Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7."

Átírás

1 BEKESCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent /stv(m tel' 7. Ikt. sz.: IV Eloado: Lovas-Bartok Viktoria Mell.: J db lew}! 6 db hatarozat Hiv. S2.: - Posracim: 5601 PI /12. Telelon: (66) Te/~f<lX: (66) NYIL V ANOS ULES Ilapirendje A dontcshozatal minositett tobbsegct igcnycl! Targy: Az iparositott lechnol6gi<ivai cpu It lak6epliletek energia-megtakarit3s1 eredmci1ycz6 korszerusitesenek. fe!ujitasanak tamogatasar61 sz /2008. (VII.14.) onk. rendelct alapjilll kamattamogatas odaitc lesc Elii kcszito: VC ICnH!nYl'Zo: Stratcgiai- Fejlesztesi Osztaly Varosfejlesztesi. K6rnyczetvedelm i es Mezogazdasagi Bizo llsag Gazdasagi, Ko ltsegvetesi cs PCllzugyi Bizo ttsag Eliilcrjcsztes Bekescsaba Megyci JOgll Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenck februar 18. napjan tartand6 nyilvtmos Uh!sere Tisdelt Kozgyiiles! A Komyczctvedelmi cs Viziigyi Min isztcriul evi, "A= iparositolllec/lil%gial'gl epii/( /akoepii/etek szelldioxid-kibocsci(os csukkemes( es ellergiameglakarilcls( eredmenye=6 kors=enlsilesenek. lehiji/{isonak (clmogctlclsa" clnevezcsg palyazalan (a tovabbiakban: Panelprogram) a Gabo~ Arcn ulca , a To ln ai utca 1-3. es a Vccsey utea tarsashaz palyazatat vissza ncm tcritendo allami tamogatasban reszesitettck. Az emlitctt epuletek a Csabai Ozemelteto cs Szolgahato Kft. (5600 Bckcscsaba, Als6-Koros sor 2.. to va.bb iakban: Csiisz Kft.) kezeleseben allnak, igya palyazalot is a CsGsz Kft. nyiljtotta be. Az emlitett pa.lyazati kiirassal osszhangban Bckescsaba Megyei Jogu Yaros 6nkormanyzat Kozgyii lese megalkotta az iparositott technol6giaval CpUlI lakocpiiletek cncrgia-mcgtakaritast eredmenyezo korszerl'lsitescnck. fe lujitas{mak l<imogalasar6 1 sz616 31/2008. (VII.14.) onkonnanyzati rcndelctct (a lovabbiakbnn: Rendelet), amely szabfl lyozza a Pancl-programhoz nyujtott onkormanyzati ka matulmogata.s odailclesenek fclteteleit.

2 A Rendelctben leirtaknak mcgfelcl6en mindharom tarsashaz benyujtolla kerelmet a kamattamogatas igcnylesehez. Az onkormanyzat i vissza nem tcritend6 kamattamogatas merteke lakasonkenl a pal yazaton elnyert allami tamogatas ketszeresenek meg felel6 mertekli o nresz biztositasara fc lvett. legfeljebb 5 ev futamidej u penzintczeti hitcllegfeljebb evi 6 %-os mertekii kamala lehel, de nem halad hatja meg lakasonkcnt a ,- Ft-ot. azaz kettoszazezer forintot. A Rcndelct 5. (4) bekczdese ertelmebcn az onkonminyzat akkor koti meg a tarsashazzal a tamogatasi szerz6dcst, ha a kerelmez6 tarsas l1<iz benyujtja a miniszteriumi t<imogahis nyujtasar61 sz616 tamogatasi szerz6des es a hitelszerz6des maso lati peldanyat. A CsOsz Kft. az el6terjesztcs mcllek letckent csatolt januar 2 1-i keltezcsli leve leben jelezte, hogy a miniszteriumi tamogatasi szerz6dcs mcgkotcsenek a hatarideje 4 h6nap. amcly december 11-tol sz3mit6dik. A tftrsashazak az OTP Bank Nyrl.-vel a hite lszerrodcst megkotottek, azo nban a hitel foly6sitasat a bank a mi niszteriumi es az onkonmlllyzati tamogatasi szerz6dcs hianyaban nem tudja megkezdeni. Leveleben azzal a keresscl fordult az onkorm{li1yzatunkhoz. hogy a kezelescben lev6 harom tarsashaz kamattrunogatas i kerclmet - cgyedi esetkent kezelve - a K6zgyii les a feb rllar l8-i lilesen biralja e l. A tarsashazi palyazatok fobb adatai a kovetke w k: Gabor Aron utea (3080/ 10. hrsz. ): pal yuza t ml'ls7..ak i tartalma: napkollcktoros rcndszer kiepitesc hasznalati mclcgviz el6a ll itasara: a meglev6 kaza nhaz ko rszerusitcsc uj kazanok telcpitesevel 84 lakasos tarsasluiz, melybo l 82 lakas magan-, 2 lakas onkonmlnyzati tul ajdonu teljes beruhaz'si k6ltseg: ,- Ft ebbiil o mcgitelt allami tamogatas merteke: Ft o keszpe l1zbe n va llalt sajar er6: ,- Ft o onkonminyzati tulajdonra es6 sajat er6: ,- Ft (A cvi onkonllanyzati koltsegvctesben a "Panelprogram onkormanyzati tulajdonreszc" el6 irilllyzat terhere be van tervczve.) o felvett hitel osszege: ,- Ft igenyelt onkonnanyzati kamatlamogatas 1l1axi1l1alis 1l1erteke: o 82 lakas x ,- Ft ~ Ftl 5 cv (2010. ev ev) o ,- Ft/5 cv ~ ,- Ft/ev Tolnai utea 1-3. resztarsashaz (3273/5. hrsz. ): pftlyazat muszaki tartalma: homlokzatok es f6demc k hoszigetclesc. ny ilaszar6 szcrkczetek javitasa. Icpcs6 huz i bejarat i cs hats6 kij<irati ajt 6 cserejc muanyag szcrkezeturc. cl6 lepcsok fcluj itasa 30 lakasos tarsashaz, melybo l 29 iakas magall-. I lakus onkonnanyzati tulajdonu tcljcs beruhazasikoltseg: ,- Ft ebbiil o megitclt allami tamogatas mertcke: ,- Ft o keszpenzbcn vallah sajat er6: Ft o onkorm{myzati tu lajdonra es6 sajat ero: ,- Ft (A evi onko nnanyzati koltsegvetcsben a "Paneiprogram onkormanyzati tulajdonreszc" elo irimyzat terhere be v;:in tervezve.) o fclvet! hitel iisszege: ,- Ft 2

3 ig6nyelt onkormanyzati kamattarnogatas maximalis m6rteke: o 29 1akas x ,- Ft ~ ,- Ftl 5Ov(2010. ev ev) o ,- Ft/5 ev ~ ,- Ft /ev Wcsey utca (3080/4. hrsz.): palyazat muszaki tartalma: ny ilaszar6 szcrkezetek csereje (homlokzati ablakok es loggia ajt6k), homlokzatok es r6d emek h6szigetelcse, sze ll6zo rcndszer felujitasa, ventillatorok csereje 56 lakasos tarsash<iz, melyb61 31 lakas magan-, 25 lakas onkonn{l.i1yzati tulajdonu teljes beruhazasi kolts6g: ,- Ft eboo l o megite lt allami tamogatas I11crtcke: ,- Ft o kcszpenzben va llalt sajat ero: ,- Ft o onkormanyzat i tulajdonra esc sajat ero: ,- Ft (A evi onkomlanyzat i ko hs6gvetesben a "Panel program onkonmlnyzat i tulajdonresze" elo iranyzat terhere be va n tervezve.) o fe lvett hitel osszege: ,- Ft igenyelt OnkOmlany-.wti kamattamogatas maximalis merteke: o 56 lakas x ,- FI ~ ,- Ftl5 cv (2010. ev ev) o ,- FI/5 ev ~ ,- Fl/ev A Varosfejlesztcsi. Kornyezctvede lmi es Mezogazdasagi Bizollsag a februar 9. Ilapjall tartand6 iilesen targyalja az eloterjesztcsl. a bizotlsagi files jegyzok6nyv i kivonata a kozgyiilcs helyszinen kerul kiosztasra. A Gazdasagi, Koltsegvetesi es Penziigyi Bizo ttsag a februar 15. napjan taliande iile-sen targya lja az e lotcrjcsztest. a bizotlsagi Oles jegyzokonyv i kivonata a kozgyu!es helyszincn keroi kiosztasra. A doilies vegre hajtasaban kozremukodo felelos hi vatali egyscg: Strategiai- Fej lesztcsi Osztitly. Penzugyi es Gazdasagi Osztaly Kercm a Tiszteh Kozgyillest a hatarozati javaslatok mcgtargyalasara cs c1fogadasara. 1. HATAROZATI JAVASLAT: I. Bekcscsaba Megyci Jogu Varos 6nkonnanyzat Kozgyiilese az iparositott technol6giaval cpiilt lak6epiiletek encrgia-mcgtakaritast eredmenyezo korszcr(is itesenck. fc luj itasanak tamogatasar61 5z /2008. (VI1.l 4.) onkorman yzati rendelete alapjan az alabbiak szerint tamogatja a 3080/ 10. helyrajzi szam alatt fe lveu. Bekescsaba, Gabor A.ron ulca szamu, a Csabai Ozemcltet6 es Szolgaltat6 Kft. (5600 Bekescsaba, Als6-Koros sor 2.) kezelescben leva tarsash<iz beruhazasat: a. A tervezett proh'tam teljes felujitasi koltsege ,- Ft. b. Az onkormanyzmi vissza nem teritendo kamatta.nogatas meru.!ke lakasonkent a palyazalol1 el nyc rt allami tamogatas ketszeresenek megfelelo merteku onresz bi ztositasara felvett, legfeljcbb 5 ev fut3mideju pcnzimezeti hitel legfe ljebb evi 6 %-os mertekii kamata lehet. de ne m haladhatja meg lakasonkent a Ft -Ol, azaz kcttoszazezer fo rinto1. 3

4 c. A kamattarllogatasban reszcsol6 tarsashazakkal az onkonnanyzat tamogatasi szcrzadest kat. A szerz6desek alainlsara a polgarmester jogosult. d. A kamattamogatas foly6sit<isa ut61ag, a hit clt nyujt6 penzintezet kamatfizetesi ertesit6je vagy a penzintezct altai kibocsatolt k61csontanozas Ugylcti evenek clszamola.sa alapjan a kamatfizctesl mcgcloz6cn ncgycmvente. fe levente vagy evcnte egy alkalommal. atutalassa l tortenik. A kamatfizctesi ertesito. illetoleg az eiszamolas bemutatasa az onkonminyzati kamattamogatasban reszeslilt k6telezettscge. 2. A vissza ncm teritend6 onkonnanyzati kamalhimogahis 6sszege maximum 6sszesen ,- eft, amely maximum evi 3.280,- eft-ot jelent. Ellllek fedezetet Bi:kescsaba Mcgyei Jogu Varos Onkonminyzata a evi k6ltsegvctesebcn az aitalanos tartalek c16 ininyzata lerherc biztositja , 2012., 2013., evekben az eves k6[t segvetcsbcn betervezni sziikseges. 3. Az 6nkonnanyzati kamattamogatas foly6sitasfll1ak feltetele a megk6t6tt miniszteriumi tamoga1<isi szcrz6des bemutatasa a t<irsashftz reszer Bekescsaba Megyei Jog(1 Varos Onkormanyzat K6zgy(ilesc felhalalmazza Vantara Gyula polgarmestert a tamogatasi szerzodes alftinlsara. Felcl6s: Vantara Gyula polgarmestcr HUlarid6: febrmir 18. II. HATAROZATI.JAVASLAT: I. Bekcscsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzat Kezgy(i1cse az iparositott technol6giaval cpiilt lakoepiiletek cnergia-ll1cgtakaritast eredmcnyez6 korszcrusftescnck. fe lujitasanak tamogatasar61 sz616 31/2008. (V II. 14.) 6nkonminyzati rcndclete alapjan az alabbiak szcrint tamogatja a 3273/5. helyrajzi szam alatt felvett, Bckescsaba, Tolnai utea 1-3. szamu, a Csabai Ozemelteto CS Szolgaltat6 Kft. (5600 Bckcscsaba, Als6-Keres $Or 2.) keze leseben le\'6 resztarsashaz bcruhazasat: u. A tcrvezett pro!,rrum teljes fclujitasi k6jt scgc ,- Ft. b. Az e nkormanyzati vissza ncm teritend6 kamattamogatas merh~kc lakasonkem a palyazutoll clilycrt allami tamogatas ketszerescnck megfelelo mertekii enresz bi zlos itftsara fel ve t!. legfeljebb 5 ev futamidcjfl penzintezcti hitel legfcljcbb evi 6 %-os merteku kamala lehel. de nem haladhatja meg lakasonkent a Ft-ot, azaz kettoszazezer forintot. c. A kamattamogatasban reszesiil6 tarsashazakkal az 6nkonnanyzat tamogatasi szcrz6dest kot. A szerz6desek alairasara a po lga rmcster jogosult. d. A kamatt amogatas foly6sitasa ut61ag, a hitch nyujt6 pcnzintezet kamatfizetesi crtcsit6je vagy a penzintezet altai ki bocsfttotl k6lcso ntartozas iigylet i cvenek eiszamol<i.sa alapjan a kamatfize test rtlcgc[6z6cn negyedevel1le. fele ve nte vagy cvente egy alkalommal. inutalassal torh~n i k. A kamatfize tesi ertcsit6. illetoleg az elszamo las bcmutatasa az onkonnanyzati kamattumogatasban reszesiilt kotelezcttsegc. 4

5 2. A vissza nem lerilend6 onkormanyzali kamattamogalas osszege maximum 6sszesen 5.800,- eft, amely maximum evi 1.160,- eft-ot jelent. Ennek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a evi k61tsegveteseben az altalanos tartaiek el6 iranyzata terhere biztositja , 2012., , evekben az eves k61tsegvetesben betervezni szukseges. 3. Az 6nkormanyzati kamattamogatas folyositasanak feltetele a megkotott miniszteriumi tamogatasi szcrz6des bemutatasa a tarsashaz reszer Bekescsaba Mcgyci Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgirmestert a tamogatasi szerzades alairasara. Felel6s: Vantara Gyula polgarmcstcr 1-latarid6: februar 18. III. HATAROZATI JAVASLAT: I. Bekescsaba Megyei Jogu Varos bnkonnanyzat KazgyUlese az iparositott teclmol6giaval epult lakoepuletck energia-megtakaritasl eredmenyez6 korszerusitesellek, fellijitasanak tamogatasar61 sz6jo 3 1/2008. (V II. 14.) 6nkonminyzati rcndcletc alapjan az alabbiak szerint t<imogatja a 3080/4. hclyrajzi szam alatt felvett, Bekescsaba, Vecsey utca szamu, a Csabai Ozemelteto es Szolgaltato Kft. (5600 Bekescsaba, Also-Karas sor 2.) keze leseben leva tarsashaz beruhazasat: a. A tervezett program teljes fe lujitasi k6ltsege ,- Ft b. Az ollkonminyzati vissza nem teritend6 kamattamogatas merleke lakasonkent a palyazat on elnye rt allami tamogatas ketsze resenek megfele l6 nh~ rt eku onresz biztositasara fclvett, legfeljebb 5 ev futamidejli penzintezeti hitel legfeljcbb cvi 6 %-os mertekli kamata lchet, de nem haladhalja meg lakasonkent a ,- Ft-ot, azaz kettoszazezer forimo1. c. A kamattamogalasban reszesiil6 tarsashazakkal az onkomlanyzat ta1l10galasi szerz6dest k6t. A szcrz6desek alairasara a polgannester jogosult. d. A kamattamogatas folyositasa ut6lag, a hitch nyujto penz i.ntezet kamatfizctesi ertesit6je vagy a penzintezet ahal kibocsatott ko1csontartozits iigylet i evenek elszitmolasa ajapjan a kamatfize tcst Illcgc lozoen negyedevente. felevente vagy evente cgy alkalommal atutalassal tot1e nik. A kamatfi zctesi ertcsit6. illc to lcg az elszamolas bemutatasa az onkonnanyzati kamattamogatasban reszesuit kotelezettsegc. 2. A vissza nem teritcndo onkormanyzati kamattamogatas osszege maximum osszcscn ,- eft, amely maximum evi 2.240,- eft-ot jelent. Ennek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos bnkonnanyzata a evi k6ltsegvetesebcn az aitalilllos tartalek elo iranyzata terherc biztositja evekben az eves k6ltsegvctesben betervezni szukseges. 3. Az 6nkormanyzati kamattamogatas foly6sitasanak fehetele a megk6t6tt miniszteriumi tamogatasi szerz6des bemutatasa a larsashaz reszer61. 5

6 4. Bckcscsaba Mcgyei Jogu Varos Onkormanyzat K6zgyiilcse fclhata lmazza Va ntara Gyula polgarmcstcrt a tamogatasi szcrzodcs ahiinisara. Felelos: Vantara Gyula polgarmester HaHirid5: febru.r 18. Bckcscsaba, februar 4. Ellcnjcgyzes: Vantara Gyula polgarmester 6

7 CSABAJ UZEl'IEU'ErO Es SZOLGAuAT6 KORLArou FELELOSSEGU rarsasag 5600 BEKtsCSABA. ALSO KaRaS SOR 2. Levelcim: CSUSZ KIT 5601 Bekescsaba. Postafi6k 20. Bekescsaba Megyei Jog" Varos Polgarmesteri Hivatala 5600 Bekcscsaba Szent Istvan ter 7. Vantara GYUhl Polgarmestcr Dr reszere Tisztelt Polg{mnester Vr! A 2008-ban megjelent Panclos epilletek energiatakarekos fe!lljita.sara vonatkozo paiyazati kiirasnak megfelelocn a csosz KIt. mint tarsashazi llzemelteto harom epillet felujitasara nyujtott be paiyazatol, es mind harom epillct vissza nem teritend6 allami t<imogatast nyert, mcly tarsashftzak az alabbiak: Tolnai u utolagos hiiszigeteles, allami t.mogatas ,- Ft Vecsey u ut61agos h6szigeteh~s. nyilaszar6k csereje. allami uimogatas ,- Ft Gabor Arcn u fliteskorszen'isites, napkollekloros melegviz el6allitas, allami tamogauis ,- Ft A tarsashazak dontesenek megfeleloen az allami uimogatason fehili 213 os ollfeszt a tarsashazi magantulajdonosok hitel felvete leyel tudjak bizlositani, ame1yre a larsashazak az OTP Bank Nyrt-vel a Panel Plusz tipusu hitelszerzodest megkot6ttek. A hitel foly6sitasanak feltete le az onkormanyzat es a larsak koz6tt megkotendo kamattamogauisi szerzodes meglete. A kamattamogatasi szerzodes megkotesenek egyik feltetele az COnkornu'inyzati rendelet szerint), hogy a tarsashaznak mellekelni kell az ajl ami tamogatasra vonatkoz6 szerzodest, amely az allam es a tarsashflz k6z6tt jon letre. Az utols6 ertesites alapjan, melyel az EpitesOgyi Minoseg Ellenorzo lnnovaci6s Nonprofit Kft kuldott ( ) t<ijekoztatott, hogy az EM! Epitesogyi Minoseg Ellenorzo Innovaci6s Nonprofit Kft k6ti meg az allami Himogatas foly6sitasara vonatkoz6 szerzodest, a K5rnyezetvedelmi es Viztigyi Miniszteriul11 es az Onkormanyzati Miniszterium felhatalmazasa alapjan. A szerz6des megkotesenek a hatarideje 4 h6nap. amely december II tol szamit6dik. F61o, hogy fenti hatarid6n bew! nem jon letre az allami tamogatasra vonatkoz6 szerzodes ami elorevetiti, hogy keshet a kamattamogatasi szerz6des megkotese is. igy a hitel foly6sit<isat az OTP oem tudja megkezdeni, es a tarsashaz kifuthat a hitel rendelkezesre tartasfmak hataridejeb61 IS. TeLlfax: (66) fokonyvelo. konyveles: (66) Cg: Hibabejelentes. iizemeltetes: (66) online.hu Tarsashazi konyvele:s: (66) E mail: Ad6szam:

8 Tisztelettel kerjuk, hogy a febrmu l8-ai Onkomlanyzali TestUleti Olesen a hflrom epillet eseteben a kamattamogatasi szerzodes Ugyet egyedi esetkent kezelve a tarsashflzak reszere kedvezo dontest hozzanak, az allami tflmogatasra vonatkoz6 szerzodeseket a tarsashazak ut61ag bemutatjflk es benylljtjak az Onkonnanyzatnak. Szives kozremukodeset elore is koszonom. Melleklet: I db Epftestigyi Minoseg EIlen6rz6 Innovaci6s Nonprofit Kft leve le. Bekescsaba, januar 2 1. ;s.\lj U '-lam!' e, S~l!l.TO Kf; """ ""~Iooa Jsj.ya.'4 yy 0; r;... *"lfjbnc ihaiy ligyv zeta igazgal6

9 - -._- ~p/i.silgyi M~" ~ Nonpmftt Kll 1113 Budapest, Di6szegi in 37. Levelcim: 1518 Budapesl, PL 57 E-- EPITEsOGY[ MJNOSEGELLENORZO lnnov Ac[6s NONPROFlT KFT. LAKAS-lNNOV Acr6s DlViZ[6 Ik,.,6"'m, ~ 1-'t-'toO/2009/liD Targy : t6jekoztotas Palyazati kapcsolattart6 reszere Tisztelt Cim! Tajekoztatom, hogy palyilzatuk tamogatasa a Zald Beruhazasi Rendszer feltetelei alapjan a k6rnyezetvedelmi es vizugyi miniszter dontese szerlnt kerul kifizetesre a tamogatasi szerzodes megk6teset, valamint a beruhazas befejezeset kolfetoen. A tamogatasi szerzodest a K6rnyezetvedelmi es VizOgyi Minisztl!rium es az Onkormanyzati Miniszterium felhatalmazasa alapjan az EMI Epitesugyi Minosegeiien6rz6 Innov,klos Nonprofit Kft. fogja megk6tni bnokkel. A tamogatasi szerzc5desek miel6bbi megkotese erdekeben felhivom szlves figyelmuket, hogy a tamogatasi szerzddeskotesre vonatkoz6 informad6k, valamint a tllbr Panel" neva mintaszerzodes az EMI tpitesugyi Min65egellenorzd Innovaci6s Nonprofit Kft. honlapjan (www.emlhu) erhetok el. A tamogatasi szerzodes megkotesere rendelkezesre idot december 11~t61 szamrtjuk december 18. Tisztelettel:...--r -_..... ':~t!ph':..-ilji./f! ta!\<o\t~'ii~';:' ;:;J. u:.:>n1r;.,r!1 r-- : h-;0~'': ~'!i ''';;; v ; ;'It ~fl' ;-~~1'. -.' '.,';.;.:~ ''1.<;,_. -;,: -":;'f:;\ '",'! ;>~.' S7 Batko L6sz :..-, 'oj- _,.~3h~ Barany Tom asne divizi6vezeto palyihati penzugyi vezeto Az.\1SZT ts az IQ:\EHltal azms%: EN ISO 9001 :200[ szennl l8nilsilon slcnczci A NAT altai az MSZ EN [SOll Ee [ erinl 'JAT-! szamon akkredilalt1.'lzsga!olaboral6numokkaj rendelkczo surve~e( A 3-;!OOJ 11.:!5.) B\I GK.\1 KvVM egyiilles rendeltte tnelmtben., (I[ :!4) G\l rendelel alapjan ,timon kljeloh, az Europai Blzoltsagmll bejden'~l1 I 'JOlificd body number. 1415) 1l1zsg:ilo. ellen('rl(\ t:s!anusi!q stcn czel Epihjlpan mti..-ngrotly" europa; miisukl engedtly kladisara fel- ;11011 J,hahag)'o Slcn C1,

10 Bekescsaba Megyei Jogu. Varos Onkonminyzat Kozgyiilesenek Varosfejlesztesi Kornyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizousaga 5600 Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. KIVONAT Varosfejlcsztcsi Kornyczctvedelmi es Mczogazdasagi Bizottsag februar 9-i nyilvanos iilescnck jcgyzokonyvebol Targy: Az iparositott technoiogiaval epoit lakoepuietek energia-megtakaritast eredmenyez6 korszerusitesenek, felujitasanak t;imogatasar61 szol (VII.I4.) onk. rendelet alapjan kamattamogatas odaiteiese 39/2010. (11.09.) VKMB hataro t. 8 igen egyhangu szavazattal Bekescsaba Megyei Jogu. Yaros Onkormanyzat Kozgyulesenek Varosfejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizottsaga az alabbi hatarozat ejfogadasat javasolja a kozgyulesnek: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyulese az iparositott technologiaval epoit lakoepoletek energia-megtakaritast eredmenyez6 korszeriishesenek, felujitasanak tamogatasarol szolo (V II.14.) onkormanyzati rendelete alapjan az alabbiak szerint tamogatja a 3080/10. he lyrajzi szam alatt felvett, Bekescsaba, Gabor Aron utca szamu., a Csabai Ozemelteto es Szolgaltato Kft. (5600 Bekescsaba, Als6-Koros sor 2.) kezeleseben h~v6 tarsashaz beruhazasat: a. A tervezett program teljes fejujitasi koitsege ,- Ft. b. Az onkormanyzati vissza nem teritend6 kamattamogatas merteke lakasonkent a palyazaton ejnyert allami tamogatas ketszeresenek megfelel6 merteku onresz biztositasara felvett, legfeljebb 5 ev futamideju penzintezeti hitel legfeljebb evi 6 %-os mertekii kamata lehet, de nem haladhatja meg lakasankent a ,- Ft-ot, azaz kettoszazezer forintot. c. A kamattamogatasban reszesol6 tarsashazakkal az onkormanyzat tamagatasi szerz6dest kot. A szerz6desek alairasara a polgarmester jogosult. d. A kamattamogatas folyosft<isa utolag, a hiteh nyujto penzintezet kamatfizetesi ertesitoje vagy a penzintezct altai kibacsatatt kolcsonlartozas Ogyleti evenek elszamolasa alapjan a kamatfizetest megei6z6en negyedevente, felevente vagy evente egy alkalommal, atutalassal tortenik. A kamatfizetesi ertesito, illetoleg az elszamolas be mutatasa az onkormanyzati kamattamogatasban reszesoit kotelezettsege. 2. A vissza nem teritend6 onkormanyzati kamaltamogatas osszege maximum 6sszesen ,- eft, amely maximum evi 3.280,- eft-at jelent. ElU1ek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a evi k6ltsegveteseben az altalimos tartalek el6iranyzata terhere biztositja , 2012., 2013., evekben az eves koltsegvetesben betervezni szokseges. 3. Az onkarmanyzati kamattamogatas foly6sitasanak feltetele a megkotott miniszteriumi tamogatasi szerzodes bemutatasa a tarsashaz reszer6i.

11 4. Bekescsaba Megyei Jogit Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgannestert a tamogatasi szerzodes alainisara. Felelos: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 20 t O. februar t 8. Kmf. Dr. Ferenczi Attil a s.k. elnok A kivonat hiteleul: )ro;;c1tn~ Viczian Anik6 Bizottsagi titkar

12 Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonnanyzat Kozgyulesenek Varosfejlesztesi Komyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizottsaga 5600 Bekescsaba, Szent Istvan u:r 7. KIVONAT a Varosfejlesztcsi Kornyczetvcdelmi cs Mczogazdasagi Bizottsag februar 9-i nyilvanos iilcscnek jegyzokonyveb61 Targy: Az iparositotl technologiaval epoit lakoepoietek energia-megtakaritast eredmenyezo korszeriisitesenek, felujitasanak tamogatasar61 szolo 31/2008. (V II.14.) onk. Rendelet alapjan kamatttimogatas odaftelese 40/2010. (11.09.) VKMB hat,rozata 8 igen egyhangu szavazattal Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonmi.nyzat Kozgyiilesenek Varosfejlesztesi, Komyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizollsaga az alabbi hatarozat elfogadasat javasolja a kozgyiilesnek: 1. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkorm anyzat Kozgyiiiese az iparositott technol6giaval epoit lakoepoletek energia-megtakarftast eredmenyez6 korszeriisitesenek, feluji tasanak tamogatasar61 sz /2008. (VI I.1 4.) onkonnanyzati rendelete alapjfm az ahi.bbiak szerint tamogatja a 3273/5. hcl yraj zi szam alan felvett, Bekescsaba, Tolnai utca 1-3. szamu, a Csabai Ozemeltet6 es Szolgaltat6 Kft. (5600 Bekescsaba, Also-Karas sor 2.) kezeleseben leva reszhirsashflz beruhcizasat: a. A tervczett program teljes fclujit<isi koitsege ,- Ft. b. Az onkormanyzati vissza nem teritendo kamattamogatas merteke lakasonkent a paly<izaton elnyert all ami tamogatas ketszeresenek megfele lo mertekii onresz biztositasara fc lvcn, legfeljebb 5 ev futamidejii penzintezeti hitel legfeljebb evi 6 %-os mertekii kamata lehet, de nem haladhatja meg lakasonkent a ,- Ft-ot, azaz kettoszazezer forinlol. c. A kamattamogatasban reszesol6 tarsashazakkal az onkormanyzal tamogatasi szerzodest kot. A szerz6desek alairf1s<i.ra a polgarmester jogosuh. d. A kamattamogatas fo ly6sitasa ut61ag, a hiteh nyijjt6 penzi ntezet kamatfizetesi ertesitoje vagy a penzintezet altai kibocsatott kolcsontartozas Ogyleti evenek elszamo\asa alapjan a kamatfizelcst megel6zoen negyedevente. felevente vagy evente egy alkalommal, atutalassal tortenik. A kamatfizetesi ertesito, illetoleg az elszamolas bemutatasa az onkornu'myzati kamattamogat1isban n!szestilt kotelezettsegc. 2. A vissza nem teritend6 onkormanyzati kamattamogatas osszege maximum osszesen 5.800,- eft, amel y maximum evi 1.160,- eft-ot jelent. Ennek fcdezetet Bekescsaba Megyci Jogu Varos Onkormanyzata a evi koltsegveteseben az aitalanos tartalek e16iranyzata terhere biztositja , , 2013., evekben az eves kohsegvetesben betervezni sziikseges. 3. Az onkormanyzati kamattamogatas fo ly6sitasanak feltetele a megkotott miniszteriumi tamogatasi szerz6des bemutatasa a tarsashaz reszerol.

13 4. Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkonnanyzat K6zgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula polgarmestert a tarnogatasi szerzodes aiairasara. Fclcl6s: Vantara Gyul a polgarrnester Hatarid6: 20 I O. feb,w;, 18. Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. clnck :bo...!ll.' A kivonat hitejelil: Bondarne Viczian Ani ~ Bizottsagi titkar 1 ---'- "..,./ i

14 Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUiesenek Varosfejlesztesi Komyezetvedelmi ttl Mezogazdasagi BizoHsaga 5600 Bekescsaba, Szent Istvan H~r 7. KIVONAT a Varosfcjlcsztcsi Kornyczctvcdclmi cs Mcz6gazdasilgi Bizottsag fcbruar 9-i nyilvano5 iilcscnck jcgyzokiinyvcbiil Targy: Az iparositott technol6giaval epuil lak6epilletek energia-megtakaritast eredmenyezo korszenlsitesenek, felujitasanak tarnogatasar61 sz (VII.14.) onk. rendelet alapjan kamattamogatas odaitelese 41 /2010. (11.09.) VKMB hatarozata 8 igen egyhangu szavazattal Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUiesenek Varosfejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Mez6gazdasagi Bizottsaga az ahibbi hatarozat elfogadasat javasolja a kozgyulesnek: I. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUlcse az iparositott technol6giaval cpillt lak6cpilletek energia-megtakaritast eredmenyez6 korszerusitesenek, felujitasanak tamogatasar61 5z (Vll.14.) onkormanyzati rendelete alapjan az ai<ibb iak szerint tamogatja a 3080/4. helyrajzi szam alatt felvett, Bekescsaba, Vecsey ulca szamu, a Csabai Ozemeltet6 es Szolgaltat6 Kft. (5600 Bekescsaba, Als6-Koros sor 2.) kezeleseben levd tarsashaz beruhazftsat: a. A tervezelt program teljes fel ujitasi koltscge ,- Ft b. Az onkormanyzati vissza Ilem teritendo kamattamogatas merteke lakasonkent a palyazaton elnyert allami l<imogal<is ketszeresenek megfelel6 mertekii onrcsz biztositasara felvett, legfeljebb 5 ev futamideju penzintezeti hitel legfeljebb evi 6 %-os mertckli kamata lehel, de nem haladhatja meg lakasonkcnt a ,- Ft-ot, azaz kett6szazezer forintot. c. A kamattiullogatasban reszeslil6 tarsasha.zakkal az onkornuinyzat tamogatasi szerz6dest kot. A szerz6desek alairasara a polgarmester jogosult. d. A kamattamogatas fo ly6sitasa ut6lag, a hitelt nyuj t6 penzintezet kamatfizetesi ertesit6je vagy a penzintezet altai kibocsatott kolcsontartozas Ogyleli evenek elszfunolasa alapjan a kamatfizetest megel6z6ell negyedevente, felevente vagy evente egy alkalommal, atutalassal tortenik. A kamatlizetesi ertesit6, iiiet61eg az elszamolas bemutatasa az onkonminyzati kamattamogatasban reszeslilt kotelezettsege. 2. A vissza nem teritend6 onkorm{myzati kamattamogatas osszege maximum osszesen ,- eft, amely maximum evi 2.240,- eft-ot jelent. Ennek fedezetet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzata a evi koltsegveteseben az altahinos tartalek el6ininyzata lerhere biztositja , , 2013., evekben az eves koltsegvetesben betervezni szokseges. 3. Az onkormanyzati kamattamogatas [oly6sitasanak feltetele a megkotott miniszteri umi tamogatasi szerz6des bemutatasa a tarsashaz reszer61.

15 4. Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkonminyzat Kozgyiilese felhatalmazza Vantara Gyula po)gannestert a tamogatasi szerzodes alainisara. Felel6s: Vantara Gyula polgarmester Hatarid6: 20 I O. februar 18. Kmf. Dr. Ferenczi Atti la s.k. elnck A kivonat hiteleui: 0c>.J.d. ~;', " Bondarne I iezian Anik6 Bizottsagi (:,ar.' ~./

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell

NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyell 1kt. sz.: IV. 392/2012. BEKESCSABA MEGYE1 logu VAROS POLGARMESTERE Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Eloado: Fodor Anik6 Mell.: Hiv. sz: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS

BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS BE'KE'SCSABA MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. SZ.: IV. 596-5/2012. Eloado: Marton Laszlo Mel!: 2 db Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft Pályázatkezelői Irodája

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelői Irodája kizárólag a pályázatok

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

Gyakran ismételt kérdések. Otthon Melege Program. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Gyakran ismételt kérdések Otthon Melege Program Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Frissítve: 2014. október 06. Általános tudnivalók Az ÉMI Nonprofit

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben