A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil /njökonininnikációs Szolgáltató Zórtkönicn?vÍűkö lő Rés:vénitórsaság- SZPvÍSZ 1081 Budapest Csokonai a. 3.

2 TARTALOMJEGYZÉK ATÁRSASÁG A Társaság alapadatai Cégjegyzés és a Társaság képviselete 5 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA s 3 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 5 4 A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA A vezérigazgató A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása Az értekezletek rendje A szervezeti egységek irányítása, az irányítás eszközei A Társaság belső szabályzatai 8 5 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság Gazdasági Vezérigazgató-helyettes Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság Humáiipolitikai Igazgatóság E-közigazgatási Szolgáltatások Agazat E-közigazgatási Menedzsment Önálló Osztály Marketingkommunikációs Onálló Osztály Termékmenedzsment Onálló Osztály Fejlesztési Agazat Projektmenedzsment Igazgatóság Műszaki Fejlesztési Igazgatóság Alkalmazásfejlesztési Igazgatóság Portfólió és Közigazgatási Koordinációs Agazat GSM-R Igazgatóság Ellenőrzési Igazgatóság Biztonsági Igazgatóság Informatikai Biztonsági Igazgatóság Minőségirányítási Vezető Biztonsági Vezető A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Működéstámogatási Igazgatóság 21 1 JJS2 1VC1fl2C/j J1?/OkOflhJJl((JIfkó Cf OS S2vlgáI aíó Záríkörűc,, A ÍűkiikY Rés:vény/órsustks SZiVISZ Bz,daj~cwt Csokonai a. 3.

3 5.3.2 Központi Üzemeltetési Divízió IT Üzemeltetési Igazgatóság Közigazgatási Szolgáltatásokat Támogató Igazgatóság Hálózat és Telekommunikáeiós Uzemeltetési Igazgatóság Rendszer Bevezetési és Támogatási Igazgatóság Elektronikus Kormányzati Szolgáltatások és Alkalmazások Igazgatóság ESR-l 12 Központi Támogató Igazgatóság Műszaki Szolgáltatási és Területi Divízió Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság Területi Uzemeltetési Igazgatóság Szolgáltatásüzemeltetési és Létesítés Koordináeiós Igazgatóság Az Ertékesítési és Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyelete alá tartozó egységek és tevékenységek Értékesítési Igazgatóság Ügyfélszolgálati Igazgatóság 31 6 A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE A Társaság, mint munkaszervezet A Társaság munkatársainak jogai és kötelezettségei A vezető munkavállalók jogai A vezető munkavállalók kötelezettségei A vezető munkavállalók felelőssége A Társaság munkatársainak jogai A Társaság munkatársainak kötelezettségei A munkatársak helyettesítésének rendje A munkakörök átadásának rendje Közbeszerzési eljárásban résztvevő munkatársak kötelezettsége 34 ÉRDEKvÉDELEM, É1WEIaÉPvI5ELET AzÜzemiTanáes Az érdekképviselet (szakszervezet) 34 8 VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK számú melléklet Szervezeti ábra ivjsz Á~en,;eii IJifOIWí)I))lllIlik(kióS Szolgáltató Zárrkörűe,~ Mi/kő lő Rcs:vLnvÍórsaság- SZIvISZ Budapest Csolconai ii. 3.

4 A TÁRSASÁG 1.1 A TÁRSASÁG ALAPADATAI A Társaság cégneve: A Társaság rövidített cégneve: A Társaság angol nyelvű cégneve: A Társaság angol nyelvű rövidített cégneve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság NISZ Zrt. NJSZ National Infocommunications Service Company Limited by Shares NISZ Ltd. A Társaság postai címe: 1389 Budapest, P1.: 133. Központi telefonszáma: Központi telefax száma: hternetes honlapjának címe: Központi címe: A Társaság cégjegyzékszáma: Cg Adószáma: Statisztikai számjele: Társadalombiztosítási folyószámla száma: Bankszámla száma: K&H Bank A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv: A Társaság alaptőkéje: Az Alapító Okirat kelte: július 1. A Társaság időtartama: határozatlan Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság ,-Ft, azaz: huszonegymilliárd kilencszáztjzenjiatjnilljó-kjlencszázezer forint NISZ Nem:eÍi Ji~fokoiiiiniiiiikácios Szolgáltató Zórrkörűc ;z Működő Rés:vóJz3 társa~g SZ/vISZ 4 108! Bt d jwst CSOI(O1Z(ti ii. 3.

5 1.2 CÉcUEGYZÉS ÉS A TÁRSASÁG KÉPVISELETE A Társaság képviselete a mindenkor hatályos Alapító Okiratának és a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően történik. A Társaság munkavállalója a próbaidő alatt és az egy évnél rövidebb időtartamú, határozott idejű munkaviszony alatt cégjegyzési, képviseleti jogot nem kaphat. 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Társaság munkaszervezetére terjed ki. A Társaság Részvényese, Igazgatósága, Vezérigazgatója, Felügyelő Bizottsága, valamint a Könyvvizsgáló (együttesen: a Társaság szervei) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben és az Alapító Okiratban foglalt feladat- és hatáskörrel rendelkeznek. A Felügyelő Bizottság működési rendjét a Részvényes által jóváhagyott ügyrend szabályozza. 3 A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A Társaság szervezeti felépítése a Társaság ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó osztályainak (a továbbiakban: szervezeti egységek) szervezeti elhelyezkedését, tagozódását és Riggőségi helyzetét rögzíti. A Társaság szervezeti felépítését az 1. mellékletben található ábra tartalmazza. 4 A TÁRSASÁG MIJNKASZERVEZETÉNEK IRÁNYÍTÁSA 4.1 A VEZÉRIGAZGATÓ A vezérigazgató irányítási és munkáltatói feladatai A vezérigazgató az Alapító Okiratban szabályozott feladatkörében az alábbi főbb irányítási és munkáltatói feladatokat látja el:. a Társaság képviseletével kapcsolatos feladatok ellátása;. a Társaság stratégiájának kidolgozása;. a Társaság működtetése az éves üzleti tervnek megfelelően;. a Társaság gazdálkodásáról szóló jelentések elkészíttetése, a Felügyelő Bizottságnak és az Igazgatóságnak történő átadása;. az SZMSZ aktualizálása és jóváhagyása;. a Társaság operatív irányítása;. a Társaság működési feltételeinek biztosítása;. munkáltatói jogkör gyakorlása (döntés a munkaviszony létesítéséről, megszüntetéséről, a munkabérről, a teljesítménykövetelményekről és az egyéb juttatásokról), ide nem értve a Részvényest, illetőleg az Igazgatóságot megillető munkáltatói jogokat;. a munkavállalók további munkaviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesítésének engedélyezése;. indokolt esetben vezetői c ímhasználat engedélyezése;. döntés az üzleti tervben elfogadott éves bérfejlesztés végrehajtásáról;. az érdekeltségi rendszer működtetésének és karbantartásának biztosítása; VJSZ ;Vcnz eíf Jnfolcomnumilcúcic5s Szolgáltató Zúrikűrűen Mz7köc/ű ]?és:vénviársaság SZIt ísz 108! Budapest Csokonai a. 3. S

6 az 5. pontban meghatározott vezető munkavállalók (kivéve az Igazgatóság hatáskörébe tartozó munkavállalók tekintetében) javadalmazásának megállapítása, számukra prémiumfeladatok kitűzése; a Társasághoz érkezett iratok szignálása és kiadmányozása;. a szervezeti egységek részletes feladatait tartalmazó működési- és egyéb, a Társaság működését elősegítő szabályzatok jóváhagyása, utasítások kiadása A Társaság munkaszervezetének operatív irányítása Á Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek ás vezető munkavállalók:. a Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság. a Gazdasági Vezérigazgató-helyettes. az Uzemeltetési Vezérigazgató-helyettes. az Ertékesítési és Ugyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes. a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat. az E-közigazgatási Szolgáltatások Ágazat. a Fejlesztési Agazat. a Portfolió és Közigazgatási Koordinációs Ágazat. a GSM-R Igazgatóság. az Ellenőrzési Igazgatóság. az Informatikai Biztonsági Igazgatóság. a Biztonsági Igazgatóság. a Minőségirányítási Vezető. a Biztonsági Vezető Á Gazdasági Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a Kontrolling Igazgatóság. a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Működéstámogatási Igazgatóság. a Központi Üzemeltetési Divízió o IT Uzemeltetési Igazgatóság o Közigazgatási Szolgáltatásokat Támogató Igazgatóság o Hálózat és Telekommunikációs Uzemeltetési Igazgatóság o Rendszer Bevezetési és Támogatási Igazgatóság o ESR 112 Központi Támogató Igazgatóság o Elektronilcus Kormányzati Szolgáltatások és Alkalmazások Igazgatósága. a Műszaki Szolgáltatási és Területi Divízió o Területi Uzemeltetési Igazgatóság o Szolgáltatásmenedzsment Igazgatóság o Szolgáltatásüzemeltetési és Létesítés Koordinációs Igazgatóság Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. az Ertékesítési Igazgatóság. az Ugyfélszolgálati Igazgatóság Á Jogi, Szabályozási ás Humánpolitikai Ágazat közvetlen irányítása alá tar ozó szervezeti egységek:. a Jogi és Szabályozási Igazgatóság. a Humánpolitikai Igazgatóság ivisz :Vc;n:cti fi,/olwmniitiiikácios Szolgáliató Zár körűen A Iűk/kIö Résn é iy áisasá~ SZMSZ 1081 Biulapest Csokonai ii. 3. Ó

7 Az E-közigazgatási Szolgáltatások Ágazat közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. az E-közigazgatás Menedzsment Önálló Osztály. a Marketingkommunikációs Önálló Osztály. a Terméknienedzsment Onálló Osztály A Fejlesztési Ágazat közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek:. a Projektmenedzsment Jgazgatóság. a Műszaki Fejlesztési Igazgatóság. az Alkalmazásfejlesztési Igazgatóság A Por~folió és Közigazgatási Koordinációs Ágazat 4.2 Az ÉRTEKEZLETEK RENDJE A Társaság menedzsment értekezleteinek szintjei:. szűkített menedzsment értekezlet,. kibővített menedzsment értekezlet. A szűkített menedzsment értekezlet résztvevői a vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. A vezérigazgató az értekezletet hetente hívja össze. A vezérigazgató minden hónap kijelölt napján kibővített menedzsment értekezletet tart a Társaság üzleti tervének megfelelően kitűzött stratégiai szempontok érvényesítése érdekében. Az értekezlet résztvevői a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a vezérigazgató által esetileg meghívott egyéb személyek. 4.3 A SZERVEZETI EGYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA, AZ IRÁNYÍTÁS ESZKÖZEI A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók alkotják a Társaság felső vezetői körét. A Társaság fő szervezeti egységeinek (ágazatainak, divízióinak, igazgatóságainak, önálló osztályainak) vezetői az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató-helyettesek és az önálló osztályvezetők (együtt vezetők). A vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók és az önálló osztályvezetők a felügyeletük alá tartozó munkaszervezet tevékenységét a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a Részvényes határozatai, a vezérigazgató utasításai és a Társaság belső szabályzatai alapján irányítják. Az adott területért felelős vezérigazgató-helyettesek, ágazati igazgatók, divízióigazgatók, igazgatók, önálló osztályvezetők általános feladatai:. az érintett szervezeti egység tevékenységének irányítása, feladatainak megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében, és felelősség vállalása az érintett szervezeti egység feladatait érintően a jóváhagyott éves üzleti terv eredményes végrehajtásáért;. szakmai támogatás, felkészítés a megrendelőkkel folytatott tárgyalásoklioz;. együttműködés a Társaság más szervezeti egységeinek vezetőivel;. az érintett szervezeti egység tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinálási, szervezési, egyeztetési munkájának irányítása;. a Társaság szabályzataiban foglaltak betartása és betartatása az alárendeltségükbe tartozó munkatársakkal; NJSZ Nc,nzcti Ín/bkon;munilcációs Szolgálta/ó Zór/körűen Működő!?és:vénv órs,sóg SZítÍSZ 7 108! Bndapc st Cvokonai ii.

8 . az érintett szervezeti egységhez kapcsolódó szerződések, dokumentumok előkészítése, egyeztetése, nyilvántartása a belső szabályzatoknak megfelelően. 4.4 A TÁRSASÁG BELSŐ SZABÁLYZATAI A Társaság működését, eljárásainak rendjét, valamint feladatainak ellátását belső szabályzatok rögzítik, amelyek egy része az Iso 9001:2009 Szabvány szerinti minőségirányítási rendszer részeit alkotja, ezeket tételesen a Minőségirányítási Kézikönyv sorolja fel. Új szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt a kezdeményező Szervezet minden esetben köteles a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal egyeztetni, a dokumentációt részére megküldeni, továbbá a halaszthatatlan esetek kivételével ajánlott minden esetben a felelős szervezeti egységekkel egyeztetni, a dokumentációt véleményezésre megküldeni. A szabályzat véglegesítéséről és kiadatásáról a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat gondoskodik, akként, hogy Új szabályzat kiadása, illetve szabályzatmódosítás előtt köteles a Munka Törvénykönyvében, ihetve az Uzemi Megállapodásban foglalt esetekben a dokumentációt véleményezésre az Üzemi Tanácsnak olyan határidővel megküldeni, hogy az Üzemi Tanács a véleményét ki tudja alakítani. 5 A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETE A Társaság vezető munkavállalói: a vezető állású munkavállalók, valamint a vezető beosztású munkaváflalók. A Társaság vezető állású munkavállalói a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettesei, valamint a Részvényes által meghatározott egyéb vezető munkavállalók. Vezető beosztású munkavállalók a szervezeti felépítésnek megfelelően a meghatározó szervezeti egységek vezetői: az ágazati igazgatók, a divízióigazgatók, az igazgatók, az igazgató-helyettesek és az önálló osztályvezetők, az igazgatóságokba sorolt, az igazgatóságok működési szabályzatában meghatározott osztályvezetők, valamint egyes, vezérigazgató által meghatározott kiemelt munka körök. 5.1 A VEzÉRIGAzGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Központi Dokumentációs és Adminisztrációs Igazgatóság. a vezérigazgató és a menedzsment munkájának segítése, a vezetői szintű működési intézkedések előkészítése, végrehajtásának koordinálása;. a Társaság vállalati stratégiájának elkészítése, monitorozása, meghatározott időközönként történő aktualizálása;. stratégiai anyagok (elemzések, döntés előkészítő anyagok, prezentációk) készítése a Társaság menedzsmentje és a felügyeletet és/vagy tulajdonosi jogokat gyakorló intézmény részére;. a menedzsment stratégiai döntéseinek előkészítése, az ezekhez kapcsolódó információk begyűjtése, különös tekintettel a NISZ Zrt. stratégiáját, üzletmenetét befolyásoló releváns EU és hazai irányelvek, ajánlások, tervezett operatív programok, stratégiák feldolgozására, NISZ re gyakorolt hatásaik vizsgálatára;. a döntések megvalósulásának nyomon követése, javaslattétel az esetleges korrekeiókra;. javaslattétel a vállalat működését érintő stratégiai jellegű (szakmai, pénzügyi, jogi) kérdésekben; NJSZ jven,~eíi h,folwn,iiiiniikőcios S:olc.ju [la/ó Zórikörűw~ A lukö ió Rés:vém tórsasas SZA ISZ Bzuapevi CsoIco;?ai a. 3.

9 . a vezérigazgató és a menedzsment hatékony vezetői munkájának igazgatásszervezési és ügyviteli feltételeinek biztosítása, közreműködés az ezzel kapcsolatos ügyrend és egyéb belső szabályozók kialakításában, aktualizálásában, felülvizsgálatában;. közreműködés a vállalat egyéb stratégiai dokumentumainak (szakterületek stratégiái, akciótervek) elkészítésében, valamint ezekkel kapcsolatban javaslatok megfogalmazása;. közreműködés a vállalat éves üzleti tervének elkészítésében;. a vezérigazgató által delegált témákban a társasági feladatok koordinálása;. a NISZ gazdálkodásával összefüggő eseti jellegű feladatok ellátása;. EKOP, ÁROP és egyéb projektek esetében a kritikus projektek kiválasztása, a projektek előrehaladásával kapcsolatos monitoring és kontrolling feladatok ellátása, projektek előrehaladása szempontjából kritikus döntések eszkalációjának és a döntések előkészítésének támogatása, a megvalósítás során felmerülő ad hoc problémák és konfliktusok kezelésének támogatása;. a vezérigazgató és a menedzsment napi munkáját segítő, szervező, kapcsolattartó, kommunikációs, adminisztrációs feladatok ellátása;. a szakterületre és igazgatási, ügyviteli területre vonatkozó jogszabályi előírások és azok változásának figyelemmel kísérése a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal együttműködve;. a határidős feladatok nyomon követése;. kapcsolattartás a központi kormányzati szervekkel;. kapcsolattartás a vezérigazgató-helyettesek, az ágazati igazgatók, valamint a cégen belüli társ-titkárságok munkatársaival;. a titkárságok közötti folyamatok koordinálása;. közreműködés a felső vezetés programjainak összehangolásában;. rendezvények lebonyolítása, protokoll tevékenység ellátása, naptárkezelés;. a vezérigazgató iratainak iktatása, rendszerezése és archiválása, a hivatalos levelezés lebonyolítása;. a tárgyalók hozzáférhetőségének biztosítása;. a Társasághoz beérkező számlák és postai küldemények érkeztetése, az ELO iratkezelési rendszerbe történő felvitele és a szervezeti egységek részére történő kézbesítése;. a Társaság kimenő küldeményeinek postázása;. a Társaság iratanyagának irattározása, felülvizsgálata, selejtezése és megsemmisítése. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Gazdasági Vezérigazgató-helyettes A Gazdasági Vezérigazgató-helyettes a Társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az összes szervezeti egységet illetően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a Társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket belső szabályozások hozzá rendelnek. Munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.2. pont tartalmazza Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Az Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes a Társaság üzemviteli tevékenységének, a működtetett rendszerek üzemeltetésének első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a KR, a kormányzati VISZ J ~ wn:eii ln/oko;n,;zzu,i/cácios SzoIgáÍiaíó Zúr kör,7e;, Alziködő ]?ós:vónvtúrsasúg SZMSZ 9 108] Buclupest (~snico,zui u. 3.

10 célú hálózatok, a kormányzati informatika és a távközlési ás IT szolgáltatások egyes, jogszabályban rögzített elemeinek rendeltetésszerű működtetése, üzemeltetése. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.3. pont tartalmazza Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes Az Értékesítési és Ügyfélkapcsolati Vezérigazgató-helyettes az értékesítési és értékesítést támogató terület, valamint az ügyfélszolgálat első számú szakmai irányítója. Hatáskörébe tartozik a Társaság kereskedelmi és ügyfélszolgálati tevékenységének felügyelete, teljes körű irányítása, szervezése. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.4. pont tartalmazza Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Ágazat Jogi és Szabályozási Igazgatóság. a tulajdonosi, Igazgatósági ás Felügyelő Bizottsági határozatok, a vezérigazgatói utasítások archiválása, a Határozatok Könyvének ás a részvénykönyv vezetése;. a Társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, illetve harmadik személyekkel szemben;. az üzleti ajánlatok ás szerződések előkészítésében való részvétel, szerződések ellenjegyzése;. a Társaság működését és tevékenységét érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, szükség esetén tájékoztatás a Központi Dokumentációs ás Adminisztrációs Igazgatóság felé;. a belső szabályozás napra készen tartásának kezdeményezése;. a Társaság tevékenységének jogi támogatása, a szervezeti egységek által elkészített anyagok jogi szempontú véleményezése;. a közbeszerzési-beszerzési eljárások jogi támogatása;. a Társaság erre kötelezett tisztségviselőinek vagyoiuiyilatkozat tételének támogatása, valamint a Társaság vagyon-nyilatkozattételre kötelezett munkavállalóinak vagyonnyilatkozatuk megtételével kapcsolatos feladatainak ellátása, a vagyonnyilatkozatok őrzése az erre vonatkozó szabályzatban foglaltak szerint;. a Társaság központi szerződés-nyilvántartásának vezetése, a kapcsolódó feladatok ellátása, a szerződések eredeti példányának őrzése;. a folyamatszabályozással kapcsolatos feladatok végrehajtása, irányítása, felügyelete és ellenőrzése, folyamatok mérése, felülvizsgálata, javítása és szükség szerinti továbbfejlesztése a folyamatok telj es életciklusán keresztül, folyamatokkal kapcsolatos változáskezelés működtetése;. szabályzatok szakmai véleményezése;. irányítási rendszer definiálása és bevezetése, a társaság felkészítése a szükséges ISO irányítási rendszerek bevezetésére, tanúsítványok megszerzésére, megtartására;. szükség szerint folyamatokkal és ISO-val kapcsolatos oktatások tartása, szervezése/szerveztetése a folyamatokban érintett beosztottak és vezetők számára; 1VJSZ Á~e,nzeii h,foko,nnn,nikációs S:oJg1Izató Z»ikörüwz AIz7kö Iő Rés: ÚJZy!árs»súg SZ/viSZ 1081 Bzu/apesr CSOIWJ?flf ~ 3. Jo

11 . a vezetés által meghatározott minőségpolitika ás minőségcélok alapján a Társaság minőségirányítási keretrendszerének kialakítása, működtetése, karbantartása, korszerűsítése, fejlesztése és irányítása, a vállalati minőségbiztosítási feladatok ellátása;. folyamatokat támogató rendszerek felügyelete, változáskezelés, BPM eszköz kezelése. A vállalati folyamatokat támogató adatkezelő rendszerek szakmai felügyelete folyamatok, architektúra szempontjából, a rendszer működtetésével kapcsolatos informatikai, szakmai és ügyviteli szabályozás, oktatás elkészítése, kapcsolódó változás és igénykezelési folyamat működtetése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza Humánpolitikai Igazgatóság. a Társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói intézkedések (ide értve a munkakörök tervezését, a munkaviszony létesítését ás megszűntetését is) és feladatok előkészítése, végrehajtása;. a munkabérek és más bérjellegű kifizetések elszámolása, a munkatársak tartozásainak nyilvántartása és levonása;. a személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok ellátása;. a társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátása;. a járulékok, magánnyugdíj pénztári tagdíjak levonásával kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások elkészítése;. a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;. bér- ás létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása;. a munkaidő nyilvántartással, a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatban működő rendszerek (NEXON) kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása;. közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében és végrehajtásában;. a béren felüli juttatások és a munkavállalókat érintő egyéb szociális intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása;. a munkatársak oktatásának és továbbképzésének szervezése;. a humánpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, okmányok kezelése;. a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza E-közigazgatási Szolgáltatások Ágazat E-közigazgatási Menedzsment Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. az e-kormányzással, e-közigazgatással, kapcsolatos hazai és nemzetközi trendek, fontosabb események, uniós döntések és az ezekkel kapcsolatos hazai fejlesztési elképzelések nyomon követése;. a stratégiai dokumentumok, a hasznosítható jó gyakorlati tapasztalatok, csettanu lmányok összegyűjtése, ezek alapján összehasonlító elemzések készítése;. projektötlctck kidolgozása, vállalati projektek előkészítésében való közreműködés;. az e-közigazgatási fejlesztések nyomon követése; NISZ Nemzeti Infolcon,,;zi i,iícáeiós Szolgálta/ó Zár/köpűen Működő Rés:vénvtá~saság SZIvÍSZ Bwlapesz Csolcw ai u. 3.

12 . a Magyarországon hasznosítható külföldi e-közigazgatási tapasztalatok szisztematikus gyűjtése, igény esetén összehasonlító elemzések készítése és együttműködések kezdeményezése;. szakértői támogatás nyújtása a hazai elektronikus közigazgatást érintő projektek megvalósításához;. részvétel az elektronikus közigazgatást érintő jogalkotási 6s szabályozási folyamatokban és munkákban;. részvétel nemzetközi K±F projektekben, szakértői támogatás nyújtása ezen projektek megvalósításához;. javaslatok kidolgozása, projektek előkészítése nemzetközi és hazai K+F programokban;. részvétel a hazai elektronikus közigazgatási modell kialakításában, a kapcsolódó koneepciók véleményezésében.. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Marketingkommunikációs Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a Társaság egységes külső és belső kommunikációjának koordinálása;. sajtókapcsolatok koordinálása: kapcsolattartás a médiával, médialista készítése, &issítése, sajtóközlemények, cikkek Írása, interjúk szervezése, írása, terjesztése; a Társaság arculatának építése;. sajtófigyelés, sajtó monitoring készítése, terjesztése;. a Társaság honlapjának és internetes felületeinek szerkesztése, tartalmi &issítése és építése;. a Társaság külső és belső rendezvényeinek szervezése, beleértve a konferenciákat, sajtóeseményeket és felső szintű egyeztetéseket;. a belső kommunikáció részeként imázs-építő reklámtárgyak, nyomdai anyagok beszerzése és terjesztése;. szponzori és támogatói megkeresések kezelése, döntési javaslat a Társaság felsővezetői felé a támogatásról vagy annak elutasításáról a Társaság érdekeinek figyelembe vétele mellett;. a vállalat belső kommunikációjának tervezése és koordinálása: körlevelek írása és kiküldése; az intranet folyamatos naprakészen tartása és tartalmi &issítése, a munkatársak fotózása; az FYI belső hírlevél szerkesztése, nyomtatása és terjesztése;. NISZ szolgáltatások marketing támogatása, online és offline kiadványok tervezése ős elkészítése;. NISZ projektek marketing támogatása, online ős offline kiadványok tervezése ős elkészítése;. HISZ EU-s projektek kommunikációjának irányítása és teljes körű menedzselése;. vállalati külső- és belső kommunikáció, valamint a projektkommunikációs büdzsé tervezése ős menedzselése;. részvétel a NISZ stratégiájának elkészítésében és folyamatos frissítésében;. a felettes minisztérium felkérésére közreműködés az e-közigazgatási stratégiai dokumentumok elkészítésében;. felkérésre stratégiai anyagok (elemzések, döntés előkészítő anyagok, prezentációk) készítése ős elemzése a Társaság menedzsmentje és a felettes minisztérium számára;. infokommunikációs trendek stratégiai szintű követése ős elemzése. Az Önálló Osztály részletes feladatait ős szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza. ~VJSZ ÁTen,:cíi ÍRJokonzz;zu,,ikációs SolgúI aíó Z iríkörűwz J\~iz7k(it1ű Rés:vé;~ órsas }g 5ZA4SZ Bzu/upcv Csokwmi ii. 3.

13 Termékmenedzsment Önálló Osztály Az Osztály feladatai:. a vállalat termékeinek, illetve szolgáltatásainak leírása, azok sztenderdizálása, a már kialakított termékek életciklus menedzsmentje;. sztenderdizálható termékelemek, a vállalat sztenderdizálható termékeinek teljes körű feltérképezése;. termék katalógus létrehozása;. termék paraméterek összegyűjtése, meghatározása és konszolidációja;. SLA értékek meghatározása;. árazási stratégiának megfelelő termék minimál árak és ajánlati ártartományok meghatározása;. a szolgáltatási-szerződések, az ÁSZF szakmai véleményezése;. termék pénzügyi-tervek (bevételi, költség, beruházási tervek kialakítása, azok várhatója) elkészítése, terv/tény elemzése;. termék kivezetés;. termékfejlesztés (ötletmenedzsment, döntés-előkészítés, megtérülés-vizsgálat, forrásvizsgálat, üzleti terv készítése, Új termék igénykezelési folyamat létrehozása, Új termék szerződéses vetületeinek szakmai meghatározása, termékutasítás, értékteremtő folyamatok implementációja);. mobil alkalmazások termékfejlesztése (koncepciókészítés, döntés-előkészítés, forrásvizsgálat, üzleti terv készítés, az alkalmazás műszaki koncepciójának elkészítése, a beszerzési eljárás támogatása);. az üzleti igények mentén a projektek megvalósítási szakaszában a termékmenedzsment szempontok érvényesítése;. a létrejövő mobil alkalmazások minőségbiztosítási feladatainak ellátása, tesztelési feladatok koordináeiójának elvégzése;. rendszeres kapcsolattartás a mobil fejlesztésekben érintett külső partnerekkel (havi egyeztető fórum megtartása, együttműködési megállapodások szakmai előkészítése szakmai kapcsolattartás, a fejlesztések során);. Projektekhez kapcsolódó termék-bevezetési feladatok: árazás, üzleti tervezés, piacravitel támogatása;. az értékesítési terület támogatása a bevételi terv elkészítésében;. a fejlesztés és az üzemeltetés CAPEX tervének összesítése, a stratégiával történő összevetése;. javaslattétel a NISZ Zrt mobil alkalmazásfejlesztési stratégiájára. Az Önálló Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata tartalmazza Fejlesztési Ágazat Projektmenedzsment Igazgatóság. a Társaság által az európai uniós fejlesztési programok, más programok, valamint egyéb szerződések keretében végzett projektek menedzselése;. a Társaság vezetése által megvalósítandónak ítélt projektek előkészítése, részletes kidolgozása, kapcsolattartás a vállalati szakmai eentrnmokkal;. a projektek elnyeréséhez szükséges pályázati anyagok szakmai részének és minden induló projekthez a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) elkészítése a külső és belső feltételrendszer figyelembevételével; ivfs Z Nc nceti Infolcauzmiozilcációs Szolgáltató Zár könyen Aíűködő Rét émiórsasá~~ SZILiÍSZ Biulapest Csolconai z~. 3.

14 . az elfogadott PAD-ok alapján a projektek teljes körű megvalósításának irányítása és utókővetése;. harmadik fél által végzett projektek, projekt teljesítések esetében a teljesítés felügyelete együttműködésben a Műszaki Fejlesztési ős az Alkalmazásfejlesztési Igazgatóságokkal;. a Társaság által projektek keretében kiírásra kerülő közbeszerzési pályázatok kiírásának szakmai támogatása, koordinálása, valamint a mások által kiírt közbeszerzési pályázatokra történő beadandó pályázatok elkészítésében történő közreműködés, koordináció;. az európai uniós programok és a Társaság szabályainak megfelelően a projektek dokumentálása, a projektek pénzügyi iratainak kivételével a teljes dokumentáeiójának archiválása, aktív együttműködés a projektek ellenőrzését végző szakemberekkel;. a projektek megvalósításához szükséges megvalósító erőforrások feltérképezése, nyilvántartása, erőforrás tervezése, projekt portfólió szintű erőforrás koordináció ellátása;. projektekben ős az egyéb ágazati feladatokban belső erőforrásokkal nem lefedhető humán jellegű kapacitás biztosítása külső szakértői erőforrások biztosításával, keretmegállapodások felállításával, beszerzésével, menedzsmentjével;. a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének, módosításának koordinációja, projekt szakmai kompetencia központi feladatok ellátása;. részvétel a projektek eredményének bevezetésében, a bevezetéséhez szükséges képzések támogatásában, a rendszerüzemeltetési ős felhasználói dokumentációk előállításában, jóváhagyásában;. a lezárt projektekben létrehozott projekttermékek üzemeltetőknek történő átadása. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Műszaki Fejlesztési Igazgatóság. a Társaság által megvalósítandó fejlesztési feladatok, projektek műszaki szakértői, tervezői támogatása a hardver architekti, rendszerintegrátori, hálózatfejlesztői és infrastruktúrafejlesztői feladatok terén;. a vállalati telekommunikációs és IT in&astruktúra platformok fejlesztésének tervezése, irányítása;. harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés szakmai minőségbiztosítása együttműködésben az Alkalmazásfejlesztési és Projektmenedzsment Igazgatósággal;. szakmai javaslatok kidolgozása külső és belső informatikai infrastruktúra, telekommunikációs szolgáltatások fejlesztésére megbízás és igény alapján;. bevezetendő új infrastruktúra ós szolgáltatási platformok, technológiák, rendszerek bevezetésének, illetve meglévő ilyen platformok, rendszerek technológiaváltással járó módosításának tervezése; a Társaság értékesítési, szolgáltatásmenedzsment ős termékmenedzsment tevékenységének műszaki szakértői támogatása az igazgatóság működési területére tartozó feladatok tekintetében;. megvalósíthatósági tanulmányok szakmai fejezeteinek elkészítésében történő közreműködés. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Alknlmazásfejlesztési Igazgatóság NISZ ~Ven,:eji Jnfo/con,nzunikóeiós Szolgáltató Zár/körűen Működő 1?és:vé,zvtársasó~s- SZVISZ /4 108/ Budapest Cso/.onai a. 3.

15 . alkalmazásfejlesztési projektek és feladatok műszaki szakmai felügyelete, a műszaki tervezési és végrehajtási folyamatok teljeskörű irányítása;. a belső erőforrással megvalósuló szot tvertervezési, fejlesztési, és tesztelési feladatok elvégzése;. allcalmazásfejlesztési projektek és fejlesztési feladatok esetén külső megvalósító erőforrások szakmai felügyelete, minőségbiztosítása;. kapcsolódó tesztelési, megrendelő oldali átvételi feladatok ellátása együttműködésben a Műszaki Fejlesztési és a Proj ektmenedzsment Igazgatósággal;. szoüverfejlesztési SOA kompetencia központi feladatok ellátása, szoftverfejlesztési irányelvek és szabályozások kialakítása és érvényesítése az implementáció során;. a Társaság által nyújtott elektronikus közigazgatási szolgáltatások (SZEÜSZök) műszaki továbbfejlesztésének, szükséges hibajavításainak felügyelete;. az ÁBT szolgáltatás informatikai rendszeréhez kapcsolódó alkalmazás fejlesztés ellátása, kódgazdájaként a kód javítása;. részvétel a mobilalkalmazások fejlesztésében;. a Társaság szolgáltatásmenedzsment, és termékmenedzsment és e-közigazgatási szolgáltató tevékenységének műszaki szakértői támogatása az igazgatóság működési területére tartozó feladatok tekintetében;. megvalósíthatósági tanulmányok szakmai fejezeteinek elkészítésében történő közreműködés. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Portfólió és Közigazgatási Koordinációs Ágazat Az Ágazat feladatai: általános feladatkörében: kapcsolattartás a központi kormányzati szervekkel; a kapcsolattartás a piaci szereplőkkel; kapcsolattartás a vezérigazgató-helyettesekkel, az ágazati igazgatókkal, valamint az egyes társ-igazgatóságok munkatársaival; közigazgatási koordinációs feladatkörében: javaslatok megfogalmazása a közigazgatási fejlesztések harmonizációjára és a fejlesztések interoperabilitására vonatkozóan;. közreműködés a Társaság feladatkörét érintő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont kialakításában;. állapotfelmérés, helyzetelemzés a Társaság tcvékenységéhez kapcsolódó közigazgatási fejlesztések megvalósítása érdekében, valamint a tevékenységmutatók és a fejlesztések eredményeinek folyamatos nyomon követése; a Társaság tevékenységéhez kapcsolódóan döntés-előkészítés a közigazgatás fejlesztések tekintetében szükséges módosítások megalapozásához, fejlesztéseket megelőző elemzések készítése és azok lezárását követően hatékonyságinérés; a közigazgatás-fejlesztés hatékony működése érdekében szükséges, társasági szintű feladatok ellátása; leányvállalatokat felügyelő feladatkörében: a Társaság portfoliójába kerülő gazdasági társaságok (társasági részesedések) akvizíciójának előkészítése és végrehajtása; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok stratégiájának kidolgozásában való közreműködés; közreműködés a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok társaságjogi feladataiban, nyilvántartás vezetése a társaságok cégjogi iratairól, igazgatósági, felügyelő bizottsági ügyrendekről, határozatokról; ivjsz J\ c;;ce/i l;zfbicomnuo,ik kiós Szolgáliaió Zárikörűen Működő ]?és:vj;zvlúrsasúg SZi VíSZ ] Budapest C su/wnai ii. 3.

16 a vezető tisztségviselők személyének és megbízásuk hatályának nyilvántartása, közreműködés a jelölésükben; közreműködés a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésében, valamint az üzleti tervek véleményezése; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok riportjainak rendszeres készítése; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok éves beszámolóinak és az adózott eredmény felhasználásának véleményezése, közreműködés a konszolidált beszámoló elkészítésében; egyedi riportokat készítése a Tulajdonos részére, adatgyűjtés a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatosan; kapcsolattartás a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok vezetőivel; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok tulajdonos felé jelzett igényeinek rögzítése/észlelése, továbbítása, nyomon követése, közreműködés a problémák megoldásában;. a Társaság csoporton belül kötendő szerződéseinek véleményezése;. a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok részére nyújtott anyavállalati szolgáltatások szerződéseinek részletes összeállításának koordinálása;. részvétel a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok és anyavállalati belső szabályzatok harmonizációs lépéseinek kidolgozásában, közreműködés a szabályzatok egyeztetésében, javaslattétel a társaságok szabályozásainak aktualizálására, kiegészítésére; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok szervezeti és folyamati változásaival összhangban a szükséges rendszerkapcsolatok kialakításának és módosításának kezdeményezése; az ERP rendszer bevezetésének támogatása a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságoknál; a Társaság portfoliójából kikerülő gazdasági társaságok (társasági részesedések), értékesítésének, megszüntetésének előkészítése és végrehajtása; a holding strulctúra kialakítása feladatkörében: felelős a Társaság holding szervezetben történő működéséi feltételeinek kidolgozásáért és bevezetéséért; a Társaság portfoliójába tartozó gazdasági társaságok szolgáltatási portfóliójának illetve szervezeti felépítésének felmérése;. együttműködés az üzemeltetési területtel és a leányvállalatokkal a költség hatékony holding szervezet kialakítására; döntés előkészítő javaslatok kidolgozása a szervezet Új struktúrájának kialakítására, a párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében; vezérigazgatói döntés alapján közreműködik a szervezeti változások végrehajtásában. Az Ágazat részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat tartalmazza GSM-R Igazgatóság. a GSM-R szolgáltatás kiépítése Európai Uniós források felhasználásával;. a GSM-R szolgáltatást megvalósító projekt (továbbiakban projekt) előtámogatási szerződés és támogatási szerződések megkötésének előkészítése és az abban való eljárás;. a projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, a támogatóval és a közreműködő szervezetekkel a tanulmány egyeztetéseinek elvégzése;. a projekt és a kapcsolódó európai vonatbefolyásoló rendszerekkel kapcsolatos (ETCS) projektekre vonatkozó együttműködési egyeztetések elvégzése az érintett szervezetek és társaságok bevonásával; \JJ ~7 ~T~j;;~ j/j fnfoi o,;;i;zz,nik jciós Szolgá/tuló Zár körűwz Működő 1?és:vé;n },wusúg~ SZAISZ 1081 Bzu/,pc~ Csokonui ii. 3. JÓ

17 . a kettős Ikanszírozás elkerülése érdekében az érintett szervezetekkel és az uniós projektekkel a szükséges egyeztetések elvégzése;. a projekt kiépítéséhez szükséges &ekvencia használati engedély, építési, ingatlan és vezetékhasználati jogok és engedélyek beszerzésének elvégzése;. a Társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeáuításához adatszolgáltatás nyújtása a projekt tervezett beszerzéseiről;. a projekt közbeszerzési eljárás fajtáinak és stratégiájának meghatározása, valamint egyeztetése a támogató és közreműködő szervezetekkel a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat, továbbá külső jogi iroda szükség szerinti közreműködésével;. a projekt beszerzési és közbeszerzési terve alapján a közbeszerzési eljárások lefolytatása a Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság és a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat, továbbá külső jogi iroda szükség szerinti bevonásával;. a projekt önköltség-számítási szabályzatának elkészítése és a projekt költségei uniós elszámolásának kiemelten kezelése;. a projekttel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projekt erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez;. az előkészítés és a megvalósítás során a projekt pénzügyi, jogi, beszerzési monitoringjáról folyamatos tájékoztatást nyújtása a Társaság vezetése felé Ellenőrzési Igazgatóság Gazdasági, törvényességi ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, esetleges hiányosságok, szabálytalanságok feltárása és a szükséges intézkedések megtétele. Tevékenysége során az alábbiakat vizsgálja:. a Társaság törvényes, szabályszerű működésének, gazdálkodásának eélszerűségi ellenőrzése;. a Társaság szabályzatai betartásának ellenőrzése;. a Társaság folyamatainak vizsgálata;. a számviteli elvek betartásának ellenőrzése;. a Társaság által kialakított és működtetett kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségének ellenőrzése;. a Társaság szervezeti egységei az eszközökkel és forrásokkal takarékosan és hatékonyan gazdálkodnak-e, valamint a vagyon megóvásáról megfelelően gondoskodnak-e;. a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerek kiépítése, működése megfelelő-e;. a Társaságot érintő jogszabályok, illetve egyéb kötelező érvényű szabályok változásaira a NISZ érintett szervezeti egysége időben és megfelelően reagál-e;. a szervezeti célkitűzések elérését veszélyeztető kockázatokat a Társaság kockázati rendszere képes-e felismerni és azokat megfelelően kezelni;. javaslattétel a vizsgálatok során felmerült problémák, hiányosságok, hibák megszüntetésére, felelősségre vonásra;. a Társaság Felügyelő Bizottsága által elrendelt vizsgálatok lefolytatása. Külső megbízás alapján az alábbi ellenőrzési feladatokat látja el:. az MNV Zrt. által elrendelt vizsgálatok elvégzése;. a leányvállalatok Felügyelő Bizottságának megbízása alapján ellenőrzések lefolytatása a leányvállalatoknál. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata Biztonsági Igazgatóság NISZ z\~vnz:eui infokoninnotikácios Szolgálta/ó Zorrkörz7en AlJűködő Rés:vém társaság SZA ÍSZ! Biukipest Csokonai a. 3.

18 . a Társaság teljes körű biztonsági, biztonságtechnikai, operatív biztonsági, megelőzővédelmi feladatainak ellátása;. az objektumok vagyon és személyvédelmének szervezése és az ebből adódó feladatainak ellátása;. közreműködés a Társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátásában, együttműködve az Informatikai Biztonsági Igazgatósággal;. a Társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs adatvagyona biztonságának védelme;. szakmai felügyelet gyakorolása a Társaság minősített adatvagyonának kezelése, biztonságos tárolása, valamint a vonatkozó jogszabályi feltételek betartása felett, együttműködve a biztonsági vezetővel;. együttműködés a nemzetbiztonsági védelmet ellátó szervek kijelölt képviselőivel;. az illetékes szervek felé a vonatkozó törvényekben előírt adatszolgáltatási kötelezettségek biztosítása;. az érintett munkatársak nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése;. munka és tűzvédelmi szabályzatok betartatása, ellenőrzése;. együttműködés a különböző hivatalos szervek képviselőivel (rendőrség, tűzoltóság, önkormányzat, nemzetbiztonsági szolgálatok, TEK, NVSZ);. együttműködés a kijelölt adatvédelmi felelőssel, és az adatok és információk kezeléséhez szükséges biztonsági szempontok biztosítása. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata Informatikai Biztonsági Igazgatóság. feladata a Társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs vagyona biztonságának védelme együttműködve a Biztonsági Igazgatósággal;. feladata a KR biztonsági követelményeinek - a mindenkori jogszabályok alapján - kidolgozása, a KR, valamint a Társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátása; ~ a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer Társaság által üzemeltetett rendszerei és alrendszerei biztonsági követelményei megvalósulásának ellenőrzése. a NISZ kiberbiztonsági feladatrendszeréhez szükséges nemzetközi és hazai kiberbiztonsági kapcsolatok és együttműködések kialakítása és kezelése, a szükséges szervezeti tagságok megszerzése, folyamatos fenntartása, továbbá bilaterális szakmai kapcsolatok kialakítása;. a szervezeti és bilaterális kapcsolatokból származó információk azonosítása, beszerzése, a bejövő információk kezelésének kialakítása;. a hazai kapcsolatrendszer kiépítése és kezelése, beleértve a 2013 L. törvény által meghatározott szervezeteket (p1. Miniszterelnökség Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, Hatóság, CERT-ek1 NBF, biztonsági felelősök), a privát és nonprofit szektor szervezeteit (Pl. Kutatóintézetek, szoftverszállítók, tanácsadó és elemző szervezetek);. szakértői tevékenység biztosítása a 2013 L. törvényben meghatározott szervezetek részére felkérésre, továbbá a privát szféra részére szerződés alapján;. működési és notice and takedown eljárásrend kialakítása és bevezetése, valamint oktatása és tesztelése;. incidenskezelési koordináció biztosítása, a HVR kiberbiztonsági üzemeltetési csoport munkájának szakmai felügyelete;. szoftver sérülékenység kezelési szolgáltatás kialakítása az üzemeltetési területek részére (SW sérülékenység információ források azonosítása, kritikus SW elemek azonosítása, nyilvántartás elkészítése, kockázatelemzési módszertan kialakítása, folyamatok kialakítása);. a HVR kiberbiztonsági üzemeltetés hálózatbiztonsági feladatainak támogatása, beleértve a monitoring ~DS) eszközrendszer biztonsági üzemeltetésének kialakítását, folyamatos ivjs7 ÁTe,;, c;j 1i/ükoii,iiiií,zikációs S zo/ú I/aló Zónkö;z7cn i Iylköt/Ű Részvé, vórsasó~ SZ/vISZ IS JOB] I3u Ic;pesi Csokonai a. 3.

19 finomhangolását és kockázatelemzését, a Logelemző rendszer kialakítását, a szükséges támogató rendszerek bevezetését és alkalmazás szintű üzemeltetését, valamint a szükséges riporting rendszer kialakítását és alkalmazás szintű üzemeltetését; a NJSZ kiberbiztonsági K+F feladatainak azonosítása, projektek kezdeményezése;. nemzetközi kiberbiztonsági K+F tevékenység elősegítése, szakmai eredmények becsatornázása a NISZ folyamataiba;. NISZ-en belüli, hazai és nemzetközi információ megosztási protokollok, keretrendszerek és eszközök azonosítása, bevezetése, működtetése;. a 2013 L törvényben meghatározott hatóságról szóló végrehajtási rendelet szerinti feladatok szakmai támogatása. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata Minőségirányítási Vezető A Minőségirányítási Vezető feladatai:. a Társaság minőségirányítási rendszerének karbantartása, aktualizálása, fejlesztése és irányítása, a belső és külső auditok összefogása a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat irányítása alapján Biztonsági Vezető A Biztonsági Vezető feladatai:. a Társaság minősített és bizalmas adatainak kezeléséről, valamint védelméről való gondoskodás;. a minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági rendelkezések megtartásának ellenőrzése;. a Társaság titkos ügykezelője tevékenységének felügyelete;. feladatainak ellátása során együttműködés a Biztonsági Igazgatósággal. 5.2 A GAZDASÁGI VEZÉmGAZGATÓ-BELYEnE5 KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési területhez tartozó (köz)beszerzések lebonyolítása, valamint a Társaság saját (köz)beszerzései lebonyolítása;. a (köz)beszerzési szabályozási környezet folyamatos figyelemmel kísérése együttműködve a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazattal;. a Társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállítása az érintett szervezeti egységek bevonásával;. közbeszerzési eljárások fajtájának meghatározása a Jogi, Szabályozási és Humánpolitikai Agazat szükség szerinti közreműködésével;. a Társaság beszerzési és közbeszerzési terve alapján a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása a Beszerzési és közbeszerzési szabályzat alapján;. a beszerzésekre vonatkozó közadat nyilvántartás folyamatos ftissítése;. a Társaság tulajdonába lévő vagy az általa üzemeltetett, a szolgáltatás nyújtásában résztvevő informatikai és távközlési eszközök nyilvántartása;. a beszerzett, üzemeltetés alá bevont eszközök bevételezése, nyilvántartásba vétele, raktározási feladatok ellátása; j\tj$7 i\ vnc li Í zfbiwtn,nu;ziicxkiós Szolgú/tafó Zór kő; űw, Azíu/ködő Rés;vé;niúrsasúg SZMSZ Bw/upcsi Csokonai ii. 3.

20 . logisztikai és szállítmányozási feladatok ellátása;. létesítményüzemeltetés és gazdálkodási, beruházási feladatok ellátása a Társaság saját tulajdonú, a kezelésében lévő vagy a szolgáltatásba bevont eszközök tekintetében;. ZRH objektumok üzemeltetése;. a gépjármű flotta kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása;. ellátással, üzemvitellel kapcsolatos adminisztráció tevékenységek ellátása;. munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos irányítás és ellenőrzés a felelős szervezeti egységekkel és munkatárssakkal együttműködve;. a portaszolgálat/biztonsági szolgálat folyamatos ellátásának biztosítása az érintett szervezeti egységekkel és munkatársakkal együttműködve;. SAP törzsadatok (Cikktörzs, Vevő- és Szállító törzs) rögzítése, karbantartása, folyamatos ellenőrzése. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Kontrolling Igazgatóság. közreműködés a Társaság stratégiai tervének elkészítésében;. a Társaság operatív terveinek elkészítése;. a Társaság szolgáltatásainak árképzéséhez szükséges adatok átadása az érintett szervezeti egységeknek, a Társaság árazási modelljében, folyamatában megfogalmazottaknak megfelelően a szükséges elemzések elkészítése, időszakos frissítése;. eseti projekt igény esetén, Új szolgáltatás, tevékenység bevezetésekor üzleti modell készítés, jövedelmezőségi számítások elvégzése, pénzügyi elemzés készítése;. a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, a terv- és tényadatok összevetése, az eltérések elemzése;. részvétel a költségfelosztás módszerének kialakításában, költségelemzés, önköltség-számítás, gazdaságossági számítások készítése;. részvétel a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos jelentések és kimutatások elkészítésében;. Kontrolling Rendszer működtetése;. a projektek pénzügyi tervének elkészítése;. az előkészítés és a megvalósítás során projektek pénzügyi monitoringjáról folyamatos tájékoztatás a Társaság vezetése, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság részére;. a projektekkel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projektek erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez;. a felmerülő gazdálkodási és pénzügyi kérdések tekintetében közös állásfoglalás kialakítása, együttműködve a Társaság érintett szervezeti egységeivel;. az ÚMET és a Társaság szabályainak megfelelően a projektek pénzügyi dokumentálása, aktív együttműködés a projektek pénzügyi ellenőrzését végző szakemberekkel;. folyamatos pénzügyi egyeztetés az ÚMFT-ben az adott projekthez kijelölt Közreműködő Szervezettel. Az Igazgatóság részletes feladatait és tartalmazza. szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság a Társaság teljes pénzügyi és számviteli adminisztrációjának elvégzése a törvényi előírásoknak megfelelően; ivjsz Nunzze// In/bko,;unz niiwciós Szolgálta/ó Zóríkörűen Működő Rés:ré;u;ársavá~ SZ/vISZ ]3za/apest Csokonai a 3.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NEMZETI.%%NIS Z INFOKOMMIJNIKÁC]()S SZOWÁLTKIÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig Nemzeti Info/co

Részletesebben

5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Gazdasági vezérigazgató-helyettes A Gazdasági vezérigazgató-helyettes a társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeri Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeri Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeri Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2017. március 1-jétől visszavonásig . -.-..-. - -: - - --.-. -.--: :-:- - - - :

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban

Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Kormányzati kiberbiztonsági koordináció eredményei, stratégiai elvárások az NKE képzésével kapcsolatban Dr. Szemerkényi Réka a miniszterelnök kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója, kiberkoordinátor

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosította/felülvizsgálta (név, dátum) Változat száma Módosított oldalszám Jóváhagyta (név, dátum) Kibocsátás/érvénybe

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE

SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER ÁTTEKINTHETŐ ÉS NAPRAKÉSZ KÖZZÉTÉTELE Készült a Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080) című projekt

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA

TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA Készítette: Varsányi Nóra Bársony Zsolt közreműködésével TÁMOGATOTT LAKHATÁS PROTOKOLLJA LAKHATÁSI TÁMOGATÁS BELSŐ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI (ÉRTÉKELÉSI) RENDSZERE Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011.

Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. Szolnoki Főiskola Kistérségi Komplex Szolgáltató Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata TERVEZET 2011. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben