E L İ T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 29-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Ódor János igazgató Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense ELİADÓ: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: 52/2014. (III.12.) hat. /2014. ( ) hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 2 oldal

2 Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és munkatervét a közgyőlés hivatott elfogadni. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 45. (5) bekezdésében rögzített eljárási rend szerint a miniszter elızetesen véleményezi a megyei hatókörő városi múzeumok munkatervét és beszámolóját. A jogszabálynak megfelelıen a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a Humán Bizottság által március 12-én megtárgyalt munkatervét és beszámolóját a hivatal elızetes véleményezésre megküldte az Emberi Erıforrások Minisztériumának. Az Emberi Erıforrások Minisztériuma által megküldött értékelés alapján a minisztérium a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és évi munkatervét a részletes értékelésben felvetett kérdések, illetve feladatok szem elıtt tartásával elfogadásra javasolja. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadására. Szekszárd, május 21. Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3 Határozati javaslat Határozat tárgya: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és évi munkatervét. 2. A Közgyőlés felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját a minisztériumi értékelésben felvetett kérdések, illetve feladatok szem elıtt tartására. Határidı: 1. pont tekintetében: 2014.május pont tekintetében: december 31. Felelıs: Horváth István polgármester Ódor János igazgató

4

5

6

7

8 MEGYEI HATÓKÖRŐ VÁROSI MÚZEUM

9 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP INTÉZMÉNY NEVE: WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM VEZETİJE: ÓDOR JÁNOS GÁBOR I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) január 1-jével nem tervezett módon, de a fenntartóváltással összefüggésben szükségszerően módosítani kellett a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti struktúráján. Egyetlen vidéki filiálénkat, a simontornyai várat átvette a helyi önkormányzat, az ott dolgozó 4 fı munkavállalóval együtt. Ez magával hozta a 40 fıs létszámkeretünk csökkenését és a simontornyai osztályvezetıi poszt megszőnését. A karcsúsodott múzeumi szervezet így három egységben végezte munkáját: a két győjteményi osztály (Régészeti és Történeti) mellett önálló gazdálkodó szervezetként szükséges Gazdasági Csoport segítette feladataink teljesítését. A Gazdasági csoport vezetıje Ganczer Magdolna, aki a teremırök, portások, takarítók munkáját is felügyeli. A Régészeti Osztályon négy régész mellett Tövisháti András restaurátor, Csiszér Antal győjteménykezelı és Frank Péter segédgyőjtemény-kezelı dolgozik. Az idıszaki munkákra külsıs munkavállalókat alkalmaztunk több esetben határozott idıre. Az Újkortörténeti Osztályon öt muzeológus mellett Andrásné Marton Zsuzsanna múzeumpedagógus, Frankné Sági Apollónia, Szodorainé Mohr Szilvia és Thuróczy Péter győjteménykezelık, Künsztler Gábor Tamás restaurátor dolgozik. Az igazgató közvetlen irányítása alatt Szauter Antalné titkárnı és Hucker Veronika könyvtáros végzi munkáját. Alapdokumentumaink közül módosításra került az SzMSz és a mőködési engedélyek, elkészült a Küldetési Nyilatkozat. Nyár közepén jogszabályváltozás következtében nem tudtuk meghosszabbítani nyugdíj mellett foglalkoztatott teremır kollégáinkat, helyettük új munkatársakat vettünk fel. İsszel betöltöttük tizedik muzeológusi munkakörünket, pályáztatás útján Fuksz Márta néprajzost alkalmaztuk. Engedélyezett összlétszám (fı, töredék is lehet) Ebbıl magasabb vezetı vagy vezetı (fı, töredék is lehet) Ebbıl szakmai munkakörben foglalkoztatottak tény tény

10 (fı, töredék is lehet) Ebbıl nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fı, töredék is lehet) ) A megyei hatókörő városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felmerült problémák A múzeum életében a legnagyobb változás a január 1-jei újabb fenntartóváltáshoz kötıdik ben a Tolna Megye Önkormányzatától átkerültünk a Kormányhivatal alatt mőködı Tolna Megyei Intézményfenntartói Központ alá, idei évtıl pedig Szekszárd Megyei Jogú Város lett a fenntartónk. Új fenntartónkkal partneri, jó viszonyt sikerült kialakítani, kezdeményezésükre és támogatásukkal ingyenesen biztosítjuk a szekszárdi iskolások ingyenes múzeumlátogatását. Az állami támogatást kisebb csúszásokkal ugyan, de hiánytalanul átutalták, év végén hozzásegítettek minket egy szállítójármő vásárlásához. II. Szakmai mőködés 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései (szöveges ismertetés és értékelés) A év eleji fenntartóváltás együtt járt az általunk használt ingatlanok és ingóságok állami tulajdonba kerülésével. A tulajdonost képviselı MNV Zrt-vel nehezen és egyoldalúan mőködött a kommunikáció. Autócsere ügyében feltett kérdéseinkre több mint fél év alatt sem kaptunk választ. Az ingatlanok használatára vonatkozóan év végén készítettek elı egy kezelıi szerzıdést, amelyet átdolgozásra visszavontak, tehát ez a terület továbbra sem rendezett. Az ingatlanok és felszerelésünk állapota azonban megkövetelte, többletbevételeink pedig lehetıségeket kínáltak infrastrukturális fejlesztésekre. Önerıbıl a múzeum fıépületében található idıszaki kiállító terembe légkondicionáló berendezést szereltettünk és üzemeltünk be. Fontos megemlíteni még a faddi raktár tetıhéjazatának kijavítását és a vízelvezetés megoldását, valamint a riasztóberendezés korszerősítését és bıvítését is. A régészeti raktárban irodákat alakítottunk ki, a Babits Ház hátsó traktusában a gang födémének javítása mellett a központi épületének látogatói mosdóját is felújítottuk. 2) Győjteménygondozás és feldolgozás tény terv tény Régészeti és ıslénytani feltárások száma és 3 db, m2 5 db, m2 alapterülete (db és nm) Győjteménygyarapítási alkalmak száma és idıtartama (kivéve régészeti és ıslénytani 22 alkalom 25 nap 30 alkalom 33 nap 91 alkalom 78 nap feltárások) (db és nap) Éves győjteménygyarapodás száma (tétel, 64 tétel 1854 db 1455 db 74 tétel 2111 db

11 db, példány, stb.) Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 64 tétel 1000 db 1110 db 10 tétel 3893 db 4888 db 2371 db db tétel 474 db 952 db 200 db 220 db db db db a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése Régészeti és Numizmatikai Győjtemény A tavalyi évvel összehasonlítva az uniós pénzügyi ciklus befejezéséhez kapcsolódva számos földmunkával járó beruházás zajlott megyénkben, ahol felügyeletet és megelızı feltárásokat kellett végeznünk. Nagy ásatási projekt zajlott le idén a szekszárdi Béla király téri rekonstrukcióhoz, az alsóvárosi temetıbıvítéshez és az ozorai vár felújításának befejezéséhez kapcsolódva. Tervásatásokra a kollégák szakfeladat-ellátásból adódó nagyfokú leterheltsége miatt nem került sor. A régészeti munkákkal újabb, jelentıs mennyiségő lelet jutott a győjteménybe, melynek restaurálása folyamatos, ahogy a nyilvántartásba vétele is megkezdıdött. A korábbi évek alatt felhalmozódott nyilvántartási hátralékunkat igyekeztünk lefaragni. A Numizmatikai győjteményben gyarapodás nem történt. Czövek Attila osztályvezetı 2013 folyamán sem tervásatást, sem megelızı feltárást nem végzett. Különbözı beruházásokhoz kapcsolódóan folytatott szakfelügyeletet, helyszínelést: Zombán és Iregszemcsén szennyvízberuházásnál, a dél-tolnai régióban Bátán, Bátaszéken, Várdombon, Sárpilisen, Decsen, İcsényben, Alsónánán és Szálkán a belterületen és a határrészeken vízminıség javítását célzó közmőfektetésnél, szintén ivóvíz-beruházásnál Fadd és Dombori között, Tolna város térségének szennyvízfejlesztése keretében Tolna és Bogyiszló határában, Györköny EOTR átépítési illetve több helyen a megyei Dunagát megerısítési munkáinál. Terepbejárást végzett Decs-Ete területén Csiszér Antallal, a Sió-Sárvíz völgyében több lelıhelyen, illetve korábbi projektje keretében Fadd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Paks határában. Dr. Geréné dr. Vizi Márta PhD 2013-ban tervásatást nem folytatott. A korábbi évek ásatási anyagainak (Decs-Ete, Ozora, M9, M6) feldolgozását végezte. A 2012-ben kezdıdött Szekszárd, Béla tér rekonstrukciós beruházáshoz kapcsolódva januártól július közepéig végzett a területen régészeti tevékenységet: megelızı feltárás során további Árpád-kori temetırészletet tárt fel a Vármegyeháza elıtt; illetve folyamatos régészeti felügyeletet is végzett a csapadékvíz, vízvezeték, gázvezeték, optikai kábel árkok, kertészeti öntözı árkok,

12 díszvilágítás kábelárkai, templom körüli csapadékvíz elvezetés cseréje és térburkolat elıkészítésekor folytatott szintsüllyesztések során. Helyszínelést végzett Szekszárdon a Garay pincében a falmaradványok megfigyelésére, illetve folytatva 2013-ban is az OTKA programot Decs-Ete középkori mezıváros területén terepbejárást végzett és ugyanott geofizikai méréseket végeztetett. Dr. K. Németh András PhD 2013 folyamán sem tervásatást, sem megelızı feltárást nem végzett. Különbözı beruházásokhoz kapcsolódóan folytatott régészeti szakfelügyeletet: Attala-Kapospula, Iregszemcse, Zomba községek szennyvízelvezetésénél, Értény, Barnahátpusztán csıkútfúrásnál, Magyarkeszi, római katolikus templom körüli csapadékvíz elvezetésnél, Regölyben (Gárdonyi u., Kereszt u., Kossuth u.) a 0,4 kv-os átépítés földmunkáinál. Helyszínelést végzett Medina, Kápolna-pusztán középkori településen és Simontornyán a városközpont rehabilitációja során. A középkori templomos helyek kutatásához kapcsolódva terepbejárásokat végzett az alábbi települések határában: Attala, Dombóvár, Újireg, Jágónak, Lengyel (Tolna megye); Bedegkér, Kánya, Tengıd, Kercseliget, Gölle, Fonó, Zimány (Somogy megye); Egyházaskozár (Baranya megye). Dr. Szabó Géza PhD 2013-ban tervásatást nem folytatott. A korábbi évek ásatási anyagainak (Regöly, Strupka-Magyar birtok, Dombóvár, Aldi) feldolgozását végezte. Terepi régészeti kutatást Regöly, Csikóhalmon végzett geofizikai vizsgálat keretében. Beruházásokhoz kapcsolódóan az alábbi lelıhelyeken irányított megelızı feltárást: Szekszárd, Alsóvárosi temetı bıvítésénél márciustól júliusig mintegy m2-en 630 objektumot tárt fel, továbbá Bölcske, Andráspusztán és Bölcske, Partszakadásnál m2-en. Egyéb beruházásokhoz kapcsolódóan a felsorolt helyeken végezte el a földmunkák régészeti szakfelügyeletét, helyszíni szemléjét: Bölcske, Takarékszövetkezet; Bölcske, Andráspuszta; Medina 3D radartorony; Medina vízközmő; Nagydorog csatornázás; Bölcske Lomb utca; Dunaföldvár Kálvária Újkortörténeti győjtemény évi legjelentısebb idıszaki kiállításához kapcsolódva pályázatot hirdettünk Szekszárd retró címmel, melynek keretében az es évek tárgyait, dokumentumait, képeit, gyerekjátékait győjtöttük össze, majd mutattuk be egy kiállításon. Tervezett győjtımunkánk 100%-ban teljesült. Emellett néhány, a győjtés fıirányához nem köthetı tárgy megvásárlására. is sor került, valamint ajándékozás révén is gyarapodott a győjtemény (postáskabát, hajós szekrény, fotók, albumok) Nyilvántartás: tárgy: 2979 db, tárgyfotó 2979 db dokumentáció: 271 db szekrénykataszter 15 tétel 474 db adattár: 48 tétel 602 lap 3 dc fegyver db mőtárgyfotó archív fotó 20, szeknnelve adattári fotó 14 dvd 5 pozitív nagyítás Néprajzi győjtemény Tervszerő néprajzi győjtımunkát az erre fordítható összeg szőkössége miatt nem terveztünk, csupán esetleges győjtéseink voltak, vagy ajándékba fogadtunk el néprajzi tárgyakat. Nyilvántartás tárgy: 216 db. adattár: 3 tétel fotógyőjtemény: 1 db

13 Képzımővészeti győjtemény Nyilvántartás: Tárgy: 4 db Iparmővészeti győjtemény Nyilvántartás: Tárgy: 2 db Irodalomtörténeti győjtemény Nyilvántartás: Archív fotó: 215 db b) Kiemelkedı darabok vagy együttesek bekerülése Régészeti Győjtemény Középkori ló ábrázolásos edénytöredék Szekszárdról Újkortörténeti győjtemény Sikeres NKA pályázatnak köszönhetıen sikerült megvásárolnunk egy, nagyvalószínőséggel az Apponyi családhoz köthetı bútor-együttest, amely biedermaier stílusú szekrényeket, valamint egy neobarokk ülıgarnitúrát tartalmaz. Irodalomtörténeti győjtemény Babits Mihály oldalági rokonságától származó három családi fotóalbum, mely 215 db, 1860 és 1914 közötti fényképet tartalmaz. Mészöly Miklós dedikált kötete és kéziratos levele. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Régészeti és Numizmatikai győjtemény A beérkezett adattári dokumentációk beleltározásra kerültek. A gyarapodási naplóban feltüntettük a múzeumba került régészeti leletanyagot. Lehetıség szerint folyattuk a korábban bekerült régészeti leletanyag leltározását. Az M6-os autópálya feltárás dokumentációját és leltározását tartalmazó RITA programot karban tartottuk, fejlesztésérıl több múzeumi intézménnyel egyeztettünk. Decs-Ete középkori mezıváros másfél évtizedes kutatásának eredményeit az ásatók (dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta PhD és dr. Miklós Zsuzsa) önálló adatbázisban dolgozzák fel. Újkortörténeti győjtemény A retro kiállításhoz kapcsolódó, tervezett győjtésnél valamennyi tárgy, dokumentum nyilvántartásba vétele megtörtént. Az egyéb gyarapodás leltározása áthúzódik a következı évre. Valamennyi tárgyról digitális felvétel készült, a fotókat pedig beszkenneltük. Néprajzi győjtemény Folytattuk a néprajzi győjtemények 2005 májusában megkezdett, számítógépes feldolgozását a DEPO Muzeológia program segítségével: A számítógépen lévı néprajzi adatállomány 2013-ben 1449-el gyarapodott. (Jelenleg összesen mőtárgy adata van számítógépen.)

14 A néprajzi adattári leltárkönyv digitalizálása 972 tétellel napra kész ban összesen 1351 db néprajzi tárgyról készült digitális fotó ben beleltározott digitalizált fotóállomány: 1 db Néprajzi fotógyőjtemény fotóinak digitalizálása naprakész. A néprajzi fotó- és diakép győjtemény digitálisan feldolgozva, kutatók számára számítógépen a teljes fotóállomány elérhetı. Képzımővészeti győjtemény Az anyag feldolgozása a DEPO Muzeológiai program segítségével folyik. A számítógépen lévı jelenlegi adatállomány 3454 adat (90%-os feldolgozottság). Iparmővészeti győjtemény Leltározás: 2 db. Az anyag feldolgozása a DEPO Muzeológiai program segítségével folyik. A számítógépen levı adatállomány: 567 adat (98%-os feldolgozottság). Irodalomtörténeti győjtemény Irodalomtörténeti könyvtár: 56 db leltározása történt meg. A győjtemény számítógépes feldolgozása a DEPO Muzeológiai program segítségével folyik. A számítógépen levı adatállomány tárgyi győjtemény 250 adat (100%-os feldolgozottság), fotógyőjtemény 95%-os feldolgozottság, kéziratgyőjtemény 30%-os feldolgozottság, könyvtár anyaga 45%-os feldolgozottság, a Corvina könyvtári adatbázisban 1525 adat áll rendelkezésre. d) Feldolgozásra váró (visszamenıleg felhalmozódott) régészeti és ıslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben elıirányzott feladatok teljesülése A régészeti anyagok leltározatlansága az anyag mennyiségébıl és a restaurálás költségességébıl adódik. Elsısorban az M6 autópálya megelızı feltárás leleteinek egy része (nagyságrendileg lelet) sorolható ide. Ezek azonban fıként gyenge megtartású ıskori sírkerámiák, melyek restaurálása idı- és pénzigényes ben az akkor erre a célra rendelkezésre álló forrásokat a múzeum költségvetésébe kellett áldozni ban plusz pénzeket nem tudtunk erre a célra fordítani, 2013-ban azonban újra beindult igaz kisebb ütemben a korábbiakhoz képest- az elmaradt anyagok restaurálása, amelyet aztán folyamatosan be is leltároztunk. Decs-Ete középkori mezıváros korábbi tervásatás anyagának leltározását folytattuk OTKA támogatással, Szekszárd- Vármegyeháza anyagát beleltároztuk. Ozora-Várkastély leletanyagának leltározása segéderı és idı hiányában 2013-ban nem folytatódott. e) Feldolgozásra váró (visszamenıleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben elıirányzott feladatok teljesülése Újkortörténeti győjtemény Az elmaradás becsült mennyisége összesen 2000 darab. Maradéktalanul teljesítettük: fogorvosi rendelı, kölesdi győjtés, sıt túlteljesítettük a tárgyi győjtemény leltározását, a tervezett 1000 db elmaradt leltározás helyett 1300 db-ot vettünk nyilvántartásba.

15 Dokumentum győjtemény digitális nyilvántartásba vétele 1147 db ( évi leltározás) Néprajzi győjtemény Az elmaradás becsült mennyisége a tárgyi győjteményben 300 darab. Képzımővészeti győjtemény A dokumentumgyőjteménybe a felhalmozódott elmaradás becsült mennyisége 200 db Irodalmi győjtemény Könyvtári anyag tervezett leltározásából 56 db teljesült. Elmaradás becsült mennyisége 850 db. f) Győjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok teljesülése Régészeti győjtemény A fıépület földszinti raktár rendjét folyamatosan karban tartjuk az idı függvényében. Elkészült a pince raktári rendjének átalakítása. A külsı régészeti raktár rendje is folyamatos az anyagmozgások ellenére. Újkortörténeti győjtemény A vármegyeházi raktárunkat rajtunk kívül álló okokból nem tudtuk igénybe venni, ezért a dokumentum győjtemény továbbra is a Vörösmarty utcai, mőtárgyvédelmi szempontból kifogásolható raktárban maradt. A tárgyi győjtemény számára megkezdıdött egy új raktár kialakítása, két helyiséggel. A tárolás feltételei itt sem ideálisak, mivel a raktár főtése, illetve elektronikus biztonság- és tőzvédelme nem megoldott. Faddi raktárak túlzsúfoltságában ezzel némi enyhülést sikerült elérni. Az archív fotó győjtemény helyzete viszont az NKA pályázaton nyer tároló szekrényeknek köszönhetıen megnyugtatóan alakult. Néprajzi győjtemény 2013-es évben a néprajzi győjtemény rendezésekor nagyobb hangsúlyt a néprajzi tárgyi leltárkönyvek digitalizálására, tárgyi anyag leltározására és a revízióra fordítottuk. Befejezıdött az január 1-tıl december 31-ig leltárba vett tárgyi anyag nyilvántartásának digitalizálása, ezen kívül folyamatosan készült a 2013-ban aktuális leltározás számítógépre vitele, ami a tárgyfotózással együtt naprakész. Összesen: 1149 db Naprakész állapotban tartjuk a néprajzi adattárat ben beleltározásra került Horváth Imre, bátaszéki származású fafaragó hagyatékának egy része, valamint egyedi ajándékba kapott tárgyak. Minisztériumi felhívásra elkezdtük és folytatjuk a néprajzi győjtemény revízióját. Revízióra került tételek: cseréppipák, cseréptöredékek, Tolnai helytörténeti győjtemény ruhaanyaga, céhes iratok, hímzésminták. Összesen: 1738 db Megoldottuk a 2011-ben lebontásra került Tolnai helytörténeti győjtemény teljes anyagának biztonságos raktározását, múzeumi raktárba szállítását. A néprajzi raktárak rendezettnek tekinthetıek.

16 Folytatjuk a megkezdett raktári rend finomítását, és a tárgyi anyag revízióra való elıkészítését az apró tárgyak dobozolását, és az anyag átcsomagolását, pormentesítését, tisztítását, konzerválását. Iparmővészeti győjtemény Az iparmővészeti raktár részleges árhelyezésre és teljes átrendezésre került a faddi raktárban, aminek köszönhetıen a mőtárgyak állományvédelmi körülményei jelentıs mértékben javultak. g) Megelızı mőtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok teljesülése A Múzeumi Állományvédelmi Program keretében 2013-ban is folyamatosan végeztük, mind a kiállítóterekben, mind a raktári helységekben, különös tekintettel a fıépület alagsorában található pincekiállításra és múzeumpedagógiai foglalkoztató térre vonatkozólag a legfontosabb mőtárgykörnyezeti paraméterek mérését. A mérések analóg mőszerekkel (thermohigrométer) és digitális mérımőszerrel (ELSEC 764) történik. A méréseket folyamatosan végezzük a minél több mérési eredmény érdekében. Az adatokat győjtjük és feldolgozzuk. Az eredmények ismeretében tudjuk majd meghatározni a tárolással és raktározással kapcsolatos további célkitőzéseinket és terveinket. Részt vettünk a Múzeumi Állományvédelmi Programban a 2012-ben indult és 2013-as évre is áthúzódó Kártevı-mentesítési Programban, ezáltal gázosításra kerültek a legveszélyeztetettebb kiállítóhelyek és raktári egységek ban terven felül önerıbıl a faddi néprajzi és újkortörténeti raktárainkban teljes körő penészgomba-mentesítést végeztünk. A néprajzi győjteményben folytatódik az NKA pályázatán elnyert győjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése, Salgó-dexion típusú raktári állványzat beépítése és mőtárgyakkal való feltöltése. Az újkortörténeti fotógyőjteménybe NKA pályázati támogatásával fiókos fémszekrények és csomagolóanyagok kerültek beszerzésre és befejezıdött a pozitív fotóállomány csomagolása. Az iparmővészeti győjtemény, az újonnan felszabaduló, jobb mőtárgykörnyezeti paraméterekkel rendelkezı raktári helységekbe költöztetése és a győjtemény tisztítása jelenleg is folyamatban van. A régészeti győjtemény újonnan bekerülı anyagának feldolgozásához önerıbıl 3 raklap, kb db A4-es hajtogatható papírdoboz és 5 bála, különbözı mérető, rasel zsák került beszerzésre. Állományvédelmi továbbképzésen 2013-ban összesen 5 fıvel, 3 alkalommal vettünk részt. h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok teljesülése évben néprajzi tárgyból 345 db-ot tisztítottunk és konzerváltunk és 10 db restaurálására került sor. Újkortörténeti tárgy 300 db tisztítása és konzerválása történt meg, valamint 25 db tárgy restaurálása. Künsztler Gábor Tamás megkezdte a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett, egyéves középszintő restaurátori tanfolyam elvégzését szeptemberétıl, emiatt havonta egy hét kiesett munkaidejébıl. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetıség, kutathatóság:

17 a) A digitalizálás helyzete év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöveges bemutatása A győjteményi darabjaink digitalizálása és feltöltése folyamatos az általunk használt szakmai programokba (DEPO, RITA). Nagy elmaradásunk ezen mőtárgyak megújult múzeumi honlapunkon való hozzáférhetıségének biztosítása. Egyes kiemelkedı elemei láthatóak, de nagy mennyiségben nem kidolgozott ezen fajta publikációnak a menete. Mutatók év végéig digitalizált tételszám 2013-re tervezett digitalizálás A évben digitalizált állomány Digitalizált objektumok db 9200 db 9681 db összesen (db) - ebbıl mőtárgy (db) db 3500 db 5381 db - írott dokumentum (oldal) db 1200 db 1449 db - audiovizuális (db, ill. perc) db db Győjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthetı segédanyagok (db) A év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhetı b) Kutatószolgálat Mutató tény terv tény Kutatók száma Kutatási alkalmak száma c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv tény Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma nincs kölcsönzés nincs kölcsönzés nincs kölcsönzés

18 4) Tudományos kutatás: Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következı számszerősített adatok feltüntetése: Tudományos munka mutatói tény terv tény Tudományos munkatársak száma (fı) Tudományos fokozattal rendelkezı munkatársak száma (fı) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) A tudományos munkatársak által kivett / a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma Kutatónapot igénybe vehetı tudományos munkatársak száma (fı) A múzeum által kiadott önálló tudományosmuzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és győjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos elıadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztı, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztı írások (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó idıszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandó idıszaki) (db) 4 (heti másfél nap) 6 (heti egy nap 4 (heti másfél nap) 6 (heti egy nap (heti másfél nap) (heti egy nap

19 Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevı munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevı munkatársak száma) Felsıoktatásban oktatóként résztvevı munkatársak száma (fı) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) Felnıttképzésben oktatóként résztvevı munkatársak száma (fı) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) a) A évi tudományos munka, kutatás fı irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) Régészet A régészethez kapcsolódó tudományos munka a munkatervben foglaltak szerint valósult meg. Dr. Geréné dr. Vizi Márta PhD 1) Szemeskályha leletegyüttes Decs-Etén. Hafner (Kachelmeister) in einem ehemaligen südtransdanubischen Marktflecken. In: Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXXIV (2012) ) Jelentés a Szekszárd, Béla király tér 1. alatti vármegyeháza területén végzett megelızı feltárási munkákról. Mőemlékvédelem szám, oldal 3) -Miklós Zsuzsa: Ete egy elpusztult középkori mezıváros Tolna megyében. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, oldal. (A tudományos ismeretterjesztı füzetet az NKA évi pályázatán nyert támogatásból valósítottuk meg, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum közremőködésével. A szerkesztést Miklós Zsuzsa és Vizi Márta végezte, a kötet grafikai munkáit Frankné Sági Apollónia készítette.) 4) Egy sárközi mezıváros a hódoltság korában. PTE Specimina Nova 2011 (sajtó alatt) 5) Téglaégetı kemencék az M-6 déli szakaszán, Bátaszék-Leperden. (To, 13/A2 lh.) Az ArhÉrt számára, évi megjelenésre. 6) Tudomány népszerősítı cikkek: És mi újság a Béla téren? címen a Szekszárdi Vasárnapban (A régmúlt helyszínelıi munka közben, terepen és íróasztalnál; Mozaikok az Árpád korból; Vár állott a Béla király téren; A középkortól az újkorig: újabb emlékek kerültek elı.) Dr. K. Németh András PhD (6 megjelent, 2 sajtó alatt; + 1 könyv újrakiadása) 1) Adatok a pincehelyi török párkány lokalizálásához. Castrum 16 (2013) 1-2. sz ) Hol feküdt a középkori Nyerges falu? Széljegyzet egy elpusztult középkori falu helyének meghatározásához. In: Ember Táj Természet Alkotás. Dél-Dunántúli Dolgozatok. Tanulmányok Dr. Szıke Sándor emlékére (Füzesgyarmat, 1932 Dombóvár, 2005). Szerk. Kriston Vízi József. Dombóvár 2013, (Helytörténeti sorozat 12.) 3) Ráctemplom, Pusztaszentegyház, Templomhely. Elpusztult középkori templomok emléke földrajzi neveinkben különös tekintettel Tolna megyére. In: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás a Nemzeti

20 Erıforrás Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Válogatta és szerk. Balázs Géza Grétsy László. Bp., Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó 2013, ) Regenkes alias Koppankes. A Koppány folyónév keltezéséhez. Helynévtörténeti Tanulmányok 9 (2013) (A Magyar Névarchívum Kiadványai 29.) 5) Takács Melinda: A középkori Lápafı és temploma. In: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A Kaposváron november között megrendezett Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának tanulmányai. Szerk. Varga Máté. Kaposvár 2013, (A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2.) 6) Barátok tava. Tájrégészeti és történeti adatok egy helynév eredetéhez. ArchÉrt 138 (2013) ) Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. I. Vízimalmok. WMMÉ 35 (2013) megjelenés alatt 8) Fejezetek Kisszékely határának középkori történetébıl. In: A kisszékelyi táj varázsa. Szerk. Horváth András. Kisszékely 2013, megjelenés alatt Dr. Szabó Géza PhD 1) A dunántúli urnamezıs kultúra fémmővessége az archaeometallurgiai vizsgálatok tükrében = The metallurgy of the Transdanubien urnfield culture in light of archaeometallurgical investigations. Pécs: PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, p.(specimina Electronica Antiquitatis - Libri; 1..) 2) Elımunkálatok Bonyhád, Pannonia Zrt. biogáz-üzem megelızı régészeti feltárás anyaga feldolgozásához I.: sírmellékletek, embertan. Szekszárd (2012) 3) A Kárpát-medencei archaeometallurgiai kutatások eredményei, aktuális kérdései a 21. század elején, különös tekintettel a bronz- és vasgyártás társadalmi hátterének változásaira. Archeometriai Mőhely 2012/ ) What arhaemetallurgy tells us about the changes of bronze craftwork int he transition of Bronze Age into Iron Age. IN: Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin. (Ed.: Botond R. et all) Targu Mures ) Rejtélyes körárkok adatok az avar kori településszerkezethez. In: Sötét idık rejtélyei századi rejtélyek a Kárpát-medencében és környékén. Békéscsaba, ) Maszkos arcábrázolás a Dombóvári Helytörténeti Múzeum középsı bronzkori mészbetétes edényén. IN: Kriston Vízi József (szerk.) Ember - táj - természet - alkotás: Dél-Dunántúli dolgozatok: tanulmányok Dr. Szıke Sándor emlékére : Füzesgyarmat, 1932-Dombóvár, Dombóvár: Dombóvári Városszépítı és Városvédı Közhasznú Egyesület, pp (Helytörténeti sorozat; 12.) 7) Embertani adatok Tolna megye avar korához./szeniczey Tamás, Bernert Zsolt, Czuppon Tamás, Marcsik Antónia, Hajdu Tamás/ Anthrop. Közl. 54; (2013) 8) Results of the anthropological investigation from the Avar Period cemeteries of Dunaszentgyörgy-Proletárdőlı and Dunaszentgyörgy-6. út 119. (A Dunaszentgyörgy- Proletárdőlı és Dunaszentgyörgy-6. út 119. lelıhelyeken feltárt avar kori temetık vizsgálatának eredményei. IN: I. Fenntartható fejlıdés a Kárpát-medencében. Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.) Gödöllı, ) A mészbetétes edények népe kerámiájának forma- és jelrendszere a temetı- és a telepanyagok viszonylatában. İSRÉGÉSZETI LEVELEK 13.:(VII.) pp (2013) 10) Werbıczy két Tolna megyei vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében. (Szabó Géza Csányi Viktor) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXIV.: pp (2012) 11) Újabb adatok és szempontok a pannóniai limes és ripa szerkezeti elemeinek meghatározásához. (Szabó Géza, Boruzs Katalin) RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010: pp (2012)

alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése)

alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) MEGYEI HATÓKÖRŐ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM VEZETİJE: ÓDOR JÁNOS GÁBOR I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt felhívás alapján

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Budapesti Történeti Múzeum Budapest

Részletesebben

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Név Telefon E-mail. Lengyelné Kurucz Katalin 1/250-1650, 1/430-1081. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Név Telefon E-mail Név Megrendelés Telefon E-mail Aquincumi Múzeum Budapest Budapest

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl

Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl 1 Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2012. évi munkájáról és a 2013. évi terveirıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP 2014. (2014. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb.)

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP 2014. (2014. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb.) MEGYEI HATÓKÖRŐ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP 2014. INTÉZMÉNY NEVE: WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM VEZETİJE: ÓDOR JÁNOS GÁBOR I. Szervezeti kérdések (2014. évi szervezeti átalakítások, személyi változások,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Sióagárdi Tájház Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Sióagárdi Tájház Intézményazonosító: 0032622 Az adatszolgáltató székhelye: 77Sióagárd Utca, Zrínyi utca 3. házszám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 230. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az óvodák 2013/2014. nevelési évi óvodai, bölcsıdei és családi napközis csoportjaira E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás

címe, rövid nyitva tartás idıszaka Fény, szín, mozgás MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települ Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendel Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Laczkó Dezsı Veszprém Megyei Múzeum Veszprém

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyei múzeumi szervezethez tartozó múzeumok nyitvatartási rendjérıl, belépıjegy

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné

Varga Attiláné. www.kalyhamuzeum.hu Tanai Péter 20/4824771. Varga Attiláné MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Múzeum - 9022, Széchenyi tér 5. www.gymsmuzeum.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 70-12/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Humán Bizottságának 2014. június 16-án (hétfın) 10 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 122. Melléklet: - TÁRGY: Javaslat a 2014. évi hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására. E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 83. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések

2/2010. (I. 14.) OKM rendelet. a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl. Általános rendelkezések 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet a muzeális intézmények mőködési engedélyérıl A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. (3) bekezdés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi mőködésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. www.smmi.hu Szalay Lilla 30/869-6056 sm.muzeum@gmail.com İszi Zoltán 30/206-2881 MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő)

ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20.

Településszintő munkaerı-piaci adatok február 20. Bonyhád Lakó >65 nap (becsült) korú népes. Aparhant 111 6 8 11 5 0 466 7,7 777 4,6 0,65 Bátaapáti 41 45 5 14 6 11 160 28,1 296 15,20 2,12 Bonyhád 14045 619 218 166 50 186 6147 10,1 9576 6,46 0,90 Bonyhádvarasd

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója

Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója Állományvédelmi anyagok a Állományvédelmi anyagok a Magyar Mezıgazdasági Múzeum két iratgyőjteményéhez c. pályázat szakmai beszámolója A Nemzeti Kulturális Alap Közgyőjtemények Kollégiuma támogatásban

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 11. MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi elızetes beszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016

SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2016 SZOLNOKI GALÉRIA Státusz: Véglegesített (kitöltő) 216 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Damjanich János Múzeum Intézményazonosító: 124216 Az adatszolgáltató székhelye: 5Szolnok Utca, házszám:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat közoktatási és szakszolgálati feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodások módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20.

Településszintű munkaerő-piaci adatok április 20. 201. április 20. Bonyhád Lakó >65 nap Aparhant 1006 49 15 4 1 9 9 10 14 412 11,9 71 6,87 0,82 Bátaapáti 96 5 6 2 15 5 11 21 162 21,6 08 11,6 1,6 Bonyhád 1741 556 178 45 128 102 10 80 171 5568 10,0 9112

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014

Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2014 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Magyar Természettudományi Múzeum Intézményazonosító: 11896681 Az adatszolgáltató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-12/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.10.25-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 224 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Sportkeret és a Civil Keret felhívására beérkezett alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Státusz: Véglegesített (kitöltő) 215 Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény Intézményazonosító: 1196997 Az adatszolgáltató székhelye: 1145Budapest

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére

5. számú elıterjesztés. Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa november 19-i ülésére 5. számú elıterjesztés Szekszárd Szedres Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2013. november 19-i ülésére Tárgy: Javaslat az óvodapedagógusokat megilletı kötelezı illetménypótlékok mértékének

Részletesebben

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának.

Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. Munkaanyag, nem tekinthető a minisztérium végleges álláspontjának. 2014. (.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 152. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Gyermeklánc Óvoda tornaszobával történı bıvítésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. június

Részletesebben

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Tolna megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsónána 150 Ft/m2 6000 Ft/év 2 Alsónyék 50 Ft/m2 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 1,5 % 3 Aparhant 6500 Ft/év 2% 4 Attala 9000 Ft/év

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 365. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.december 15-i RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január 24-i rendkívüli ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat egyes intézményi szerzıdések felülvizsgálatára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. január

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben