határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "határozatot. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja."

Átírás

1 HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) Telefax: (1) Internet Ügyiratszám: DB /2002. Tárgy: Interdotnet Kft. Matáv Rt. internet díjmegosztással kapcsolatos jogvita A Hírközlési Döntőbizottság dr. Béres Zoltán ügyvéd által képviselt Interdotnet Magyarország Kft-nek (1023 Budapest, Zsigmond tér 10.) a Matáv Rt. (Budapest I., Krisztina krt. 55.) ellen a távközlési szolgáltatás díjának megosztásával kapcsolatban indított jogvitában a Hírközlési Felügyelet nevében meghozta a következő határozatot. A Hírközlési Döntőbizottság megállapítja, hogy a Matáv Rt. magatartása sérti a hírközlésről szóló évi XL. törvény 38. -át, ezért felhívja a Matáv Rt.-t az ennek megfelelő magatartás tanúsítására, arra, hogy az Interdotnet Magyarország Kft. részére a hozzáférést igénylők szerinti hátrányos megkülönböztetéstől mentes műszaki, jogi és gazdasági feltételekkel biztosítsa. A hátrányos megkülönböztetéstől mentesség keretében a Matáv Rt. nem kötelezheti egyoldalúan az Interdotnet Magyarország Kft.-t az elérési szolgáltatás számlázására és díjának beszedésére, valamint nem kötheti a díjmegosztás alkalmazását a hálózati szerződés megkötésének feltételéhez. A Hírközlési Döntőbizottság kötelezi a Matáv Rt.-t, hogy 8 napon belül a 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet 4. és 5. szerint az Interdotnet Magyarország Kft.-t január 1-jétől megillető díjat adja át az Interdotnet Magyarország Kft. részére. Kötelezi a Matáv Rt.-t, hogy 8 napon belül Ft (egyszázhetvenötezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg az Interdotnet Magyarország Kft.-nek. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Magyarország Kft. kérelmét elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálata a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül kérhető a Hírközlési Döntőbizottsághoz 3 példányban benyújtott a Fővárosi Bírósághoz címzett keresetlevélben. A keresetlevélben nyilatkozni kell arról is, hogy a felperes kéri-e tárgyalás tartását

2 2 Indokolás A felek június 12-én kelt /2363/2001. számú jelenleg is nyújtott a tárgybani hálózati hozzáférési szolgáltatásnak megfelelő tartalmú előfizetői szerződést kötöttek az Internet 51 hívószámon keresztül történő elérése szolgáltatásra január 15-én a Matáv Rt. levelet küldött ki minden Internet szolgáltató (így az Interdotnet Kft.) részére, melyben tájékoztatta őket arról, hogy az Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtásának feltételeiről hálózati hozzáférési szerződésben kell megállapodniuk. Tekintettel arra, hogy az Internet szolgáltatók kötelezettségévé tett szerződéskötés kezdeményezés nagy számban fog érkezni a Matáv Rt.-hez, mint kötelezett szolgáltatóhoz, a Matáv Rt. javasolta az általa kidolgozás alatt lévő szerződéstervezet alapulvételét a hálózati szerződés megkötéséhez február 22-én a Matáv Rt. kiküldte az egységes szerződéstervezetet, melynek III. sz. mellékletében leírt, Számtranszlációs Internet Hozzáférési Szolgáltatás elnevezésű szolgáltatása megfelel az Interdotnet Kft. ajánlatában foglalt Internet számfordítás hozzáférési forgalmi szolgáltatásnak. Az Interdotnet Kft március 22-én kezdeményező ajánlatot nyújtott be a Matáv Rt. számára, amelynek pontja a díj kiszámlázását, beszedését és továbbítását a felek eltérő megállapodása kivételével a Matáv Rt. feladatává teszi. A Matáv Rt március 29.-én kelt levelében hangsúlyozta, hogy továbbra is fenntartja a hálózati hozzáférési szerződés tervezetben képviselt álláspontját, mely szerint az ügyféllel az adott szolgáltatásra szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató kötelezettsége a számlázás. Felhívta az Interdotnet Kft. figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatás és a bevételmegosztás elengedhetetlen feltétele, hogy a felek között aláírásra kerüljön a hálózati hozzáférési szerződés, így erre tekintettel adatszolgáltatást és fizetést csak a megkötött hálózati hozzáférési szerződés hatályba lépése után áll módjában teljesíteni. A Matáv Rt. a levélben április 5-re egyeztető tárgyalásra hívta az Interdotnet Kft.-t. Az egyeztető tárgyaláson az eltérő álláspontok közelítése eredménytelen maradt. A Matáv Rt. díjat az Interdotnet Kft. részére nem adott át. Az Interdotnet Kft április 12-én nyújtotta be kérelmét a Hírközlési Döntőbizottsághoz a Matáv Rt. ellen Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása során a távközlési szolgáltatás díjának megosztásával kapcsolatos jogvita ügyében. Módosított kérelmében kérte, hogy a Hírközlési Döntőbizottság a hírközlésről szóló évi XL. törvény (továbbiakban: Hkt.) 98. (1) bekezdés b) pontját alkalmazva állapítsa meg, hogy jogsértés történt.

3 3 Előadta, hogy a Matáv Rt. a 30/2001. (XII.23.) MeHVM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) hatályba lépése, azaz január 1-je óta folyamatosan köteles lenne a rendeletben meghatározott mértékű, hatósági áras távközlési szolgáltatási díjat az előfizetőinek kiszámlázni és abból a rendeletben meghatározott részt az Interdotnet Kft. részére átadni. Álláspontja szerint a Matáv Rt. magatartása a Hkt. 27. (3) bekezdés e) pontjába és a díjrendeletbe ütközik figyelemmel arra, hogy a Matáv Rt. a díjakkal való elszámolást e díjaknak a jövőben való kiszámlázását és azok megosztását, valamint a hálózati szerződés megkötését indokolatlan és tisztességtelen feltételhez köti. A jogsértés tényét a Hírközlési Döntőbizottság elvi döntésében foglaltakon túl az alábbiakkal egészítette ki. Véleménye alapján nem helytálló a Matáv Rt. érvelése, mely szerint az Internet szolgáltató nyújtja azt a távközlési szolgáltatást, mely az internet szolgáltatás eléréséhez szükséges. A szolgáltatás nyújtásánál a tényleges és jogi körülmények vizsgálata szükséges. A tényleges körülmények arra adnak választ, hogy mely szolgáltatónak a hálózatán keresztül nyújtják az adott szolgáltatást. E szolgáltatás abból áll, hogy egy távbeszélő előfizetői szerződéssel rendelkező előfizető az előfizető rendelkezésére bocsátott hálózati végpontból kiindulva egy meghatározott szolgáltatás kijelölő szám felhívása alapján a hálózati végpontja és az Internet szolgáltatónak a Matáv Rt. hálózatán belül elhelyezkedő szolgáltatás hozzáférési pontja között vonalkapcsolt távközlési kapcsolatot létesít. Jogi szempontból az Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő elérése tárgyú távközlési szolgáltatásra az előfizetőnek kizárólag a Matáv Rt.-vel van előfizetői szerződése. Hivatkozott a 10/2001. (III.27) MeHVM rendelet egyes számú mellékletének pontjára, amely szerint a távközlési szolgáltatók kötelesek saját hálózatukból biztosítani más SHS-sel jelölt hálózat vagy szolgáltatás elérését. Azt a szolgáltatást, amelynek segítségével az előfizető a Matáv Rt. hálózati végponttól eljut az Internet szolgáltató hozzáférési pontjához a távközlési szolgáltató jelen esetben a Matáv Rt. köteles biztosítani. Az Internet szolgáltatónak sem fizikai, sem jogi értelemben nincs sem lehetősége, sem képessége ennek biztosítására. Hivatkozott még a díjmegosztási rendelet 2. -ának (2) bekezdésére, amely a távbeszélő szolgáltató által alkalmazandó díjazási időszakokat határozza meg. Egyértelmű, hogy az Interdotnet Kft. és a Matáv Rt. közül kizárólag a Matáv Rt. minősül távbeszélő szolgáltatónak. Aki átad, csak a Matáv Rt. lehet, mert az Internet szolgáltató saját magának nem adhat át. Ez összhangban van a rendelet 4. -ával, amely szerint a felszámított (vagyis más szóval leszámlázott) percdíjból kell az a) ill. b) pontban megállapított díjhányadot az Internet szolgáltatónak átadni. Állítása szerint a 251/2001. (XII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: hálózati szerződés rendelet) 13. (6) bekezdése nem a felek között fennálló szerződéses kapcsolatra vonatkozik. A felek közötti hálózati szerződés tárgya a hálózati szerződés rendelet 1. sz. mellékletében 2.5. pont alatt definiált Internet számfordítás hozzáférési szolgáltatás, nem

4 4 pedig a 13. (6) bekezdésében rögzített szolgáltatóválasztás keretében történő Internet közvetett hozzáférési forgalmi szolgáltatás, amit az 1. sz. melléklet 2.4. pontja határoz meg. Az Interdotnet Kft. kérte, hogy a Hírközlési Döntőbizottság a Hkt. 98. (1) bekezdés c) pontja alapján hívja fel a Matáv Rt.-t a jogsértés abbahagyására és a jogszabályoknak megfelelő magatartás tanúsítására. Ennek keretében kötelezze a díjmegosztás szabályainak január 1-től való alkalmazására, arra, hogy 8 napon belül számoljon el a díjakkal és adja át az Interdotnet Kft. részére a díjak őt megillető részét. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a Hkt. 27. (3) bek. alapján, mivel a díjhányad hatósági árnak minősül, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. hatálya alá tartozik. E törvény 17. (3) bekezdése a hírközlési szolgáltatások tekintetében a Hírközlési Felügyeletet jogosítja fel a Hkt. szabályainak megfelelő alkalmazásával arra, hogy a 16. -ban rögzítettek szerint határozattal kötelezze a hatósági árra vonatkozó rendelkezések megsértőjét egyrészt a hatósági ár alkalmazására (a) pont, másrészt az így elért többlet árbevétel visszatérítésére (b) pont, vagyis fizetési kötelezettség megállapítására. Kérte, hogy kötelezze a Hírközlési Döntőbizottság a Matáv Rt.-t január 1-től a díjak után járó törvényes mértékű késedelmi kamat megfizetésére. Kérte, hogy a Matáv Rt.-t kötelezze arra, hogy tartózkodjon attól a magatartástól, hogy a hálózati szerződés megkötését olyan indokolatlan és egyoldalú feltételhez köti, hogy az Interdotnet Kft. abban átvállalja a díjak kiszámlázását, beszedését. A Hkt. 98. (1) bekezdés f) pontja alapján kérte, hogy a Hírközlési Döntőbizottság kötelezze a Matáv Rt.-t az Interdotnet Kft.-vel a jogszabályoknak megfelelő tartalmú hálózati szerződés kötésére, valamint a Hkt. 98. (1) bekezdés h) pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. A Matáv Rt. az Interdotnet Kft. kérelmét mint alaptalant a Hkt. 98. (1) bekezdés a) pontja alapján elutasítani kérte. Hivatkozott arra, hogy az Internet szolgáltatónak és nem a távbeszélő szolgáltatónak kell számláznia, mivel ellentétben a Hírközlési Döntőbizottság 1/2002. elvi döntésével és az Interdotnet Kft. álláspontjával a díjmegosztási rendelet nem két szolgáltatási elemből felépülő szolgáltatásként kezeli az Internet szolgáltatást, hanem ellenkezőleg a távközlő hálózaton keresztül történő elérést is az Internet szolgáltatás feltételévé teszi, amely szolgáltatást az Internet szolgáltató nyújtja az előfizetői számára. A Hkt pontjában található fogalom, Internet szolgáltatás elérése távbeszélő hálózaton keresztül szolgáltatás a Miniszteri rendelet alkalmazásában az Internet szolgáltató által nyújtott szolgáltatás szerves részének minősül. A Hkt. 2. számú melléklete tartalmazza a szolgáltatás SZJ számát, amely szám is azt jelzi, hogy adathálózati- és nem pedig távbeszélő szolgáltatásról van szó. Az ezen szolgáltatáshoz tartozó SZJ szám, a január 1-től hatályos Szolgáltatások Jegyzéke szerint, az adathálózati szolgáltatásokat jelöli, a távbeszélő szolgáltatások más SZJ szám alá tartoznak.

5 5 Előadta, hogy a Miniszteri rendelet 2. alkalmazásában Internet szolgáltatónak az a szolgáltató minősül, amelyik előfizetői szolgáltatásként távközlési szolgáltatást nyújt. Ez a távközlési szolgáltatás adathálózati szolgáltatás és tartalomszolgáltatás, amelyből az előbbit az Internet szolgáltató a Matáv Rt. távbeszélő hálózatának igénybevételével, az annak használatával a vele kötött hálózati szerződés alapján használ abból a célból, hogy előfizetőjét kiszolgálja. A Matáv Rt. szerint az előadottakat támasztják alá a következők. A számvitelről szóló évi C. törvény 165., amelynek értelmében az adóalany által kibocsátott számlának alakilag és tartalmilag is hitelesnek és helytállónak kell lennie. A számla tartalmilag akkor valós és hiteles, ha a gazdasági eseményt a szerződéses kereteknek megfelelően rögzíti, a számlázást a szolgáltató jogává és kötelezettségévé teszi. A számvitelről szóló évi C. törvény 3. (4) bekezdés 1. pontja, amelynek értelmében közvetített szolgáltatás esetén a közvetített szolgáltató és az előfizető között nincs jogviszony. A közvetített szolgáltató kizárólag a közvetítő szolgáltatóval áll jogviszonyban. Az előfizető és a távbeszélő szolgáltató, mint közvetített szolgáltató között távbeszélő szolgáltatás nyújtására jön létre jogviszony, nem pedig Internet szolgáltatás nyújtására. Internet szolgáltatás nyújtására az előfizetővel az Internet szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató köt előfizetői szerződést. Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 43. -a értelmében az adóalany köteles az általa teljesített szolgáltatásnyújtásról számlát kiállítani. Álláspontja alapján az ő értelmezését támasztja alá a Hálózati szerződés rendelet 13. -ának (6) bekezdése is, amikor kimondja, hogy mely adatokat köteles átadni a szerződéskötésre kötelezett a jogosult szolgáltatónak olyan adathordozón, amely alkalmas arra, hogy annak alapján informatikai eszközök útján közvetlenül számlát lehessen kiállítani. Ez a jogszabályhely egyértelműen úgy fogalmaz, hogy amennyiben a jogosult szolgáltató más távközlő hálózatán keresztül nyújtja az Internet szolgáltatást, akkor azért, hogy szolgáltatása ellenértékét beszedhesse, a távbeszélő szolgáltató a vele kötött hálózati szerződés keretében köteles átadni az ehhez szükséges adatokat. A jogszabály szövegezése nem utal arra, hogy ezt a rendelkezést akkor kellene alkalmaznia, amennyiben a felek a számlázás kérdésében az általános szabálytól eltérően állapodnak meg, ezzel ellentétben az tekinthető általános szabálynak, alapesetnek, ha az ISP számláz. A szövegezés azt az álláspontot támasztja alá, hogy a Matáv Rt. azért köteles a meghatározott adatokat átadni, hogy annak alapján az Internet szolgáltatók kiállíthassák az általuk nyújtott szolgáltatás díjáról szóló számlát előfizetőjük számára. Véleménye alapján összegezve nem beszélhetünk külön távbeszélő és külön Internet szolgáltatásról, mert az adott szolgáltatás teljesítése közben távbeszélő szolgáltatást senki sem nyújt, a távközlő hálózaton történő elérés pedig része magának az Internet szolgáltatásnak. A Matáv Rt. szerint a díjrendelet címében szerepel az átad kifejezést ugyanakkor a Rendelet tartalmával összhangban kell értelmezni. A Miniszteri rendelet szövege nem teszi a távbeszélő szolgáltató kötelezettségévé a beszedést, számlázást. A miniszteri rendelet

6 6 5. -a sem tartalmazza az átad kifejezést. A rendelet 4. -a pedig oly módon fogalmaz, hogy az Internet szolgáltatót az előfizetőnek felszámított percdíjból bizonyos rész illeti meg. Ez a rendelkezés sem kifejezett, sem más formában nem rögzíti, hogy a távbeszélő szolgáltató kötelezettsége lenne a számlázás. A Matáv Rt. által kért IKB állásfoglalásra tekintettel a távbeszélő szolgáltató nem kötelezhető az ISP előfizetője részére történő számlázásra, amikor kimondta, hogy az " Internet szolgáltatók és a távközlési szolgáltatók közötti szabad megállapodás kérdése a számlázás és a díjbeszedés kötelezettsége. Dr. Bogár László, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, a tárgyban feltett kérdésre adott válasza szerint az egyes hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet nem foglal kötelező jelleggel állást a számlázás kérdésében, hanem annak rendezését a hálózati hozzáférési szerződés keretei között együttműködő szolgáltatókra bízza. A díjrendelet szövegezése is semleges a számlázás tekintetében, a számlázás és a díjbeszedés kérdésében mind a törvény mind a rendeletek meghagyják a szolgáltatók közötti üzleti alapú szabad megállapodás lehetőségét. A Matáv Rt. álláspontja szerint a feleknek az Internet hozzáférés forgalmi szolgáltatás nyújtásáról hálózati hozzáférési szerződésben kell rendelkezniük. A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 249/2001. (XII. 18.) Kormányrendelet 3. e) pontja értelmében előfizetői szerződésben csak olyan szolgáltatásról lehet megállapodni, amely nem minősül hálózati szolgáltatásnak. Előadása értelmében a díjmegosztás alapja, hogy az előfizetők részére a számlázást és az Internet szolgáltatásért járó díj beszedést az Internet szolgáltató végzi. Mindez azt feltételezi, hogy a feleknek a díjmegosztás megvalósításához, a számlázási kérdéseket is szabályozó, hálózati hozzáférési szerződést kell kötniük a jogszabályi határidők szerint. A jogalkotói szándéknak sem felelhet meg az az értelmezés, amely az Internet szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok, és ily módon költségek megosztása nélkül elvonja a távbeszélő szolgáltatók bevételének egy részét. A jogszabályban rögzített végfelhasználói díj megosztására abban az esetben kerülhet sor, ha az Internet szolgáltató a szolgáltatásával összefüggő bizonyos tevékenységeket (számlázás, beszedés) maga látja el, távbeszélő szolgáltató pedig a hálózati szerződés alapján csak e szolgáltatás ellenértékét kapja meg, ez ugyanis a megosztás lényege. A Matáv Rt. nem ért egyet a kérelmező kamat érvényesítési igényével, tekintettel arra, hogy a díjmegosztás hálózati hozzáférési szerződés megkötése alapján illeti meg az Internet szolgáltatót, álláspontjuk alapján a Matáv Rt. nem esett késedelembe. A hálózati szerződés megkötését követően január 1. napjára visszamenőleg hajlandó az Interdotnet Kft.-t megillető díjhányad kifizetésére. A Matáv Rt. szerint eleget tett a jogszabályi együttműködési kötelezettségének és a polgári jogi elvárhatósági, jóhiszeműségi követelményeknek mivel mindent megtett annak érdekében, - a tényállásban részletezettek szerint - hogy a hálózati hozzáférési szerződést a társszolgáltatók a legrövidebb időn belül megkössék.

7 7 Az Interdotnet Kft. kérelme túlnyomó részt alapos. Azt, hogy a tárgybani hálózati hozzáférési szolgáltatásnak megfelelő tartalmú szolgáltatást a Matáv Rt. jelenleg is folyamatosan nyújtja az Interdotnet Kft. részére, a csatolt /2363/2001 sz. szerződés alapján, (szerződés 1. pontja a szerződés tárgya) valamint a Matáv Rt. által visszaküldött szerződés kísérőlevél szerint állapította meg a Hírközlési Döntőbizottság, amelyben a Matáv Rt. tájékoztatta az Interdotnet Kft.-t, hogy a szolgáltatás berendezéséről intézkedett. A tényállás további részét a Hírközlési Döntőbizottság a felek egyező előadása és a csatolt iratok (kezdeményező ajánlat, Matáv Rt. levele) alapján állapította meg. A felek eltérő jogi véleményével kapcsolatban a Hírközlési Döntőbizottság álláspontja a következő. A Matáv Rt. által említett és az interpellációra adott válasz, valamint IKB állásfoglalás révén is kifejtett jogalkotói szándékkal kapcsolatban a Hírközlési Döntőbizottság a következőkben idézett jogszabályhelyek alapján megállapította, hogy a jogalkotó szándékát a törvény egészén rendszerbe foglalva, egymásra épülve és a többi rendelkezésével összhangban maga a törvény tartalmazza. A Hkt. preambuluma fogalmazza meg legáltalánosabban a törvény célját. E szerint az Országgyűlés, a hírközlési piac fejlődése, védelme, a verseny biztosítása, továbbá a hírközlési hálózatok hatékony együttműködésének biztosítása céljából alkotta a törvényt. A Hkt. 2. (1) bekezdés már pontokba szedve határozza meg a törvény célját. A Hkt. 2. (1) bekezdés c) és e) pontjai értelmében a törvény célja - többek között - a hírközlési verseny fejlődésének elősegítése, valamint a piaci résztvevők szabadságát, jogait, kötelezettségeit, esélyegyenlőségét, érdekérvényesítési lehetőségét és új szereplők piacra lépését biztosító mechanizmusok kialakítása, a jelentős piaci erővel rendelkezők befolyásának a hatékony versenypiac kialakulásához és fenntartásához szükséges mértékű differenciált ellensúlyozása. Együttműködési kötelezettséget ír elő a Hkt. 2. (2) bekezdése, és a Hkt. 36. (1) bekezdése. A Hkt a kimondja, hogy a jelentős piaci erővel rendelkező távközlési szolgáltatót ha korlátos erőforrás ezt nem teszi lehetetlenné szerződéskötési kötelezettség terheli hálózati hozzáférés tekintetében tett, gazdaságilag és műszakilag indokolt ajánlat esetén azzal, hogy a hozzáférést bármely igénylő vállalkozás részére beleértve a saját érdekkörébe tartozó vállalkozásokat is igénylők szerinti hátrányos megkülönböztetéstől mentes műszaki, jogi és gazdasági feltételekkel köteles biztosítani. A jogalkotói szándék többek között hogy a jelentős piaci erővel rendelkező Matáv Rt. a hozzáférést igénylők szerinti hátrányos megkülönböztetéstől mentes feltételekkel biztosítsa, és hogy jogsértés esetén ennek a követelménynek a Hírközlési Döntőbizottság hatáskörében eljárva érvényt szerezzen.

8 8 A Hírközlési Döntőbizottság egyetértett az Interdotnet Kft. szolgáltatással kapcsolatos álláspontjával. A kulcselem szolgáltatás a konkrét ügyben a Hkt pontjában meghatározott fogalom körében található. E szerint a szolgáltatás formája, külső megjelenése Internet szolgáltatás elérése távbeszélő hálózaton keresztül. Szolgáltatás, amellyel a felhasználó a távbeszélő hálózat végpontján csatlakoztatott végberendezésével a távbeszélő hálózaton át csatlakozhat az Internethez abból a célból, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe. A fogalom meghatározás a szolgáltatás szóval kezdődik. Ez a szolgáltatás nem Internet szolgáltatás. Szolgáltatás, amellyel a felhasználó a távbeszélő hálózaton át csatlakozhat az Internethez. E nélkül a szolgáltatási elem nélkül ennek a szolgáltatásnak a másik eleme és célja, mely szerint abból a célból csatlakozik az Internethez a felhasználó, hogy az Internet szolgáltatótól adatátviteli szolgáltatást vegyen igénybe nem létezik. A Matáv Rt. által korábban és jelenleg is nyújtott fenti szolgáltatás a 251/2001. (XII.18.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 2.5. pontja alapján tartalmában olyan hálózati szolgáltatás, amely Internet számfordítás hozzáférési forgalmi szolgáltatást valósít meg. Ennek alapján az előfizetői Internet hívás továbbítása történik az Internet szolgáltató hálózati hozzáférési pontjára a távközlési szolgáltató nem-földrajzi számáról. Az Internet szolgáltatás iránti igény által generált extraprofitból, többletbevételért az Internet szolgáltatót ellenszolgáltatás illeti meg a 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendeletre figyelemmel, amely az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő elérésének áráról, valamint az Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azon hányadáról rendelkezik, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak. A díjrendelet 2. -a határozza meg az Internet szolgáltatót e rendelet alkalmazásában. E szerint Internet szolgáltató: Internet hozzáférési szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül előfizetői szolgáltatásként történő nyújtását végző távközlési szolgáltató. A Hkt. 27. (3) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírások meghatározásával kell megállapítani Internet szolgáltatás távközlő hálózaton keresztül történő nyújtása esetén a távközlő szolgáltatás díjának azt a hányadát, melyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak. A Hkt. fogalomrendszerét alkalmazva a díjmegosztási rendelet címe, valamint a 3., 4. és 5. is következetesen használja a fogalmat, amely szavakból is a Hkt. 27. (3) bekezdés e) pontjával összhangban - a felek közötti pénzátadás iránya megítélhető. Az ellenszolgáltatás, amely az Internet szolgáltatót megilleti és amelyet a távközlési szolgáltató átad az Internet szolgáltatónak a 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet 4. -a

9 9 értelmében az Internet szolgáltatás távbeszélő hálózaton keresztül történő eléréséért az előfizetőnek felszámított percdíjból a nappali időszakban felszámított díj 30%-a, a kedvezményes időszakban felszámított díj 10%-a (5. ). Nem mond ellent a Hírközlési Döntőbizottság álláspontjának a 251/2001 (XII. 18.) Korm. rendelet 13. (6) bekezdése. (A rendelet 2. számú melléklete n) pontja értelmében a hálózati szerződés kötelező tartalmi eleme az előfizetői díjszámlázás rendje). A Hírközlési Döntőbizottság osztja az Interdotnet Kft. alábbi véleményét. E szerint a hivatkozott jogszabályhely nem a felek között fennálló szerződéses kapcsolatra vonatkozik. A felek közötti hálózati szerződés tárgya a hálózati szerződés rendelet 1. sz. mellékletében 2.5. pont alatt definiált Internet számfordítás hozzáférési szolgáltatás, nem pedig a 13. (6) bekezdésében rögzített szolgáltatóválasztás keretében történő Internet közvetett hozzáférési forgalmi szolgáltatás, amit az 1. sz. melléklet 2.4. pontja határoz meg. A hivatkozott jogszabályban rögzített rendelkezések csak és kizárólag közvetett hozzáférési forgalmi szolgáltatásokra vonatkozhatnak, ahol a hálózati szerződés alapján, az összekapcsolás folytán a távközlési szolgáltatók egymás előfizetői szerződéseiben közreműködnek. A számlázási lehetőség kötelező biztosítása kizárólag arra az esetre vonatkozik, amikor a jogosult szolgáltató szolgáltatóválasztás keretében vagy közreműködő szolgáltatónak minősül (1. sz. melléklet pont), vagy szolgálatóválasztás keretében távközlő hálózaton keresztül Internet szolgáltatást nyújt (1. sz. melléklet 2.4. pont). Az adott ügyben egyik szolgáltatásról sem beszélhetünk, mert az utóbbi esetben kizárólag közvetett Internet szolgáltatás jöhet szóba. Ettől függetlenül természetesen a felek megállapodhatnak akként a diszpozitivitás révén, hogy az Internet szolgáltató számláz. Ha a felek az adott kérdésről nem rendelkeztek(nek) beugrik a törvény szabálya akkor is, ha a felek erre nem utalnak. Vagyis nem marad a szóban forgó életviszony szabályozás nélkül. Ugyanakkor fő szabályként szerződés esetében eltérésre csak a szerződő felek egyező akaratával van lehetőség (Ptk (1) bekezdés (4) bekezdés). Az igénylők szerinti hátrányos megkülönböztetéstől mentesség és a jóhiszeműség adott esetben azt jelenti, hogy a Matáv Rt. nem lehetetlenítheti el az Interdotnet Kft. helyzetét azzal, hogy a szerződés megkötésének feltételévé teszi a számlázás kérdésében az akaratának kikényszerítését, az egyoldalú akaratának megfelelő szerződés megkötését, melyre helyzeténél fogva, - mint jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató - képes. A Matáv Rt. a fenti magatartásával megsértette a Hkt ában foglalt igénylők szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát kimondó rendelkezést. A határozat díjfizetésre kötelező részénél a Hírközlési Döntőbizottság figyelemmel volt arra, hogy szerződéskötés nélkül is keletkezhet szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, ha a jogszabály vagy a törvényes

10 10 jogkörében eljáró hatóság így rendelkezik, és a kötelezettet, a jogosultat és a szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza (Ptk (3) bekezdés). Ez a jogszabályi rendelkezés a Hkt. 27. (3) bekezdés d) és e) pontja alapján kiadott 30/2001. (XII. 23.) MeHVM rendelet. A kifejtettek alapján a Hírközlési Döntőbizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Ezt meghaladóan a Hírközlési Döntőbizottság az Interdotnet Kft. kérelmét elutasította a következők miatt. A kérelem részben átfedéseket tartalmaz, például az Interdotnet Kft. kérte a Hkt. 98. (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásával a jogsértés megállapítását, ugyanakkor a Hkt. 98. (1) bekezdés c) pontja szerint kérte, hogy kötelezze a Hírközlési Döntőbizottság a Matáv Rt.-t a jogsértés abbahagyására és a jogszabályoknak megfelelő magatartás tanúsítására. Az átfedés mellett nem elhanyagolható, hogy a Hkt. 98. (1) bekezdés. c) pontja alapján a Hírközlési Döntőbizottság az e törvény szabályainak megfelelő magatartás tanúsítására hívhatja fel a jogsértés okozóját. A kérelem más részéről való döntés nem tartozik a Hírközlési Döntőbizottság hatáskörébe. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény a Hírközlési Felügyeletet és nem a Hírközlési Döntőbizottságot jogosítja fel a hatósági árral kapcsolatban határozat hozatalára. A Hírközlési Döntőbizottság a Hkt. 70. (5) bekezdésében felsorolt és a Hkt.- ban később részletezett jogviták rendezésével összefüggésben látja el e törvényben meghatározott feladatait, melynek során jogviták esetén a Hkt ában említett jogkövetkezményeket alkalmazhatja határozatában. Összhangban áll ezzel az évi IV. tv (Ptk.) 7. (1) bekezdésében megfogalmazott alapvető hatásköri szabály, amely szerint a törvényben biztosított jogok védelme az állam minden szervének kötelessége. Érvényesítésük ha törvény másképpen nem rendelkezik bírósági útra tartozik. A Hírközlési Döntőbizottság a hatáskörébe utalt és tartozó kérdésekről köteles és jogosult rendelkezni. Ebbe a körbe törvényi felhatalmazás hiányában a Ptk ának alkalmazása és annak megállapítása, hogy a Matáv Rt. késedelembe esett és a késedelembe esés időpontjától szintén a Ptk. rendelkezései szerint késedelmi kamat fizetésére köteles, nem tartozik bele. A Hírközlési Döntőbizottság erre külön felhatalmazás nélkül (a Ptk.-ban foglalt) jogok védelmének érvényesítésére nem rendelkezik hatáskörrel. A Matáv Rt. által egyéb, más jogszabályokra hivatkozásokkal, interpellációra adott válaszokkal stb. kapcsolatban a Hírközlési Döntőbizottság leszögezi, hogy a konkrét ügyben a Hkt. és végrehajtási jogszabálya(i) eligazítást adnak a Hírközlési Döntőbizottság számára. Az Interdotnet Kft. túlnyomó részt megalapozott kérelme alapján a Hkt. 98. (1) bekezdés h) pontjára tekintettel a Hírközlési Döntőbizottság a jogsértőt kötelezte az igazgatási szolgáltatási díj viselésére.

11 11 A határozat alakjára és tartalmára a Hkt. 91. (1) bekezdés értelmében az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Áe.) 43. (1) bekezdését alkalmazta. A 8 napos teljesítési határidőt az Áe. 44. (1) bekezdés szerint a kérelemnek megfelelően állapította meg. A jogorvoslati jogosultság a Hkt. 99. (1) bekezdésén alapul. A keresetlevél benyújtásának határidejéről, valamint a halasztó hatály hiányáról a Hkt (1) és (2) bekezdés szerint rendelkezett a Hírközlési Döntőbizottság. Budapest, június 3. PH dr. Nagy Jolán sk. dr. Buza Zsuzsa sk. Megyeri Ernő sk. döntőbiztos döntőbiztos döntőbiztos Határozatot kapják: 1./ Interdotnet Kft. jogi képviselője Dr. Béres Zoltán ügyvéd 1065 Budapest, Hajós u / Magyar Távközlési Rt. Szabályozói Kapcsolatok és Árpolitika Ágazat Budapest I., Krisztina krt / Irattár

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI

A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI A KÖZBESZERZÉSI SZERZŐDÉSEK ÉRVÉNYTELENSÉGÉRE IRÁNYULÓ EGYSÉGES PEREK TAPASZTALATAI, AZ ÉRVÉNYTELENSÉG ÚJ SZABÁLYAI Dr. Szecskó József bíró Fővárosi Törvényszék Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium JOGSZABÁLYI

Részletesebben

határozatot. társszolgáltatókkal szemben történő érvényesítése tárgyú jogvita

határozatot. társszolgáltatókkal szemben történő érvényesítése tárgyú jogvita HÍRKÖZLÉSI FELÜGYELET HÍRKÖZLÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1123 Budapest Alkotás u. 53. Levélcím:1525 Budapest Pf.: 75 Telefon: (1) 457-7470 Telefax: (1) 457-7471 Internet www.hif.hu Ügyiratszám: DB-2445-81/2003.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn.

h a t á r o z a t o t A Versenytanács megállapítja, hogy az engedélykérési kötelezettség nem áll fenn. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYTANÁCS Vj-140/2000/10. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Takarék Bróker Értékpapír Forgalmazó és Tanácsadó Rt kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezése

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564

Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Iktatószám: ki/jh01-5763/2014 Ugodi Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5763/2014 Ugod Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kiss J. utca 18. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8564 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060

Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Iktatószám: ki/jh01-6492/2014 Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6492/2014 Bicske Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Pf.: 36. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2060 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134

Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Iktatószám: ki/jh01-6048/2014 Fővárosi Vízművek Sport Kör Ügyiratszám: be/sfp-6048/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Váci út 23-27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1134 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével

h a t á r o z a t o t Az NHH Hivatala Miskolci Igazgatóság HM-24-8/2005. számú határozatának rendelkező részét az indokolás kiegészítésével Másodfokú eljárások osztály Tárgy: fellebbezés elbírálása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanács Elnöke mint másodfokú szerv, Komlóska község Önkormányzata (3937 Komlóska, Rákóczi út 27.) Név ügyvéd, jogi

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000

Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Iktatószám: ki/jh01-5780/2014 POMÁZ VÁROSI ICO SPORTEGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-5780/2014 Szentendre Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Egres út 61. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685

Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Iktatószám: ki/jh01-7314/2014 Községi Sportkör Nógrádsáp Ügyiratszám: be/sfp-7314/2014 Nógrádsáp Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Hunyadi u. 7./II E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2685 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213

Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Iktatószám: ki/jh01-2327/2013 Csepel Hungary Club 94 Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-2327/2013 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Szent István út 129. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1213 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000

Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 6000 Iktatószám: ki/jh01-5489/2014 Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola Ügyiratszám: be/sfp-5489/2014 Kecskemét Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csabay Géza krt. 1/a. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851

Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Iktatószám: ki/jh01-5698/2014 Környei Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5698/2014 Környe Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Alkotmány út 2. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 2851 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053

Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Iktatószám: ki/jh01-5547/2014 Bodajk Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5547/2014 Bodajk Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kossuth Lajos utca 27. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 8053 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző:

Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: Mobilszolgáltatás-felügyeleti osztály Iktatószám: FO/32788-9/2011. Tárgy: szolgáltatás számlázása és szolgáltatás korlátozás megfelelősége Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046

Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Iktatószám: ki/jh01-3822/2013 Romhány Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3822/2013 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Sárpatak 6. 4/10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1046 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2007. DECEMBER 28. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000

Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Iktatószám: ki/jh01-5785/2014 VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-5785/2014 Székesfehérvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Csíkvári u. 10. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 8000 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500

Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Iktatószám: ki/jh01-5122/2014 Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Ügyiratszám: be/sfp-5122/2014 Baja Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Kocsis Pál utca 1/D. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 6500 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904

Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Iktatószám: ki/jh01-5140/2014 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 Ügyiratszám: be/sfp-5140/2014 Mosonmagyaróvár Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Wittmann Antal park 1. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 9200

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS * 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. ( 472-8864 7Fax: 472-8860 Vj 187/2006/4. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Magyarországi Volksbank Rt. és Volksbank Ingatlankezelő Kft. kérelmezők

Részletesebben

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117

http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2012/show_printed?id=5117 1 / 6 2014.07.14. 10:03 Iktatószám: ki/ti016-0306/2012 Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület Nyilvántartási szám: be/sfp-0306/2012 Nagykanizsa Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Rozgonyi u. 25/A. E-mail:

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204

Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Iktatószám: ki/jh01-5409/2014 Goldball 94 Football Club Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5409/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Dobos utca 25. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1204 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351

Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351 Iktatószám: ki/jh01-6094/2014 ALSÓNÉMEDI SPORT EGYESÜLET Ügyiratszám: be/sfp-6094/2014 Alsónémedi Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 144. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2351 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324

Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324 Iktatószám: ki/jh01-5477/2014 Felsőtárkány SC Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5477/2014 Felsőtárkány Ügyintéző: Nagy Réka Fő út 101. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 3324 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására

Részletesebben

1 / 6 2014.06.20. 16:25

1 / 6 2014.06.20. 16:25 1 / 6 2014.06.20. 16:25 Iktatószám: ki/ti002-1548/2012 PETŐFI SPORTKÖR NAGYRÁBÉ Nyilvántartási szám: be/sfp-1548/2012 NAGYRÁBÉ Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre KOSSUTH LAJOS ÚT 37. E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943

Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943 Iktatószám: ki/jh01-3985/2013 Bábolnai Sport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-3985/2013 Bábolna Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Jókai Mór út 12 E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 2943 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-5345/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Gödöllői utca 47. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1141

Ügyiratszám: be/sfp-5345/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Gödöllői utca 47. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1141 Iktatószám: ki/jh01-5345/2014 BME Futsal Club Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-5345/2014 Budapest Ügyintéző: Nagy Réka Gödöllői utca 47. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 1141 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6328/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Ady Endre út 150 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1204

Ügyiratszám: be/sfp-6328/2014 Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Ady Endre út 150 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1204 Iktatószám: ki/jh01-6328/2014 ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Kft Ügyiratszám: be/sfp-6328/2014 Budapest Ügyintéző: dr. Bajúsz Endre Ady Endre út 150 E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu 1204 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-6806/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Jókai 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8474

Ügyiratszám: be/sfp-6806/2014 Ügyintéző: Nagy Réka Jókai 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8474 Iktatószám: ki/jh01-6806/2014 Csabrendeki Kulturális és Sport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-6806/2014 Csabrendek Ügyintéző: Nagy Réka Jókai 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8474 Tárgy: sportfejlesztési program

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2604/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Haraszti út 26. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1239

Ügyiratszám: be/sfp-2604/2013 Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Haraszti út 26. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1239 Iktatószám: ki/jh01-2604/2013 Soroksár Sport Club Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyiratszám: be/sfp-2604/2013 Budapest Ügyintéző: dr. Barcsa Péter Haraszti út 26. E-mail: barcsa.peter@mlsz.hu 1239 Tárgy:

Részletesebben

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés

Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság. Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Ügyiratszám: HM-2987-1/2008. Tárgy:Dunaweb Kft. internet szolgáltatás minősége elleni bejelentés HATÁROZAT A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Ügyiratszám: be/sfp-2935/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Kossuth u. 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8380

Ügyiratszám: be/sfp-2935/2013 Ügyintéző: Nagy Réka Kossuth u. 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8380 Iktatószám: ki/jh01-2935/2013 Hévízi Sportkör Ügyiratszám: be/sfp-2935/2013 Hévíz Ügyintéző: Nagy Réka Kossuth u. 1 E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 8380 Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet E l ő z e t e s V i t a r e n d e z é s i k é r e l e m Alulírott Papp Attila a Konica Minolta Magyarország Kft, mint ajánlattevő (továbbiakban: Kérelmező) nevében a Nyomatmenedzsment rendszer kialakítása

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Ügyintéző: Nagy Réka Deák Ferenc utca 42. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2045

Ügyintéző: Nagy Réka Deák Ferenc utca 42. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2045 Iktatószám: ki/jh01-3585/2013 T-bálint Labdarúdó Akadémia Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3585/2013 Törökbálint Ügyintéző: Nagy Réka Deák Ferenc utca 42. E-mail: nagy.reka@mlsz.hu 2045 Tárgy: sportfejlesztési

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6092/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Lakástakarék Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu

eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu; bagia@eh.gov.hu; magyara@eh.gov.hu 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: VEFO-366/ /2010 ÜGYINTÉZŐ: SLENKER ENDRE; BAGI ATTILA; DR. MAGYAR ATTILA TELEFON: 06-1-459-7773; 06-1-459-7711; 06-1-459-7767 TELEFAX: 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu;

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Ikt.sz.: D.122/ 8/2010. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: 635/ 8 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesek-tanac

Részletesebben

A Felügyelethez az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén forduljon kérelemmel:

A Felügyelethez az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén forduljon kérelemmel: A Felügyelethez az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén forduljon kérelemmel: Ön fogyasztó magánszemély, közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónál már megkísérelte a vita rendezését (panaszt nyújtott

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. (.) ÖTM rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT

Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT Pécsi hatósági iroda Iktatószám: CP/7786-10/2012. Tárgy: szerződéskötési és felmondási eljárás vizsgálata Ügyintéző: HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK I 50083/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye:

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában

Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 53/2014. (IX.20.) határozata H.M. által benyújtott fellebbezés tárgyában 53/2014. (IX. 20.) TVB. H A T Á R O Z A T A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN. Tartalomjegyzék

A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN. Tartalomjegyzék A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. REFERENCIA AJÁNLATA NAGYKERESKEDELMI BARANGOLÁSI HOZZÁFÉRÉS TÁRGYÁBAN Tartalomjegyzék 1. A Referencia Ajánlat kibocsátási kötelezettség... 1 2. A Referencia Ajánlat szempontjából

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT)

sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) HETEDIK KERETPROGRAM sz. TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT MEGNEVEZÉSE [RÖVIDÍTVE] (adja meg a FINANSZÍROZÁSI RENDSZERT) egyrészről az [Európai Közösség] [Európai Atomenergia-közösség] (a továbbiakban: a

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Helyi Összekapcsolási Pont

Helyi Összekapcsolási Pont 7/A. SZ. MELLÉKLET TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás 1. Szolgáltatás rövid leírása A Segélyhívó Hozzáférési Szolgáltatás a Jogosult Szolgáltató Hálózatából a Kötelezett

Részletesebben

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek:

III./ A Szoc. tv.-be bevezetésre került a szociális bírság. Erre vonatkozó rendelkezések az SZmr.-ben is megjelennek: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. Rendeletet (továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.30.191/2013/6. 2 2.K.30.191/2013/6. 2 elektronikus hírközlési szolgáltatásból eredő tartozás, ebből következően az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem korlátozható kizárólag telefonkészülék vételárából fennmaradó

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t

VERSENYTANÁCS. h a t á r o z a t o t VERSENYTANÁCS Vj 185/2006/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben