1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel"

Átírás

1 1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel../2011. (V.11.) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tó-Strand (Bánk, 115 hrsz., természetben Petőfi út 61.) üzemeltetésére vonatkozóan új jogi személlyel történő bérleti szerződés megkötése tárgyában hozott 33/2011. (III.29.) határozatát visszavonja és hatályon kívül helyezi. A képviselő-testület e tárgyban a következő döntést hozza. Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tó-Strand üzemeltetésére vonatkozó, a T.H. Food Kft.-vel kötendő bérleti szerződés megkötéséhez a következő feltételekkel járul hozzá: Az új bérleti szerződés nem érinti a bérleti díj összegét, így az a jelenleg érvényes bérleti szerződés szerint évben Ft + áfa, mely összeg ezt követően évente a KSH által közzétett éves infláció mértékével növekszik. A Tó-Strand és büfé üzletvezetője az eddigieknek megfelelően továbbra is, a teljes bérleti időszak alatt Babinecz László Zoltán (2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 35.). A bérlő (üzemeltető) köteles a bánki állandó lakosok részére legalább 50 % kedvezménnyel történő belépést és strandszolgáltatás igénybevételét biztosítani, valamint köteles időszaki, és/vagy szezonra szóló kedvezményes belépési díjat biztosító un. bérletet forgalmazni legalább a bánki üdülőingatlanosok és családtagjaik részére. A bérlő az üzemeltetést köteles a jó gazda gondosságával végezni, különösen köteles a külső fa elemeket legalább kétévente lefesteni, különös gondot fordítani a WC-k, fürdők, mosdóhelyiségek tisztaságára, felszerelésére, a használathoz szükséges kellékek folyamatos biztosítására, a téli víztelenítésre, a strand területének tisztaságára és gondozottságára, (pl. folyamatos fűnyírás március 1-től október 31-ig), valamint a fürdő területre, és a tóba vezető lépcsők tisztaságára és csúszásmentességére. A bérlő a bérleményt a teljes bérleti időszak alatt a nyitvatartási időszakon (szezon) túl is - köteles a jó gazda gondosságával tisztán és rendben tartani, az építmény állágát folyamatosan a jó gazda gondosságával megvédeni, fenntartani és jó karban tartani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek szerinti új bérleti szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

2 1 Bérleti szerződés amelyet egyrészről Bánk Község Önkormányzata, (2653 Bánk, Hősök tere 11.) bérbeadó, képviseletében Ivanics András polgármester, mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészről T.H. Food Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: T.H. Food Kft.) (2051 Biatorbágy, Rákóczi út 35. adószám: , Cg.: , bankszámla száma: ) bérlő, képviseletében Jászberényi László ügyvezető, mint bérlő (továbbiakban: bérlő) közös megegyezéssel kötöttek az alulírott napon és helyen a következők szerint. A szerződés tárgya: 1. A bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi az ingatlan-nyilvántartásban Bánk 115 helyrajzi számon felvett, természetben a 2653 Bánk, Petőfi út 61. szám alatti strandfürdő megnevezésű ingatlan, valamint annak felépítményei (büfé, kölcsönző helyiség, öltözők, 5 db üzlethelyiség, pénztár, iroda, kiszolgáló helyiségek). 2. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő üzemeltetésre bérbe veszi az 1. pontban körülírt ingatlant és annak felépítményeit. A bérleti szerződésnek nem képezi tárgyát a strand pénztár és iroda helyiség melletti 36,2 m 2 helyiségcsoport (mely az építési terveken takarítószer tároló, mosdó, WC, előtér megnevezéssel szerepel), valamint az ezen helyiségcsoport előtti terület a járdával együtt, a járda széléig bezárólag, valamint a helyiségcsoport melletti beépítetlen terület, összesen 92,4 m 2 altalaj, melynek hasznosítása és használata felett az ingatlan tulajdonosa (bérbeadó) szabadon, önállóan, a bérlőtől függetlenül rendelkezik, melyhez a bérlőnek semminemű joga nem fűződik. A bérleti szerződésnek szintén nem képezi tárgyát a strandon található és üzemelő vizibicikli és csónak, melyekre vonatkozóan a felek külön megállapodást köthetnek. 3. A bérleményen kizárólag a strandszolgáltatás és a hozzá kapcsolódó vendéglátó, és kereskedelmi tevékenység folytatható. 4. A bérlő tudomásul veszi és vállalja, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor, illetve a bérlemény visszaszolgáltatásakor köteles a bérleményt olyan állagban visszaadni, mint ahogyan azt bérbeadó évben az EPOMIK Kft-nek, mint bérlőnek átadta. A bérlő köteles a bérleményt kifestett, helyreállított, az épület részét képező felszerelési tárgyakkal együtt visszaadni. Ellenszolgáltatás: 5. A bérlő a bérbeadó részére évben Ft + áfa bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj évente a KSH által közzétett éves infláció mértékével emelkedik. 6. A bérlő a bérleti díjat a bérbeadó számla alapján évi három részletben a következők szerint köteles megfizetni: tárgyév június 30-ig, július 31-ig és augusztus 31-ig a bérbeadó számú bankszámlájára történő átutalással vagy készpénzbefizetéssel. 1

3 2 7. Az éves bérleti díj kizárólag a szezon időszaki (elő- és utószezon esetén legfeljebb május 15- től szeptember 15-ig) üzemelésre jogosít. A szezon időszakán kívüli üzemelést a bérlő köteles bejelenteni a bérbeadónak, és kizárólag a képviselő-testület jóváhagyó döntése esetén, külön megállapodás szerint, esetleges többlet bérleti díj fizetése mellett történhet. 8. Amennyiben a kötelező nyitva tartási időszak alatt (lásd 16. pont) a bérlő önhibájából nem teljesíti az üzemeltetés követelményét, a bérlő ebben az esetben is köteles a teljes évi bérleti díjat kifizetni bérbeadó részére. 9. A bérlő köteles a bérbeadó által közvetített szolgáltatásként leszámlázott közüzemi szolgáltatási díjakat a számlában előírt fizetési határidőre megfizetni. A bérbeadó jogai és kötelezettségei: 10. A bérleti jogviszony kezdetekor átadni, a jogviszony megszűnésekor átvenni a bérleményt. 11. Szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely alapján a bérlőt a bérlemény birtoklásában, használatában, hasznai szedésében zavarhatnák, vagy korlátozhatnák. 12. Köteles hozzájárulni, illetve együttműködni a bérlővel a bérleményre vonatkozó közüzemi vételezési jognak és mint számlafizetőnek a bérlő nevére történő átíráshoz. 13. A bérbeadó a bérleti szerződésben foglaltak teljesítésének és betartásának, különösen a rendeltetésszerű használatnak, a bérlemény tisztaságának és állagának ellenőrzésére jogosult, és amennyiben hiányosságokat vagy szerződésszegő magatartást, állapotot tár fel, és írásbeli felszólításban meghatározott határidőre a bérlő nem pótolja, illetve nem állítja helyre a rendeltetésszerű, szerződésnek megfelelő állapotot, akkor élhet a 31. pontban meghatározott jogával. 14. Köteles haladéktalanul tájékoztatni a bérlőt mindazon tudomására jutott körülményről, amelyek a bérlőre, vagy a bérleményre kihatással lehetnek. A bérlő jogai és kötelezettségei: 15. Kizárólagosan jogosult a bérleményt rendeltetésszerűen használni, hasznait szedni. 16. A bérlő köteles a strand évenkénti kötelező nyitva tartása alatt, június 1-től augusztus 31-ig a strandfürdőt minden nap üzemeltetni, nyitva tartani. Kedvező időjárás esetén a nyitvatartási idő ezen időszak előtt, illetve után elő- és utószezonnal meghosszabbítható. A strand kötelező minimális napi nyitva tartási ideje minden nap 9 órától 19 óráig tart. 17. A bérlő köteles a jogszerű üzemeléshez szükséges személyi- és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeket megteremteni és folyamatosan biztosítani, a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, a strandfürdő kötelező szolgáltatásait (büfé, öltözők, kölcsönző, mosdó, WC) folyamatosan biztosítani. 18. A bérleti szerződés időtartama alatt a tó-strand és büfé üzemelésével és fenntartásával kapcsolatos mindennemű közüzemi és egyéb költség a bérlőt terheli. A bérlő a bérbeadó kezdeményezése esetén köteles együttműködni abban, hogy a közüzemi számlázás közvetlenül a bérlő nevére történjen. 2

4 3 19. A bérlő kötelez a vízi járművek használóit figyelmeztetni arra, hogy a horgászokat ne zavarják. 20. A bérlő a strand üzemeltetése során köteles a strandfürdő teljes nyitva tartási ideje alatt vízimentőt, illetve úszómestert biztosítani (alkalmazni), akit köteles ellátni megkülönböztetett jelzéssel ellátott csónakkal. 21. A bérlő az üzemeltetés során köteles a strandfürdők üzemeltetésére vonatkozó irányadó jogszabályokban és hatósági előírásokban foglaltaknak megfelelően üzemeltetni a strandot. 22. A bérlő az üzemeltetést köteles a jó gazda gondosságával végezni, különösen köteles a külső fa elemeket legalább kétévente lefesteni, különös gondot fordítani a WC-k, fürdők, mosdóhelyiségek tisztaságára, felszerelésére, a használathoz szükséges kellékek folyamatos biztosítására, a téli víztelenítésre, a strand területének tisztaságára és gondozottságára, (pl. folyamatos fűnyírás március 1-től október 31-ig, tisztaság), valamint a fürdő területre, és a tóba vezető lépcsők tisztaságára és csúszásmentességére. A bérlő a bérleményt a teljes bérleti időszak alatt a nyitvatartási időszakon (szezon) túl is - köteles a jó gazda gondosságával tisztán és rendben tartani, az építmény állágát folyamatosan a jó gazda gondosságával megvédeni, fenntartani, jó karban tartani. 23. A bérlő a bérleményt harmadik személynek nem adhatja bérbe. Ez alól kivételt képez az 5 db üzlethelyiség, melyet a strand működésével összefüggő, azzal nem ellentétes célra (pl. könyv, zöldség, gyümölcs, édesség, játék, masszázs, stb.) bérlő albérletbe adhat, de úgy felel az albérlő tevékenységéért, mint a sajátjáért, és a bérbeadó jogosult valamely tevékenység folytatásának beszüntetését vagy korlátozását követelni, a működéssel kapcsolatos követelményeket meghatározni, melyet bérlő köteles érvényesíttetni és betartatni. Ellenkező esetben a 31. pontban foglaltak irányadók. 24. Bérlő köteles az állagmegóvó munkálatokat folyamatosan elvégezni. Az ennek hiányából előforduló esetleges károkért a bérlő anyagilag is felel. 25. Az állagmegóvó fenntartási munkák kivételével a bérlő a bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül semmiféle átalakításra, építésre nem jogosult. 26. A bérlet teljes időszakában (a nyitvatartási időn kívül is) a bérlemény őrzése és vagyonvédelmi a bérlő feladata és felelősége. Az esetleges károkért a bérlő felel. A bérbeadót semmilyen vagyonvédelmi felelősség nem terheli. 27. A bérlő köteles a bánki állandó lakosok részére legalább 50 % kedvezménnyel történő belépést és a strandszolgáltatás igénybevételét biztosítani, valamint köteles időszaki, és/vagy szezonra szóló kedvezményes belépési díjat biztosító un. bérletet forgalmazni legalább a bánki üdülőtulajdonosok és családtagjaik részére. 28. A Tó-Strand és büfé üzletvezetője az eddigieknek megfelelően továbbra is, a teljes bérleti időszak alatt Babinecz László Zoltán (2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 35., anyja neve: Strebek Margit). A bérleti jogviszony megszűnése: 29. A bérleti szerződés megszűnik: ha a bérleti idő lejárt, ha a szerződő felek valamelyike jogszerűen azonnali hatállyal felmondja a szerződést, illetve, ha a bérlő a tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti. Jogszerűtlen felmondás esetén a mások fél részére meg kell téríteni annak teljes kárát az elmaradt haszonnal egyetemben. 3

5 4 30. A bérlő azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést, ha a bérlemény a rendeltetésszerű, illetve a szerződésszerű használatra alkalmatlanná vált, vagy a bérbeadó által harmadik személy részére biztosított jog akadályozza a bérlőt a használatban és a bérbeadó a bérlő felhívására a megjelölt határidőre sem hárítja el az akadályt. 31. A bérlő a kedvezőtlen időjárási és egyéb vállalkozási-kockázatvállalási kategóriába tartozó magyarázattal a bérleti szerződést nem mondhatja fel. 32. A bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a bérleti szerződést, ha a bérlő nem tesz eleget a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek (pl. kötelező nyitva tartási időszak biztosítása), a bérleményt rendeltetés-, és szerződés ellenesen használja (pl. jogszabályi és hatósági előírások megsértése, megszegése, a szükséges karbantartási, fenntartási munkák elmulasztása, a vendégek érdekeivel ellentétes tevékenység folytatása, bérleti díj és közüzemi díjak határidőre történő meg nem fizetése, stb.), a bérlő a hatósági előírásokat nem tartja be, illetve a vendégek részére a megfelelő, elvárt szolgáltatási színvonalat nem biztosítja. A felmondás feltétele, hogy a bérbeadó a bérlőt megfelelő határidő kitűzésével a szerződés, illetve a jogszabályok, hatósági előírások teljesítésére és betartására felszólította, és a határidő eredménytelenül telt el. 33. A bérlő jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a népegészségügyi szakigazgatási szerv a vizet fürdésre alkalmatlannak minősíti. Ebben az esetben akár sor kerül a bérleti szerződés felmondására, akár nem a bérleti díj elszámolása időarányosan történik. Egyéb rendelkezések: 34. A tó vízminőségi kifogására való hivatkozáson alapuló használati korlátozás a bérbeadóval szembeni kártérítési igényt nem alapoz meg. 35. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a strand területén történő horgászás rendjét, illetve a strand területének horgászok által történő használati rendjét a bánki-tó halászati és horgászati jogának jogosultjával, a bánki II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesülettel legkésőbb e szerződés aláírásától számított 30 napon belül külön megállapodásban rendezi. 36. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az önkormányzat, vagy az önkormányzat által arra feljogosított szerv rendezvény megvalósítása céljából (pl. gyermeknap, tűzijáték, Bánki Nyár rendezvénysorozat rendezvényei, sportverseny, stb.) igényli, a strand területének igénybevételének lehetőségét biztosítja, a rendezvény sikeres megvalósítása érdekében a együttműködik a szervezővel, a rendezvény megtartásának akadályt nem állít. 37. A bérleti jogviszony rendes lejárattal történő első és második megszűnésekor a a bérleadó által meghirdetett pályázati eljárásra beérkezett pályázatok (ajánlatok) elbírálásakor, a 3. fél által ajánlott bérleti díjjal azonos összegű bérleti díj bérlő részéről történő felajánlása esetén, illetve 3. ajánlattevő fél hiányában a bérlőt elő-bérleti jog illeti meg 2x5 év időtartamra, amennyiben a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt a bérlő nem követett el szerződésszegést. 38. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek tárgyalási úton kísérlik meg rendezni. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 39. Jelen szerződés Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 33/2011. (III.29.) határozatán alapszik. 4

6 5 40. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései az irányadók. A jelen szerződésben foglaltakat szerződő felek annak elolvasása és értelmezése után helybenhagyólag írtak alá saját kezűleg, 3 eredeti példányban, mint akaratukkal mindenben megegyezőt. Bánk, május bérbeadó bérlő Bánk Község Önkormányzata T.H. Food Kft. képviselő: Ivanics András polgármester képviselő: Jászberényi László 5

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.;

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben