E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 29-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Ódor János igazgató Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense ELİADÓ: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: 52/2014. (III.12.) hat. /2014. ( ) hat. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 2 oldal

2 Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában mőködı Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és munkatervét a közgyőlés hivatott elfogadni. A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló évi CXL. törvény 45. (5) bekezdésében rögzített eljárási rend szerint a miniszter elızetesen véleményezi a megyei hatókörő városi múzeumok munkatervét és beszámolóját. A jogszabálynak megfelelıen a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a Humán Bizottság által március 12-én megtárgyalt munkatervét és beszámolóját a hivatal elızetes véleményezésre megküldte az Emberi Erıforrások Minisztériumának. Az Emberi Erıforrások Minisztériuma által megküldött értékelés alapján a minisztérium a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és évi munkatervét a részletes értékelésben felvetett kérdések, illetve feladatok szem elıtt tartásával elfogadásra javasolja. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadására. Szekszárd, május 21. Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3 Határozati javaslat Határozat tárgya: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolójának és évi munkatervének elfogadása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése elfogadja a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évi beszámolóját és évi munkatervét. 2. A Közgyőlés felkéri a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatóját a minisztériumi értékelésben felvetett kérdések, illetve feladatok szem elıtt tartására. Határidı: 1. pont tekintetében: 2014.május pont tekintetében: december 31. Felelıs: Horváth István polgármester Ódor János igazgató

4

5

6

7

8 MEGYEI HATÓKÖRŐ VÁROSI MÚZEUM

9 TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELİ LAP INTÉZMÉNY NEVE: WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM VEZETİJE: ÓDOR JÁNOS GÁBOR I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai, stb. teljesülése) január 1-jével nem tervezett módon, de a fenntartóváltással összefüggésben szükségszerően módosítani kellett a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szervezeti struktúráján. Egyetlen vidéki filiálénkat, a simontornyai várat átvette a helyi önkormányzat, az ott dolgozó 4 fı munkavállalóval együtt. Ez magával hozta a 40 fıs létszámkeretünk csökkenését és a simontornyai osztályvezetıi poszt megszőnését. A karcsúsodott múzeumi szervezet így három egységben végezte munkáját: a két győjteményi osztály (Régészeti és Történeti) mellett önálló gazdálkodó szervezetként szükséges Gazdasági Csoport segítette feladataink teljesítését. A Gazdasági csoport vezetıje Ganczer Magdolna, aki a teremırök, portások, takarítók munkáját is felügyeli. A Régészeti Osztályon négy régész mellett Tövisháti András restaurátor, Csiszér Antal győjteménykezelı és Frank Péter segédgyőjtemény-kezelı dolgozik. Az idıszaki munkákra külsıs munkavállalókat alkalmaztunk több esetben határozott idıre. Az Újkortörténeti Osztályon öt muzeológus mellett Andrásné Marton Zsuzsanna múzeumpedagógus, Frankné Sági Apollónia, Szodorainé Mohr Szilvia és Thuróczy Péter győjteménykezelık, Künsztler Gábor Tamás restaurátor dolgozik. Az igazgató közvetlen irányítása alatt Szauter Antalné titkárnı és Hucker Veronika könyvtáros végzi munkáját. Alapdokumentumaink közül módosításra került az SzMSz és a mőködési engedélyek, elkészült a Küldetési Nyilatkozat. Nyár közepén jogszabályváltozás következtében nem tudtuk meghosszabbítani nyugdíj mellett foglalkoztatott teremır kollégáinkat, helyettük új munkatársakat vettünk fel. İsszel betöltöttük tizedik muzeológusi munkakörünket, pályáztatás útján Fuksz Márta néprajzost alkalmaztuk. Engedélyezett összlétszám (fı, töredék is lehet) Ebbıl magasabb vezetı vagy vezetı (fı, töredék is lehet) Ebbıl szakmai munkakörben foglalkoztatottak tény tény

10 (fı, töredék is lehet) Ebbıl nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak (fı, töredék is lehet) ) A megyei hatókörő városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felmerült problémák A múzeum életében a legnagyobb változás a január 1-jei újabb fenntartóváltáshoz kötıdik ben a Tolna Megye Önkormányzatától átkerültünk a Kormányhivatal alatt mőködı Tolna Megyei Intézményfenntartói Központ alá, idei évtıl pedig Szekszárd Megyei Jogú Város lett a fenntartónk. Új fenntartónkkal partneri, jó viszonyt sikerült kialakítani, kezdeményezésükre és támogatásukkal ingyenesen biztosítjuk a szekszárdi iskolások ingyenes múzeumlátogatását. Az állami támogatást kisebb csúszásokkal ugyan, de hiánytalanul átutalták, év végén hozzásegítettek minket egy szállítójármő vásárlásához. II. Szakmai mőködés 1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései (szöveges ismertetés és értékelés) A év eleji fenntartóváltás együtt járt az általunk használt ingatlanok és ingóságok állami tulajdonba kerülésével. A tulajdonost képviselı MNV Zrt-vel nehezen és egyoldalúan mőködött a kommunikáció. Autócsere ügyében feltett kérdéseinkre több mint fél év alatt sem kaptunk választ. Az ingatlanok használatára vonatkozóan év végén készítettek elı egy kezelıi szerzıdést, amelyet átdolgozásra visszavontak, tehát ez a terület továbbra sem rendezett. Az ingatlanok és felszerelésünk állapota azonban megkövetelte, többletbevételeink pedig lehetıségeket kínáltak infrastrukturális fejlesztésekre. Önerıbıl a múzeum fıépületében található idıszaki kiállító terembe légkondicionáló berendezést szereltettünk és üzemeltünk be. Fontos megemlíteni még a faddi raktár tetıhéjazatának kijavítását és a vízelvezetés megoldását, valamint a riasztóberendezés korszerősítését és bıvítését is. A régészeti raktárban irodákat alakítottunk ki, a Babits Ház hátsó traktusában a gang födémének javítása mellett a központi épületének látogatói mosdóját is felújítottuk. 2) Győjteménygondozás és feldolgozás tény terv tény Régészeti és ıslénytani feltárások száma és 3 db, m2 5 db, m2 alapterülete (db és nm) Győjteménygyarapítási alkalmak száma és idıtartama (kivéve régészeti és ıslénytani 22 alkalom 25 nap 30 alkalom 33 nap 91 alkalom 78 nap feltárások) (db és nap) Éves győjteménygyarapodás száma (tétel, 64 tétel 1854 db 1455 db 74 tétel 2111 db

11 db, példány, stb.) Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leírókartonok száma (db) Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) Restaurált tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.) 64 tétel 1000 db 1110 db 10 tétel 3893 db 4888 db 2371 db db tétel 474 db 952 db 200 db 220 db db db db a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése Régészeti és Numizmatikai Győjtemény A tavalyi évvel összehasonlítva az uniós pénzügyi ciklus befejezéséhez kapcsolódva számos földmunkával járó beruházás zajlott megyénkben, ahol felügyeletet és megelızı feltárásokat kellett végeznünk. Nagy ásatási projekt zajlott le idén a szekszárdi Béla király téri rekonstrukcióhoz, az alsóvárosi temetıbıvítéshez és az ozorai vár felújításának befejezéséhez kapcsolódva. Tervásatásokra a kollégák szakfeladat-ellátásból adódó nagyfokú leterheltsége miatt nem került sor. A régészeti munkákkal újabb, jelentıs mennyiségő lelet jutott a győjteménybe, melynek restaurálása folyamatos, ahogy a nyilvántartásba vétele is megkezdıdött. A korábbi évek alatt felhalmozódott nyilvántartási hátralékunkat igyekeztünk lefaragni. A Numizmatikai győjteményben gyarapodás nem történt. Czövek Attila osztályvezetı 2013 folyamán sem tervásatást, sem megelızı feltárást nem végzett. Különbözı beruházásokhoz kapcsolódóan folytatott szakfelügyeletet, helyszínelést: Zombán és Iregszemcsén szennyvízberuházásnál, a dél-tolnai régióban Bátán, Bátaszéken, Várdombon, Sárpilisen, Decsen, İcsényben, Alsónánán és Szálkán a belterületen és a határrészeken vízminıség javítását célzó közmőfektetésnél, szintén ivóvíz-beruházásnál Fadd és Dombori között, Tolna város térségének szennyvízfejlesztése keretében Tolna és Bogyiszló határában, Györköny EOTR átépítési illetve több helyen a megyei Dunagát megerısítési munkáinál. Terepbejárást végzett Decs-Ete területén Csiszér Antallal, a Sió-Sárvíz völgyében több lelıhelyen, illetve korábbi projektje keretében Fadd, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Paks határában. Dr. Geréné dr. Vizi Márta PhD 2013-ban tervásatást nem folytatott. A korábbi évek ásatási anyagainak (Decs-Ete, Ozora, M9, M6) feldolgozását végezte. A 2012-ben kezdıdött Szekszárd, Béla tér rekonstrukciós beruházáshoz kapcsolódva januártól július közepéig végzett a területen régészeti tevékenységet: megelızı feltárás során további Árpád-kori temetırészletet tárt fel a Vármegyeháza elıtt; illetve folyamatos régészeti felügyeletet is végzett a csapadékvíz, vízvezeték, gázvezeték, optikai kábel árkok, kertészeti öntözı árkok,

12 díszvilágítás kábelárkai, templom körüli csapadékvíz elvezetés cseréje és térburkolat elıkészítésekor folytatott szintsüllyesztések során. Helyszínelést végzett Szekszárdon a Garay pincében a falmaradványok megfigyelésére, illetve folytatva 2013-ban is az OTKA programot Decs-Ete középkori mezıváros területén terepbejárást végzett és ugyanott geofizikai méréseket végeztetett. Dr. K. Németh András PhD 2013 folyamán sem tervásatást, sem megelızı feltárást nem végzett. Különbözı beruházásokhoz kapcsolódóan folytatott régészeti szakfelügyeletet: Attala-Kapospula, Iregszemcse, Zomba községek szennyvízelvezetésénél, Értény, Barnahátpusztán csıkútfúrásnál, Magyarkeszi, római katolikus templom körüli csapadékvíz elvezetésnél, Regölyben (Gárdonyi u., Kereszt u., Kossuth u.) a 0,4 kv-os átépítés földmunkáinál. Helyszínelést végzett Medina, Kápolna-pusztán középkori településen és Simontornyán a városközpont rehabilitációja során. A középkori templomos helyek kutatásához kapcsolódva terepbejárásokat végzett az alábbi települések határában: Attala, Dombóvár, Újireg, Jágónak, Lengyel (Tolna megye); Bedegkér, Kánya, Tengıd, Kercseliget, Gölle, Fonó, Zimány (Somogy megye); Egyházaskozár (Baranya megye). Dr. Szabó Géza PhD 2013-ban tervásatást nem folytatott. A korábbi évek ásatási anyagainak (Regöly, Strupka-Magyar birtok, Dombóvár, Aldi) feldolgozását végezte. Terepi régészeti kutatást Regöly, Csikóhalmon végzett geofizikai vizsgálat keretében. Beruházásokhoz kapcsolódóan az alábbi lelıhelyeken irányított megelızı feltárást: Szekszárd, Alsóvárosi temetı bıvítésénél márciustól júliusig mintegy m2-en 630 objektumot tárt fel, továbbá Bölcske, Andráspusztán és Bölcske, Partszakadásnál m2-en. Egyéb beruházásokhoz kapcsolódóan a felsorolt helyeken végezte el a földmunkák régészeti szakfelügyeletét, helyszíni szemléjét: Bölcske, Takarékszövetkezet; Bölcske, Andráspuszta; Medina 3D radartorony; Medina vízközmő; Nagydorog csatornázás; Bölcske Lomb utca; Dunaföldvár Kálvária Újkortörténeti győjtemény évi legjelentısebb idıszaki kiállításához kapcsolódva pályázatot hirdettünk Szekszárd retró címmel, melynek keretében az es évek tárgyait, dokumentumait, képeit, gyerekjátékait győjtöttük össze, majd mutattuk be egy kiállításon. Tervezett győjtımunkánk 100%-ban teljesült. Emellett néhány, a győjtés fıirányához nem köthetı tárgy megvásárlására. is sor került, valamint ajándékozás révén is gyarapodott a győjtemény (postáskabát, hajós szekrény, fotók, albumok) Nyilvántartás: tárgy: 2979 db, tárgyfotó 2979 db dokumentáció: 271 db szekrénykataszter 15 tétel 474 db adattár: 48 tétel 602 lap 3 dc fegyver db mőtárgyfotó archív fotó 20, szeknnelve adattári fotó 14 dvd 5 pozitív nagyítás Néprajzi győjtemény Tervszerő néprajzi győjtımunkát az erre fordítható összeg szőkössége miatt nem terveztünk, csupán esetleges győjtéseink voltak, vagy ajándékba fogadtunk el néprajzi tárgyakat. Nyilvántartás tárgy: 216 db. adattár: 3 tétel fotógyőjtemény: 1 db

13 Képzımővészeti győjtemény Nyilvántartás: Tárgy: 4 db Iparmővészeti győjtemény Nyilvántartás: Tárgy: 2 db Irodalomtörténeti győjtemény Nyilvántartás: Archív fotó: 215 db b) Kiemelkedı darabok vagy együttesek bekerülése Régészeti Győjtemény Középkori ló ábrázolásos edénytöredék Szekszárdról Újkortörténeti győjtemény Sikeres NKA pályázatnak köszönhetıen sikerült megvásárolnunk egy, nagyvalószínőséggel az Apponyi családhoz köthetı bútor-együttest, amely biedermaier stílusú szekrényeket, valamint egy neobarokk ülıgarnitúrát tartalmaz. Irodalomtörténeti győjtemény Babits Mihály oldalági rokonságától származó három családi fotóalbum, mely 215 db, 1860 és 1914 közötti fényképet tartalmaz. Mészöly Miklós dedikált kötete és kéziratos levele. c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra Régészeti és Numizmatikai győjtemény A beérkezett adattári dokumentációk beleltározásra kerültek. A gyarapodási naplóban feltüntettük a múzeumba került régészeti leletanyagot. Lehetıség szerint folyattuk a korábban bekerült régészeti leletanyag leltározását. Az M6-os autópálya feltárás dokumentációját és leltározását tartalmazó RITA programot karban tartottuk, fejlesztésérıl több múzeumi intézménnyel egyeztettünk. Decs-Ete középkori mezıváros másfél évtizedes kutatásának eredményeit az ásatók (dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta PhD és dr. Miklós Zsuzsa) önálló adatbázisban dolgozzák fel. Újkortörténeti győjtemény A retro kiállításhoz kapcsolódó, tervezett győjtésnél valamennyi tárgy, dokumentum nyilvántartásba vétele megtörtént. Az egyéb gyarapodás leltározása áthúzódik a következı évre. Valamennyi tárgyról digitális felvétel készült, a fotókat pedig beszkenneltük. Néprajzi győjtemény Folytattuk a néprajzi győjtemények 2005 májusában megkezdett, számítógépes feldolgozását a DEPO Muzeológia program segítségével: A számítógépen lévı néprajzi adatállomány 2013-ben 1449-el gyarapodott. (Jelenleg összesen mőtárgy adata van számítógépen.)

14 A néprajzi adattári leltárkönyv digitalizálása 972 tétellel napra kész ban összesen 1351 db néprajzi tárgyról készült digitális fotó ben beleltározott digitalizált fotóállomány: 1 db Néprajzi fotógyőjtemény fotóinak digitalizálása naprakész. A néprajzi fotó- és diakép győjtemény digitálisan feldolgozva, kutatók számára számítógépen a teljes fotóállomány elérhetı. Képzımővészeti győjtemény Az anyag feldolgozása a DEPO Muzeológiai program segítségével folyik. A számítógépen lévı jelenlegi adatállomány 3454 adat (90%-os feldolgozottság). Iparmővészeti győjtemény Leltározás: 2 db. Az anyag feldolgozása a DEPO Muzeológiai program segítségével folyik. A számítógépen levı adatállomány: 567 adat (98%-os feldolgozottság). Irodalomtörténeti győjtemény Irodalomtörténeti könyvtár: 56 db leltározása történt meg. A győjtemény számítógépes feldolgozása a DEPO Muzeológiai program segítségével folyik. A számítógépen levı adatállomány tárgyi győjtemény 250 adat (100%-os feldolgozottság), fotógyőjtemény 95%-os feldolgozottság, kéziratgyőjtemény 30%-os feldolgozottság, könyvtár anyaga 45%-os feldolgozottság, a Corvina könyvtári adatbázisban 1525 adat áll rendelkezésre. d) Feldolgozásra váró (visszamenıleg felhalmozódott) régészeti és ıslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben elıirányzott feladatok teljesülése A régészeti anyagok leltározatlansága az anyag mennyiségébıl és a restaurálás költségességébıl adódik. Elsısorban az M6 autópálya megelızı feltárás leleteinek egy része (nagyságrendileg lelet) sorolható ide. Ezek azonban fıként gyenge megtartású ıskori sírkerámiák, melyek restaurálása idı- és pénzigényes ben az akkor erre a célra rendelkezésre álló forrásokat a múzeum költségvetésébe kellett áldozni ban plusz pénzeket nem tudtunk erre a célra fordítani, 2013-ban azonban újra beindult igaz kisebb ütemben a korábbiakhoz képest- az elmaradt anyagok restaurálása, amelyet aztán folyamatosan be is leltároztunk. Decs-Ete középkori mezıváros korábbi tervásatás anyagának leltározását folytattuk OTKA támogatással, Szekszárd- Vármegyeháza anyagát beleltároztuk. Ozora-Várkastély leletanyagának leltározása segéderı és idı hiányában 2013-ban nem folytatódott. e) Feldolgozásra váró (visszamenıleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében évben elıirányzott feladatok teljesülése Újkortörténeti győjtemény Az elmaradás becsült mennyisége összesen 2000 darab. Maradéktalanul teljesítettük: fogorvosi rendelı, kölesdi győjtés, sıt túlteljesítettük a tárgyi győjtemény leltározását, a tervezett 1000 db elmaradt leltározás helyett 1300 db-ot vettünk nyilvántartásba.

15 Dokumentum győjtemény digitális nyilvántartásba vétele 1147 db ( évi leltározás) Néprajzi győjtemény Az elmaradás becsült mennyisége a tárgyi győjteményben 300 darab. Képzımővészeti győjtemény A dokumentumgyőjteménybe a felhalmozódott elmaradás becsült mennyisége 200 db Irodalmi győjtemény Könyvtári anyag tervezett leltározásából 56 db teljesült. Elmaradás becsült mennyisége 850 db. f) Győjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos évi feladatok teljesülése Régészeti győjtemény A fıépület földszinti raktár rendjét folyamatosan karban tartjuk az idı függvényében. Elkészült a pince raktári rendjének átalakítása. A külsı régészeti raktár rendje is folyamatos az anyagmozgások ellenére. Újkortörténeti győjtemény A vármegyeházi raktárunkat rajtunk kívül álló okokból nem tudtuk igénybe venni, ezért a dokumentum győjtemény továbbra is a Vörösmarty utcai, mőtárgyvédelmi szempontból kifogásolható raktárban maradt. A tárgyi győjtemény számára megkezdıdött egy új raktár kialakítása, két helyiséggel. A tárolás feltételei itt sem ideálisak, mivel a raktár főtése, illetve elektronikus biztonság- és tőzvédelme nem megoldott. Faddi raktárak túlzsúfoltságában ezzel némi enyhülést sikerült elérni. Az archív fotó győjtemény helyzete viszont az NKA pályázaton nyer tároló szekrényeknek köszönhetıen megnyugtatóan alakult. Néprajzi győjtemény 2013-es évben a néprajzi győjtemény rendezésekor nagyobb hangsúlyt a néprajzi tárgyi leltárkönyvek digitalizálására, tárgyi anyag leltározására és a revízióra fordítottuk. Befejezıdött az január 1-tıl december 31-ig leltárba vett tárgyi anyag nyilvántartásának digitalizálása, ezen kívül folyamatosan készült a 2013-ban aktuális leltározás számítógépre vitele, ami a tárgyfotózással együtt naprakész. Összesen: 1149 db Naprakész állapotban tartjuk a néprajzi adattárat ben beleltározásra került Horváth Imre, bátaszéki származású fafaragó hagyatékának egy része, valamint egyedi ajándékba kapott tárgyak. Minisztériumi felhívásra elkezdtük és folytatjuk a néprajzi győjtemény revízióját. Revízióra került tételek: cseréppipák, cseréptöredékek, Tolnai helytörténeti győjtemény ruhaanyaga, céhes iratok, hímzésminták. Összesen: 1738 db Megoldottuk a 2011-ben lebontásra került Tolnai helytörténeti győjtemény teljes anyagának biztonságos raktározását, múzeumi raktárba szállítását. A néprajzi raktárak rendezettnek tekinthetıek.

16 Folytatjuk a megkezdett raktári rend finomítását, és a tárgyi anyag revízióra való elıkészítését az apró tárgyak dobozolását, és az anyag átcsomagolását, pormentesítését, tisztítását, konzerválását. Iparmővészeti győjtemény Az iparmővészeti raktár részleges árhelyezésre és teljes átrendezésre került a faddi raktárban, aminek köszönhetıen a mőtárgyak állományvédelmi körülményei jelentıs mértékben javultak. g) Megelızı mőtárgyvédelemmel kapcsolatos évi feladatok teljesülése A Múzeumi Állományvédelmi Program keretében 2013-ban is folyamatosan végeztük, mind a kiállítóterekben, mind a raktári helységekben, különös tekintettel a fıépület alagsorában található pincekiállításra és múzeumpedagógiai foglalkoztató térre vonatkozólag a legfontosabb mőtárgykörnyezeti paraméterek mérését. A mérések analóg mőszerekkel (thermohigrométer) és digitális mérımőszerrel (ELSEC 764) történik. A méréseket folyamatosan végezzük a minél több mérési eredmény érdekében. Az adatokat győjtjük és feldolgozzuk. Az eredmények ismeretében tudjuk majd meghatározni a tárolással és raktározással kapcsolatos további célkitőzéseinket és terveinket. Részt vettünk a Múzeumi Állományvédelmi Programban a 2012-ben indult és 2013-as évre is áthúzódó Kártevı-mentesítési Programban, ezáltal gázosításra kerültek a legveszélyeztetettebb kiállítóhelyek és raktári egységek ban terven felül önerıbıl a faddi néprajzi és újkortörténeti raktárainkban teljes körő penészgomba-mentesítést végeztünk. A néprajzi győjteményben folytatódik az NKA pályázatán elnyert győjtemények védelmét szolgáló eszközök beszerzése, Salgó-dexion típusú raktári állványzat beépítése és mőtárgyakkal való feltöltése. Az újkortörténeti fotógyőjteménybe NKA pályázati támogatásával fiókos fémszekrények és csomagolóanyagok kerültek beszerzésre és befejezıdött a pozitív fotóállomány csomagolása. Az iparmővészeti győjtemény, az újonnan felszabaduló, jobb mőtárgykörnyezeti paraméterekkel rendelkezı raktári helységekbe költöztetése és a győjtemény tisztítása jelenleg is folyamatban van. A régészeti győjtemény újonnan bekerülı anyagának feldolgozásához önerıbıl 3 raklap, kb db A4-es hajtogatható papírdoboz és 5 bála, különbözı mérető, rasel zsák került beszerzésre. Állományvédelmi továbbképzésen 2013-ban összesen 5 fıvel, 3 alkalommal vettünk részt. h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos évi feladatok teljesülése évben néprajzi tárgyból 345 db-ot tisztítottunk és konzerváltunk és 10 db restaurálására került sor. Újkortörténeti tárgy 300 db tisztítása és konzerválása történt meg, valamint 25 db tárgy restaurálása. Künsztler Gábor Tamás megkezdte a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett, egyéves középszintő restaurátori tanfolyam elvégzését szeptemberétıl, emiatt havonta egy hét kiesett munkaidejébıl. 3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetıség, kutathatóság:

17 a) A digitalizálás helyzete év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöveges bemutatása A győjteményi darabjaink digitalizálása és feltöltése folyamatos az általunk használt szakmai programokba (DEPO, RITA). Nagy elmaradásunk ezen mőtárgyak megújult múzeumi honlapunkon való hozzáférhetıségének biztosítása. Egyes kiemelkedı elemei láthatóak, de nagy mennyiségben nem kidolgozott ezen fajta publikációnak a menete. Mutatók év végéig digitalizált tételszám 2013-re tervezett digitalizálás A évben digitalizált állomány Digitalizált objektumok db 9200 db 9681 db összesen (db) - ebbıl mőtárgy (db) db 3500 db 5381 db - írott dokumentum (oldal) db 1200 db 1449 db - audiovizuális (db, ill. perc) db db Győjteményekre, kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai letölthetı segédanyagok (db) A év végéig digitalizált állományból honlapon hozzáférhetı b) Kutatószolgálat Mutató tény terv tény Kutatók száma Kutatási alkalmak száma c) Múzeumi könyvtár Mutató tény terv tény Szaktájékoztatások száma (személyes, tel., stb.) Könyvtárhasználók száma Könyvtárhasználatok száma Helyben használt könyvek, folyóiratok száma Kölcsönzött könyvek száma nincs kölcsönzés nincs kölcsönzés nincs kölcsönzés

18 4) Tudományos kutatás: Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következı számszerősített adatok feltüntetése: Tudományos munka mutatói tény terv tény Tudományos munkatársak száma (fı) Tudományos fokozattal rendelkezı munkatársak száma (fı) Tárgyévben megszerzett tudományos fokozatok száma (db) A tudományos munkatársak által kivett / a tudományos munkatársak számára engedélyezett összes kutatónap száma Kutatónapot igénybe vehetı tudományos munkatársak száma (fı) A múzeum által kiadott önálló tudományosmuzeológiai kiadványok száma (monográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- és győjteményi katalógus, évkönyv) (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt, saját múzeumi kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által írt egyéb tudományos kiadványban megjelent tudományos tanulmányok, közlemények, cikkek száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által tartott tudományos elıadások, összeállított poszterek száma (db) (itthon külföldön) A múzeum által megjelentetett ismeretterjesztı, pedagógiai kiadványok száma (db) (magyar idegen nyelven) A munkatársak által saját múzeumi vagy egyéb kiadványban megjelentetett ismeretterjesztı írások (magyar idegen nyelven) Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó idıszaki) (db) Megvalósult kiállítások száma (állandó idıszaki) (db) 4 (heti másfél nap) 6 (heti egy nap 4 (heti másfél nap) 6 (heti egy nap (heti másfél nap) (heti egy nap

19 Hazai tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevı munkatársak száma) Nemzetközi tudományos programokban való részvétel (programok száma résztvevı munkatársak száma) Felsıoktatásban oktatóként résztvevı munkatársak száma (fı) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) Felnıttképzésben oktatóként résztvevı munkatársak száma (fı) megtartott órák száma (óra, 1 óra = 45 perc) a) A évi tudományos munka, kutatás fı irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) Régészet A régészethez kapcsolódó tudományos munka a munkatervben foglaltak szerint valósult meg. Dr. Geréné dr. Vizi Márta PhD 1) Szemeskályha leletegyüttes Decs-Etén. Hafner (Kachelmeister) in einem ehemaligen südtransdanubischen Marktflecken. In: Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve XXXIV (2012) ) Jelentés a Szekszárd, Béla király tér 1. alatti vármegyeháza területén végzett megelızı feltárási munkákról. Mőemlékvédelem szám, oldal 3) -Miklós Zsuzsa: Ete egy elpusztult középkori mezıváros Tolna megyében. Wosinsky Mór Megyei Múzeum, oldal. (A tudományos ismeretterjesztı füzetet az NKA évi pályázatán nyert támogatásból valósítottuk meg, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum közremőködésével. A szerkesztést Miklós Zsuzsa és Vizi Márta végezte, a kötet grafikai munkáit Frankné Sági Apollónia készítette.) 4) Egy sárközi mezıváros a hódoltság korában. PTE Specimina Nova 2011 (sajtó alatt) 5) Téglaégetı kemencék az M-6 déli szakaszán, Bátaszék-Leperden. (To, 13/A2 lh.) Az ArhÉrt számára, évi megjelenésre. 6) Tudomány népszerősítı cikkek: És mi újság a Béla téren? címen a Szekszárdi Vasárnapban (A régmúlt helyszínelıi munka közben, terepen és íróasztalnál; Mozaikok az Árpád korból; Vár állott a Béla király téren; A középkortól az újkorig: újabb emlékek kerültek elı.) Dr. K. Németh András PhD (6 megjelent, 2 sajtó alatt; + 1 könyv újrakiadása) 1) Adatok a pincehelyi török párkány lokalizálásához. Castrum 16 (2013) 1-2. sz ) Hol feküdt a középkori Nyerges falu? Széljegyzet egy elpusztult középkori falu helyének meghatározásához. In: Ember Táj Természet Alkotás. Dél-Dunántúli Dolgozatok. Tanulmányok Dr. Szıke Sándor emlékére (Füzesgyarmat, 1932 Dombóvár, 2005). Szerk. Kriston Vízi József. Dombóvár 2013, (Helytörténeti sorozat 12.) 3) Ráctemplom, Pusztaszentegyház, Templomhely. Elpusztult középkori templomok emléke földrajzi neveinkben különös tekintettel Tolna megyére. In: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatás a Nemzeti

20 Erıforrás Minisztérium anyanyelvi pályázataiból. Válogatta és szerk. Balázs Géza Grétsy László. Bp., Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó 2013, ) Regenkes alias Koppankes. A Koppány folyónév keltezéséhez. Helynévtörténeti Tanulmányok 9 (2013) (A Magyar Névarchívum Kiadványai 29.) 5) Takács Melinda: A középkori Lápafı és temploma. In: Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. A Kaposváron november között megrendezett Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának tanulmányai. Szerk. Varga Máté. Kaposvár 2013, (A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2.) 6) Barátok tava. Tájrégészeti és történeti adatok egy helynév eredetéhez. ArchÉrt 138 (2013) ) Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. I. Vízimalmok. WMMÉ 35 (2013) megjelenés alatt 8) Fejezetek Kisszékely határának középkori történetébıl. In: A kisszékelyi táj varázsa. Szerk. Horváth András. Kisszékely 2013, megjelenés alatt Dr. Szabó Géza PhD 1) A dunántúli urnamezıs kultúra fémmővessége az archaeometallurgiai vizsgálatok tükrében = The metallurgy of the Transdanubien urnfield culture in light of archaeometallurgical investigations. Pécs: PTE BTK Ókortörténeti Tanszék, p.(specimina Electronica Antiquitatis - Libri; 1..) 2) Elımunkálatok Bonyhád, Pannonia Zrt. biogáz-üzem megelızı régészeti feltárás anyaga feldolgozásához I.: sírmellékletek, embertan. Szekszárd (2012) 3) A Kárpát-medencei archaeometallurgiai kutatások eredményei, aktuális kérdései a 21. század elején, különös tekintettel a bronz- és vasgyártás társadalmi hátterének változásaira. Archeometriai Mőhely 2012/ ) What arhaemetallurgy tells us about the changes of bronze craftwork int he transition of Bronze Age into Iron Age. IN: Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpathian Basin. (Ed.: Botond R. et all) Targu Mures ) Rejtélyes körárkok adatok az avar kori településszerkezethez. In: Sötét idık rejtélyei századi rejtélyek a Kárpát-medencében és környékén. Békéscsaba, ) Maszkos arcábrázolás a Dombóvári Helytörténeti Múzeum középsı bronzkori mészbetétes edényén. IN: Kriston Vízi József (szerk.) Ember - táj - természet - alkotás: Dél-Dunántúli dolgozatok: tanulmányok Dr. Szıke Sándor emlékére : Füzesgyarmat, 1932-Dombóvár, Dombóvár: Dombóvári Városszépítı és Városvédı Közhasznú Egyesület, pp (Helytörténeti sorozat; 12.) 7) Embertani adatok Tolna megye avar korához./szeniczey Tamás, Bernert Zsolt, Czuppon Tamás, Marcsik Antónia, Hajdu Tamás/ Anthrop. Közl. 54; (2013) 8) Results of the anthropological investigation from the Avar Period cemeteries of Dunaszentgyörgy-Proletárdőlı and Dunaszentgyörgy-6. út 119. (A Dunaszentgyörgy- Proletárdőlı és Dunaszentgyörgy-6. út 119. lelıhelyeken feltárt avar kori temetık vizsgálatának eredményei. IN: I. Fenntartható fejlıdés a Kárpát-medencében. Zimmermann Zita, Szabó Gábor (szerk.) Gödöllı, ) A mészbetétes edények népe kerámiájának forma- és jelrendszere a temetı- és a telepanyagok viszonylatában. İSRÉGÉSZETI LEVELEK 13.:(VII.) pp (2013) 10) Werbıczy két Tolna megyei vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében. (Szabó Géza Csányi Viktor) WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXIV.: pp (2012) 11) Újabb adatok és szempontok a pannóniai limes és ripa szerkezeti elemeinek meghatározásához. (Szabó Géza, Boruzs Katalin) RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 2010: pp (2012)

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám

MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató a 2009. május június havi Fejér megyei programokról XLV. évfolyam 5 6. szám IDİSZAKI KIÁLLÍTÁSOK SZÉKESFEHÉRVÁR SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM Országzászló tér 3. AUSCHWITZ

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények

Pató Mária: 1. Nehéz idık sikeres zárása: új épület, új gondok, új remények Pató Mária: Új típusú múzeumi találkozások Változó igények változó múzeum(ok) (A Damjanich János Múzeum elmúlt tíz évének közmővelıdési, múzeumpedagógiai példáján) Az út rejtett és neve nincsen. Egyedül

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

Iskolánk Pedagógiai Programja

Iskolánk Pedagógiai Programja Iskolánk Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék I. Alapító Okirat II. Arculatterv III. Az iskola hagyományai IV. Az irányítás rendszere V. Személyi feltételek VI. Tárgyi feltételek VII. Kapcsolatrendszer

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Heves megyei könyvtárosok Gyöngyösön

Heves megyei könyvtárosok Gyöngyösön XVII. évfolyam, 2. szám (55.) A Heves megyei könyvtárosok lapja 2008. június A tartalomból Mozgókönyvtári szakmai nap Útban a jövı felé Érdekeltségnövelı támogatás adatai Csoportos foglalkozások a megyei

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa

Atomerőmû. Nyári jutalomtábor a múzeumban. Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében. Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 7. szám Kellemes élményekkel, közösen az iparág ünnepe jegyében 2013. 2014. április július Aszódi Attila a paksi beruházás kormánybiztosa A Paksi Atomerőmű teljesítményének

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA

AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA AZ EGRI FERTÁLYMESTERSÉG ÉLİ HAGYOMÁNYA Jelölést benyújtó: Egri Fertálymesteri Testület Eger, Bajcsy Zsilinszky út 9. Eger, 2013. június 7. kiegészítés: 2014. március 24. 1 JELÖLÉSI ADATLAP A SZELLEMI

Részletesebben

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl

Jelentés. a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás helyzetérıl NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA H-1051 Budapest, Nádor u. 22. www.kisebbsegiombudsman.hu Iktatószám: NEK-411/2011. Jelentés a nemzeti és etnikai kisebbségi általános iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR

50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR 50 ÉVES A GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR I. ELŐSZÓ HELYETT - AZ ELSŐ KÖNYVTÁRIGAZGATÓ VISSZAEMLÉKEZÉSE (LÁSZLÓ MIKLÓS).....4 II. GÖDÖLLŐ KÖNYVTÁRI HAGYOMÁNYAI A POLGÁROSODÁS KORÁTÓL 1953-IG (FÜLÖP ATTILÁNÉ)......6

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben