Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet 64. (5) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Paks Város közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik a rendelet alapján nyújtható támogatást Paks Város közigazgatási területén kívánják lakáscélra felhasználni. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. Elemi kár: tűz, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz, vihar, felhőszakadás, jégverés, földcsuszamlás okozta kár. 2. Jelentős forgalomképes vagyon: ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke vagy együttes összege meghaladja a ,- Ft-ot. II. Fejezet A lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések 3. A lakáscélú helyi támogatások közös feltételei 3. (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakhatás feltételeinek javítása érdekében rászorultság alapján a rendeletben meghatározott feltételek szerint helyi támogatást biztosít: a) lakásépítéshez, vásárláshoz és felújításhoz, b) első lakás vásárlásához, c) lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén történő helyreállításhoz, d) ikergyermekek születése esetén.

2 2 (2) A Képviselő-testület a támogatásokra fordítható keret összegéről kivéve a (1) bekezdés d) pontja esetében évente az önkormányzat költségvetésében rendelkezik. (3) A támogatás formája kamatmentes visszatérítendő helyi támogatás, illetve vissza nem térítendő helyi támogatás. 4. (1) Támogatásban részesíthető rászorultság alapján minden olyan igénylő, akinek a családjában az egy személyre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg, és jelentős forgalomképes vagyonnal nem rendelkeznek. (2) A rászorultság megítéléséhez szükséges vagyon számbavételénél figyelmen kívül hagyandó a meglévő ingatlan, amelyen építkezni akarnak. (3) A támogatásra rászorultak közül kiemelten támogatandók: a) akik három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, ideértve a két kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülőt is, b) az első lakáshoz jutó gyermekes fiatal házaspárok, c) a bérlakásukat az önkormányzat rendelkezésére bocsátók, d) az egyedül élő, időskorú és munkaképtelen igénylők, e) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személyek, valamint a vakok személyi járadékában részesülő személyek. 5. (1) Az igénylő részére csak akkor nyújtható támogatás, ha a támogatással és az igénylő részére rendelkezésre álló egyéb forrásokkal - pénzintézeti kölcsön, munkáltatói kölcsön, lakástakarékbetét, saját erő - az építkezés és a lakásvásárlás ténylegesen megoldható. (2) Helyi támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó szoba számú lakóingatlanhoz adható. (3) Nem nyújtható támogatás a támogatási megállapodás aláírását megelőzően megvalósult lakáscélra. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a rendelet IV. Fejezetében foglalt vissza nem térítendő támogatások esetében a lakáscél megvalósulását követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmek esetében a támogatás összege a lakáscélra nyújtott és a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére használható fel. 4. Eljárási rendelkezések 6. (1) A lakáscélú helyi támogatások iránti kérelmeket a Paksi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) írásban kell előterjeszteni. (2) A rendeletben szabályozott lakáscélú helyi támogatások igényléséhez a kérelmek az 1-3. mellékletek szerinti nyomtatványokon terjeszthetőek elő. (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) az igénylő és a vele lakó családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra vonatkozóan, b) az igénylő és házastársa munkahelyi igazolását arra vonatkozóan, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, ha igen, milyen feltételekkel,

3 3 c) ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződést, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolását a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról, d) lakás építése, bővítése, komfortosítása esetén a jogerős építési engedélyt és költségvetést, e) ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, f) a fedezet hiányának igazolását, g) a rendelet III. fejezet 6. pontjában foglalt támogatás esetén a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakvéleményét a veszélyeztetettség mértékéről. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmet nyilvántartásba veszi és erről a kérelmezőt értesíti. (2) A nyilvántartásba vételt követően kerül sor a kérelmezők jövedelmi és vagyoni helyzetének, szociális körülményeinek helyszíni vizsgálatára. (3) A helyszínen megvizsgált igénylések alapján a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal negyedévenként a Képviselő-testület illetékes bizottsága (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti. A bizottság dönt a biztosítandó támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról, feltételeiről. (4) A meghatározott támogatás összegét, visszafizetendő támogatás esetén a visszafizetés határidejét és egyéb feltételeit a támogatásban részesített és az Önkormányzat megállapodásban rögzíti. (5) A támogatást igénylőket a döntésről a Polgármesteri Hivatal írásban tájékoztatja. (6) Amennyiben a visszatérítendő támogatásban részesített vagyoni, szociális helyzetében, életkörülményeiben kedvezőtlen változás következik be, a támogatott kérelmére a) legfeljebb 2 évre fizetési halasztás, b) vagy a megállapodásban meghatározottnál hosszabb időtartamú részletfizetés engedélyezhető. (7) Amennyiben a támogatásban részesített a fentiek szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszatérítendő támogatás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségeinek megtérítésével együtt. 8. (1) A rendelet III. fejezetében foglalt támogatások esetében a támogatást a megállapodás aláírását követő hat hónapon belül lehet felhasználni. (2) A támogatásként nyújtott kölcsönt az illetékes pénzintézethez címzetten utalja át a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat és a támogatásban részesített között létrejött megállapodás alapján azzal a feltétellel, hogy csak kiegészítő jellegű és abból csak a saját erő, a pénzintézeti kölcsön, vagy más (pl.: munkáltatói kölcsön) támogatás összegén felül hiányzó fedezet biztosítására használható fel, a többlet visszautalandó. 9. A támogatást egy összegben kell visszafizetni a Ptk-ban mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségével együtt, ha: a) nem a célnak megfelelően használták fel, b) ahhoz a valóságnak nem megfelelő nyilatkozat alapján jutott a támogatott, c) az építkezés meghiúsul, vagy az épülő ingatlan elidegenítésre kerül, d) lakásvásárlás tárgyában az értékesítő szervvel kötendő adásvételi szerződés meghiúsul,

4 4 e) a megszerzett ingatlant 5 éven belül értékesítik és nem másik méltányolható méretű lakást vásárolnak, f) ha a támogatásban részesített a törlesztési idő alatt az ingatlant bérbe adja. III. Fejezet Kamatmentes visszatérítendő lakáscélú helyi támogatások 5. Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása 10. Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára kamatmentes visszatérítendő támogatás állapítható meg azon igénylők részére, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. 11. (1) A támogatás a következő célokra nyújtható: a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, építéséhez, b) lakás korszerűsítéséhez, bővítéséhez, felújításához, különös tekintettel tetőszerkezet felújítására, komfortosítására, c) kivételesen annak a lakásnak a megvételéhez is, amely jogerős bírói ítélet alapján nem megosztható és a bíróság a tulajdonostársak (házastárs, élettárs) egyikét a lakás elhagyására kötelezte (megváltás). (2) Nem adható támogatás: a) az állam, az önkormányzat és gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő bérlakás kedvezményes vételéhez, b) ismételt igénylés esetén ugyanarra a jogcímre. 12. A támogatás összege legfeljebb Ft-ig terjedhet. 13. (1) A támogatás módja kamatmentes visszatérítendő támogatás, amelynek visszafizetését a támogatást biztosító megállapodás aláírását követő hetedik hónap első napjától kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. (2) A részletfizetés időtartama 5, 10, 15 év lehet. (3) Különösen indokolt esetben 2 évig terjedő fizetési halasztás engedélyezhető. (4) A támogatás felhasználását az igénylő(k)nek számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül. 6. Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás 14. Rászorultság alapján támogatás állapítható meg azon igénylők részére, akiknek pincebeszakadás vagy más elemi kár miatt saját tulajdonú lakóépületében a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. 15. A támogatás összege legfeljebb Ft-ig terjedhet. 16. (1) A támogatás módja kamatmentes visszatérítendő támogatás.

5 5 (2) A támogatás felhasználását az igénylő(k)nek számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül. (3) A szakszerű helyreállítási, tömedékelési, illetve egyéb munkák elvégzését a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége ellenőrzi. 17. A Polgármesteri Hivatal előterjesztése alapján a rendelet 7. -ában foglaltaktól eltérően a támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról és az egyéb feltételekről a polgármester dönt. Mindezeket az igénylővel kötött megállapodásban rögzíteni kell. IV. Fejezet Vissza nem térítendő lakáscélú helyi támogatások 7. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása 18. (1) Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás céljára támogatásban részesíthető minden olyan fiatal házaspár, akik a kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötték be a 40. életévüket, és akinek külön-külön vagy együttesen átmeneti elhelyezésként meghatározott időszakra kapott, illetőleg komfort nélküli vagy szükséglakást kivéve lakástulajdona, résztulajdona, illetőleg állandó lakáshasználati joga nincs. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylő, az igénylő házastársa, kiskorú gyermeke, valamint a vele együttköltöző családtagja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott lakástulajdonnal rendelkezik. 19. A támogatás összege Ft. 20. A támogatás módja egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. 8. Ikergyermekek születése esetén nyújtható támogatás 21. Hármas vagy többes ikrek születése esetén gyermekenként Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára, melyet az önkormányzat éves költségvetése általános tartalékalapjának terhére biztosít, és amelyről a képviselő-testület a rendeletben meghatározott eljárási rendtől eltérően a soron következő ülésén dönt. V. Fejezet Záró rendelkezések 22. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) A lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatásáról szóló 8/1991. (VI.10.) önkormányzati rendelet.

6 6 b) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 9/1991. (VI.10.) önkormányzati rendelet. c) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/1991. (XII.30.) önkormányzati rendelet. d) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 17/1992. (XII.9.) önkormányzati rendelet. e) A lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatásról szóló 6/1994. (III.18.) önkormányzati rendelet. f) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/1994. (III.31.) önkormányzati rendelet. g) A lakásépítés és fenntartás helyi támogatásának módosításáról szóló 31/1995. (XII.15.) önkormányzati rendelet. h) Paks Város évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló 8/1999. (II.25.) önkormányzati rendelet. i) Paks Város évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2002. (III.8.) önkormányzati rendelet. Paks, február 12. Süli János polgármester Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a február 11-i ülésen fogadta el. Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: február 13. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

7 7 1. melléklet az 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kérelem a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására Az igénylő adatai: A házastárs adatai 1. Név: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2. a) Bejelentkezés ideje: 3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: em. ajtó em. ajtó 3. a) Bejelentkezés ideje: 4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma: alapterülete: m2 komfortfokozata: b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig: c) A lakás tulajdonviszonyai: - állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig: - az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás, telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás

8 8 d) Az igénylőnek vagy házastársának (élettársának 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása: igen nem Ha igen, az előző lakás(ok) címe, szobaszáma, komfortfokozata, alapterülete, megszűnés jogcíme: Az előző lakását: - elcserélte, elidegenítette, bérleti jogviszonyát lemondta, bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szűnt meg éspedig: melyik évben: 5. Mihez kéri a támogatást? a) személyi tulajdonú lakás - építéséhez, - arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz, - más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához b) önerőből megvalósuló - emeletráépítéshez, -tetőtér-beépítéshez c) Egyébhez, éspedig (bővítés, felújítás, komfortosítás, korszerűsítés, megváltás): 6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani stb.) tervezett ingatlan címe: b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.) c) Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db d) A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata: e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: - a kijelölésről szóló intézkedés száma: - a (szerződés) kelte: év hó nap

9 9 7. Az ingatlan értékesítési ára (vételára), illetve a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: Ebből: a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft Ft b) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft Ft c) állami kezességvállalással biztosított hitel: d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft f) munkáltatói (várható) támogatás: Ft g) saját megtakarítás összege: Ft h) fedezetlen költség összege: Ft i) az igényelt támogatás összege: Ft Az igénylő Házastársa (élettársa) 8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: 9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét: igen nem

10 Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző (illetve felújítás stb. esetén bentlakó) családtagok adatai: a) Igénylő: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme Ft/hó b) Házastárs (élettárs): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Az igénylővel költöző egyéb személyek: h) i) 11. Költözők (bentlakók) száma összesen: fő, összjövedelme: Ft/hó - Egy főre jutó havi jövedelem: Ft 12. Vagyoni körülmények: I. Ingatlanok: a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft

11 11 c) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) címe: becsült forgalmi értéke: Ft d) Termőföld-tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: becsült forgalmi értéke: Ft II. Egyéb vagyontárgyak: a) személygépkocsi: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft c) egyéb forgalomképes vagyontárgy: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft 13. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert: Nyilatkozat Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, a családtagok közül eddig senki nem részesült helyi támogatásban. Támogatásban évben Ft összegben részesültünk. Szig.sz.: igénylő Szig.sz.: házastárs (élettárs)

12 12 Nyilatkozat a) Alulírott kérelmezők hozzájárulunk, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg. b) Alulírott kérelmezők kérjük, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselőtestület/bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. igénylő házastárs (élettárs) Paks, év hó nap (A megfelelő rész aláhúzandó.) A kérelem mellékletei: 1. igazolás az igénylő és a vele lakó családtagok (utolsó hat hónapot figyelembe véve) havi nettó jövedelméről, 2. az igénylő (és házastársa) munkahelyi igazolása, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, s ha igen, milyen feltételekkel, 3. ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány, vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, vagy 1.000,- Ft tulajdoni lapra, 4. ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolása a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról, 5. lakás építése, bővítése komfortosítása esetén a jogerős építési engedély és kivitelező által készített költségvetés

13 13 2. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kérelem a lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatásra Az igénylő adatai: A házastárs adatai 1. Név: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2. a) Bejelentkezés ideje: 3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: em. ajtó em. ajtó 3. a) Bejelentkezés ideje: 4. a) Az érintett ingatlan Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata: b) Tulajdonosai: 5. Az ingatlan helyreállítási költsége összesen: Ft Ebből: a) pénzintézettől várható változó kamatozású kölcsön állami támogatás nélkül: b) az igénylő munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege: Ft Ft c) az igénylő házastársának munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege Ft

14 14 d) saját megtakarítás összege: Ft e) fedezetlen költség összege: Ft f) az igényelt támogatás összege: Ft Az igénylő Házastársa (élettársa) 6. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: 7. Családtagok adatai: a) Igénylő: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve Anyja neve Átlagos havi jövedelme Ft/hó b) Házastársa (élettársa): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Az igénylővel költöző egyéb személyek: h) i) Költözők (bentlakók) száma összesen: fő,

15 15 összjövedelme: Ft/hó - Egy főre jutó havi jövedelem: Ft/hó 8. Vagyonnyilatkozat: I. Ingatlanok: a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft c) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) címe: becsült forgalmi értéke: Ft d) Termőföld-tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: becsült forgalmi értéke: Ft II. Egyéb vagyontárgyak: a) személygépkocsi: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft c) egyéb forgalomképes vagyontárgy: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft

16 16 9. A kérelem indokolása, illetve a megtörtént káresemény rövid leírása: A támogatást azért kérem, mert: Nyilatkozat Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, a családtagok közül eddig senki nem részesült támogatásban. Támogatásban évben Ft összegben részesültünk. Szig.sz.: igénylő Szig.sz.: házastárs (élettárs) A kérelem mellékletei: 1. a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakvéleménye a veszélyeztetettség mértékéről 2. igazolás az igénylő és a vele lakó családtagok nettó jövedelméről, 3. tulajdont igazoló földhivatali határozat, vagy 1.000,- Ft tulajdoni lapra, 4. kivitelező által készített költségvetés az elvégzendő munkálatokról

17 17 3. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kérelem fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására Az igénylő adatai: (Tel. szám:...) 1. Név: A házastárs adatai (Tel. szám: ) (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2. a) Bejelentkezés ideje: 3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: em. ajtó em. ajtó 3. a) Bejelentkezés ideje: 4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma: alapterülete: m2 komfortfokozata: b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig: c) A lakás tulajdonviszonyai: - állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig: - társadalmi: szövetkezet, egyesület vagy más nem állami szerv tulajdonában van: - az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás,

18 18 telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás 5. Mihez kéri a támogatást? a) személyi tulajdonú lakás - építéséhez, - arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz, - más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához 6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani stb.) tervezett ingatlan címe: b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.) c) Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db d) A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata: e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: - a kijelölésről szóló intézkedés száma: - a (szerződés) kelte: év hó nap 7. Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: Ebből: a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft Ft b) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft Ft c) állami kezességvállalással biztosított hitel: d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft f) munkáltatói (várható) támogatás: Ft

19 19 g) saját megtakarítás összege: Ft h) fedezetlen költség összege: Ft i) az igényelt támogatás összege: Ft Az igénylő Házastársa (élettársa) 8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: 9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét: igen nem 9. a) Házasságkötés időpontja: 10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok adatai: a) Igénylő: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme Ft/hó b) Házastárs (élettárs): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Az igénylővel költöző egyéb személyek:

20 20 h) i) 11. Fiatal házasok által vállalt gyermek (gyermekek száma): 12. Költözők (bentlakók) száma összesen: fő, összjövedelme: Ft/hó - Egy főre jutó havi jövedelem: Ft 13. Vagyoni körülmények (ingatlan): Személygépkocsi (ha van a tulajdonukban): típusa: kora: 14. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert: Nyilatkozat Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy nekünk külön-külön, vagy együttesen jelenleg nincs és korábban sem volt lakástulajdonunk, résztulajdonunk, bérleti vagy bérlőtársi jogviszonyunk, illetőleg állandó lakáshasználati jogunk, s a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Jelenlegi lakóhelyünkön a. cím alatti lakást.. minőségben használjuk. Szig.sz.: igénylő Szig.sz.: házastárs (élettárs)

21 21 Nyilatkozat a) Alulírott kérelmezők hozzájárulunk, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg. b) Alulírott kérelmezők kérjük, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselőtestület/bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. igénylő házastárs (élettárs) Paks, év hó nap (A megfelelő rész aláhúzandó.) A kérelem mellékletei: 1. igazolás az igénylő és a vele együtt költözők (utolsó hat hónapot figyelembe véve) havi nettó jövedelméről, 2. az igénylő (és házastársa) munkahelyi igazolása, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, s ha igen, milyen feltételekkel, 3. ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány, vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, 4. ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés, 5. lakás építése, bővítése, komfortosítása esetén a jogerős építési engedély és kivitelező által készített költségvetés

22 22 4. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez HELYSZÍNI ADATFELVÉTELI LAP a lakáscélú helyi támogatásokra Az igénylő adatai A házastárs adatai 1. Neve: Neve: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Állandó lakásának címe: Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük címe: 3. a) Az igénylő (házastársa) által lakott lakás szobaszáma: alapterülete: m2, komfortfokozata: Az igénylő és családja kizárólagosan használja fenti lakást: (1) igen (2) nem - Ha nem, a kizárólagosan használt lakrész helyiségei:, alapterülete: - A közös helyiségeket hány személy használja: b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, tulajdonos, családtag, albérlő, vagy egyéb, éspedig: - Ha bérlő, mennyi lakbért fizet: Ft. c) A lakás tulajdonviszonyai: - állami: (1) önkormányzati bérlakás (2) szolgálati lakás (3) vállalati bérlakás (4) nyugdíjasházi lakás (5) szobabérlet (6) egyéb, éspedig: - társadalmi: (7) szövetkezet, egyesület vagy más - nem állami szerv tulajdonában van.

23 23 - állampolgárok tulajdonában álló: (8) önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás (9) telepszerű társasházi lakás (10) egyedi társasházi lakás, öröklakás (11) családi ház d) A lakáshelyzet leírása: - lakás állapota: - jó - közepes - gyenge - romos, egészségtelen - lakás berendezése: - modern, tiszta lakás, új bútorok - egyszerű, tiszta lakás, régi bútorok - elhanyagolt, piszkos lakás e) Az igénylőnek vagy házastársának 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása: (1) igen (2) nem Ha igen, az előző lakás(ok) címe: szobaszáma: komfortfokozata: alapterülete. Az előző lakását: - (1) elcserélte - (2) elidegenítette - (3) bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szünt meg, - éspedig: - melyik évben: 4. Mihez kéri az önkormányzati támogatást? a) Személyi tulajdonú lakás - építéséhez - arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz, - magán személy tulajdonában álló lakás vásárlásához, - bővítéshez, felújításhoz, - komfortosságot növelő korszerűsítéshez, - tulajdonközösség megszüntetéséhez.

24 24 b) Egyébhez, éspedig: 5. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni) tervezett ingatlan címe: b) jellege: (telepszerű vagy egyedi társas, családi ház, stb.) (az építési munkák elvégzése után) c) lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db. d) a lakás alapterülete: m2, a lakás komfortfokozata: e) a lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: A törlesztés igényelt időtartama/év: 6. a) Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve a költségvetés szerinti építési költség összege: Ft b) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft c) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft d) állami kezességvállalással biztosított hitel: Ft e) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft f) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft g) munkáltatói (várható) támogatás Ft h) saját megtakarításuk összege: Ft i) fedezetlen költség összege: Ft j) az igényelt támogatás összege: Ft

25 25 Az igénylő Házastársa 7. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: foglalkozása: (1) fizikai dolgozó (1) fizikai dolgozó (2) termelést közvetlenül irányító (2) termelést közvetlenül irányító (3) egyéb foglalkozású (3) egyéb foglalkozású 8. Munkaviszonyának kezdete a jelenlegi munkáltatójánál: év év 9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét: (1) igen (2) nem 10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok száma: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve a) Igénylő: b) Házastárs (élettárs): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme Ft/hó Az igénylővel költöző egyéb személyek: h) i)

KÉRELEM. a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására. (asszonyoknál leánykori név is) címe: em. ajtó em. ajtó. 2.a)Bejelentkezés ideje:

KÉRELEM. a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására. (asszonyoknál leánykori név is) címe: em. ajtó em. ajtó. 2.a)Bejelentkezés ideje: KÉRELEM a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására Az igénylő adatai: A házastárs adatai: 1. Név: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2.a)Bejelentkezés

Részletesebben

K É R E L E M a lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására (építés, vásárlás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, megváltás)

K É R E L E M a lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására (építés, vásárlás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, megváltás) K É R E L E M a lakásépítés (vásárlás) helyi támogatására (építés, vásárlás, bővítés, felújítás, korszerűsítés, megváltás) Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.: ) 1. Neve: (asszonyoknál

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására. Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.

K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására. Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz. K É R E L E M fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására Az igénylő adatai (tel.sz.: ) A házastárs adatai (tel.sz.: ) 1. Neve: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.17.) számú önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA

KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA MB 08 21/C 3.000,-Ft illetékcsekk KÉRELEM ELSŐ LAKÁSÉPÍTÉS (VÁSÁRLÁS) HELYI TÁMOGATÁSÁRA Az igénylő adatai: Neve: Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely: Szül. év, hó, nap:. Adószáma: TAJ-száma:.. Állandó

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Makó. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Makó. Tisztelt Képviselő-testület! 1 / 13 ELŐTERJESZTÉS Ikt. sz.:i. 2-293 /2004. Üi.: dr. Benák Ágnes Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag 1 / 10 Ikt. sz.:i.2-96/2005. Üi.: Dr. Benák Ágnes ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzatának lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Részletesebben

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db)

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Ikt. sz.:i.2-27 /2006 ELŐTERJESZTÉS Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó pályázati kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag (2 db) Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához

K É R E L E M átmeneti segély megállapításához 12/2009.(XII.23.) Kt. sz. rendelet 2. számú mellékletet K É R E L E M átmeneti segély megállapításához A kérelem részletes indokolása:........... Személyi adataim: Név.. Lánykori név:... Szül.hely:......Szül.idő:...év...hó...nap

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. PÁLYÁZATI ADATLAP a Magtárlaposi u. 14/1. szám alatti költségalapú bérlakás igényléséhez I. Pályázó adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye,

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt

K É R E L E M Adósságkezelési támogatás megállapítása iránt 5. melléklet a 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelethez A hivatal tölti ki Irat száma: VÁRPALOTAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Várpalotai Polgármesteri Hivatal Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre ( a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:.....

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez

KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez KÉRELEM helyi támogatás igényléséhez Alulírott kérem, hogy részemre Siófok Város Önkormányzata vissza nem térítendő helyi támogatást nyújtson: Ft összegben. A támogatást - lakás építéséhez..m2, szoba száma.db

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól TISZASAS Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. ( XI.29.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásról TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014.(V.05.) sz. önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásról A rendelet 2014. május 05-én kihirdetésre került. Dr. Menyhárt Anett

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete. az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(V.26.) ÖKT. rendelete az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról Vitnyéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2001.(I.31.) Kormányrendelet

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2005. (IX.14.) TKt. rendelete a lakásépítés, - vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2005. (IX.14.) TKt. rendelete a lakásépítés, - vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2005. (IX.14.) TKt. rendelete a lakásépítés, - vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem Tájékoztató: 1. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: a.) Kérelem (formanyomtatványon) b.) Kitöltött jövedelemnyilatkozatot (formanyomtatványon) - A jövedelemnyilatkozatban

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):...

K É R E L E M. Települési lakhatási támogatás. 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... K É R E L E M Települési lakhatási támogatás 1. Kérelmező családi és utóneve(i):. Születési családi és utóneve(i):... 2. Születési helye:.....ideje: év hó.nap 3. Állampolgársága:... 4. Anyja születési

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható HÁTRALÉKKEZELÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem 1. Személyes adatok: Kérelmezô neve:. Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje:. Szem. igazolvány száma:.taj

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez 1.sz. Melléklet Az alábbi jogcímek közül kérjük a megfelelőt aláhúzni: 1.) Szolgálati jelleggel, 2.) Szociális jelleggel, 3.)Piaci alap jelleggel, 4.)Fiatalok

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:...

KÉRELEM. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme: Évfolyam: Kar: Szak:... Részesült-e már felsőfokú tanulmányokat támogató segélyben:... KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat támogató segély iránt Benyújtás határideje: február 28. szeptember 30. Kérelmező neve: adatai: Lakcíme:......... Felsőoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja:

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:..

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához. Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve. Lakcíme:.. 1. melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához Kérelmező neve:.. Születési neve:. Szül.helye, ideje:.. Anyja neve:.. Lakcíme:.. Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzata. Képviselő-testülete 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról

Nagylók Község Önkormányzata. Képviselő-testülete 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Nagylók Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IX.29.) önkormányzati

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT.

KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT. KÉRELEM ÓVODAI, ÁLATALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név: Leánykori név: Szül. helye: Ideje: Anyja neve:

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról és egyéb lakáscélú támogatásokról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ HIVATAL TÖLTI KI! Kérelem érkezésének időpontja:.év.hó.nap Kérelmet átvevő neve:. I. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei

1. Általános rendelkezések. 2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRE IGÉNYLŐLAP ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ KEDVEZMÉNYRE Törökbálinti Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Levelezési cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 06-23-335-021 Fax: 06-23-336-039 e-mail: hatosag@torokbalint.hu honlap: www.torokbalint.hu

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 2600 Vác Március 15. tér 11. I. Személyi adatok KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A támogatás feltételei

A rendelet hatálya. A támogatás feltételei Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016.(IV.06.) önkormányzati rendelete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Táp Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez

ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez ADATLAP lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtandó helyi támogatás igényléséhez 2.200,- Ft-os illetékbélyeg helye IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA (ÉLETTÁRSA 1.) Neve.. Leánykori neve.. 2.) Anyja neve.. 3.) Születési helye,

Részletesebben

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs)

K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására. Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez K é r e l e m ENERGIATÁMOGATÁS megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Név (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs.

K É R E L E M NYILATKOZAT. N é v Születési hely, idő Anyja neve Házastársa, élettárs. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A

Részletesebben

A kérelem benyújtható: ig.

A kérelem benyújtható: ig. 1. sz. melléklet a 19/2016 (XI.29.) önkormányzati rendelethez A kérelem benyújtható: 2016.12.12-ig. KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSHEZ Személyi adatok Név: Születési név:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

14/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról

14/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2005. (X. 25.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról Ártánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1.Személyi adatok: RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM Név (szülő, törvényes képviselő) szám alatti lakos kérem, hogy az alábbi gyermekeimre tekintettel szíveskedjenek rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM helyi támogatás lakás vásárlásához, építéséhez Munkahelye:. Munkahelye:.... szoba száma:.., komfortfokozata:..

KÉRELEM helyi támogatás lakás vásárlásához, építéséhez Munkahelye:. Munkahelye:.... szoba száma:.., komfortfokozata:.. BUDAPEST, XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városüzemeltetési, Intézményirányítási és Koordinációs Iroda Lakásügyi Csoport 1184 Budapest, Üllői út 400. :296-1369;

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Körjegyzőségi Hivatal 6922-Földeák, Szent László tér 1. Tel: (62) 524-092,Fax: (62)524-090. Átvétel dátuma:20 év hó nap Ügyintéző a: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Neve: Születési neve: Szül. hely:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testületének 13/2011. (III. 23.) rendelete a kedvezményes étkezés igénybevételéről Kistelek Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16 (1) bek.,

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására

KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására KÉRELEM Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés

Részletesebben