EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére"

Átírás

1 EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: december Hatályba lép: december Módosítva: július

2 2

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A SZOLGÁLTATÓ AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATOZÓ ELJÁRÁS AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI AZOK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA, AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE, AZ ELŐFIZETŐI BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSE AZ ELŐFIZETŐ JOGAI AZ ELŐFIZETŐI VÉGBERENDEZÉS (KÉSZÜLÉK) CSATLAKOZTATÁSÁNAK FELTÉTELEI ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI, A DÍJFIZETÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS MÓDJA ÉS IDEJE FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETŐSÉGE AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE

4 1. A SZOLGÁLTATÓ 1.1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató cégneve: EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A Szolgáltató rövidített cégneve: EUNet Nonprofit Közhasznú 2000 Kft. A Szolgáltató székhelye: 7621 Pécs, József utca 19. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: A Szolgáltató adószáma: A Szolgáltató bankszámlaszáma: A Szolgáltató internetes honlapjának címe: A Szolgáltató ügyfélszolgálatának adatai: Az ügyfélszolgálat címe: 7621 Pécs, József utca 19. Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 72/ Az ügyfélszolgálat címe: Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 8-12 óra között 1.3. A Szolgáltató hibabejelentő szolgálatának adatai: A hibabejelentő szolgálat telefonszáma: 20/ , 21/ , 30/ , 70/ A hibabejelentő szolgálat címe: A hibabejelentő szolgálat rendelkezésre állási ideje: napi 24 óra az év 365 (366) napján 2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA 2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az EUNet 2000 Kft. által nyújtott Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az ÁSZF az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény alapján, a Polgári törvénykönyvnek, a hírközlési szolgáltatási jogviszonyt érintő jogszabályoknak, így különösen az elektronikus hírközlési Előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet rendelkezéseinek a figyelembe vételével készült, és december xx-től határozatlan ideig hatályos. Az ÁSZF alapján az EUNet 2000 Kft., mint elektronikus hírközlési Szolgáltató a saját hírközlő hálózatának, illetőleg az egyéb módon használatában lévő hírközlő hálózat 4

5 felhasználásával a nemzetközi előírásoknak megfelelő nyilvános Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatást nyújt Előfizetői részére. Az ÁSZF hatálya kiterjed az EUNet 2000 Kft.-ra, valamint a Szolgáltatóval az Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre (Előfizetőre, felhasználóra). A Szolgáltató, az Előfizető, illetőleg az igénylő az egyedi Előfizetői szerződésben ezen általános szerződési feltételektől amennyiben az eltérés lehetőségét az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény nem zárja ki az Előfizető javára egyező akarattal, közös megegyezéssel eltérhetnek Az ÁSZF időbeli és területi hatálya Az ÁSZF alapján a Szolgáltató Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén nyújtja az Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatást, a 4.6 pontban meghatározott korlátozásokkal. 3. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA 3.1. SZJ Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás, SZJ 64.20,18.0 VPN alapú adatátviteli szolgáltatás A szolgáltatás leírását és a minőségi célértékeket az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. 4. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE VONATOZÓ ELJÁRÁS 4.1. Az Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatást igénybe venni kívánó igénylő, valamint a Szolgáltató közötti Előfizetői jogviszony Előfizetői szerződés megkötésével jön létre, mely szerződés meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit, valamint a szolgáltatást és annak díját. Az Előfizetői szerződés alapján a Szolgáltató a hálózatához kapcsolódó Előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyen az Előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatást a szerződés időtartama alatt, a szerződés feltételei szerint igénybe veheti, és a hálózaton biztosított Előfizetői interfészhez az alapvető követelményeknek megfelelő elektronikus hírközlő végberendezést csatlakoztathat Szerződő felek az Előfizetői szerződést írásban köthetik meg, kivételes esetben az Előfizetői szerződés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejön a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a 5

6 kért Előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylő az Előfizetői szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette Az Előfizetői szolgáltatás tárgyában létrejött Előfizetői szerződés egyedi Előfizetői szerződésből és a Szolgáltató általános szerződési feltételeiből áll Az igénylő az Internet hozzáférés-, ellátás Előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát elektronikus levélben, postai úton vagy az ügyfélszolgálaton írásban, vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatán szóban jelzi. Ezt követően a Szolgáltató tájékoztatja a igénylőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről. Amennyiben a tájékoztatást követően igénybe kívánja venni a Szolgáltató által kínált valamely szolgáltatást, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán igénybejelentést tehet, amely igénybejelentés a következő elemeket tartalmazza: - igénylő neve (cégszerű megnevezés); - az Előfizetői hozzáférési pont létesítési helye; - igényelt Előfizetői szolgáltatás (ok) felsorolása; - igénybejelentés helye, időpontja. A szerződés megkötéséig az igénylő a megjelölt adatokat bármikor megváltoztathatja, az igényt díjmentesen átírathatja A nem megfelelő igénybejelentés kiegészítésére a Szolgáltató - annak kézhezvételétől számított 15 napon belül - határidő megjelölésével felhívja az igénylőt. Az ajánlattétel időpontjának az az időpont tekintendő, amikor a hiánytalan adatokat tartalmazó igénybejelentés a Szolgáltató ügyfélszolgálatára beérkezik Az Internet szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az előfizetés helye a Szolgáltató műszaki és földrajzi szolgáltatási lefedettségi területén legyen (hálózati nyomvonal). A szolgáltatás Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén vehető igénybe az aktuális műszaki megvalósulás függvényében. A Szolgáltató jogosult az olyan igényeket elutasítani, amelyeknél ez a feltétel nem teljesül A szolgáltatás igénybevételének esetleges korlátait az egyedi Előfizetői szerződés tartalmazza A megfelelő igénybejelentés beérkezését követően a Szolgáltató elvégzi a szükséges méréseket a szolgáltatás igényelt létesítésének helyszínén, amellyel megállapítja, hogy a 4.6. pontban meghatározott műszaki és földrajzi feltételek teljesülnek-e. Amennyiben a szolgáltatásnak műszaki, illetve földrajzi akadálya nincsen, az igénybejelentő a Szolgáltatóval egyedi szolgáltatási szerződést köt. Az egyedi szolgáltatási szerződés a Szolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a Szolgáltató képviselőjénél személyesen köthető meg. Lehetőség van a fogyasztó által aláírt egyedi Előfizetői szerződés postai úton való megküldésére is, ebben az esetben az Előfizetői jogviszony azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által aláírt egyedi előfizetési szerződést. 6

7 4.9. Szolgáltatót nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ha az igénybejelentőnek Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatás igénybevételéből eredő, díjtartozása van, vagy korábban Internet hozzáférés-, ellátás Előfizetői szerződését jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőzően egy éven belül a Szolgáltató felmondta Írásban megkötött Előfizetői szerződés esetén a természetes személy Előfizető szerződéskötéskor az Előfizetői szerződésben nyilatkozni köteles arról, hogy az Előfizetői szolgáltatást egyéni Előfizetőként vagy nem egyéni Előfizetőként (üzleti, intézményi Előfizetőként) kívánja igénybe venni Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételét, avagy használatát saját felelősségére másnak átengedheti a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével. Az Előfizető nem jogosult arra, hogy az Előfizetői szerződés megkötésével őt megillető jogokat egészében harmadik személyre átruházza. Az Előfizető teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatáshasználatért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik A Szolgáltató Magyarországon nem bejegyzett jogi személlyel, továbbá tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi természetes személlyel csak a felek egyező akarata esetén köt szerződést. Ha a természetes személy Előfizető korlátozottan cselekvőképes, az egyedi Előfizetői szerződésnek a természetes személy Előfizető törvényes képviselőjének adatait is tartalmaznia kell. 5. AZ ELŐFIZETŐI HOZZÁFÉRÉSI PONT LÉTESÍTÉSE 5.1. A Szolgáltató a szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésének vállalási határidejére, valamint a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre, a hozzá beérkezett hiánytalan bejelentéstől számított legfeljebb 30 napot állapít meg. A minőségi célértékekre vonatkozó előírásokat az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. A felek a teljesítésre külön határidőben is megállapodhatnak Új hozzáférés létesítésének minősül az első hozzáférés létesítése, az áthelyezés, az Előfizetőnél további hozzáférés létesítés A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt célérték teljesülésének ellenőrzésére szolgáló mérési módszer: a megvalósult szolgáltatás kezdő időpontja és az Előfizetői jogviszony létrejöttének időpontja között eltelt idő napokban, a Szolgáltató nyilvántartásai alapján Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha az Előfizető a Szolgáltatóval előzetesen írásban egyeztetett időpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja, vagy ha 7

8 a felek az Előfizetői hozzáférési pont létesítésére 30 napnál későbbi időpontban állapodnak meg. 6. A SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEI AZOK MÉRÉSÉNEK MÓDSZERE A szolgáltatás leírását és a minőségi célértékeket az ÁSZF 4. számú melléklete tartalmazza. 7. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELŐFIZETŐI ADATOK LISTÁJA, AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, A LEGRÖVIDEBB SZERZŐDÉSI IDŐSZAK 7.1. Az egyedi Előfizetői szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az Előfizető a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa: - természetes személy Előfizető esetén rendelkezésre bocsátandó adatok: név, állandó lakcím, tartózkodási hely (levelezési cím), telefonszám, cím, leánykori név, anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány száma vagy útlevele száma. (Korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő fenti adatai is szükségesek.) - nem természetes személy Előfizető esetén rendelkezésre bocsátandó adatok: név, székhely, levelezési cím, telefonszám, cím, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, nem természetes személy nevében eljáró törvényes képviselő neve. A törvényes képviselő hozzájárulása esetén a törvényes képviselő telefonszáma, e- mail címe, személyi igazolványa száma, vagy útlevele száma, azonban ezen adatok rendelkezésre bocsátása nem előfeltétele az egyedi Előfizetői szerződés megkötésének A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze, akár írásbeli megkereséssel is. Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem vagy hamisan adja meg, továbbá ha az egyéni Előfizetői minőségére vonatkozó nyilatkozatát nem adja meg, úgy a Szolgáltató a szerződést érvénytelennek tekinti, amelyről lehetőség szerint a szerződéskötéssel azonos módon értesíti az Előfizetőt Az egyedi Előfizetői szerződés - az Előfizetői jogviszony - azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltató kézhez veszi az Előfizető által is aláírt egyedi Előfizetői szerződést. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének időpontjának a szolgáltatás átadás/átvételének napja tekintendő. 8

9 7.4. A szerződés határozatlan időre jön létre. A Szolgáltató és az Előfizető egyező akaratával határozott idejű szerződés is köthető, amelynek időtartama szolgáltatásonként, kedvezményes akciónként stb. - eltérő lehet Amennyiben - a felek megállapodása alapján - határozott idejű szerződés jön létre, annak időtartama 1 napnál rövidebb nem lehet. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult az 1. számú mellékletben szereplő díjaktól eltérve, az Előfizető igényeihez igazodva, az Előfizetővel kialkudott egyedi árat megállapítani Határozott idejű szerződések esetében a határozott idő lejárta előtt legfeljebb 15 nappal az Előfizető írásban kérheti a szerződés meghosszabbítására vagy új szerződés megkötésére vonatkozó Szolgáltatói ajánlatot. A határozott idő lejárta előtt a Szolgáltató is írásban megkeresheti az Előfizetőt arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel módosítja a már meglévő szerződést, illetve köt új határozott vagy határozatlan idejű Előfizetői szerződést. 8. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI 8.1. A szerződés általában a felek egyező akaratával módosítható. A szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Szolgáltató amennyiben az Előfizető módosítási kérelmét elfogadja a kérelmet a kérelem benyújtásának az ügyfél-azonosítására alkalmas formában történő beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti, kivéve az áthelyezést. A módosított szolgáltatás és díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja az Előfizetői módosításra vonatkozó igény teljesítését követő számlázási ciklus első napja. E pontban foglalt rendelkezésektől a Szolgáltató és az Előfizető egyező akarata esetén el lehet térni Az ÁSZF-et a Szolgáltató ezen pontban meghatározott módon - egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató a módosított ÁSZF-et köteles a módosítás hatályba lépését megelőzően 30 nappal az ügyfélszolgálatán közzétenni, és a módosításról köteles az Előfizetőt a hatályba lépést megelőzően 30 nappal értesíteni. A módosított általános szerződési feltételek a korábban kötött Előfizetői szerződéseket módosítják és kiegészítik A Szolgáltató a tájékoztatás ügyfélszolgálatán történő közzétételének az alábbiak teljesítésével tesz eleget: a tájékoztatást a helyiségben, és/vagy az interneten működtetett ügyfélszolgálatán közzéteszi, továbbá az abban foglaltakról a távbeszélőn működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad A Szolgáltató az Előfizető értesítésére fennálló kötelezettségének a következő módon tehet eleget: az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy 9

10 elektronikus levélben történő értesítéssel, vagy egyéb elektronikus hírközlés útján (pl. telefon útján); az értesítendő Előfizetők körétől függően az értesítés történhet országos vagy megyei napilapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján A Szolgáltató a napilapban közlemény útján történő értesítési módot kizárólag abban az esetben alkalmazhatja, amennyiben az Előfizetőket az Előfizetői szolgáltatás - a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt, naptári hónaponként 1 (egy) napot nem meghaladó - szüneteltetéséről illetve az ÁSZF módosításáról kívánja tájékoztatni Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia: pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire; a módosítások lényegének rövid leírása; a módosítások hatályba lépésének időpontja; a módosított ÁSZF elérhetősége; ha a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összege; az a feltétel, jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, lényeges körülmény, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja; az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványok A Szolgáltató nem köteles az Előfizetőt az ÁSZF azon módosításáról tájékoztatni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely Előfizetői díj csökken A Szolgáltató az Előfizetői szerződést az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) az egyedi Előfizetői szerződésben vagy ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy, amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződéses feltételek lényeges módosítását; b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja, vagy c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatás Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogosultsága alapján az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja, erről Előfizetőt a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal értesíti. Ebben az esetben az Előfizető jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követő 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. 10

11 8.10. Amennyiben az ÁSZF módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az Előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti Szolgáltató a szolgáltatási díjak megváltoztatására a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló hatályos jogszabályi keretek között jogosult. A szolgáltatási díjak minden év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékének figyelembe vételével módosulhatnak, valamint a szolgáltatás díját a Szolgáltató jogosult év elején és év közben is egyoldalúan módosítani, amennyiben azt a gazdálkodását, illetőleg a szolgáltatást befolyásoló körülmények indokolják. Ezek különösen az alábbiak lehetnek: üzemeltetési, működési költségek emelkedése, hálózat műszaki korszerűsítése, jogszabály módosulása. A Szolgáltató díjmódosítás esetén a hatálybalépést megelőzően 30 nappal köteles az Előfizetőt értesíteni és a változásról az ügyfélszolgálatán tájékoztatót közzétenni Változás az Előfizető adataiban: Az Előfizető köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatni. Ezen eljárás alkalmazásával van lehetősége a természetes személy egyéni Előfizetőnek a pontban tett nyilatkozatának módosítására, illetve visszavonására. Az Előfizető köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Szolgáltató az említett Előfizetői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Előfizetőtől Átírás: A Szolgáltató az Előfizető kérésére az általános szerződési feltételekben foglaltak szerint módosíthatja az Előfizetői szerződést, ha az Előfizető személyében szerződés, öröklés vagy jogutódlás következtében változás következik be, és helyhez kötött szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételének helye nem változik (átírás). Átírás esetén az Előfizető nem köteles belépési díjat fizetni. Az átírás esetén fizetendő díj összege jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található. Az átírás teljesítésének határideje a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 nap. Ezen határidő be nem tartása esetén a Szolgáltató minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmadával megegyező összegű kötbért köteles fizetni, melynek összegét a Szolgáltatónak a kötbérigény jogosságának 11

12 megállapítását követően kibocsátott számlán kell jóváírnia. Nem lehet a jelen pontot alkalmazni, ha az Előfizetőnek vagy a kérelemben megjelölt jogutódjának az átíráskor díjtartozása van Áthelyezés: Ha az Előfizető az Előfizetői hozzáférési pontot a Szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a Szolgáltató köteles azt a kérelem elfogadásáról érkező visszajelzést követő 30 munkanapon belül teljesíteni. Ha az áthelyezés jelen pontban foglaltak szerinti végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a Szolgáltató az Előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, hónap) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül. Az Előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az Előfizetői jogviszony szünetel. Áthelyezést legkorábban a szerződéskötéstől számított 3 hónap elteltével lehet kérni. 9. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESETEI 9.1. A szolgáltatás az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt, vagy a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt szünetelhet Szolgáltatás szünetelése az Előfizető érdekkörébe tartozó ok miatt: Az Előfizetőnek a szüneteltetésre vonatkozóan kérelme alapján a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását köteles szüneteltetni. Az Előfizető ilyen irányú kérelmének végrehajtását a Szolgáltató a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30 napon belül teljesíti azzal, hogy a szüneteltetés és az ahhoz kapcsolódó csökkentett díjtétel kezdő időpontja az Előfizetői szüneteltetésre vonatkozó igény beérkezését követő számlázási ciklus első napja. Ekkor a szünetelés a kezdő időpontjától a visszakapcsolás, vagy az Előfizetői szerződés megszűnésének időpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. A szüneteltetés az Előfizetői jogviszony folytonosságát nem érinti. A szünetelés kérhető leghosszabb időtartama egyéni Előfizető esetén 6 hónap, egyéb Előfizetők esetén 3 hónap. Ha az Előfizetői szolgáltatás az Előfizető kérésére szünetel, a szünetelés időtartamára az Előfizetőt csak csökkentett díj fizetésére lehet kötelezni, amely mértékét a 1. sz. melléklet tartalmazza Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató részére az esetleges díjtartozás megfizetésének céljából vagyoni biztosítékot nem adott és a Szolgáltató által az Előfizető részére kiállított számlában szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Előfizető egyidejű elektronikus vagy postai levélben történő értesítése mellett szüneteltetheti. Ekkor a szünetelés a kezdő időpontjától a visszakapcsolás, vagy az Előfizetői szerződés 12

13 felmondás útján történő megszűnésének időpontjáig tart. A szüneteltetés ideje beleszámít az éves rendelkezésre állás idejébe. Amennyiben az Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerződési feltételekben, illetve az egyedi Előfizetői szerződésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Előfizető összes előfizetésén egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni. Amennyiben az Előfizető a díjtartozást kiegyenlíti, úgy a Szolgáltató köteles a szüneteltetést megelőző állapotot 72 órán belül visszaállítani Amennyiben az Előfizető a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Előfizető egyidejű elektronikus vagy postai levélben történő értesítése mellett szüneteltetheti Ha az Előfizető a szolgáltatáshoz használt berendezést a szerződésben foglaltaktól eltérően üzemelteti, átalakítja, vagy ahhoz jogosulatlanul más berendezést kapcsol, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az Előfizető egyidejű elektronikus vagy postai levélben történő értesítése mellett szüneteltetheti Ha a szolgáltatás a pontokban leírtak alapján szünetel, az Előfizető teljes díjfizetésre köteles. A szolgáltatásnak az Előfizető érdekkörében felmerülő szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén Az Előfizetői szolgáltatás szüneteltetésére sor kerülhet: a) az Előfizető a szünetelést legalább 15 nappal megelőző előzetes értesítése mellett a hálózat átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre - amely naptári hónaponként az 1 napot nem haladhatja meg; b) előre nem látható és el nem hárítható külső ok (vis maior) esetén; c) a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági (így különösen terrorelhárítás, kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem) érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve az általános szerződési feltételekben meghatározott rendszeres karbantartást -, vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívül esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozó díjfizetésére nem köteles. 13

14 Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek Ha a szüneteltetés egy adott naptári hónapban meghaladja a 48 órát, a Szolgáltató köteles visszatéríteni az egy hónapra eső előfizetési díjat Nem kell visszatéríteni a díjat, ha a szünetelés oka vis maior, feltéve, hogy a Szolgáltató igazolja, hogy a szüneteltetést kiváltó ok határidőn belüli megszüntetésére minden tőle elvárhatót megtett. 10. AZ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK Az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az Előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az Előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelő tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő felhasználói felülettel rendelkező végberendezést csatlakoztat; b) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 30 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak vagyoni biztosítékot nem adott. Amennyiben az Előfizető a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését vagy szüneteltetését megszüntetni. c) Amennyiben az Előfizető az Előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja. d) Amennyiben a Szolgáltatót a közreműködő Szolgáltató erre kéri és a b-c pontokban meghatározott feltételek az Előfizető által - a Szolgáltatóválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló 73/2004. (IV.15.) Kormányrendelet szerint - választott közreműködő Szolgáltató vonatkozásában fennállnak. 14

15 10.2. Amennyiben az Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerződési feltételekben illetve az egyedi Előfizetői szerződésben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Előfizető összes előfizetésén egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni. 11. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI A szerződés felmondásának szabályai az Előfizető részéről Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői szerződést, amennyiben nincs díjtartozása úgy 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani. Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nyolcadik nap Határozott vagy határozatlan idejű szerződést súlyos szerződésszegés esetén az Előfizető jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg Az Előfizetőnek a felmondást a Szolgáltatónak az ügyfélszolgálatára kell eljuttatni. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Előfizetőt az Előfizetői jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól Az Előfizető köteles a Szolgáltató tulajdonát képező berendezéseket a szerződés megszűnésekor üzemképes, sértetlen állapotban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az Előfizető a felszerelt berendezéseket nem-, vagy nem üzemképes és sértetlen állapotban szolgáltatja vissza, köteles az 1. számú mellékleten meghatározott díjat megfizetni. Ha e díjat megfizeti, ezzel tulajdonjogot szerez a fent nevezett készülékeken A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről Az Előfizetői szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a és bekezdésekben meghatározottak kivételével nem lehet kevesebb mint 30 nap A Szolgáltató az Előfizetői szerződés felmondását írásban, tértivevényes levélben köteles megküldeni, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja így értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti. 15

16 Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az Előfizetőt haladéktalanul értesíteni A Szolgáltató általi felmondásnak tartalmaznia kell: a) a felmondás indokát, b) a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, és c) ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizető tájékoztatását arról, hogy a szerződésszegés megszüntetése egyben a Szolgáltató részéről történő felmondást is semmissé teszi A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megszegése esetén az Előfizetői szerződést a fent meghatározott feltételek szerint 15 napos határidővel mondhatja fel, ha a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) az Előfizető a szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti vagy azt továbbra is a hálózati szerződésekről szóló kormányrendelet szerinti hálózati szolgáltatás céljára használja, d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja A Szolgáltató az Előfizetői szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha a díjtartozás összege nem haladja meg az Előfizető havi előfizetési díjának megfelelő összeget, illetve havi előfizetési díj hiányában vagy 5000 Ft-nál magasabb havi előfizetési díj esetén az 5000 Ft-ot, vagy ha az Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti. 16

17 A Szolgáltató jogosult a szerződés felmondása helyett biztosítékot kérni vagy korlátozni a szolgáltatások körét, illetve használatát. Amennyiben az Előfizető a korlátozás okát 30 napon belül nem szünteti meg, a korlátozás nem akadálya a felmondásnak, ha a felmondás feltételei egyébként fennállnak A határozott idejű szerződés a fentiekben foglaltakon kívül megszűnik: - a határozott idő lejártával, - közös megegyezéssel, - bármely szerződő fél jogutód nélküli megszűnésével, egyéni Előfizető halálával - a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével A határozatlan idejű szerződés a fentiekben foglaltakon kívül megszűnik - közös megegyezéssel - bármelyik szerződő fél jogutód nélküli megszűnésével, egyéni Előfizető halálával - a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével A meghatározott időszakra vonatkozó kedvezményesen biztosított díj esetében a szolgáltatás határozott, kedvezményes időszak lejárati idő előtti szüneteltetése, továbbá az Előfizetői szerződés Előfizető általi felmondása, illetve az Előfizető érdekkörében felmerülő ok miatti megszüntetése esetén a Szolgáltató az Előfizetőt a kedvezmények visszafizetésére, illetve kötbér megfizetésére kötelezheti az egyedi Előfizetői szerződésben meghatározott feltételek szerint A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az egyszeri csatlakozási díjat nem fizeti vissza, csak akkor, ha a szerződés megszűnése az Előfizető részéről a Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt történik Ha az Előfizető írásban akként nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, és a szerződés megszűnését kívánja, ezzel szemben ténylegesen használja azt, és a díját a kiállított számlán feltüntetett fizetési határidőig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult arra, hogy az Előfizetőt a szolgáltatásból kizárja és az Előfizetői szerződést azonnali hatállyal megszüntesse. A szerződés ilyen formában történő megszüntetése nem mentesíti az Előfizetőt a tényleges használat díjainak megfizetése alól Az Előfizetői szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Előfizetővel csak abban az esetben köt új Előfizetői szerződést, ha az Előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi Előfizetői szerződés megszűnését nem az Előfizető hibájából eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Ha az Előfizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az Előfizető korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse. 17

18 A szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Előfizető túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Előfizető írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy magyarországi postai címre teljesítve köteles a díjvisszatérítésre. Nettó 100 Ft alatti túlfizetést a Szolgáltató banki átutalással, illetve postai úton nem fizet vissza, az a következő számlából jóváírásra kerül, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton felvehető. 12. A HIBABEJELENTÉS, HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK A Szolgáltató hibabejelentő szolgálatának elérhetősége: A hibabejelentő szolgálat telefonszáma: 20/ , 21/ , 30/ , 70/ A hibabejelentő szolgálat címe: A Szolgáltató az esetleges hibák bejelentésének lehetőségére folyamatos hibafelvételi szolgálatot biztosít, évi 365 (366) napon, napi 24 órában, ahol az Előfizető közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását. A Szolgáltató köteles havi átlagban a hibabejelentő szolgálathoz érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését is biztosítani Az Előfizető a hibát a hibabejelentő szolgálat telefonszámán és címén jelentheti be. A Szolgáltató a hiba bejelentése után 4 órán belül megkezdi a hibabehatárolást A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon, hangfelvétellel vagy egyéb elektronikus úton rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni A Szolgáltatónak a hibabejelentést az Előfizető részére vissza kell igazolnia, és azt a rögzítésen túl nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) az Előfizető értesítési címét vagy más azonosítóját, b) az Előfizetői hívószámot vagy más azonosítót, c) a hibajelenség leírását, d) a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra), e) a hiba okát, f) a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra), g) az Előfizető értesítésének módját és időpontját Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Előfizetőt értesíteni arról, hogy a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel; 18

19 b) a hiba kijavítását megkezdte; c) a hiba kijavítását 72 órán belül nem tudja vállalni, ezért az Előfizető részére hány százalék díjcsökkentést nyújt Hibaelhárítási célértékek A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, és valósnak bizonyult, érdekkörébe tartozó hibát annak kijavítását a bejelentésétől számított 72 órán belül megkezdeni. Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az Előfizető megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesés idő tartamával meghosszabbodik A pontba foglaltak nem teljesítése esetén a Szolgáltató a hiba kijavítására nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra az alábbiak szerinti kötbér fizetésére köteles: Ha a hiba következtében az Előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői szerződés alapján az adott Előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú Előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az Előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg Ha a hiba következtében az Előfizető az Előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak a pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az Előfizetői jogviszony megszűnése esetén az Előfizető választása szerint az Előfizető által írásban vagy elektronikus levélben jelzett bankszámlára vagy magyarországi postai címre teljesítve egy összegben visszafizeti, amennyiben az Előfizetőnek Szolgáltatóval szemben fennálló lejárt tartozása nincs A hiba akkor tekinthető kijavítottnak, ha a Szolgáltató mérési eredményei szerint az Előfizetői szolgáltatás megfelel a szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek, akkor a hibát kijavítottnak kell tekinteni Ha a Szolgáltató a hibaelhárítást azért nem tudja lezárni, mert az Előfizető, vagy képviselője nincs jelen (például: éjszaka történő hibaelhárítás esetén), akkor a hiba lezártnak tekinthető, amennyiben a felügyeleti rendszer, vagy a Szolgáltató mé- 19

20 rési eredményei megfelelnek a szolgáltatás leírásban rögzített minőségi követelményeknek Amennyiben a hiba kijavítását követően az Előfizető él a meg nem felelésre vonatkozó bejelentésével, az Előfizető hatósági vagy független szakértőket kérhet fel a meg nem felelés igazolására, mely szakértő költségét Előfizetőt terheli. Ezeknek a jegyzőkönyvileg rögzített véleményét a Szolgáltató köteles a meg nem felelés Előfizető részéről történő igazolásául figyelembe venni Ha az Előfizető a Szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat. Az Előfizető jogosult panaszával a területileg illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez is fordulni. Ha a felek egymással nem tudnak megegyezni, úgy az Előfizetői szerződésből eredő vitájuk ügyében a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróságokhoz fordulhatnak A szolgáltatásra kötött Előfizetői szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért a hatályos jogszabályokban írtak szerint felel. Ez az összeg, amellyel az Előfizető meglevő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. (A felelősség alól való mentesülésről ld.: pont) Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Előfizetőt ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges Nem kell a Szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Előfizető a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Előfizető vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy az Előfizető a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak Az Internet hozzáférés részeként az Előfizető használatába került technikai eszközök, illetve berendezések használatával kapcsolatosan az Előfizető köteles gondoskodni a szolgáltatás működéséhez szükséges technikai feltételekről. Az Előfizető köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki berendezések elhelyezését és üzembe állítását a 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj

Határozatlan idejű szerződés esetén. Szerz. kötéskori listaár. Fizetendő díj Egyedi i Szerződés Természetes személy Igen /Nem Határozott idejű (es)/határozatlan idejű (as) Határozott időtartam: év Szerződés száma: Amely létrejött a) személyes adatai ( * Kötelező kitölteni) * Név:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ACN Communications Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság általános szerződési feltételei VoIP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatásra és közvetítő-előválasztással

Részletesebben

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT.

Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. Az Előfizetői panaszok kezelése- EQNET ZRT. A Szolgáltató az előfizetői igények teljesítésére - így különösen az egyedi előfizetői szerződés megkötésére, az egyedi előfizetői szerződés módosítására, a

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez

Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez szerződés száma:. Egyedi előfizetői szerződés Internet hozzáférési szolgáltatás Létesítéséhez Ügyfélszolgálat címe: 3630 Putnok, Péczeli József út 3. Ügyfélszolgálat telefonszáma: (48) 430-845, Kék szám:

Részletesebben