K 4 zt1t V onoszo Koz séy O nko:m hnyzala K épvi emu estu!e:enek 20! 4 novembor 27-en

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K 4 zt1t V onoszo Koz séy O nko:m hnyzala K épvi emu estu!e:enek 20! 4 novembor 27-en"

Átírás

1 K 4 zt1t V onoszo Koz séy O nko:m hnyzala K épvi emu estu!e:enek 20! 4 novembor 27-en Simon Gy iirgy po I g:i rmester: tt sztc tctte t Lé s z ii ti tvi oiioszt K zsé g ni o rm n y zat éiiak ny i tvénos I:epvis el o - tes tit lcti iil é sén mey e teiit Képvi se t tirs a it és Je gyz Asszonyt. Mcga llapt tj a, liogy a Kcpvisc 1 - tcstii 1 ct hatiro zatt épcs, mivel a 5 tesiulet t tag t é zttl 4 f ]elen von. Németh Ferenc képvi.sc 1 kés bb : rkezi1. I smerteti a iestttl eti tti és nnpirend t pcntjait.

2 Fal iigondnoki j iirmii részérc gariizs biztositiisa Megkérdezi, van-c valakinek javaslata tovabbi iiapirend targyalasaru? New volt. Aki a iiapirendi pontok targyal :isdt a kicgészitéssel egyiitt elfogadja, hen, kézfellartassal szavazzon: A Képviselci -testiilet 4 igen szavazattal egyetértett ii javaslattiil napiren itet Napirend I:irgyal:Isa: 1. Helyi ad ékr6l szé lé iinkorm :i nyzati rendelet m éd osit:isa Simon Gyiirgy polg:i rmester: Tiijékoztatja a megj elentekct, hogy a Veszprém Megyei Kormanyhivatal a tavasz folyaman bekérte a telepiilés ad6rendeletét feliilvizsgalat céljabol és a napokban kapta meg az Onkormanyzat a ti rvényessé gi lélhivast a rendeletben elvé gzendo modositilsokrol. Atadja a szot jegyzo Asszonynak, hogy ismertesse a sziikséges méi dositasokat tiirvényességi felhiv:isnak megfeleloen. L uk:i cs Agnes jegyzti : A rendeletben kifogasolta a Kormanyhivatal, hogy merev hivatkozast alkalmazott a tcstiilet, ill. a Ptk.-ra llivatkozik a rendelet, ezt ki kellett tcirdlni belole, mivel mar new hatiilyos a régi Polgtiri Torvénykonyv. A helyi adokrol szolo torvéiiy értelmében csak maganszemélynek adliato adokedvezmény, adomentesség, ezt new domboritotta ki a rendelet eddig. Ezért rogzitcni kellett, hogy csak magaiiszeinély tulajdonost ill et meg a kedvezmény, mentesség vagyoni tipusu adok esetében. A kovctkczo probléma az volt, hogy ugy értelmezte a Kormanyhivatal, egy adotargyra kétféle adot is kivgt az onkormanyzat, ami torvéiiyellenes. Az adoztatas new torrent meg ugyanazon adotargy esetében két adonemre, azonban a felhivasnak eleget téve i ogziteni kellett, hogy mentes az épitményado alol az az adotargy, amelyre kommunalis ado keriilt kivetésre. Javitandéi volt a iendeletben az a rgsz, ahol a képviselo -testiilet épitiiiényado vonatkoziisiiban kommundlis adora vonatkozo mértéket iillapitott meg. Ugyanis az épitményado esetében az ado alapja az épii let hasznos alapteriilete, kommunalis ado esetében az ingatlan, ill. annak tulajdonjoga, bérlete. Ismerteti a javitott rendelet-tervezctet. Tovabba probléma volt, hogy a tcstiilet a rendelet mellékleteként sajat bevallast rendszeresitett és new kotelezheto az adoalany, hogy kizarolag az onkormanyzat nyomtatviinyilt alkalmazza. Tovabbra is fenntartja a testiilet a sajat nyomtatvanyt, azonban a rendeletben rogzitésre keriil, hogy,,csak hasznalhato a nyomtatvany. Tehat new kotelezo, csak lehetoségct ad a rendelet a hasznalatara. A feliilvizsgalatnak november 30 - ig eleget ke11 tenni. A stabilit si tiirvény értelmébcn december I -jén kihirdetett rendeletnek kell rcndclkezésre allnia, amely januai I -jével lesz hatalyos. Az egy honap azért sziikséges, hogy az allampolgarok mcgismerhessék a

3 rendeletet, az esetleges mentes ség, kedvezmény igénybevételéhez a feltételeket biztositsak. A rendelet new tartalmaz adoemelést. Simon Gyii rgy polg:i rmester: Tajékoztatasképpen elmondja a tiirvény altal rogzitett adomaximumokat. Epitményado: Ft/in' Kommunalis ado: , 30 Ft Idegenforgalmi ado: 505,10 Ft. Monoszlo esetében az épitményad Ft/in', a kommunalis adéi : Ft/ingatlan, az idegenforgalmi ado 200 Ft/vendégéjszaka. Felteszi a kérdést, hogy altalanos-e a 18. év alattiak és a 70. év felettiek mentessége? Luk:ics Agnes jegyzii : A 18. év alattiak mcntességét a helyi adokréi l szolo tiirvény irja elo, a 70. év felettickét a testiilet biztositja. Errol diinthet miisként a testiilet, még a mértékrol is. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Javasolja, hogy egyelore a testiilet nc emeljen az adomértékeken, foleg azért, inert jelenleg a kivetett adok nagy része be is folyik az onkormanyzat kasszajaba. A évi kivetések Monoszl éi esetében: Az épitményado: 5.25 I e forint volt, oktober végéig a befolyt e foiint. Ez annak ktiszdnheto, hogy az ados kollégano folyamatosan feliilvizsgiilja a valtoziisokat, az iij iiigatlanokat figyelemmel kiséri, felszolit] a bevallasra, fizetésre a niulasztokat. Telekado: 438 e forint kivetéssel szemben 366 e forint folyt be. Kommunalis adg: 226 e forinttal szemben 21 1 e forint folyt be. Idegcnforgalmi adonal 100 e foiint volt a tervezct, 435 e forint folyt be a nyar folyaman. Helyi ipariizési ado: 750 e forint tcrvczettel szemben e forint folyt be. Gépjarmuado: 792 e forint tervezetbol 735 e forint folyt be. Ga:i lné Kap :is Krisztina kéjivisclii : Egyct ért polgarmester Urral, item javasolja az adomértékek emelését. Simon Gyiirgy polg:irmester: Kérdezi van e valakinek kérdosc, hozziiszol iisa. Kérdés, hozzaszélas new hangzott el. Kéri, aki az elotérj esztés szerinti rendelet modositast elfogadja, kézfeltartiissal szavazzon. A Képviselo -testiilet 4 igen szavazattal, ellenszavazcit és tartézkodé.s nélkiil megalkotta ci kovc tkezo rendeletet. 12/2014. (XI. 28.) M. ii nkorményzii ti RENDELET Monoszlo Kozség Gnkorm:inyzata Ké Ji viselo -testiilctc a helyi adéikréi l szoléi 10/2013. (XI. 28.) oirkormanyzati rendelet modositas ra eloterjesztett rendelet-tcrvezetet

4 elfogadja és 12/2014.(XI. 28.) szamon onkormanyzati rendeletei kozé iktatja. 2. Eléviilti ad iitétclek tii rlése Simon Gyiirgy polg:i rmester: Felkéri jegyzo Asszonyt ismertesse a napirendi pontot. Luk:i cs Agnes jegyzti : Tiijékoztatja a Képvisclo -testiiletet, hogy az adozas reiidjérol szolo torvény értelmébeii az ado meg:i1lapitasahoz val 6 jog annak a naptari évnek az utolséi napjatol szamitott 5 e" v elteltével éviil el, amelyben az udot meg kellett volna fizetni, ill. be kellett volna vallani. Monoszlo esetében és évek kozotti idos zakru vonatkozoan vannak olyan tételek, amelyeket ncm lehetett behajtani jovedelem hianyaban, vagy nincs olyan ingatlan, amire ra lehetne terhelni, vagy ismcrctlcn az adoalany. Osszesen 207 e forintot jelent. Adéiiiemenként lebontva: Epitményado: forint Késedelmi potlék: Ft Gépj :irmiiado: Egyéb: Ft Kéii a Tisztelt Képviselo -testiiletet, hogy joviihagyni sziveskedjen az eléviilo tételek torlését, ami azt jelenti, hogy torlésre keriil az adonyilvilntartasbol és ncm gorgeti tovabb az onkormanyzat a kiiitlévoségek kcizott. Elmondja, hogy Monoszlo jo helyzctbcn van, volt olyan tclepiilés, ahol 3 millio forint feletti volt ez az osszeg. Ez is mutatja azt, hogy milyen hatékony a bchajtasi tevékenység és milyeii a fizetési moral. Minden te stiilet megtargyalja e napirendi pontot. Simon Gyii rgy poig:irmester: Ezért sew javasolja az adoemelést, inkabb a jeleiilegi adomértékkel folyjon be minél tobb udobevétel. Ken, aki az eloterjesztés szerinti osszegu eléviilg tételek tdrlésével egyet ért kézfcltartassal szavazzon. A Képviselo -testiilet 4 igen szavazattal, ellens zavazcit és tartozkodi:i,s nélkiil meghozta a kovetkezo hatcirozatot. 70/2014. (XI. 27.) M. iinkorm :inyzati HATAROZAT Monoszlo Kozség Oiikoiniailyzata Képviselo-testiilete az adozas rendjérol szolo évi XCII. toivény 164. (6) bekezdésc alapjan hozzajarul Ft osszegii ado és j otlék tartozas torlé séhez a végrehajtashoz valo jog eléviilése miatt. 3. Talajterhelési dijrii l szolo iinkorm :l nyzati rendelet m egallcot:isa (els ti olvasat) Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: Felkéri jegyzo Asszonyt, isiiiei4esse napii endi pontot. Luk:ics Agnes jegyzti : Elmondja, hogy a képvisclo -tcstiilet miir 2 évvel ezelott targyalta a talajterhelési dij rendeletet, azonban akkor new illltak fent a fcltételck a talajterhelési dij

5 Ge 1neKspas K rbzflnnk6pv BM o : A r onkonu anyzat \ tko m tm-vvn6 ]1ak ussayo17 Simon Gy6ry po1 4 rmest zr: Tobb izben kortli kikf1des:e ia ékozlalo, a!akossa : fém mokoni s mind i :± mavo l: a ik¾iés r!k apu o 1u osfu1aduiok.

6 Simon Gyiirgy poig:i rmester: At kell vizsgalni a Bakonykarszt altal atadott listat, kik az érintettek. L uk:ics Agnes jegyzfi : Van. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Van ra lehetoség, a Tarsulat iigyintézoje rendelkezik erre vonatkozoan adattal. L uk:ics Agnes jegyzii: Javasolja, hogy ebben az esetben kell késziteni egy felhivast az érintettek felé a toviibbi teendokrol. G a :ilné Kap:is Krisztina képvisel ti : Egyetért a felhivas kikiildésével. L uk:ics Agnes jegyzti : Tajékoztatja a megj elenteket, hogy arra az ingatlantulajdonosra is vonatkozik a rakotési kiitelezettség, aki csak rovid ideig hasznalja az ingatlaiijat. Simon Gyii rgy polg:i rmester: Felteszi a kérdést, hogy a kiilteriilcti vizfogyasztokkal mi a helyzet? Luk:i cs Agnes jegyzti : Ott new till rendelkezésre a kozcsatorna, new kiitelezhetok talajterhelési dij fizetésre. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Aki zart rendszeru szennyviztisztitoval rendelkezik, inert csak igy kapott épitési engedélyt kiilteriileten, az elszamo I tathaté-e a szennyvizzel? Lukdcs Agnes jegyzo: A kornyezetterhelési dijrol szolo torvény alapjan new szamoltathato e1. A jogszabaly alapjan az az ingatlantulajdonos, aki new rendelkezik szennyviztaroloval, nincs fiirdoszoba, vizoblitéscs wc az ingatlanbaii, az news kotelezheto talajtgrhelési dij fizetésre. Aki kiboritja a felmoso vizet, mosovizet az udvarra az szennyezi a kornyezetet, azonban talajterhelési dijra new kotelezheto a jogszabaly értelmezése alapjan. Simon Gyiirgy poig:i rmester: New tartja jogosnak, hogy a belteriileten az egy -két kobmétert elhasznalo fogyaszto is vagy csatornara koteles rakotni, vagy ha new tud, ukkor talajterhelési dijat fizet, de a kiilteriilctcn lévo nagy fogyasztok esetében new ellenorizheto, hogy hova kerul a szennyviz, foleg a tekintetben, hogy v é dett vizbazis talalhato a kii1tei ii1eti i észen. Luk:i cs Agnes jegyzti : E lmondj a, hogy szakmai a11asfoglal ast fog kérni a Kormanyhivataltol abban a kérdésbeii, hogy a januar l -jétol hattllyba lép i rendclcttel kivetheto -e visszamenoleg, évre voiiatkozo talajterhelési dij, id b eliségében a magasabb szintu jogszabalyhoz igazodva. Simon Gyii rgy ji olg:i rmester: Felteszi a kérdést, l ehet- e eltérés az ot telepiilés talajterhelési dij rendelete kozott? Luk:ics Agnes jegyzti : LGhet eltérés, bi ztosithat az onkormanyzat kedvezményeket, mentességeket a sajat rendeletében. Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: Milyen jogosultsiig alapjan adhato kedvezmény, mentesség? 6

7 L uk:i cs Agnes jegyzii : Szocialis korulményekre tekintettel adhat kedvezmény, mentességet a testtilet. Simon iyiirgy polg:i rmester: New tartja jogosnak, hogy ne fizessenek talajterhelési dijat a szocialisan riiszorultak. Fizcssék meg inkabb az 500 forintos csatornadijat, mint a 3600 forint talajterhelési dijat. Lukdcs Agnes jegyzti : New azt jelcnti, hogy new kcll talajterhelési dijat fizetniiik, hanem, hogy pl. a talajterhelési dij osszegéiiek fele részgre mentesiil az, aki a létminini uin alatt él vagy a legkisebb tiregségi nyugdijtol kevesebb osszegbol él. Ez csak példalozo felsorolas, new kotelezo i endeletbe foglalni. New javasol meiitességet adni, de van lehctosége a képviselo -testiiletnck kedvezményt, mentességet adni. Javasolja a testiiletnck, hogy ha egyetértenek a talajterhelési dij rcndclettel, annak tartalmavul, akkor azt elso olvasatban jovahagyni sziveskedjenek, azzal a feltétellel, hogy ujabb felhivast bocsat ki a kozcsatornara még ra new koto iiigatlantulajdonosok részérc, szakmai allasfoglalast her az Onkorm:inyzat a Kormanyhivataltol, hogy visszamenoleg kivethcto -e a talajterhelési dij, ill. arrol, hogy ki jogosult a kiilteriileti szeniiyvizgyujto létesitmények ellenorzésére. Amennyiben minden kérdésre vtilaszt kap az Onkoriiiaiiyzat, akkor ujabb testiileti iilésen dont a rendelet bevezetésérol a képvi selo -testiilet. Simon Gyii rgy polg:i rmester: Kerr kézfeltai4assal jelezze, aki egyetért a talajterhelési dij rendelet tervezettel a fenti kiegészitésekkel. A Képviselo -testiilet 4 igc n szavazattal, ellenszavazat és tartozkodas nélkiil meghozta a k½vetkezo hat :irozatot. 71/2014. (XI. 27.) M. iinkorm :i nyzati II A T A R O Z A T Monoszlo Kiizség Onkormanyzata Képviselo -testiilete niegallaji itja, hogy a telepiilésen adottak a feltételek a talajterhelési dij bcvezetésére, ezért clso olvasatban a talajterhelési dijrol szolo ii nkormanyzati rendelettervezetét megtargyalta. A rendelet-tervezetet véleményezésre megkiildi a kiirnyczetvédelmi hatosaghoz. Fontosnak és sziikségesnek tartja a lakossag taj ékoztatdsat jogokrol és kapcsolatos dijjal talajterhelési a kotelc zettségekrol, czért felkéri a jegyzot, hogy felhiviist bocsasson ki az érintettek részére, melyben felliivja a figyelmet a szgnnyvizcsatoma halozatra torténo r:ikotésre. Megbizza tovabbii a jegyzot, hogy kérjen szakmai segits t2 get és veleményt a Kormanyhivataltol a rendelet bevezetését, valamint a vizugyi hatosagtol a kiilteriileti szcnnyvizelhelyezést illetoen. Hatarido: Felelos: azonnal jegyzo 7

8 4. Monoszlo Kiizség Onkorm :i nyzata évi kiiltségvetéséril l sz6 l ii I:ijékoztat:is Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: Mivel uj elszamoliisi rendszer kerult bcvczetésre, ezért a koltségvetés értelmezése elég nehéz lett, sok uj sor kerult bele. A pénziigyi iigyintézo rovid szoveges kiegészitése az, ami segitséget nyiijt a koltsggvetés értelmezésébcn évi modositas szukséges volt a falugondnoki busz hitellel, a palyazati pénzzel, ez emeli a koltségvetést. A 27 millio forintbol igy lett 56 millio forint foosszeg. A szocialis cloiranyzatokban 1 iztosan lesz még viiltozas, cgyik feladatréi l lehet atcsoportositani a masik feladatra. A helyi ado bevételek, potlékok és birsagok tekintetébgn 10 honap alatt teljesiilt bevétel e Ft, az onkormiinyzati vagyonnal kapcsolatos gazdalkodasi lie ladaton (hivatali épiilet és szolgalati lakasok karbantartasa kozmiidijak stb.) 55 e Ft kiadas keletkezett. A kotelezo feladatniil lakbérbevétclbol 10 honap alatt 13 8 e Ft bevétel realizalodott. Allami tamogatas bevétel e Ft. A tamogatasi c él ii :Finanszirozasi niuveletek elsziimolasai talalhatok ebben a feladatkorben. Bevételként a lalukemence épitése vizcsblokkal palyazat miisodik részlete talalhato e Ft osszegben, kiadasként pedig a hivatalhoz :itadando osszeg 3113 e Ft osszegben, amibol eddig 50 % tcljesult. Kozfoglalkoztatas bevételeit ( e Ft) és kiadasait ( e Ft) tartalmazza az cloterjesztés nielléklete. A kiadasi oldalho z még a zoldteriilet kezelési feladatellatasiliil is tortént Ié lhasznalas 73 8 e Ft osszegben. A bevételi oldalon a munkaiigyi kci zponttol kapott kozmunka tamogatas talalhato. A kozutak hidak jardiik alagutak iizemeltetése fenntartasa feladaton 10 honap alatt 994 e Ft felhasznalas tortént. Az allam a telepiilésnek a fenti kotelezo feladathoz forintot biztositott 2014.re. Az onkéiit vallalt kiskereskedelmi tcvékenységen 10 honap alatt e Ft bevétel reali ztilodott, amivel szemben e Ft kiadas volt, amibol a miikodési kiadas e Ft, 500 e Ft pénzeszkoz-visszaadas tortént a kuratoiiuiri részére, valamint 100 e Ft-bol a raktar tctoszerkezete kerult felujitasra. A szemétszallitasi kotelezo feladatra 77 e Ft felhusznal ds tortént. A kozvilagitasi kotelezo feladatellatas 506 G Ft kiadas - felhasznalassal. Az allam a telepiilésiiek a fenti kotelezo feladathoz forintot biztositott. A zoldteriilet gazdtilkod asi kotelezo feladatellatas e Ft, amibol 73 8 e Ft kozmunkas alkalniazas, wig 498 e Ft mtikodési dologi kiadas volt. A telepiilésiiek a fenti kotglezo feladathoz forintot biztositott re. A bevételi oldalon a miinkaiigyi kozponttol kapott kozmunka tamogatiis talalhato. Kozs éggazdalkodas feladaton kiadas e Ft, amibol e Ft a kozosségi haz akadalymentesitésével eddig kifizetett osszeg. Az allam a telepiilésnek a kotelezo fcladatainak altalanos taiuogatas aként forintot biztositott re, amibol e Ft felhasznalas torrent. A korabbi koltségvetés sokkal atlathatobb volt a l épviselo -tcstiilet szamara. Luk:i cs Agnes jegyzti : Az allamhaztartasi torvény szeptemberében modosult, elotte kerult megtargyaliisra widen onkormanyzatnal a féléves beszamolo, ezt szeptcmber 15 - ig kellett elfogadni. A féléves és a haromnegyed eves beszamolo megtargyal iisat, elfogadasat hatalyon kiviil helyezte a modositott rcndelkezés. Tovabba a koncepcioalkotast is hatalyon kiviil helyezték. Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: A Képviselo -testiilet l itta a beszamolokkal a pénziigyi helyzetet, félévkor, haromnegycd évkor, igy tudott mihez tartani. Ez most megszunt.

9 Luk:ics Agnes jegyzti : A pénziigycs ko1lég:iknak is iieliézséget okozott az :itdllas, tobb tovabbképzésen is részt vettek ennek elsajatitasa érdckében. A feladatfinanszirozast mindenhol tanulj iik. Arra tiirekedtck a pénziigyes muiikatarsakkal, hogy készltsenek egy olyan kimutatast, ainely jol at1 thatoan tartalmazza, hogy az allami tiimogatasokbol az egyes feladatoknal mennyi kerult felhasznalasra, mennyi maradt még. A maradviinyra ugyanis visszafizetési kotelczcttsége van az onkormanyzatnak. (Némc th Ferenc képvisclo megérkezik. A Képvisclo - testiilet 5 fovel van jelen.) Luk:i cs Agnes jegyzti : Elmondja, hogy havi jelentési kotelezettség van az A llamkincstar felé. Javasolja, hogy a képviselo -tcstiilet fogadja el a taj ékoztatast és bizza meg a po lgarmestert, hogy a pénziigyi iigyintézovel készitsenek egy olyan kimutatast, amely tartalmazza a még lélhasznillando allami tamogatast és annak lglhasznal dsarol a dcccmberi ulésre tegyen is javaslatot. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Kéri, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartassal jelezze. A Képviselo -testtilet 4 igen szavazcittcil, 1 tart6zkodéssal és c llenszavazat nélkiil megh cizta a kc vetkezo hatérozatot. 72/2014. (XI. 27.) M. iinkorm :inyzati HATAROZAT Monoszlo Kozség Onkorm:inyzata Képvisclo -testiilete az Onkormanyzat évi koltségvetésnek alakulasarol készitett tajékoztatot tudomasul veszi. Megbizza a polgarmesteil, hogy a decemberi ulésre mutassa be a feladatfinaiiszirozas keretében biztositott felhasznalasaru vonatozo teljes tamogatas illlami javaslat6t. HataridG: Felelos: deccmber 10. polgarmester évi bels ti ellen ti rzési terv Luk:i cs Agnes jegyzti : Kotelezoen ellatando feladat, jogszabaly irja elo, hogy a targyévet megelozo év dccember 3 I -ig el kell fogadni a bet so ellenorzé si tervet. A Dalatonfiiredi Tiibbcélu Tdrsu1 as bclso ellenore tett javaslatot az ellenorzési témakorokre. Az intézménilyel new rendelkezo onkormanyzatok esetében az elliitottak pénzbeli ellatiis vizsgalatara és a kozzétételi kotelezcttség teljesitésére vonatkozik a javaslat és 2015 oktober honapra tekintettel. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Ken l ézfeltartassal jelezze az, aki az eloterjesztgs szerinti tartalommal a évi belso ellenorzési tervvel egyctért. A Képviselo -testiilet 5 igen szavazattal, tart zko 1és és ellcnszavazat nélkiil meghozta a kovetkezo hatérozatot. 9

10 73/2014. (XI. 27.) M. iinkorm é ny zeti H A T A R G Z A I Haarido: decemtr: 1. Fe1e1¾s : j c / z¾ Németh Ferenc ké pviscl : Felteszi a 1 érdé st, hogy Dat atonfuredliez item lehet tartoziii? Simon Gy tirgy polgé rmester E l mo nd a, hogy Ba 1 sto nfi irc t rc is ct lehet vi nni a gy crmckct 74/2014. (XI. 27.) M. iinkorm é nyzati HATAROZAT V onoszo Kozs g Onko,m4«y ato K épv islcaonu o:c a nomzo:i kt nsvoe vd l sziio evi CXC. 0:v4ny5 0 [ (8) bekezd4s4benm ephal4rozo {1 O o lezo fe1v?1e1!biz1osi1é isko1ék [e v4:u i ko:zu:tnsk me# 1ia:¼ o s4liuz, a i uvu!isi - ok1s1é» in { ui i/ ek s uk déséro! és a kdzi eve!ési ii 1éziuén /e k :itv ha zn dlamroi szolo 20/20 I2 (V!1. 31) E VV lrend é el 24 [-4bzi» eplis1é ozofl telada1k¾: ébei «!jdrva a k velkez doi fés m al4rozisd:, az:z!¾:er esz:et1erveze1uok m A v±!omi»yi yilvinifds sor au az»kurm inyzs1 ½ c loiumc l vo : o Ms nos z} o +o o pt!tssn laknhoflys l, ennek!hanyabsn

11 tartézkod :i si hellycl rendelkezo lialmozottan 1iiitr:iiiyos helyzctii, altal tinos iskol iiba j iin gycrmek l étsziimra a kovetkezo szei iiit: 825 I Zdnka, t skola u Megbizza a polgiirinestert, hogy u dontésrol a Veszprém Mcgyei Korm iinyli ivatal Oktatiisi Foosztii lyiit értesitsg november 28. Hattirido: Felel 5s: po l giirmcstcr 7. Kiivesk:il és Térsége Szennyviz T :i rsul:i s T:i rsu l:isi Meg:illa ji od :is :i nak feliilvizsg:ilata Simon Gyiirgy ji olgérmcster: A felulvizsgalatra azért kerult sor, inert az iinkormanyzati valasztasok soriin a szomszédos telcpiiléseken polgarmester és képviselo szemie lyében is valtozas kovetkezett be, ezért a tarsulasi megallapodasok aktualizalva lettek. A szennyviztarsulasok sajat hataskgrben uj elngl ot valasztottak. Koveskal polgarmestere, dr. Varn Gabor lett a Koveskal és TérségG Szennyviz Thrsulas elnokc, hclyettese Kovacs Csaba, Balatonhenyc polgarmestere lett. Tajékoztatja a mcgj clenteket, hogy a piojekt lezarasa még new tortént meg, a szolgalmi jog alapitas még nincs lezarva. Mé g van két olyan ut, aliol geodéziai bcmérés sziikséges. A szolgalmi jog alapitds koltsége 8 millio forint, erre 6 millio for int palyazati tamogatassal iendelkeznek a beruhiizo tarsulasok. A vagyonkezeléssel kapcsolatbaii in ég mindig nincs tiszta kép. A vizikozmu vagyon allami vagy onkormanyzati tulajdonban lehet, azonban a palyazat eloirja, hogy 5 évig a beruhazo t:irsulas tulajdonaban lcgycn a anti. A kovagoorsi jegyzo Asszony felettes szervekkel folyamatosan kapcsolatban van, hogy megoldast talaljanak erre a problémara. Ken kézfeltartassal jelezze az, aki egyetéil a tai sulasi megallupodas m6dositasaval az eloterjesztés s zerint. A Képviselo-tes tiilet 5 igcn szavazattal., tartozkodcis és ellenszavazat n élkiil mcghozlci ci kovetkezo hat :irozatot. 75/2014. (XI. 27.) M. ii nkorm :i nyzati HAT ROZAT 11

12 Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete a Koveskal és Térsége Szennyviz Farsulas Thrsulasi Megallapodasat fcliilvizsgtilta. A Képvisclo -testtilet az eloteijesztésben lii glultakkal egyetéi4 és a Tarsulasi megallapodas modositasat és egységes szcrkczetét az eloterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselo -testulct felkéri a jegyzot, hogy a dontésrol a Tarsulasi Tanacs ElnGkét tajékoztassa. Felelos: Hatarido: jegyzo noveinbei Meg:illapod :is kiitése Monoszlé Kiizség Onkorm :i nyzat:ival a vizikiizm ii feladatok elf:it:i sahoz sziikséges foglalkoztat:isrol Simon Gyii rgy polg:i rmester: A Kali -medencg ViZlkozmu Tilrsulat iigyintézojét Monoszlo Kozség ri kormiinyzata foglalkoztatja tovabb és az ot telcpiilés a bérkoltséget kozosen finansziro zzu. L uk:i cs Agnes jegyzo: Tajékoztatja a megj elenteket, hogy a csatornazassal kapcsolatos feladatok kore valtozik, igy ezért csak december 31 -ig szol a megallapodas az ot teleptilés kcizott, majd kovetkezo évben ez ujra modositasra keriil a feladatok valtozasanak figyelembevételévcl. A koltségek megosztasra keiiiltek érdekgltségi egység ai dnyosan, mcly szamokban az ] elenti, hogy Balatonhenye 141, Koveskal 285, Mindszentkiilla 204, Szentbékkiilla 171. A megallapodast minden onkoriu:inyzatnak jovii kell hagynia és a ra eso koltséget december 3 I - ig meg is kell fizetnie. Azért esett a valasztas Monoszlo kozség nkormanyzatara, inert a Zanl ai Kozos nkormanyzati IJ ivatallal kiiievezési vi szonybun allo alkaliiiazott item lehet kinevezésével egyutt a Hivatallal megbizasi jogviszoiiyban is. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Az iigyintézo végzi a behajtassal, analitikaval kapcsolatos feladatokat, de a koltségeket a telej ii1ések mindenki a magaét finanszirozza, gondol tobbek kozott a j ostakoltségrc. Jovo év tekintetébeii vizsgalati a keriil mclyik telepillésnek mennyi ugye lesz. Valosziniisitheto, hogy jovo évben kevesebb lesz a feladat, kévgsébb lesz a bérkoltség is. Tajékoztatja a megj elenteket, hogy éj pen tegnapi napon in ala tajékoztatot a liatialékosok részére, miszerint november 30 - ig lizethetik a Vizikozmii Tarsrilat szamlajara a tartozast, utana mdr az onkormanyzat altal rendszere s itett viziktizmu alszamlara tehetik meg. Amint megkapja a Tarsulat a torlésrol szolo végzést, akkor sztintetheti mcg a bankszamlajat, az azon lévo befolyt osszeget még elotorleszti a Tarsul at a hitel javara és a fennmarado rész keriil felosztasra a telepulésck kozott. Tett egy javaslatot a négy telepiil és polgarmesterének, hogy a tarsulasoknak, szolgalmi jogok alapitasara vonatkozo koltségek finanszirozasara atadott 4 millio forint, mely new kerult felhasznalasra, adj a vissza a taisulas a hi tel finanszirozasara, igy new lenne sziikség hitelszerzodé s modositasra. Foleg azért is, inert az onkormanyzatoknak a liitelfelvételt cngedélyeztetni kell. Amcnnyiben ez new miikodik, 12

13 76/2014. (XI. 27.) M. iinlorm ii nyz a ti HATAROZAT Scenario aa estimated, e m z e i e o -incl u ding i c datet Scenario Corbetts namakhono - elfogadja, released o zi t a t a a. p t,. 3. a, remains 3 -ci i Menjadi, bridesmaid idols j, a, tta ddp a. Horv 4 thn t Steicrlein l l on a kt pviscl ii : 45 e zcr for tn t aiiy ag1«lts é g, 60 ezer fortnt 3 foglalkozé s, 40 ezer forint m ti sorra.

14 L u k é c s Agnes '

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, Váczi Julianna osztályvezető, Véleményező bizottság: Adócsoport munkatársai Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére

Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Előterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-i ülésére Tárgy: A jegyző beszámolója az adóztatásról Az előterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-17 /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 20-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben