Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához. Répásné Szappanos Márta *"

Átírás

1 Lépések a vezeti információs rendszer kialakításához Répásné Szappanos Márta * Absztrakt A vezeti információs rendszer létrehozása nem egyszeren egy szoftver megvásárlását és benne jelentéshalmaz összeállítását jelenti, hanem annál sokkal többet. Mieltt hozzákezdenénk a felépítéséhez, át kell gondolni, mit is akarunk elérni? Hová tart a vállalatunk és ahhoz megfelel-e a jelenlegi mködési, irányítási rendszerünk? A szoftver kiválasztásánál is körültekinten kell eljárni, a vállalati szk keresztmetszeteken (erforrásokon, meglév rendszereken) kívül egyéb tényezket is figyelembe kell venni. Mindehhez az optimális végeredmény elérése érdekében vezeti elkötelezettséggel támogatott célirányos projektmunka szükséges. A projektmunka hatékonyságát növelheti, ha rendelkezésre áll egy gyorsan bevezethet Vezeti Információs Rendszer Modell. 1. Vezeti információs rendszer fogalma és célja Egyre több vállalat menedzsmentje ismeri fel azt a tényt, hogy döntéseihez gyors és pontos információ szükséges. A gyors döntés ugyanis elnyt jelent, ez az elny pedig az üzlet megszerzéséhez, a vállalat eredményesebb mködtetéséhez vezet. Honnan kaphatunk gyors és megbízható információt? A mai kor válasza erre a kérdésre, egy jól felépített, megfelelen strukturált vezeti információs rendszer (a továbbiakban VIR). A vezeti információs rendszer feladata az, hogy a szervezetnél meglév nagy mennyiség adatból információt szolgáltasson a vezetk számára, méghozzá könnyen értelmezhet módon. Ez azért fontos, mert a sikeres döntéshozatal legfontosabb kritériuma, hogy a szükséges információk az üzleti tevékenység minden részérl naprakészen rendelkezésre álljanak. A vállalat operatív rendszerének adatbázisa közvetlenül nem alkalmas arra, hogy vezeti információs rendszert építsünk rá. Ezek az adatok többnyire csak pillanatnyi állapotot tükröznek, ráadásul szervezettségük az operatív szoftverek rekordszint, tranzakció orientált mködéséhez alkalmazkodnak. A vezeti információs rendszereknek ezzel szemben különböz állapotok összehasonlítására illetve statisztikák készítésére is alkalmasnak kell lenniük. A nagy mennyiség adatra alapozott statisztikák készítése viszont más adatszerkezetet kíván. További különbség, hogy egy vezeti információs rendszer a vállalat minden területérl szolgáltat információt, míg a tranzakciós rendszerekre ez nem jellemz, illetve az adatok * Szerz 1, x. évfolyamos valamilyen szakos hallgató, BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék Szerz 2, x. évfolyamos valamilyen szakos hallgató, BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék 1

2 szigetszeren találhatóak meg. Mindez azt jelenti, hogy a VIR-nek hozzá kell férnie a vállalat operatív rendszereiben található adatokhoz, integrálnia kell a különböz számítógépeken elérhet adatbázisokat egyetlen stratégiai adattárházba. A VIR a következ célokat kell, hogy kielégítse: segítenie kell a vállalat menedzsmentjét a koncepcionális, stratégiai és operatív döntések meghozatalában, elvárt szinten és minségben számszersítenie kell a szervezet eredményét befolyásoló tényezket, továbbá irányt kell mutatnia a vállalati célok optimális eléréséhez. 2. Vezeti információs rendszer és kontrolling 2.1. A Vezeti információs rendszer és környezete Nézetünk szerint, mieltt egy vállalat VIR kiépítését kezdi meg, célszer megvizsgálnia a VIR kialakításához, illetve mködtetéséhez szükséges bels környezeti elemek állapotát és minségét. A legfontosabb kérdés, melyre választ kell kapnia, létezik-e valamiféle kontrolling alap a vezeti információs rendszerhez? Ha a válasz igen, és a kontrolling rendszer a felhasználók megelégedésére mködik, a vállalat menedzsmentje szerencsés helyzetben van, mert tennivalója szkül. A jól mköd kontrolling rendszer elfeltétele ugyanis a megfelel környezeti elemek megléte. A vezeti információs rendszer és mködési környezetének kapcsolatokat a következ ábra szemlélteti. VEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS KÖRNYEZETE Vezeti jelentési szint Funkcionális igazgatók Funkcionális középvezetk Elnökség Profitcentrum, költségcentrum vezetk Társterület KONTROLLING funkciók INFORMÁCIÓS RENDSZER TERVEZÉS Stratégiai Operatív JELENTÉSEK szelektív jelentési rendszer ELEMZÉS, KIÉRTÉKELÉS VIR Kontrolling modell VEZETI SZÁMVITEL KÖLTSÉG- GAZDÁLKODÁS Bels elszámolási rendszer 2

3 1. Ábra: Vezeti információs rendszer és környezete A VIR dönt mértékben a kontrolling rendszerre épül a vállalatirányítás szempontjából igen fontos vállalati bels szolgáltatás funkció, mely a különféle szint vezetk irányítás-specifikus információ igényét elégíti ki. A kontrolling f feladatai és funkciói a következk: terv-tény összevetéssel eltérés-elemzés, ellenrzés-, terv-tény kapcsolat koordinálás; ezekhez kapcsolódó döntés- elkészít információszolgáltatás. A kontrolling a fenti feladatok ellátásával megvalósítja az adatból a kívánt információ elállítását, mely a VIR alapját fogja képezni, így kapcsolata a VIR-rel közvetlen. A kontrolling azonban csak egy a használatos, VIR-t segít rendszerek közül. Ha mélyebbre fúrunk, eljutunk azokhoz az alapokhoz, melyekre a kontrolling rendszer épül, a vezeti számvitelhez, a költséggazdálkodási rendszerhez, a teljesítményméréshez, és a tervezéshez. A környezeti elemek közül nem lehet meghatározni melyik a legfontosabb, mindegyik állapotára nagy figyelmet kell fordítani, és meg kell teremteni közöttük a módszertani és a mködési összhangot. A tervezési rendszernek a stratégiai célokból kiindulva operatív szinten is tartalmaznia kell a szervezet által elérni kívánt jellemzket, mind naturáliában, mind pedig értékben. Különböz típusú terveket különböztethetünk meg. A VIR megvalósítása során kell meghatározni azok körét, melyekre a vállalatnak szüksége van (például eredménytervek, költségtervek, projekttervek, beruházási terv, beszerzési tervek, HR terv, értékesítési tervek, stb.). A tervezési rendszernek összhangban kell lennie a költség- és eredménymérési, továbbá a bels elszámoltatási rendszerekkel. A vezeti számvitel rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a kontrollinghoz, illetve a VIR-hez szükséges adatokat szolgáltassa. A vezeti számvitel eszközeivel úgy kell megtervezni a különböz adatszolgáltató rendszereinket, hogy a bels információ igényekhez szükséges outputok összeálljanak. A vezeti számvitellel válik lehetségessé például az egyes szervezeti egységek mérése, elszámoltatása, mely szerves kapcsolatban áll a bels érdekeltségi rendszerrel. Ehhez többek között meg kell határozni azokat a szervezeti egységeket, amelyeknek a gazdálkodását, mködését külön kívánja látni a menedzsment. Ha ezeket definiáltuk, ki kell jelölni az elszámoltatási, mérési módszertant (pl. adott szervezeti egységek költség vagy profitcentrumok lesznek-e). A költséggazdálkodási rendszernek ki kell szolgálnia a vezeti számvitelt. A kontrolling rendszer a költséggazdálkodás visszaméréséhez a különböz struktúrájú és szint terv-tény összevetésekkel járul hozzá, amennyiben a költségtervek rendelkezésre állnak a méréshez. A költséggazdálkodási rendszer mködésének elfeltétele az önköltségszámítás szisztémájának a vezeti számvitellel összhangban lév kidolgozása. A költséggazdálkodási rendszernek tartalmaznia kell a költséghely és 3

4 költségvisel struktúrát. Költségvisel státuszt kaphatnak a mködés során elállított termékek és szolgáltatások. Az önköltségszámításon belül el- és utókalkulációs rendszert kell létrehozni. Az elállítási költség tartalmát célszer a szkített önköltségnél szélesebben megállapítani, (tartalmazza például a bérköltséget, rezsi költségeket, az amortizációt, stb.) Az új elemek kalkulációs sémája függ attól is, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre (pl. idadatok, mennyiségek, létszám, stb.). A projekt-kontrolling részeként rögzíteni kell a költségviselkre (pl. termékekre, szolgáltatásokra) vonatkozó terveket, majd biztosítani kell azok folyamatos visszamérését. Ezek hozzáférési jogosultságát is célszer meghatározni. Fentieket figyelembe véve a VIR kialakítása a környezetével azonos alapelvek és módszerek felhasználásával kell hogy történjen. A következkben bemutatunk egy modellt, melynek felhasználásával, adaptálásával a VIR viszonylag rövid id (4-6 hónap) alatt kiépíthet Vezeti információs rendszer modell A VIR modell szerkezete A következkben ismertetünk egy kontrolling-modellt, mely a VIR alapját is képezheti. A modell kialakításával két fontos célt kívántunk elérni. Egyrészt a vállalat eredményes irányítását, fontos döntések gyors meghozatalát támogató tervezési, mérési és beavatkozási rendszert ajánlunk a vezetknek. Emellett új szemléletet kívánunk közvetíteni az alkalmazók felé: a hagyományos, törvények által elírt pénzügyi számviteli mérési rendszer helyett modern, a vállalat minden funkcionális területére kiterjed, a vezeti döntéshozatalt segít, elremutató, a vállalat döntési szintjeihez igazodó irányítási szisztémát javaslunk. A VIR által szabályozott mérést, illetve az információk felépítését és elérését piramisszeren lehet megvalósítani. A mérési és ellenrzési pontokat, a hozzájuk kapcsolódó mutatók tartalmát és összetevit, úgy határozzuk meg, hogy azok rendszert alkossanak. A rendszer a teljes vállalat teljesítményét tükröz pénzügyi és naturális mutatókból indul ki: Ezek helyezkednek el a piramis csúcsán, majd lebontásukkal jutunk el a mködési szint operatív méréséhez, közben nem elfeledkezve a menedzsment szint döntéstámogatásról sem. Struktúráját tekintve a VIR modell horizontálisan és vertikálisan tagolható. Horizontálisan a pénzügyi és nem pénzügyi kategóriák öt nagy alrendszerébl (pénzügyi, üzleti, szolgáltatási, szervezeti-mködési és kockázati szakrendszerekbl) épül fel. Ezen rendszerek vertikális struktúrájában mint már említettük megkülönböztethetek a stratégia, az operatív, valamint a napi elemzés szintjei, amelyek a tipikus vállalati döntési hierarchiához igazodnak. A modellre épül rendszer adott vezetési szintek számára nyújt megfelel tartalmú és 4

5 bontású információkat az említett horizontális szakterületek vonatkozásában. A moduláris felépítés kontrolling modell a modern közgazdaságtan és vállalatvezetés többféle elvét és módszerét hasznosítja, melyeket a magyar gazdasági és számviteli viszonyokra adaptál. A rendszer felépítését a 2. sz. ábrán mutatjuk be. Az ábrán a szr az adott vállalatnál definiált mérési szegmenseket jelenti, pl. profitcentrumokat, költségcentrumokat, termékeket, projekteket stb. Vezeti információs rendszer modell Termelési és szolgáltatás kontrolling Kockázat kontrolling SZR Üzleti kontrolling Pénzügyi kontrolling Szervezeti konrt SZERVEZETI Kontrolling STRATÉGIAI. SZINT OPERATÍV SZINT NAPI MKÖDÉSSZINT Értékközpontú vezetés, BSC, F- modell MÉRÉSI, ELLENRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI SZINTEK 2. Ábra: Vezeti információs rendszer modell A VIR modell dimenziói és funkciói A VIR több dimenzió mentén alakítható ki, mely dimenziók a modell egy-egy nézetét képezik: Idtáv dimenzió: Stratégiai, operatív és napi szint. Szervezeti dimenzió: Csúcsmenedzsment, felsvezeti, középvezeti szint. Elemzési mélység dimenzió: Vállalati, projekt és folyamat-kontrolling. Funkcionális dimenzió: Pénzügyi és nem pénzügyi kontrolling. Tekintsük át az egyes dimenziók fbb jellegzetességeit Idtáv dimenzió Az idtáv dimenzió a rendszer stratégiai illetve operatív megközelítését fejezi ki. Az adattárház rendszer képes kezelni az idtényezt, szemben a tranzakciós rendszerekkel. 5

6 Az információkat különböz idszegmensekre lehet lekérni, s amennyiben a frissítés rendje következetes, úgy az ugyanazon idszakra lekért adatok mindig ugyanazok lesznek. A rendszer felépítésébl adódóan a stratégiai idtávtól halad a napi szint döntéstámogatás felé Szervezeti dimenzió A vezeti irányítási rendszer már elnevezésével is utal arra, hogy a menedzsment által támasztott, információs igények kielégítésére irányul, ezért a rendszernek a menedzsment által számszersített stratégián kellene alapulnia, amelyet le kell bontani az operatív szintig. A stratégiai szint használói a csúcsvezetség, azaz az elnökség és bizonyos fokig az igazgatóság (szervezeten belül), egy esetleges holding struktúránál a holdingot irányító szervezet. (A holdingot irányító szervezet tekintetbe véve saját mködését egyben azonban operatív szintet is jelent.) A stratégiai szint után következik az operatív szint. Az ezen a szinten elállított információk elssorban a középvezetk számára fontosak. Amennyiben a vállalat nem rendelkezik számszersített stratégiával, úgy a pénzügyi szakrendszernél kifejtett értékmaximalizáló vállalatvezetés elve alapján határozzuk meg a vállalati stratégiai célokat Elemzési mélység dimenzió Az elemzési mélység dimenzión a vállalati, a projekt- és a folyamat-kontrolling szétválasztását értjük, amely technikailag szrk használatával valósítható meg. A vállalatok egyre inkább felismerik a projektelszámolás fontosságát. Gondolunk itt olyan feladatokra, melyek azért nincsenek kiemelve a költség-elszámolási rendben, mert alkalomszerek, például a különböz rendezvények vagy oktatási programok teljeskör költségfelhasználásának gyjtése. Ezekben az esetekben nemcsak a folyamatszervezési lépésekre kell nagy figyelmet fordítani, hanem alapvet követelmény a tervezett költségvetés nyomon követése is. A projekt kontrolling a következkben, a funkcionális dimenzió ismertetésénél, tárgyalt öt szakrendszer közös metszetét képezi. A projektkontrollingot tekinthetjük a folyamat-kontrolling egy speciális esetének. A folyamatkontrolling létrehozásától egyre kevésbé tudunk eltekinteni, hisz a vállalatkorszersítések nagy része is folyamatokra épül, melynek eredményességét éppen a kontrolling képes a leghatékonyabban mérni Funkcionális dimenzió Az általunk használt és javasolt modellben a pénzügyi és nem pénzügyi kontrollingot öt szakterületre osztottuk: Pénzügyi kontrolling A hagyományos mérési szisztémákon belül, a kontrolling rendszer kiemelten értékelt, lényeges elemeit az adott cég stratégiájából, vagy mködési problémáiból lehet levezetni. Amennyiben az adott cégnél nincs megfogalmazott stratégia és mködését sem jellemzik lényeges problémák, úgy az értékmaximalizáló vállalatvezetés elvébl indulunk ki, mely a különleges, például válsághelyzetben lév vállalatok kivételével valamennyi gazdálkodó szervezetre alkalmazható. Ez a vezérl elv, a tulajdonosokat, a menedzsmentet és az alkalmazottakat azonos cél felé tereli mégpedig olyan módon, 6

7 hogy egyik csoport érdekei se sérüljenek jelentsen, azaz a tulajdonosok elvárásainak úgy kell megfelelni, hogy közben a többi szerepl érdekei is érvényesüljenek. Az értékmaximalizáló vállalatvezetés elvébl kiindulva a vállalat értékét állíthatjuk a kontrolling fókuszpontjába: elemezhetjük, hogy a befektetett tkét miképpen hasznosítják annak érdekében, hogy értéknövel mködési jövedelemre tegyenek szert. A pénzügyi szakrendszer képezi a modellben az összvállalati, stratégiai csúcsmutatókat. A pénzügyi csúcsmutatókat lépésrl lépésre lebontva meghatározhatjuk az egyes vállalati funkcionális területek, szervezeti egységek kompetenciáját és felelsségét. A pénzügyi alrendszer legfontosabb részterületei: Stratégiai mutatórendszer; Vagyoni helyzet és tkeszerkezet elemzése, piaci érték figyelése; Cash menedzsment, F-modell: likvidítás, adósságszolgálat, cash-flow; Hatékonyság és jövedelmezség-elemzés: megtérülések, költséggazdálkodás, eredményelemzés. Szervezet és mködés kontrolling A kontrollingnak ez a részterülete a szervezet hatékonyságának mérését valósítja meg, különös tekintettel a vállalati kultúrára, a mködés szervezettségére, az informatikai rendszer folyamatos figyelésére, a szervezet tanulási képességének fejlesztésére, az emberi erforrás gazdálkodásra, az emberi/szervezeti egységenkénti termelékenység alakulására. A szervezet és a mködés kontrollingjának fontosságára az értékteremtési képesség ersítését célzó BPR (Business Process Reengineering, az üzleti folyamatok radikális újraszervezése) programok is felhívják a figyelmet, amelyek számos módszertani példát szolgáltatnak a folyamatok értékeléséhez. A szervezet fell a munkaer felé haladva e területhez kapcsolhatjuk a fejldésnek indult humán kontrollingot is, a humán erforrások, a tudástke mérését, hasznosulásuk vizsgálatát. Jelenleg a szervezet és mködés kontrolling mutatói gyakorta beépítésre kerülnek a többi három szakterületbe, de a tendencia a szakterület különválása felé mutat. Termelési kontrolling A termelési kontrolling terület feladata a termel, és szolgáltató egységek tevékenységének tervezése, majd a megvalósulás követése, ellenrzése, értékelése és elemzése, valamint az ezekkel kapcsolatos döntéseket támogató információszolgáltatás. Legfontosabb funkciói a következk: tervezés; termeléselemzés (hatékonyság és eredményesség); kapacitások elemzése: a tervezett, a teljes mszaki és a megvalósult kapacitáskihasználtság dimenzióiban; erforrások biztosításának és felhasználásának elemzése; ügyfél-kiszolgálási színvonal elemzése. 7

8 Üzleti kontrolling Modellünkben az üzleti kontrolling feladata az értékesítési és logisztikai tevékenység célrendszerének meghatározása, a megvalósítás folyamatos figyelése, értékelése és elemzése, valamint a kapcsolódó döntések információkkal történ megalapozása. Fontosabb részterületei az alábbiak: Értékesítés tervezése; Az értékesítés hatása az eredményességre, az eladások növekedésének és a vállalat piaci pozíciójának figyelése. Az elemzési tevékenységben kiemelked fontosságú az eredményességben fontos szerepet játszó árváltozások következményeinek vizsgálata. A beszerzés és a készletgazdálkodás tervezése és értékelése. Kockázat kontrolling A gazdasági életben nagyon fontos tényezvé válik a kockázat vizsgálata és kezelése, mert ez az egyik legelterjedtebb módja a nagy elemszámú, egymással szoros kapcsolatban álló elemeket tartalmazó rendszerek elemzésének. Az egymással (azaz pénzmozgással járó üzleti) kapcsolatban álló szereplk helyzete (azaz vagyona) megváltozik a tranzakciók során, a megváltozott helyzet pedig befolyásolja az adott szerepl további gazdasági tranzakcióit (gondoljunk a családok fogyasztási szokásainak megváltozására jövedelem-növekedés esetén). A tranzakciók nagy száma és azok gyors egymás utáni, esetleg párhuzamos bekövetkezése miatt, elvileg sem lehet olyan modellt alkotni, amely alkalmas az egyedi események, a szereplk vagyoni és jövedelmi helyzetének elrejelzésére. A gazdaság mködésének alapvet jellemzje a pénzmennyiségek mozgása a gazdaság szerepli között, ezért a gazdaság egészét érdemes ezen keresztül is vizsgálni. Mindezekbl következen egy gazdasági szereplre vonatkozó bizonytalanságok kezelésének kézenfekv módja a pénzmozgások kockázatának, bizonytalanságának vizsgálata. Példa lehet erre a vállalati bevételek és kiadások kockázatának vizsgálata. Az elemzés ebben az esetben annak megállapítására irányul, hogy egy-egy tétel értékének alakulásában a vállalatnak milyen szint befolyásolási lehetsége van. A vizsgálat eredményeképpen a figyelmet a kevésbé befolyásolható, ezért nagy kockázattal rendelkez elemekre kell helyezni. Kockázatok kezelésére különböz modellek léteznek, a VIR felépítése során kell eldönteni, hogy az adott helyzetben melyek alkalmazásával érhet el a legnagyobb kockázatcsökkentés. 8

9 3. Megvalósítás 3.1. Informatikai lehetségek Informatikai inputok Fejlett VIR ma már elképzelhetetlen megfelel adatokat szolgáltató informatikai alapok nélkül. A VIR alapját képez kontrolling rendszer az elemi szint tranzakciós rendszerekre épülve mködtethet. A legfontosabb tranzakciós rendszer, amelybl a VIR az adatokat nyeri, általában egy ERP (Enterprise Resource Planning: vállalati erforrás-tervezés) rendszer. Amennyiben ERP rendszerrel az adott vállalat nem rendelkezik, de VIR kiépítésére megfogalmazódott a menedzsment igénye, adatokat a különböz funkciókhoz, tevékenységekhez kapcsolódó szigetrendszerekbl kell lehívni. Megjegyezzük, hogy az ERP rendszerek önmagukban is ellátnak bizonyos kontrolling funkciókat, viszont ezek jellemzen a végfelhasználók számára, azok napi munkáinak megkönnyítésére alkalmasak. Ezzel szemben a VIR a tranzakciós rendszerekbl elálló bizonyos idszakonként frissített információkat különböz szinteken kumulálja. Az adatkumuláció nem jelenti azt, hogy ne lehessen akár analitikus adatokig lefúrva ellenrizni az adott kontrollingszám tranzakció szint eredjét (adatlefúrás technológiája). Továbblépve, egy fejlettebb rendszer képes akár adatbányászati (data mining) elemzésekhez is megfelel forrást biztosítani. Az ERP-én kívül egyéb tranzakciós rendszerek is szolgáltathatnak adatot a VIR részére úgymint az Internet (értékesítési, látogatottsági, stb. adatok): a projektmenedzsment szoftver (a különböz projektek gazdaságossága, szervezése tekintetében): egyéb, reálfolyamatokat támogató mszaki, technológiai rendszerek. A vezeti információs rendszert adattárház technológiával célszer megvalósítani, mely a fentebb felsorolt tranzakciós rendszerek kontrolling által feldolgozott adatait felhasználva mködhet. A jól felépített adattárház teremti meg annak biztonságát, hogy a megfelel információ, a megfelel idben, a megfelel vezet rendelkezésére álljon. Ez technikai szempontból egyrészt az információ alapját képez adatok összegyjtését, feldolgozását és szükség esetén tisztítását, továbbá azok tárolását, majd kiértékelését és megjelenítését, vagyis információvá történ alakítását jelenti. Az adattárház technológia kiépítésénél több szabályt szükséges betartani: A tranzakciós rendszerek között meg kell teremteni az adatkonzisztenciát. A VIR-be csak ellenrzött adatok tölthetk át. 9

10 A VIR-be egyirányú az adatáramlás, onnan a tranzakciós rendszerekbe nem kerülhetnek át adatok. (Ez alól kivételt képez az Internet felület, melyre a VIR is szolgáltat bizonyos elre meghatározott, tájékoztató jelleg adatokat.) Az adattárház, a VIR és tranzakciós rendszerek közötti összefüggést szemlélteti a 3. ábra. Tranzakciós rendszerek és VIR kapcsolata Designe Support System(DSS) Vezeti információs rendszer DATAMEINING DATAMEINING Data Warehaus Tranzakciós (OLTP) rendszerek 3. Ábra: Tranzakciós rendszerek és VIR kapcsolata VIR informatikai leképezése A VIR megfelel szoftvertechnológia nélkül elveszti funkcionalitásának legfontosabb két elemét, a gyorsaságát és a naprakészségét. Vegyük sorba, milyen szempontok alapján, milyen szoftverek között lehet választani. Legfontosabb szempontok a választásnál: Meglév rendszerekkel való integrálhatóság (rendszerintegráció). Elször leltárt kell készíteni a vállalatnál meglév rendszerekrl, különös tekintettel a rendszerek nyelvezetére, platformjára, a mködtet operációs rendszerre. A következkben meg kell tervezni, hogy ezek között lehet-e, és ha igen, akkor milyen informatikai eszközzel, kapcsolatot teremteni. Ezután választani kell egy olyan rendszert, mely az adatokat fogadni tudja ezekbl az alkalmazásokból. Funkcionalitás: tervezés, mélyfúrás, adatbányászat, trendelemzés, elrejelzések készítése. Mérlegelni kell, milyen széles funkcionalitást követelnek meg a 10

11 vállalati igények. (Természetesen a funkcionalitás növelése általában az árat is emeli.) Rendszerfelépítés: analitikus és fkönyvi, továbbá egyéb tranzakciós adatok egyidej kezelése. (Kapcsolódik a funkcionalitáshoz). Vannak olyan rendszerek, melyek egy jelentésen belül nem tudnak egyidejleg analitikus és fkönyvi adatokat is kezelni. Ennek következtében a pénzügyi adatok és a reálfolyamatok információi csak külön értékelhetek. WEB-es felület. Ez ma még különlegesnek számító funkcionalitás, ami ugyan többlet költséget jelent, viszont igen sok érv szól mellette, melyek közül legfontosabb az ügyfelek naprakész tájékoztatásának lehetsége. Gyors, megbízható adatszolgáltatás. Tekinthetjük alapkövetelménynek. A hangsúly ebben az esetben a megbízhatóságra helyezhet. Igényként fogalmazható meg olyan adatfogadási, frissítési és tárolási rendszer kialakítása, mely biztosítja az adat egyediségét, és egyszeriségét. A cél ezzel annak megelzése, hogy a rendszer ugyanarra az információra eltér lekérdezési idpontban eltér értékeket szolgáltasson. Többféle adat-kimeneteli lehetség (Excel, Word, Power Point, WEB, stb.). Erre fleg akkor lehet szükség, ha igény van a VIR által nyújtott információk további feldolgozására vagy extra formázásra. Ilyen igényt generálhat a külföldi anyavállalatnak történ jelentéskészítési kötelezettség teljesítése. Rugalmas, felhasználóbarát kezel felület: Ez magában foglalja az ergonómiai szempontokat, továbbá az egyértelm, könnyen elsajátítható utasításformákat. Többlet értéket jelent, ha személyre szabott kezel felületet lehet benne összeállítani. Beszerzési költségek nagysága. Ennek a súlya nyilvánvalóan függ az adott cég beruházási keretétl, de az értelmetlen pénzköltés esetét célszer elkerülni. Bevezetési id hossza. A felhasználó számára általában kritikus tényez, ugyanakkor el kell kerülni azt, hogy a bevezetés gyorsasága a minség rovására menjen. Ha az információigények indokolják a rendszerbevezetés feszített ütemezését, javasolt inkább a fokozatos bevezetés. Fokozatos bevezetés lehetsége. Lásd az elz pontot. Bvíthetség lehetsége. A bvítés kétoldalú dolgot jelent. Egyrészt újabb rendszerekbl újabb adatok beemelése és ezekbl újabb információk generálása, másrészt a már rendszeresen kezelt adatokból újabb információk elállítása. A rendszer rugalmasságától függen ezek megvalósításának bonyolultsága különböz fokú lehet, érdemes megvizsgálni a kérdést még a beszerzési szerzdés megkötése eltt. Speciális programozói szaktudás nélküli riport-összeállítási lehetség. Mindenképp ilyen rendszert érdemes választani, mert ez biztosítja a rugalmas használhatóságot. A legtöbb rendszer esetében ez már bizonyos korlátokkal alapfunkcionalitásként jelenik meg. Fenti szempontokat célszer az adott vállalat helyzetébl, céljaiból levezethet mérszámokkal, súlyozással ellátni, majd ezek alapján kiértékelni az egyes rendszereket. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, pusztán ötletadás céljából felsorolunk néhány adattárház típusú rendszert, mely a VIR alapját képezheti, és kiemeljük 11

12 legfontosabb jellemzit. Részletes összehasonlító elemzésük egy külön tanulmány tárgya lehet. OFA (Oracle Financial Analyzer): Pénzügyi elemz eszköz, mely felhasználja és integrálja a pénzügyi, kereskedelmi, értékesítési, marketing és termelési pénzügyi adatokat. A vezeti információk központi forrásának erteljes analitikai eszközökkel való integrációja révén, a rendszer lehetvé teszi az egyes szervezetek számára kritikus pénzügyi céljaik megvalósításának mérését, ellenrzését, elemzését. Rugalmasan alkalmazkodik a meglév szervezeti struktúrához és folyamatokhoz. Integrációt biztosít az Oracle Fkönyvi Rendszerrel. Alkalmas pénzügyi modellezésre, költségvetések, elrejelzések készítésére. Képes Mi lenne, ha? típusú elemzések elvégzésére. Megjelenítési módja többdimenziós rendszerben grafikus és táblázatos formában is lehetséges. Oracle Express Analyzer: Windows környezetben mköd általános jelentéskészít és elemz eszköz, mely végfelhasználói és irányítási eszközként is használható. A rendszerben táblák, vagy grafikonok segítségével ad hoc elemzések hajthatók végre. A rendszer riportgyjteményekkel dolgozik, melybl Szelektor segítségével különböz szeletek és dimenziók képezhetk. WEB-es kimenetelt biztosít, így gyorsan szállíthat különböz analitikai eszközöket a végfelhasználóknak anélkül, hogy szükség lenne egyéni munkaállomások intenzív munkát igényl felállítására és testre szabására. Mködtetéséhez Oracle Express Server szükséges. Mivel az Oracle Express Analyzer a Personal Express egy helyi példányát is használhatja, a felhasználók magukkal vihetik utazásaik során. DSS (Decision Support System) egy QAD által kifejlesztett, az MFG/PRO integrált vállalatirányítási rendszeréhez illeszthet adattárház rendszer, mely alkalmas egy vállalat kontrolling rendszerét, az MFG/PRO-ból kijöv adatbázisra épülve kiszolgálni. Többszint adatlefúrási technikával, táblázatszerkeszt és grafikus formátummal szolgálja a vezetés információigényeinek kiszolgálását. Rendelkezik egyszersített warning, csengetés funkcióval. Korlátja: csak az MFG/PRO rendszerben rögzített adatot tud átemelni, egy jelentésben nem tud analitikus és fkönyvi adatokat kezelni. Az elkészült jelentések Excel-be kiexportálhatóak. SAS alapú döntéstámogató rendszerek: A SAS rendszer egy moduláris, integrált és teljes kör (end-to-end) szoftver, mely az információ szolgáltató piac vezet szoftvere. A rendszer funkcionalitása négy alaptevékenységre épül: adatelérés, adatkezelés és tárolás, lekérdezés és megjelenítés, valamint elemzés. A SAS által felépített adattár egy téma-orientált, integrált, történeti adatbázis. A SAS rendszerre egyedülálló rugalmasság jellemz: kb. 50 féle adatformátumot képes elérni. A SAS a PC-tl mainframe-ig gyakorlatilag bármilyen platformon fut. Az elemzési lehetségek tekintetében a SAS rendszer igen tág lehetségeket biztosít, Web, illetve kliens felületen elemz eszközök széles skáláját nyújtja. Ezek az eszközök mind táblázatok, mind pedig különböz diagrammok, grafikonok megjelenítésére képesek, az eredményeket további feldolgozás végett küls alkalmazások számára (Excel, Word, PowerPoint, Text) is hozzáférhetvé teszik. SAP BW (Business Information Warehouse) adattárház lehetséget nyújt az adatátvételre különböz verziójú SAP, nem-sap, és egyéb örökölt rendszerekbl is. 12

13 Az SAP BW-ben az elre elkészített riportok gazdag tárháza érhet el, melyet kiegészít teljesen új riportok definiálási lehetsége egy egyszeren használható felületen keresztül. Az adatokat operatív szinten is vizsgálni lehet, akár egy bizonyos számlát, vagy szerzdést is meg lehet tekinteni. Az információk elemzésével olyan kérdésekre lehet választ kapni mint: Mi történt?, Mi váltotta ki az eseményeket?, Mi történik ha?, Mit lehet tenni? Az SAP BW számos beépített függvényt tartalmaz, melyeknek alkalmazásával statisztikai kimutatásokat lehet készíteni. Ezen túl az adattárházban található információk Excel környezetben is egyszer módon megjeleníthetk. A SAP BW adattárházat kiegészítheti a SEM (Strategic Enterprise Management) integrált tervezrendszer, mely alkalmas komplett üzleti problémák szimulálására, tervvariánsok készítésére, stratégia menedzsment és kontrolling feladatok ellátására, teljesítménymérésre, küls adatgyjtésre, jogi és menedzsment konszolidációra 3.2. VIR bevezetés Sikerkritériumok A jó VIR olyan, mint a repülgép mszerfala. A pilótának tudnia kell, hogy a gépnek hova kell eljutnia, és ehhez a repülés egyes tényezit például a magasságot és a sebességet hogyan kell beállítani. Az elvárt mutatókat nevezzük döntéstámogató értékeknek; eltérés esetén a rendszer jelzést küld a vezetnek, hogy probléma van, intézkedés szükségeltetik, dönteni kell, st, fejlettebb rendszerek az okokat, az összefüggéseket, a megoldási lehetségeket is megvilágítják ( warning, csengetés funkció). Az értékek meghatározásához komoly szakmai és vállalati ismeretek szükségesek. A piramis csúcsán lév mutatók esetében az az ideális, ha az elvárásokat a vállalati stratégia rögzíti. (Gondoljunk csak a Balanced Scorecard Hogyan látnak minket a befektetk? dimenziójára!) A módszeres összehasonlítás, azaz a benchmarking is támpontokat adhat, ha a kívánt értékeket a versenytársakhoz viszonyítva kívánjuk beállítani (például azért, mert nincs stratégia). Kiindulópontként a nyilvános részvénytársaságok beszámolóiban megtalálhatjuk mködésük fontosabb mutatóit, de egy alapos összehasonlító vizsgálat ezeknél jóval mélyebbre is mehet. A sikeres bevezetés feltétele a stabil, szakmailag kompetens és nyitott projektcsapat, élén azzal a kulcsemberrel, aki szívügyének tekinti a projekt sikeres levezénylését, kiválóan ismeri a vállalat mködését, tudja, kitl mit várhat, továbbá az akció szempontjából döntéshozói helyzetben van. Természetesen a vállalatnak is felkészültnek kell lennie egy ilyen komoly, strukturált rendszer befogadására, a kialakításában való részvételre és használatára, ami nem ritkán mélyreható változást igényel a vállalat kultúrájában, alkalmazottainak szemléletmódjában, értékeiben, viselkedésében is A VIR bevezetés lépései A vezeti információs rendszer kialakítása és bevezetése kiemelt feladat, nagyfokú lekötöttséget és kreativitást igényel a résztvevktl, célszer ezért projektformában lebonyolítani. Tekintsük át a VIR kialakításához szükséges elméleti és gyakorlati teendket logikai sorrendben. Némely feladatot opcionálisnak minsítettünk, ami azt 13

14 jelenti, hogy ha az adott terület a vállalatnál már jól (a menedzsment és a tulajdonosok megelégedettségére) mködik, akkor ez a lépés elhagyható. Annak mérlegelése, hogy küls szakértk bevonásával vagy kizárólag bels szakemberek végezzék el a feladatot. Célszer ennek kapcsán áttekinteni a bels kontrolling és az informatika szervezetét, illetve a munkaer képzettségét és leterheltségét. Ha nem áll megfelel munkaer rendelkezésre, két lehetség van, megfelel képzettség szakemberek felvétele, vagy küls tanácsadó cég megbízása. Amennyiben a vállalati szervezet nem rendelkezik projektvezetési és -bonyolítási gyakorlattal, els alkalommal célszer küls tanácsadó igénybe vétele. Hosszú távon azonban mindenképp ajánlatos megfelel szakembergárda kialakítása a saját erforrással megvalósítható rendszerfrissítés és aktualizálás érdekében. Opcionális: Vállalati jövkép, küldetés és stratégiai célok meghatározása. Opcionális: Vállalati irányítási és mködési rendszer állapotának áttekintése, figyelembe véve a stratégiai célok teljesíthetségét. Opcionális: Az irányítási és mködési rendszer egyes elemeinek javítására feladatok kidolgozása, hozzá felelsök, határidk meghatározása. Opcionális: Az irányítási és mködési rendszert javító projektek lebonyolítása. Vezeti Információs rendszer modell koncepció kidolgozása. A vállalat céljai alapján meg kell határozni a rendszert vezérl alapelvet, például hogy az minségi vagy mennyiségi orientációjú legyen-e, hol helyezkedjenek el a hangsúlyos elemei. Opcionális: Adattárház szoftverválasztás, vásárlás és telepítés. Jelentésrendszer kialakítása és programozása, ezen belül a táblázatok és mutatók konkretizálása, a jelentések formájának bemutatása a menedzsmentnek. A koncepciót le kell fordítani a vállalatnál alkalmazott szoftverek nyelvére. A jelentésrendszer elzetes rendszertervként szolgál az adattárház-szoftverhez. Jelentéshierarchia kialakítása, a VIR elemekhez tartozó jogosultságok tisztázása. Opcionális: Döntéstámogató értékek megadása a vállalati stratégia és/vagy múltbeli adatok, benchmarking-vizsgálatok alapján ( warning, csenget funkció beállítása). A felhasználók oktatása, próbaüzemeltetés, a szükséges módosítások elvégzése, hibák kijavítása. Opcionális: Vezeti tréning: a VIR mködésének, összefüggéseinek, használatának megismertetése a menedzsmenttel. 4. Összefoglalás Ha kész van a vállalati információs rendszer, mködik és a menedzsment használja, tévesen, többnyire a munkát befejezettnek tekintve a fellélegzés fázisa következik. Egy nagyon fontos dolog azonban még hátra van, a változásmenedzsment bevezetése. A változásmenedzsment folyamatának összefoglaló ábrája a következ ( 4. Ábra): 14

15 VÁLTOZÁSMENEDZSMENT $%, &,.!"#,. Ábra: Változásmenedzsment A változásmenedzsment bevezetésének célja, a piacorientált mködésre alapveten jellemz rugalmas mködés képességének megszerzése. A rugalmasság képéhez alapul kell venni, hogy a vállalat mködésére nagymértékben ható piaci- és környezeti elemek (mindig) és a tulajdonosi elvárások (esetenként) változnak, amelynek való megfelelés folyamatos alkalmazkodást igényel. A folyamatos alkalmazkodás a változások folyamatos prognosztizálásában, követésében és a gazdálkodó szervezet mködésében alkalmazott korrekciókban, illetleg a korrekciók (szervezési és szabályzati) dokumentálásában nyilvánul meg. A változásmenedzsment bevezetésével a vállalat menedzsmentje rendelkezik azokkal az eszközökkel és módszerekkel, amelyekkel lehetvé teszik számukra azoknak a körülményeknek, hatásoknak a feltárását és kezelését, amelyek befolyásolják a folyamatokat, és kényszerítik a vezetést a rugalmas alkalmazkodásra, a megváltozott körülményekhez való igazodásra. A változásmenedzsment bevezetésével a szervezet alkalmassá válik a mindenkori stratégia megvalósításának irányítására, és annak mindenkori visszamérésére a Vezeti Információs Rendszeren keresztül. 15

16 Irodalomjegyzék [1] T. Copeland - T. Koller - J. Murrin: Vállalatértékelés, Panem Kft., [2] Kaplan és Norton: Balanced Scorecard [3] Arthur R. Tenner Irving J. DeToro: BPR vállalati folyamatok újraformálása, Mszaki könyvkiadó, 1998 [4] Pénzügyi és likviditási irányítás az F-modell segítségével, Saldo Rt [5] Barakonyi Károly: Stratégiai menedzsment, Nemzeti Tankönyvkiadó [6] Antal-Mokos Zoltán-Balaton Károly-Drótos György-Tari Ern: Stratégia és szervezet [7] Dr. Bíró Tibor Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre: A vállalakozások tevékenységének komplex elemzése, Perfekt [8] Péter Horváth: Controlling: a sikeres vezetés eszköze, KJK [9] Brealey / Myers: Modern Vállalati Pézügyeik, Panem Kft., [10] Ernst&Young: Kézikönyv az ABC-költségelemzésrl, CO-NEX Könyvkiadó Kft., [11] Dr. Halassy Béla: Az adatbázistervezés alapjai és titkai, IDG Magyarországi Lapkiadó Kft., [12] Dr. Halassy Béla: Ember Információ - Rendszer, IDG Magyarországi Lapkiadó Kft., [13] Dr. Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, KJK-KERSZÖV [14] Michael E.Porter: Versenystratégia, Akadémia Kiadó 1993 [15] Répásné Szappanos Márta: Modell a vállalati kontrollinghoz, CEO magazin II. évfolyam 2001/ oldal [16] htttp://www.kfki-isys.hu/ [17] [18] 16

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Gazdasági informatika alapjai

Gazdasági informatika alapjai PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Gazdasági informatika alapjai

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

Történet John Little (1970) (Management Science cikk)

Történet John Little (1970) (Management Science cikk) Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológia Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Vezetői információs rendszerek Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems) Döntések információn

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás

A vezetői jelentésrendszer alapjai. Információs igények, irányítás, informatikai támogatás A vezetői jelentésrendszer alapjai Információs igények, irányítás, informatikai támogatás Tartalomjegyzék Döntéstámogató információs rendszer piramisa Integrált rendszer bevezetésének céljai Korszerű információ-szolgáltatási

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver

Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Üzleti és projekt kockázatelemzés: a Szigma Integrisk integrált kockázatmenezdsment módszertan és szoftver Kassai Eszter kockázatelemzési tanácsadó MÉTP konferencia, 2010. június 10. A kockázat fogalma

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL

A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL A CONTROLLING FOGALMI KERETE A VEZETŐI SZÁMVITEL Controlling, vezetői számvitel 1.előadás 2013. Február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna Előadás vázlata I. A controlling fogalma II. A controlling rendszer

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. habil. Zéman Zoltán egyetemi tanár 2016 október Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László

VIR alapfogalmai. Előadásvázlat. dr. Kovács László VIR alapfogalmai Előadásvázlat dr. Kovács László Információ szerepe Információ-éhes világban élünk Mi is az információ? - újszerű ismeret - jelentés Hogyan mérhető az információ? - statisztikai - szintaktikai

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Tudásalapú információ integráció

Tudásalapú információ integráció Tudásalapú információ integráció (A Szemantikus Web megközelítés és a másik irány) Tanszéki értekezlet, 2008. május 14. 1 Miért van szükségünk ilyesmire? WWW: (Alkalmazások) Keresés a weben (pl. összehasonlítás

Részletesebben

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció

IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció IV/4. sz. melléklet: Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

MODERN VEZETÕI CONTROLLING

MODERN VEZETÕI CONTROLLING DR. HANYECZ LAJOS MODERN VEZETÕI CONTROLLING GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Hanyecz Lajos 9.3 9.6 rész szerzõje Kristóf Péter Lektor: Dr. Bélyácz Iván ISBN 978 963 638 379 4 Kiadja

Részletesebben

Szoftver újrafelhasználás

Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10.

Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek. Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Nyílt forráskódú integrált vállalatirányítási rendszerek Pető István Vállalatirányítási rendszerek 2015. március 10. Integrált vállalatirányítási rendszerek Vezetői szintek és információs igényük Alsó

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy megnevezése: HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

A kiválasztás nehézségei

A kiválasztás nehézségei A kiválasztás nehézségei Bizonyára ismerik azt a viccet, melyben egy egészséges férfi testtartását addig torzítják a ruhabolt eladói, amíg elfogadhatóan nem áll rajta egy hétköznapi konfekcióöltöny. Kint

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8

1964 IBM 360 1965 DEC PDP-8 VIIR Vállalatirányítási Integrált Információs rendszerek I. (Történeti áttekintés - TEI) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 1 Ki mikor kapcsolódott be az információs társadalomba?

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment

BOC Information Technologies Consulting GmbH. Minőségmenedzsment Minőségmenedzsment Bäckerstraße 5/3, A- 1010 Wien Tel: +43-513 27 36-0 Fax: +43-513 27 36-5 http://www.boc-hu.com E-Mail: boc@boc-hu.com AZ ADONIS ÉS A MINŐSÉGMENEDZSMENT / ISO 9000:2000 A sikeres és dinamikus

Részletesebben

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners

Self Service szekció. XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum. Havas Levente. Budapest, május 26. IFUA Horváth & Partners Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest, 2016. május 26. Self Service szekció XXVIII. Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum Havas Levente Budapest,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás

MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás MINSÉGBIZTOSÍTÁS 1. eladás Szakmai ismeretek II./3. Molnár György (egyetemi tanársegéd) E ép. 4. em. 4., Fakk: E ép. 4. em. 7. Tel: 463-2698 E-mail: molnargy@eik.bme.hu 1 A tárgyról 4 alakalom összesen

Részletesebben

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI

Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Körmendi Lajos Tóth Antal A CONTROLLING ALAPJAI Budapest, 2011 Másolat - Controlling_2011_tordelt_3_28.indd 1 2011.04.05. 9:39:01 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos Dr. Tóth Antal Lektor: Dr. Bíró Tibor ISBN

Részletesebben

Munkakörtervezés és -értékelés

Munkakörtervezés és -értékelés Munkakörtervezés és Emberierőforrás-menedzsment Dr. Finna Henrietta egyetemi adjunktus Dr. Finna Henrietta: Atipikus foglalkoztatás Munkakör-áttervezés A munkakörtervezés egy olyan folyamat, amelyben egy

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Szoftver-technológia I.

Szoftver-technológia I. Szoftver technológia I. Oktatók Sziray József B602 Heckenast Tamás B603 2 Tananyag Elektronikus segédletek www.sze.hu/~sziray/ www.sze.hu/~heckenas/okt/ (www.sze.hu/~orbang/) Nyomtatott könyv Ian Sommerville:

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika

Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika Újdonságok az AX2012-ben! Hauserné Kozák Veronika 2012. 11.27. Témakörök Szervezet irányítása Számlatükör, Pénzügyi dimenziók Kontrolling Szervezet irányítása Szervezet irányítása 1. Szerepkör Szerepre

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management

Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Vállalati folyamatok támogatása ELO-val Beszerzés management Leitereg Miklós junior tanácsadó Budapest, 2011. október 4. A PREZENTÁCIÓ CÉLJA A prezentáció célja A beszerzési folyamat áttekintése ELO technikák

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul

Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A cégvezetéshez adatok kellenek Servantes Vezetői Információs Szoftver Modul A Servantes Vezetői Információs rendszer a vállalatirányítási szoftvernek az a része, ahol a leginkább megmutatkozik, hogy a

Részletesebben

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás

PROVICE. üzleti és informatikai tanácsadás CHANGEPOINT ALKALMAZÁSA TANÁCSADÓ CÉGNÉL (PROVICE KFT. ESETPÉLDA) PROVICE Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft. 1027 Budapest, Kapás u. 11-15. Tel: + 36 1 488 7984 Fax: + 36 1 488 7985 E-mail: provice@provice.hu

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés Somfai Zoltán Brand Manager

Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés Somfai Zoltán Brand Manager Üzleti tervezés, modellezés és többváltozatú előrejelzés Somfai Zoltán Brand Manager 1 The Cost Busters Max. 3-6 hónap bevezetési idő 9-12 hónapos megtérülés Azonnali költségcsökkentő hatás Kalkulálható

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Melyik feladatra melyik eszközt? Kontrolling eszközök összehasonlítása. Csernus Attila Vörös-Nagy Ágnes

Melyik feladatra melyik eszközt? Kontrolling eszközök összehasonlítása. Csernus Attila Vörös-Nagy Ágnes Melyik feladatra melyik eszközt? Kontrolling eszközök összehasonlítása Csernus Attila Vörös-Nagy Ágnes Tartalom Bevezetés Feladatok és alkalmazási területek Eszközök áttekintése Összehasonlítás alkalmazási

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula

Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat. Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Menedzsment paradigmák és a virtuális vállalat Virtuális vállalat 2012/13 1. félév 6. Előadás Dr. Kulcsár Gyula Rendszer (System) Elem, kölcsönhatás, struktúra, határ, jel, állapot, folyamat, modell. Rendszer

Részletesebben

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1

Felsoktatási projekt. (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Felsoktatási projekt (tegnap és holnap) Quali-Társ Bt. 1 Emlékszik? (1999) Quali-Társ Bt. 2 Elnyök Hallgatók A képzés gyakorlati vonatkozásainak ersítése a TÜV Rheinland InterCert Kft. Akadémia üzletág

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és számvitel szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ KONTROLLING tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: KONTROLLING Tanszék: SZÁMVITEL INTÉZETI

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása

Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása Palaczk Péter A marketing folyamatok adattárház alapú támogatása A hatékony marketingtámogatás alapjai Infrastrukturális feltételek Működő vállalati adattárház Megbízható ügyféladatok Beüzemelt adatbányászati

Részletesebben

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok?

Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Az alábbiak közül melyek a vállalati stratégia típusok? Piacorientált, dinamikus, jövőorientált, integratív Költségvezető, megkülönböztető, koncentráló HELYES Innovatív, stabilizáló, leépítő Vízió, misszió

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

1. Keresés. 2. Megjelenítés

1. Keresés. 2. Megjelenítés HR Vizualizáció OrgPlus HR vizualizáció A program segítségével mindig aktuális, prezentáció-kész szervezeti ábrákat készíthet gyorsan és egyszerűen. A szervezeti ábrákon hasznos HR mérőszámokat is megjeleníthet,

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben

IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben IT szolgáltatás menedzsment bevezetés az IIER projektben it Service Management Forum 2005 Vámosi Róbert MVH Virágh Tamás HP 2005.03.18. Copyright 2005 MVH - HP. Minden jog fenntartva. 1 MVH IIER IT menedzsment

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?)

Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Üzletmenet-folytonosság és katasztrófa helyzet kezelés (Honnan indultunk, miért változtunk, hova tartunk?) Év indító IT szakmai nap - PSZÁF Budapest, 2007.01.18 Honnan indultunk? - Architektúra EBH IT

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I.

Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás. Eltéréselemzés I. Vezetői számvitel / Controlling XIII. előadás Eltéréselemzés I. Kiindulópont Információk a tulajdonosok számára a vállalkozás vezetői számára Cél folyamatosan ismerni a vállalkozás tevékenységét a gazdálkodás

Részletesebben

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban

Projekt menedzsment és kontrolling a kormányzati szektorban Projekt és kontrolling a kormányzati szektorban Budavári Viktória Avander Kft. Való Attila Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség KIFÜ bemutatkozás 442 Mrd 67 db projekt 88 fő 9 év KIFÜ létszám

Részletesebben