Személyügyi kontrolling

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyügyi kontrolling"

Átírás

1 Bacsur Kálmán Dr. Boda György Személyügyi kontrolling Írta: Bacsur Kálmán mestertanár, Általános Vállalkozási F iskola, 2006 Dr. Boda György tudományos munkatárs, Budapest Corvinus Egyetem, 2006 Lektorálta: Dr. Bencsik Andrea egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Tóth Attiláné Dr. CSc. egyetemi docens, tanszékvezet, Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó: Boda & Partners Kft. Felel s kiadó: Dr. Boda György Kiadás éve: Budapest (második kiadás) Nyomdai kivitelezés: Cypress Nyomdai Szolgáltató Kft. ISBN:

2 Tartalom Bevezetés Az emberi er források felértékel dése Az emberi er források felértékel désének jelei Új fogalmak jelennek meg A szolgáltató szektor el retörése Átalakul a vagyon szerkezete Jelent sen eltér a vállalkozások piaci és könyv szerinti értéke A költségszerkezet megváltozása Mi van az emberi er források felértékel dése mögött? Az emberi er források felértékel désének következményei A felértékel dés megnöveli a munkaer költséget A felértékel dés menedzsment konzekvenciái A felértékel d munkaer menedzselése komplexebbé válik A versenykényszer feler södése Az emberi er forrásokkal kapcsolatos tevékenyég a szervezeti hierarchiában feljebb tolódik A személyügyi tevékenység fogalma, céljai, legfontosabb területei Az emberi er forrás menedzsment kialakulásának mérföldkövei Személyzeti Adminisztráció Személyzeti Menedzsment Az emberi er forrás és az emberi t ke fogalmának megjelenése Az Emberi Er forrás Menedzsment és az emberi t ke Stratégiai Emberi Er forrás Menedzsment További hazai megközelítések A személyügyi tevékenység helye az EEM-ben Az EEM értéklánc modellje Stratégia, tervezés-kontrolling, rendszerek Változásmenedzselés, szervezeti kultúra Munkaer áramlás a szervezetben

3 Információ- és tudásmenedzsment A személyügyi tevékenység fogalma A személyügyi tevékenység feladatai A személyügyi tevékenység legfontosabb kérdéskörei A feladatkultúra el térbe kerülése Az üzleti folyamatok újraszervezése Változások kezelése A EEM szerepek megváltozása A személyügyi kontrolling modellje A modell felállításának lépései A kontrolling fogalma A személyügyi kontrolling fogalma Személyügyi kontrolling modellje A modellel szemben támasztott követelmények A humán t ke értéke A humán t ke elemek kezelése: a balanced scorecard A BSC és a stratégiai projektek összekapcsolása A BSC összekapcsolása a szervezettel A humán t keelemek mérése A HR scorecard A személyügyi kontrolling modell összefoglalása A személyügyi tevékenység megtervezése A személyügyi tervezés általános algoritmusa A személyügyi terv algoritmusának finomítása Igazodás a termelés alkotóelemeihez A bérköltségek változó költségelemeinek er sítése Normázás, id mérleg Igazodás a szervezethez Igazodás a bérezésre és a béren kívüli juttatásokra vonatkozó küls és bels szabályozáshoz A projektköltségek részletes lebontása Hosszabb távú kitekintés A vállalati terv személyügyi terven kívüli változóinak finomabb beállítása

4 A vállalati foglalkoztatási és bérpolitika kialakítása A fejlesztési portfolión belül az emberi beruházások (emberi er forrás fejleszt projektek) menedzsmentje Személyügyi kontrolling a gyakorlatban A személyügyi beszámoló fogalma A személyügyi beszámoló jellemz i A személyügyi tevékenységek részletes folyamatai A KERESÉS ÉS KIVÁLASZTÁS folyamata A FEJLESZTÉS ÉS TANÁCSADÁS folyamata Az ÖSZTÖNZÉS ÉS MEGTARTÁS folyamata Az ÁTHELYEZÉS ÉS KILÉPÉS folyamatrendszere A személyügyi tevékenység részletes értéklánca A személyügyi tevékenységekhez kapcsolódó folyamatok mérése A KERESÉS ÉS KIVÁLASZTÁS folyamatának mérése A FEJLESZTÉS ÉS TANÁCSADÁS folyamatának mérése Az ÖSZTÖNZÉS ÉS MEGTARTÁS folyamatainak mérése Az ÁTHELYEZÉS ÉS KILÉPÉS folyamat-összefüggéseinek mérése A személyügyi tevékenység átfogó hatékonyságának mérése A személyügyi beszámolás folyamata Esettanulmány: a SIDERITAS személyügyi beszámolójának kiértékelése A személyügyi beszámoló modellje A személyügyi kontrolling hatékonyságát növel eszközök Integrált személyügyi informatikai rendszerek alkalmazása Az integrált személyügyi információs rendszerek alkalmazási céljai A személyügyi információs rendszer és a vállalati ERP rendszer integráltsága Integrált személyügyi informatikai rendszerek bevezetése Integrált HR/személyügyi informatikai rendszerek Magyarországon mysap ERP HCM ORACLE E-Business Suite HRMS Microsoft Dynamics NAV VT-Soft OPUS HUMÁN NEXON Humánügyviteli szoftverek Az EEM benchmarking

5 A benchmarking típusai Benchmarking-modell, folyamat EEM Benchmarking A személyügyi kontrolling jöv beni fejl dési tendenciái Irodalom

6 Bevezetés A Sideritas vezérigazgatója a HR Vezérigazgató kezdeményezésére egy rendkívüli vezet i értekezletet hívott össze. Rövid megnyitó után azonnal át is adta neki a szót, aki a következ kkel kezdte. Mindannyiatoknak kiküldtem azt a HR beszámoló füzetet, amelyben a szokásos havi kontrolling jelentés HR blokkját részletesebben kidolgoztattam. Ebben olyan folyamatokat látok, amelyekre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A pénzügyi mutatóink önmagukban szépen alakulnak. Rövidtávon többnyire összhangban vannak a terveinkkel. Ezzel szemben számos balanced scorecard mutató, köztük kifejezetten számos HR mutató, nyugtalanító jelenségekre utal. Vev ink elégedettsége romlik és ez csak azért nem vezet a pénzügyi eredmények romlásához, mert a vev ink többsége túsz és nem tud váltani. Viszont azonnal megteszi ezt, ha erre lehet sége nyílik. A vev kkel közvetlenül a marketing terület foglalkozik, de az értékesítési menedzserrel közösen feltártuk, hogy a probléma mélyebb, és csak marketing eszközökkel nem orvosolható. A vev k elégedetlenségének f oka ugyanis a nem megfelel kiszolgálásban rejlik, amely egyaránt visszavezethet a személyzet felhígulására, a nem megfelel motiváltságára és a nem hatékony m ködésére. Látom a magam felel sségét a probléma kialakulásáért, de az adott helyzetért a vállalat egészének m ködése a felel s. Felszámolása érdekében fontos HR döntéseket kell hoznunk, de csak HR eszközökkel a probléma nem oldható meg. Jelen tankönyv olvasója megnézheti ezt a beszámolót az 5. fejezet végén, amelyet ott részletesen bemutatunk és feldolgozunk. A HR vezérigazgató szavaiból azonban több is kiolvasható, mint amit a könyvet el ször kézbe vev olvasó a beszámoló füzetben a (tankönyv feldolgozása nélkül) lát. Ott szükségszer en csak a jelenség egy nagyon redukált képe jelenik meg, és ahhoz, hogy abból az idézett megállapítás kiolvasható legyen, sok egyéb ismeretre van szükség. A tankönyvet most feldolgozni szándékozó olvasó helyzete azon beteg helyzetéhez hasonlítható, aki kézhez kapja az orvos róla írt jelentését. Maga a jelentés többnyire érthetetlen a számára. Az orvosnak azonban nagyon sokat is elárul a beteg állapotáról, és azonnal tudja, hogy mi a teend. Tankönyvük arra kívánja felkészíteni az olvasóját, hogy értse, mi áll egy ilyen beszámoló füzetben, hatékonyan részt tudjon venni annak el állításában, illetve abban a tevékenységben, amely a beszámoló füzet által jelzett problémák megoldása érdekében szükségessé válik. A szerz k célja az, hogy a könyv feldolgozója megértse a beszámoló füzetet, illetve hatékonyan részt tudjon venni a vele kapcsolatos személyügyi tevékenységben. Tudatosan kerültük azt a megfogalmazást, hogy az olvasó ilyet maga is el tudjon készíteni, illetve ilyet a legfels bb szinten fel tudjon dolgozni. Az utóbbi szintet tekintjük a bolognai oktatási rendszer mester ( master ) szintjének. Tankönyvünk azonban az alap ( bachelor ) szint tankönyve. A mester szint jóval több ismeretet igényel. Célunk az, hogy a hallgató megértse, hogy mi egy ilyen beszámoló füzet inputja, mit tartalmaz annak outputja, hogy miként kell azt a rendszert m ködtetni, amely ilyen dokumentumokkal dolgozik. Egy ilyen rendszer kialakítása, jelent s továbbfejlesztése további és más jelleg stúdiumokat is igényel. Orvosi példánkhoz visszatérve, azt a gyakorló orvost tartjuk szem el tt, aki a beteg állapotáról írt jelentés alapján azonnal alkalmazni képes a legkorszer bb orvosi eljárásokat, illetve felismeri, ha azok alapján cselekvésképtelen. Nem célunk azonban azon ismeretek tárgyalása, amely a kutató orvosi munkákhoz, illetve az új eljárások kifejlesztéséhez szükséges. 6

7 A tankönyv tartalmának összeállítása során két fontos szemponttal kívántuk gazdagítani az emberi er forrás menedzsment, illetve a személyügyi tevékenység oktatását. Az emberi er források fogalmát: 1. következetesen összekapcsoltuk az emberi befektetésekkel, illetve 2. beillesztettük az üzleti tevékenységek folyamatába (tervezés, beszámolás és konkrét beavatkozások kidolgozása). Reméljük, ezzel érdemben segítjük a hallgatók és az emberei er forrás menedzsment területén dolgozó szakemberek munkáját. A tankönyv 6 fejezetre tagolódik. Elméleti alapozással indít (1-es, 2-es és 3-as fejezet), majd a személyügyi tevékenységet lebontja az alapfolyamatokig (4-es és 5-ös fejezet), végül összefoglalja a személyügyi kontrolling hatékonyságát növel eszközöket (6-os fejezet). Mind a hat fejezet elején összefoglaltuk a fejezetek által tárgyalt kérdéseket, amelyek a leírt ismeretek elsajátításának önellen rzését is segítik. Az elméleti alapozó fejezetek közül az 1-es az emberi er források felértékel désének okait, jellemz it mutatja be, a 2-es a személyügyi tevékenység fejl dését és tartalmát foglalja össze, míg a 3-as fejezet a személyügyi kontrolling általános m ködési modelljét írja le. A gyakorlati személyügyi kontrollingot tárgyaló fejezetekben (4-es és 5-ös) el ször a tervezést, majd a beszámolás alapját jelent személyügyi folyamatokat, illetve magát a beszámolási tevékenységet tárgyaljuk. Ha valaki csak a gyakorlati ismereteket akarja áttekinteni, a könyv feldolgozását kezdheti a 4-es és 5-ös fejezetekkel. Az elméleti alapokra mindig visszautalunk. Természetesen hátrányban lesz az az olvasó, aki az emberi er forrás menedzsment és a kontrolling tevékenység alapjaival nincs tisztában. Ez a tankönyv a HEFOP Globális BSc az üzleti képzésben cím projekt keretében készült, az Üzleti képzési ág BSc mintatantervében szerepl Személyügyi kontrolling cím tantárgy oktatásához. A fent jelzett projekt 29, a gazdasági fels oktatásban jelen lév fels oktatási intézmény konzorciumából áll, és a tankönyvet els sorban a 29 intézmény Emberi er forrás (humán er forrás) szakokon illetve szakirányokon tanuló hallgatóinak készítettük, de úgy gondoljuk a pénzügy-számvitel, illetve kontrolling szakokon, szakirányokon is használható az ismeretek b vítésére. Véleményünk szerint ez a tankönyv a HR szakemberek számára is tud hasznosítható ismereteket nyújtani, ezzel összefüggésben jeleznünk kell, hogy ez alapvet en bachelor szint oktatásra szánt tankönyv és nem személyügyi kontrolling kézikönyv. A tankönyv készítésekor alapoztunk a BSc szint képzés során ezen tantárgyat megel z tantárgyakban az emberi er forrás menedzsment és a személyügyi tevékenység tárgyában megszerzett ismeretekre. A könyv megértését jelent s mértékben segíti, ha az olvasó az emberi er forrás menedzsment és személyügyi ismereteken túlmen en rendelkezik pénzügyi, számviteli, könyvviteli, statisztikai esetleg kontrolling alapismeretekkel is, de ezek nem feltétlenül szükségesek a tankönyv megértéséhez. Tankönyvünkben sok olyan gyakorlati ismeret van, amely a hazai jogszabályi környezet alkalmazásának képességét tételezi fel (számviteli, adózási, társadalombiztosítási, munkaügy-statisztikai stb. jogszabályok), de a könyv terjedelme miatt ezek részletes ismertetésére nincs lehet ségünk. Ugyanakkor ahol ezen ismeretekre alapvet en szükség van lábjegyzetben jelöltük a kapcsolódó fontosabb jogszabályokat. 7

8 A megcélzott bachelor képzési szinthez és annak céljához alkalmazkodva az elméleti ismereteket gyakorlati példákkal színesítettük, ezáltal el segítve, hogy a szint képzési céljának megfelel en a gyakorlatban alkalmazható ismereteket nyújtsunk. 8

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival

A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival A köz-és magánszféra közötti együttm ködés a kultúra, a turizmus és az ipar között, a CMC klaszterek kultúrális projekttapasztalataival CMC KLESZTER ÉS KULTÚRA TALÁLKOZÁSA És Lehet ség a fejlesztésre A

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN

Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN Világi Rudolf címzetes egyetemi docens A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZERVEZET LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSÁBAN TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZET GONDOLATOK 2. MUNKASZERVEZETEK M KÖDÉSÉNEK HUMÁN FELTÉTELRENDSZERE

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN

A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Póla Péter A GAZDASÁGI KAMARÁK SZEREPE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN Témavezet : Dr. Illés Iván, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM Doktori (PhD) értekezés tézisei GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI

AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI SZERKESZTETTE DR. FEJES MIKLÓS MISTER TEACHER KFT AZ EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI, FEJLŐDÉSE, ELMÉLETEI Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az emberi erőforrás menedzsment általános kérdése

Részletesebben

Túl sok agrárszakembert képzünk?

Túl sok agrárszakembert képzünk? 66 GAZDÁLKODÁS 56. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2012 V ITA Túl sok agrárszakembert képzünk? LAKNER ZOLTÁN Kulcsszavak: agrár-fels oktatás, OECD, nemzetközi összehasonlítás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben