaság fő szervezeti egységeinek (ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, önálló osztályainak) vezetői az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató-helyettesek és az önálló osztályvezetők (együtt vezetők). A vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók és az önálló osztályvezetők a felügyeletük alá tartozó munkaszervezet tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a Részvényes határozatai, a vezérigazgató utasításai és a Társaság belső szabályzatai alapján irányítják. Az adott területért felelős vezérigazgató-helyettesek, ágazati igazgatók, divízióigazgatók, igazgatók, önálló osztályvezetők általános feladatai:. az érintett szervezeti egység tevékenységének irányítása, feladatainak megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében, és felelősség vállalása az érintett szervezeti egység feladatait érintően a jóváhagyott éves üzleti terv eredményes végrehajtásáért;. szakmai támogatás, felkészítés a megrendelőkkel folytatott tárgyalásoklioz;. együttműködés a Társaság más szervezeti egységeinek vezetőivel;. az érintett szervezeti egység tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálási, szervezési, egyeztetési munkájának irányítása;. a Társaság szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása az alárendeltségükbe tartozó munkatársakkal; NJSZ Nc,nzcti Ín/bkon;munilcációs Szolgálta/ó Zór/körűen Működő!?és:vénv órs,sóg SZítÍSZ 7 108! Bndapc st Cvokonai ii.

8 . az érintett szervezeti egységhez kapcsolódó szerződések, dokumentumok előkészítése, egyeztetése, nyilvántartása a belső szabályzatoknak megfelelően. 4.4 A TÁRSASÁG BELSŐ SZABÁLYZATAI A Társaság működését, eljárásainak rendjét, valamint feladatainak ellátását belső szabályzatok rögzítik, amelyek egy része az Iso 9001:2009 Szabvány szerinti minőségirányítási rendszer részeit alkotja, ezeket tételesen a Minőségirányítási Kézikönyv sorolja fel. Új szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt a kezdeményező Szervezet minden esetben köteles a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal egyeztetni, a dokumentációt részére megküldeni, továbbá a halaszthatatlan esetek kivételével ajánlott minden esetben a felelős szervezeti egységekkel egyeztetni, a dokumentációt véleményezésre megküldeni. A szabályzat véglegesítéséről és kiadatásáról a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat gondoskodik, akként, hogy Új szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt köteles a Munka Törvénykönyvében, ihetve az Uzemi Megállapodásban foglalt esetekben a dokumentációt véleményezésre az Üzemi Tanácsnak olyan határidővel megküldeni, hogy az Üzemi Tanács a véleményét ki tudja alakítani. 5 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Társaság vezető munkavállalói: a vezető állású munkavállalók, valamint a vezető beosztású munkaváflalók. A Társaság vezető állású munkavállalói a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei, valamint a Részvényes által meghatározott egyéb vezető munkavállalók. Vezető beosztású munkavállalók a szervezeti felépítésnek megfelelően a meghatározó szervezeti egységek vezetői: az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató-helyettesek és az önálló osztályvezetők, az igazgatóságokba sorolt, az igazgatóságok működési szabályzatában meghatározott osztályvezetők, valamint egyes, vezérigazgató által meghatározott kiemelt munka körök. 5.1 A VEzÉRIGAzGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság. a vezérigazgató és a menedzsment munkájának segítése, a vezetői szintű működési intézkedések előkészítése, végrehajtásának koordinálása;. a Társaság vállalati stratégiájának elkészítése, monitorozása, meghatározott időközönként történő aktualizálása;. stratégiai anyagok (elemzések, döntés előkészítő anyagok, prezentációk) készítése a Társaság menedzsmentje és a felügyeletet és/vagy tulajdonosi jogokat gyakorló intézmény részére;. a menedzsment stratégiai döntéseinek előkészítése, az ezekhez kapcsolódó információk begyűjtése, különös tekintettel a NISZ Zrt. stratégiáját, üzletmenetét befolyásoló releváns EU és hazai irányelvek, ajánlások, tervezett operatív programok, stratégiák feldolgozására, NISZ re gyakorolt hatásaik vizsgálatára;. a döntések megvalósulásának nyomon követése, javaslattétel az esetleges korrekeiókra;. javaslattétel a vállalat működését érintő stratégiai jellegű (szakmai, pénzügyi, jogi) kérdésekben; NJSZ jven,~eíi h,folwn,iiiiniikőcios S:olc.ju [la/ó Zórikörűw~ A lukö ió Rés:vém tórsasas SZA ISZ Bzuapevi CsoIco;?ai a. 3.

9 . a vezérigazgató és a menedzsment hatékony vezetői munkájának igazgatásszervezési és ügyviteli feltételeinek biztosítása, közreműködés az ezzel kapcsolatos ügyrend és egyéb belső szabályozók kialakításában, aktualizálásában, felülvizsgálatában;. közreműködés a vállalat egyéb stratégiai dokumentumainak (szakterületek stratégiái, akciótervek) elkészítésében, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatok megfogalmazása;. közreműködés a vállalat éves üzleti tervének elkészítésében;. a vezérigazgató által delegált témákban a társasági feladatok koordinálása;. a NISZ gazdálkodásával összefüggő eseti jellegű feladatok ellátása;. EKOP, ÁROP és egyéb projektek esetében a kritikus projektek kiválasztása, a projektek előrehaladásával kapcsolatos monitoring és kontrolling feladatok ellátása, projektek előrehaladása szempontjából kritikus döntések eszkalációjának és a döntések előkészítésének támogatása, a megvalósítás során felmerülő ad hoc problémák és konfliktusok kezelésének támogatása;. a vezérigazgató és a menedzsment napi munkáját segítő, szervező, kapcsolattartó, kommunikációs, adminisztrációs feladatok ellátása;. a szakterületre és igazgatási, ügyviteli területre vonatkozó jogszabályi előírások és azok változásának figyelemmel kísérése a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal együttműködve;. a határidős feladatok nyomon követése;. kapcsolattartás a központi kormányzati szervekkel;. kapcsolattartás a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a cégen belüli társ-titkárságok munkatársaival;. a titkárságok közötti folyamatok koordinálása;. közreműködés a felső vezetés programjainak összehangolásában;. rendezvények lebonyolítása, protokoll tevékenység ellátása, naptárkezelés;. a vezérigazgató iratainak iktatása, rendszerezése és archiválása, a hivatalos levelezés lebonyolítása;. a tárgyalók hozzáférhetőségének biztosítása;. a Társasághoz beérkező számlák és postai küldemények érkeztetése, az ELO iratkezelési rendszerbe történő felvitele és a szervezeti egységek részére történő kézbesítése;. a Társaság kimenő küldeményeinek postázása;. a Társaság iratanyagának irattározása, felülvizsgálata, selejtezése és megsemmisítése. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Gazdasági Vezérigazgató-helyettes A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes a Társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az összes szervezeti egységet illetően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket belső szabályozások hozzá rendelnek. Munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.2. pont tartalmazza Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes a Társaság üzemviteli tevékenységének, a működtetett rendszerek üzemeltetésének első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a KR, a kormányzati VISZ J ~ wn:eii ln/oko;n,;zzu,i/cácios SzoIgáÍiaíó Zúr kör,7e;, Alziködő ]?ós:vónvtúrsasúg SZMSZ 9 108] Buclupest (~snico,zui u. 3.

10 célú hálózatok, a kormányzati informatika és a távközlési ás IT szolgáltatások egyes, jogszabályban rögzített elemeinek rendeltetésszerű működtetése, üzemeltetése. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.3. pont tartalmazza Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes az értékesítési és értékesítést támogató terület, valamint az ügyfélszolgálat első számú szakmai irányítója. Hatáskörébe tartozik a Társaság kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységének felügyelete, teljes körű irányítása, szervezése. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.4. pont tartalmazza Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság. a tulajdonosi, Igazgatósági ás Felügyelő Bizottsági határozatok, a vezérigazgatói utasítások archiválása, a Határozatok Könyvének ás a részvénykönyv vezetése;. a Társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, illetve harmadik személyekkel szemben;. az üzleti ajánlatok ás szerződések előkészítésében való részvétel, szerződések ellenjegyzése;. a Társaság működését és tevékenységét érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, szükség esetén tájékoztatás a Központi Dokumentációs ás Adminisztrációs Igazgatóság felé;. a belső szabályozás napra készen tartásának kezdeményezése;. a Társaság tevékenységének jogi támogatása, a szervezeti egységek által elkészített anyagok jogi szempontú véleményezése;. a közbeszerzési-beszerzési eljárások jogi támogatása;. a Társaság erre kötelezett tisztségviselőinek vagyoiuiyilatkozat tételének támogatása, valamint a Társaság vagyon-nyilatkozattételre kötelezett munkavállalóinak vagyonnyilatkozatuk megtételével kapcsolatos feladatainak ellátása, a vagyonnyilatkozatok őrzése az erre vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint;. a Társaság központi szerződés-nyilvántartásának vezetése, a kapcsolódó feladatok ellátása, a szerződések eredeti példányának őrzése;. a folyamatszabályozással kapcsolatos feladatok végrehajtása, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, folyamatok mérése, felülvizsgálata, javítása és szükség szerinti továbbfejlesztése a folyamatok telj es életciklusán keresztül, folyamatokkal kapcsolatos változáskezelés működtetése;. szabályzatok szakmai véleményezése;. irányítási rendszer definiálása és bevezetése, a társaság felkészítése a szükséges ISO irányítási rendszerek bevezetésére, tanúsítványok megszerzésére, megtartására;. szükség szerint folyamatokkal és ISO-val kapcsolatos oktatások tartása, szervezése/szerveztetése a folyamatokban érintett beosztottak és vezetők számára; 1VJSZ Á~e,nzeii h,foko,nnn,nikációs S:oJg1Izató Z»ikörüwz AIz7kö Iő Rés: ÚJZy!árs»súg SZ/viSZ 1081 Bzu/apesr CSOIWJ?flf ~ 3. Jo

11 . a vezetés által meghatározott minőségpolitika ás minőségcélok alapján a Társaság minőségirányítási keretrendszerének kialakítása, működtetése, karbantartása, korszerűsítése, fejlesztése és irányítása, a vállalati minőségbiztosítási feladatok ellátása;. folyamatokat támogató rendszerek felügyelete, változáskezelés, BPM eszköz kezelése. A vállalati folyamatokat támogató adatkezelő rendszerek szakmai felügyelete folyamatok, architektúra szempontjából, a rendszer működtetésével kapcsolatos informatikai, szakmai és ügyviteli szabályozás, oktatás elkészítése, kapcsolódó változás és igénykezelési folyamat működtetése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Humánpolitikai Igazgatóság. a Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói intézkedések (ide értve a munkakörök tervezését, a munkaviszony létesítését ás megszűntetését is) és feladatok előkészítése, végrehajtása;. a munkabérek és más bérjellegű kifizetések elszámolása, a munkatársak tartozásainak nyilvántartása és levonása;. a személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok ellátása;. a társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátása;. a járulékok, magánnyugdíj pénztári tagdíjak levonásával kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások elkészítése;. a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;. bér- ás létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása;. a munkaidő nyilvántartással, a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatban működő rendszerek (NEXON) kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében és végrehajtásában;. a béren felüli juttatások és a munkavállalókat érintő egyéb szociális intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása;. a munkatársak oktatásának és továbbképzésének szervezése;. a humánpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, okmányok kezelése;. a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza E-közigazgatási Szolgáltatások Ágazat E-közigazgatási Menedzsment Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. az e-kormányzással, e-közigazgatással, kapcsolatos hazai és nemzetközi trendek, fontosabb események, uniós döntések és az ezekkel kapcsolatos hazai fejlesztési elképzelések nyomon követése;. a stratégiai dokumentumok, a hasznosítható jó gyakorlati tapasztalatok, csettanu lmányok összegyűjtése, ezek alapján összehasonlító elemzések készítése;. projektötlctck kidolgozása, vállalati projektek előkészítésében való közreműködés;. az e-közigazgatási fejlesztések nyomon követése; NISZ Nemzeti Infolcon,,;zi i,iícáeiós Szolgálta/ó Zár/köpűen Működő Rés:vénvtá~saság SZIvÍSZ Bwlapesz Csolcw ai u. 3.

12 . a Magyarországon hasznosítható külföldi e-közigazgatási tapasztalatok szisztematikus gyűjtése, igény esetén összehasonlító elemzések készítése és együttműködések kezdeményezése;. szakértői támogatás nyújtása a hazai elektronikus közigazgatást érintő projektek megvalósításához;. részvétel az elektronikus közigazgatást érintő jogalkotási 6s szabályozási folyamatokban és munkákban;. részvétel nemzetközi K±F projektekben, szakértői támogatás nyújtása ezen projektek megvalósításához;. javaslatok kidolgozása, projektek előkészítése nemzetközi és hazai K+F programokban;. részvétel a hazai elektronikus közigazgatási modell kialakításában, a kapcsolódó koneepciók véleményezésében.. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Marketingkommunikációs Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a Társaság egységes külső és belső kommunikációjának koordinálása;. sajtókapcsolatok koordinálása: kapcsolattartás a médiával, médialista készítése, &issítése, sajtóközlemények, cikkek Írása, interjúk szervezése, írása, terjesztése; a Társaság arculatának építése;. sajtófigyelés, sajtó monitoring készítése, terjesztése;. a Társaság honlapjának és internetes felületeinek szerkesztése, tartalmi &issítése és építése;. a Társaság külső és belső rendezvényeinek szervezése, beleértve a konferenciákat, sajtóeseményeket és felső szintű egyeztetéseket;. a belső kommunikáció részeként imázs-építő reklámtárgyak, nyomdai anyagok beszerzése és terjesztése;. szponzori és támogatói megkeresések kezelése, döntési javaslat a Társaság felsővezetői felé a támogatásról vagy annak elutasításáról a Társaság érdekeinek figyelembe vétele mellett;. a vállalat belső kommunikációjának tervezése és koordinálása: körlevelek írása és kiküldése; az intranet folyamatos naprakészen tartása és tartalmi &issítése, a munkatársak fotózása; az FYI belső hírlevél szerkesztése, nyomtatása és terjesztése;. NISZ szolgáltatások marketing támogatása, online és offline kiadványok tervezése ős elkészítése;. NISZ projektek marketing támogatása, online ős offline kiadványok tervezése ős elkészítése;. HISZ EU-s projektek kommunikációjának irányítása és teljes körű menedzselése;. vállalati külső- és belső kommunikáció, valamint a projektkommunikációs büdzsé tervezése ős menedzselése;. részvétel a NISZ stratégiájának elkészítésében és folyamatos frissítésében;. a felettes minisztérium felkérésére közreműködés az e-közigazgatási stratégiai dokumentumok elkészítésében;. felkérésre stratégiai anyagok (elemzések, döntés előkészítő anyagok, prezentációk) készítése ős elemzése a Társaság menedzsmentje és a felettes minisztérium számára;. infokommunikációs trendek stratégiai szintű követése ős elemzése. Az Önálló Osztály részletes feladatait ős szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza. ~VJSZ ÁTen,:cíi ÍRJokonzz;zu,,ikációs SolgúI aíó Z iríkörűwz J\~iz7k(it1ű Rés:vé;~ órsas }g 5ZA4SZ Bzu/upcv Csokwmi ii. 3.

13 Termékmenedzsment Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a vállalat termékeinek, illetve szolgáltatásainak leírása, azok sztenderdizálása, a már kialakított termékek életciklus menedzsmentje;. sztenderdizálható termékelemek, a vállalat sztenderdizálható termékeinek teljes körű feltérképezése;. termék katalógus létrehozása;. termék paraméterek összegyűjtése, meghatározása és konszolidációja;. SLA értékek meghatározása;. árazási stratégiának megfelelő termék minimál árak és ajánlati ártartományok meghatározása;. a szolgáltatási-szerződések, az ÁSZF szakmai véleményezése;. termék pénzügyi-tervek (bevételi, költség, beruházási tervek kialakítása, azok várhatója) elkészítése, terv/tény elemzése;. termék kivezetés;. termékfejlesztés (ötletmenedzsment, döntés-előkészítés, megtérülés-vizsgálat, forrásvizsgálat, üzleti terv készítése, Új termék igénykezelési folyamat létrehozása, Új termék szerződéses vetületeinek szakmai meghatározása, termékutasítás, értékteremtő folyamatok implementációja);. mobil alkalmazások termékfejlesztése (koncepciókészítés, döntés-előkészítés, forrásvizsgálat, üzleti terv készítés, az alkalmazás műszaki koncepciójának elkészítése, a beszerzési eljárás támogatása);. az üzleti igények mentén a projektek megvalósítási szakaszában a termékmenedzsment szempontok érvényesítése;. a létrejövő mobil alkalmazások minőségbiztosítási feladatainak ellátása, tesztelési feladatok koordináeiójának elvégzése;. rendszeres kapcsolattartás a mobil fejlesztésekben érintett külső partnerekkel (havi egyeztető fórum megtartása, együttműködési megállapodások szakmai előkészítése szakmai kapcsolattartás, a fejlesztések során);. Projektekhez kapcsolódó termék-bevezetési feladatok: árazás, üzleti tervezés, piacravitel támogatása;. az értékesítési terület támogatása a bevételi terv elkészítésében;. a fejlesztés és az üzemeltetés CAPEX tervének összesítése, a stratégiával történő összevetése;. javaslattétel a NISZ Zrt mobil alkalmazásfejlesztési stratégiájára. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Fejlesztési Ágazat Projektmenedzsment Igazgatóság. a Társaság által az európai uniós fejlesztési programok, más programok, valamint egyéb szerződések keretében végzett projektek menedzselése;. a Társaság vezetése által megvalósítandónak ítélt projektek előkészítése, részletes kidolgozása, kapcsolattartás a vállalati szakmai eentrnmokkal;. a projektek elnyeréséhez szükséges pályázati anyagok szakmai részének és minden induló projekthez a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) elkészítése a külső és belső feltételrendszer figyelembevételével; ivfs Z Nc nceti Infolcauzmiozilcációs Szolgáltató Zár könyen Aíűködő Rét émiórsasá~~ SZILiÍSZ Biulapest Csolconai z~. 3.

14 . az elfogadott PAD-ok alapján a projektek teljes körű megvalósításának irányítása és utókővetése;. harmadik fél által végzett projektek, projekt teljesítések esetében a teljesítés felügyelete együttműködésben a Műszaki Fejlesztési ős az Alkalmazásfejlesztési Igazgatóságokkal;. a Társaság által projektek keretében kiírásra kerülő közbeszerzési pályázatok kiírásának szakmai támogatása, koordinálása, valamint a mások által kiírt közbeszerzési pályázatokra történő beadandó pályázatok elkészítésében történő közreműködés, koordináció;. az európai uniós programok és a Társaság szabályainak megfelelően a projektek dokumentálása, a projektek pénzügyi iratainak kivételével a teljes dokumentáeiójának archiválása, aktív együttműködés a projektek ellenőrzését végző szakemberekkel;. a projektek megvalósításához szükséges megvalósító erőforrások feltérképezése, nyilvántartása, erőforrás tervezése, projekt portfólió szintű erőforrás koordináció ellátása;. projektekben ős az egyéb ágazati feladatokban belső erőforrásokkal nem lefedhető humán jellegű kapacitás biztosítása külső szakértői erőforrások biztosításával, keretmegállapodások felállításával, beszerzésével, menedzsmentjével;. a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének, módosításának koordinációja, projekt szakmai kompetencia központi feladatok ellátása;. részvétel a projektek eredményének bevezetésében, a bevezetéséhez szükséges képzések támogatásában, a rendszerüzemeltetési ős felhasználói dokumentációk előállításában, jóváhagyásában;. a lezárt projektekben létrehozott projekttermékek üzemeltetőknek történő átadása. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Műszaki Fejlesztési Igazgatóság. a Társaság által megvalósítandó fejlesztési feladatok, projektek műszaki szakértői, tervezői támogatása a hardver architekti, rendszerintegrátori, hálózatfejlesztői és infrastruktúrafejlesztői feladatok terén;. a vállalati telekommunikációs és IT in&astruktúra platformok fejlesztésének tervezése, irányítása;. harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés szakmai minőségbiztosítása együttműködésben az Alkalmazásfejlesztési és Projektmenedzsment Igazgatósággal;. szakmai javaslatok kidolgozása külső és belső informatikai infrastruktúra, telekommunikációs szolgáltatások fejlesztésére megbízás és igény alapján;. bevezetendő új infrastruktúra ós szolgáltatási platformok, technológiák, rendszerek bevezetésének, illetve meglévő ilyen platformok, rendszerek technológiaváltással járó módosításának tervezése; a Társaság értékesítési, szolgáltatásmenedzsment ős termékmenedzsment tevékenységének műszaki szakértői támogatása az igazgatóság működési területére tartozó feladatok tekintetében;. megvalósíthatósági tanulmányok szakmai fejezeteinek elkészítésében történő közreműködés. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Alknlmazásfejlesztési Igazgatóság NISZ ~Ven,:eji Jnfo/con,nzunikóeiós Szolgáltató Zár/körűen Működő 1?és:vé,zvtársasó~s- SZVISZ /4 108/ Budapest Cso/.onai a. 3.

15 . alkalmazásfejlesztési projektek és feladatok műszaki szakmai felügyelete, a műszaki tervezési és végrehajtási folyamatok teljeskörű irányítása;. a belső erőforrással megvalósuló szot tvertervezési, fejlesztési, és tesztelési feladatok elvégzése;. allcalmazásfejlesztési projektek és fejlesztési feladatok esetén külső megvalósító erőforrások szakmai felügyelete, minőségbiztosítása;. kapcsolódó tesztelési, megrendelő oldali átvételi feladatok ellátása együttműködésben a Műszaki Fejlesztési és a Proj ektmenedzsment Igazgatósággal;. szoüverfejlesztési SOA kompetencia központi feladatok ellátása, szoftverfejlesztési irányelvek és szabályozások kialakítása és érvényesítése az implementáció során;. a Társaság által nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatások (SZEÜSZök) műszaki továbbfejlesztésének, szükséges hibajavításainak felügyelete;. az ÁBT szolgáltatás informatikai rendszeréhez kapcsolódó alkalmazás fejlesztés ellátása, kódgazdájaként a kód javítása;. részvétel a mobilalkalmazások fejlesztésében;. a Társaság szolgáltatásmenedzsment, és termékmenedzsment és e-közigazgatási szolgáltató tevékenységének műszaki szakértői támogatása az igazgatóság működési területére tartozó feladatok tekintetében;. megvalósíthatósági tanulmányok szakmai fejezeteinek elkészítésében történő közreműködés. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Portfólió és Közigazgatási Koordinációs Ágazat Az Ágazat feladatai: általános feladatkörében: kapcsolattartás a központi kormányzati szervekkel; a kapcsolattartás a piaci szereplőkkel; kapcsolattartás a vezérigazgató-helyettesekkel, az ágazati igazgatókkal, valamint az egyes társ-igazgatóságok munkatársaival; közigazgatási koordinációs feladatkörében: javaslatok megfogalmazása a közigazgatási fejlesztések harmonizációjára és a fejlesztések interoperabilitására vonatkozóan;. közreműködés a Társaság feladatkörét érintő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításában;. állapotfelmérés, helyzetelemzés a Társaság tcvékenységéhez kapcsolódó közigazgatási fejlesztések megvalósítása érdekében, valamint a tevékenységmutatók és a fejlesztések eredményeinek folyamatos nyomon követése; a Társaság tevékenységéhez kapcsolódóan döntés-előkészítés a közigazgatás fejlesztések tekintetében szükséges módosítások megalapozásához, fejlesztéseket megelőző elemzések készítése és azok lezárását követően hatékonyságinérés; a közigazgatás-fejlesztés hatékony működése érdekében szükséges, társasági szintű feladatok ellátása; leányvállalatokat felügyelő feladatkörében: a Társaság portfoliójába kerülő gazdasági társaságok (társasági részesedések) akvizíciójának előkészítése és végrehajtása; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok stratégiájának kidolgozásában való közreműködés; közreműködés a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok társaságjogi feladataiban, nyilvántartás vezetése a társaságok cégjogi iratairól, igazgatósági, felügyelő bizottsági ügyrendekről, határozatokról; ivjsz J\ c;;ce/i l;zfbicomnuo,ik kiós Szolgáliaió Zárikörűen Működő ]?és:vj;zvlúrsasúg SZi VíSZ ] Budapest C su/wnai ii. 3.

16 a vezető tisztségviselők személyének és megbízásuk hatályának nyilvántartása, közreműködés a jelölésükben; közreműködés a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésében, valamint az üzleti tervek véleményezése; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok riportjainak rendszeres készítése; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok éves beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználásának véleményezése, közreműködés a konszolidált beszámoló elkészítésében; egyedi riportokat készítése a Tulajdonos részére, adatgyűjtés a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatosan; kapcsolattartás a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok vezetőivel; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok tulajdonos felé jelzett igényeinek rögzítése/észlelése, továbbítása, nyomon követése, közreműködés a problémák megoldásában;. a Társaság csoporton belül kötendő szerződéseinek véleményezése;. a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok részére nyújtott anyavállalati szolgáltatások szerződéseinek részletes összeállításának koordinálása;. részvétel a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok és anyavállalati belső szabályzatok harmonizációs lépéseinek kidolgozásában, közreműködés a szabályzatok egyeztetésében, javaslattétel a társaságok szabályozásainak aktualizálására, kiegészítésére; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok szervezeti és folyamati változásaival összhangban a szükséges rendszerkapcsolatok kialakításának és módosításának kezdeményezése; az ERP rendszer bevezetésének támogatása a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságoknál; a Társaság portfoliójából kikerülő gazdasági társaságok (társasági részesedések), értékesítésének, megszüntetésének előkészítése és végrehajtása; a holding strulctúra kialakítása feladatkörében: felelős a Társaság holding szervezetben történő működéséi feltételeinek kidolgozásáért és bevezetéséért; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok szolgáltatási portfóliójának illetve szervezeti felépítésének felmérése;. együttműködés az üzemeltetési területtel és a leányvállalatokkal a költség hatékony holding szervezet kialakítására; döntés előkészítő javaslatok kidolgozása a szervezet Új struktúrájának kialakítására, a párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében; vezérigazgatói döntés alapján közreműködik a szervezeti változások végrehajtásában. Az Ágazat részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza GSM-R Igazgatóság. a GSM-R szolgáltatás kiépítése Európai Uniós források felhasználásával;. a GSM-R szolgáltatást megvalósító projekt (továbbiakban projekt) előtámogatási szerződés és támogatási szerződések megkötésének előkészítése és az abban való eljárás;. a projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, a támogatóval és a közreműködő szervezetekkel a tanulmány egyeztetéseinek elvégzése;. a projekt és a kapcsolódó európai vonatbefolyásoló rendszerekkel kapcsolatos (ETCS) projektekre vonatkozó együttműködési egyeztetések elvégzése az érintett szervezetek és társaságok bevonásával; \JJ ~7 ~T~j;;~ j/j fnfoi o,;;i;zz,nik jciós Szolgá/tuló Zár körűwz Működő 1?és:vé;n },wusúg~ SZAISZ 1081 Bzu/,pc~ Csokonui ii. 3. JÓ

17 . a kettős Ikanszírozás elkerülése érdekében az érintett szervezetekkel és az uniós projektekkel a szükséges egyeztetések elvégzése;. a projekt kiépítéséhez szükséges &ekvencia használati engedély, építési, ingatlan és vezetékhasználati jogok és engedélyek beszerzésének elvégzése;. a Társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeáuításához adatszolgáltatás nyújtása a projekt tervezett beszerzéseiről;. a projekt közbeszerzési eljárás fajtáinak és stratégiájának meghatározása, valamint egyeztetése a támogató és közreműködő szervezetekkel a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat, továbbá külső jogi iroda szükség szerinti közreműködésével;. a projekt beszerzési és közbeszerzési terve alapján a közbeszerzési eljárások lefolytatása a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság és a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat, továbbá külső jogi iroda szükség szerinti bevonásával;. a projekt önköltség-számítási szabályzatának elkészítése és a projekt költségei uniós elszámolásának kiemelten kezelése;. a projekttel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projekt erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez;. az előkészítés és a megvalósítás során a projekt pénzügyi, jogi, beszerzési monitoringjáról folyamatos tájékoztatást nyújtása a Társaság vezetése felé Ellenőrzési Igazgatóság Gazdasági, törvényességi ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, esetleges hiányosságok, szabálytalanságok feltárása és a szükséges intézkedések megtétele. Tevékenysége során az alábbiakat vizsgálja:. a Társaság törvényes, szabályszerű működésének, gazdálkodásának eélszerűségi ellenőrzése;. a Társaság szabályzatai betartásának ellenőrzése;. a Társaság folyamatainak vizsgálata;. a számviteli elvek betartásának ellenőrzése;. a Társaság által kialakított és működtetett kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségének ellenőrzése;. a Társaság szervezeti egységei az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak-e, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak-e;. a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítése, működése megfelelő-e;. a Társaságot érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a NISZ érintett szervezeti egysége időben és megfelelően reagál-e;. a szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a Társaság kockázati rendszere képes-e felismerni és azokat megfelelően kezelni;. javaslattétel a vizsgálatok során felmerült problémák, hiányosságok, hibák megszüntetésére, felelősségre vonásra;. a Társaság Felügyelő Bizottsága által elrendelt vizsgálatok lefolytatása. Külső megbízás alapján az alábbi ellenőrzési feladatokat látja el:. az MNV Zrt. által elrendelt vizsgálatok elvégzése;. a leányvállalatok Felügyelő Bizottságának megbízása alapján ellenőrzések lefolytatása a leányvállalatoknál. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata Biztonsági Igazgatóság NISZ z\~vnz:eui infokoninnotikácios Szolgálta/ó Zorrkörz7en AlJűködő Rés:vém társaság SZA ÍSZ! Biukipest Csokonai a. 3.

18 . a Társaság teljes körű biztonsági, biztonságtechnikai, operatív biztonsági, megelőzővédelmi feladatainak ellátása;. az objektumok vagyon és személyvédelmének szervezése és az ebből adódó feladatainak ellátása;. közreműködés a Társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátásában, együttműködve az Informatikai Biztonsági Igazgatósággal;. a Társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs adatvagyona biztonságának védelme;. szakmai felügyelet gyakorolása a Társaság minősített adatvagyonának kezelése, biztonságos tárolása, valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása felett, együttműködve a biztonsági vezetővel;. együttműködés a nemzetbiztonsági védelmet ellátó szervek kijelölt képviselőivel;. az illetékes szervek felé a vonatkozó törvényekben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek biztosítása;. az érintett munkatársak nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése;. munka és tűzvédelmi szabályzatok betartatása, ellenőrzése;. együttműködés a különböző hivatalos szervek képviselőivel (rendőrség, tűzoltóság, önkormányzat, nemzetbiztonsági szolgálatok, TEK, NVSZ);. együttműködés a kijelölt adatvédelmi felelőssel, és az adatok és információk kezeléséhez szükséges biztonsági szempontok biztosítása. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata Informatikai Biztonsági Igazgatóság. feladata a Társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs vagyona biztonságának védelme együttműködve a Biztonsági Igazgatósággal;. feladata a KR biztonsági követelményeinek - a mindenkori jogszabályok alapján - kidolgozása, a KR, valamint a Társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátása; ~ a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Társaság által üzemeltetett rendszerei és alrendszerei biztonsági követelményei megvalósulásának ellenőrzése. a NISZ kiberbiztonsági feladatrendszeréhez szükséges nemzetközi és hazai kiberbiztonsági kapcsolatok és együttműködések kialakítása és kezelése, a szükséges szervezeti tagságok megszerzése, folyamatos fenntartása, továbbá bilaterális szakmai kapcsolatok kialakítása;. a szervezeti és bilaterális kapcsolatokból származó információk azonosítása, beszerzése, a bejövő információk kezelésének kialakítása;. a hazai kapcsolatrendszer kiépítése és kezelése, beleértve a 2013 L. törvény által meghatározott szervezeteket (p1. Miniszterelnökség Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, Hatóság, CERT-ek1 NBF, biztonsági felelősök), a privát és nonprofit szektor szervezeteit (Pl. Kutatóintézetek, szoftverszállítók, tanácsadó és elemző szervezetek);. szakértői tevékenység biztosítása a 2013 L. törvényben meghatározott szervezetek részére felkérésre, továbbá a privát szféra részére szerződés alapján;. működési és notice and takedown eljárásrend kialakítása és bevezetése, valamint oktatása és tesztelése;. incidenskezelési koordináció biztosítása, a HVR kiberbiztonsági üzemeltetési csoport munkájának szakmai felügyelete;. szoftver sérülékenység kezelési szolgáltatás kialakítása az üzemeltetési területek részére (SW sérülékenység információ források azonosítása, kritikus SW elemek azonosítása, nyilvántartás elkészítése, kockázatelemzési módszertan kialakítása, folyamatok kialakítása);. a HVR kiberbiztonsági üzemeltetés hálózatbiztonsági feladatainak támogatása, beleértve a monitoring ~DS) eszközrendszer biztonsági üzemeltetésének kialakítását, folyamatos ivjs7 ÁTe,;, c;j 1i/ükoii,iiiií,zikációs S zo/ú I/aló Zónkö;z7cn i Iylköt/Ű Részvé, vórsasó~ SZ/vISZ IS JOB] I3u Ic;pesi Csokonai a. 3.

19 finomhangolását és kockázatelemzését, a Logelemző rendszer kialakítását, a szükséges támogató rendszerek bevezetését és alkalmazás szintű üzemeltetését, valamint a szükséges riporting rendszer kialakítását és alkalmazás szintű üzemeltetését; a NJSZ kiberbiztonsági K+F feladatainak azonosítása, projektek kezdeményezése;. nemzetközi kiberbiztonsági K+F tevékenység elősegítése, szakmai eredmények becsatornázása a NISZ folyamataiba;. NISZ-en belüli, hazai és nemzetközi információ megosztási protokollok, keretrendszerek és eszközök azonosítása, bevezetése, működtetése;. a 2013 L törvényben meghatározott hatóságról szóló végrehajtási rendelet szerinti feladatok szakmai támogatása. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata Minőségirányítási Vezető A Minőségirányítási Vezető feladatai:. a Társaság minőségirányítási rendszerének karbantartása, aktualizálása, fejlesztése és irányítása, a belső és külső auditok összefogása a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat irányítása alapján Biztonsági Vezető A Biztonsági Vezető feladatai:. a Társaság minősített és bizalmas adatainak kezeléséről, valamint védelméről való gondoskodás;. a minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági rendelkezések megtartásának ellenőrzése;. a Társaság titkos ügykezelője tevékenységének felügyelete;. feladatainak ellátása során együttműködés a Biztonsági Igazgatósággal. 5.2 A GAZDASÁGI VEZÉmGAZGATÓ-BELYEnE5 KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési területhez tartozó (köz)beszerzések lebonyolítása, valamint a Társaság saját (köz)beszerzései lebonyolítása;. a (köz)beszerzési szabályozási környezet folyamatos figyelemmel kísérése együttműködve a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal;. a Társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállítása az érintett szervezeti egységek bevonásával;. közbeszerzési eljárások fajtájának meghatározása a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat szükség szerinti közreműködésével;. a Társaság beszerzési és közbeszerzési terve alapján a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása a Beszerzési és közbeszerzési szabályzat alapján;. a beszerzésekre vonatkozó közadat nyilvántartás folyamatos ftissítése;. a Társaság tulajdonába lévő vagy az általa üzemeltetett, a szolgáltatás nyújtásában résztvevő informatikai és távközlési eszközök nyilvántartása;. a beszerzett, üzemeltetés alá bevont eszközök bevételezése, nyilvántartásba vétele, raktározási feladatok ellátása; j\tj$7 i\ vnc li Í zfbiwtn,nu;ziicxkiós Szolgú/tafó Zór kő; űw, Azíu/ködő Rés;vé;niúrsasúg SZMSZ Bw/upcsi Csokonai ii. 3.

20 . logisztikai és szállítmányozási feladatok ellátása;. létesítményüzemeltetés és gazdálkodási, beruházási feladatok ellátása a Társaság saját tulajdonú, a kezelésében lévő vagy a szolgáltatásba bevont eszközök tekintetében;. ZRH objektumok üzemeltetése;. a gépjármű flotta kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása;. ellátással, üzemvitellel kapcsolatos adminisztráció tevékenységek ellátása;. munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos irányítás és ellenőrzés a felelős szervezeti egységekkel és munkatárssakkal együttműködve;. a portaszolgálat/biztonsági szolgálat folyamatos ellátásának biztosítása az érintett szervezeti egységekkel és munkatársakkal együttműködve;. SAP törzsadatok (Cikktörzs, Vevő- és Szállító törzs) rögzítése, karbantartása, folyamatos ellenőrzése. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Kontrolling Igazgatóság. közreműködés a Társaság stratégiai tervének elkészítésében;. a Társaság operatív terveinek elkészítése;. a Társaság szolgáltatásainak árképzéséhez szükséges adatok átadása az érintett szervezeti egységeknek, a Társaság árazási modelljében, folyamatában megfogalmazottaknak megfelelően a szükséges elemzések elkészítése, időszakos frissítése;. eseti projekt igény esetén, Új szolgáltatás, tevékenység bevezetésekor üzleti modell készítés, jövedelmezőségi számítások elvégzése, pénzügyi elemzés készítése;. a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, a terv- és tényadatok összevetése, az eltérések elemzése;. részvétel a költségfelosztás módszerének kialakításában, költségelemzés, önköltség-számítás, gazdaságossági számítások készítése;. részvétel a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos jelentések és kimutatások elkészítésében;. Kontrolling Rendszer működtetése;. a projektek pénzügyi tervének elkészítése;. az előkészítés és a megvalósítás során projektek pénzügyi monitoringjáról folyamatos tájékoztatás a Társaság vezetése, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság részére;. a projektekkel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projektek erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez;. a felmerülő gazdálkodási és pénzügyi kérdések tekintetében közös állásfoglalás kialakítása, együttműködve a Társaság érintett szervezeti egységeivel;. az ÚMET és a Társaság szabályainak megfelelően a projektek pénzügyi dokumentálása, aktív együttműködés a projektek pénzügyi ellenőrzését végző szakemberekkel;. folyamatos pénzügyi egyeztetés az ÚMFT-ben az adott projekthez kijelölt Közreműködő Szervezettel. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság a Társaság teljes pénzügyi és számviteli adminisztrációjának elvégzése a törvényi előírásoknak megfelelően; ivjsz Nunzze// In/bko,;unz niiwciós Szolgálta/ó Zóríkörűen Működő Rés:ré;u;ársavá~ SZ/vISZ ]3za/apest Csokonai a 3.

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre

A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre A Zala Volán Zrt. munkaszervezet feladat és hatásköre Az operatív irányítást a céggel munkaviszonyban álló ún. felső vezetők látják el. E vezetői kör képezi a cég menedzsmentjét. 1./ A vezérigazgató Feladatai:

Részletesebben

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

I. Utasítások. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4664 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 37. szám I. Utasítások A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3.

GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET 1125 BUDAPEST, DIÓS ÁROK 3. Szöveges indoklás a 2012. évi költségvetési beszámolóhoz I. Általános indoklás 1. Az intézmény feladatkörének,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1

6/2014. (II. 27.) KIM utasítás. a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1 Magyar joganyagok - 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás - a Balassi Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról 1. oldal 6/2014. (II. 27.) KIM utasítás a Balassi Intézet Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros Dunaújváros, Korányi Sándor utca 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:... Dr. Mészáros Lajos főigazgató Szakmai ellenőrzést végezte:... Posch

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben