Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7."

Átírás

1 BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7. Ikt. sz.: IV Eloado: Lovas-Bartok Viktoria Mell.: J db lew}! 6 db hatarozat Hiv. S2.: - Posracim: 5601 PI /12. Telelon: (66) Te/~f<lX: (66) NYIL V ANOS ULES Ilapirendje A dontcshozatal minositett tobbsegct igcnycl! Targy: Az iparositott lechnol6gi<ivai cpu It lak6epliletek energia-megtakarit3s1 eredmci1ycz6 korszerusitesenek. fe!ujitasanak tamogatasar61 sz /2008. (VII.14.) onk. rendelct alapjilll kamattamogatas odaitc lesc Elii kcszito: VC ICnH!nYl'Zo: Stratcgiai- Fejlesztesi Osztaly Varosfejlesztesi. K6rnyczetvedelm i es Mezogazdasagi Bizo llsag Gazdasagi, Ko ltsegvetesi cs PCllzugyi Bizo ttsag Eliilcrjcsztes Bekescsaba Megyci JOgll Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenck februar 18. napjan tartand6 nyilvtmos Uh!sere Tisdelt Kozgyiiles! A Komyczctvedelmi cs Viziigyi Min isztcriul evi, "A= iparositolllec/lil%gial'gl epii/( /akoepii/etek szelldioxid-kibocsci(os csukkemes( es ellergiameglakarilcls( eredmenye=6 kors=enlsilesenek. lehiji/{isonak (clmogctlclsa" clnevezcsg palyazalan (a tovabbiakban: Panelprogram) a Gabo~ Arcn ulca , a To ln ai utca 1-3. es a Vccsey utea tarsashaz palyazatat vissza ncm tcritendo allami tamogatasban reszesitettck. Az emlitctt epuletek a Csabai Ozemelteto cs Szolgahato Kft. (5600 Bckcscsaba, Als6-Koros sor 2.. to va.bb iakban: Csiisz Kft.) kezeleseben allnak, igya palyazalot is a CsGsz Kft. nyiljtotta be. Az emlitett pa.lyazati kiirassal osszhangban Bckescsaba Megyei Jogu Yaros 6nkormanyzat Kozgyii lese megalkotta az iparositott technol6giaval CpUlI lakocpiiletek cncrgia-mcgtakaritast eredmenyezo korszerl'lsitescnck. fe lujitas{mak l<imogalasar6 1 sz616 31/2008. (VII.14.) onkonnanyzati rcndelctct (a lovabbiakbnn: Rendelet), amely szabfl lyozza a Pancl-programhoz nyujtott onkormanyzati ka matulmogata.s odailclesenek fclteteleit.

2 A Rendelctben leirtaknak mcgfelcl6en mindharom tarsashaz benyujtolla kerelmet a kamattamogatas igcnylesehez. Az onkormanyzat i vissza nem tcritend6 kamattamogatas merteke lakasonkenl a pal yazaton elnyert allami tamogatas ketszeresenek meg felel6 mertekli o nresz biztositasara fc lvett. legfeljebb 5 ev futamidej u penzintczeti hitcllegfeljebb evi 6 %-os mertekii kamala lehel, de nem halad hatja meg lakasonkcnt a ,- Ft-ot. azaz kettoszazezer forintot. A Rcndelct 5. (4) bekczdese ertelmebcn az onkonminyzat akkor koti meg a tarsashazzal a tamogatasi szerz6dcst, ha a kerelmez6 tarsas l1<iz benyujtja a miniszteriumi t<imogahis nyujtasar61 sz616 tamogatasi szerz6des es a hitelszerz6des maso lati peldanyat. A CsOsz Kft. az el6terjesztcs mcllek letckent csatolt januar 2 1-i keltezcsli leve leben jelezte, hogy a miniszteriumi tamogatasi szerz6dcs mcgkotcsenek a hatarideje 4 h6nap. amcly december 11-tol sz3mit6dik. A tftrsashazak az OTP Bank Nyrl.-vel a hite lszerrodcst megkotottek, azo nban a hitel foly6sitasat a bank a mi niszteriumi es az onkonmlllyzati tamogatasi szerz6dcs hianyaban nem tudja megkezdeni. Leveleben azzal a keresscl fordult az onkorm{li1yzatunkhoz. hogy a kezelescben lev6 harom tarsashaz kamattrunogatas i kerclmet - cgyedi esetkent kezelve - a K6zgyii les a feb rllar l8-i lilesen biralja e l. A tarsashazi palyazatok fobb adatai a kovetke w k: Gabor Aron utea (3080/ 10. hrsz. ): pal yuza t ml'ls7..ak i tartalma: napkollcktoros rcndszer kiepitesc hasznalati mclcgviz el6a ll itasara: a meglev6 kaza nhaz ko rszerusitcsc uj kazanok telcpitesevel 84 lakasos tarsasluiz, melybo l 82 lakas magan-, 2 lakas onkonmlnyzati tul ajdonu teljes beruhaz'si k6ltseg: ,- Ft ebbiil o mcgitelt allami tamogatas merteke: Ft o keszpe l1zbe n va llalt sajar er6: ,- Ft o onkonminyzati tulajdonra es6 sajat er6: ,- Ft (A cvi onkonllanyzati koltsegvctesben a "Panelprogram onkormanyzati tulajdonreszc" el6 irilllyzat terhere be van tervczve.) o felvett hitel osszege: ,- Ft igenyelt onkonnanyzati kamatlamogatas 1l1axi1l1alis 1l1erteke: o 82 lakas x ,- Ft ~ Ftl 5 cv (2010. ev ev) o ,- Ft/5 cv ~ ,- Ft/ev Tolnai utea 1-3. resztarsashaz (3273/5. hrsz. ): pftlyazat muszaki tartalma: homlokzatok es f6demc k hoszigetclesc. ny ilaszar6 szcrkczetek javitasa. Icpcs6 huz i bejarat i cs hats6 kij<irati ajt 6 cserejc muanyag szcrkezeturc. cl6 lepcsok fcluj itasa 30 lakasos tarsashaz, melybo l 29 iakas magall-. I lakus onkonnanyzati tulajdonu tcljcs beruhazasikoltseg: ,- Ft ebbiil o megitclt allami tamogatas mertcke: ,- Ft o keszpenzbcn vallah sajat er6: Ft o onkorm{myzati tu lajdonra es6 sajat ero: ,- Ft (A evi onko nnanyzati koltsegvetcsben a "Paneiprogram onkormanyzati tulajdonreszc" elo irimyzat terhere be v;:in tervezve.) o fclvet! hitel iisszege: ,- Ft 2

3 ig6nyelt onkormanyzati kamattarnogatas maximalis m6rteke: o 29 1akas x ,- Ft ~ ,- Ftl 5Ov(2010. ev ev) o ,- Ft/5 ev ~ ,- Ft /ev Wcsey utca (3080/4. hrsz.): palyazat muszaki tartalma: ny ilaszar6 szcrkezetek csereje (homlokzati ablakok es loggia ajt6k), homlokzatok es r6d emek h6szigetelcse, sze ll6zo rcndszer felujitasa, ventillatorok csereje 56 lakasos tarsash<iz, melyb61 31 lakas magan-, 25 lakas onkonn{l.i1yzati tulajdonu teljes beruhazasi kolts6g: ,- Ft eboo l o megite lt allami tamogatas I11crtcke: ,- Ft o kcszpenzben va llalt sajat ero: ,- Ft o onkormanyzat i tulajdonra esc sajat ero: ,- Ft (A evi onkomlanyzat i ko hs6gvetesben a "Panel program onkonmlnyzat i tulajdonresze" elo iranyzat terhere be va n tervezve.) o fe lvett hitel osszege: ,- Ft igenyelt OnkOmlany-.wti kamattamogatas maximalis merteke: o 56 lakas x ,- FI ~ ,- Ftl5 cv (2010. ev ev) o ,- FI/5 ev ~ ,- Fl/ev A Varosfejlesztcsi. Kornyezctvede lmi es Mezogazdasagi Bizollsag a februar 9. Ilapjall tartand6 iilesen targyalja az eloterjesztcsl. a bizotlsagi files jegyzok6nyv i kivonata a kozgyiilcs helyszinen kerul kiosztasra. A Gazdasagi, Koltsegvetesi es Penziigyi Bizo ttsag a februar 15. napjan taliande iile-sen targya lja az e lotcrjcsztest. a bizotlsagi Oles jegyzokonyv i kivonata a kozgyu!es helyszincn keroi kiosztasra. A doilies vegre hajtasaban kozremukodo felelos hi vatali egyscg: Strategiai- Fej lesztcsi Osztitly. Penzugyi es Gazdasagi Osztaly Kercm a Tiszteh Kozgyillest a hatarozati javaslatok mcgtargyalasara cs c1fogadasara. 1. HATAROZATI JAVASLAT: I. Bekcscsaba Megyci Jogu Varos 6nkonnanyzat Kozgyiilese az iparositott technol6giaval cpiilt lak6epiiletek encrgia-mcgtakaritast eredmenyezo korszcr(is itesenck. fc luj itasanak tamogatasar61 5z /2008. (VI1.l 4.) onkorman yzati rendelete alapjan az alabbiak szerint tamogatja a 3080/ 10. helyrajzi szam alatt fe lveu. Bekescsaba, Gabor A.ron ulca szamu, a Csabai Ozemcltet6 es Szolgaltat6 Kft. (5600 Bekescsaba, Als6-Koros sor 2.) kezelescben leva tarsash<iz beruhazasat: a. A tervezett proh'tam teljes felujitasi koltsege ,- Ft. b. Az onkormanyzmi vissza nem teritendo kamatta.nogatas meru.!ke lakasonkent a palyazalol1 el nyc rt allami tamogatas ketszeresenek megfelelo merteku onresz bi ztositasara felvett, legfeljcbb 5 ev fut3mideju pcnzimezeti hitel legfe ljebb evi 6 %-os mertekii kamata lehet. de ne m haladhatja meg lakasonkent a Ft -Ol, azaz kcttoszazezer fo rinto1. 3

4 c. A kamattarllogatasban reszcsol6 tarsashazakkal az onkonnanyzat tamogatasi szcrzadest kat. A szerz6desek alainlsara a polgarmester jogosult. d. A kamattamogatas foly6sit<isa ut61ag, a hit clt nyujt6 penzintezet kamatfizetesi ertesit6je vagy a penzintezct altai kibocsatolt k61csontanozas Ugylcti evenek clszamola.sa alapjan a kamatfizctesl mcgcloz6cn ncgycmvente. fe levente vagy evcnte egy alkalommal. atutalassa l tortenik. A kamatfizctesi ertesito. illetoleg az eiszamolas bemutatasa az onkonminyzati kamattamogatasban reszeslilt k6telezettscge. 2. A vissza ncm teritend6 onkonnanyzati kamalhimogahis 6sszege maximum 6sszesen ,- eft, amely maximum evi 3.280,- eft-ot jelent. Ellllek fedezetet Bi:kescsaba Mcgyei Jogu Varos Onkonminyzata a evi k6ltsegvctesebcn az aitalanos tartalek c16 ininyzata lerherc biztositja , 2012., 2013., evekben az eves k6[t segvetcsbcn betervezni sziikseges. 3. Az 6nkonnanyzati kamattamogatas foly6sitasfll1ak feltetele a megk6t6tt miniszteriumi tamoga1<isi szcrz6des bemutatasa a t<irsashftz reszer Bekescsaba Megyei Jog(1 Varos Onkormanyzat K6zgy(ilesc felhalalmazza Vantara Gyula polgarmestert a tamogatasi szerzodes alftinlsara. Felcl6s: Vantara Gyula polgarmestcr HUlarid6: febrmir 18. II. HATAROZATI.JAVASLAT: I. Bekcscsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzat Kezgy(i1cse az iparositott technol6giaval cpiilt lakoepiiletek cnergia-ll1cgtakaritast eredmcnyez6 korszcrusftescnck. fe lujitasanak tamogatasar61 sz616 31/2008. (V II. 14.) 6nkonminyzati rcndclete alapjan az alabbiak szcrint tamogatja a 3273/5. helyrajzi szam alatt felvett, Bckescsaba, Tolnai utea 1-3. szamu, a Csabai Ozemelteto CS Szolgaltat6 Kft. (5600 Bckcscsaba, Als6-Keres $Or 2.) keze leseben le\'6 resztarsashaz bcruhazasat: u. A tcrvezett pro!,rrum teljes fclujitasi k6jt scgc ,- Ft. b. Az e nkormanyzati vissza ncm teritend6 kamattamogatas merh~kc lakasonkem a palyazutoll clilycrt allami tamogatas ketszerescnck megfelelo mertekii enresz bi zlos itftsara fel ve t!. legfeljebb 5 ev futamidcjfl penzintezcti hitel legfcljcbb evi 6 %-os merteku kamala lehel. de nem haladhatja meg lakasonkent a Ft-ot, azaz kettoszazezer forintot. c. A kamattamogatasban reszesiil6 tarsashazakkal az 6nkonnanyzat tamogatasi szcrz6dest kot. A szerz6desek alairasara a po lga rmcster jogosult. d. A kamatt amogatas foly6sitasa ut61ag, a hitch nyujt6 pcnzintezet kamatfizetesi crtcsit6je vagy a penzintezet altai ki bocsfttotl k6lcso ntartozas iigylet i cvenek eiszamol<i.sa alapjan a kamatfize test rtlcgc[6z6cn negyedevel1le. fele ve nte vagy cvente egy alkalommal. inutalassal torh~n i k. A kamatfize tesi ertcsit6. illetoleg az elszamo las bcmutatasa az onkonnanyzati kamattumogatasban reszesiilt kotelezcttsegc. 4

5 2. A vissza nem lerilend6 onkormanyzali kamattamogalas osszege maximum 6sszesen 5.800,- eft, amely maximum evi 1.160,- eft-ot jelent. Ennek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a evi k61tsegveteseben az altalanos tartaiek el6 iranyzata terhere biztositja , 2012., , evekben az eves k61tsegvetesben betervezni szukseges. 3. Az 6nkormanyzati kamattamogatas folyositasanak feltetele a megkotott miniszteriumi tamogatasi szcrz6des bemutatasa a tarsashaz reszer Bekescsaba Mcgyci Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgirmestert a tamogatasi szerzades alairasara. Felel6s: Vantara Gyula polgarmcstcr 1-latarid6: februar 18. III. HATAROZATI JAVASLAT: I. Bekescsaba Megyei Jogu Varos bnkonnanyzat KazgyUlese az iparositott teclmol6giaval epult lakoepuletck energia-megtakaritasl eredmenyez6 korszerusitesellek, fellijitasanak tamogatasar61 sz6jo 3 1/2008. (V II. 14.) 6nkonminyzati rcndcletc alapjan az alabbiak szerint t<imogatja a 3080/4. hclyrajzi szam alatt felvett, Bekescsaba, Vecsey utca szamu, a Csabai Ozemelteto es Szolgaltato Kft. (5600 Bekescsaba, Also-Karas sor 2.) keze leseben leva tarsashaz beruhazasat: a. A tervezett program teljes fe lujitasi k6ltsege ,- Ft b. Az ollkonminyzati vissza nem teritend6 kamattamogatas merleke lakasonkent a palyazat on elnye rt allami tamogatas ketsze resenek megfele l6 nh~ rt eku onresz biztositasara fclvett, legfeljebb 5 ev futamidejli penzintezeti hitel legfeljcbb cvi 6 %-os mertekli kamata lchet, de nem haladhalja meg lakasonkent a ,- Ft-ot, azaz kettoszazezer forimo1. c. A kamattamogalasban reszesiil6 tarsashazakkal az onkomlanyzat ta1l10galasi szerz6dest k6t. A szcrz6desek alairasara a polgannester jogosult. d. A kamattamogatas folyositasa ut6lag, a hitch nyujto penz i.ntezet kamatfizctesi ertesit6je vagy a penzintezet ahal kibocsatott ko1csontartozits iigylet i evenek elszitmolasa ajapjan a kamatfize tcst Illcgc lozoen negyedevente. felevente vagy evente cgy alkalommal atutalassal tot1e nik. A kamatfi zctesi ertcsit6. illc to lcg az elszamolas bemutatasa az onkonnanyzati kamattamogatasban reszesuit kotelezettsegc. 2. A vissza nem teritcndo onkormanyzati kamattamogatas osszege maximum osszcscn ,- eft, amely maximum evi 2.240,- eft-ot jelent. Ennek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos bnkonnanyzata a evi k6ltsegvetesebcn az aitalilllos tartalek elo iranyzata terherc biztositja evekben az eves k6ltsegvctesben betervezni szukseges. 3. Az 6nkormanyzati kamattamogatas foly6sitasanak fehetele a megk6t6tt miniszteriumi tamogatasi szerz6des bemutatasa a larsashaz reszer61. 5

6 4. Bckcscsaba Mcgyei Jogu Varos Onkormanyzat K6zgyiilcse fclhata lmazza Va ntara Gyula polgarmcstcrt a tamogatasi szcrzodcs ahiinisara. Felelos: Vantara Gyula polgarmester HaHirid5: febru.r 18. Bckcscsaba, februar 4. Ellcnjcgyzes: Vantara Gyula polgarmester 6

7 CSABAJ UZEl'IEU'ErO Es SZOLGAuAT6 KORLArou FELELOSSEGU rarsasag 5600 BEKtsCSABA. ALSO KaRaS SOR 2. Levelcim: CSUSZ KIT 5601 Bekescsaba. Postafi6k 20. Bekescsaba Megyei Jog" Varos Polgarmesteri Hivatala 5600 Bekcscsaba Szent Istvan ter 7. Vantara GYUhl Polgarmestcr Dr reszere Tisztelt Polg{mnester Vr! A 2008-ban megjelent Panclos epilletek energiatakarekos fe!lljita.sara vonatkozo paiyazati kiirasnak megfelelocn a csosz KIt. mint tarsashazi llzemelteto harom epillet felujitasara nyujtott be paiyazatol, es mind harom epillct vissza nem teritend6 allami t<imogatast nyert, mcly tarsashftzak az alabbiak: Tolnai u utolagos hiiszigeteles, allami t.mogatas ,- Ft Vecsey u ut61agos h6szigeteh~s. nyilaszar6k csereje. allami uimogatas ,- Ft Gabor Arcn u fliteskorszen'isites, napkollekloros melegviz el6allitas, allami tamogauis ,- Ft A tarsashazak dontesenek megfeleloen az allami uimogatason fehili 213 os ollfeszt a tarsashazi magantulajdonosok hitel felvete leyel tudjak bizlositani, ame1yre a larsashazak az OTP Bank Nyrt-vel a Panel Plusz tipusu hitelszerzodest megkot6ttek. A hitel foly6sitasanak feltete le az onkormanyzat es a larsak koz6tt megkotendo kamattamogauisi szerzodes meglete. A kamattamogatasi szerzodes megkotesenek egyik feltetele az COnkornu'inyzati rendelet szerint), hogy a tarsashaznak mellekelni kell az ajl ami tamogatasra vonatkoz6 szerzodest, amely az allam es a tarsashflz k6z6tt jon letre. Az utols6 ertesites alapjan, melyel az EpitesOgyi Minoseg Ellenorzo lnnovaci6s Nonprofit Kft kuldott ( ) t<ijekoztatott, hogy az EM! Epitesogyi Minoseg Ellenorzo Innovaci6s Nonprofit Kft k6ti meg az allami Himogatas foly6sitasara vonatkoz6 szerzodest, a K5rnyezetvedelmi es Viztigyi Miniszteriul11 es az Onkormanyzati Miniszterium felhatalmazasa alapjan. A szerz6des megkotesenek a hatarideje 4 h6nap. amely december II tol szamit6dik. F61o, hogy fenti hatarid6n bew! nem jon letre az allami tamogatasra vonatkoz6 szerzodes ami elorevetiti, hogy keshet a kamattamogatasi szerz6des megkotese is. igy a hitel foly6sit<isat az OTP oem tudja megkezdeni, es a tarsashaz kifuthat a hitel rendelkezesre tartasfmak hataridejeb61 IS. TeLlfax: (66) fokonyvelo. konyveles: (66) Cg: Hibabejelentes. iizemeltetes: (66) online.hu Tarsashazi konyvele:s: (66) E mail: Ad6szam:

8 Tisztelettel kerjuk, hogy a febrmu l8-ai Onkomlanyzali TestUleti Olesen a hflrom epillet eseteben a kamattamogatasi szerzodes Ugyet egyedi esetkent kezelve a tarsashflzak reszere kedvezo dontest hozzanak, az allami tflmogatasra vonatkoz6 szerzodeseket a tarsashazak ut61ag bemutatjflk es benylljtjak az Onkonnanyzatnak. Szives kozremukodeset elore is koszonom. Melleklet: I db Epftestigyi Minoseg EIlen6rz6 Innovaci6s Nonprofit Kft leve le. Bekescsaba, januar 2 1. ;s.\lj U '-lam!' e, S~l!l.TO Kf; """ ""~Iooa Jsj.ya.'4 yy 0; r;... *"lfjbnc ihaiy ligyv zeta igazgal6

9 - -._- ~p/i.silgyi M~" ~ Nonpmftt Kll 1113 Budapest, Di6szegi in 37. Levelcim: 1518 Budapesl, PL 57 E-- EPITEsOGY[ MJNOSEGELLENORZO lnnov Ac[6s NONPROFlT KFT. LAKAS-lNNOV Acr6s DlViZ[6 Ik,.,6"'m, ~ 1-'t-'toO/2009/liD Targy : t6jekoztotas Palyazati kapcsolattart6 reszere Tisztelt Cim! Tajekoztatom, hogy palyilzatuk tamogatasa a Zald Beruhazasi Rendszer feltetelei alapjan a k6rnyezetvedelmi es vizugyi miniszter dontese szerlnt kerul kifizetesre a tamogatasi szerzodes megk6teset, valamint a beruhazas befejezeset kolfetoen. A tamogatasi szerzodest a K6rnyezetvedelmi es VizOgyi Minisztl!rium es az Onkormanyzati Miniszterium felhatalmazasa alapjan az EMI Epitesugyi Minosegeiien6rz6 Innov,klos Nonprofit Kft. fogja megk6tni bnokkel. A tamogatasi szerzc5desek miel6bbi megkotese erdekeben felhivom szlves figyelmuket, hogy a tamogatasi szerzddeskotesre vonatkoz6 informad6k, valamint a tllbr Panel" neva mintaszerzodes az EMI tpitesugyi Min65egellenorzd Innovaci6s Nonprofit Kft. honlapjan (www.emlhu) erhetok el. A tamogatasi szerzodes megkotesere rendelkezesre idot december 11~t61 szamrtjuk december 18. Tisztelettel:...--r -_..... ':~t!ph':..-ilji./f! ta!\<o\t~'ii~';:' ;:;J. u:.:>n1r;.,r!1 r-- : h-;0~'': ~'!i ''';;; v ; ;'It ~fl' ;-~~1'. -.' '.,';.;.:~ ''1.<;,_. -;,: -":;'f:;\ '",'! ;>~.' S7 Batko L6sz :..-, 'oj- _,.~3h~ Barany Tom asne divizi6vezeto palyihati penzugyi vezeto Az.\1SZT ts az IQ:\EHltal azms%: EN ISO 9001 :200[ szennl l8nilsilon slcnczci A NAT altai az MSZ EN [SOll Ee [ erinl 'JAT-! szamon akkredilalt1.'lzsga!olaboral6numokkaj rendelkczo surve~e( A 3-;!OOJ 11.:!5.) B\I GK.\1 KvVM egyiilles rendeltte tnelmtben., (I[ :!4) G\l rendelel alapjan ,timon kljeloh, az Europai Blzoltsagmll bejden'~l1 I 'JOlificd body number. 1415) 1l1zsg:ilo. ellen('rl(\ t:s!anusi!q stcn czel Epihjlpan mti..-ngrotly" europa; miisukl engedtly kladisara fel- ;11011 J,hahag)'o Slcn C1,

10 Bekescsaba Megyei Jogu. Varos Onkonminyzat Kozgyiilesenek Varosfejlesztesi Kornyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizousaga 5600 Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. KIVONAT Varosfejlcsztcsi Kornyczctvedelmi es Mczogazdasagi Bizottsag februar 9-i nyilvanos iilescnck jcgyzokonyvebol Targy: Az iparositott technoiogiaval epoit lakoepuietek energia-megtakaritast eredmenyez6 korszerusitesenek, felujitasanak t;imogatasar61 szol (VII.I4.) onk. rendelet alapjan kamattamogatas odaiteiese 39/2010. (11.09.) VKMB hataro t. 8 igen egyhangu szavazattal Bekescsaba Megyei Jogu. Yaros Onkormanyzat Kozgyulesenek Varosfejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizottsaga az alabbi hatarozat ejfogadasat javasolja a kozgyulesnek: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese az iparositott technologiaval epoit lakoepoletek energia-megtakaritast eredmenyez6 korszeriishesenek, felujitasanak tamogatasarol szolo (V II.14.) onkormanyzati rendelete alapjan az alabbiak szerint tamogatja a 3080/10. he lyrajzi szam alatt felvett, Bekescsaba, Gabor Aron utca szamu., a Csabai Ozemelteto es Szolgaltato Kft. (5600 Bekescsaba, Als6-Koros sor 2.) kezeleseben h~v6 tarsashaz beruhazasat: a. A tervezett program teljes fejujitasi koitsege ,- Ft. b. Az onkormanyzati vissza nem teritend6 kamattamogatas merteke lakasonkent a palyazaton ejnyert allami tamogatas ketszeresenek megfelel6 merteku onresz biztositasara felvett, legfeljebb 5 ev futamideju penzintezeti hitel legfeljebb evi 6 %-os mertekii kamata lehet, de nem haladhatja meg lakasankent a ,- Ft-ot, azaz kettoszazezer forintot. c. A kamattamogatasban reszesol6 tarsashazakkal az onkormanyzat tamagatasi szerz6dest kot. A szerz6desek alairasara a polgarmester jogosult. d. A kamattamogatas folyosft<isa utolag, a hiteh nyujto penzintezet kamatfizetesi ertesitoje vagy a penzintezct altai kibacsatatt kolcsonlartozas Ogyleti evenek elszamolasa alapjan a kamatfizetest megei6z6en negyedevente, felevente vagy evente egy alkalommal, atutalassal tortenik. A kamatfizetesi ertesito, illetoleg az elszamolas be mutatasa az onkormanyzati kamattamogatasban reszesoit kotelezettsege. 2. A vissza nem teritend6 onkormanyzati kamaltamogatas osszege maximum 6sszesen ,- eft, amely maximum evi 3.280,- eft-at jelent. ElU1ek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a evi k6ltsegveteseben az altalimos tartalek el6iranyzata terhere biztositja , 2012., 2013., evekben az eves koltsegvetesben betervezni szokseges. 3. Az onkarmanyzati kamattamogatas foly6sitasanak feltetele a megkotott miniszteriumi tamogatasi szerzodes bemutatasa a tarsashaz reszer6i.

11 4. Bekescsaba Megyei Jogit Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgannestert a tamogatasi szerzodes alainisara. Felelos: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 20 t O. februar t 8. Kmf. Dr. Ferenczi Attil a s.k. elnok A kivonat hiteleul: )ro;;c1tn~ Viczian Anik6 Bizottsagi titkar

12 Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonnanyzat Kozgyulesenek Varosfejlesztesi Komyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizottsaga 5600 Bekescsaba, Szent Istvan u:r 7. KIVONAT a Varosfejlesztcsi Kornyczetvcdelmi cs Mczogazdasagi Bizottsag februar 9-i nyilvanos iilcscnek jegyzokonyveb61 Targy: Az iparositotl technologiaval epoit lakoepoietek energia-megtakaritast eredmenyezo korszeriisitesenek, felujitasanak tamogatasar61 szolo 31/2008. (V II.14.) onk. Rendelet alapjan kamatttimogatas odaftelese 40/2010. (11.09.) VKMB hat,rozata 8 igen egyhangu szavazattal Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonmi.nyzat Kozgyiilesenek Varosfejlesztesi, Komyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizollsaga az alabbi hatarozat elfogadasat javasolja a kozgyiilesnek: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorm anyzat Kozgyiiiese az iparositott technol6giaval epoit lakoepoletek energia-megtakarftast eredmenyez6 korszeriisitesenek, feluji tasanak tamogatasar61 sz /2008. (VI I.1 4.) onkonnanyzati rendelete alapjfm az ahi.bbiak szerint tamogatja a 3273/5. hcl yraj zi szam alan felvett, Bekescsaba, Tolnai utca 1-3. szamu, a Csabai Ozemeltet6 es Szolgaltat6 Kft. (5600 Bekescsaba, Also-Karas sor 2.) kezeleseben leva reszhirsashflz beruhcizasat: a. A tervczett program teljes fclujit<isi koitsege ,- Ft. b. Az onkormanyzati vissza nem teritendo kamattamogatas merteke lakasonkent a paly<izaton elnyert all ami tamogatas ketszeresenek megfele lo mertekii onresz biztositasara fc lvcn, legfeljebb 5 ev futamidejii penzintezeti hitel legfeljebb evi 6 %-os mertekii kamata lehet, de nem haladhatja meg lakasonkent a ,- Ft-ot, azaz kettoszazezer forinlol. c. A kamattamogatasban reszesol6 tarsashazakkal az onkormanyzal tamogatasi szerzodest kot. A szerz6desek alairf1s<i.ra a polgarmester jogosuh. d. A kamattamogatas fo ly6sitasa ut61ag, a hiteh nyijjt6 penzi ntezet kamatfizetesi ertesitoje vagy a penzintezet altai kibocsatott kolcsontartozas Ogyleti evenek elszamo\asa alapjan a kamatfizelcst megel6zoen negyedevente. felevente vagy evente egy alkalommal, atutalassal tortenik. A kamatfizetesi ertesito, illetoleg az elszamolas bemutatasa az onkornu'myzati kamattamogat1isban n!szestilt kotelezettsegc. 2. A vissza nem teritend6 onkormanyzati kamattamogatas osszege maximum osszesen 5.800,- eft, amel y maximum evi 1.160,- eft-ot jelent. Ennek fcdezetet Bekescsaba Megyci Jogu Varos Onkormanyzata a evi koltsegveteseben az aitalanos tartalek e16iranyzata terhere biztositja , , 2013., evekben az eves kohsegvetesben betervezni sziikseges. 3. Az onkormanyzati kamattamogatas fo ly6sitasanak feltetele a megkotott miniszteriumi tamogatasi szerz6des bemutatasa a tarsashaz reszerol.

13 4. Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkonnanyzat K6zgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert a tarnogatasi szerzodes aiairasara. Fclcl6s: Vantara Gyul a polgarrnester Hatarid6: 20 I O. feb,w;, 18. Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. clnck :bo...!ll.' A kivonat hitejelil: Bondarne Viczian Ani ~ Bizottsagi titkar 1 ---'- "..,./ i

14 Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUiesenek Varosfejlesztesi Komyezetvedelmi ttl Mezogazdasagi BizoHsaga 5600 Bekescsaba, Szent Istvan H~r 7. KIVONAT a Varosfcjlcsztcsi Kornyczctvcdclmi cs Mcz6gazdasilgi Bizottsag fcbruar 9-i nyilvano5 iilcscnck jcgyzokiinyvcbiil Targy: Az iparositott technol6giaval epuil lak6epilletek energia-megtakaritast eredmenyezo korszenlsitesenek, felujitasanak tarnogatasar61 sz (VII.14.) onk. rendelet alapjan kamattamogatas odaitelese 41 /2010. (11.09.) VKMB hatarozata 8 igen egyhangu szavazattal Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUiesenek Varosfejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizottsaga az ahibbi hatarozat elfogadasat javasolja a kozgyulesnek: I. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUlcse az iparositott technol6giaval cpillt lak6cpilletek energia-megtakaritast eredmenyez6 korszerusitesenek, felujitasanak tamogatasar61 5z (Vll.14.) onkormanyzati rendelete alapjan az ai<ibb iak szerint tamogatja a 3080/4. helyrajzi szam alatt felvett, Bekescsaba, Vecsey ulca szamu, a Csabai Ozemeltet6 es Szolgaltat6 Kft. (5600 Bekescsaba, Als6-Koros sor 2.) kezeleseben levd tarsashaz beruhazftsat: a. A tervezelt program teljes fel ujitasi koltscge ,- Ft b. Az onkormanyzati vissza Ilem teritendo kamattamogatas merteke lakasonkent a palyazaton elnyert allami l<imogal<is ketszeresenek megfelel6 mertekii onrcsz biztositasara felvett, legfeljebb 5 ev futamideju penzintezeti hitel legfeljebb evi 6 %-os mertckli kamata lehel, de nem haladhatja meg lakasonkcnt a ,- Ft-ot, azaz kett6szazezer forintot. c. A kamattiullogatasban reszeslil6 tarsasha.zakkal az onkornuinyzat tamogatasi szerz6dest kot. A szerz6desek alairasara a polgarmester jogosult. d. A kamattamogatas fo ly6sitasa ut6lag, a hitelt nyuj t6 penzintezet kamatfizetesi ertesit6je vagy a penzintezet altai kibocsatott kolcsontartozas Ogyleli evenek elszfunolasa alapjan a kamatfizetest megel6z6ell negyedevente, felevente vagy evente egy alkalommal, atutalassal tortenik. A kamatlizetesi ertesit6, iiiet61eg az elszamolas bemutatasa az onkonminyzati kamattamogatasban reszeslilt kotelezettsege. 2. A vissza nem teritend6 onkorm{myzati kamattamogatas osszege maximum osszesen ,- eft, amely maximum evi 2.240,- eft-ot jelent. Ennek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzata a evi koltsegveteseben az altahinos tartalek el6ininyzata lerhere biztositja , , 2013., evekben az eves koltsegvetesben betervezni szokseges. 3. Az onkormanyzati kamattamogatas [oly6sitasanak feltetele a megkotott miniszteri umi tamogatasi szerz6des bemutatasa a tarsashaz reszer61.

15 4. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula po)gannestert a tamogatasi szerzodes alainisara. Felel6s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 20 I O. februar 18. Kmf. Dr. Ferenczi Atti la s.k. elnck A kivonat hiteleui: 0c>.J.d. ~;', " Bondarne I iezian Anik6 Bizottsagi (:,ar.' ~./

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel!

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS tlles napirendje A donteshozatal egyszerii tiibbseget igenyel! BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.4ROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent IstViin ter 7. Ikt. sz.:x1.1441712010. E/oad6: Opauszki Zo/tcm, Uhrin Nandorne Mell.: bizottsagi hatarozatok Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan fer 7. Ikt. sz.: IV. 232-65/2010. Eload6: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szenl ls/vim fér 7. lkt. sz.: IV 24/-212010. Előadó: LOI'lIJ-Bartók Viktória Tarné Dr. M(/Ia~ri"s=ki Anita Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL. Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloterjesztes BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV, 520-3/2011. Eload6: Czigteczkine Liszkai Edit Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacfm: 5601 Pf 112. Tele/on: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: VIII. 108-2712016. Eload6: Tarne Stuber Eva 1 Bende-Engelhardt Judit Mell.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

A rendelet hatálya és célja 1.

A rendelet hatálya és célja 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának /2010. (I. 29.) számú rendelete a hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének,

Részletesebben

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c. b'yakorhísa

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,c. b'yakorhísa Ikr. sz.: 1/1.925-2/2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ VJÍROS Előadó: dr, Zelenyáns=ki I'OLGARMESTEKE Békéscsaba, Szem Isrwín lér 7, Miklós. dl". rőgye Mell.: l-liv, sz. Ildikó Poslat:ÍlI1: 5601 Pl 112. Tele/Oli.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szenf Istvan fer 7. Ikt. sz.: V3201201O. Elffad6: dr. Urbtin-Zsilrik Ktara Mel!.: 18 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos. NYILVrÍNOS ÜLÉS Ilapirelldje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ varos POLCrÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szem /s1l'áu tér 7. lk,. sz.: IV.S60-2!2009. Előadó: C~enllls ls/ván Mell.: J. pid. le\'élmásolat Hiv. s:.: Postacím: 560/ Pf 112. Te/~roll: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Előterjesztés BÉKÉSCSABA VAGYO KEZELŐ ZRT IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikl.sz.:5/200S. Véleményező: Gazd:lsligi, Költségvetési és Pénzüg)'i Bizotts:íg Előterjesztés NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshoz:lt:tl

Részletesebben

NYILV ANOS ULES napirendje

NYILV ANOS ULES napirendje BEKisCSABA MEGYEI JOGU VAROS Ikt. sz.: VI. 1758 12010 JEGYZOJETOL Eload6: Gritta Pic! Bekiiscsaba, Szent Istvan Mr 7. Mell.: 1 db rendelettervezet Hiv. sz.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. NYIL V ANOS ULES napirendje

BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. NYIL V ANOS ULES napirendje BEXESCSABA MEGYEl JOGU V A.ROS POLGARMESTERETOL Btikriscsaba, Szent Istvim ttir 7. Ik/. sz.: IV 55112011. E/6ad6: T{irok Tamas Mel!.: Bira/6 Bizollsag irasbe/i szakvetemenye Hiv. sz.: Postacfm: 5601 Pf

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. Ikt. sz.: XI. 14212-312009 Előadó: Mell.. - Uhrin Nándorné Postacim: 560I I~l 112. Telefol1. (66) 523-S07 NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 560/ Pf II 2. Telefon. (66) 523-80/ BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGrÍRMESTERE Békéscsaba, Szent ls/ván fér 7. Ikt. sz.: I. 6/0-312009. Előadó: Dr. László Jenő Mell.: megál/apodás Hiv. sz: Telefax:

Részletesebben

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS ULES napirendje

POLGARMESTERETOL. NYILVANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: 1. 24512011.; 1. 24612011.; 1. 24712011. EZoado: dr. Laszlo Jeno Mell.: Hiv. sz.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSC5ABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERE

BÉKÉSC5ABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERE BÉKÉSC5ABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba. S=enf /s/váll IéI' -. Ik/. s=.: W 7S9-6 2009. Elóadó: dr. Zelel/)'ám3i Miklós Mell.: hér/ell.\":er:cjdés Hi\'. S=: Postacím: 560I Pf / f2. Telefoll."

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS ONKORMliNYZAT KOZGWLESE EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES LAKASUGYIBIZOTTSAGA. Bikiscsaba, Szent Istwin ter 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS ONKORMliNYZAT KOZGWLESE EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES LAKASUGYIBIZOTTSAGA. Bikiscsaba, Szent Istwin ter 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS ONKORMliNYZAT KOZGWLESE EGESZSEGUGYI, SZOCIALIS ES LAKASUGYIBIZOTTSAGA Bikiscsaba, Szent Istwin ter 7. Ikt. sz.: 111351-5/2011. El6ad6: Dr. T6gye fldik6 Mel!.: palyazat is

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. NYILV rinos ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvim ter 7. Ikt. sz.: VI. 110212012. Eload6: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete. A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete 31/2004. (V.25.) rendelete A társasházak felújítási hitelfelvételének támogatásáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell 1kt. sz.: IV. 392/2012. BEKESCSABA MEGYE1 logu VAROS POLGARMESTERE Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloado: Fodor Anik6 Mell.: Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Ikt. sz.:u-23536-2/2012 Témafelelős: Dr. Kerekes Valéria Tárgy: Méltányossági kérelem MÁV Lakásszövetkezet Köztársaság u. 19-21. számú és Drahos

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYIL V ANOS ULES napirendje

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. NYIL V ANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: 1. 20212016. Eload6: dr. Kiss Gyula Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az

Előterjesztés. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a 2010. március 8-án tartott ülésén az BIé.xÉSCSABA MEGfEJ logú varas POLGARMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. lk/. sz.: IV. 406-712009. Előadó: Márfon László Mell: 4 db Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelete 1 az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (módosítással egybefoglalva

Részletesebben

BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS BiKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan rer 7. Ikt. SZ.: IV. 323-103/2010 E16ad6: Gal Gabriella Mell.: 1 db Hiv. SZ.:- Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. BÉKÉSCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Istvim tér 7. lk!. sz.: l 21512010. Előadó: dr. László Jenő Mell.: J db megállapodás, 2 db véleli (ljánlal Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2006. október hó 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés elrendelése A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS PDLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz. : VJJJ. 30-/-2312013. Előadó: Tarné Siuber Éva Mell. : l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYILVANOS

Részletesebben

Ik!. sz.: IV

Ik!. sz.: IV BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: IV. 57212010. Előadó: Márton László Mell: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. Békéscsaba, SzenIlsIván lér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS. Békéscsaba, SzenIlsIván lér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ VAROS TANAcSNOKATÓL Békéscsaba, SzenIlsIván lér 7. Ikt. s=.: lll. 1113-212009. Előadó: Mell.. Liptákné SzarvasRila Postacím: 560/ Pf 112. TelefoII: (66) 523-S00 TeI~rax: (66) 523-S04

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2001. (06. 29.) sz. rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkl. sz. :VI. 1260-312009 Elóadó:Hortobágyi Erika Hadabasné Szigethy Gyöngyi Mell.:- Hiv. sz.:- Poslacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S Dorog Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. (VIII. 26.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek

Részletesebben

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

TULAJDONOSI, ELIDEGENITÉSI ÉS LAKÁS BIZOTTSÁGA valamint a V ÁROSFEJLESZTÉSI, MŰEMLÉKVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FÖV ÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL társasházak és szövetkezeti formában működő lakóépületek részére adható támogatás elnyerésére V. kerület Önkormányzat Képviselő Belváros-Lipótváros,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7. Ikt. sz.: XlV.3363/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 4 db térkép mel/ék/et Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 1J2. TelejolI: (66) 523802 TeI~rax:

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága augusztus 05-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 05-én tartott üléséről Jelen vannak: Virág András a bizottság elnöke Lauer István a bizottság tagja Dr. Mécs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati felhívása Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram Iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

BÖd",sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7.

BÖd,sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLf,sÉNEK. GAZfJASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba, SzentIstván tér 7. BÖd"sCSABA MEGYEJ JOGÚ VÁROS KOZGYŰLfsÉNEK GAZfJASÁGI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGY' BIZOTTSÁGA Békéscsaba SzentIstván tér 7. Ikt. sz.: IV 377/2008. Előadó: Múrlon László Mell: J db NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: IV. 383-12010. Előadó: Vass Csaba Mell.: pályázat elutasítás indokai, koncepcionális javaslat Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

NYlLVANOS ÜLÉS liapirendje

NYlLVANOS ÜLÉS liapirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGU VARaS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István,ér 7. Ikl. sz.: VI. 243-9120 IO. Előadó: Mell.: 2 db Császár Judit Hiv. s::.: Postacím: j60i Pf 112. TelejolI: (66) 523-801 TeleJax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEf JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEf JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEf JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, SzentIstván tér 7. Ik/.s

Részletesebben

KIVONAT. a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság június 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság június 1-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA KIVONAT a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 2016. június 1-én megtartott ülésének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szem /sn 1 ál1 tér 7. lkl. sz.: l. S47/2009. Előadó: Opallszki Za/tán Mell.: / db megállapodás Hiv. sz.: PosWCÍm: 5601 Pf l l 2. TelejolI: (66)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 103 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. március 28. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! i BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lk!. sz.: ly. 713-3 /2011. Előadó: Gál Gabriella Mell.: 8112011. (XI. 24.) sz. KKT határozat kivonata Hiv. SZ:- Postacím:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2010. február 9-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. Ikt. sz.: V. 44212010. E16ad6: Perenyine Czibolya Edit, Dr. UrbGn-Zsilak Klara Mell.: 1 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJÉNEK MEGBÍZÁSÁBÓL SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYA 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Postafiók: 58., Telefon: 06/63/510-359

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Eloterj esztes Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat Kozgyu1esenek junius 16-an tartand6 nyi1vanos ii1esere

Eloterj esztes Bekescsaba Megyei JogU Yaros Onkormanyzat Kozgyu1esenek junius 16-an tartand6 nyi1vanos ii1esere BEKESCSABA MEGYEI JOGU V AROS POLGARMESTERI HIVATALA STRATEGIAI-FEJLESZTESIOSZTALY Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: IV. 239-6/2016. Eload6: Csatari Ferenc Mell.: 3 db helyszinrajz Hiv. sz.: -

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása:.1 HURO/ 100 1-Tervek.jurisztikai

Út, autópálya építése: Városi utak, járdák felújítása:.1 HURO/ 100 1-Tervek.jurisztikai Belterületi Illetve Mezőberény Városi Önkormányzat (1.cím) 2014. évi Felújítási célú kiadásai, 20. Melléklet a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal és Mezőberény Város Óvodai Intézményének Felújíási célú

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/91-19/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés!

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Tisztelt Közgyűlés! BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU POLGÁRMESTERÉTŐL VAROS Ikt. sz.: Előadó: Mell: Hiv. SZ.: Ah. Postacím: 5601 Pf 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail: vantara@bekescsaba.hu NYÍL VANOS ULES napirendje

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Polgármester SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a társasházas és szövetkezeti lakóépületek felújításának

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV.26.) rendelete Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/00. (IV.6.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki ügyintéző

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i ülésére. Az előterjesztést készítette: műszaki ügyintéző 7988-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. március 31-i ülésére Tárgy: Szőlőtelepítési jog értékesítése Az előterjesztést készítette: Papp Gézáné műszaki ügyintéző

Részletesebben

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft.

Farkas Corinna Vezető Tanácsadó Garabonc, Fő utca 121 8 7 4 7 Nemes Bertalan Építész Geiszler Róbert Építész Óbuda Építész Stúdió Kft. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61275/2008. Cím: Sürgősségi előterjesztés a Russ villa rekonstrukciójára, többcélú közösségi hasznosítására vonatkozó projekt

Részletesebben

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó

POLGÁRMESTER. Az előterjesztés egyeztetve: Szlávik Zoltán beruházási főtanácsadó BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET A többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004. (III.2.) Kt. számú rendelet módosítására

Részletesebben

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése

NYÍLÁSZÁRÓK. Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése NYÍLÁSZÁRÓK Fűtéscső és radiátor csere, hőmennyiségmérők és strangszabályzók beépítése Főbb célkitűzéseink: A minőségi és környezetvédelmi követelményeknek folyamatos figyelemmel kísérése a feladatrendszer

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, lranyi U. 4-6.

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, lranyi U. 4-6. BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, lranyi U. 4-6. Ikt.sz.: 6/2016. Velemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag NYILV ANOS ULES napirendje A donteshozatal minositett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEJJOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐl Békéscsaba. Szelll istván lé,. 7. lk!. sz.: XIV 336/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 5 db térkép melléklet Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben