K 4 zt1t V onoszo Koz séy O nko:m hnyzala K épvi emu estu!e:enek 20! 4 novembor 27-en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K 4 zt1t V onoszo Koz séy O nko:m hnyzala K épvi emu estu!e:enek 20! 4 novembor 27-en"

Átírás

1 K 4 zt1t V onoszo Koz séy O nko:m hnyzala K épvi emu estu!e:enek 20! 4 novembor 27-en Simon Gy iirgy po I g:i rmester: tt sztc tctte t Lé s z ii ti tvi oiioszt K zsé g ni o rm n y zat éiiak ny i tvénos I:epvis el o - tes tit lcti iil é sén mey e teiit Képvi se t tirs a it és Je gyz Asszonyt. Mcga llapt tj a, liogy a Kcpvisc 1 - tcstii 1 ct hatiro zatt épcs, mivel a 5 tesiulet t tag t é zttl 4 f ]elen von. Németh Ferenc képvi.sc 1 kés bb : rkezi1. I smerteti a iestttl eti tti és nnpirend t pcntjait.

2 Fal iigondnoki j iirmii részérc gariizs biztositiisa Megkérdezi, van-c valakinek javaslata tovabbi iiapirend targyalasaru? New volt. Aki a iiapirendi pontok targyal :isdt a kicgészitéssel egyiitt elfogadja, hen, kézfellartassal szavazzon: A Képviselci -testiilet 4 igen szavazattal egyetértett ii javaslattiil napiren itet Napirend I:irgyal:Isa: 1. Helyi ad ékr6l szé lé iinkorm :i nyzati rendelet m éd osit:isa Simon Gyiirgy polg:i rmester: Tiijékoztatja a megj elentekct, hogy a Veszprém Megyei Kormanyhivatal a tavasz folyaman bekérte a telepiilés ad6rendeletét feliilvizsgalat céljabol és a napokban kapta meg az Onkormanyzat a ti rvényessé gi lélhivast a rendeletben elvé gzendo modositilsokrol. Atadja a szot jegyzo Asszonynak, hogy ismertesse a sziikséges méi dositasokat tiirvényességi felhiv:isnak megfeleloen. L uk:i cs Agnes jegyzti : A rendeletben kifogasolta a Kormanyhivatal, hogy merev hivatkozast alkalmazott a tcstiilet, ill. a Ptk.-ra llivatkozik a rendelet, ezt ki kellett tcirdlni belole, mivel mar new hatiilyos a régi Polgtiri Torvénykonyv. A helyi adokrol szolo torvéiiy értelmében csak maganszemélynek adliato adokedvezmény, adomentesség, ezt new domboritotta ki a rendelet eddig. Ezért rogzitcni kellett, hogy csak magaiiszeinély tulajdonost ill et meg a kedvezmény, mentesség vagyoni tipusu adok esetében. A kovctkczo probléma az volt, hogy ugy értelmezte a Kormanyhivatal, egy adotargyra kétféle adot is kivgt az onkormanyzat, ami torvéiiyellenes. Az adoztatas new torrent meg ugyanazon adotargy esetében két adonemre, azonban a felhivasnak eleget téve i ogziteni kellett, hogy mentes az épitményado alol az az adotargy, amelyre kommunalis ado keriilt kivetésre. Javitandéi volt a iendeletben az a rgsz, ahol a képviselo -testiilet épitiiiényado vonatkoziisiiban kommundlis adora vonatkozo mértéket iillapitott meg. Ugyanis az épitményado esetében az ado alapja az épii let hasznos alapteriilete, kommunalis ado esetében az ingatlan, ill. annak tulajdonjoga, bérlete. Ismerteti a javitott rendelet-tervezctet. Tovabba probléma volt, hogy a tcstiilet a rendelet mellékleteként sajat bevallast rendszeresitett és new kotelezheto az adoalany, hogy kizarolag az onkormanyzat nyomtatviinyilt alkalmazza. Tovabbra is fenntartja a testiilet a sajat nyomtatvanyt, azonban a rendeletben rogzitésre keriil, hogy,,csak hasznalhato a nyomtatvany. Tehat new kotelezo, csak lehetoségct ad a rendelet a hasznalatara. A feliilvizsgalatnak november 30 - ig eleget ke11 tenni. A stabilit si tiirvény értelmébcn december I -jén kihirdetett rendeletnek kell rcndclkezésre allnia, amely januai I -jével lesz hatalyos. Az egy honap azért sziikséges, hogy az allampolgarok mcgismerhessék a

3 rendeletet, az esetleges mentes ség, kedvezmény igénybevételéhez a feltételeket biztositsak. A rendelet new tartalmaz adoemelést. Simon Gyii rgy polg:i rmester: Tajékoztatasképpen elmondja a tiirvény altal rogzitett adomaximumokat. Epitményado: Ft/in' Kommunalis ado: , 30 Ft Idegenforgalmi ado: 505,10 Ft. Monoszlo esetében az épitményad Ft/in', a kommunalis adéi : Ft/ingatlan, az idegenforgalmi ado 200 Ft/vendégéjszaka. Felteszi a kérdést, hogy altalanos-e a 18. év alattiak és a 70. év felettiek mentessége? Luk:ics Agnes jegyzii : A 18. év alattiak mcntességét a helyi adokréi l szolo tiirvény irja elo, a 70. év felettickét a testiilet biztositja. Errol diinthet miisként a testiilet, még a mértékrol is. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Javasolja, hogy egyelore a testiilet nc emeljen az adomértékeken, foleg azért, inert jelenleg a kivetett adok nagy része be is folyik az onkormanyzat kasszajaba. A évi kivetések Monoszl éi esetében: Az épitményado: 5.25 I e forint volt, oktober végéig a befolyt e foiint. Ez annak ktiszdnheto, hogy az ados kollégano folyamatosan feliilvizsgiilja a valtoziisokat, az iij iiigatlanokat figyelemmel kiséri, felszolit] a bevallasra, fizetésre a niulasztokat. Telekado: 438 e forint kivetéssel szemben 366 e forint folyt be. Kommunalis adg: 226 e forinttal szemben 21 1 e forint folyt be. Idegcnforgalmi adonal 100 e foiint volt a tervezct, 435 e forint folyt be a nyar folyaman. Helyi ipariizési ado: 750 e forint tcrvczettel szemben e forint folyt be. Gépjarmuado: 792 e forint tervezetbol 735 e forint folyt be. Ga:i lné Kap :is Krisztina kéjivisclii : Egyct ért polgarmester Urral, item javasolja az adomértékek emelését. Simon Gyiirgy polg:irmester: Kérdezi van e valakinek kérdosc, hozziiszol iisa. Kérdés, hozzaszélas new hangzott el. Kéri, aki az elotérj esztés szerinti rendelet modositast elfogadja, kézfeltartiissal szavazzon. A Képviselo -testiilet 4 igen szavazattal, ellenszavazcit és tartézkodé.s nélkiil megalkotta ci kovc tkezo rendeletet. 12/2014. (XI. 28.) M. ii nkorményzii ti RENDELET Monoszlo Kozség Gnkorm:inyzata Ké Ji viselo -testiilctc a helyi adéikréi l szoléi 10/2013. (XI. 28.) oirkormanyzati rendelet modositas ra eloterjesztett rendelet-tcrvezetet

4 elfogadja és 12/2014.(XI. 28.) szamon onkormanyzati rendeletei kozé iktatja. 2. Eléviilti ad iitétclek tii rlése Simon Gyiirgy polg:i rmester: Felkéri jegyzo Asszonyt ismertesse a napirendi pontot. Luk:i cs Agnes jegyzti : Tiijékoztatja a Képvisclo -testiiletet, hogy az adozas reiidjérol szolo torvény értelmébeii az ado meg:i1lapitasahoz val 6 jog annak a naptari évnek az utolséi napjatol szamitott 5 e" v elteltével éviil el, amelyben az udot meg kellett volna fizetni, ill. be kellett volna vallani. Monoszlo esetében és évek kozotti idos zakru vonatkozoan vannak olyan tételek, amelyeket ncm lehetett behajtani jovedelem hianyaban, vagy nincs olyan ingatlan, amire ra lehetne terhelni, vagy ismcrctlcn az adoalany. Osszesen 207 e forintot jelent. Adéiiiemenként lebontva: Epitményado: forint Késedelmi potlék: Ft Gépj :irmiiado: Egyéb: Ft Kéii a Tisztelt Képviselo -testiiletet, hogy joviihagyni sziveskedjen az eléviilo tételek torlését, ami azt jelenti, hogy torlésre keriil az adonyilvilntartasbol és ncm gorgeti tovabb az onkormanyzat a kiiitlévoségek kcizott. Elmondja, hogy Monoszlo jo helyzctbcn van, volt olyan tclepiilés, ahol 3 millio forint feletti volt ez az osszeg. Ez is mutatja azt, hogy milyen hatékony a bchajtasi tevékenység és milyeii a fizetési moral. Minden te stiilet megtargyalja e napirendi pontot. Simon Gyii rgy poig:irmester: Ezért sew javasolja az adoemelést, inkabb a jeleiilegi adomértékkel folyjon be minél tobb udobevétel. Ken, aki az eloterjesztés szerinti osszegu eléviilg tételek tdrlésével egyet ért kézfcltartassal szavazzon. A Képviselo -testiilet 4 igen szavazattal, ellens zavazcit és tartozkodi:i,s nélkiil meghozta a kovetkezo hatcirozatot. 70/2014. (XI. 27.) M. iinkorm :inyzati HATAROZAT Monoszlo Kozség Oiikoiniailyzata Képviselo-testiilete az adozas rendjérol szolo évi XCII. toivény 164. (6) bekezdésc alapjan hozzajarul Ft osszegii ado és j otlék tartozas torlé séhez a végrehajtashoz valo jog eléviilése miatt. 3. Talajterhelési dijrii l szolo iinkorm :l nyzati rendelet m egallcot:isa (els ti olvasat) Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: Felkéri jegyzo Asszonyt, isiiiei4esse napii endi pontot. Luk:ics Agnes jegyzti : Elmondja, hogy a képvisclo -tcstiilet miir 2 évvel ezelott targyalta a talajterhelési dij rendeletet, azonban akkor new illltak fent a fcltételck a talajterhelési dij

5 Ge 1neKspas K rbzflnnk6pv BM o : A r onkonu anyzat \ tko m tm-vvn6 ]1ak ussayo17 Simon Gy6ry po1 4 rmest zr: Tobb izben kortli kikf1des:e ia ékozlalo, a!akossa : fém mokoni s mind i :± mavo l: a ik¾iés r!k apu o 1u osfu1aduiok.

6 Simon Gyiirgy poig:i rmester: At kell vizsgalni a Bakonykarszt altal atadott listat, kik az érintettek. L uk:ics Agnes jegyzfi : Van. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Van ra lehetoség, a Tarsulat iigyintézoje rendelkezik erre vonatkozoan adattal. L uk:ics Agnes jegyzii: Javasolja, hogy ebben az esetben kell késziteni egy felhivast az érintettek felé a toviibbi teendokrol. G a :ilné Kap:is Krisztina képvisel ti : Egyetért a felhivas kikiildésével. L uk:ics Agnes jegyzti : Tajékoztatja a megj elenteket, hogy arra az ingatlantulajdonosra is vonatkozik a rakotési kiitelezettség, aki csak rovid ideig hasznalja az ingatlaiijat. Simon Gyii rgy polg:i rmester: Felteszi a kérdést, hogy a kiilteriilcti vizfogyasztokkal mi a helyzet? Luk:i cs Agnes jegyzti : Ott new till rendelkezésre a kozcsatorna, new kiitelezhetok talajterhelési dij fizetésre. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Aki zart rendszeru szennyviztisztitoval rendelkezik, inert csak igy kapott épitési engedélyt kiilteriileten, az elszamo I tathaté-e a szennyvizzel? Lukdcs Agnes jegyzo: A kornyezetterhelési dijrol szolo torvény alapjan new szamoltathato e1. A jogszabaly alapjan az az ingatlantulajdonos, aki new rendelkezik szennyviztaroloval, nincs fiirdoszoba, vizoblitéscs wc az ingatlanbaii, az news kotelezheto talajtgrhelési dij fizetésre. Aki kiboritja a felmoso vizet, mosovizet az udvarra az szennyezi a kornyezetet, azonban talajterhelési dijra new kotelezheto a jogszabaly értelmezése alapjan. Simon Gyiirgy poig:i rmester: New tartja jogosnak, hogy a belteriileten az egy -két kobmétert elhasznalo fogyaszto is vagy csatornara koteles rakotni, vagy ha new tud, ukkor talajterhelési dijat fizet, de a kiilteriilctcn lévo nagy fogyasztok esetében new ellenorizheto, hogy hova kerul a szennyviz, foleg a tekintetben, hogy v é dett vizbazis talalhato a kii1tei ii1eti i észen. Luk:i cs Agnes jegyzti : E lmondj a, hogy szakmai a11asfoglal ast fog kérni a Kormanyhivataltol abban a kérdésbeii, hogy a januar l -jétol hattllyba lép i rendclcttel kivetheto -e visszamenoleg, évre voiiatkozo talajterhelési dij, id b eliségében a magasabb szintu jogszabalyhoz igazodva. Simon Gyii rgy ji olg:i rmester: Felteszi a kérdést, l ehet- e eltérés az ot telepiilés talajterhelési dij rendelete kozott? Luk:ics Agnes jegyzti : LGhet eltérés, bi ztosithat az onkormanyzat kedvezményeket, mentességeket a sajat rendeletében. Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: Milyen jogosultsiig alapjan adhato kedvezmény, mentesség? 6

7 L uk:i cs Agnes jegyzii : Szocialis korulményekre tekintettel adhat kedvezmény, mentességet a testtilet. Simon iyiirgy polg:i rmester: New tartja jogosnak, hogy ne fizessenek talajterhelési dijat a szocialisan riiszorultak. Fizcssék meg inkabb az 500 forintos csatornadijat, mint a 3600 forint talajterhelési dijat. Lukdcs Agnes jegyzti : New azt jelcnti, hogy new kcll talajterhelési dijat fizetniiik, hanem, hogy pl. a talajterhelési dij osszegéiiek fele részgre mentesiil az, aki a létminini uin alatt él vagy a legkisebb tiregségi nyugdijtol kevesebb osszegbol él. Ez csak példalozo felsorolas, new kotelezo i endeletbe foglalni. New javasol meiitességet adni, de van lehctosége a képviselo -testiiletnck kedvezményt, mentességet adni. Javasolja a testiiletnck, hogy ha egyetértenek a talajterhelési dij rcndclettel, annak tartalmavul, akkor azt elso olvasatban jovahagyni sziveskedjenek, azzal a feltétellel, hogy ujabb felhivast bocsat ki a kozcsatornara még ra new koto iiigatlantulajdonosok részérc, szakmai allasfoglalast her az Onkorm:inyzat a Kormanyhivataltol, hogy visszamenoleg kivethcto -e a talajterhelési dij, ill. arrol, hogy ki jogosult a kiilteriileti szeniiyvizgyujto létesitmények ellenorzésére. Amennyiben minden kérdésre vtilaszt kap az Onkoriiiaiiyzat, akkor ujabb testiileti iilésen dont a rendelet bevezetésérol a képvi selo -testiilet. Simon Gyii rgy polg:i rmester: Kerr kézfeltai4assal jelezze, aki egyetért a talajterhelési dij rendelet tervezettel a fenti kiegészitésekkel. A Képviselo -testiilet 4 igc n szavazattal, ellenszavazat és tartozkodas nélkiil meghozta a k½vetkezo hat :irozatot. 71/2014. (XI. 27.) M. iinkorm :i nyzati II A T A R O Z A T Monoszlo Kiizség Onkormanyzata Képviselo -testiilete niegallaji itja, hogy a telepiilésen adottak a feltételek a talajterhelési dij bcvezetésére, ezért clso olvasatban a talajterhelési dijrol szolo ii nkormanyzati rendelettervezetét megtargyalta. A rendelet-tervezetet véleményezésre megkiildi a kiirnyczetvédelmi hatosaghoz. Fontosnak és sziikségesnek tartja a lakossag taj ékoztatdsat jogokrol és kapcsolatos dijjal talajterhelési a kotelc zettségekrol, czért felkéri a jegyzot, hogy felhiviist bocsasson ki az érintettek részére, melyben felliivja a figyelmet a szgnnyvizcsatoma halozatra torténo r:ikotésre. Megbizza tovabbii a jegyzot, hogy kérjen szakmai segits t2 get és veleményt a Kormanyhivataltol a rendelet bevezetését, valamint a vizugyi hatosagtol a kiilteriileti szcnnyvizelhelyezést illetoen. Hatarido: Felelos: azonnal jegyzo 7

8 4. Monoszlo Kiizség Onkorm :i nyzata évi kiiltségvetéséril l sz6 l ii I:ijékoztat:is Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: Mivel uj elszamoliisi rendszer kerult bcvczetésre, ezért a koltségvetés értelmezése elég nehéz lett, sok uj sor kerult bele. A pénziigyi iigyintézo rovid szoveges kiegészitése az, ami segitséget nyiijt a koltsggvetés értelmezésébcn évi modositas szukséges volt a falugondnoki busz hitellel, a palyazati pénzzel, ez emeli a koltségvetést. A 27 millio forintbol igy lett 56 millio forint foosszeg. A szocialis cloiranyzatokban 1 iztosan lesz még viiltozas, cgyik feladatréi l lehet atcsoportositani a masik feladatra. A helyi ado bevételek, potlékok és birsagok tekintetébgn 10 honap alatt teljesiilt bevétel e Ft, az onkormiinyzati vagyonnal kapcsolatos gazdalkodasi lie ladaton (hivatali épiilet és szolgalati lakasok karbantartasa kozmiidijak stb.) 55 e Ft kiadas keletkezett. A kotelezo feladatniil lakbérbevétclbol 10 honap alatt 13 8 e Ft bevétel realizalodott. Allami tamogatas bevétel e Ft. A tamogatasi c él ii :Finanszirozasi niuveletek elsziimolasai talalhatok ebben a feladatkorben. Bevételként a lalukemence épitése vizcsblokkal palyazat miisodik részlete talalhato e Ft osszegben, kiadasként pedig a hivatalhoz :itadando osszeg 3113 e Ft osszegben, amibol eddig 50 % tcljesult. Kozfoglalkoztatas bevételeit ( e Ft) és kiadasait ( e Ft) tartalmazza az cloterjesztés nielléklete. A kiadasi oldalho z még a zoldteriilet kezelési feladatellatasiliil is tortént Ié lhasznalas 73 8 e Ft osszegben. A bevételi oldalon a munkaiigyi kci zponttol kapott kozmunka tamogatas talalhato. A kozutak hidak jardiik alagutak iizemeltetése fenntartasa feladaton 10 honap alatt 994 e Ft felhasznalas tortént. Az allam a telepiilésnek a fenti kotelezo feladathoz forintot biztositott 2014.re. Az onkéiit vallalt kiskereskedelmi tcvékenységen 10 honap alatt e Ft bevétel reali ztilodott, amivel szemben e Ft kiadas volt, amibol a miikodési kiadas e Ft, 500 e Ft pénzeszkoz-visszaadas tortént a kuratoiiuiri részére, valamint 100 e Ft-bol a raktar tctoszerkezete kerult felujitasra. A szemétszallitasi kotelezo feladatra 77 e Ft felhusznal ds tortént. A kozvilagitasi kotelezo feladatellatas 506 G Ft kiadas - felhasznalassal. Az allam a telepiilésiiek a fenti kotelezo feladathoz forintot biztositott. A zoldteriilet gazdtilkod asi kotelezo feladatellatas e Ft, amibol 73 8 e Ft kozmunkas alkalniazas, wig 498 e Ft mtikodési dologi kiadas volt. A telepiilésiiek a fenti kotglezo feladathoz forintot biztositott re. A bevételi oldalon a miinkaiigyi kozponttol kapott kozmunka tamogatiis talalhato. Kozs éggazdalkodas feladaton kiadas e Ft, amibol e Ft a kozosségi haz akadalymentesitésével eddig kifizetett osszeg. Az allam a telepiilésnek a kotelezo fcladatainak altalanos taiuogatas aként forintot biztositott re, amibol e Ft felhasznalas torrent. A korabbi koltségvetés sokkal atlathatobb volt a l épviselo -tcstiilet szamara. Luk:i cs Agnes jegyzti : Az allamhaztartasi torvény szeptemberében modosult, elotte kerult megtargyaliisra widen onkormanyzatnal a féléves beszamolo, ezt szeptcmber 15 - ig kellett elfogadni. A féléves és a haromnegyed eves beszamolo megtargyal iisat, elfogadasat hatalyon kiviil helyezte a modositott rcndelkezés. Tovabba a koncepcioalkotast is hatalyon kiviil helyezték. Simon Gyiirgy ji olg:i rmester: A Képviselo -testiilet l itta a beszamolokkal a pénziigyi helyzetet, félévkor, haromnegycd évkor, igy tudott mihez tartani. Ez most megszunt.

9 Luk:ics Agnes jegyzti : A pénziigycs ko1lég:iknak is iieliézséget okozott az :itdllas, tobb tovabbképzésen is részt vettek ennek elsajatitasa érdckében. A feladatfinanszirozast mindenhol tanulj iik. Arra tiirekedtck a pénziigyes muiikatarsakkal, hogy készltsenek egy olyan kimutatast, ainely jol at1 thatoan tartalmazza, hogy az allami tiimogatasokbol az egyes feladatoknal mennyi kerult felhasznalasra, mennyi maradt még. A maradviinyra ugyanis visszafizetési kotelczcttsége van az onkormanyzatnak. (Némc th Ferenc képvisclo megérkezik. A Képvisclo - testiilet 5 fovel van jelen.) Luk:i cs Agnes jegyzti : Elmondja, hogy havi jelentési kotelezettség van az A llamkincstar felé. Javasolja, hogy a képviselo -tcstiilet fogadja el a taj ékoztatast és bizza meg a po lgarmestert, hogy a pénziigyi iigyintézovel készitsenek egy olyan kimutatast, amely tartalmazza a még lélhasznillando allami tamogatast és annak lglhasznal dsarol a dcccmberi ulésre tegyen is javaslatot. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Kéri, aki a fentiekkel egyetért, kézfeltartassal jelezze. A Képviselo -testtilet 4 igen szavazcittcil, 1 tart6zkodéssal és c llenszavazat nélkiil megh cizta a kc vetkezo hatérozatot. 72/2014. (XI. 27.) M. iinkorm :inyzati HATAROZAT Monoszlo Kozség Onkorm:inyzata Képvisclo -testiilete az Onkormanyzat évi koltségvetésnek alakulasarol készitett tajékoztatot tudomasul veszi. Megbizza a polgarmesteil, hogy a decemberi ulésre mutassa be a feladatfinaiiszirozas keretében biztositott felhasznalasaru vonatozo teljes tamogatas illlami javaslat6t. HataridG: Felelos: deccmber 10. polgarmester évi bels ti ellen ti rzési terv Luk:i cs Agnes jegyzti : Kotelezoen ellatando feladat, jogszabaly irja elo, hogy a targyévet megelozo év dccember 3 I -ig el kell fogadni a bet so ellenorzé si tervet. A Dalatonfiiredi Tiibbcélu Tdrsu1 as bclso ellenore tett javaslatot az ellenorzési témakorokre. Az intézménilyel new rendelkezo onkormanyzatok esetében az elliitottak pénzbeli ellatiis vizsgalatara és a kozzétételi kotelezcttség teljesitésére vonatkozik a javaslat és 2015 oktober honapra tekintettel. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Ken l ézfeltartassal jelezze az, aki az eloterjesztgs szerinti tartalommal a évi belso ellenorzési tervvel egyctért. A Képviselo -testiilet 5 igen szavazattal, tart zko 1és és ellcnszavazat nélkiil meghozta a kovetkezo hatérozatot. 9

10 73/2014. (XI. 27.) M. iinkorm é ny zeti H A T A R G Z A I Haarido: decemtr: 1. Fe1e1¾s : j c / z¾ Németh Ferenc ké pviscl : Felteszi a 1 érdé st, hogy Dat atonfuredliez item lehet tartoziii? Simon Gy tirgy polgé rmester E l mo nd a, hogy Ba 1 sto nfi irc t rc is ct lehet vi nni a gy crmckct 74/2014. (XI. 27.) M. iinkorm é nyzati HATAROZAT V onoszo Kozs g Onko,m4«y ato K épv islcaonu o:c a nomzo:i kt nsvoe vd l sziio evi CXC. 0:v4ny5 0 [ (8) bekezd4s4benm ephal4rozo {1 O o lezo fe1v?1e1!biz1osi1é isko1ék [e v4:u i ko:zu:tnsk me# 1ia:¼ o s4liuz, a i uvu!isi - ok1s1é» in { ui i/ ek s uk déséro! és a kdzi eve!ési ii 1éziuén /e k :itv ha zn dlamroi szolo 20/20 I2 (V!1. 31) E VV lrend é el 24 [-4bzi» eplis1é ozofl telada1k¾: ébei «!jdrva a k velkez doi fés m al4rozisd:, az:z!¾:er esz:et1erveze1uok m A v±!omi»yi yilvinifds sor au az»kurm inyzs1 ½ c loiumc l vo : o Ms nos z} o +o o pt!tssn laknhoflys l, ennek!hanyabsn

11 tartézkod :i si hellycl rendelkezo lialmozottan 1iiitr:iiiyos helyzctii, altal tinos iskol iiba j iin gycrmek l étsziimra a kovetkezo szei iiit: 825 I Zdnka, t skola u Megbizza a polgiirinestert, hogy u dontésrol a Veszprém Mcgyei Korm iinyli ivatal Oktatiisi Foosztii lyiit értesitsg november 28. Hattirido: Felel 5s: po l giirmcstcr 7. Kiivesk:il és Térsége Szennyviz T :i rsul:i s T:i rsu l:isi Meg:illa ji od :is :i nak feliilvizsg:ilata Simon Gyiirgy ji olgérmcster: A felulvizsgalatra azért kerult sor, inert az iinkormanyzati valasztasok soriin a szomszédos telcpiiléseken polgarmester és képviselo szemie lyében is valtozas kovetkezett be, ezért a tarsulasi megallapodasok aktualizalva lettek. A szennyviztarsulasok sajat hataskgrben uj elngl ot valasztottak. Koveskal polgarmestere, dr. Varn Gabor lett a Koveskal és TérségG Szennyviz Thrsulas elnokc, hclyettese Kovacs Csaba, Balatonhenyc polgarmestere lett. Tajékoztatja a mcgj clenteket, hogy a piojekt lezarasa még new tortént meg, a szolgalmi jog alapitas még nincs lezarva. Mé g van két olyan ut, aliol geodéziai bcmérés sziikséges. A szolgalmi jog alapitds koltsége 8 millio forint, erre 6 millio for int palyazati tamogatassal iendelkeznek a beruhiizo tarsulasok. A vagyonkezeléssel kapcsolatbaii in ég mindig nincs tiszta kép. A vizikozmu vagyon allami vagy onkormanyzati tulajdonban lehet, azonban a palyazat eloirja, hogy 5 évig a beruhazo t:irsulas tulajdonaban lcgycn a anti. A kovagoorsi jegyzo Asszony felettes szervekkel folyamatosan kapcsolatban van, hogy megoldast talaljanak erre a problémara. Ken kézfeltartassal jelezze az, aki egyetéil a tai sulasi megallupodas m6dositasaval az eloterjesztés s zerint. A Képviselo-tes tiilet 5 igcn szavazattal., tartozkodcis és ellenszavazat n élkiil mcghozlci ci kovetkezo hat :irozatot. 75/2014. (XI. 27.) M. ii nkorm :i nyzati HAT ROZAT 11

12 Monoszlo Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiilete a Koveskal és Térsége Szennyviz Farsulas Thrsulasi Megallapodasat fcliilvizsgtilta. A Képvisclo -testtilet az eloteijesztésben lii glultakkal egyetéi4 és a Tarsulasi megallapodas modositasat és egységes szcrkczetét az eloterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselo -testulct felkéri a jegyzot, hogy a dontésrol a Tarsulasi Tanacs ElnGkét tajékoztassa. Felelos: Hatarido: jegyzo noveinbei Meg:illapod :is kiitése Monoszlé Kiizség Onkorm :i nyzat:ival a vizikiizm ii feladatok elf:it:i sahoz sziikséges foglalkoztat:isrol Simon Gyii rgy polg:i rmester: A Kali -medencg ViZlkozmu Tilrsulat iigyintézojét Monoszlo Kozség ri kormiinyzata foglalkoztatja tovabb és az ot telcpiilés a bérkoltséget kozosen finansziro zzu. L uk:i cs Agnes jegyzo: Tajékoztatja a megj elenteket, hogy a csatornazassal kapcsolatos feladatok kore valtozik, igy ezért csak december 31 -ig szol a megallapodas az ot teleptilés kcizott, majd kovetkezo évben ez ujra modositasra keriil a feladatok valtozasanak figyelembevételévcl. A koltségek megosztasra keiiiltek érdekgltségi egység ai dnyosan, mcly szamokban az ] elenti, hogy Balatonhenye 141, Koveskal 285, Mindszentkiilla 204, Szentbékkiilla 171. A megallapodast minden onkoriu:inyzatnak jovii kell hagynia és a ra eso koltséget december 3 I - ig meg is kell fizetnie. Azért esett a valasztas Monoszlo kozség nkormanyzatara, inert a Zanl ai Kozos nkormanyzati IJ ivatallal kiiievezési vi szonybun allo alkaliiiazott item lehet kinevezésével egyutt a Hivatallal megbizasi jogviszoiiyban is. Simon Gyiirgy polg:i rmester: Az iigyintézo végzi a behajtassal, analitikaval kapcsolatos feladatokat, de a koltségeket a telej ii1ések mindenki a magaét finanszirozza, gondol tobbek kozott a j ostakoltségrc. Jovo év tekintetébeii vizsgalati a keriil mclyik telepillésnek mennyi ugye lesz. Valosziniisitheto, hogy jovo évben kevesebb lesz a feladat, kévgsébb lesz a bérkoltség is. Tajékoztatja a megj elenteket, hogy éj pen tegnapi napon in ala tajékoztatot a liatialékosok részére, miszerint november 30 - ig lizethetik a Vizikozmii Tarsrilat szamlajara a tartozast, utana mdr az onkormanyzat altal rendszere s itett viziktizmu alszamlara tehetik meg. Amint megkapja a Tarsulat a torlésrol szolo végzést, akkor sztintetheti mcg a bankszamlajat, az azon lévo befolyt osszeget még elotorleszti a Tarsul at a hitel javara és a fennmarado rész keriil felosztasra a telepulésck kozott. Tett egy javaslatot a négy telepiil és polgarmesterének, hogy a tarsulasoknak, szolgalmi jogok alapitasara vonatkozo koltségek finanszirozasara atadott 4 millio forint, mely new kerult felhasznalasra, adj a vissza a taisulas a hi tel finanszirozasara, igy new lenne sziikség hitelszerzodé s modositasra. Foleg azért is, inert az onkormanyzatoknak a liitelfelvételt cngedélyeztetni kell. Amcnnyiben ez new miikodik, 12

13 76/2014. (XI. 27.) M. iinlorm ii nyz a ti HATAROZAT Scenario aa estimated, e m z e i e o -incl u ding i c datet Scenario Corbetts namakhono - elfogadja, released o zi t a t a a. p t,. 3. a, remains 3 -ci i Menjadi, bridesmaid idols j, a, tta ddp a. Horv 4 thn t Steicrlein l l on a kt pviscl ii : 45 e zcr for tn t aiiy ag1«lts é g, 60 ezer fortnt 3 foglalkozé s, 40 ezer forint m ti sorra.

14 L u k é c s Agnes '

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó.

- 2014. évben 143 adóalany adózott, a folyó évi kivetés 3.271.320 Ft volt, ezzel szemben 3.082.764 Ft volt a befolyt építményadó. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 2/162-6/2015. ELŐTERJESZTÉS Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! H ALIMB A K Ö ZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/ 58-7/2014. Előterjesztő: Tóbel János polgármester Készítette:

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 3. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 9-58/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Kovács Károlyné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 22/2015. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 19-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Agócs Gábor polgármester, Orgoványi

Részletesebben

Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára. polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz.

Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára. polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és Külterületi Biz. 228/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a díjtételeket tartalmazó rendeletek felülvizsgálatára 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról sz. napirend a Képviselő-testület 2014. november 29-i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő-testület! Rábapatona Község Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések

BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE. I. fejezet. Általános rendelkezések BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 22/1996.(XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE (Egységes szerkezetben a 16/1997.(V.23.), A 22/1997.(IX.01.), A 34/1997.(XII.18), 27/1998.(XII.29.), 19/1999.(XII.16.),

Részletesebben

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t )

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról

Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. rendelet-tervezete a telekadóról Békás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS Öcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 29-i ülésére. Tisztelt Képviselő testület! Ö cs KÖZS É G Ö N K O R MÁ N Y ZATA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/127-6 /2014. Előterjesztő: Mészáros Tamás Készítette: Traszler Béláné Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról

Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés új helyi építményadó rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr Faragó Péter polgármester Készítette: Kertészné Tátrai Zsuzsanna adóügyi ügyintéző A Miniszterelnökség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2010. október 28-i rendes ülésére A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL DECEMBER 20.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL DECEMBER 20. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. DECEMBER 20. RENDELETEK SZÁMA: 8/2007. (XII. 21), 9/2007. (XII. 21), 10/2007. (XII. 21.) HATÁROZATOK SZÁMA: 65, 66/2007. 2 J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához Tisztelt képviselő-testület! A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója 2. 1 Az adómentesség 2 2.A Mentes az adó alól az üdülő. 3..

A rendelet hatálya 1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK. Magánszemélyek kommunális adója 2. 1 Az adómentesség 2 2.A Mentes az adó alól az üdülő. 3.. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 8/2010. (XI.29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (Egységes szerkezetben) Jászszentandrás község önkormányzati képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg O nko rmany zat a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: ncmesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg O nko rmany zat a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: ncmesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg O nko rmany zat a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: ncmesszalok@emw.hu Szam: 104/2014. Jegyzokonyv Kesziilt: Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére

2015. évi adómértékek megállapítása. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. november 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

IKT. SZ: /2015./Sz.

IKT. SZ: /2015./Sz. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JÚNIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1024-4/2015./Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 8-AI

ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 8-AI ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 8-AI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE IKT. SZ: 491-3/2016/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB II.NAPIREND Tárgy: A telekadóról szóló 15/2015.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Jegyzokonyv. 2. Eloterjesztes a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda 2013. evi gazdalkodasarol (irasos eloterjesztese) Eloado: Pikler Jozsef polgarmester

Jegyzokonyv. 2. Eloterjesztes a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda 2013. evi gazdalkodasarol (irasos eloterjesztese) Eloado: Pikler Jozsef polgarmester Jegyzokonyv Keszult: a Kiskorpad Kozsegi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2014. aprilis 30 -i testiileti iileserol, az onkormanyzat emeleti tanacstermeben 18.30 orakor. Jelen varmak a mellekelt jelenleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1953/1/2015. 5. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 84 /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. június 27-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL. Budapest-Csepel ~nkormanyzata 43/1996.(X.8.) Kt R E N D E L E T E az epitmenyador61 szolo 2911 995.(XI.21.)Kt rendelet modositasar6l

BUDAPEST-CSEPEL. Budapest-Csepel ~nkormanyzata 43/1996.(X.8.) Kt R E N D E L E T E az epitmenyador61 szolo 2911 995.(XI.21.)Kt rendelet modositasar6l BUDAPEST-CSEPEL Budapest-Csepel ~nkormanyzata 43/1996.(X.8.) Kt R E N D E L E T E az epitmenyador61 szolo 2911 995.(XI.21.)Kt rendelet modositasar6l Budapest-Csepel ~nkormanyzata 43/1996.(X.8.) Kt R E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat

1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat 1/2015. (I. 28.) képviselő-testületi határozat Pula Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pula Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v Iktatószám: II/1-15/2016. Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1. J e g y z ő k ö n y v mely készült 2016. október 26-án 18:00 órakor az önkormányzati

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 1 napirend E l ő t e r j e s z t é s A képviselő-testület 2011. november 25 -i ülésére. Tárgy : A helyi adókról szóló rendelet megtárgyalása. Előterjesztő : Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

E L Ő T E R J E S Z T É S TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 4. Napirend Ügyiratszám: 13/5557/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Helyi adókról szóló rendelet

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

KIVONAT. 110/2016. (XI.22) PJÜT bizottsági határozat

KIVONAT. 110/2016. (XI.22) PJÜT bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságának 2016. november 22-én megtartott

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben