SZAKKOLLÉGIUMI CHARTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKKOLLÉGIUMI CHARTA"

Átírás

1 SZAKKOLLÉGIUMI CHARTA Húszéves a szakkollégiumi mozgalom. Történetük folyamán ezen diákközösségek nem csak szellemi centrumokként mőködtek, hanem a szervezıdı civil társadalom csíráit is jelentették. A demokratikus alapokon szervezıdı közösségek nem illeszkedtek a fennálló társadalmi környezetbe. Kereteik között lehetıség nyílt az ellenzéki gondolkodás és az egyetemi fiatalság találkozására, ily módon elısegítve a független értelmiségi értékrend elterjedését. A megváltozott körülmények szükségessé teszik, hogy a Szakkollégiumok közös alapelveiket chartában fektessék le. A Szakkollégiumok mőködése a tagok öntevékenységén nyugszik. A Szakkollégiumok egyik fı feladata az egyetemi oktatáson túlmenı szakmai képzés biztosítása. Az alkotó tevékenység a mindenkori szakkollégisták által kialakított keretek között folyik. Az oktató-kutató munka összekapcsolása révén a kollégiumok egyfajta szakmaitudományos mőhelyként mőködnek. A szakmai tevékenység egy része kifelé, az egyetemi diákság felé irányul. A Szakkollégiumokat együttlakó diákok alkotják. Tevékenységüket általuk kialakított, demokratikus elvek szerint mőködı szervezet fogja össze. Belsı életük autonóm, az erre vonatkozó döntésekbe külsı intézményeknek nincs beleszólásuk. A puszta szervezeti kereteken túl a Szakkollégium intenzív közösségi létet is jelent.

2 A Szakkollégiumok nyitottsága kifejezıdik a társadalmi problémák iránti érzékenységükben. A Szakkollégiumok, mint intézmények, toleránsak a tagok politikai, világnézeti értékrendje iránt. A mozgalmat alkotó eltérı világnézető Szakkollégiumok bizonyos kérdésekben közösen lépnek fel, de nem hoznak létre egy kollégiumok felett álló szervezetet. A chartát elfogadó csoportok csatlakozhatnak a szakkollégiumi mozgalomhoz, és a Szakkollégiumok nem zárkóznak el más diákszervezetekkel való együttmőködéstıl.

3 A szakkollégium meghatározása A szakkollégiumok kritériumai 1. A szakkollégium olyan intézmény, amely 3 éve folyamatosan teljesíti az alábbi pontokban megfogalmazott kritériumokat, és együtt lakó bázissal rendelkezı egyetemisták vagy fıiskolások közössége. 2. A szakkollégiumi tevékenység középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll. 3. A szakkollégium egyik alapértékének a szők szakmai tevékenységen túl, a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelését tartja. 4. Széleskörő autonómiával és kiterjedt döntési hatáskörő diákönkormányzattal rendelkezik. A szakkollégium, mint közösség, és mint szervezet ismérvei 5. A felvételrıl és a tagság megszőnésérıl a szakkollégium nyilvános, szabályozott felvételi eljárás keretében, illetıleg meghatározott körülmények alapján, autonóm módon dönt, a saját tagsága által elfogadott értékek szerint. 6. A szakkollégium a tagság által elfogadott szervezeti és mőködési szabályzat szerint mőködik. Belsı mőködési rendjét és külsı kapcsolatait autonóm módon alakítja ki, a jogszabályok keretei között. 7. A szakkollégiumban széles körő irányítási jogosultságokkal felruházott, demokratikusan választott diákönkormányzat mőködik. 8. A szakkollégium intézményrendszere és mőködése a tagok öntevékenységén alapul. 9. A szakkollégium politikai pártoktól és szervezetektıl független. A szakkollégium szakmai munkája 10. A szakkollégium a felsıoktatási intézmény oktatási tevékenységén túlmenı szakmai képzést és önképzési lehetıséget nyújt tagjainak. 11. A szakmai képzés része a minıségbiztosítás, a megszerzett tudás nyilvános beszámolási formában történı ellenırzése. Ennek kereteit, a kötelezı teljesítményre vonatkozó elıírásokat a szakkollégium saját szabályzatában rögzíti. 12. A szakkollégiumi munkához hozzá tartozik a külsı szakmai fórumokon való részvétel, például TDK, OTDK dolgozatok, publikációk, konferenciák. 13. A szakmai munka egyrészt az adott szakterület legkiválóbb kutatóival, oktatóival való intézményes együttmőködésben, másrészt öntevékeny szervezıdésben, belsı elıadók közremőködésével folyik. A szakkollégium kapcsolatrendszere 14. A szakkollégiumi tevékenység számottevı része nyitott külsı személyek számára, a kutatásoktatás területén, illetve rendezvények formájában. 15. A szakkollégium közösen meghatározott formákban együttmőködik a többi szakkollégiummal. A pre-szakkollégium 16. Pre-szakkollégium az a közösség, amely teljesíti ezen szabályozás önkormányzatiságra és a tanulmányi munkára vonatkozó kritériumait, célja a szakkollégiumi státus elnyerése.

4 SZAKKOLLÉGIUMI CÍMLISTA BUDAPEST ELTE Bibó István Szakkollégium 1118 Ménesi út 12 T: , Eötvös J. Kollégium 1118 Ménesi út T: , F: Bolyai J. Kollégium 1145 Amerikai út 96 T: , F: BKE Rajk László Szakkollégium 1085 Horánszky u. 20 T: , F: Társadalomelméleti Szakkoll Ráday u T: /6613, 6614 Széchenyi István Szakkoll Ráday u T/F: Egyetemi Vállalkozói Kollégium 1092 Kinizsi u. 2-6 T: Heler Farkas Szakkollégium 1093 Fıvám tér 8 T: /6108 SOTE Korányi Frigyes Szakkoll Hársfa u. 59 T: EGYETEMKÖZI Szent Ignác Kollégium 1191 Hunyadi u. 2-4 T: , F: Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium 1085 Üllõi út 24 (c/o MEVISZ) T: (Parragh Szabolcs, T: (Fazekas Benedek, SZOMBATHELY Németh László Szakkoll Károli G. tér 4 T: /149, F: SZEGED JATE Eötvös Loránd Kollégium 6725 Tisza L. krt. 103 T: Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium 6726 Közép fasor T: F: PÉCS JPTE Kerényi K. Szakkollégium 7624 Jakabhegyi 8. T: /42, F: Grastyán Endre Szakkoll Szántó Kovács J. u. 1/D T: Corporate and Finance Szakkollégium 7622 Rákóczi út 80 T:

5 EGER EKTK Szakkollégiuma 3300 Leányka u. 2. T: (Berze Kollégium) DEBRECEN KLTE Sántha Kálmán Szakkoll Móricz Zs. krt. 22 F: Hatvani István Szakkoll Egyetem tér 1 T:

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján

Abuczki Ágnes. A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Abuczki Ágnes A DE és a SZTE kapcsolathálózatai az ONK-n való szerepvállalás alapján Tartalomjegyzék I. Téma bemutatása és indoklása... 2 Külsı kapcsolatok és kutatói eredményesség... 4 II. Kutatói teljesítmény,

Részletesebben

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre

A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A klaszterek szervezése, javaslat a klaszter alapítás során szabályozandó kérdésekre A nemzetközi tapasztalat szerint a sikeres klaszterek megalakulását legjobb esetben az együttmőködésben érintett vállalkozások

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE

A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE CONF/PLE(2009)CODE1 A DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL JÓ GYAKORLATÁNAK KÓDEXE A dokumentumot a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciájának 2009. október 1-i győlésén fogadták el 1 Tartalom

Részletesebben

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Speciális kérdések és nézıpontok a felsıoktatásban szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 1. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

Ha a rendszerváltásnak van valami értéke, akkor az a szakkollégiumiság

Ha a rendszerváltásnak van valami értéke, akkor az a szakkollégiumiság Ha a rendszerváltásnak van valami értéke, akkor az a szakkollégiumiság Balázs Zoltán ezer szálon keresztül kapcsolódik a szakkollégiumi mozgalomhoz. A BCE Politikatudományi Intézetének egyetemi tanárával,

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelı szervének tagjai 1) A közalapítvány neve: GYERMEKEINK MŐVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY A közalapítvány székhelye:

Részletesebben

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.

(Creative Commons) Nevezd meg! Így add tovább! 4.0 (CC BY-SA 4.0) (Creative Commons) Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4. Történelem és társadalomtudományok History and Social Sciences www.belvedere.meridionale.hu belvedere@jgypk.u-szeged.hu szerk@belvedere.meridionale.hu ISSN 1419-0222 (Nyomtatott) ISSN 2064-5929 (Online)

Részletesebben

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének.

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. Gondolatok a DEKA-ról 1 Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. 1. A DEKA (Demokratikus Kerekasztal) társadalmi mozgalom Magyarország újrademokratizálásáért, a társadalmi párbeszéd

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Etikai Kódex ISSAI 30

Etikai Kódex ISSAI 30 ISSAI 30 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Etikai Kódex INTOSAI

Részletesebben

"A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA."

A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA. "A PÁRBESZÉDNEK NINCS ALTERNATÍVÁJA." A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon Munkaanyag Budapest, 2013. április 03. 1 Tartalom: 1. Bevezető 3. 2. A társadalmi párbeszéd helyreállítása Magyarországon

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ

TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ TÁJOLÓ A MAGYAR KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNYOKHOZ Jelen dokumentum célja, hogy a közösségi alapítvány szervezése mellett elköteleződött személyeknek iránymutatásként,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T İ A MAGYAR FELSİOKTATÁSI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 16. évfolyam 2. szám 2011. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTİ 2011. szeptember

Részletesebben

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós

Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága. Rosta Miklós Az Új Közszolgálati Menedzsment intézményi meghatározottsága Rosta Miklós Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék Témavezetı: Prof. Dr. Hámori Balázs, Cs.C. Rosta Miklós, Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT. I. rész. Általános rendelkezések KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT I. rész Általános rendelkezések 1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek A Balassi Bálint Megyei Könyvtár vezetője (a továbbiakban munkáltató) és az intézmény Közalkalmazotti

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben