J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 5-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, jelen van 13 fő képviselő, Benke Nikolett, Molnár Zoltánné később érkezik, Pálfi László igazoltan hiányzik. A képviselő-testületi ülést 15 óra 05 perckor megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy a jegyzőkönyv rögzítése hangfelvétellel és írásban történik. Javasolta levenni a napirendről az 5. sz. Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása című napirendet, mely további egyeztetéseket követően később kerül majd a képviselő-testület elé. Szavazásra bocsátotta a módosított napirendet, melyet a képviselő-testület kézfeltartással, egyhangúlag elfogadott. 1. sz. napirend Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Polics József polgármester A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri és alpolgármesteri beszámoló az idő rövidsége miatt a következő rendes ülésre készül el. Pótlólag kiküldésre került a Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója a foglalkoztatási helyzetről. Jégl Zoltán jelezte, hogy a munkaügyi foglalkoztatási anyagban csúszást lát a sorok között, kérte ennek javítását. Dr. Makra István Edéné szerint csökkent az álláskeresők száma. Nemcsak a közfoglalkoztatottak számára történt munkahelyteremtés, hanem az elsődleges munkaerőpiacon is. A közcélú dolgozók hasznos, látványos munkát végeznek, hiszen közutak, járdák felújítására is sor került, a tésztagyár elindítása is nagyon nagy előrelépést jelent. Polics József fel fogja hívni a Munkaügyi Központ figyelmét, hogy az elhangzott hibák kijavításra kerüljenek a tájékoztatóban. Több hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:

2 17/2015. (III.5.) sz. határozat A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok munkájáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint az önkormányzat tisztségviselőinek elmúlt ülés óta folytatott munkájáról szóló beszámolót. A képviselő-testület tudomásul veszi: a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás társulási ülésének jegyzőkönyvében foglaltakat, az intézményi kötelezettségek értékéről szóló tájékoztatót, a Baranya-Víz Zrt. szervezeti felépítéséről szóló tájékoztatót, a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének tájékoztatóját a foglalkoztatási helyzetről. Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását a nyilvántartáson vezettesse át. Határidő: március 31. Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 2. sz. napirend Komló Város Önkormányzata évi költségvetési rendelet módosítási javaslata Előadó: Polics József polgármester Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló Az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság és a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendelet módosítását elfogadásra javasolta. Mink Ernő úgy véli, nem szabad elfelejteni, hogy tavaly is megvalósultak fejlesztések pl. konyhák, öltözők felújítása, tantárgyi segédeszközök vásárlása történt meg. Dr. Makra István Edéné véleménye, hogy vis maior támogatásként nagy összeg került a városba. Nőttek az adóbevételek, mely azt eredményezi, hogy pozitív irányba változhat a város kondíciója. Fontosnak tartja, hogy a Pannon Volánnal való egyeztetések megtörténtek, rendezésre kerültek a problémák. Pályázatok terén is jól teljesített az önkormányzat. Hegedüs Norbert szerint 2014-ben minden eddiginél több pályázati forrás érkezett a városba. Sok ember szerzett szakmát, lakásfelújítások voltak, melyek már régóta nem történtek. Véleménye, hogy sosem volt ilyen stabil a költségvetés, mint a évi. Az előző év jól sikerült. A könyvvizsgáló véleménye pedig az, hogy a rendelettervezet rendelet-alkotásra alkalmas. Országosan is olyan magas szintű volt az uniós források lehívása, ami össze sem hasonlítható az előző évekkel. Szarka Elemér József úgy véli, számos bizonytalanság volt a költségvetésben, de a mai anyagban már a lehető legjobb megoldás született. Komló Város Önkormányzata az elmúlt

3 évben sok sikeres pályázati lehetőséget valósított meg. Kiemelte a polgármester úr eredményes lobbi tevékenységét és tisztelettel említette a pályázatok elkészítésében dolgozókat, irodavezetőket és szakmunkatársakat, megköszönve munkájukat. Örömmel számolt be arról, hogy a pályaudvar mellett elkészült a játszótér, emlékművek, emlékkert, bányász emlékhely, a Kenderföldi Általános Iskola öltözője, tornaterme, nyílászáró cseréi és az udvar térkövezése, stb. megvalósult 2014-ben számos más fejlesztéssel együtt. dr. Barbarics Ildikó úgy gondolja, hogy a könyvvizsgálói vélemény alapján van még mit javítani a költségvetésben. Polics József szerint a számok nem hazudnak, 2011-ben nem is számíthattak ilyen jó költségvetési zárásról. Egyetlen tétel csökkenése 340 millió forintot jelent, amit a jövedelempótló támogatások csökkenése okoz. A könyvvizsgálói jelentésben nem lát aggályt, hisz a hiány nullával lett egyenlő. Több hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletmódosítást, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodással elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 7/2015. (III.5.) sz. rendelet Komló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdése, valamint az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -a alapján a következőket rendeli el: 1. (1) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. (1) bekezdésében meghatározott évi költségvetés fő előirányzata: a./ bevétel főösszege: b./ kiadás főösszege: módosul c./ hiány összege eft-ra eft-ra 0 eft (2) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. (2) bekezdésében meghatározott Komló város felhalmozási bevételei és kiadásai: a./ bevétel főösszege: eft-ra b./ kiadás főösszege: eft-ra módosul c./ hiány összege: eft (3) Komló Város Önkormányzatának a Kvr. 3. (3) bekezdésében meghatározott Komló város működési bevételei és kiadásai: a./ bevétel főösszege: eft-ra b./ kiadás főösszege: eft-ra módosul c./ többlete: eft

4 (4) A Kvr. 3. (4) bekezdésében meghatározott az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ban előírt kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint változnak: 1. személyi jellegű kiadások eft 2. munkaadókat terhelő járulékok eft 3. dologi jellegű kiadások eft 4. felhalmozási kiadások és pénzeszközátadás eft 5. speciális támogatások 0 eft 6. egyéb kiadások eft 8. költségvetési létszámkeret 337 főben állapítja meg 9. közfoglalkoztatottak éves létszámát 800 főben állapítja meg. 2. (1) A Kvr. 6. -ban meghatározott költségvetési tartalék eft-ra változik. - működési céltartalék eft - működési általános tartalék 0 eft 3. Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Komló, március 5. dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző Polics József polgármester Mellékletek a jegyzőkönyv végén találhatók.

5 melléklet 3/a. számú Önkormányzat előirányzat módosítási javaslata kiadás- bevétel módosítással járó (ezer Ft) 1. TÁMOP pályázat támogatása - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadások tartalékok Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pótléka - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről ellátottak pénzbeli juttatásai Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele - működési bevételek 33 - személyi juttatások 21 - dologi kiadások Önkormányzat továbbszámlázás bevétele - működési bevételek dologi kiadások Szent Borbála Otthon Np. Kft. Pécsi út 42. Idősek otthona tetőszerkezetének helyreállítási munkákhoz hozzájárulás - felhalmozási célú átvett pénzeszköz dologi kiadások Komlói Városgazdálkodási ZRt-től hulladékszállítási díj támogatása - működési célú átvett pénzeszköz ellátottak pénzbeli juttatásai Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány) - önkormányzati működési támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Vis maior támogatás - önkormányzati felhalmozási támogatás felújítások 7 500

6 9. Óvodáztatási támogatás - önkormányzati működési támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai SZOC-FP-14-B Szociális bolt Komlón pályázat - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadás felújítások beruházások Mecsekjánosi Településrészi Önkormányzat működési bevétele - működési bevételek 40 - dologi kiadások Mohács-Víz Kft. törzstőke befizetés előirányzata - működési célú kölcsön térülése beruházások Társulás 11. havi bérkompenzációja - önkormányzati működési támogatás működési célú támogatás áh-n belülre évi maradvány korrekció - működési célú maradvány 64 - dologi kiadás Bérkompenzáció - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről finanszírozási kiadás -230 személyi juttatás Könyvtár -194 Gondnokság Könyvtár KEOP-4.10, KEOP pályázat finanszírozása - közhatalmi bevételek finanszírozási kiadás 807 dologi kiadások beruházások összesen Könyvtár Vis maior támogatás

7 - önkormányzati felhalmozási támogatás felújítások DDOP pályázat - felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadás beruházások Mecsekfalui Településrészi Önkormányzat működési bevétele - működési bevételek 20 - dologi kiadások TÁMOP pályázat - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadás Térségi szennyvízberuházás bevétele - felhalmozási célú átvett pénzeszköz 48 - tartalékok TIOP pályázat - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadás beruházások Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása - hitel felvétel önkormányzati működési támogatás finanszírozási kiadás műk.bev. személyi jutt. madót t.jár. dologi kiadások elv.és befiz. beruh. összesen Hivatal TÁMOP pályázat - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről tartalékok beruházások TÁMOP Körtvélyesi Óvoda pályázat - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről tartalékok TÁMOP Sallai Óvoda pályázat

8 - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről tartalékok Komló Városi Óvodába Mánfáról bejáró gyerekek ellátásának hozzájárulása - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről tartalékok Társulástól átvett pénzeszköz évi hozzájárulás - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről tartalékok Felhalmozási áfa visszatérülése - működési bevételek beruházások KLIK-től EFAMI térítési díj bevétele - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadás Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás - önkormányzati működési támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai Feladathoz kötött támogatás - önkormányzati működési támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai finanszírozási kiadás beruházások KH, Színház Társulásnak fizetett tagdíj - önkormányzati működési támogatás működési célú támogatás áh-n belülre Bérkompenzáció - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről tartalékok finanszírozási kiadás -75 személyi juttatás GESZ -6 KH, Színház -69

9 3/b. számú melléklet Önkormányzat és intézmények közötti, valamint kötelező előirányzatok közötti átcsoportosítási javaslat (ezer Ft) Vis maior önereje - Szilvási út felújítása - felújítások felújítások IPA pályázat előirányzata - beruházások dologi kiadások Védőnők előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások 10 - munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Ifjúság-egészségügyi gondozás előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások 10 - munkaadókat terhelő járulékok 6 - dologi kiadások Polgárvédelem előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások dologi kiadások ÁSZ ellenőrzés alapján póttámogatás - tartalékok működési célú támogatás áh-n belülre évi Roma közfoglalkoztatási pályázat előirányzata - tartalékok -7 - dologi kiadások 7 8. Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok 18 - dologi kiadások -144

10 9. Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - munkaadókat terhelő járulékok 8 - dologi kiadások Sikondai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások 18 - dologi kiadások Mecsekjánosi-i Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások 20 - dologi kiadások Gesztenyés-Zobákpusztai Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok 25 - dologi kiadások Kiemelt állami, önkormányzati rendezvények előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Komlói Napok előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások Polgármesteri keret előirányzata - tartalékok működési célú támogatás áh-n kívülre 80 - működési célú támogatás áh-n belülre Tervezési keret előirányzata - beruházások felújítások Városi általános felújítási keret előirányzata - felújítások dologi kiadások Intézmények villamosbiztonsági felújítási keret előirányzata

11 - felújítások dologi kiadások Víziközmű felújítási keret előirányzata - felújítások dologi kiadások évi jövedelempótló támogatások visszafizetése - elvonások és befizetések 28 - tartalékok Szociális kölcsön nyújtása - működési célú kölcsön nyújtása ellátottak pénzbeli juttatásai TÁMOP pályázat előirányzata - tartalékok dologi kiadások IPA pályázat előirányzata - beruházások személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok TIOP pályázat előirányzata - személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások tartalékok DDOP pályázat előirányzata - személyi juttatások tartalékok évi jövedelempótló támogatások évvégi elszámolása - elvonások és befizetések dologi kiadások -454

12 5. Pannon Volán Zrt. peres megállapodás alapján fizetett térítés - tartalékok működési célú támogatás áh-n kívülre Városgondnokság által fizetett kártérítések - tartalékok finanszírozási kiadások 457 dologi kiadások Gondnokság Városgondnokság pótigénye - ellátottak pénzbeli juttatása finanszírozási kiadások dologi kiadások Gondnokság ÁROP-1.A pályázat előirányzata - dologi kiadások tartalékok DDOP pályázat előirányzata - tartalékok munkaadókat terhelő járulékok 98 - dologi kiadások Kisbattyáni Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások 20 - munkaadókat terhelő járulékok 12 - dologi kiadások Körtvélyesi Településrészi Önkormányzat előirányzat átcsoportosítása - személyi juttatások 33 - munkaadókat terhelő járulékok 18 - dologi kiadások Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása - tartalékok finanszírozási kiadás madót t.jár. beruházások összesen Hivatal Polgármesteri keret előirányzata - tartalékok

13 - működési célú támogatás áh-n kívülre TÁMOP pályázat előirányzata - tartalékok munkaadókat terhelő járulékok 68 - beruházások TIOP pályázat előirányzata - tartalékok személyi juttatások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások /2014. (XII.04.) KTH határozat Ivicz Bt. munkahelyteremtési támogatása - tartalékok működési célú támogatás áh-n kívülre /2014. (XII.04.) KTH határozat Imbi Kft. munkahelyteremtési támogatása - tartalékok működési célú támogatás áh-n kívülre Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet-utalvány) - önkormányzati működési támogatás működési célú támogatás bevétele áh-n belülről Eszközhasználati díj bevételének előirányzata - felhalmozási célú átvett pénzeszköz működési bevétel Társulásnak átadott pénzeszköz - működési célú támogatás áh-n belülre ellátottak pénzbeli juttatásai Bérkompenzáció - tartalékok finanszírozási kiadás személyi juttatás madót t.jár. összesen Hivatal KH, Színház KEOP-4.10 pályázat - ellátottak pénzbeli juttatása finanszírozási kiadások 841 beruházások

14 KH, Színház Bérkompenzáció - önkormányzati működési támogatás működési célú támogatás bevétele áh-n belülről -301 Közös Önkormányzati Hivatal Intézmények előirányzat módosítási javaslata kiadás bevétel módosítással járó (ezer Ft) 1. Munkahelyvédelmi akcióterv miatti befizetés előirányzata 3/c. számú melléklet - munkaadókat terhelő járulékok elvonások és befizetések Ülnöki díj térítése - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 10 - személyi juttatások 8 - munkaadókat terhelő járulékok 2 3. Bevételi előirányzatok emelése - közhatalmi bevételek 20 - működési bevételek felhalmozási célú kölcsön térülése 76 - dologi kiadások Bevételi előirányzat csökkentése - működési bevételek dologi kiadások Bevételi előirányzatok átcsoportosítása - közhatalmi bevételek 20 - működési bevételek -20

15 GESZ 1. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok Kerekítési korrekció - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 - munkaadót terhelő járulékok 1 3. KKTÖT Adminisztrációs feladatokra kapott támogatás - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok Saját bevétel módosítása - működési bevételek dologi kiadások Átcsoportosítás - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások elvonások és befizetések -399 Komló Városi Óvoda 1. Átcsoportosítás - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások elvonások és befizetések Kerekítési korrekció - munkaadót terhelő járulékok 1 - dologi kiadások Saját bevétel módosítása - működési bevételek dologi kiadások Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba pályázat - működési célú átvett pénzeszköz dologi kiadások 150

16 5. BM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatása - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről személyi juttatások 88 - munkaadót terhelő járulékok 18 József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 1. KEOP /A/ pályázat támogatása - felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről beruházások KEOP pályázat támogatása - felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről működési célú támogatás bevétele áh-n belülről beruházások dologi kiadások Saját bevétel módosítása - működési bevételek személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok Átcsoportosítás - személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások elvonások és befizetések Kerekítési korrekció - személyi juttatások -1 - dologi kiadások 1 Közösségek Háza 1. Saját bevétel módosítása - működési bevételek személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Nemzeti Rehab és Szoc. Hivatal - bértámogatás - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről személyi juttatások Átcsoportosítás - személyi juttatások

17 - munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások Kerekítési korrekció - felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről 1 - beruházások 1 Városgondnokság 1. Közfoglalkoztatás támogatása - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről felhalmozási célú támogatás bevétele áh-n belülről személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások beruházások Ebrendészeti telep támogatása Társulástól - működési célú támogatás bevétele áh-n belülről dologi kiadások Működési többletbevétel felhasználása - működési bevétel dologi kiadások 7 590

18 3. sz. napirend Komló Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezete Előadó: Polics József polgármester Meghívott: Orbán Irén könyvvizsgáló A Pénzügyi és ellenőrzési bizottság a jegyzőkönyvi kivonat szerint javasolta elfogadásra a rendeletet és a határozati javaslatot. A Gazdasági és településfejlesztési bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, a Szociális és egészségügyi bizottság valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság a rendeletet elfogadásra javasolta a határozati javaslattal együtt. Polics József tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a könyvvizsgálói vélemény és a Pénzügyi és ellenőrzési bizottsági jegyzőkönyvi kivonata kiküldésre került. A rendelettervezet 3. (6) bekezdés utolsó sorában az összeg helyesen: e Ft. dr. Barbarics Ildikó elmondta, hogy a szocialista frakció a korábbi véleményét fenntartja, nem támogatja a költségvetés elfogadását. Schalpha Anett véleménye, hogy évről-évre stabilabb a költségvetés, az ideiben pedig nem tapasztalható nagyobb kockázati tényező, mint az eddigiekben. A FIDESZ frakció elfogadásra javasolta a évi költségvetési rendeletet. Jégl Zoltán megemlítette, hogy 444 ezer forint jutott volna az idei nemzetiségi önkormányzatoknak, ha két hete a képviselő-testület megszavazza az általa tett javaslatot. Több hozzászólás nem volt. Polics József szerint a költségvetés nem bizonytalan, az idei a évihez viszonyítva jobb. A város honlapján megtekinthető a költségvetéstervezet a könyvvizsgáló véleményével együtt. A feladatalapú tervezésnek és elsősorban a takarékossági intézkedéseknek köszönhetően az előző évhez viszonyítva csökkent a működési mérleg bevételeinek és kiadásainak negatív különbsége. A költségvetés adatai a költségvetési előirányzat dokumentumokkal, számításokkal megfelelően alátámasztottak. Megköszönte az elvégzett munkát. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen, 5 nem szavazattal elfogadott és a következő határozatot hozta: 18/2015. (III.5.) sz. határozat A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a könyvvizsgáló véleményének, illetve a bizottságok javaslatainak figyelembevételével megtárgyalta Komló Város Önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet. 1. A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyeletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló

19 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket évek vonatkozásában a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 2. A képviselő-testület kérelmet nyújt be a költségvetés bevételi oldalának biztosítása, illetve ezen keresztül az önkormányzat gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás elnyerésére. Felkéri a polgármestert és utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően a költségvetési törvény 3. sz. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás elnyerésére vonatkozó kiegészítő működési támogatási igény benyújtásáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelem benyújtásához kapcsolódó szükséges formahatározatot a képviselő-testület nevében és helyett megtegye. 3. A képviselő-testület megismerte a polgármester Komló város költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2014. (III.7.) rendelet 9. szerinti a január, február hónapokban folytatott önkormányzati és közös hivatali átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi. Az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek. 4. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és kötelezettségvállalások megalapozása érdekében a költségvetés elfogadását követően 30 napon belül készítse el az önkormányzat és a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal likviditási tervét, melyet minden hó 20. napjáig az előző havi tényadatok figyelembevételével aktualizálni kell. 5. Felhatalmazza a polgármestert egy, a 7. sz. mellékleten betervezett legfeljebb 8 MFt bruttó értékű gépjármű beszerzésére azzal, hogy amennyiben a képviselő-testület 4/2015. (II.19.) határozat 11. pont 4. francia bekezdésének megfelelő beszerzésre kerül sor, úgy a következő évek tekintetében is kötelezettséget vállaljon. Utasítja a jegyzőt, hogy a következő évekre áthúzódó kötelezettségeket a mindenkori költségvetési rendeletben szerepeltesse. Tartós bérleti konstrukció esetén a beszerzés fenti keretösszegébe nem kell beleszámítani a flotta kezelés keretében biztosított szolgáltatások költségét. Határidő: Felelős: értelem szerint Polics József polgármester dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

20 1. sz. melléklet Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése szerinti saját bevételei években Bevétel megnevezése Helyi adóból származó bevételek Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsoalatos megtérülés Összesen: % , A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. Törvény 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek években Ügylet megnevezése Hitel, kölcsön felvétele (tőke) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala Váltó kibocsátása Pénzügyi lízing Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamű, halasztott fizetés, részletfizetés futamidő végéig Összesen:

21 KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY Komló Város Önkormányzata részére Az önkormányzat 2015 évi költségvetése tárgyú előterjesztéshez Az önkormányzattal megkötött szerződésünkben meghatározott könyvvizsgálói feladataink keretében elvégeztük Komló Város Önkormányzatának a Képviselő-testület 2015.március.5-i ülésére második fordulóban - előterjesztett 2015 évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát. Az Önkormányzat helyi szabályainak megfelelően a rendelettervezet tárgyalására két for-dulóban kerül sor. Ez a tárgyalási mód lehetővé teszi a két forduló közötti események, az intézményi, a helyi önkormányzati képviselői javaslatok figyelembe vételét. Jelen esetben is az első és második forduló között változott a rendelettervezet összege. A második fordulós költségvetési rendelettervezetben a bevételek és kiadások tervezett összege egyenlően e Ft. A bevételek főösszege e Ft, a kiadások főösszege e Ft, a hiány fedezetére tervezett finanszírozási bevétel (hitel) e Ft. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Ezek értelmében az éves költségvetési rendelettervezet véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatását és értékelését. A felülvizsgálat a tervezett feladatok célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontok szerinti értékelésére nem terjed ki, mert az nem tartozik a könyvvizsgálat feladatkörébe. Jogszabályi előírásoknak való megfelelés: A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó jogszabályok: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény (Mötv.), Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (Költségvetési tv.), az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2001. korm. rendeletnek ( Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 évi CXCVI. törvénynek (Gst. ), az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. ( XII.30.) korm. rendeletnek, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCIV. törvény. A költségvetési rendelettervezet a fenti jogszabályoknak megfelelően került összeállítás-ra A költségvetési rendelet előkészítése : Az önkormányzat jegyzője által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését ( ) követő negyvenötödik napon belül kell előterjesztenie. A költségvetési rendelettervezet én kiküldésre, előterjesztésre került. A költségvetési rendelettervezet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetett. A rendelettervezet bevételeit a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek, a helyi adóknál a 2014 évi tényadatok ismeretében állították össze. A kiadási előirányzatoknál elsősorban feladatalapú tervezést végeztek, de figyelembe vették a bázis 2014 év teljesítési adatait és az áthúzódó hatásokat is. A rendelettervezet összeállítása : A működési mérleg hiánnyal nem kerülhetett és nem is került tervezésre. A kormány adósságátvállalásnak, a feladatalapú tervezésnek és elsősorban a takarékossági intézkedések-nek

22 köszönhetően az előző évhez viszonyítva csökkent a működési mérleg bevételeinek és kiadásainak negatív különbsége. Tekintve, hogy működési hiány nem tervezhető, működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás e Ft került tervezésre. Ebből a hiányból e Ft a helyi tömegközlekedési feladatokhoz kapcsolódó forráshiány! A kiegészítő működési támogatás elnyerésére az önkormányzatnak a Belügyminisztériumhoz kell pályázatot benyújtani. Ezért ez a bevételi előirányzat kockázatot jelent. A kockázat alacsonyabb, mint az előző évben, amikor a tervezett kiegészítő támogatás nagysága ( e Ft) és aránya magasabb volt. A fejlesztési mérleg e Ft hiánnyal tervezett. A fejlesztési mérleg hiányát fedező hitelfelvétel 2015 évben is szigorú feltételekhez, a évi CXCIV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. (1) bekezdése előírásának betartásához kötött. Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Az adósságot keletkeztető ügyleteknél figyelembe kell venni az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek évente esedékes törlesztő részleteit, így a pénzügyi lízing és a hosszú lejáratú szállítói tartozások összegét is. A tervezhető hitel a kötelezettségvállalási határ függvénye. A kötelezettségvállalási határ számítását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet alapján a 2015 évi kötelezettségvállalási határ összege ,5 e Ft > nagyobb mint fejlesztési mérleg hiányát fedező tervezett hitelfelvétel e Ft. Az önkormányzat jelenlegi hitelmentes állapota vélhetően megkönnyíti majd a megvalósuló fejlesztésekhez szükséges mértékű hitel-felvételét. A költségvetési rendelet előterjesztésből, normaszövegből és mellékletekből áll. A kötelező tartalma meghatározott. Tartalmaznia kell: Az önkormányzati szintű összevont pénzügyi mérleget; Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási mérlegét tájékoztató jelleggel mérlegszerűn; A bevételeket és kiadásokat jogcímcsoportok és kiemelt előirányzatok, valamint önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az egységes rovatrenddel összhangban; A költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait, engedélyezett létszámát. A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagozásban, előirányzat felhasználási tervét; A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; A közvetett támogatásokat igy különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást; A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait főbb csoportokban. Vizsgálatunk alapján az előterjesztett költségvetési rendelettervezet a kötelező tartalmi előírásoknak megfelel, adatai költségvetési előirányzat dokumentumokkal, számításokkal megfelelően alátámasztottak. Az előterjesztett költségvetési javaslat alapján az önkormányzat pénzügyi helyzete javuló, a működés megőrző kiegészítő támogatás igénye jelentősen kisebb mint a 2014 éves költség-vetési rendelettervezet előterjesztésénél volt. ( eft << e Ft ) Véleményünk szerint a 2015 év költségvetési előirányzatai, a bevételek és kiadások tervezési kockázatát figyelembe véve a költségvetési feladatok megvalósítását nem veszélyeztetik. A bevételek esetében a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás kockázatának kivételével lényegesnek mondható bizonytalansági elemeket (bevétel felül-tervezése, a kiadások esetében alultervezést) nem tapasztaltunk.

23 Könyvvizsgálói vélemény : Komló Város Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálatát elvégeztük. Véleményünk szerint a rendelettervezet előterjesztése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi vagy kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. Megítélésesünk szerint az előterjesztés rendeletalkotásra alkalmas. Budapest, AD-MŰ Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. MKVK nyilvántartási száma: Orbán Irén kamarai tag könyvvizsgáló MKVK igazolvány száma: Majd a polgármester szavazásra bocsátotta a rendeletet, melyet a képviselő-testület 8 igen, 5 nem szavazattal elfogadott és a következő rendeletet alkotta: 8/2015. (III.6.) sz. rendelet KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.6.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E KOMLÓ VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a évi költségvetésről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati intézmény, beleértve a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat költségvetési gazdálkodására, továbbá az e rendelet terhére támogatott vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, magánszemélyekre. 2. A címrend 2. (1) Az államháztartásról szóló évi CXCV. Tv. 23. alapján a képviselő-testület a 5. Sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg a címrendet. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

24 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület a város évi költségvetésének fő előirányzatát az alábbi összegekben határozza meg az 1. sz. melléklet szerint: a./ bevétel főösszege: eft b./ kiadás főösszege: eft c./ hitelfelvétel (hiány): eft (2) Az önkormányzat felhalmozási célú előirányzatait (beleértve a beruházási, felújítási, fejlesztési célú pénzeszköz-átadási, fejlesztési célú tartalék és fejlesztési célú kötvény tőke+kamat előirányzatokat) a 3. sz. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg: a./ bevétel főösszege: eft b./ kiadás főösszege: eft c./ hitelfelvétel (hiány): eft (3) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint az alábbi összegekben határozza meg: a./ bevétel főösszege: eft b./ kiadás főösszege: eft c./ hitelfelvétel (hiány): 0 eft (4) Az Államháztartásról szóló CXCV. Tv. 23. bekezdésében előírt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben határozza meg: 1 személyi jellegű kiadások: eft 2 munkaadókat terhelő járulékok: eft dologi jellegű kiadások: 574 eft felhalmozási kiadás és pénzeszköz-átadás 882 eft 5 speciális támogatások 0 eft egyéb kiadások: 859 eft 7 költségvetési létszámkeretet: 338 főben állapítja meg. 8 a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 900 főben állapítja meg. (5) A kiemelt előirányzatokat költségvetési szervenként a 5. sz. melléklet tartalmazza. A Városgondnokság költségvetésében Közutak fenntartására és előirányzatot biztosít. vízkár elhárításra eft

25 (6) A költségvetés fejlesztési hiányának fedezetére a képviselő-testület eft összegű fejlesztési hitel felvételét határozza el, melynek felvételére kormányzati engedéllyel kerülhet sor. A költségvetés működési hiánya többletbevétellel került kompenzálásra. Ezen összeg elnyerése érdekében kérelmet kell benyújtani eft kiegészítő működési támogatás elnyerésére. 4. Az önkormányzat bevételei 4. (1) Az önkormányzat évi bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) Helyi adó bevételként eft-ot határoz meg a képviselő-testület, mely teljes egészében a működési kiadások fedezetéül szolgál. 5. Az önkormányzat kiadásai 5. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási előirányzatait az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 5-6. sz. mellékletek tartalmazzák. Az intézményvezetők kötelesek gondoskodni a költségvetés tervezési és adatszolgáltatási feladataik keretében a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az Áht tv ai figyelembevételével az intézményi elemi költségvetések előírt határidőre és szerkezetben történő elkészítésére, továbbá a kapcsolódó kötelező adatszolgáltatás benyújtására. A rendszeres személyi juttatás előirányzat maradványa jutalmazásra fordítható. (2) A bérfizetés napja: tárgyhót követő 5-ig. (3) A képviselő-testület az egyéb személyi jellegű juttatások keretösszegét a rendszeres személyi jellegű juttatásokon belül az intézményi elemi költségvetésekben szereplő összegben határozza meg. Felhatalmazza az intézményvezetőket, hogy keretösszegen belül szabályozzák a cafetéria juttatásokat. A megállapított keretösszegek a munkáltató által fizetett adó és járulékösszegeket is tartalmazzák. A Közszolgálati Szabályzatban a köztisztviselői juttatások mértékét a költségvetési rendeletben megállapított összeghatárokon belül kell szabályozni. (4) Az önkormányzat lakóházfelújítási előirányzatát eftban állapítja meg. Az önkormányzat a felújítási feladatok tekintetében felhatalmazza a Gazdasági, Településfejlesztési Bizottságot, hogy a "városi felújítási keret" terhére döntsön a szükséges beavatkozások előirányzatának biztosításáról. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havaria helyzet esetén utólagos beszámolási kötelezettség mellett, legfeljebb 1 MFt egyedi összeg felhasználását engedélyezze. A "városi felújítási keret" kizárólag önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódóan használható fel olyan károsodások, meghibásodások elhárítására, melyek az intézményi folyamatos működést, illetve a rendeltetésszerű használatot gátolnák, különös tekintettel a balesetveszély elhárítására.

26 (5) A vízi közmű vagyon bérbeadásából származó eft bevételből eft az áthúzódó vízi közmű rekonstrukció fedezeteként kerül nevesítésre, míg a fennmaradó eft a vízi közmű törvénynek megfelelően vízi közmű felújítási keretként kerül szerepeltetésre. Felhasználásáról a képviselő-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázat, illetve a kapcsolódó BM önerő pályázat ismeretében dönt. (6) Felhalmozási, felújítási és fejlesztési célú pénzeszköz-átadás előirányzatokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat többéves kötelezettségvállalásait a 8. sz. melléklet szerint fogadja el. Az önkormányzat hitel- és kötvényállománnyal az adósságátvállalás következtében a költségvetési rendelet elfogadásakor nem rendelkezik. (8) Az önkormányzat által adott kedvezmények számszerűsített adatait 12. sz. melléklet szerint fogadja el. (9) A nem költségvetési szervek támogatására eft pályázati keretösszeget állapít meg a 11. sz. melléklet szerint. Az adott támogatások tekintetében az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. sz. rendelet VI. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. Szervezetek, magánszemélyek számára önkormányzati támogatás csak megállapodás alapján nyújtható. A támogatás felhasználásáról minden támogatott köteles január 31-ig elszámolni, illetve a támogatás havi rendszerességgel történő kiutalása esetén az elszámolás a kiutalást követő negyedév végéig esedékes, melynek elmulasztása a támogatás kiutalásának felfüggesztését vonja maga után. A 12. sz. mellékletben felsorolt előirányzatok terhére profitorientált szervezeteknek nem nyújtható támogatás, kivéve a munkahelyteremtés támogatásáról szóló 27/2010. (XII.16.) sz. rendelet alapján nyújtott támogatásokat. (10) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatás helyére vonatkozó adatokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni a támogatás megállapítását követő 60 napon belül. A közzétételt követően 5 évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik a Ft alatti támogatásokra. A költségvetés tartalékát eft-ban állapítja meg, az alábbi kiadások teljesítésére: 6. működési általános tartalék: működési céltartalék 0 eft eft 6. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

27 (2) Az önkormányzat intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az általános és ágazati feladatok támogatásának évközi elszámolásából adódó lemondási kötelezettség 100 %-a az érintett intézmény költségvetési kiadását csökkenti. (3) (4) Az önkormányzat esetében a (2) bekezdésen túl kötelezően tervezni kell a működési és fejlesztési hitelek kamatait, melyek előirányzatának módosítására legkorábban a féléves beszámoló benyújtásával egyidejűleg - a tényleges teljesítés függvényében - kerülhet sor. Technikai átcsoportosításként kell figyelembe venni a központi pótelőirányzatokat, támogatásokat, melyeket megjelölt céllal biztosítanak az önkormányzat számára. A központi előirányzatnövekedésekről negyedévente - az első negyedév kivételével - kell a képviselő-testületet tájékoztatni. (5) Alapítványi és közérdekű kötelezettségvállalást intézmény csak a képviselő-testület hozzájárulásával tehet. (6) Költségvetési szervek csak a képviselő-testület egyedi határozata alapján adhatnak át pénzeszközt más gazdálkodó szervezetek részére az e rendeletben megállapítottakon felül. (7) (8) Az ellátottakról gondoskodó intézmények az általános és ágazati feladatok támogatásának igénylését képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész jogszabály szerinti nyilvántartást vezetni. A költségvetés végrehajtásáért a költségvetési intézmények vezetői felelősek. A költségvetési szerv, ha az alaptevékenysége lehetővé teszi, vállalkozási tevékenységet folytathat. (9) Az önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kiséréséhez minden hó 10-ig kötelesek a meglévő adósságállományról a hivatal részére adatot szolgáltatni. Az önálló, részben önálló intézmény vezetője 5 napon belül köteles tájékoztatni a közös önkormányzati hivatal intézményfelügyeleti irodáját az üres álláshelyekről. (10) A kiemelt előirányzatok módosítását az intézmények kérelme alapján a képviselő-testület engedélyezi. (11) Az intézmények számára megállapított költségvetési előirányzat nem léphető túl, évközben a végrehajtás érdekében pótlólagos igény nem nyújtható be. Amennyiben az intézmény költségvetési előirányzatát túllépi, vele szemben a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie. (12) Az intézmények kötelesek racionális gazdálkodás révén megtakarítást elérni és ennek érdekében szervezési és szervezeti intézkedéseket kezdeményezni. Az önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a költségvetési rendelet elfogadását követően 30 napon belül intézkedési tervet nyújt be a képviselő-testületnek. Az intézkedési terv tartalmazza a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok betartásához, végrehajtásához szükséges tárgy évi intézkedéseket és azok létszám- és pénzügyi vonzatát. (13) A költségvetési gazdálkodás átmeneti nehézségeinek megoldása érdekében évben legfeljebb 100 MFt likvid hitel, illetve pályázati előfinanszírozásra szolgáló célhitelek vehetőek igénybe.

28 (14) Fejlesztési kiadás teljesítése, illetve ezt megelőzően fejlesztési kiadással járó megrendelés, valamint az e tárgyú szerződés megkötése csak abban az esetben lehetséges, ha az adott kiadás bevételi forrása - a pénzügyi és ellenőrzési bizottság által nevesített bevétel vagy hitelkeret - ténylegesen rendelkezésre áll. (15) (16) A nem lakás célú ingatlanértékesítés tárgyévi többlet bevételeit általános tartalékba kell helyezni. Ezen összeg felhasználásáról a képviselő-testület a félévi tényszámok figyelembevételével legkorábban a szeptemberi rendes ülésen dönt. Ezen kívül valamennyi bevételi többlet a hiány csökkentését szolgálja. Fejlesztési mérlegben felsorolt fejlesztési célokon túlmenően új fejlesztés csak a rendelkezésre álló 7. sz. mellékleten tervezett előirányzatok terhére végzett előirányzat-átcsoportosítás fedezete mellett indítható azzal, hogy a pályázati önerő alapot növeli az elnyert önerő kiegészítés révén felszabaduló betervezett pályázati önrészek összege, de ez fedezetként továbbra is elsődlegesen pályázati előkészítésre és önrészre szolgálhat. A pályázati önerő keretet a 7/3. sz. mellékleten feltüntetett pályázatok önerejére lehet elsődlegesen felhasználni. A felhasználásra a bírálatok sorrendjében kerül sor. Amennyiben a keret kimerül, úgy további fejlesztések tekintetében tárgyévi kötelezettség nem vállalható, így vagy a kérelem visszavonására, vagy a fejlesztés 2016-ra történő átütemezésére kell sort keríteni. A pályázati önerő keret felhasználásáig a pályázati előfinanszírozás során előirányzat fedezeteként figyelembe vehető amennyiben a megelőlegzett támogatás biztosan beérkezik még tárgyéven belül. (17) Abban az esetben, ha az adóbevételi előirányzatok és/vagy a nem lakás célú ingatlanértékesítés bevételi előirányzata az időarányostól a negyedéves teljesítési adatok alapján 5 %-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felhalmozási kiadások, illetve a működési pénzeszközök-átadások ideiglenes felfüggesztésére, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (18) Amennyiben a likviditás fenntartása érdekében az intézmények az időarányostól elmaradó finanszírozásban részesülnek, úgy ugyanilyen mértékben csökkentve kell kiutalni a működési célú pénzeszköz-átadásokat is. (19) Amennyiben pályázati kiírás a képviselő-testület rendes ülései közötti időszakban jelenik meg és beadási határideje a következő ülés előtti időpontra esik, úgy felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 7. sz. mellékletében szereplő pályázati önerő keret terhére legfeljebb 5 MFt pályázati önerő erejéig kötelezettséget vállaljon a testület utólagos tájékoztatása mellett. (20) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - utólagos beszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet módosítására az alábbi a-e. pontokban foglalt esetekben: a) Tárgyévi tény többletbevételek előirányzati átvezetésére b) Célhoz, feladathoz kötött többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására c) Az egyedi testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésére mind kiadási, mind bevételi oldalon. d) Az intézményi költségvetéseket érintő céljellegű központi és pályázati előirányzatok módosulásával, illetve teljesülésével kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatok módosítására. e) A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetések során felmerült technikai jellegű előirányzatváltozások átvezetésének jóváhagyására.

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015. (III. 5.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015. (III. 5.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. március 5-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2015. (III. 5.) sz. határozata Komló Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A címrend. 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. A rendelet hatálya. 2. A címrend. 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III. 4.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E KOMLÓ VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL (A 14/2016. (VI.24.), a 17/2016. (IX.23.)

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

K I V O N A T. 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása

K I V O N A T. 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása K I V O N A T a képviselő-testület 2015. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 19.) sz. határozata 2015. évi költségvetési rendelet I. fordulós

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselő-testület

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Orfalu Községi Önkormányzat 2016. február 12-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Orfalu Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésnek módosítására. Tisztelt

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Javaslat az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására Előterjesztő:Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2013. február

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2014.(II.21) önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Időközi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete. Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (III.05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

TERVEZET. A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Előterjesztés száma: 2/2014.(III.25.) TERVEZET Piliscsév Község Képviselő-testületének /2014. (.) számú önkormányzati R E N D E L E T E Piliscsév Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Piliscsév

Részletesebben