A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai az INTOSAI szakmai standardok keretrendszere (fordítás 1 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai az INTOSAI szakmai standardok keretrendszere (fordítás 1 )"

Átírás

1 INTOSAI Szakmai Standardok Bizottság A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai az INTOSAI szakmai standardok keretrendszere (fordítás 1 ) Elıszó INTOSAI szakmai standardok és útmutatók keretrendszere A keretrendszer megalkotásának célja, hogy az INTOSAI tagjai számára világos áttekintést biztosítson az INTOSAI standardjairól és útmutatóiról, valamint lehetıvé tegye az ezekhez való könnyő hozzáférést. A keretrendszer célja, hogy - az INTOSAI Stratégiai Tervével összhangban nagyobb figyelmet fordítson, és jobban összpontosítson a szakmai standardokra, valamint hangsúlyt fektessen az INTOSAI standardalkotó tevékenységére, a tágabb értelemben vett ellenırzés-szakmai közösség körében is. A javasolt keretrendszert a Szakmai Standardok Bizottságának (Professional Standards Committee - továbbiakban: PSC) Irányító Testülete dolgozta ki a 2005 októberében (Oslo, Norvégia), a 2006 májusában (Washington, Egyesült Államok) és a 2006 szeptemberében (Yaoundé, Kamerun) megrendezett ülésein. A javaslatot az INTOSAI Kormányzótanácsa 2006 novemberében elfogadta, majd ezt követıen a nyilvános tervezetet minden INTOSAI tag részére megküldte. A tervezetre beérkezett nagyszámú támogató vélemény figyelembevételével a PSC Irányító Testülete a 2007 áprilisában (Manama, Bahrein) megrendezett ülésén úgy határozott, hogy a javaslatot a XIX. INCOSAI (2007. november, Mexikó) elé terjeszti jóváhagyásra. A dokumentumban bemutatott keretrendszer a PSC irányító testületi tagok közös erıfeszítésének eredménye. Az Irányító Testület az alábbi országok legfıbb ellenırzı intézményeit foglalja magában: Bahrein, Belgium, Brazília, Kamerun, Kanada, Kína, Dánia, Franciaország, Olaszország, Marokkó, Új-Zéland, Norvégia, Portugália, Svédország és az Egyesült Államok. Szeretném megköszönni a PSC Irányító Testület minden tagjának, valamint a munkában közremőködı valamennyi legfıbb ellenırzı intézménynek a támogató együttmőködést. Külön szeretnék köszönetet mondani a PSC Célterületi Kapcsolattartójának, a portugál számvevıszéknek a folyamatos támogatásért és az együttmőködési készségért. Külön elismerés illeti meg Ausztria, Belgium, Brazília és Bahrein legfıbb ellenırzı intézményeit, amelyek felelısek voltak a fordítási feladatok elvégzéséért. Koppenhága, november Henrik Otbo a dán számvevıszék vezetıje az INTOSAI Szakmai Standardok Bizottságának elnöke 1 Fordította: Ákos Endre számvevı tanácsos, fıtanácsadó (2008) Lektorálta: az ÁSZ Módszertani Bizottságának Terminológiai és Fordításlektorálási Munkacsoportja (2009) PSC Titkárság: Rigsrevisionen (DÁN SZÁMVEVİSZÉK) Landgreven 4 P.f Koppenhága K Dánia Tel.: Fax:

2 - 2 - Bevezetés Az INTOSAI évi Stratégiai Terve az 1. számú célkitőzés keretében elıirányozta, hogy a tagokra vonatkozó szakmai standardokat korszerősített keretrendszerbe foglalja. A Szakmai Standardok Bizottsága (PSC) ezért elhatározta, hogy az összes meglévı és új INTOSAI standardot és útmutatót egy egységes keretrendszerbe foglalja A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai (International Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI) elnevezéssel. Valamennyi standard és útmutató a honlapon - meghatározott osztályozási elvek szerint számozva - lesz elérhetı. A dokumentumok rendszerszerő osztályozása, valamint az új elnevezések elısegítik a standardokkal és útmutatókkal kapcsolatos általános ismeretek bıvítését és megkönnyítik azok gyakorlati alkalmazását az INTOSAI közösségben és általában a közigazgatásban. Az INTOSAI döntése a keretrendszer bevezetésérıl nem érinti a már meglévı dokumentumok tartalmát. Minthogy a legfıbb ellenırzı intézmények nemzeti szervezetek, maguk döntenek arról, hogy saját törvényi felhatalmazásuk keretei között alkalmazzák-e az ISSAI-kat. Az INTOSAI standardok és útmutatók közös keretrendszere A keretrendszer a benne foglalt összes dokumentummal együtt a www. issai.org honlapon érhetı el. A keretrendszer az alábbi elveket követi: A keretrendszer tartalmazza az összes olyan dokumentumot, amelyet az INTOSAI kongresszusai (INCOSAI) azzal a céllal hagytak jóvá, hogy a legfıbb ellenırzı intézmények által használt szakmai standardoknak irányt szabjanak. A dokumentumok felsorolása egy meghatározott számozási rendszert követ. A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI) elnevezés a legfıbb ellenırzı intézmények feladatait érintı dokumentumok összefoglaló neve. Így minden egyes dokumentum egy ISSAI-számot kap. Az INTOSAI GOV elnevezés INTOSAI Guidance on Good Governance (INTOSAI jó kormányzás iránymutatása) azokra a dokumentumokra vonatkozik, amelyeket az INTOSAI a közigazgatási szervek tekintetében adott ki iránymutatásként, például a belsı kontrollok és a számvitel területén. Ezek a dokumentumok négyjegyő INTOSAI GOV számot kapnak. A keretrendszer hangsúlyt helyez a dokumentumok közötti hierarchikus viszonyra. Az ISSAI-megjelölés számjegyeinek száma jelzi a dokumentum hierarchiában elfoglalt helyét. Az INTOSAI dokumentumok hierarchiája Amint azt az INTOSAI XVII. Kongresszusa által 2004-ben jóváhagyott INTOSAI Etikai Kódex és Ellenırzési Standardok elıszava hangsúlyozza, az INTOSAI dokumentumok egy négyszintő hierarchiát alkotnak: 1. szint: A Limai Nyilatkozat (The Lima Declaration) 2. szint: Az INTOSAI Etikai Kódexe (The INTOSAI Code of Ethics) 3. szint: Az INTOSAI ellenırzési standardok (The INTOSAI Auditing Standards), amelyek az ellenırzési munka elvégzésének alapkövetelményeit és -elveit tartalmazzák. 4. szint: Az INTOSAI végrehajtási útmutatók (INTOSAI Implementation Guidelines), amelyek különbözı témákra vonatkozóan részletesebb iránymutatást tartalmaznak. Az új ISSAI keretrendszerben ezt a négy szintet a következık szerint fejlesztik tovább:

3 szint: Alapvetı elvek (Founding Principles). Ez a szint az INTOSAI alapvetı elveit fogalmazza meg. Ezeket a Limai Nyilatkozat (The Lima Declaration) tartalmazza. 2. szint: A legfıbb ellenırzı intézmények mőködésének elıfeltételei (Prerequisites for the Functioning of Supreme Audit Institutions). E szint dokumentumai az alapvetı elveket figyelembe véve kidolgozzák a legfıbb ellenırzı intézmények megfelelı mőködésének és szakmai tevékenységének elıfeltételeit. Ezek a dokumentumok magas szinten olyan általános megállapításokat és elveket fogalmaznak meg, amelyek nem szorulnak gyakori változtatásra. A PSC az INTOSAI XIX. Kongresszusán javasolni fogja egy új, a függetlenségrıl szóló Mexikói Nyilatkozat elfogadását 2, valamint tervezi az átláthatóság és elszámoltathatóság elveinek kidolgozását, melyeket 2010-ben az INTOSAI XX. Kongresszusa hagyna jóvá. A meglévı Etikai Kódex, valamint egy, a jövıben elkészülı, az ellenırzés minıségérıl szóló dokumentum szintén ehhez a szinthez tartozik. 3. szint: Ellenırzési alapelvek (Fundamental Auditing Principles). E szint dokumentumai az 1. és 2. szint dokumentumain alapulnak és a közszféra szervezeteinél végzett ellenırzések alapelveit tartalmazzák. Ahogy az intézményi kérdéseket a 2. szint dokumentumai szabályozzák, úgy a 3. szint dokumentumai az ellenırzés lefolytatásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Az ellenırzési alapelvek jelenleg az INTOSAI ellenırzési standardokat tartalmazzák, amelyek a következı fejezeteket foglalják magukba: 1. A számvevıszéki ellenırzés alapelvei, amelyek az ellenırzés alapkövetelményeit, általános elveit tartalmazzák. 2. A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai, amelyek a képzettséggel, függetlenséggel, összeférhetetlenséggel, szakmai hozzáértéssel, megfelelı gondossággal stb. kapcsolatos követelményeket tartalmazzák. 3. A számvevıszéki ellenırzés lefolytatásának standardjai, amelyek részletesebb útmutatást tartalmaznak például a tervezésre, az ellenırzési bizonyítékra, a pénzügyi beszámoló és a belsı kontroll elemzésére vonatkozóan. 4. A számvevıszéki ellenırzés jelentéskészítési standardjai, amelyek a pénzügyi ellenırzési jelentés elkészítésére (az ellenırzési véleményre), a szabályszerőségi és teljesítményellenırzési megállapításokra, valamint a jelentés elkészítésére vonatkozó standardokat tartalmazzák. E standardok fontosságának hangsúlyozása és a továbbfejlesztéshez szükséges rugalmasság biztosítása érdekében mind a négy fejezet saját ISSAI-számot kap, és a fejezeten belüli tételek ennek megfelelıen átszámozásra kerülnek. 4. szint: Ellenırzési útmutatók (Auditing Guidelines). E szint dokumentumai az ellenırzési alapelveket specifikusabb, részletesebb, az ellenırzési tevékenységet segítı útmutatókká formálják, amelyek felhasználhatóak a napi ellenırzési feladatok elvégzése során. A 4. szint magában foglalja a pénzügyi, teljesítmény- és megfelelıségi ellenırzések végrehajtási útmutatóit. A pénzügyi ellenırzés végrehajtási útmutatóit a PSC Pénzügyi Ellenırzési Útmutatók Albizottsága (FAS) dolgozza ki. Ezek az útmutatók a pénzügyi beszámolók ellenırzésére vonatkoznak és azokon a nemzetközi könyvvizsgálati standardokon (International Standards of Auditing - ISA s) alapulnak, amelyeket az IFAC (International Federation of Accountants Könyvvizsgáló Nemzetközi Szövetsége) Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyossági Standardok Testülete (IAASB International Auditing and Assurance Standards Board) adott ki. Az INTOSAI pénzügyi ellenırzési útmutatói az IAASB által kiadott ISA standardból és az INTOSAI által 2 A dokumentumot az INTOSAI XIX. Kongresszusán, Mexikóban elfogadták.

4 - 4 - készített alkalmazási javaslatból fognak állni, mely utóbbi kiemeli az eltéréseket és azokat a további részleteket, amelyeket a közszféra ellenırzésében figyelembe kell venni. Az ISSAI-szám hivatkozást tartalmaz az ISA-számra. Például az ISSAI 1240 számú dokumentum egy egyesített dokumentumot fog jelenteni, amely az ISA 240-es standardból és az INTOSAI alkalmazási javaslatból áll. A teljesítményellenırzés végrehajtási útmutatóit az INTOSAI magyarországi Kongresszusa hagyta jóvá 2004-ben. A PSC Teljesítményellenırzési Albizottsága, amelynek elnöke Brazília, mérlegelni fogja a teljesítményellenırzésre vonatkozó kiegészítı iránymutatások kidolgozását. Az INTOSAI XIX. Kongresszusán 2007-ben a PSC javasolta a megfelelıségi ellenırzés végrehajtási útmutatóinak kidolgozását is. Ezeket a PSC Megfelelıségi Ellenırzési Albizottsága dolgozta ki és a következı években további útmutatókkal egészíti ki. A keretrendszer 4. szintje speciális kérdésekre vonatkozó útmutatókat és kiegészítı anyagokat is tartalmaz, mint például a privatizáció és az államadósság ellenırzése, környezetvédelmi kérdések és nemzetközi szervezetek ellenırzése. Már több ilyen útmutató kidolgozásra került, melyeket az INTOSAI kongresszusai jóváhagytak. A Stratégiai Terv 3. célkitőzésének megfelelıen készülı további - a keretrendszerbe tartozó - dokumentumok ugyancsak a 4. szinthez fognak tartozni. Az INTOSAI jó kormányzás iránymutatása (Guidance for Good Governance INTOSAI GOV) Az INTOSAI szakmai standardjai nem korlátozódnak az ellenırzési standardokra és iránymutatásokra. Iránymutatásaival az INTOSAI egyben értékes forrás a kormányzati irányítási tevékenység számára, a belsı kontrollok és a számvitel területén is. Ezek a dokumentumok nem az INTOSAI ellenırzési standardokra vezethetık vissza, hanem az INTOSAI által kidolgozott, iránymutatást tartalmazó dokumentumok körébe tartoznak, és ilyen minıségükben helyet kapnak a keretrendszerben. E dokumentumtípus - jelentısége és eltérı jellege hangsúlyozása érdekében - az INTOSAI jó kormányzás (Good Governance) iránymutatása elnevezést kapja, amelynek rövidítése INTOSAI GOV. A számozásra a számokat tartják fenn A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI) osztályozási elvei Az INTOSAI Szakmai Standardok Bizottsága (PSC) a következı elvek alapján fog dönteni a dokumentumok megfelelı osztályozásáról: 1. A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI) magukban foglalják mindazokat a dokumentumokat, amelyeket az INTOSAI kongresszusai hagytak jóvá azzal a céllal, hogy útmutatásként szolgáljanak a legfıbb ellenırzı intézmények szakmai standardjaihoz. Ez magában foglalja a jogi, a szervezeti és a szakmai elıfeltételekkel kapcsolatos ajánlásokat csak úgy, mint az ellenırzések lefolytatására és más feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlásokat, amelyekkel a legfıbb ellenırzı intézményeket megbízhatják. Ahol helyénvaló, az ISSAI dokumentumok kiterjedhetnek a jó gyakorlat példáinak leírására is. 2. Minden dokumentum egy 1-4 számjegybıl álló ISSAI-számot kap. A számjegyek száma jelzi a dokumentumnak a hierarchiában elfoglalt helyét, pl.:

5 szint: Alapvetı elvek (Founding Principles) az INTOSAI alapvetı elveit tartalmazza a Limai Nyilatkozat. 2. szint: A legfıbb ellenırzı intézmények mőködésének elıfeltételei (Prerequisites for the Functioning of Supreme Audit Institutions) meghatározzák és megmagyarázzák a legfıbb ellenırzı intézmények megfelelı mőködésének és szakszerőségének alapvetı elıfeltételeit. 3. szint: Ellenırzési alapelvek (Fundamental Auditing Principles) a közszféra szervezetei ellenırzésére vonatkozó alapelveket tartalmazza. 4. szint: Ellenırzési útmutatók (Auditing Guidelines) az ellenırzési alapelveket specifikusabb, részletesebb, az ellenırzési tevékenységet segítı útmutatókká formálják, amelyek felhasználhatóak a napi ellenırzési feladatok végzéséhez. 3. Az INTOSAI dokumentumok eredeti elıterjesztéseihez főzött elıszavak vagy bevezetı megjegyzések nem képezik az ISSAI részét a 2., 3., és 4. szinten, kivéve, ha a szövegnek van olyan célja, hogy útmutatásként szolgáljon a legfıbb ellenırzı intézmények szakmai standardjaihoz. Az elıszavakban és bevezetı megjegyzésekben szereplı ilyen információk kiegészítésképpen kerülnek közlésre a honlapon az ISSAI dokumentummal kapcsolatban. 4. Az 1000-rel (vagy 100-zal, vagy 10-zel) osztható számokat általában az általános témakörő dokumentumok kapják, míg a további számokat x001 - x999 (vagy xx01 - xx99, vagy xxx1 - xxx9) az adott általános tárgykörön belül a specifikusabb tárgyú dokumentumok kapják. 5. Az számokat a 4. szintnek (végrehajtási útmutatók) tartják fenn, és különbözı témáknak fenntartott csoportokra bontják. A PSC albizottságai és a 3. célkitőzés munkacsoportjai felelısek az osztályozásért a hozzájuk tartozó területeken. 6. Ha szükséges, az ISSAI dokumentumon belül egy adott pontra (vagy bekezdésre, albekezdésre) lehet hivatkozni úgy, hogy a pont számát és az ISSAI-számot egy / jellel összekapcsoljuk. (Például az ISSAI 3000/5.4. az ISSAI 3000-en belül az 5.4. pontra vonatkozik). 7. Azoknál a dokumentumoknál, amelyek az IFAC/IAASB ISA (vagy ISQC) standardjain alapulnak, az ISSAI-szám utolsó három számjegye megegyezik az ISA (vagy ISQC) számmal. Az ISSAI-szám jelzi a nemzetközi könyvvizsgálati standardot (ISA), valamint azokat az eltéréseket és kiegészítı iránymutatásokat, amelyeket az alkalmazási javaslat tartalmaz. Az alkalmazási javaslatok pontjait P1, P2, P3, stb. számok jelölik, nehogy összetéveszthetı legyen a nemzetközi könyvvizsgálati standardokban (ISA) található pontok számozásával. 8. Ha szükséges, az ISSAI dokumentumhoz függelék tartozhat, amely a fı dokumentumban megfogalmazottak további kifejtéseit tartalmazzák. A függelék pontjait A1, A2, A3, számokkal kell jelölni, nehogy összekeverhetı legyen a fı dokumentumban található pontok számozásával. Hangsúlyozni kell, hogy az összes meglévı INTOSAI dokumentumot a keretrendszer tartalmazni fogja. Az INTOSAI jó kormányzás iránymutatása (INTOSAI Guidance for Good Governance INTOSAI GOV) 9. Az INTOSAI jó kormányzás (Good Governance) iránymutatása magában foglalja azokat az INTOSAI kongresszusai által jóváhagyott dokumentumokat, amelyek a belsı kontrollal, a

6 - 6 - számviteli standardokkal és egyéb, az igazgatási felelısségi körbe tartozó kérdésekkel kapcsolatos iránymutatásokat tartalmazzák. Ez magában foglalja azokat a dokumentumokat, amelyek útmutatást adnak a legfıbb ellenırzı intézményeknek a közigazgatási szervek által megvalósított intézkedések szakszerő értékeléséhez, vagy útmutatást adnak a közigazgatási szerveknek, illetve ösztönzik a jó kormányzás -t (Good Governance). 10. E dokumentum-kategória számára a számokat tartják fenn, és az ISSAI rövidítés helyett az INTOSAI GOV rövidítést használják. Ezzel a módosítással az osztályozási elvek vonatkoznak ezekre a dokumentumokra is. Egyéb dokumentumok: 11. Egyéb dokumentumok mint pl. a jelentések, a glosszáriumok, a szervezetek felsorolása vagy a példatárak nem kapnak számot. Ezeket csak a vonatkozó ISSAI vagy INTOSAI GOV dokumentum mellékleteként lehet a keretrendszerbe foglalni. A meglévı INTOSAI Etikai Kódex és Ellenırzési Standardok címő dokumentum ( INTOSAI Code of Ethics and Auditing Standards ): 12. Az INTOSAI évi Kongresszusa által jóváhagyott INTOSAI Etikai Kódex és Ellenırzési Standardok elnevezéső dokumentumot öt dokumentumra osztották fel és mindegyik saját ISSAI-számot kapott. Az Etikai Kódex a 2. szinthez, miközben az ellenırzési standardok négy fejezetének mindegyike külön-külön a 3. szinthez tartozik. A pontok száma megváltozott, mivel a fejezet számának jelzése kimaradt.

7 - 7 - INTOSAI standardok és útmutatók keretrendszere A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI) (International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)) 1. szint: Alapvetı elvek (Founding Principles) ISSAI 1 Limai Nyilatkozat (The Lima Declaration) 2. szint: A legfıbb ellenırzı intézmények mőködésének elıfeltételei (Prerequisites for the Functioning of SAIs) ISSAI 10 Mexikói Nyilatkozat a függetlenségrıl [INCOSAI 2007] (The Mexico Declaration on Independence [INCOSAI 2007]) ISSAI 11 Úmutató és jó gyakorlatok: a legfıbb ellenırzı intézmények függetlensége [INCOSAI 2007] (Guidelines and good Practices related to SAI Independence [INCOSAI 2007]) ISSAI 20 Az átláthatóság és elszámoltathatóság elvei [tervezett] (Principles of Transparency and Accountability [planned]) ISSAI 30 Etikai Kódex [meglévı] (Code of Ethics [existing]) ISSAI 40 Az ellenırzés minısége [tervezett] (Audit quality [planned]) ISSAI 50 [jövıbeni elıfeltételek számára fenntartva] ISSAI 60 [jövıbeni elıfeltételek számára fenntartva] ISSAI 70 [jövıbeni elıfeltételek számára fenntartva] ISSAI 80 [jövıbeni elıfeltételek számára fenntartva] ISSAI 90 [jövıbeni elıfeltételekre fenntartva] 3. szint Ellenırzési alapelvek (Fundamental Auditing Principles) ISSAI 100 Alapvetı elvek [lmeglévı Ellenırzési Standardok] (Basic Principles [existing Auditing Standards]) ISSAI 200 Általános standardok [meglévı Ellenırzési Standardok] (General Standards [existing Auditing Standards]) ISSAI 300 Az ellenırzési lefolytatására vonatkozó standardok (Field Standards [existing Auditing Standards]) ISSAI 400 Jelentéskészítési standardok [meglévı Ellenırzési Standardok] (Reporting Standards [existing Auditing Standards]) ISSAI 500 [késıbbi elvek számára fenntartva] ISSAI 600 [késıbbi elvek számára fenntartva] ISSAI 700 [késıbbi elvek számára fenntartva] ISSAI 800 [késıbbi elvek számára fenntartva] ISSAI 900 [késıbbi elvek számára fenntartva] INTOSAI jó kormányzás iránymutatása (INTOSAI Guidance for Good Governance) (INTOSAI GOV) ISSAI ISSAI ISSAI ISSAI ISSAI ISSAI ISSAI szint Ellenırzési útmutatók (Auditing Guidelines) Pénzügyi ellenırzési útmutatók [tervezett] Financial Audit Guidelines [planned] Teljesítményellenırzési útmutatók [meglévı és jövıbeni] Performance Audit Guidelines [existing and future] Megfelelıségi Ellenırzés útmutatója [tervezett] (Compliance Audit Guidelines [planned]) Specifikus témájú útmutatók [meglévık és tervezettek] (Guidelines on Specific Subjects [existing and planned]) [késıbbi útmutatók számára fenntartva] [késıbbi útmutatók számára fenntartva] [késıbbi útmutatók számára fenntartva] Iránymutatás a belsı kontroll standardokhoz (Guidance on Internal Control Standards) (INTOSAI GOV ) Iránymutatás a számviteli standardokhoz (Guidance on Accounting Standards) A számviteli standardok keretrendszere (Accounting Standards Framework) (INTOSAI GOV 9200) Végrehajtási útmutatók Implementation Guidelines (INTOSAI GOV )

8 - 8 - A keretrendszer megjelenítése a honlapon A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjai közzétételének az elsıdleges eszköze a honlapon megjelenı keretrendszer lesz. A PSC folyamatosan mőködteti és fejleszti a honlapot az INTOSAI kommunikációs célkitőzéseinek megfelelıen. A PSC a honlapon jelenteti meg a standardokat és az útmutatókat felhasználóbarát formában és naponta végrehajtja a szükséges szerkesztıi változtatásokat anélkül, hogy az INTOSAI kongresszusai által jóváhagyott szövegeket érintenék. A PSC a honlapon keresztül teszi átláthatóbbá INTOSAI standard- és útmutatóalkotó folyamatát. A hivatalos INTOSAI dokumentumokon kívül a honlap tartalmazni fogja a még jóvá nem hagyott végsı tervezeteket, és felhasználható lesz arra is, hogy a nyilvános tervezeteket, valamint a tervezett, új ISSAI-kkal kapcsolatos információkat közzétegyék. A honlapon az ISSAI-k - amint arról a felelıs albizottságok vagy munkacsoportok gondoskodnak - az INTOSAI valamennyi hivatalos nyelvén elérhetıek lesznek, míg a további információk csak angol nyelven jelenhetnek meg a honlapon. Az albizottságok és a munkacsoportok vezetıinek feladata megküldeni bármilyen új dokumentum-tervezetet közzététel céljából, és javaslatot tenni egy ISSAI-, vagy INTOSAI GOV-számra az osztályozási elveknek megfelelıen.

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára

Minıségirányítás a legfıbb ellenırzı intézmények számára ISSAI 40 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Minıségirányítás a legfıbb

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Etikai Kódex ISSAI 30

Etikai Kódex ISSAI 30 ISSAI 30 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Etikai Kódex INTOSAI

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben

Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben ISSAI 300 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az ellenırzés lefolytatásának

Részletesebben

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál. Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál. Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Az előadás témája 2 I. Bevezetés ÁSZ-KIM programsorozat Az ÁSZ középtávú intézményi stratégiája az államháztartási

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál. Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető

Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál. Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál Előadó: Dr. Benedek Mária felügyeleti vezető Az előadás témája 2 I. Bevezetés ÁSZ-KIM programsorozat Az ÁSZ középtávú intézményi stratégiája az államháztartási

Részletesebben

A jelentéskészítési standardok a számvevıszéki ellenırzésben

A jelentéskészítési standardok a számvevıszéki ellenırzésben ISSAI 400 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A jelentéskészítési

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ALAPELVEK ÉS JÓ GYAKORLATOK

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ALAPELVEK ÉS JÓ GYAKORLATOK ISSAI 21 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

A legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségére vonatkozó INTOSAI útmutató és jó gyakorlatok

A legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségére vonatkozó INTOSAI útmutató és jó gyakorlatok ISSAI 11 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A legfıbb ellenırzı intézmények

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Limai Nyilatkozat ISSAI 1

Limai Nyilatkozat ISSAI 1 ISSAI 1 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Limai Nyilatkozat INTOSAI

Részletesebben

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok ISSAI 200 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A számvevıszéki ellenırzés

Részletesebben

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4.

A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A Montenegrói Számvevıszék szerepe és helye az új Alkotmányban és a parlamenti demokráciában c. konferencia Podgorica (Montenegro) 2007. április 3-4. A számvevıszékek eredményes függetlenségének alapvetı

Részletesebben

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata

Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata Vizin Eszter 1 : A könyvvizsgálat minőségellenőrzésének nemzetközi gyakorlata A minőségellenőrzés elsősorban az egyes könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálói szakma érdekeit szolgálja, másodsorban viszont

Részletesebben

Szakmai továbbképzés 2010

Szakmai továbbképzés 2010 Szakmai továbbképzés 2010 Standardmódosítások... 3 A devizás könyvvezetésre való áttéréssel kapcsolatos számviteli teendôk... 51 Az uniós támogatások ellenôrzése... 75 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

(Hatályos a december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM

(Hatályos a december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.) TARTALOM 706. TÉMASZÁMÚ (FELÜLVIZSGÁLT) NEMZETKÖZI KÖNYVVIZSGÁLATI STANDARD FIGYELEMFELHÍVÓ BEKEZDÉSEK ÉS EGYÉB KÉRDÉSEK BEKEZDÉSEK A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSBEN (Hatályos a 2016. december 15-én vagy azt

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos

Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés. Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az SZMSZ és az irányítás egyéb eszközei ÁSZ belsı képzés Készítette: dr. Borsos Erika számvevı fıtanácsos Az elıadás célja 2 Témakörök: 1. Az ÁSZ szervezetére és mőködésére irányadó szabályok 2. Az ÁSZ

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2004. december

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2004. december A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2004. december 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet : A Szervezeti és Működési Szabályzat tárgya, alapadatok, jogforrások rövidítése,

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2015. június 30-án végződött üzleti évre Tartalom 1. Bevezetés...3 2. Jogi felépítés, tulajdonosi struktúra és a hálózat

Részletesebben

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép:

Az R. 42. (2) bekezdés szövege helyébe az alábbi szövegezés lép: 11/2010 Bajót Község Önkormányzata Képviselı-testületének rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról Bajót község önkormányzat

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés KPMG Magyarország 2015 KPMG.hu 2 Átláthatósági jelentés 2015 Tartalom A vezérigazgató bevezetője 3 1. Kik vagyunk 4 2. Felépítés és irányítás 5 3. A minőség-ellenőrzés rendszere

Részletesebben

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

2. számú Kiegészítés. a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2. számú Kiegészítés a Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 50.000.000.000,- Ft, azaz ötvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához 2008. február 6-án készített Alaptájékoztatóhoz

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007. évi LXXV. törvény 2012.01.01-én hatályos állapot a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről A piacgazdaság működéséhez szükséges,

Részletesebben

Európai Számvevőszék. ellenőrzési kézikönyv

Európai Számvevőszék. ellenőrzési kézikönyv Európai Számvevőszék 2012 Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzési kézikönyv HU 2 Áttekintés PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV ÁTTEKINTÉS A PÉNZÜGYI ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSO

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSO AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS BELSŐ KONTROLLRENDSZERE, A KÖNYVVIZSGÁLAT KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI Németh Edit Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály NGM /Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/allamhaztartasertfelelos-allamtitkarsag/hirek/allamhaztartasi-kontrollok

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 2012. május 3. Bethlendi András

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. 2012. május 3. Bethlendi András Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Biztosítási szakmai konzultáció 2012. május 3. Bethlendi András A Felügyelet Szolvencia II-es felkészülésének terve Solvency II is great, it is very good but it

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Hajdúszoboszló 15051 2015. május Állami

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év

Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év Tengelic Község Önkormányzatának Stratégiai ellenırzési terve 2015 2018. év A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormány rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében

Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében Az Állami Számvevıszék helye és szerepe a közpénzek ellenırzésében dr. Metka Bernadett 2 3 I. Az ÁSZ helye és szerepe - mi is az az ÁSZ? - történelmi elızmények, történelmi és jogi háttér - elhatárolás

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2011. május 10. keddi ülés II. rész EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 EURÓPAI PARLAMENT 2011-2012 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2011. május 10. keddi ülés II. rész P7_TA-PROV(2011)05-10 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 464.204 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala

Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában. Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Elektronikus közbeszerzés Szlovákiában Elıadó: Emília Gregorová Szlovák Köztársaság Közbeszerzési Hivatala Az elıadás vázlata 1.A Közbeszerzési Hivatal feladatai és céljai 2.Közbeszerzési folyamat és közbeszerzési

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Lajosmizse Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ÁSZ ellenırzésérıl

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.07.25. COM(2009) XXX végleges Tervezet: A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (...) a [ ] 2006/43/EK irányelv alapján egyes harmadik országok illetékes hatóságainak megfelelőségéről

Részletesebben

Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás

Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás Á ĺ ł Áľĺ É őľ é é é ä ó á á ó ú Bevezető A Számvevőszék függetlenségének egyik sarokköveként ellenőrzéseinek szakmai szabályait, módszereit maga alakítja ki. A szakmai szabályozás tartalmának kialakításakor

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat (ENQA-VET) (2005 2009)

Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat (ENQA-VET) (2005 2009) EU szintű együttműködés a szakképzés minőségbiztosítása terén: Az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Hálózat (ENQA-VET) (2005 2009) A Minőség a szakképzésben EU Szakmai Munkacsoport igazolta kétéves

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés. Berzence ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 15104 működésének ellenőrzése Berzence Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának. Elızetes Jóváhagyási Szabályzata A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1 A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának Elızetes Jóváhagyási Szabályzata 1.. Alapelvek A gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a belsı ellenırzési feladatok ellátásának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására A Képviselı-testület 2009. november 17-i ülésére Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzéséről Esztergom 14118 2014. június Állami Számvevőszék

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az Országos Számviteli Bizottság (a továbbiakban: OSZB) létrehozásáról és mőködtetésérıl

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL ÉS AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS NEMZETKÖZI ANYAGOK, STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA 1061 BUDAPEST, KIRÁLY U. 16. TEL.: (06-1) 411-1933, 411-1934. FAX: (06-1) 318-6906

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének március 21-i ülésére . Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2010.11.29. Társasági Számviteli szabályozás 7. ELŐADÁS Szabályok és elvek a könyvvizsgálat során Egyéb standardok KÖNYVVIZSGÁLAT Számviteli Könyvvizsgáló választása Ki lehet könyvvizsgáló?

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Szabványok, ajánlások

Szabványok, ajánlások Szabványok, ajánlások ISO 27000 szabványcsalád COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Common Criteria (ISO/IEC 15408) ITIL és ISO/IEC 20000 (IT Infrastructure Library) KIB 25.

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke

Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke MPGEKE szakmai délután Budapest, 2012. február 23. A központi költségvetési szervek ellenırzésének aktuális feladatai Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben