ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZ!DÉSI FELTÉTELEK 1.) A vállalkozási szerz"dés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására, vagy munkával elérhet" más eredmény létrehozására, a megrendel! pedig a szolgáltatás átvételére és díj megfizetésére köteles. 2.) A szerz"dés létrejötte: A vállalkozási szerz!dés akkor jön létre, ha a megrendel! és a vállalkozó az Általános Szerz!dési Feltételek mellett megállapodnak a szerz!dés tárgyában, min!ségében, mennyiségében és fizetési feltételeiben, illetve minden olyan feltételben, amelyet a szerz!d! felek lényegesnek tartanak. A feltételek akkor teljesülnek, ha a megrendel" a munkát írásban megrendeli, az egyéb módon történ! megrendelést írásban meger!síti, illetve felek megállapodnak minden olyan feltételben, amelyet lényegesnek tartanak. 3.) Az ár/árképzés: A vállalkozó a rendelkezésére adott adatok alapján minden egyes munkára vállalási árat ad. A megrendel" külön kérésére a vállalási árat a vállalkozó külön m"veleti és anyagár bontásban is megadja. Az árak telephelyi paritásban, csomagolva értend!k különleges/egyedi csomagolásokat az ajánlatokban jelzi a vállalkozó a mindenkori érvényes forgalmi adó felszámítása nélkül, azaz nettó áron. A vállalkozó az árajánlatban foglaltaktól eltér! m"szaki paraméterek esetén beleértve, ha a megrendel! nem az el!re jelzett formában és min!ségben adja a nyomtatásra szánt anyagot fenntartja az árváltoztatás jogát. A megrendel" gyártás megrendelése után semmilyen módon nem avatkozhat az árajánlatba részletezett munkafolyamatokba. A vállalási ár az árajánlat keltét!l számítva 1 hónapig érvényes. 4.) A megrendel" által hozott anyagok: Kézirat és pozitív foto eredetik: a WORD file formátumban érkez! anyagokat csak Komposit PDF formátumban és minden esetben csak m"hely rajznak (m"hely rajz: készítend! anyag vázlata) fogadja el a vállalkozó. A kép anyagokat analóg formátumban pozitív papír képként vagy diaként veszi át a munkákhoz, míg digitális formátumban minimum 300 dpi-s felbontásban 4 színmódban, TIFF vagy JPG formátumban fogadja el a vállalkozó. Nyomdakész grafikai anyagok: kizárólag nyomdai grafikai programokból (Adobe Indesign, Quark Xpress) szabályosan (el!ször PS, majd utána PDF) megírt Kompozit PDF vagy Szeparált PDF (direkt szín esetén) file-okat fogad el a vállalkozó és csak az így elkészített eredetikért vállal felel!séget. A nyomdakész anyagok mellé a vállalkozó minden esetben papír forgatót kér, mert csak így ellen!rizhet! a nyomtatásra kerül! anyag és a felel!sséget is csak a forgató meglétével együtt vállalja.

2 Anyagleadási paraméterek Adatküldés: Adathordozó esetén: USB tárolók, CD, DVD Adatátvitel esetén: ftp elérhet!ség: ftp.copycat.hu felhasználónév: copycat jelszó: copy1616 FTP szerverre történ! feltöltés során a megrendel", a megfelel! mappába töltse állományát, mely alapján megfelel!en beazonosítható a megrendelt munka. Feltöltésér!l a megrendel" köteles ben tájékoztatni a vállalkozót! Technikai paraméterek Adatformátum: - composit PDF, PS (Acrobat 8 vagy régebbi verzió) A zárt állományok tartalmáért a felel"sség a megrendel"t terheli, ezért a vállalkozó felhívja a figyelmet, hogy leadás el"tt körültekint"en ellen"rizze le az anyagot. Javítandó PDF állományok leadása esetén vállalkozó plusz költséget számol fel, melyet jelez a megrendel"nek! Képformátum: - CMYK TIFF, EPS tömörítés nélkül dpi felbontás - Az állomány nem tartalmazhat ICC és RGB elemeket ICC profilokat tartalmazó munkák színhelyességéért semmilyen felel"sséget nem vállal a vállalkozó! Fontok: - A dokumentum minden fontja legyen beágyazva Szöveg: - A tartalmi és nyelvtani hibákért a korrektúrázás, javítás, és jóváhagyás után nem áll módjában a vállalkozónak felel!séget vállalni. Színek: - A digitálisan átadott anyagban csak a nyomásra kerül! színek legyenek, a felesleges pantone színek használatát mell!ze a megrendel". Csak azok az elemek legyenek direkt színben, melyeket a megrendelésben el!re jeleztek. UV-lakk, stanc forma használata esetén, ezeket a rétegeket külön színkivonaton adják meg. Méretek: - Az elkészített dokumentum méretének egyezni kell a megrendelésben szerepl! vágott mérettel. Minden munkára kerüljön kifutót, 5-5 mm-t. Oldalak: - Az oldalakat vágójelekkel, passzer jelekkel és szükség esetén hajtás-,biegelés-, perforálás jelekkel kérjük átadni. - Több oldalas kiadvány esetén a belív és a borító anyagát külön fájlban Írják meg. A borítót oldalpárban (B4-B1, B2-B3), a belíveket oldalanként, de egy fájlban kérjük. - Ha az anyag üres (vákát) oldalakat is tartalmaz, azokat is írják meg a megfelel! helyeken. - Az oldalak minden esetben nem elforgatva, hanem álló pozícióban, középre igazítva írják meg a PDF-ben. Oldalpárban történ" anyagleadást nem fogadunk el, még gépóra ellenében sem! 5.) A vállalkozó által átvett anyagok: A megrendelt munka elkészítéséhez szükséges kéziratnak, digitális adatnak, valamint minden egyéb, a megrendel" által leadott anyagnak reprodukálásra, illetve feldolgozásra való alkalmasságát a vállalkozó bírálja el. A vállalkozó részér!l, alkalmatlanság esetén, a konkrétan indokolt szóbeli és/vagy írásbeli visszautasítás határideje a leadástól számított 2 (két) munkanap.

3 A vállalkozó a nyomdai munkához leadott analóg és digitális anyagot és adatot a végszállítást követ! egy hónapig!rzi meg. Kivételt képez, ha a megrendel! annak rendelkezésre állását a megrendelésben írásban külön kéri. A vállalkozó a megrendel" által leadott anyagot csak a pénzügyileg maradéktalanul rendezett számla esetén ad át. 6.) A teljesítés: A vállalkozónak a teljesítés egésze vagy részfeladata során jogában áll alvállalkozót igénybe venni, mely eredménye közvetített szolgáltatás. A teljesítés helye a vállalkozó telephelyén. Ett!l eltér! minden esetre külön megállapodás esetén van lehet!ség, melyet a vállalkozó írásban jelez az árajánlatában. A megrendel" jogosult a vállalkozó részére a szállítások rendjére, valamint a szerz!désszer" teljesítésre vonatkozó el!írásokat meghatározni a megrendelésében. Az el!írások a vállalkozó szerz!désszer" teljesítését nem hiúsítják meg, nem tehetik lehetetlenné, vagy számottev!en költségesebbé. A vállalkozó számára a megrendel" által a megrendelésben meghatározott teljesítési határid! akkor válik szerz!dés szer"en kötelez!vé amennyiben azt elfogadja és visszaigazolja. Ütemezett szállítás esetén, ha az egyes részteljesítéseknek mennyisége nincs meghatározva részletenként, azonos mennyiséget kell szolgáltatni. A vállalkozó az el!szállítás jogát fenntartja. El!szállítás esetében a vállalkozó a megrendel"t legalább 1 (egy) nappal el!bb értesíti. El!zetes értesítési kötelezettség a vállalkozót nem terheli akkor,ha az el!zetesen kikötött teljesítési határid!re szállít. A vállalkozó teljesítést teljes mértékben elfogadottnak tekinti a megrendel" és magára nézve kötelez! érvény"nek tekinti a teljes vállalkozói díj kézpénzben történ! megfizetését - a lemondással egy id!ben - amennyiben a nyomtatás megkezdése után törli megrendelését a megrendel". A vállalási ár részleges megtérítésére csak az el!készítési folyamatok ideje alatt történ! lemondás esetén van lehet!ség, de ekkor is csak a vállalkozóval való külön megállapodás alapján. A megrendelt munka lemondása csak írásban faxon, vagy mailen történhet. 7.) A teljesített szolgáltatás átvétele, ennek igazolása: Min!ségi átvétel: A nyomdatermék min!sége akkor szerz!désszer", ha a szúrópróbaszer" vizsgálatoknál a hibás mennyiség 2,5%-nál nem több. A vállalkozó nem vállal felel!sséget a hozott szedés, levilágítás, színbontás min!ségéb!l ered! reklamációkért. Hozott színbontás esetén - amennyiben a megrendel! nem biztosított proof-ot vagy chromalint a nyomtatandó oldalakhoz - a vállalkozó saját belátása szerint, a denzitométer nyomatellen!rz! csíkján mért optimális festékterhelésre állítja be a nyomat min!ségi paramétereit. Amennyiben a megrendel" a megrendelés leadásakor nem jelzi írásban, hogy gépinduláskor nyomáspróbát kér - ahol! vagy meghatalmazottja ellen!rzi és jóváhagyja a készül! nyomatot - akkor a fentebb részletezett nyomtatás min!ségét elfogadottnak veszi.

4 A vállalkozó a megrendel"nek a megrendeléskor írásban rögzített igénye esetén a saját területén is, és az alvállalkozóinál is gyártásközi megtekintést és ellen!rzést biztosít. A megrendel"nek felróható állásid!ért a vállalkozó kötbért számíthat fel, melynek összege ,- Ft/óra, amit a számlán külön tételként t"ntet fel. Min"ségi átvételnek tekintik a felek a vállalkozó vezet!je részér!l történ! személyes közrem"ködéskor jóváhagyott nyomáspróbát. Az aláírt szemleívt!l eltér! nyomásért a vállalkozó anyagilag felel!s, melynek mértéke maximum a m"veleti költség 20%-ka. Min"ségi reklamációt csak az átvételt!l számított 24 órán belül fogad el a vállalkozó. Min!ségi átvétel helye eltér! megállapodás hiányában a vállalkozó telephelye. Mennyiségi átvétel: A megrendel! a megrendelt mennyiség teljesülésének tekinti, ha a vállalkozó a megrendelt összesített példányszám ± 2%-nak megfelel! példányt ad át. A vállalkozó a mennyiségi átvételt el!segítend! egységcsomagokat állít el!. A mennyiségi kifogást az átadás-átvétel id!pontjával kell a vállalkozóval közölni. A szolgáltatás átvétele: A vállalkozó részér!l kiállított bármilyen, a megrendelés teljesítésével kapcsolatos (szállítólevél, teljesítésigazolás, számla, stb.) dokumentum átvételével történik. Átvételnek számít, ha a számlát az átvételt!l számított 24 órán belül nem kifogásolják. Az átvétel utáni kockázat viselés: A teljesítés (mennyiségi, min!ségi) és a kockázatátszállás, illetve a kárveszélyviselés átszállásának helye és ideje helyszíni (telephelyi) átvétel esetén a vállalkozó telephelye, vállalkozói fuvarozás esetén a megrendelésben és/vagy a megrendel" által megadott szállítási címen. A teljesítés és a kockázatátszállás helye, és ideje az áru lerakásakor, szállítólevél aláírásakor következik be. 8.) Pénzügyi teljesítés/számlázás, fizetési feltételek: Készpénz: a megrendel" a megrendelt munkákat külön megállapodás hiányában átvételkor a megrendel" telephelyén készpénzzel fizeti meg. Bankkártya: a vállalkozó minden telephelyén a megrendel! fizethet bakkártyával A vállalkozó által elfogadott bankkártyák: Visa, Amex, JCB, Cirrus, Maestro, Eurocard/Mastercard Átutalás: a vállalkozó rendszeres megrendel"i részére biztosítja azt a fizetési könnyítést, hogy megrendeléseiket, egy külön Átutalási Megállapodás kitöltése és elfogadása után - átutalással egyenlíthessék ki a megállapodásban rögzített átutalási feltételek mellett. Az átutalást a megállapodás elfogadása utáni els" hétf"t"l vehetik igénybe a megrendel"k! Az átutalási megállapodáson közölt adatokban (név, cím, pénzforgalmi jelz!szám, stb.) bekövetkezett változások miatt téves névre, címre küldött számláknál felmerül! anyagi hátrány, valamint késedelmes fizetés esetén a vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

5 Amennyiben a megrendel" késedelembe esik a számlái kifizetésével a vállalkozó mindemkor a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel, valamint a vállalkozónak joga van a megrendel" más megrendeléseinek visszatartására, illetve a kettejük között létrejött átutalási megállapodás készpénzes fizetési módra történ! módosítására. El"leg: a vállalkozó el"leget számláz a megrendel"nek, amennyiben a felhasználandó nyersanyag mennyisége, milyensége ezt szükségessé teszi. Az el!leg maximálisan a bruttó összesített vállalási ár 50 %-a lehet. A vállalkozó a munka megkezdését az el!leg beérkezése után kezdi meg. A termék tulajdonjoga a vállalkozó tulajdonában marad a vállalkozót a megrendel!vel szemben az üzleti kapcsolatból megillet! valamennyi igény kielégítéséig. Érvényesíthet! egyéb számlatételek: - a megrendel! hibájából megismételt nyomóforma készítés - a megrendel! hibájából bekövetkezett gépállás - az átlagos 5 %-os mértéket meghaladó szerz!i javítás imprimáláskor - a szerz!désben foglaltaktól való mindennem" eltérés - a megrendel! hibájából bekövetkezett szállítási határid!csúszás többletkiadásai 9.) Szállítás/késedelem: Amennyiben a szállítást a megrendel" végzi, az ezzel kapcsolatos teljes ügyintézés, adminisztráció és szállítás szervezés az # feladata, költségeit # viseli. Külön megállapodás hiányában a megrendel! a vállalkozó készre jelentése alapján haladéktalanul (legfeljebb 24 órán belül) tartozik a kész kiadványok átvételér!l gondoskodni. Amennyiben a megrendel" 3 munkanapon belül a kész kiadványt nem veszi át, úgy a vállalkozó átvettnek tekinti és jogosult azokat a megrendel" költségén a megrendel! telephelyére szállítani, valamint felé a számlát benyújtani. Amennyiben a megrendel" gyártás közbeni változtatásai az érintett nyomdai m"veletek programozott idejét meghaladja, úgy a vállalkozó kezdeményezheti az új szállítási határid! megállapítását, ezen új szállítási határid!k nem teljesítése esetén a vállalkozó kerül késedelembe. Az anyagleadási ütemezést!l eltér! szállítási késedelem és az ebb!l származó többlet költségek, illetve károk terhét a megrendel" viseli. Amennyiben az el!re megállapított anyagleadási id!pontokhoz képest késedelmesen szolgáltat anyagot a megrendel" és emiatt a vállalkozó késedelmesen tud csak szolgáltatni, a megrendel" akkor is köteles kifizetni a vállalkozási díjat, ha közben érdekmúlása állna be. Amennyiben a vállalkozó a vállalt szállítási határid!t nem tudja tartani, úgy köteles a megrendel"t err!l id!ben értesíteni. A megrendel" ilyen esetekben köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy saját vállalt határid!t ennek megfelel!en módosítsa. Kivételt képeznek a Vis Major esetek. Amennyiben a vállalkozó a saját hibája következtében esik késedelembe, a késedelmes szállítás csak arra a mennyiségre vonatkozik, melyet a vállalt szállítási határid!re nem tudott átadni. A vállalkozó kötbér fizetését külön megállapodás szabályozza, de maximálisan az érintett mennyiség m"veleti ára lehet.

6 10.) Környezetvédelmi termékdíj: A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Kormány rendelete, 26. (1) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011 évi LXXXV. Törvény pontja alapján írásos nyilatkozatot kell tennie a megrendel"nek a vállalkozó felé a megrendeléssel egy id!ben arról, hogy az által megrendelni kívánt nyomdai munka, a termékdíj fizetési kötelezettség szempontjából, reklámhordozó papírnak min!sül-e vagy sem. Amennyiben igen a vállalkozó a számlán külön soron a nettó súlyra vetített kg-onkénti adó Áfa-val növelt értékét köteles kiszámlázni. Amennyiben a megrendelt munka, nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá, a megrendel"nek nyilatkoznia kell, hogy a fenti törvény pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A kitöltend! nyilatkozatot vállalkozó a megrendel!nek az ajánlattal együtt megküldi. A vállalkozó az árajánlatban a nettó terméksúlyt tájékoztató jelleggel megadja és a számlán is feltünteti. 11.) Jogszavatosság: Megrendel" köteles a megrendelést harmadik személy(ek) jogaitól mentesen megrendelni. 12.) A szerz"dés megsz#nése: Szerz!d! felek a szerz!dést írásban, közös megegyezéssel bármikor megsz"ntethetik. A megrendel" a szerz!dést!l bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni és a megrendelt munkákat kifizetni a felmondással azonos id!ben kézpénzben. Felmondás: Bármelyik szerz"d" fél élhet az azonnal felmondás jogával, ha a másik féllel szemben joger!s felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, vagy ha a másik fél átalakul, egyesül, alapt!kéjét 50 %-al csökkenti, kivéve, ha az átalakulás, egyesülés, t!kecsökkentés nem érinti a jogutód, vagy a szerz!d! fél társaságának azon képességét, hogy az adott szerz!dés szerinti kötelezettségeit teljesíteni tudja és biztosítja, hogy a keletkez! társaság feltétel nélkül vállalja a múltbeli és jöv!beli kötelezettségeket. Vállalkozót az azonnali felmondás joga a megrendel! 30 napos fizetési késedelme esetén is megilleti. 13.) Vis Major: Vis Major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az általa érintett fél akaratától függetlenül következi be és amelyet az érintett fél megel!zni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél, aki Vis Majorra hivatkozik, köteles a másik felet az esemény bekövetkezésér!l a lehet! legrövidebb id!n belül írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásából ered! kárért az arra kötelezett kártérítési felel!sséggel tartozik. Bármelyik felet érint! Vis Major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a Vis Major jellegét!l függ!en egyetértésben döntsenek a károk enyhítésér!l, vagy végs! esetben a szerz!dés esetleges megsz"ntetésér!l.

7 A Vis Major mentesíti a feleket a jelen szerz!dés valamint az egyedi megrendelés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól olyan mértékben, amennyire a Vis Major az érintett felet gátolja a szerz!déses kötelezettségeinek a teljesítésében és addig az ideig, amíg a szóban forgó Vis Major hatása fennáll. Felek Vis Major-nak tekintik például de nem kizárólagosan az olyan állami, kormányzati, a jelen szerz!déssel, egyedi megrendeléssel érintett önkormányzati rendeletek, utasítások által hozott intézkedéseket, mely(ek) az érintett felet gátolja a szerz!déses kötelezettségeinek teljesítésében. 14.) Engedményezés: A vállalkozó a megrendel!vel szemben keletkez! követeléseit másra átruházhatja és engedményezheti. 15.) Irányadó jog: A szerz!d! felek által létrehozott vállalkozási szerz!désben szabályozott valamennyi kérdést ideértve a szerz!dés érvényességének, valamint a szerz!désben szerepl! kikötések, megállapodások értelmezésének kérdését is, a magyar polgári jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. Titoktartási el!írások: A vállalkozó köteles a megrendel!t!l a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni, és a megrendel! hozzájárulása nélkül azokba harmadik fél részére betekintést nem engedni. 16.) Vegyes rendelkezések: A felek az -ben, illetve faxon egymásnak továbbított levelezésüket maradéktalanul elfogadják kézbesítettnek, és magukra nézve jogilag kötelez! érvény"nek. A felek az üzleti kapcsolatuk fennállása alatt, egymáshoz intézett értesítései akkor tekinthetik megfelel!en teljesítettnek, amennyiben azt a másik félnek az adott egyedi megrendelésben meghatározott képvisel!je címére írásban ajánlott levél, , telefax útján küldték meg, és annak kézhezvételét tértivevénnyel, elektronikus fax-visszaigazolással, vagy esetén az helyes címre történ! elküldésének igazolásával igazolni is tudják. Bármely értesítés, bele értve a kibocsájtott számlát is, ajánlott levél esetében a postára adás napját követ! 5. (ötödik) napon, , telefax esetében az elküldést követ! munkanapon tekintend!k kézbesítettnek, A szerz!d! felek által létrehozott vállalkozási szerz!déssel kapcsolatos vitákat mindenek el!tt békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben a békés úton történ! rendezés nem vezet eredményre, úgy a felek a Budapesti II. és III. kerületi Bíróságot, valamint a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki a jogvita rendezésére. Záradék: A megrendel" ezúton kijelenti, hogy jelen Általános Szerz!dési Feltételek tartalmát és annak minden olyan elemét, amely a szokásos szerz!dési gyakorlattól, a Polgári Törvénykönyv szerz!désre vonatkozó szabályaitól, vagy valamely korábban köztük alkalmazott kikötésb!l eltér, megismerte - amennyiben a megrendel" azt kérte kölcsönösen értelmezték - és azt a megrendelés megadásával elfogadja. A jelen ÁSZF január 01-tól visszavonásig hatályos.

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÁSZF. (Általános Szerződési Feltételek)

ÁSZF. (Általános Szerződési Feltételek) ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) I. Általános rendelkezések 1. Jelen általános szerződési feltételek a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1044 Budapest, Megyeri

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Tervezési paraméterek

Tervezési paraméterek Tervezési paraméterek Általános információk Kérjük, hogy az előkészített anyagok fontokat ne tartalmazzanak! A dokumentum mérete legyen arányos a plakát méretével. Amennyiben az anyag direkt színeket tartalmaz,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

MEGJELENÉS: 2009 2. negyedév

MEGJELENÉS: 2009 2. negyedév BALATON 2009. évi programokkal www.viapannonia.hu Balaton 2009 BALATON 2009 Az angol-német-magyar nyelvű, A/5 méretű turisztikai kiadvány a balatoni régióban kalauzolja el a hazai és külföldi turistákat.

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a

ÉLETképek. médiaajánlat. megjelenik kéthetente. R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a XV. K E R Ü L E T I ÉLETképek megjelenik kéthetente R á k o s p a l o t a P e s t ú j h e l y Ú j p a l o t a k ö z é l e t i l a p j a médiaajánlat 2 ÉLETképek Médiaajánlat Az ÉLETképek a XV. kerületi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) minden, a Belvárosi Nyomda Zrt. (székhely: 1089 Budapest, Visi Imre u. 12.) és a Megrendelő közötti

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

D&D GIFTS & MERCHANDISING

D&D GIFTS & MERCHANDISING Tartalomjegyzék Általános rendelkezések Az ÁSZF-ről Fogalmak A szerződés tárgya A Megrendelő felelőssége A Szállító felelőssége Ajánlattétel és szerződés létrejötte Ajánlat Az ajánlat érvényessége Látványtervek

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Haszon Lapkiadó Kft. Általános szerződési feltételek

Haszon Lapkiadó Kft. Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Haszon Lapkiadó Kft. kiadványainak felületeit marketing célokra értékesíti továbbiakban Hirdetőnek az alábbi általános feltételekkel: I. Hirdető Hirdető minden olyan jogi

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) A CabrillaTeam Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A CabrillaTeam Kft. (székhelye: 1101 Budapest, Doba utca 5. 3lh. 2em. 20., cégjegyzékszáma: 01-09-908538,

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 29-i ülésére a évi földmérői feladatok ellátására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 75- /2009. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: FORT Kereskedelmi Kft Címe: 1071. Budapest, Dózsa Gy.

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Követelmények a dokumentumokkal kapcsolatban:

Követelmények a dokumentumokkal kapcsolatban: TÁJÉKOZTATÓ Anyagleadás formátuma: Kompozit pdf és postscript file (NEM SZÍNREBONTOTT!) Minden új munkánál 1 próbaoldalt kérünk, mielőtt a teljes anyagot elküldenék! Adathordozó: Ftp adatvonal, DVD, CD,

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

USINESS MEDIA MAGYARORSZÁG MÉDIAAJÁNLAT

USINESS MEDIA MAGYARORSZÁG MÉDIAAJÁNLAT B USINESS MEDIA MAGYARORSZÁG MÉDIAAJÁNLAT 2009 WWW.CSALADIHAZ.HU L O N L O Business Media Magyarország Kft. Családi ház 2009 Hirdetések árai Méret Listaár Csa 2 oldal (panoráma) 950 000 A kedvezmény a

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382

Vanyolai Hajózási Kft. 8230 Balatonfüred, Óvoda u. 20/2. Web: www.vanyolai.hu E-Mail: info@vanyolai.hu Tel: +36 30 946 00 83 Fax: +36 87 482 382 Különhajó rendelése Vanyolai Hajózási Kft. Általános Szerződési Feltételek Érvényes: 2010. január 1-től A különhajókat írásban (levél, fax, e-mail) kell megrendelni, legkésőbb 72 órával a teljesítést megelőzően.

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZDÉS. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér Adószáma:

MEGBÍZÁSI SZERZDÉS. Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér Adószáma: 1 MEGBÍZÁSI SZERZDÉS 1. sz. melléklet Amely egyrészrl mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) Neve: Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 18855788-1-17

Részletesebben

CD és DVD gyártásához

CD és DVD gyártásához DiscPrinterKereskedelmiésSzolgáltatóKft. Székhely /számlázási cím: 1035 Budapest, Vörösvári út 39. Telephely /iroda: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. Tel/fax: (+36 1) 786-5368 mobil: (+36 30) 977-0454 E-mail:

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Sándor falvi KISBÍRÓ. Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek, tarfiák, megrendelőlap a Sándorfalvi Kisbíróhoz

Sándor falvi KISBÍRÓ. Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek, tarfiák, megrendelőlap a Sándorfalvi Kisbíróhoz skb_hirdetési felületek:skb 2016.03.04. 12:24 Oldal 1 Sándor falvi KISBÍRÓ Hirdetési méretek és megrendelőlap www.sandorfalva.hu kisbiro@sandorfalva.hu Hirdessen nálunk! Hirdessen velünk! Hirdetési lehetőségek,

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata. (a továbbiakban: a Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Hallgatói Hangszerkölcsönzési Szabályzata (a továbbiakban: a Szabályzat ) 1. (1) Az Egyetemen működő tanulmányi és művészeti élet feltételeinek minél magasabb szintű

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ 2/b.) számú melléklet Panaszfelvételi lap személyesen megtett vagy levélben küldött panasz esetén NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI PANASZOKHOZ P.H. EZ A NYOMTATVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL KÉSZÍTETT PANASZNYOMTATVÁNY

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben