GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A GTS Hungary Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING, SZERVER VIRTUALIZÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS, DEDIKÁLT STORAGE SZOLGÁLTATÁS, VIRTUAL EXCHANGE SZOLGÁLTATÁS, WEBHOSZTING, HOSZTING SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: július 10. Az utolsó módosítás időpontja: június 25. Hatályos: augusztus 15. 1

2 1 Definíciók Általános definíciók Szolgáltatás specifikus definíciók Szolgáltató neve, székhelye Ügyfélszolgálati elektronikus címek ( ) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlat Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája; az előfizetői jogviszony létrejötte; a legrövidebb szerződéses időszak Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges előfizetői adatok listája Az Előfizetői Szerződés megkötésekor az Előfizető által bemutatandó, illetve csatolandó dokumentumok listája Az előfizetői jogviszony létrejötte Az előfizetői jogviszony létrejöttének módjai Az on-line szerződéskötés Kereskedelmi Ügynökkel megkötött Előfizetői Szerződés A legrövidebb szerződéses időszak Az Előfizetői Szerződés módosítása Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosításának egyes esetei, a szerződésmódosítás feltételei Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása és Előfizető tájékoztatása A díjfizetéshez kötött szerződésmódosítás esetei és díjai Szolgáltatás specifikus szerződésmódosítás A szolgáltatás igénybevételre való rendelkezésre állásának vállalási ideje (célérték) Hoszting Szolgáltatás Szerver Virtualizációs Szolgáltatás Storage Szolgáltatás Virtual Exchange Vállalati levelezés szolgáltatás Web hoszting és hoszting szolgáltatás A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A szolgáltatások minőségi célértékei A minőségi célértékek értelmezése és teljesülésük mérésének módszere A szolgáltatás szünetelése A szünetelés esetei Szolgáltatás specifikus szünetelés

3 10 Előfizetői szolgáltatás korlátozásának esetei és feltételei Általános rendelkezések Szolgáltatás specifikus rendelkezések Előfizetői Szerződés megszűnése és megszüntetése Az Előfizetői Szerződés megszűnése Az Előfizetői Szerződés rendkívüli felmondása Fizetési kötelezettség az Előfizetői Szerződés megszűnése esetére A határozatlan időtartamú Előfizetői Szerződés rendes felmondása a felek részéről Szolgáltatás specifikus rendelkezések Szolgáltatási hiba elhárítására vonatkozó eljárás Hibabejelentés Szolgáltató Műszaki Ügyfélszolgálatán A vállalt hibaelhárítási célértékek A hibabejelentés nyilvántartásba vételének menete Az ügyfélszolgálat működése, előfizetői panaszok intézése Az ügyfélszolgálat működése Az elektronikus ügyfélszolgálat Előfizetői panaszok, díjreklamációk intézése Előfizető értesítése Előfizető jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén Jóváírás Előfizető által okozott hiba Adatkezelés, adatbiztonság Szolgáltató által kezelt adatok köre Az adatok tárolásának időtartama Az adatok továbbításának feltételei Az adatok kezelésének jogcíme Az adat kezelésének célja Szolgáltató és Előfizető felelőssége Előfizető felelőssége Szolgáltató jogai és felelőssége Szolgáltatás specifikus rendelkezések Előfizetői szolgáltatások díja Egyszeri díjak Rendszeres díjak Szolgáltatás specifikus díjazás

4 17.4 Díjazási időszakok Kedvezmények és díjfizetés nélküli szolgáltatások A díjfizetés és számlázás módja A díjak Előfizető igénye szerinti előre megfizetése Pénzügyi követelések értékesítése Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

5 1 Definíciók 1.1 Általános definíciók Általános Szerződési Feltételek (HSZF): jelen Általános Szerződési Feltételek, mely Törzsszövegből, a szolgáltatásokra vonatkozó mellékletekből és függelékekből áll. Díjcsomag: Szolgáltató által képzett szolgáltatáscsomag, amelyben Szolgáltató az igénybevétel feltételeit és a díjat egymásra való tekintettel határozza meg. Egyedi Előfizetői Szerződés: Az Előfizető személyére és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyedi rendelkezéseket tartalmazó előfizetői szerződés, amely a mindenkor érvényes HSZF-fel, illetve a Szolgáltató és Előfizető között létrejövő Keretszerződés rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. Egyéni Előfizető: természetes személy előfizető. Előfizető: Azon természetes vagy jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, aki(k)/amely(ek) jelen HSZF-ben vagy bármely más, a jelen HSZF-en alapuló szerződésben leírt szolgáltatást szerződésszerűen, vagy ráutaló magatartással jó- vagy rosszhiszeműen igénybe vesz(nek), használ(nak). Előfizető a Költségviselővel egyetemlegesen felel a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a Szolgáltatási Díj megfizetésére. Előfizetői Szerződés: Az Egyedi Előfizetői Szerződés, a Keretszerződés és a HSZF együttesen. Igénybejelentés: Előfizetőnek a Szolgáltatás igénylésére, igénybevételére vonatkozó kötelezettségvállalása, amely tartalmazza az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi adatot, valamint az HSZF-ben meghatározott iratokat. Karbantartási Munka: a szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres, Szolgáltató vagy az ő érdekében vagy megbízása alapján eljáró személy által végzett karbantartási munkálat. Kereskedelmi Ügynök: Szolgáltató hivatalos kereskedelmi ügynöke, aki jogosult Szolgáltató nevében az Előfizetőkkel az Előfizetői Szerződés megkötésére. Keretszerződés: Előfizető és Szolgáltató között létrejövő szerződés, mely a felek közötti valamennyi jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Kiegészítő Szolgáltatások: Minden olyan szolgáltatás, mely nem része a jelen HSZF-ben meghatározott szolgáltatásoknak, de jelen HSZF-ben szabályozva vannak. Költségviselő: Az Előfizetői Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatások ellenértékének fizetője (számlafizető). Költségviselő és Előfizető egyetemlegesen felelős a Szolgáltatás igénybevételi feltételeinek betartásáért, különös tekintettel a Szolgáltatási Díj megfizetésére. Költségviselő jogai és kötelezettségei minden tekintetben megegyeznek Előfizető jogaival és kötelezettségeivel. Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a Költségviselő az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél, és az Előfizetői Szerződés Előfizetőről beszél az Előfizetői Szerződésben meghatározott eseteket kivéve a Költségviselőt is érteni kell. Közvetített Szolgáltatás: a Szolgáltató által saját nevében vásárolt és az Előfizetői Szerződés alapján, az Előfizetői Szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de 5

6 változatlan formában és nem feltétlenül változatlan áron továbbértékesített (továbbszámlázott) Szolgáltatás. Megrendelés: Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési ajánlat, melyre a Ptk. rendelkezései vonatkoznak. Megrendelő: Előfizetői Szerződés megkötését kezdeményező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. Megrendelőlap: Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlatkérő űrlap. Tartalmaz minden, a szolgáltatás megkötéséhez szükséges változó paramétert. Munkanap: munkanapnak minősülnek a hétköznapok a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény 125. szerinti munkaszüneti napok kivételével, az ágazati miniszter által az adott évre vonatkozóan kiadott, a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletében foglaltakra is tekintettel. Rendelkezésre állás: A rendelkezésre állási idő a tényleges szolgáltatási idő és az adott szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő hányadosa százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredékévre nem. Számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan papír alapú vagy elektronikus úton kibocsátott bizonylat, amely legalább a évi CXXVII. törvény ában foglaltakat tartalmazza. Szolgáltatás Azonosító: a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító, amellyel Előfizetőt a Szolgáltatás igénybevétele előtt az elektronikus hírközlő hálózat beazonosítja és a hálózaton nyújtott szolgáltatás igénybevételére való jogosultságát megállapítja. Szolgáltatási Díj: A Szolgáltatások, illetve Közvetített Szolgáltatások nyújtásának az Egyedi Előfizetői Szerződésben meghatározott ellenértéke, ide nem értve az Előfizető által a Szerződés megszegésével vagy azon kívül Szolgáltatónak okozott károk megtérítését. Szolgáltató: GTS Hungary Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság; székhelye: 2040 Budaörs, Ipartelep utca Ügyfél/Partnerazonosító: Az Előfizetőt egyértelműen beazonosító információ (szám), amelyet a Szolgáltató határoz meg, és amelyet az Egyedi Előfizetői Szerződésben feltüntet. Üzleti/Intézményi Előfizető: nem természetes személy előfizető. Vis Maior Esemény: Mindkét Fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. 1.2 Szolgáltatás specifikus definíciók Hoszting szolgáltatás Alapszintű Felügyelet: Azon szolgáltatások sora, melyeket a Szolgáltató a Területbérlet szolgáltatáson belül, annak elválaszthatatlan részeként, külön díjazás nélkül nyújt. Betelepülési Egység: Betelepülésnek nevezzük azt a folyamatot, melynek végén az Előfizető a Szerver Hotelben ténylegesen elhelyezi az Eszközt. Szolgáltató a betelepülésre betelepülési módokat - Betelepülési Egységeket - biztosít az Előfizető számára. 6

7 Eszköz: Számítástechnikai eszköz, leggyakrabban szerver. Számítástechnikai eszköznek tekintendő minden olyan berendezés, mely a Szerver Hotelben történő tároláskor önálló helyet foglal el, rendelkezik leltári számmal (LSZ) és tárolási pozíció számmal (HWP) is. Eszközbérlet: Azon dedikált szolgáltatások gyűjtőneve, melyek keretében a Szolgáltató biztosít Eszközt az Előfizető számára, külön díjazás ellenében. Helyi Összeköttetés: A Szolgáltató által a Szerver Hotelben nyújtott szolgáltatások részeként biztosított alaphálózat, mely hálózati protokoll-függetlenül biztosítja a Szerver Hotelben elhelyezett Eszközök közötti fizikai (Ethernet szintű) összeköttetést. Ezen alapszolgáltatáshoz a Szolgáltató biztosítja az aktív Eszközöket és a redundáns alaphálózatot. Csak olyan Eszközhöz lehet ezen szolgáltatást adni, amely önmagában alkalmas hálózati (Ethernet) kommunikációra. (Ennek értelmében például adattároló Eszközhöz nem adható.) A kábelezés Ethernet, CAT5e/CAT6 szerint történik. Hoszting (szerverelhelyezés) Szolgáltatás: Azon nem a Környezeti Feltételek között felsorolt, illetve tárgykörébe tartozó dedikált szolgáltatások gyűjtőneve, melyekhez a Szolgáltató biztosítja a feltételeket és a Helyi Összeköttetést. (Ld. még Internet hálózati hozzáférés.) Internet hálózati hozzáférés (IP Hoszting) szolgáltatás: a Szerverelhelyezés Szolgáltatáshoz kapcsolható szolgáltatás, mely a Helyi Összeköttetésen túl TCP/IP alapú hálózati szolgáltatást is nyújt; részletes feltételeit, leírását (beleértve az igénybevétel feltételeit is) a Szolgáltató távközlési szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-je tartalmazza, mely elérhető a Szolgáltató honlapján. Környezeti Feltételek: az Eszközök biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez Szolgáltató által biztosított feltételek. Személyzet: A Szolgáltató a Környezeti Feltételeket a megfelelő felügyelő és karbantartó személyzet foglalkoztatásával biztosítja. Szerver Hotel: a Szolgáltató, speciálisan erre a célra kialakított területe, mely rendelkezik a Környezeti Feltételek biztosításához szükséges infrastruktúrával. A Hoszting és Területbérlet Szolgáltatások szolgáltatási helye. Szerverbérlet: Az Eszközbérlet leggyakoribb esete, melynek keretében Szolgáltató szerverszámítógép funkcionalitású Eszközt biztosít az Előfizető számára külön díjazás ellenében. Ilyen esetekben a Szolgáltató biztosítja az Eszköz hardverének felügyeletét is, illetve meghibásodása esetén annak cseréjét is. Területbérlet (Co-location) Szolgáltatás: Azon területbérlet szolgáltatások gyűjtőneve, mely a Szerver Hotelben biztosított Környezeti Feltételek szerint üzemeltett helyiségekben igénybe vehetőek. Többletszolgáltatás: A Személyzet közreműködésével külön díjazás ellenében Szolgáltató egyéb többletszolgáltatásokat is biztosít. A Többletszolgáltatások keretében Előfizető az Eszköz hálózati kapcsolatának folyamatos felügyeletét, és üzemzavar esetén e- mailben, vagy rövid szöveges üzenetben (SMS) való értesítést és egyéb, az Eszközhöz és az azon futó alkalmazásokhoz kapcsolódó adminisztrációs és szerelési szolgáltatásokat igényelhet Szervervirtualizációs szolgáltatás Platform: azon hardver, szoftver és hálózati elemek együttese, melyekből a GTS Szolgáltatás felépül. 7

8 Telepítési (üzembe helyezési) díj: egyetlen Virtuális Hoszting Környezet telepítéséért és konfigurálásáért fizetendő egyszeri díj, amit az első számlán kell kiegyenlíteni. Ha a BVU-k száma legfeljebb 16, akkor a telepítési díjat Virtuális Hoszting Környezetenként (VHE) adják meg. Amennyiben a VHE-kénti BVU szám nagyobb, mint 16, akkor a telepítési díjat a BVU-k alapján határozzák meg. vcpu 1 virtuális CPU = 1 fizikai mag a szerver virtualizációs platformon RAM 1 GB méretű RAM = 1 GB méretű fizikai RAM memória a szerver virtualizációs platformon (szükség esetén 0,5 GB is alkalmazható). Lefoglalt BVU-k: a Virtuális Alapegységek számát a Megrendelőlapon adják meg, és rögzített havi átalánydíj fizetendő értük. Járulékos RAM: járulékos memória, amellyel bővíthetjük a Virtuális Hoszting Környezet (VHE) számára rendelkezésre álló teljes RAM memóriát. A Járulékos RAM nagyságát a Megrendelőlapon adják meg, és rögzített havi átalánydíj fizetendő érte. A Járulékos RAMmal történő bővítés lehetséges a szerződés kezdetén, vagy a szerződés időtartama alatt. Járulékos RAM eltávolítása a VHE-ből a szerződés időtartama során nem lehetséges. A Lefoglalt tárolóterület: vagy storage a VHE számára rendelkezésre álló tárolóhely. A Lefoglalt Tárolóterület méretét GB-ban megadva a Megrendelésben definiálják, és rögzített havi átalánydíj fizetendő érte. A Lefoglalt Tárolóterületet 50 GB-os egységekben (50 GB és annak többszöröse) értékesítik. A Lefoglalt Tárolóterület megosztható a virtuális gépek között a VHE-n belül. Ideiglenes BVU: opcionális jellemző, a számítókapacitásban várható, átlagot meghaladó igények kielégítésére. Az Ideiglenes BVU használata nem teszi szükségessé a szerződés megváltoztatását az Ideiglenes BVU-t igény szerint rendelik hozzá a VHE-hez, az érte fizetendő díjat pedig úgy kapjuk meg, hogy az Ideiglenes BVU-k számát megszorozzuk azzal az időtartammal, amíg az Ideiglenes BVU le volt foglalva az adott számlázási perióduson belül. A minimális használati idő 7 nap. Az árlistában megadott díj az Ideiglenes BVU 1 teljes hónapig történő használatára vonatkozik. Az Ideiglenes BVU minden egyes telepítése esetén az Ideiglenes BVU-ra megadott installációs díjat kell fizetni (az adott időpontban telepített Ideiglenes BVU-k díjának összegét). Az Ideiglenes RAM: opcionális jellemző, a számítókapacitásban várható, átlagot meghaladó igények kielégítésére. Az Ideiglenes Memória használata nem teszi szükségessé a szerződés megváltoztatását az Ideiglenes Memóriát igény szerint rendelik hozzá a VHEhez, az érte fizetendő díjat pedig úgy kapjuk meg, hogy az Ideiglenes Memória GB-okban megadott számát megszorozzuk azzal az időtartammal, amíg az Ideiglenes Memória le volt foglalva az adott számlázási perióduson belül. A minimális használati idő 7 nap. Az árlistában megadott díj az Ideiglenes Memória 1 teljes hónapig történő használatára vonatkozik. Az Ideiglenes RAM minden egyes telepítése esetén az Ideiglenes RAM-ra megadott installációs díjat kell fizetni (az adott időpontban telepített Ideiglenes RAM-ok díjának összegét). SLA: minden egyes SLA változat számlázása havonta történik. Az SLA elszámolás alapja a Lefoglalt BVU-ért, Lefoglalt Tárolóterületért, Járulékos RAM-ért, operációs rendszer és adatbázis (OS + DB) licencekért, Mentési licencekért, Lefoglalt Sávszélességért és Professzionális Szolgáltatásokért fizetendő Teljes Díj (amibe nem tartoznak bele az olyan kiegészítő szolgáltatások, mint az Ideiglenes BVU, Ideiglenes RAM, Mentési Csúcsok (Börsztök), Internet használati Csúcsok és Egyszeri Igények). 8

9 - A STANDARD SLA-t a szolgáltatásért fizetendő díj tartalmazza, és ez a szolgáltatási szint megfelelő a legtöbb felhasználási esetben. A STANDARD SLA-val biztosított szolgáltatás 3-as prioritással fut. - Az EMELT SZINTŰ (PLUS) SLA opcionálisan rendelhető a szolgáltatáshoz, és megfelelő olyan szolgáltatások céljára, amelyek magasabb szolgáltatási szintet, és folyamatos támogatást (24/7: 24 órában a hét minden napján) tesznek szükségessé. Az EMELT SZINTŰ SLA-val biztosított szolgáltatás 2-es prioritással fut. - -A CSÚCSSZINTŰ SLA opcionálisan rendelhető a szolgáltatáshoz, és megfelelő az üzleti szempontból kritikus alkalmazások céljára, ahol a zökkenőmentes működés követelmény bármiféle helyzetben. A CSÚCSSZINTŰ SLA-val biztosított szolgáltatás 1-es prioritással fut (azaz egyidejűleg két fizikai gazdagépen /hoszton/ annak érdekében, hogy csökkentse a szolgáltatás kiesés kockázatát). A futási prioritás: azt a sorrendet definiálja, amely szerint a virtuális gépek helyreállítása történik valamilyen fizikai infrastruktúra hiba által okozott váratlan szolgáltatás kiesés esetén prioritás klaszterbe szervezett virtuális gépekhez biztosítják prioritás a 2. prioritású gépek helyreállítása akkor történik, miután biztosították az 1-es prioritású gépek futását prioritás a 3. prioritású gépek helyreállítása akkor történik, miután biztosították az 1-es és 2-es prioritású gépek futását. VHE/VPS Menedzselés [készenléti üzemmód]: A Virtuális Hoszting Környezetet vagy a Virtuális Szervert a GTS menedzseli, ami azt jelenti, hogy a VHE konfigurációjának minden változtatását (Virtuális Gépek létrehozása / módosítása / eltávolítása / blokkolása, hálózat konfigurálása, IP menedzselés, stb.) a GTS mérnöke végzi az Ügyfél megrendelése alapján. A készenléti üzemmód garantálja, hogy az Ügyfél által megrendelt feladatot erre kiképzett mérnök hajtja végre; a számlázási időszak során az Ügyfél maximum 2 órát vehet igénybe az erre kiképzett mérnökök idejéből. További kedvezményként a VHE menedzselési opcióval vásárolt VHE megvétele utáni első két hónapban a szolgáltatáshoz biztosított Emberórák száma a két hónapra összesítve 16-ra lett emelve. VHE/VPS Menedzselés [Változtatási Igény]: A Virtuális Hoszting Környezetet vagy a Virtuális Gépeket a GTS menedzseli, ami azt jelenti, hogy a VHE konfigurációjának minden változtatását (Virtuális Szerver létrehozása / módosítása / eltávolítása / blokkolása, hálózat konfigurálása, IP menedzselés, stb.) a GTS mérnöke végzi az Ügyfél megrendelése alapján. Miután a szolgáltatást véglegesítik a kezdeti konfigurációval, az Ügyfél az árlistában megadott díjakat fizeti a szolgáltatásnak a Változtatási Igényben specifikált minden egyes átkonfigurálásáért. Egyetlen Változtatási Igénnyel az Ügyfél az erőforrások maximum 50 %-ának átkonfigurálását kérheti. Virtuális gép (VM) menedzselés [készenléti üzemmód]: A VHE környezetben létrehozott valamennyi virtuális gépet (VM) vagy teljes mértékben az Ügyfél, vagy teljes mértékben a Szolgáltató menedzselheti. A VM Menedzselés csak akkor rendelhető meg, ha a Szolgáltató a VHE-t is menedzseli. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy a Szolgáltató által biztosított VM Menedzselési opciót használja, akkor az operációs rendszer (OS), adatbázis (DB) és alkalmazás konfigurációjának minden olyan módosítását, ahol gyökér (root) szintű (adminisztrátori) hozzáférésre van szükség, a Szolgáltató végzi el az Ügyfél Változtatási Igénye alapján. A készenléti üzemmód garantálja, hogy az Ügyfél igényét erre kiképzett mérnök teljesíti; a számlázási időszak során az Ügyfél maximum 2 órát vehet igénybe az erre kiképzett mérnökök idejéből a VM menedzselése céljából. A Virtuális Gépek menedzselésére megadott időtartam összeadódik, és megosztható a VM-ek között. A specifikált határérték elérése után a szakmérnök különmunkájának ellenértékét az Emberóra tarifával számolják ki. 9

10 A Platformon biztosított Tűzfal (FW) Ügyfélre szabott konfigurációja [készenléti üzemmód]: a VHE tűzfal ügyfélre szabott konfigurálása érdekében egy kiegészítő virtuális tűzfalat telepítenek az Ügyfél Virtuális Hoszting Környezete (VHE) elé. A tűzfalra vonatkozó szabályokat az Ügyfél követelményei szerint alakítják ki. A készenléti üzemmód garantálja, hogy az Ügyfél által megrendelt feladatot erre kiképzett mérnök hajtja végre, és a számlázási időszak során az Ügyfél maximum 3 változtatást kérhet a VHE-hez rendelt, ügyfélre szabott konfigurációval létesített virtuális tűzfalra vonatkozó irányelvekkel (intézkedésekkel) kapcsolatban. Az ügyfélre szabott konfigurálás díjazása a szükséges megkezdett 50 Mbit/s-os tűzfal áteresztőképesség értékek száma alapján történik. Ha az igény teljesítéséhez szükséges időtartam túllépi a Tűzfal Menedzseléshez meghatározott időkorlátot, akkor a szakmérnök által végzett többletmunkát a megkezdett emberórák száma szerint kalkulálják. Emberóra ha az Ügyfél Változtatási Igényének teljesítése túllépi az adott Szolgáltatás készenléti módjára definiált időkorlátot, vagy ha az Ügyfél a szolgáltatás konfigurációjának megváltoztatását kérte és az ehhez szükséges Professzionális Szolgáltatásokat nem vásárolta meg a Szolgáltatótól, akkor az Ügyfélnek pótdíjat kell fizetnie az igény teljesítéséhez szükséges azon időért, amit az erre kvalifikált mérnök a feladatra fordít. Ezt az egyszeri díjat úgy kapjuk meg, ha a megkezdett Emberórák számát megszorozzuk egyetlen Emberóra tarifájával Storage szolgáltatások (GTS Storage, GTS Dedikált Storage, GTS Backup Storage) Storage Szolgáltatások: egy dedikált vagy megosztott adattároló tömbből (data storage array), szolgáltatásokból és hálózati elemekből álló szolgáltatáscsomag. Az eszközök és berendezések, vagyis a szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra Szolgáltató adatközpontjaiban található. GTS Backup Storage Szolgáltatás: egy tárterületből, szalagos mentési lehetőségből, backup szoftverből és hálózati elemekből álló szolgáltatáscsomag. Az eszközök és berendezések, vagyis a szolgáltatás nyújtásához szükséges infrastruktúra a Szolgáltató adatközpontjaiban található. Megosztott tárterület (Cloud Storage): Adat tárterület, mely a közös tárterület tömbből kihasított tárterület a megrendelő használatára. Tárterület mérete (Storage Space): adat tárterület, GB/TB mértékegységben, kiszolgálója a Megosztott Tárterület. Storage Class: a tárterület (storage) teljesítmény kategóriája, mely attól függ, hogy milyen típusú tárolókat használunk a szolgáltatás megvalósításához. Hálózati interfész kártya: a host azon eleme, mely a SAN hoz való csatlakoztatást végzi (hálózati kártya). Initiator: az iscsi storage felhasználó, azaz a hálózati interfész kártya a fizikai vagy virtuális gépben. Target: storage erőforrás az iscsi storage csatlakozáson, maga a szolgáltatás. LUN (Logikai egység Logical Unit Number): egy dedikált, egyedileg címezhető tárterület egységet reprezentál, melyet a közös nagy RAID meghajtó tömbből hasítunk ki. Storage Area Network (SAN): dedikált, nagy teljesítményű tárolóterület-hálózat, mely az adatok tárolását és a szerverek számára történő elosztását végzi. 10

11 Backup terület: specifikus tárterület, mely backup céljára használható, azon szoftverekkel együtt, melyek a backuphoz szükségesek lehetnek. Backup Burst: olyan addicionális terület, mely az ügyfél által igénybe vételre kerül a backup terület méretének a választott backup metodikához (backup policy) való alulbecsléséből fakadóan. Backup Policy (backup metodika): azon paraméterek összessége, melyek a backup működését és az adatok tárolásának módját definiálják. Adat tárolási idő: definiálja, hogy a mentett adatok mennyi ideig kerülnek mentés után tárolásra, azaz mennyi idő után kerülnek új adatokkal felülírásra. Adatvisszaállítási időpont / Recovery Point Objective (RPO): Az adatmentés egy meghatározott, szerződött időpillanatban kerül végrehajtásra. Azon adatok, melyek két mentés közben keletkeznek, esetleges sérülés ellen nem védettek. Két backup mentés között eltelt idő az RPO. Ez az az időpillanat, amitől az időben visszafelé számítva az adatokutolsó állapota visszaállítható. Adatvisszaállítási idő / Recovery Time Objective (RTO): Azon maximális időtartam, mely alatt az ügyfél adatai visszaállíthatók. RTO az adatkinyerési ciklus és a teljes visszaállítandó adatmennyiség függvénye. A legtöbb esetben, ahol a teljes adatmennyiség kevesebb, mint 1 terabyte, ez az időtartam 6, 12 vagy 24 óra lehet, amennyiben az ügyfél tárolási környezete megfelelően funkcionál és kész az adatok fogadására. Backup időablak: a backupok végrehajtásához szükséges időablak. Sikeres adatmentés: a 100% adat-visszaállítás garancia csak azon adatokra vállalható, amelyek az ügyfél szervere(i) és a platform között sikeresen (adathiba nélkül) mentésre kerültek. Minden mentés után a backup szoftver jelzi, hogy sikeres mentés történt. A sikeresség naponta kerül riportolásra. Backup mentési hiba esetén az ügyfél értesítést kap, és újabb mentési műveletet indíthat vagy kérhet a szolgáltatótól. Backup kliens: Az az adatforrás, ahonnan az adatok mentésre kerülnek. Kliens szoftver használatát teheti szükségessé. Értéknövelt szolgáltatások: azon addicionális szolgáltatások összessége, melyek további díj felszámítása fejében az ügyfél által is elvégezhető szolgáltatásokat kiváltják, azaz a szolgáltató végzi el az ügyfél helyett. Hozzáadott szolgáltatások: azon addicionális szolgáltatások összessége, melyek az alapszolgáltatástól eltérő konfigurációt igényelnek, vagy eltérő berendezéseket Virtual Exchange Vállalati levelezés szolgáltatás NEOSTRATUSNEOSTRATUS: a Central Europe On-Demand Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2., Cg Munkaállomás: mindazon tényleges munkavégzési helyeket jelenti, amelyeken a Szolgáltatások a Végfelhasználó által erre feljogosított személyek számára hozzáférhetőek. Végfelhasználó: minden természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a szolgáltatást végfelhasználóként előfizetőn keresztül igénybe veszi. Virtual Exchange Vállalati Levelezés Szolgáltatás: Szolgáltató üzletszerűen, szolgáltatásként nyújt szoftver alkalmazásokat ( software as a service, SaaS ), amely a 11

12 NEOSTRATUS Szellemi Termékéhez ad felhasználási jogosultságot Szolgáltató és a NEOSTRATUS külön megállapodása alapján. 2 Szolgáltató neve, székhelye Szolgáltató neve: GTS Hungary Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató neve röviden: GTS Hungary Kft. Szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Ipartelep utca Szolgáltató fióktelepei: 1132 Budapest, Victor Hugo utca Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A. 2.1 Ügyfélszolgálati elektronikus címek ( ) Általános: Számlázás: Műszaki segítség: 3 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások Szolgáltató a jelen HSZF alapján és az abban foglaltaknak megfelelően vállalja jelen HSZF 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások nyújtását. 4 Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlat 4.1 Az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló Megrendelést a Megrendelőlap/előfizetői szerződés kitöltésével lehet megtenni. A Megrendelést a leendő Előfizetőnek vagy törvényes képviselőjének kell megtennie, és a Megrendelést Szolgáltatónak címezve visszaküldeni (telefaxon, postai úton, személyesen, vagy Szolgáltató honlapján lehet megtenni). A Megrendelésnek az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges, az 5.1 pontban meghatározott előfizetői adatokon túl amennyiben a szolgáltatás jellege indokolja legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: (a) a szolgáltatás létesítésének/indításának kért időpontja; (b) az igényelt szolgáltatás/szolgáltatási csomag megjelölése; (c) Előfizetői Szerződés időtartama; (d) Előfizető által igényelt, a szolgáltatás használatba vételéhez szükséges és Szolgáltató által biztosított berendezések meghatározása. 4.2 A Megrendelő által eljuttatott Megrendelőlapot/előfizetői szerződést Szolgáltató elbírálja, és amennyiben a Megrendelés az Előfizetői Szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat nem tartalmazza, úgy Szolgáltató a Megrendelést - mint joghatás kiváltására alkalmatlant - elutasítja. Ebben az esetben Szolgáltató amennyiben lehetséges a Megrendelés megérkezését követő 5 (öt) napon belül határidő kitűzésével írásban felkéri a Megrendelőt Megrendelése megfelelő kiegészítésére. Ilyen esetben a hiánytalan Megrendelésnek Szolgáltatóhoz való beérkezése tekintendő a Megrendelés időpontjának. A Megrendelés kézhezvételét követően Szolgáltató 15 (tizenöt) napon belül értesíti a Megrendelőt, milyen határidővel és feltételekkel tudja az Előfizetői Szerződést megkötni. Megrendelő a Megrendelést követő időszakban bekövetkezett bármilyen változást, amely Megrendelő személyét vagy adatait érinti, a változás bekövetkeztét követő 5 (öt) napon belül írásban köteles bejelenteni Szolgáltatónak. 4.3 A Megrendelést Szolgáltató jogosult visszautasítani, különösen abban az esetben, ha Megrendelőnek Szolgáltató felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van. 4.4 Megrendelő a Megrendelés Szolgáltató felé történő megtételekor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, az adatok valóságtartalmáért Megrendelő teljes felelősséggel tartozik. 4.5 Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt a szerződéskötési szándékától visszalép, akkor köteles a Szolgáltató ebből fakadó valamennyi költségét így különösen a fizetendő díjakat teljes körűen egy összegben megtéríteni Szolgáltatónak. 12

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A Microweb Internet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Kelt: 2009. május 22. Microweb_ASZF.doc v.2.3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK...

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra

Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra Általános Szerződési Feltételek Hosting szolgáltatásokra 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei... 2 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége... 2 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása...

Részletesebben

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben