ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK 1.) A vállalkozási szerz"dés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására, vagy munkával elérhet" más eredmény létrehozására, a megrendel! pedig a szolgáltatás átvételére és díj megfizetésére köteles. 2.) A szerz"dés létrejötte: A vállalkozási szerz!dés akkor jön létre, ha a megrendel! és a vállalkozó az Általános Szerz!dési Feltételek mellett megállapodnak a szerz!dés tárgyában, min!ségében, mennyiségében és fizetési feltételeiben, illetve minden olyan feltételben, amelyet a szerz!d! felek lényegesnek tartanak. A feltételek akkor teljesülnek, ha a megrendel" a munkát írásban megrendeli, az egyéb módon történ! megrendelést írásban meger!síti, illetve felek megállapodnak minden olyan feltételben, amelyet lényegesnek tartanak. 3.) Az ár/árképzés: A vállalkozó a rendelkezésére adott adatok alapján minden egyes munkára vállalási árat ad. A megrendel" külön kérésére a vállalási árat a vállalkozó külön m"veleti és anyagár bontásban is megadja. Az árak telephelyi paritásban, csomagolva értend!k különleges/egyedi csomagolásokat az ajánlatokban jelzi a vállalkozó a mindenkori érvényes forgalmi adó felszámítása nélkül, azaz nettó áron. A vállalkozó az árajánlatban foglaltaktól eltér! m"szaki paraméterek esetén beleértve, ha a megrendel! nem az el!re jelzett formában és min!ségben adja a nyomtatásra szánt anyagot fenntartja az árváltoztatás jogát. A megrendel" gyártás megrendelése után semmilyen módon nem avatkozhat az árajánlatba részletezett munkafolyamatokba. A vállalási ár az árajánlat keltét!l számítva 1 hónapig érvényes. 4.) A megrendel" által hozott anyagok: Kézirat és pozitív foto eredetik: a WORD file formátumban érkez! anyagokat csak Komposit PDF formátumban és minden esetben csak m"hely rajznak (m"hely rajz: készítend! anyag vázlata) fogadja el a vállalkozó. A kép anyagokat analóg formátumban pozitív papír képként vagy diaként veszi át a munkákhoz, míg digitális formátumban minimum 300 dpi-s felbontásban 4 színmódban, TIFF vagy JPG formátumban fogadja el a vállalkozó. Nyomdakész grafikai anyagok: kizárólag nyomdai grafikai programokból (Adobe Indesign, Quark Xpress) szabályosan (el!ször PS, majd utána PDF) megírt Kompozit PDF vagy Szeparált PDF (direkt szín esetén) file-okat fogad el a vállalkozó és csak az így elkészített eredetikért vállal felel!séget. A nyomdakész anyagok mellé a vállalkozó minden esetben papír forgatót kér, mert csak így ellen!rizhet! a nyomtatásra kerül! anyag és a felel!sséget is csak a forgató meglétével együtt vállalja.

2 Anyagleadási paraméterek Adatküldés: Adathordozó esetén: USB tárolók, CD, DVD Adatátvitel esetén: ftp elérhet!ség: ftp.copycat.hu felhasználónév: copycat jelszó: copy1616 FTP szerverre történ! feltöltés során a megrendel", a megfelel! mappába töltse állományát, mely alapján megfelel!en beazonosítható a megrendelt munka. Feltöltésér!l a megrendel" köteles ben tájékoztatni a vállalkozót! Technikai paraméterek Adatformátum: - composit PDF, PS (Acrobat 8 vagy régebbi verzió) A zárt állományok tartalmáért a felel"sség a megrendel"t terheli, ezért a vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy leadás el"tt körültekint"en ellen"rizze le az anyagot. Javítandó PDF állományok leadása esetén vállalkozó plusz költséget számol fel, melyet jelez a megrendel"nek! Képformátum: - CMYK TIFF, EPS tömörítés nélkül dpi felbontás - Az állomány nem tartalmazhat ICC és RGB elemeket ICC profilokat tartalmazó munkák színhelyességéért semmilyen felel"sséget nem vállal a vállalkozó! Fontok: - A dokumentum minden fontja legyen beágyazva Szöveg: - A tartalmi és nyelvtani hibákért a korrektúrázás, javítás, és jóváhagyás után nem áll módjában a vállalkozónak felel!séget vállalni. Színek: - A digitálisan átadott anyagban csak a nyomásra kerül! színek legyenek, a felesleges pantone színek használatát mell!ze a megrendel". Csak azok az elemek legyenek direkt színben, melyeket a megrendelésben el!re jeleztek. UV-lakk, stanc forma használata esetén, ezeket a rétegeket külön színkivonaton adják meg. Méretek: - Az elkészített dokumentum méretének egyezni kell a megrendelésben szerepl! vágott mérettel. Minden munkára kerüljön kifutót, 5-5 mm-t. Oldalak: - Az oldalakat vágójelekkel, passzer jelekkel és szükség esetén hajtás-,biegelés-, perforálás jelekkel kérjük átadni. - Több oldalas kiadvány esetén a belív és a borító anyagát külön fájlban Írják meg. A borítót oldalpárban (B4-B1, B2-B3), a belíveket oldalanként, de egy fájlban kérjük. - Ha az anyag üres (vákát) oldalakat is tartalmaz, azokat is írják meg a megfelel! helyeken. - Az oldalak minden esetben nem elforgatva, hanem álló pozícióban, középre igazítva írják meg a PDF-ben. Oldalpárban történ" anyagleadást nem fogadunk el, még gépóra ellenében sem! 5.) A vállalkozó által átvett anyagok: A megrendelt munka elkészítéséhez szükséges kéziratnak, digitális adatnak, valamint minden egyéb, a megrendel" által leadott anyagnak reprodukálásra, illetve feldolgozásra való alkalmasságát a vállalkozó bírálja el. A vállalkozó részér!l, alkalmatlanság esetén, a konkrétan indokolt szóbeli és/vagy írásbeli visszautasítás határideje a leadástól számított 2 (két) munkanap.

3 A vállalkozó a nyomdai munkához leadott analóg és digitális anyagot és adatot a végszállítást követ! egy hónapig!rzi meg. Kivételt képez, ha a megrendel! annak rendelkezésre állását a megrendelésben írásban külön kéri. A vállalkozó a megrendel" által leadott anyagot csak a pénzügyileg maradéktalanul rendezett számla esetén ad át. 6.) A teljesítés: A vállalkozónak a teljesítés egésze vagy részfeladata során jogában áll alvállalkozót igénybe venni, mely eredménye közvetített szolgáltatás. A teljesítés helye a vállalkozó telephelyén. Ett!l eltér! minden esetre külön megállapodás esetén van lehet!ség, melyet a vállalkozó írásban jelez az árajánlatában. A megrendel" jogosult a vállalkozó részére a szállítások rendjére, valamint a szerz!désszer" teljesítésre vonatkozó el!írásokat meghatározni a megrendelésében. Az el!írások a vállalkozó szerz!désszer" teljesítését nem hiúsítják meg, nem tehetik lehetetlenné, vagy számottev!en költségesebbé. A vállalkozó számára a megrendel" által a megrendelésben meghatározott teljesítési határid! akkor válik szerz!dés szer"en kötelez!vé amennyiben azt elfogadja és visszaigazolja. Ütemezett szállítás esetén, ha az egyes részteljesítéseknek mennyisége nincs meghatározva részletenként, azonos mennyiséget kell szolgáltatni. A vállalkozó az el!szállítás jogát fenntartja. El!szállítás esetében a vállalkozó a megrendel"t legalább 1 (egy) nappal el!bb értesíti. El!zetes értesítési kötelezettség a vállalkozót nem terheli akkor,ha az el!zetesen kikötött teljesítési határid!re szállít. A vállalkozó teljesítést teljes mértékben elfogadottnak tekinti a megrendel" és magára nézve kötelez! érvény"nek tekinti a teljes vállalkozói díj kézpénzben történ! megfizetését - a lemondással egy id!ben - amennyiben a nyomtatás megkezdése után törli megrendelését a megrendel". A vállalási ár részleges megtérítésére csak az el!készítési folyamatok ideje alatt történ! lemondás esetén van lehet!ség, de ekkor is csak a vállalkozóval való külön megállapodás alapján. A megrendelt munka lemondása csak írásban faxon, vagy mailen történhet. 7.) A teljesített szolgáltatás átvétele, ennek igazolása: Min!ségi átvétel: A nyomdatermék min!sége akkor szerz!désszer", ha a szúrópróbaszer" vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-nál nem több. A vállalkozó nem vállal felel!sséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás min!ségéb!l ered! reklamációkért. Hozott színbontás esetén - amennyiben a megrendel! nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz - a vállalkozó saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellen!rz! csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat min!ségi paramétereit. Amennyiben a megrendel" a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér - ahol! vagy meghatalmazottja ellen!rzi és jóváhagyja a készül! nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás min!ségét elfogadottnak veszi.

4 A vállalkozó a megrendel"nek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellen!rzést biztosít. A megrendel"nek felróható állásid!ért a vállalkozó kötbért számíthat fel, melynek összege ,- Ft/óra, amit a számlán külön tételként t"ntet fel. Min"ségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezet!je részér!l történ! személyes közrem"ködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívt!l eltér! nyomásért a vállalkozó anyagilag felel!s, melynek mértéke maximum a m"veleti költség 20%-ka. Min"ségi reklamációt csak az átvételt!l számított 24 órán belül fogad el a vállalkozó. Min!ségi átvétel helye eltér! megállapodás hiányában a vállalkozó telephelye. Mennyiségi átvétel: A megrendel! a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 2%-nak megfelel! példányt ad át. A vállalkozó a mennyiségi átvételt el!segítend! egységcsomagokat állít el!. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel id!pontjával kell a vállalkozóval közölni. A szolgáltatás átvétele: A vállalkozó részér!l kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételt!l számított 24 órán belül nem kifogásolják. Az átvétel utáni kockázat viselés: A teljesítés (mennyiségi, min!ségi) és a kockázatátszállás, illetve a kárveszélyviselés átszállásának helye és ideje helyszíni (telephelyi) átvétel esetén a vállalkozó telephelye, vállalkozói fuvarozás esetén a megrendelésben és/vagy a megrendel" által megadott szállítási címen. A teljesítés és a kockázatátszállás helye, és ideje az áru lerakásakor, szállítólevél aláírásakor következik be. 8.) Pénzügyi teljesítés/számlázás, fizetési feltételek: Készpénz: a megrendel" a megrendelt munkákat külön megállapodás hiányában átvételkor a megrendel" telephelyén készpénzzel fizeti meg. Bankkártya: a vállalkozó minden telephelyén a megrendel! fizethet bakkártyával A vállalkozó által elfogadott bankkártyák: Visa, Amex, JCB, Cirrus, Maestro, Eurocard/Mastercard Átutalás: a vállalkozó rendszeres megrendel"i részére biztosítja azt a fizetési könnyítést, hogy megrendeléseiket, egy külön Átutalási Megállapodás kitöltése és elfogadása után - átutalással egyenlíthessék ki a megállapodásban rögzített átutalási feltételek mellett. Az átutalást a megállapodás elfogadása utáni els" hétf"t"l vehetik igénybe a megrendel"k! Az átutalási megállapodáson közölt adatokban (név, cím, pénzforgalmi jelz!szám, stb.) bekövetkezett változások miatt téves névre, címre küldött számláknál felmerül! anyagi hátrány, valamint késedelmes fizetés esetén a vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

5 Amennyiben a megrendel" késedelembe esik a számlái kifizetésével a vállalkozó mindemkor a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, valamint a vállalkozónak joga van a megrendel" más megrendeléseinek visszatartására, illetve a kettejük között létrejött átutalási megállapodás készpénzes fizetési módra történ! módosítására. El"leg: a vállalkozó el"leget számláz a megrendel"nek, amennyiben a felhasználandó nyersanyag mennyisége, milyensége ezt szükségessé teszi. Az el!leg maximálisan a bruttó összesített vállalási ár 50 %-a lehet. A vállalkozó a munka megkezdését az el!leg beérkezése után kezdi meg. A termék tulajdonjoga a vállalkozó tulajdonában marad a vállalkozót a megrendel!vel szemben az üzleti kapcsolatból megillet! valamennyi igény kielégítéséig. Érvényesíthet! egyéb számlatételek: - a megrendel! hibájából megismételt nyomóforma készítés - a megrendel! hibájából bekövetkezett gépállás - az átlagos 5 %-os mértéket meghaladó szerz!i javítás imprimáláskor - a szerz!désben foglaltaktól való mindennem" eltérés - a megrendel! hibájából bekövetkezett szállítási határid!csúszás többletkiadásai 9.) Szállítás/késedelem: Amennyiben a szállítást a megrendel" végzi, az ezzel kapcsolatos teljes ügyintézés, adminisztráció és szállítás szervezés az # feladata, költségeit # viseli. Külön megállapodás hiányában a megrendel! a vállalkozó készre jelentése alapján haladéktalanul (legfeljebb 24 órán belül) tartozik a kész kiadványok átvételér!l gondoskodni. Amennyiben a megrendel" 3 munkanapon belül a kész kiadványt nem veszi át, úgy a vállalkozó átvettnek tekinti és jogosult azokat a megrendel" költségén a megrendel! telephelyére szállítani, valamint felé a számlát benyújtani. Amennyiben a megrendel" gyártás közbeni változtatásai az érintett nyomdai m"veletek programozott idejét meghaladja, úgy a vállalkozó kezdeményezheti az új szállítási határid! megállapítását, ezen új szállítási határid!k nem teljesítése esetén a vállalkozó kerül késedelembe. Az anyagleadási ütemezést!l eltér! szállítási késedelem és az ebb!l származó többlet költségek, illetve károk terhét a megrendel" viseli. Amennyiben az el!re megállapított anyagleadási id!pontokhoz képest késedelmesen szolgáltat anyagot a megrendel" és emiatt a vállalkozó késedelmesen tud csak szolgáltatni, a megrendel" akkor is köteles kifizetni a vállalkozási díjat, ha közben érdekmúlása állna be. Amennyiben a vállalkozó a vállalt szállítási határid!t nem tudja tartani, úgy köteles a megrendel"t err!l id!ben értesíteni. A megrendel" ilyen esetekben köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy saját vállalt határid!t ennek megfelel!en módosítsa. Kivételt képeznek a Vis Major esetek. Amennyiben a vállalkozó a saját hibája következtében esik késedelembe, a késedelmes szállítás csak arra a mennyiségre vonatkozik, melyet a vállalt szállítási határid!re nem tudott átadni. A vállalkozó kötbér fizetését külön megállapodás szabályozza, de maximálisan az érintett mennyiség m"veleti ára lehet.

6 10.) Környezetvédelmi termékdíj: A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelete, 26. (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 évi LXXXV. Törvény pontja alapján írásos nyilatkozatot kell tennie a megrendel"nek a vállalkozó felé a megrendeléssel egy id!ben arról, hogy az által megrendelni kívánt nyomdai munka, a termékdíj fizetési kötelezettség szempontjából, reklámhordozó papírnak min!sül-e vagy sem. Amennyiben igen a vállalkozó a számlán külön soron a nettó súlyra vetített kg-onkénti adó Áfa-val növelt értékét köteles kiszámlázni. Amennyiben a megrendelt munka, nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá, a megrendel"nek nyilatkoznia kell, hogy a fenti törvény pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A kitöltend! nyilatkozatot vállalkozó a megrendel!nek az ajánlattal együtt megküldi. A vállalkozó az árajánlatban a nettó terméksúlyt tájékoztató jelleggel megadja és a számlán is feltünteti. 11.) Jogszavatosság: Megrendel" köteles a megrendelést harmadik személy(ek) jogaitól mentesen megrendelni. 12.) A szerz"dés megsz#nése: Szerz!d! felek a szerz!dést írásban, közös megegyezéssel bármikor megsz"ntethetik. A megrendel" a szerz!dést!l bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni és a megrendelt munkákat kifizetni a felmondással azonos id!ben kézpénzben. Felmondás: Bármelyik szerz"d" fél élhet az azonnal felmondás jogával, ha a másik féllel szemben joger!s felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a másik fél átalakul, egyesül, alapt!kéjét 50 %-al csökkenti, kivéve, ha az átalakulás, egyesülés, t!kecsökkentés nem érinti a jogutód, vagy a szerz!d! fél társaságának azon képességét, hogy az adott szerz!dés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja és biztosítja, hogy a keletkez! társaság feltétel nélkül vállalja a múltbeli és jöv!beli kötelezettségeket. Vállalkozót az azonnali felmondás joga a megrendel! 30 napos fizetési késedelme esetén is megilleti. 13.) Vis Major: Vis Major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az általa érintett fél akaratától függetlenül következi be és amelyet az érintett fél megel!zni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél, aki Vis Majorra hivatkozik, köteles a másik felet az esemény bekövetkezésér!l a lehet! legrövidebb id!n belül írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából ered! kárért az arra kötelezett kártérítési felel!sséggel tartozik. Bármelyik felet érint! Vis Major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a Vis Major jellegét!l függ!en egyetértésben döntsenek a károk enyhítésér!l, vagy végs! esetben a szerz!dés esetleges megsz"ntetésér!l.

7 A Vis Major mentesíti a feleket a jelen szerz!dés valamint az egyedi megrendelés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a Vis Major az érintett felet gátolja a szerz!déses kötelezettségeinek a teljesítésében és addig az ideig, amíg a szóban forgó Vis Major hatása fennáll. Felek Vis Major-nak tekintik például de nem kizárólagosan az olyan állami, kormányzati, a jelen szerz!déssel, egyedi megrendeléssel érintett önkormányzati rendeletek, utasítások által hozott intézkedéseket, mely(ek) az érintett felet gátolja a szerz!déses kötelezettségeinek teljesítésében. 14.) Engedményezés: A vállalkozó a megrendel!vel szemben keletkez! követeléseit másra átruházhatja és engedményezheti. 15.) Irányadó jog: A szerz!d! felek által létrehozott vállalkozási szerz!désben szabályozott valamennyi kérdést ideértve a szerz!dés érvényességének, valamint a szerz!désben szerepl! kikötések, megállapodások értelmezésének kérdését is, a magyar polgári jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. Titoktartási el!írások: A vállalkozó köteles a megrendel!t!l a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni, és a megrendel! hozzájárulása nélkül azokba harmadik fél részére betekintést nem engedni. 16.) Vegyes rendelkezések: A felek az -ben, illetve faxon egymásnak továbbított levelezésüket maradéktalanul elfogadják kézbesítettnek, és magukra nézve jogilag kötelez! érvény"nek. A felek az üzleti kapcsolatuk fennállása alatt, egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetik megfelel!en teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az adott egyedi megrendelésben meghatározott képvisel!je címére írásban ajánlott levél, , telefax útján küldték meg, és annak kézhezvételét tértivevénnyel, elektronikus fax-visszaigazolással, vagy esetén az helyes címre történ! elküldésének igazolásával igazolni is tudják. Bármely értesítés, bele értve a kibocsájtott számlát is, ajánlott levél esetében a postára adás napját követ! 5. (ötödik) napon, , telefax esetében az elküldést követ! munkanapon tekintend!k kézbesítettnek, A szerz!d! felek által létrehozott vállalkozási szerz!déssel kapcsolatos vitákat mindenek el!tt békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a békés úton történ! rendezés nem vezet eredményre, úgy a felek a Budapesti II. és III. kerületi Bíróságot, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a jogvita rendezésére. Záradék: A megrendel" ezúton kijelenti, hogy jelen Általános Szerz!dési Feltételek tartalmát és annak minden olyan elemét, amely a szokásos szerz!dési gyakorlattól, a Polgári Törvénykönyv szerz!désre vonatkozó szabályaitól, vagy valamely korábban köztük alkalmazott kikötésb!l eltér, megismerte - amennyiben a megrendel" azt kérte kölcsönösen értelmezték - és azt a megrendelés megadásával elfogadja. A jelen ÁSZF január 01-tól visszavonásig hatályos.

ÁSZF. (Általános Szerződési Feltételek)

ÁSZF. (Általános Szerződési Feltételek) ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) I. Általános rendelkezések 1. Jelen általános szerződési feltételek a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Gyomai Kner Nyomda Zrt. termékeit az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. Minden megrendelést, visszaigazolást,

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ Ü

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NÉPSZAVA Lapkiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó) gondozásában megjelenő kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét ha a Megrendelővel kötött megállapodása

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK viszonteladói tevékenységre A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a biztributor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Q&C Webshop Üzletszabályzat

Q&C Webshop Üzletszabályzat A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata Q&C Webshop Üzletszabályzat Hatálya: 2011. június 1.-jétől Készítés dátuma: 2011.05.01. Tartalomjegyzék A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata, szolgáltatásaival

Részletesebben

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megköt és az Oracle programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben