Ё«сmtt ORSZÁGGYŰ 'T.ÉSY КЕ1'VYSEL Ó. T/... ваятá tsrvényjavaslat. Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáró l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ё«сmtt 20 1 4 2 7. ORSZÁGGYŰ 'T.ÉSY КЕ1'VYSEL Ó. T/... ваятá tsrvényjavaslat. Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáró l"

Átírás

1 étуzлt^' Т/4 е ' Ё«сmtt ORSZÁGGYŰ 'T.ÉSY КЕ1'VYSEL Ó T/.... ваятá tsrvényjavaslat Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáró l Elóter]esztó: Németh Szilárd István Budapest, jrsnius 930/100"d 390# Cb :it VI03/90/ 3

2 OItS2ÁGGYÜLÉSI К $PVISELŐ Кénvisel ői önálló inditvázwv évi.... töж-уёпу egyes közszolgáltatási tárgyú törvények m бdositásá гбl 1. А fogyasztбvédelemгёl szóló évi CLV. törvény naódositása i. (1) А fоgyasztd уёаеi еmrбl szóló évi C>;,V. törvény (a továbbiakban : Fgytv.) 17/13. -а а következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki : (9) А közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás köteles saját, önálló, lciz агбlag а ktlzszolgáltatöi tevékenységrom információt nyújtó internetes honlapot m űködtetni, és а nyitóoldalról könnyen elérhető, tájolható, m еgjei епíthet б és nyomtatható módo n ingyenesen hozzáfé г1хе é tenni legalább az alábbiakat : a) а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás nevét ; b) а közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyézxek és telepьelyének elérhető ségét ; c) а közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését; d) az alkalmazandó díjak mértékét, alkalmazásának feltételeit, аxftёрzésének szabályait; e) а tevékenysége s Отán kötelez бen alkalmazаnd б jogszabályok falsorolását, valamint а szolgáltatás) teritletёn hatályban lévő, tevékenységét szabályozó önkormányzati rendelete t településenkénti bontásban ; л а panaszok b еnyújtásával és intézésével kapcsolatos inforтáciбkat ; g) а feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és а fogyasztó i érdekek képviseletét ellátó egyesületek eléjhet ёségét ; N az ügyfélszolgálata ei ёгh еtбségére és m űködésére vonatkoz б információkat ; i) az üzletszabályzatát, vagy üzletszabályzat hiányában egyéb általános szerz ődёs i feltételeit. (10) А (9) bekezdés d) pontja szerinti alkalmazandó díj mértékét felhasználó i kategóriánként és településenkénti bontásban kell hozzáférhet ővé tenni. (11) А (9) bekezdés e) és i) pontja szerinti önkormányzati rendeleteket, iizletszabályzаtokat és általános szerződési feltételeket а szövegben való kereshetőség biztosításával kell hozzáférhet ővé tenni 5 évre visszamenőleg /900' д 390# Ctr :Ii К 03/90/L3

3 (2) Az Fgyty. 17/D. -a а következ ő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3a) А vállalkozás olyan fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására köteles, aki а képesítési bizonyítványt legalább fogyasztóvédelmi alapisme кetekb51 és az őt foglalkoztat б vállalkozás tevékenységéhez leginkább igazodó szaki тáxlyb6l megszerezte. (3) Az Fgyty. 37/13. (2) bekezdése helyébe а következ ő техк1еlkezés 141 ^ (2) А fogyasztwédelmi rezsipont feladata а villamosenergia-, földgáz-, távk ő-, víziközmű-, hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, nem közművei összegyűjtött háztartás i szennyvíz-, kéményseprő-ipari közszolgáltatást, valamint а vezetékes PB -gáz szolgáltatást és а PB-gáz tartályban vagy palackban történ ő forgalmazását érint ő területen а fogyasztók tájékoztatása а vonatkozó jogszabályi el őírásokról, а fogyasztók által kezdeményezhető hatósági eljárásokról, továbbá az igénybe vehető igényёг ёвyesitési eszközökrő l. 2. Az ei сktгоп cиs ь fгközlésr81 szóló évi C. törvény naódosxtása 2. (1) A г elektronizkus hírközlésről szóló évi C. törvény (a továbbiakban : Eht.) 142. (3 ) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (3) Számla kiállítására csak olyan informatikai гепсi$zer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja а díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemek zártságát, és megakadályozza а számlázási rendszerhez történ ő jogosulatlan hozzáférést, valamint а számlázási információk észrevétlen módosítását. А számlázási rendszernek továbbá meg kel l felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében а szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általáno s információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. (2) Aг Eht (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (4) А (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést а tanúsít ó szervezet által történ ő, а számlázási informatikai rendszene vonatkozó tanúsítással kel l igazolni. А számlázási rendszeres vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatika i biztonsági funkciókat хве Уal бsítб szoftver teгmёkek és rendszerek elfogadott hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági лnбdszertanon alapuló tanúsítására akkreditált tanúsít ó szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. (3) Az Eht a а következ ő (6)-(11) bekezdéssel egészül ki : (6) Az elektгопikus hírközlési szolgáltatás díjának elszаm оlása alapjául szolgáló számlázási rendszer információbiztonsági megfeleltetésér ő l аz engedélyes az áliarxтi és önkorrnányzati szervek elektronikus információbiztonságá гб1 sz6l6 törvénynek megгеi е16en és módon köteles gondoskodzti. (7) А logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során а számlázási rendszer vizsgálatának а számlázó szoft уегеп túl а teljes, а számlázásban résztevő rendszer technológiai vizsgálata szükséges, ьеieértve а számlázási folyamathoz szükséges összes 2 930М0' d zяo# С 17 : i t V103/90/LZ

4 releváns bemeneti adatot (pl. méгёsi, fogyasztási adatolt) kezel ő rendszerelemet. А vizsgálatnak ki kell te г^ еdк~aie а rendszerben alkalmazott számlázó szoftver te пxn ёk konkrét beállitásainаk, telepítésének és üzemeltetésének e11 епыzés ёre is. (8) Az егmуiьеn а számlázási rendszert üzemeltet ő szolgáltató komplex, sokfuzxkei бs elektronikus információs rendszerének а számlázási rendszer integráns része, а számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó re пdsze гelem еk nem esnek а tanúsítás hatáskörébe. (9) А logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során а taгúsítö szervezet figyelezn Ье veheti а számlázási rendszer részét képez ő számlázó szoftver vagy komponenseinek meglév ő termék tanúsítványalt zs. А logikai védelmi intézkedések számláz ó szoftverre уопаa kazli követelmézyeiвek vizsgálata sorát а nyilvános, пemzetkszi sérülékenységi adatbázissal пет~tэ, rendelk егá egyedi számlázó szoftverek esetén а vizsgálatnak ki kell terjednie а számlázó szoftver forráskód szintű elemzésére is. (10) А tanúsító szervezetnek rendelkeznie k е1 1 a) informatikai biztonsági funkciókat megуа lбsit6 szoftver termékek és rendszere k biztonságának Ьazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módsze rtanon alаpuló tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló oki гаttal, b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának ha гаi vagy nemzetközi informatikai biztonsági m бdszertanoп аl ари ló tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai bittansági funkciókat m еgval бsít б szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapul ó tanúsítására vonatkozó akkreditáciб alapján végzett legalább 3 referenciával, é s d) 1 еgalább két olyan fels őfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és két év igazol t tanúsítási gyakorlata van. (11) А taпúsítand6 szervezetek bizalmas információinak és а nagy tömeg ű személyes adatok védelme érdekében а tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsítot t informatika bizto пsági i тányitási rendszerrel kell rendelkeznie, valamint szerepelnie kell а min ősített adatot, az ország alapvet ő biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy а különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, аz Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett irányad ó jegyzéken. " (4) Az Eht a а következ ő (12) bekezdéssel egésztil ki : (12) А (3)-(11) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem megfelelő számlázás i randszеrbы kiállított számla érvénytelen. Hatályát veszti az Eht (5) bekezdése /900'd 290# Lb :1 i Ы L2 ; шо.ад

5 3. А távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény módosítása 4. А távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 44. -a а következő (5) bekezdéssel egészül ki : (5) А távhászolgáltató köteles а számla felhasználö részére történ ő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, Hogy а számla kiegyenlítésére а felhasználózzak а kézhezvételtbl számítva legalább 15 пар rendelkezésére álljon. 4. А villamos energiáról sz б évi LXXXVI. törvény módosítás а 5. (1) А villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény (а toуаьь lаlcьап ^ УЕТ) 43. (4 ) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (4) Számla kiállításágya csak olyan informatikai rendsze г felkaasználásával kerülhet sor, amely biztosítja а díjak hibátlan kiszámítását végző rendszerelemek zártságát, é s megalcadálуozza aszámlázási rendszeгьеz történ(s jogosulatlan hozzáférést, valamint а számlázási információk ész геуёtlen módosítását. А számlázási rendsze гxel< továbbá meg kel l felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében а szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az általáno s információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. E bekezdés alkalmazásában számlázási rendszer alatt а hálózati engedélyes számlázási rendszerén túl valaкк xe к iпyi villamosenergia-vásárlási sze гz3désben részes engedélyes értend ő. (2) А УЕТ 43. (5) bekezdése helyébe а következё Гendelkezés lép : (5) А (4) bekezdésben meghatározott követelméпуеkxek való megfelelést tanúsító szervezet által töхténs, а számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kel l igazolni. А számlázási rendszere vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatikai biztonsági funkciókat megval6sít6 szoftver termékek és rendszerek elfogadott hazai vag y nemzetközi informatikai biztonsági m оаszertaпоп alapuló tanúsítására akkxe аxtált tanúsító szervezet által kiállított taxiúsítуа=уаl igazolható. (3) А УЕТ 43. -a а következ ő (7)-(12) bekezdéssel egészül ki :,,(7) А villamosenergia-felhasználás elszámolása alapjául szolgáló számlázási rendsze r információbiztonsági megfeleltetésér ől az engedélyes az állami és önkormányzati sze гvek elektгonikus információbiztonságáról sz6l6 törvénynek megfelel ően és módon köteles gondoskodni. (8) А logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során а szó l аzаs i rendszeг vizsgálatának а számlázó szoftуегеп túl а teljes, а számlázásban гésztvev^ rendszer teckiziolögiai vizsgálata szükséges, beleértve а számlázási folyаmathoz szükséges összes те IеУйns bemeneti adatot (pi. mérési, fogyasztási adatok) kezel ő rendszerelemet. А 4 930/900' д 390# Lb :Ii tr10 3/90/L 3 : шо,а^

6 vizsgálatnak ki kell terjednie а rendszerbeп alkalmazott számlázó szoftver termék koпkxé t beállításainak, tekepitésének és üzemeltetéséп~ek ellenőrzésére is. (9) Amennyiben а számlázási rendszert üzemeltető szolgáltató komplex, sok-funkció s elektronikus információs rendszerének а számlázási rendszer integráns része, а szármák kiállításához közvetlenül nem taitoz б rendszerelemek nem esnek а tanúsítás hatásksrébe. (10) А logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során а tanúsító szervezet figyelembe veheti а számlázási rendszer részét képez ő számlázб szoftver vagy komponenseinek meglév ő termék tanúsítványait is. А logikai védelmi intézkedések számlá2 б szoftverre voпаtkoz6 követelmé пуе iп~ek vizsgálata során а nyilvános, псmz еtközi sérülékenységi adatbázissal nem rеп~delke гő egye аz száu1lázб szoftverek esetéri а vizsgálatna k ki ke11 terjednie а számlázó szoftver forráskód szintíí elemzésére is. (11) A tanúsító szervezetnek rendelkeznie kel a) informatikai biztonsági funkciókat megval бsitó szoftver texrп~ékek és rendszerek biztonságának h аzаi vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon, alapum б tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okixatt аl, 8) informatikai biztonsági funkciókat megval бsitó szoftver termékek és rendszerek biztonságának hazai v аg у nemzetközi informatikai biztonsági :módsze rtanon alapulб tanúsítására vonatkozбаn legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek ёs rendszerek biztonságának hazai vagy пеmzetkö2i informatikai biztonsági m6dszеrtanoг alарul б tanúsítására vonatkozó aklc к~editáei б alapján végzett légаlább 3 referenciával, é s d) legalább két olyan felsőfokú szakembeпel, akinek szakirányú képzettsége ёs két év igazolt tanúsítási gyakorlata van. (12) А tanúsítaп~dб szervezetek bizalmas információinak és а nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében а taпúsit5 szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanúsított informatika biztonsági iráпуitási rendszerrel kell rendelkeznie, valamint szerepelnie kell а min ősített adatot, az ország alapvet ő biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy а különleges biztonsági intézkedést igényl ő beszerzések sajátos szabályairól szó16 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, аz Alkotzxáпуvédelmi hivatal által vez еtett irányadó jegyzéken." (4) А УЕТ 43. -a а következő (13) bekezdéssel egészül ki : (13) А (4)-(12) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem meg ге Ie16 számlázás i rendszeгb61 kiállított számla éxv'én уtelen (5)А УЕТ 57. (I) bekezdё sе helyébe а ktívetkezö гепае Ike2ёs lép : (1) Az elszámolásra, százпlázásra, díjfizetésre v аgу mérésre, valarzli п~t а villamoseпеrgia -ellátásból törtérzб, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vag y kikapcsolásrа, illetve а tartozás rendezését követőсп а felhasználó ellátásba történ ő ismétel t bekapcsolására vonatkozó, jogszabályban és az eп~gedélyesek üzletszabályzatában foglalt rendelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsé rtése esetén а Hivatal 159. (5 ) bekezdés szerinti hatáskёreiпеk tiszteletben tartása mellett а fogyasztóvédelmi hatóság jár e1. А fogyasztóvédelmi hatóság eljárására а fogyasztóvédelemről szóló töxvéпуt kel l 5 930/ 00"d 390 # 817^11 bi охгэо/ г : шо,i д

7 alkalmazni, azzal, hogy az е torvény sze гiхti lakossági fogyasztó а ogyasztwédelem г61 sz616 törvény alkalmazásábап fogyasztónak min ősül akkor is, hа х ет természetes személy." (6) А УЕТ 94. -a а következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) Amennyiben kiszervezés eset ё п а lakossági fogyasztók részére а postai küldeményt nenrl а2 engedélyes küldi ki, úgy а kostai szolgáltatásokr61 sz évi C]Х. torvény 40. (2) bekezdésével összhangban feladóként аz engedélyest (mint megbízót) és а kíszeтvez еtt tevékenységet végz ő vállalkozást (mint postai konszolidátort) k е11 féltüntetni. kíatáiyát veszti а УЕТ 43. (6) bekezdése. б. 5. А földgázelíátasr б1 szóló évi XL. törvény naódosftás a 7. (1) А főldgázellátásból szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 64. (1 ) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés 1é р : (1) Az elszárnоlásга, számlázásra, díjfizetésre vagy mérés ге, valamint а földgázellátásból törté,$, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vag y kikapcsolásra, illetve а tartozás rendezését követően а felhasználó ellátásba tortén ő ismételt bekapcsolásé а vonatkozó, jogszabályban és az engedélyesek üzletszabályzatában foglalt гепdelkezések, lakossági fogyasztókkal szembeni megsértése esetén а Hivatal 127. m) pontja sze гiпti hatáskörének tiszteletben tartása mellett а fogyasztóvédelmi hatóság jár e1. А ogуasztóvédelmi hatóság eljárására а ogyaszt6védelemr ől sz бl6 tбrvényt ke11 alkalmazni azzal, hogy az е torvény szeгiпti lakossági fogyasztó а fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor ís, hа пеm természetes személy. (2) А GET 100. (lb) bekezdése helyébe а következő rendelkezés léр : "(1b) Számla kiállítására csak olyan info гmаtikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amel у biztosítja а díjak hibátlan kiszámítását végz ő rendszerelemelt zártságát, é s megakadályozza а számlázási гепdszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint а számlázási információk észгеуё t1еn módosítását. А számlázási rendszernek továbbá meg kell felelnie az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében а szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani kell az á1t аláпоs információbiztonsági zártsági követelmények teljesülését. Е bekezdés alkalmazásában számlázási rendszer alatt а szállítási rendszeri izemeltetö és földgázelosztó számlázás i rendszerén túl valarxeппуi földgáz-ke ге $1 еdelmi és egyetemes szolgáltatási szerz ődésben részes engedélyes értend ő." (3) А ОЕТ 100. (I с) bekezdése helyéhe а következs rendelkezés lép :,(1 с) Az (lb) bekezdésben meghatározo tt követelményeknek való megfelelést tanúsít ó szerуеzet által történё, а számlázási iпго=а ikai rendszerre voпаtkozб tanúsítással k е 1 1 igazolni.. A számlázási rendszerre уопаtko24 kovetelméпуеk teljesülése kizárólag info кm аtikai 6 930/800' д Z90# 8b :Ii /90/L3

8 biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek elfogadott hazai vag y nexnzetktizi informatikai biztonsági módszertanon al аpul5 tanúsítására akkreditált tanúsít ó szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazollaat б. " (4) А ОВТ a а következő (I e)-(1j) bekezdéssel egészül ki : (1e) А földgázfogyasztás elszámolása alapjául szolgáló számlázási rendsze r információbiztonsági zx еgfeleltetésérбl az engedélyes az állami és tankormányzati sze тvek elektronikus információbiztonságáról szóló tsrvénynek megfelel ően és mбdon kötele s gondoskodni. (1f) А logikai védelmi intézkedések teljesft ёsének vizsgálata s ОГ Л а számlázási rendsze г vizsgálatának а számlázó szoftveren túl а teljes, а számlázásban résztvev ő rendszer teclxnol бgiai vizsgálata szükséges, beleértve а számlázási folyamathoz szükséges össze s releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) kezel ő rendszeгеlem еt. А vizsgálatnak ki kell terjednie а геndsze гben alkalmazott számlázó szoftver termék konkré t beállításainak, telepítésének és üzemeltetésének еllеnőzzéséге is. (1g) Amennyiben а számlázási rendszert üzemeltető szolgáltató komplex, sok - funkciós elektronikus információs rendszerének а számlázási rendszer integráns гészе, а számlák kiállításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek mm esnek а tanúsítás hatáskörébe. (1h) А logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során а tanúsító szervezet figyelembe veheti а számlázási rendszer részét képez ő számlázó szoftver vagy komponenseinek meglév ő termék tanúsítványait is. А logikai védelmi intézkedések számlázó szoftveпe vonatkozó követelményeinek vizsgálata során а nyilvános, nemzetközi sérülékenységi adatbázissal nej rendelkez ő egyedi számlázó szoftverek esetén а vizsgálatnak ki kell terjednie а számlázó szoftver forráskód szintíi elemzésére is. (1i) А tanúsító szervezetnek rendelkeznie kel l a) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapul ó tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okiгattal, b) informatikai biztonsági funkciókat megval бsítб szoftver termékek és rendszerek biztonságának hazai vagy пеmzеtkёzi informatikai biztonsági m бdszertanon alapuló tanúsítására vo паtkozöaп legalább 3 éve fennálló akkreditált státusszal, c) informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy пеmzеtközi informatikai biztonsági m бdszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó akk геditáci б alapján végzett legalább 3 ге егеnciával, és d) legalább két olyan fels ő fokú szakembe тгel, akinek szakirányú képzettsége és két év igazalt tanúsítási gyakoгlata van. (1j) А tanúsítazadо szervezetek bizalmas iпгог máciбinak és а nagy tömeg ű személye s adatok védelme érdekében а tanúsító szeгуezetnelc Ъiztonsági szabályzattal, tanúsított informatika biztonsági irányítási тспdszerrel kell rendelkeznie, valamint szerepelnie kell а minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érint ő vagy а különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Kormányrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Нivatal által vezetett irányadó jegyzéken /600' д 390# 817 :11 trioz/90/l 3

9 (5) А ОЕТ а а következő (Ik) bekezdéssel egészül ki : (Ik) Az (1b)-(1j) bekezdésben szabályozott feltételeknek nem megfelel ő számlázási rendszerb ől kiállitott százxxla éxvénytelen. (6) А ОЕТ а а következő (3a) bekezdéssel egészül ki : (3a) Amennyiben kiszervezés esetén а lakossági fogyasztók részére а posta i küldeményt nern az engedélyes küldi ki, úgy а postai szolgáltatásokx61 szóló évi CLIX. törvény 40, (2) bekezdésévei бssгьапgban feladбként az engedélyest (mint ххiegbíz6t) és а kiszervezett tevékenységet végző vállalkozást (mint postai kons гоlidátort) kell feltüntetni. Нatályát veszti а ОЕТ 100. (ld) bekezdése А víгiközmú-szolgáltatás гб l szóló évi CCIX. tőrvény módosítása 9. (1) А vfzikö гmű-szolgáltatásról évi ССIХ. törvény (а továbbiakban : Vksztv.) 3. (2) bekezdése Ьelуébe а lcövetkezё теп delkezés lép : (2) Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint а viziközműszolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos, jogszabályban é s üzletszabályzatban foglalt rendelkezések lakossági felhasználókkal szembeni megsé rtése esetén а fogyasztóvédelmi hatóság jár el. А fogyasztóvédelmi hatóság eljárására а fogyasztóvédelemxыl szóló törvényt (а továbbiakb акa : Fgytv.) kell alkalmazni azzal, kaogy az е ttsrvény szerinti lakossági felhaszná16 аг Fgyty. alkalmazásában fogyasztónak rnin$sü1 akko r is, ha nem terrn ёszetes személy. (2) А Vkszty. 10. (2) bekezdése helyébe а következё rendelkezёs lép : (2) Ha а víziktizmíí-fejlesztést а víziközmü-szolgáltató vagy önkormányzato k társulása, illetve az önkormányzatok társulása konzorciumi megállapodás keretében végzi, akkora vizikбzmü az üz еmbe helyezésének napjával az ellátásért felel ő s tulaydonába kerül, és az ellátásért felel ős jogosult arra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog alapítására. (3) А Vkszty. 63. (5) és (6) bekezdéssel egészгil ki ;,,(5) Számla kiállítására csak olyan informatikai rendszer felhasználásával kerülhet sor, amely biztosítja а díjak hibátlan kiszámítását végzб xeпdszexelemek zártságát, és zn е аkаааlyozza а számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint а számlázási információk észrevétlen módosítását. А számlázási xendszernek továbbá =g kel felelnie az általapos információbiztonsági zártsági követelményeknek is. Ennek érdekében а 8 930/010'd 39 0# 817 : /90/L3

10 szolgáltatónak adminisztratív, fizikai és logikai intézkedésekkel biztosítani k е11 az általáno s informácíóbiztonsági záxtsági követelmények teljesülését. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést tanúsít ó szervezet által történő, а számlázási informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kel l igazolni. А számlázási rendszerre vonatkozó követelmények teljesülése kizárólag informatika i biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek elfogadott hazai vag y nemzetközi informatikai biztonsági m бdszеrtanon alaрulб taxл~úsftásáга akkreditált tanúsító szervezet által kiá цított tanúsítvánnyal igazolható." (4) А Vkszty 63. -a а kövеtk еz3 (8) (13) bekezdéssel egészül ki :,,(8) A vfziktszm{í-szolgáltatás díjának elszámolása alapjául szolgáló számlázás i rendszer információbiztonsági megfeleltetésér ёl az enged ёlyes az állami és önkoxxná пуzat i szervek elektronikus informáciбы2юnságáx61 szóló törvénynek megfelel ően és módon köteles gondoskodni. (9) А logikai védelmi intézkedések teljesítésének vizsgálata során а számlázás i rendszer vizsgálatának а számlázó szoftveren túl а teljes, а számlázásban résztvev ő rendszer techпolögia.i vizsgálata szükséges, beleértve а számlázási folyamathoz szükséges össze s releváns bemeneti adatot (pl. mérési, fogyasztási adatok) keze16 гепdszегеlemet. А vizsgálatnak kí kell terjedп~íe а xeпdsze гъеп alkalmazott számlázó szoftver termék konkré t beállításának, telepítésének és üzemeltetésének ellen őrzésére ~s. (10) Amennyiben а számlázási rendszert üzemeltetfs szolgáltató ko п~ р1ех, sokfипkciós elektronik's információs rendszerének а számlázási гепdsze т integráns része, а számlák kiáhításához közvetlenül nem tartozó rendszerelemek nem esnek а tanúsítás hatáskörébe. (11) А logikai védelmi intézkedések teljesftésének vizsgálata során а tanúsító szervezet figyelembe veheti а számlázási rendszer részét ké рező számlázó szoftver vagy komропспseinek meglévő termék tanúsítványait is. А logikai védelmi intézkedések számlázó szoftverre vonatkozó követelményeinek vizsgálata során а nyilvános, пеmzetks2 i sérülékenységi adatbázissal nem гепdelkezs egyedi számlázó szoуетеk esetén а vizsgálatnak ki kell terjednie а számlázó szoftver forráskód szintű elemzésére is. (12) A ta п~úsító szекvezetnek тendelkeznie kell a) inforrriátikai biztonsági funkciókat megvalósít б szoftver termékek és геndszeге1 biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapul ó tanúsítására vonatkozó akkreditált státuszt igazoló okirattal, b) informatikai biztonsági funkciókat megvalósítö szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy пеrnzetközi iк~iго matikai biztonsági módszertanon alapul ó tanúsítására vonatkozóan legalább 3 éve fennállö akkreditált státusszal, 9 930/110'd 390# 81г :ii bio3190il3

11 c) iпformаtikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszere k biztonságának hazai vagy nemzetközi inforzxaatikai biztonsági módszertanon alaрulб tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett legalább 3 referenciával, é s d) legalább két olyan fels бfokú szakemberrel, akinek szakirányú képzettsége és két év ig аzolt tanúsítási gyakorlata van. (13) А tanúsítandó szervezetek bizalmas információinak és а nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében а tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, tanüsított informatika biztonsági irányítási rendszerrel kell rendelkeznie, valamint szer ереlnie kеll а min ősített adatot, az ország alapvet ő biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy а különleges biztonsági intézkedést igényl ő beszerzések sajátos szabályai гб 1 sz /2011. (X. 19.) Iсо mánуrendelet szerinti, az Alkotmányvédelmi Hivatal által vezetett irányad ó j egyzёken." (5) А Vksztv а következб (14) bekezdéssel egészül ki : (14) Аz (5)-(13) bekezdésekbeп sz аbályozott feltételekn еk nem megfelel ő számlázási rendszerből kiállított számla érvénytelen. (6) А Vkszty. а következő $ 1/A. -sal egészül ki : 81/A. А 10. (2) bekezdés rепаеlke2éseit az egyes törvényeknek а közszolgáltatást 6.i 1116 mбdosításárб1 sz évi.... törvény hatálybelépése napján folyamatban lév ő víziközmü-fejlesztések estében is alkalmazni kell. 10. А Vkszty (2) bekezdésében а létrejött, Hivatal szövegrész helyébe а iétrejótt, а T4ivatal szövcg, (6) bekezdés a) pontjában а felel ős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat, vagy szövegrész helyébe felel ős vagy rа^ta kívül az állam, település i öxakоrmáйуzаt vagy szöveg, (6) bekezdёs b) pontjában а társaság, vagy rajta kívül az állam, település i önk окxnáп уzаt, v аgу szövegrész helyébe а társaság vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat vagy "szöveg, (1) bеkеzдé$ a) pontjában а elbírásainak víziközmü-szolgáltatás szövegrész hеlуébe elбírásainak а víziközmü -szolgáltatás szöveg, ában а létrejöhet akkor is szövegrész helyébe létrejöhet abban az esetben is szöveg, ában az üzemeltetése is а vagyo хikez е16 kötelezettsége szövegrész helyéb e üzemeltet ёsét kizárólag а vagyonkezel ő végezheti szöve g lép /310"d 390# 817^11 Ы 03/90/С3 ; шо.ад

12 Hatályát veszti а Vkszty. 63. (7) bekezdése. 11. '7. А kéюnényseprё-ipari kszszolg^itаtаsról szб1б évi ХС. törvény módosítása 12. (1) А kéményseprő-ipari közszolgáltatásrбl sz évi ХС. törvény (a továbbiakban ; Kstv.) 10/B. (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (1) А közszolgáltató а kibocsátott számlán szeгepl ő izеtendб összeg vonatkozásába n а számla kiküldésével vagy átadásával egyidej űleg részletes írásbeli tájékoztatást nyújt а természetes személy ingatlantulajdonosok, illetve társasházak és Iakásszövetkezetek хészé ге arról, hogy а rezsicsökkentés következtében а június 30-án általa jogszer űen alkalmazott díjhoz viszonyítva а közszolgáltatás díja mennyivel csökkent. Amennyiben а számlát kiállító közszolgáltató el őtt másik közszolgáltató is nyújtott szolgáltatást а július 1-jét követő id őszakban, 4y а korábbi közszolgáltató köteles az általa nyújtot t szolgáltatás tekintetében а megtakarítás összegének feltüntetéséhez szükséges adatokról а számlát kiállító szolgáltatót tájékoztatni, az adatvédelmi el őírások betartása mellett. (2) А Ksty. 10/I3. (3) bekezdése hеlyébe а következő rendelkezés lép. (3) А kéményseprő-ipaai közszolgáltatással Ssszеftiggésben elvégzett sormunkák utá n természetes személy ingatlantulajdonosok, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részér e kibocsátott számlák megfelelősége tekintetében а fogyasztóvédelmi hatóság jár e1. 8. А hulladékról szóló évi CLХХХУ. töэг véаy mődosftяsa 13. (I) А hulladék хбl sz évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban : kövеtkez6 rendelkezés lép : Ik) 42, (1) helyébe а (I) А hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében а közszolgáltat ó a) a2 ingatlanhasználók által а közszolgáltató szállítdeszkö2éhez rendszeresítet t gyűjtőedényben gy űjtött települési hulladékot a2 ingatlanhasználóktól összegy űjti és elszállítja ideértve а háztartásban képz ődő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az elkiilönítetten gyűjtött hulladék összegy űjtését és elszállítását is, b) а lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyűjti, illetv e átveszi és elszállítja, c) az általa üzemeltetett hulladékgy űjtő ponton, hulladékgyűjt ő udvaron gyűjtött vagy átvételi helyen átvett hulladékot összegyűjti és elszállítja, d) az elhagyott, illetve е11en őrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot összegyűjti, elszállítja ёs gondoskodik а hulladék kezelésé кбl, ha е z те а települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz бdésе kiterjed, l st o d 39o# 6t7^11 VI О Z/90/L3

13 e) gondoskodik az a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás köréb e tartozó hulladék kezelésé гől, а 1 цllаdékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény t iizerneltеtí, és g) jogszabály eltérő к~eпdelkezése hiányában legalább negyedévente, utólag az által a ellátott természetes személy ingatlanhasználók részére számlát állít ki. " (2)А Н. 83. (1) bekezdése helyébe а következi rendelkezés lép : (1) А közszolgáltató által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve а díjhátralék esedékességét lcövetбen rr еgtett intézkedésekre, valamint а hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyüjtás i kötelezettségre vonatkozó rendelkezések természetes személy ingatlanhasználókkal, társasházakkal, illetve lakásszövetkezetekkel szembeni megsértése esetén а fogyasztóvédelmi hatóság jár el. А fogyasztóvédelmi hatб ság eljárására az igyty.-t kell alkalmazni azzal, hogy а társasházakrбl szóló törvény szerinti társasházi közösség, továbbá а lakásszövetkezet az pgyty. alkalmazásában fogyasztónak nn.inёsüx, (3)А Ht. 91. (5a) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép : (5a) А 1cózszolgáltatб а kib оcsátоtt számlán köteles j61 láthat бan, színes m еzőben kiemelve feltüntetni а геzsicstskkentés eredményeképpen jelentkez ő megtakarítás összegét a z elszámolt időszak vonatkozásában, уа Iаmi лt а július 1 je óta eltelt idiszakban. длi елnyiben а számlát kiállít6 közszolgáltató el őtt másik közszolgáltató is nyújtot t szolgáltatást а július 1-ét követ ő idő szakban, úgy а ko гábbi közszolgáltató köteles az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében а m еgtaka гitás összegének feltüntetёséhez szüksége s adаtюkгól а számlát kiállító szolgáltatót tájékoztatni, az adatvédelmi el őírások betartása mellett. (4) А Ht а а következá (II) bekezdéssel egészül ki : (11) А (2) és (10) bekezdés szexirдtz, а közszolgáltatási díj legmagasabb mé гtél ёг е v о a аtkozб rendelkezések еt а közszolgáltatónak akkor is érvényesítenie kell, hа június 30-át követ ő en а m űszaki tartalom megváltozott, az azonban nem а természetes személy ingatlanhasználó kifejezett kérésére tö гtéпt, (5)А Н. а 41. alcímet megel őzően а következő 92/А. -sal egészül ki : 92/A. Azon kizszolgáltat6, amely az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények z6dosításár6i s évi... törvény hatályba lépéséig három hónapnál ritkábban állítot t ki számlát, е törvény hatályba lépését követ ő két hónapon ъеlül számla kibocsátására köteles. 9. А. Polgári Törv ёnykönyvről szóló évi V. törvény módosítása X4. А Polgári Törvénykönyvr ől szóló évi V. törvény 6 :22. (1) bek е2déséb еn az e törvény szövegгész helyébe а jogszabály szöveg lép /Ы O' д 390# 6V : I i Ы 03/90/CZ ; шо a^

14 10. А rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi L1V. t ő aгvёпу naódositása 15. (1) А rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló évi LIV. törvény (а továbbiakban: Rezs i tv.) 4. (2) bekezdése helyébe а kivetkező rendelkezés lép : (2) А víziközm ű-szolgáltató és közvetített víziközm ű-szolgáltatás nyújtása esetén а távhőszolgáltató а kibocsátott számlán szere рlő fizetendő összeg vonatkozásában а számla kiküldésével egyidej űleg köteles tájékoztatást nyújtania lakossági felhasználók részére az (I ) bekezdésben foglaltak teljesülésé гб l. А tájékoztatásnak összegszer űen tartalmaznia kell, hog y а rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna а lakossági felhasználót. (2) Az Rezsi tv. 4. (3) bekezdése helyébe а következб rendelkezés lép : (3) А víziközmű-szolgáltató és közvetített víziközmű-szolgáltatás nyújtása esetén а távhőszolgáltat6 а kibocsátott számlán köteles j61 láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni а rezsicsökkentés e гedményeképpen jelentkez ő megtakarítás összegét az elszámol t időszak vonatkozásában, valamint а július 1-je óta eltelt id őszakban. (3) Az Rezsi tv. а következ ő 7/A. -sal egészüi ki : 7/A. (1) А lakossági felhasználó sze гződésszegése esetén а közszolgáltatö az egyéb jogi úton megv аlósul6 igéпyéд Уё 1уеsités lehetősége mellett а lakossági felhasználó nem vagy пemn kizárólag számlatartozásból ered ő fizetési kötelezettségének bármilyen jogcímen történб érvényesítése érdekében jogosuit kintlév őség kezelési ei^ ахаst kezdeményezni. (2) А kintlévőség kezelési eljáxás s ОТán а közszolgáltató jogosult а lakossági felhasználó tartozással kapcsolatos adatait а tartozás behajtása érdekében ezzel foglalkozó, adatvédelmi lajst гmszámmal rendelkező külső szervezetnek (а továbbiakban : követeléskeze16) peres és peren kívüli eljárásra átadni (а továbbiakban: kintlév őség kezelési щegbizás), vagy engedményezni. A. kintlévőség kezelési eljárás során а követeléskezelő és а lakossági felhasználó köteles együttműködni. (3) А követelés engedményezésére csak egy éven túli díjtartozás vagy egyéb fizetés i igény behajtása ézdekéьеn keтiilhet sor. (4) А kintl ёv őség kezelési megbízás esetén а lakossági felhasználó fizetési könnyítési kérelmet (részletfizetés, fizetési haladék) nyújthat be а közszolgáltatóhoz. А kérelem elbírálásánál mérlegelési szempont а tartozás mértéke, az elszámolás módja, а fеlhaszná16 vagy fizet ő jellemz б fizetési magatartása és а számla lejá гatának ideje. А közszolgáltató а kedvezmény biztosítására nem köteles, illetve а lakossági felhasználó á1ta1 kért fizetési ütemezéstől eltérhet, továbbá а megáliapodás feltételéül szabhatja а tartozás bizonyo s részének egyösszeg ű, azonnali megfizetését /910"d 390# 617 : /90/C3 ; шо,i д

15 (5) Az (1) bekezdés szerinti esetben а közszoigáltató köteles а követeléskezel őt tájékoztatnia következ őkгё l : a) а lakossági felhasználó azопоsitásához szükséges személyes adatairól, а felhasználási hely azonosítójáról, b) а fizetési kötelezettség össz сgéről, jogcímér ő l, c) а fizetési kötelezettség b еazonositásához szükséges adatokról, így különösen а tartolássa l érintett számla sorszámáról, d) а fizetési kötelezettség esedékességér ő l. (6) Az (5) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott adatok ф51, а tartozáshoz kapcsoíbdó kamatokról, az egyéb költségekről, а fizetési hataridóről, továbbá а (7)-(8) bekezdésben foglalt j ogorvoslati 1ehet őségekx61 és azok joghatásairól а követeléskezcl6nek а lakossági felhasználót az első megkeresés alkalmával irásьаn, igazolható módon kézbesített küldeményben tájék оztatnia kе11. (7) Amennyiben а lakossági felhasználó az érintett fizetési kötelezettség tekintetébe n kifogást terjeszt eló а közszolgáltatбцál, а követeléskezel ő а közszolgáltató érdemi válasza lakossági felhasználó általi igazolt módon történő kézhezvételétől számított 30 napon belü l nem tehet további intézkedéseket а tartozás behajtására. А válaszban а közszolgáltat ó tájékoztatni köteles а lakossági felhaszх lót а (8) bekezdésben foglaltak szerinti jogorvoslat i lehet őségekr ől, továbbá arr61, hogy azoknak halasztó hatálya van а tartozás b еhajtása tekintetében. А közszolgáltató а lakossági felhasználó kifogásáról, annak beéгkezését követő 24 órán Ье IОI tájékoztatni köteles а követeléskezel őt. (8) А lakossági felhasználó а (7) bekezdés szerinti kifogás megtételét, továbbá аz arr a nyitva á11б válaszadási határidő leteltét követ őеn az érintett fizetési kötelezettség tekintetébe n а Magyar Energetikai ёs Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy а fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti. А követeléskezel ő а Hivatal, illetve а fogyasztóvédelmi hatóság jogerős döntéséig n еm tehet további intézkedéseket а tartozás behajtására. (9) Amennyiben а (7) bekezdés szerinti kifogás, illetve kérelem aia рjan а közszolgáltató, ahivatal, illetve а fogyasztóvédelmi hatóság xxaegállapítja, hogy а (4) bekezdés szerint megjeiölt fizetési kötelezettség nem megalapozott, а követeléskezel ő а tartozást nem hajthatja be. (10) А lakossági felhasználó beadványának intézése során а követeléskezel ő 15 napos határid őn belül köteles érdemben #rácban választ adni a lakossági felhasználó részérc." (4) A z Rсzsi tv. az következő 7/B. -sal egészül ki :,,(1) Amennyiben а számlát kiállitо közszolgáltató el őtt másik k őzszolgáitat6 i s nyújtott szolgáltatást а rezsicsökkentéssel érintett id őszakban, ú~y а ko тábbi közszolgáltató köteles az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében а megtaka гftás összegének feltüntetéséhez szükséges adatokról а számlát kiáilítб szolgáltatót tájékoztatni, az adatvédelmi el őíráso k betartása mellett. (2) А 7/A. és а 7/B. alkalmazásában közszolgáltató : villamosene гgia-kете skеdö é s а hálózati engedélyes, а földgázkeresked ő és а földgázelosztó, а távh őszolgáltat б, а víziközmű-szolgáltató és а kéményseprő-ipari közszolgáltató. А 7/A. alkalmazásában /910"d 390# 617 :ii trio3/90/lz

16 lakossági felhasználб: aki е törvény, а kéményseprő-ipari közszolgahatásról szóló év i ХС. törvény 10/A. -a, valamint а szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentéssöl, valamint egyes törvényeknek а további rezsicsökkentéssel összefiiggö mёdosításáгб1 szóló évi CXIV. torvény I. (1) bekezdése alapján а гezsicsökkeпtés jogosultja." (5) Az Rezsi tv. 8. (1) bekezdése helyébe а következ ő rendelkezés lép : (1) Az е törvénybe п foglalt lakossági díjakkal és azok tájékoztatásával összefügg ő rendelkezések, valamint а 7/A. -ban ёs а 7B. -ben foglaltak megsértés е esetén а (4) bekezdés kivételével а fogyasztóvédelmi hatóság jár el. (6) Az Rezsi tv, 8, -а а következё (4) és (5) bekezdéssel egészül ki : (4) А 7/A. -bon foglaltak megsértése esetén а Hivatal jár e1, ha az érintett fizetés i kötelezettséget zx еgalароz6 közszolgáltatói intézkedéssel szembeni panasz elbí каiаsára а Hivatal rendelkezik hatáskörrel. (5) А Hivatal és а fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában а követeléskezelő ügyfélnek minősül. (7) Аг Rezsi tv. а következ ő 10.. $а1 egészül ki : 10. Felhatalmazást kap а Когmány, hogy rendeletben határozza meg а közszolgáltatók követeléskezelési eljárására, valamint а követeléskezel ők és а lakosság i feffiasznál бk együttm űködésére vonatkozó részletes szabályokat. X. A szippantott szennyvízre vonatkozó геzsicsölckmtёsi61, valamint egyes törvényeknek а további гсг sics őlcke пtésse1 ö sszefüggő mбdositásár61 sг61б évi CXIV. törvény módosítása l6. A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes törvényeknek а további rezsicsökkentéssel összefügg ő m бdo5ításár6l sz évi СХIУ. törvény 1. (2) bekezdése а következő c) ponttal egészül ki : /Az (1) bekezdés vonatkozásában az alkalmazotti dfj' :/ c) Аг a) és b) pontban foglaltak alkalrк~ агhatóságának hiányában az adott települése n szolgáltatást teljesít ő szolgáltató által január 31. ёs június 30. közötti időszakban alkalmazott legalacsonyabb szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg (ьеi еёгtve az alapdíjat) ILI0'd 3 90# 6b :i1 V103/90/ 3

17 12. Az egységes közszolgáltatói számlaképr ől szóló évi C=ХУIII. törvény módosítása 17. (1) Аz egységes közszolgáltatói számlaképrő l szóló évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlakép tv,) szám и xхi е 11 ёkletéпek 2, pontja а számlakép jobb fels ő saxkának аz oldalszаm ё s а címzés közötti üres része tekintetében а Számla sorszáma : szöveggel egészül ki. (2) А Számlaké р tv. 2. számú melléklet 3. pontjának Tájékoztató adatok része helyébe а következő rendelkezés lép : Tájékoztató adatok : * Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetend ő ** А ге $ Сsökkentés а fоgуаsztбkаt а december 1 jén hatályos árképzés szerinti 1=1(5 számlaérték alapulvételével illeti meg, а tétel а már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszainolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- é s elszámoló számlák összességére Igyelemmel került meghatározásra. Következő leolvasás várhat б időpontja : А fogyasztásmér ő hitelességének lejárati ideje, i1l еtvе а méгбcsexe tervezett idбpozitja : AHК: ad б hatályán kívüli А számla közvetíte tt szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM) : Leol leolvasás elosztói engedélyes által ; Becs -- becsült; Dikt -- fogyasztó által diktált; E11 elosztói e11 епőгzés (3) А Százra аkёр tv. 4. számú melléklet 3. pontjának Tájékoztató adatok része helyébe а következő rendelkezés lép : Tájékoztató adatok : * Az elosztбi alaрdij fogyasztástól függetlenül fizetend ő ** А rezsicsökkentés а fogyasztókat а сecembeг 1 jéп hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, а tétel а már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási id őszakbaп kibocsátott rész- é s elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. Következő leolvasás várható időpontja : А fogyasztásznéxб hitelességének lejárati ideje, illetve а mér őcsere tervezett időpontja : AНК: adó hatályán kívül i А számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (LM) : Leol leolvasás elosztói engedélyes által ; Becs becsült ; Dzkt fogyasztö által diktált ; E11 elosztói e11enёrzés (4) А Számlakép tv. 10, számú zne11ék1 еt 3. pontjának Tájékoztató adatok része helyébе а következi rendelkezés lép : Tájékoztatб adatok : 1,6 930/810'd 390# 6 17 :I1 tri0 3/90/L 3

18 * Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetend ő. ** А rezsicsökkentés а fogyasztókat а december 1 jén hatályos árképzés szerinti bru tt ó számlaéпék alapulvételével illeti meg, а tétel а már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszáx хо1 sx idő szakban elért megtakarítás az eiszámolásx id őszakba п kibocsátott xész- é s elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra. I ёvetkezб leolvasás váxhat6 id őpontja; А fogyasztásmér ő hitelességének lejárati ideje, illetve а mérőcsere tervezett id őpontja: А k1ic: adó hatályán kívül i А számla közvetített szolgáltatást tartalmaz. Leolvasás módja (L1vI): Le01 leolvasás elosztói engedélyes álta1; Becs becsült ; Еikt fogyasztó által diktált; Ell elosztói ellenőrzés" 18. (1) А Számlakép tv. 9. számú mellékletének 3. pontjában а január 1 jén szövegrés z helyébe а jauáx 3 1-én szöveg lép. (2) А Számlakép tv. 10. számú mellékletének 3. pontjában а januar 1 jén szövegrész helyébe а 2013, januáx szöveg lép. 13. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésé v ei ОsszefiFggtS m6dosftásáröl szóló CCY II. törvény mёdosftása 19. Nem lép hatályba az egyes törvényeknek az új Polgári Torvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő módosításáról szóló CCLII. törvény 39. (2) bekezdése. 14. Záró rendelkezése k 20. (I) Ez а törvény а (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételével а kihirdetését követs napo n lép hatályba. (2) Az I. (1) bekezdés, а 4., az 5. (6) bekezdés, а 7. (6) bekezdés, а 12., а 13. (1) és (3) bekezdés, а 15. (3)-(7) bekezdés és а 16. а kihirdetést követб harmincadik napon lé p hatályba. (3) А 2. (4) bekezdés, az 5. (4) bekezdés, а 7. (5) bekezdés és а 9. (5) bekezdés január 1 jén légy hatályba /610'd 390# 6# :1I К 03I901L3 ; шо.i^

19 INDOKOLÁ S ÁLTALÁNOS INDOKOL,Á,S Az elmúlt években Magyarország Kormánya egyértelm{ivé tette, hogy kie melt és elsődlege s szempont kell legyen а fogyasztók jogainak hatékony védelme ёs а szükséges mértéki g történő megerősítése. $zen сél elérése érdekében több jogszabály is változott, amel y megeгёsítette а hazai fogyasztóvédelmi rendszert és elősegítette а tudatos fogyasztóvá válást. Szorosan kapcsolódik а területhez а rezsicsökkentés is, hiszen számtalan olya n ogszabálysértésre, kiskapura és szándékos félxeé т е1шеzésге derült fény а szolgáltatók részér ől, melyet azonnal kezelni kellett, hogy megszüntethessük а magyar háztartások kihasználását és félrevezetését. 7 е1еn törvényjavaslat alapját azon több tízezeтпуi állampolgári megkeresés képezi, amely a z elmúlt másfél év alatt érkezett, és amelyek kivétel nélkül kivi гsgalásxa kerültek. Ennek éxtelzвёъеп indokolta fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörének kiterjesztése а víziközmííszolgáltat6k üzletszabályzatának vizsgálatágya, а kéményseprő-ipari közszolgáltatók számlázási gyakorlatának e11en őrzésére, illetve elengedhetetlen а rezsicsökkentések vég gyekaajtásáга, valamint а fogyasztóvédelmi referensek foglalkoztatására vonatkoz ó ogalkotói célkitiízések pontosítása és egyéгtelművé tétele. További jelent ős változás, hogy а rezsipontok а törvényjavaslatnak köszö кzlaetően átfogó tájékoztatást és segítséget tudnak majd nyújtani valamennyi геzsicsökk еntésben érintett közszolgáltatással kapcsolatos kérdésben. Ezen tegyületek а villamos energia szolgáltatás, földgázszolgáltatás, távhőszolgáltatás, víziközmií-szolgáltatás, hulladékgazdálkodás i közszolgáltatás, kéményseprő-ipari közszolgáltatás, nem közm űvel összegyűjtött szennyvízszolgáltatás, illetve а palackos és vezetékes РВ gázszolgáltatás. А fogyasztói tájékozottság el ősegítése érdekében valaxne ппуi közszolgáltatást végz ő vállalkozás köteles 1еsz saját, önálló kizárólag а kёzszolgáltat бi tevékenységr бl info gy л Сiót nyгíjtb- honlapot üzemeltetni. lvleghatá*ozásra keгül а közszolgáltató honlapján kötelez ő elleggel feltüntetend ő adatok és informáciök köre, amely alapján а fogyasztók könnyedén hozzá tudnak férni а legfontosabb alapvet ő közszolgáltatási ínformációkhoz. А jogszabály а ;fentieken ~úl számos olyan intézkedést tartalmaz, amely а fogyasztók érdekei t erősíti. Tlyen többek között а távhőszolgáltatás esetén а fizetési hatáгidő kibővítése, а hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén а számlázási gyakoriság egységesítése, а követeléskezelésre és elévцlés кe vonatkozó jogszabályok módosítása, illetve а száml аkёp törvény technikai je11egü módosítása. A törvényjavaslat további technikai jellegű módosításokat is tartalmaz /0 30' д Z90# 09 :ii /90/CZ

20 RÉS.ZLLTLS INAOKOLÁ.S Az.1., -h Оz А fogyasztók érdekei megkívánják, hogy а közszolgáltatók а kor elvárásainak megfelel ően honlapot működtessenek, és ott eiёг hetбvé tegyék а I е galapvetsbb ánforшас iókat. А fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatására vonatkozó szabályok egy ёrtelm űvé tétele érdekében indokolt annak xögzítése, misгегint fogyasztóvédelrк~zi ге егеns áltаl elvégzett szaki г лупаk az 8t foglalkoztató vállalkozás tevékenységéhez kell igazodnia. Е2 alapján például аг elektronikus hírközléssel kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozásna k elektronikus hírközlési szakirányból, a2 utazássгегуегési, -közvetítési területen tevékenyked ő vállaikozásnak idegenforgalmi szakirányból, а kt5zsгоlgáltatóknak közszolgáltatások szakirányból, а kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásnak kereskedelm i szakirányból, valamint fog у asxtбvédelmi alaр iszвег et еkb б l képesítési bizonyítvánnyal rendelkező fogyasztóvédelmi referenst kell alkalmaznia. А módosítás következtében egyértelm űvé válik аг is, hogy azon esetben, amikor egy cég kereskedelmi és olyan közszolgáltatási tevékenységet is folytat, amely nem közüzemi tevékenység, így а közszolgáltatások s гаki г пуьаzх 16/6 területekkel nexn foglalkozik, цgy az ilyen vállalkozásnak olyan fogyasztóvédelmi referenst kell foglalkoztatnia, aki fogyasztóvédelm i alapismeretek mellett kereskedelmi szakirányból is rendelkezik képesítési bizonyítvánnyal. А (3) bekezdés szerinti módosítás azt szolgálja, hogy valamennyi szolgáltatási területen, fgy а nem közművel összegyűjtött háztaгtási szennyvíz-, а kéménysepгё-ipa тi közszolgáltatást, уа lагпizlt а vezetékes PВ-gáz szolgáltatást és а PB-gáz tartályban vagy palackban történ ё forgalmazását érint ő területen is а fogyasztói igényérvényesítést el ősegítő teljes kör ű információt kaphassanak az érdekl ő d ő fogyasztók а fogyasztóvédelmi xe г sipontokon. А hoz Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvényt а гегsicsökkentéshе z kapcsol б d б an аг egyes t ő rvényeknek а Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefügg ő módosításáró l szóló évi CCI.II. törvény 31. módosátotta. Аz ágy bevezetett тепdelkezések gyako г lаt i аlkаlm аzása soг а felixierill г problémák kiküsz бbölése érdekében а javaslat pontosabb és részletesebb meghátároгást ad а számlázási rendszerek tanúsításával összefüggésben. А 4. -hoz А fogyasztók számára gyakran okoz nehézséget, hogy а távh ősгаmlájuk kézhezvétele é s annak fizetési hatáтideje között пеm á11 гепdelkezésük те mеgfe1e16 idб а számla kiegyenlítésére. Ar ц~ а1 érdek ёьеп, hogy а távhб s го lgált аtё szánхlá гási gyakoг 1 а а а felkдаszzxálök száxr ага kiszáк~i Юiаtбbbá váljon, szükséges annak jogs2abályi szinten történ ő rögzítése а földgáz-, illetve а villamosenergia-szolgáltatás területén hatályban lév ő szabályozással összhangban --, hogy а távhő s го lgáltat б а számla felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon köteles gondoskodni, hogy а számla kiegyenlítésére а felhasználónak а kézhezvételtől számátott legalább 15 nap rendelkezéséге álljon /I30'd 390# о9 :11 К oz/ эo/ z

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2.

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2. dlllll awa 11 -Ilit"i Í1~1I v A\ ; 11111_ 1111 /111. 11111,. G:sxá ytíkés Fliv*tal a +ári\ --j /.11 b ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő r!, ez,. 7014 R`n t1.7. Módosító iavaslat Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról*

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 137. szám 13901 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1)

Részletesebben

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról. 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a

Részletesebben

A Gazdasági bizottság jelentése

A Gazdasági bizottság jelentése Az Országgyűlé s Gazdasági bizottsága Kijelölt bizottság A Gazdasági bizottság jelentése az Egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/466. szám) részletes vitájáról

Részletesebben

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

T/ 4s/4 c. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító iavasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére T/ 4s/4 c Ér:watt 2014 SZE Z `, S, Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése :b, :m- 'l/f~'w4~&fid stijnié~inrry3 `il : ~1 1 4~ő / r. :.... mmium.reri; -~~ _Illf$ m i~ 11111 '.1 : ;, 2014 SZEL 1 18. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága A Törvényalkotási bizottság összegz

Részletesebben

É-:-kzctt : 201 4. Tisztelt Elnök Úr!

É-:-kzctt : 201 4. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága É-:-kzctt : 201 4 Módosított egységes iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló

Részletesebben

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény

OrszággyíílcsH iramak. 2013. évi... törvény OrszággyíílcsH iramak 7a '1 : A -rpj (,~.e7c,. 2013 MÁJ 17. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr ől, valamint egyes

Részletesebben

2014. évi... törvény cгarх ny$z, /~~ 6 6 /,2J1

2014. évi... törvény cгarх ny$z, /~~ 6 6 /,2J1 2014. évi.... törvény cгarх ny$z, /~~ 6 6 /,2J1 egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosítás g a,4 ^7^ 2 Q 1. А fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) А fogyasztóvédelemr

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető

dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető dr. Bedecs Valéria koordinációs és szervezési főosztályvezető Az egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2012. (XII.22.) NFM rendelet 2013. január

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 2014.10.1. és 2014.10.6. között hatályos szöveg A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz

Részletesebben

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról

Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról Összefoglaló az egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/466. számú törvényjavaslatról 2014. június 27-én került benyújtásra a Magyar Országgyűlés elé az egyes közszolgáltatási tárgyú

Részletesebben

t' sála tata Érkezeti :?Qjf. DEC 0 1 Tisztelt Elnök Úr!

t' sála tata Érkezeti :?Qjf. DEC 0 1 Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő t' sála tata zag 4 Érkezeti :?Qjf. DEC 0 1 Zo Módosító iavasla t Dr. Kövér László úrna k az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

A díjképzés általános szabályai

A díjképzés általános szabályai A díjképzés általános szabályai Ht. 46. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat - a vegyes hulladék mennyiségével arányosan a költségekre, továbbá az árakra, illetve a díjra vonatkozó közgazdasági

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról*

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról* A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.12.31-2013.12.31 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.23-2013.12.30 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba. 2013. évi CLXXXVIII. törvény Hatályos: 2013.11.22-2013.11.22 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

/149. 2015. évi... törvény. az energiaárak világpiaci csökkenése pozitív hatásainak а lakossághoz történő igazságos

/149. 2015. évi... törvény. az energiaárak világpiaci csökkenése pozitív hatásainak а lakossághoz történő igazságos itl^^,,.:.у 2г>rг+ : 1 _ /149 i ь :\'isi'tííi l 2015. évi.... törvény Erkez tt : 2 @ 15 JA N 1 Q. az energiaárak világpiaci csökkenése pozitív hatásainak а lakossághoz történő igazságo s eljuttatása érdekében

Részletesebben

2013. évi. törvény. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása. ebben az elszámolt időszakban:

2013. évi. törvény. A rezsidíj csökkentésre vonatkozó kormányhatározat eredményeképpen az Ön megtakarítása. ebben az elszámolt időszakban: T/12307 számú törvényjavaslat 2013 évi törvény az alapvető szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók hiteles és pontos tájékoztatása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról A lakossági terhek

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat Fidesz Magyar Polgári Szövetsé g Képvisel őcsoportj a ORMgiy is tr~irlácsy

Részletesebben

A közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskör változások

A közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskör változások A közszolgáltatásokkal kapcsolatos hatáskör változások Közszolgáltatás fogalma a fogyasztóvédelemről szóló 1997.éviCLV. törvény (Fgytv.) 2.. h.) szerint Közszolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény

1 Tervezet, amelyet a Kormány nem tárgyalt meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának évi... törvény 1 2016. évi... törvény az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról 1. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013.11.22. és 2013.11.22. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet

Részletesebben

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165033.259047 1. oldal, összesen: 42 oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 2014.02.18 2014.07.31 6 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről Az Országgyűlés

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 (2014. január 1-jén hatályos szövegállapot) 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel

Részletesebben

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58.

A bizottság a törvényjavaslat ának a következő módosítását javasolja: 58. Hivatkozási szám a TAB ülésén: 3. (T/6410) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2014.2.18. és 2014.7.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. melléklet a

Részletesebben

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról

T/7397. számú törvényjavaslat. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. november 1 2015. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere

Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Mátraterenye Községi Önkormányzat Polgármestere Szám: /2015/I. Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség Irományszám A Q 51 d I Érkezett 2016 MÁJ 12. Módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A rezsicsökkentések végrehajtására és a kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi elıírások teljesítésének ellenırzésérıl a közszolgáltatások körében Budapest,

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.II.18. - 2014.VII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1

2015. évi CCXXI. törvény. a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 Hatály: közlönyállapot (2015.XII.22.) 2015. évi CCXXI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról 1 1. (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.

Részletesebben

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény

Irományszám. T-I 502, 8. 2015. évi... törvény .c4,4m.,,^y^ ytc,s~le tkale Irományszám. T-I 502, 8 Érkezett: 2015 J ú N 1 á. ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2015. évi... törvény A szerencsejáték szervezésér ől szóló 1991. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény í,na ',,ággyűlés Hivetftl4 irc inánys á n : ~ p.2.j 1 t U &icezelt : 2015 AUG I a, 2015. évi.... törvény az energiaárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a rezsicsökkentése k végrehajtásáról szóló

Részletesebben

2013. évi CXIV. törvény

2013. évi CXIV. törvény 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésr l, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefügg módosításáról 1 1. (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995.

Részletesebben

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései

Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései Az energiahatékonyságról szóló törvény fogyasztóvédelmi kérdései 2012/27/EU irányelv 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Távhő Cselekvési Terv Nemzeti

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2016.XII.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2016.VII.1. - 2017.III.31. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület július 12.-bi nyilvános ülésére Napirend: 1. Ügyiratszám: /2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. július 12.-bi nyilvános ülésére Tárgy: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatályos: 2014.10.07-2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki:

2. (1) Az Ör. 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a következő f) ponttal egészül ki: Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(III..) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 3/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról*

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 85769 2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról* 1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása 1. (1) A fogyasztóvédelemről

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Hatály: 2014.VIII.1. - 2014.X.6. 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Ózd, június 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1

2013. évi LIV. törvény. a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 1. oldal 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 1 A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel - a közüzemi szolgáltatási területeken való

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi adatok

Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelmi adatok Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti adat- és információ közzététel: a./ A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve: Halasi Városgazda Beruházó,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E Képviselő-testülete MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

Országgy ű lés Hivatala Irományszám : Érkezett: 2016 NOV 08. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy ű lés Hivatala Irományszám : Érkezett: 2016 NOV 08. Tisztelt Elnök Úr! Országgy ű lés Hivatala Irományszám : AtM.5 Országgyűlési képvisel ő Érkezett: 2016 NOV 08. Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Képviselői önálló indítvány Törvényjavaslat kezdeményezése

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

2011. évi törvény. a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l *

2011. évi törvény. a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l * t) sz3gqyúlés hivatala 'roma r. s, " -T-/ y1 ti I1G Érkezett: 2011 DEC 2 O. 2011. évi törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l * Az Országgyűlés a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatások

Részletesebben

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1

2013. évi CLXXXVIII. törvény. az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 1. oldal 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1 Kihirdetve: 2013. XI. 21. 2 Módosította: 2015. évi CCXI. törvény 12. (5) a). az egységes közszolgáltatói számlaképről 1 Az Országgyűlés - összhangban az Alaptörvény

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Krancziczki Ágnes Közszolgáltatási és koordinációs munkatárs Budapest, május 26.

Krancziczki Ágnes Közszolgáltatási és koordinációs munkatárs Budapest, május 26. Következő időszak feladatai, folyamat ábrák Krancziczki Ágnes Közszolgáltatási és koordinációs munkatárs Budapest, 2016. május 26. Adatszolgáltatás Az adatszolgáltatási kötelezettséget előírja: 69/2016.

Részletesebben

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.)

5/2016. (VII. 1.) 4/2016. (V.27.) Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00003-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Az E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. (székhely: 1051. Budapest, Széchenyi I. tér 7-8.) kötelezem arra, hogy

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. júniusi ülésére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 17., hétfő Tartalomjegyzék 2014. évi XI. törvény A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

Érkezett ' 2016 AUG évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló évi XLVI. törvény módosításáról

Érkezett ' 2016 AUG évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló évi XLVI. törvény módosításáról VrsZa99YU'es nlvawi a Irományszám : I A A $ Érkezett ' 2016 AUG 2 9. 2016. évi... törvén y Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosításáról 1. Az Országos Magyar Vadászkamaráról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ófehértó Község

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a szemétszállítási díjjal kapcsolatos intézkedésekről

Tárgy: Tájékoztató a szemétszállítási díjjal kapcsolatos intézkedésekről Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Szuromi Krisztina jegyző Tárgy: Tájékoztató a szemétszállítási díjjal kapcsolatos intézkedésekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város p olgárm estere. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város p olgárm estere. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város p olgárm estere Szám: 11612/2016. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐLAP E-szám: 59/2016. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 7/2014. (VI. 26.) rendelet

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben