Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I.18.) önkormányzati rendelet 64. (5) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Paks Város közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik a rendelet alapján nyújtható támogatást Paks Város közigazgatási területén kívánják lakáscélra felhasználni. 2. Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában: 1. Elemi kár: tűz, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz, vihar, felhőszakadás, jégverés, földcsuszamlás okozta kár. 2. Jelentős forgalomképes vagyon: ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke vagy együttes összege meghaladja a ,- Ft-ot. II. Fejezet A lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések 3. A lakáscélú helyi támogatások közös feltételei 3. (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakhatás feltételeinek javítása érdekében rászorultság alapján a rendeletben meghatározott feltételek szerint helyi támogatást biztosít: a) lakásépítéshez, vásárláshoz és felújításhoz, b) első lakás vásárlásához, c) lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén történő helyreállításhoz, d) ikergyermekek születése esetén.

2 2 (2) A Képviselő-testület a támogatásokra fordítható keret összegéről kivéve a (1) bekezdés d) pontja esetében évente az önkormányzat költségvetésében rendelkezik. (3) A támogatás formája kamatmentes visszatérítendő helyi támogatás, illetve vissza nem térítendő helyi támogatás. 4. (1) Támogatásban részesíthető rászorultság alapján minden olyan igénylő, akinek a családjában az egy személyre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300 %-át nem haladja meg, és jelentős forgalomképes vagyonnal nem rendelkeznek. (2) A rászorultság megítéléséhez szükséges vagyon számbavételénél figyelmen kívül hagyandó a meglévő ingatlan, amelyen építkezni akarnak. (3) A támogatásra rászorultak közül kiemelten támogatandók: a) akik három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, ideértve a két kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülőt is, b) az első lakáshoz jutó gyermekes fiatal házaspárok, c) a bérlakásukat az önkormányzat rendelkezésére bocsátók, d) az egyedül élő, időskorú és munkaképtelen igénylők, e) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személyek, valamint a vakok személyi járadékában részesülő személyek. 5. (1) Az igénylő részére csak akkor nyújtható támogatás, ha a támogatással és az igénylő részére rendelkezésre álló egyéb forrásokkal - pénzintézeti kölcsön, munkáltatói kölcsön, lakástakarékbetét, saját erő - az építkezés és a lakásvásárlás ténylegesen megoldható. (2) Helyi támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó szoba számú lakóingatlanhoz adható. (3) Nem nyújtható támogatás a támogatási megállapodás aláírását megelőzően megvalósult lakáscélra. (4) A (3) bekezdéstől eltérően a rendelet IV. Fejezetében foglalt vissza nem térítendő támogatások esetében a lakáscél megvalósulását követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmek esetében a támogatás összege a lakáscélra nyújtott és a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére használható fel. 4. Eljárási rendelkezések 6. (1) A lakáscélú helyi támogatások iránti kérelmeket a Paksi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) írásban kell előterjeszteni. (2) A rendeletben szabályozott lakáscélú helyi támogatások igényléséhez a kérelmek az 1-3. mellékletek szerinti nyomtatványokon terjeszthetőek elő. (3) A kérelemhez mellékelni kell: a) az igénylő és a vele lakó családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra vonatkozóan, b) az igénylő és házastársa munkahelyi igazolását arra vonatkozóan, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, ha igen, milyen feltételekkel,

3 3 c) ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződést, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolását a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról, d) lakás építése, bővítése, komfortosítása esetén a jogerős építési engedélyt és költségvetést, e) ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, f) a fedezet hiányának igazolását, g) a rendelet III. fejezet 6. pontjában foglalt támogatás esetén a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakvéleményét a veszélyeztetettség mértékéről. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmet nyilvántartásba veszi és erről a kérelmezőt értesíti. (2) A nyilvántartásba vételt követően kerül sor a kérelmezők jövedelmi és vagyoni helyzetének, szociális körülményeinek helyszíni vizsgálatára. (3) A helyszínen megvizsgált igénylések alapján a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal negyedévenként a Képviselő-testület illetékes bizottsága (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti. A bizottság dönt a biztosítandó támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról, feltételeiről. (4) A meghatározott támogatás összegét, visszafizetendő támogatás esetén a visszafizetés határidejét és egyéb feltételeit a támogatásban részesített és az Önkormányzat megállapodásban rögzíti. (5) A támogatást igénylőket a döntésről a Polgármesteri Hivatal írásban tájékoztatja. (6) Amennyiben a visszatérítendő támogatásban részesített vagyoni, szociális helyzetében, életkörülményeiben kedvezőtlen változás következik be, a támogatott kérelmére a) legfeljebb 2 évre fizetési halasztás, b) vagy a megállapodásban meghatározottnál hosszabb időtartamú részletfizetés engedélyezhető. (7) Amennyiben a támogatásban részesített a fentiek szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszatérítendő támogatás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségeinek megtérítésével együtt. 8. (1) A rendelet III. fejezetében foglalt támogatások esetében a támogatást a megállapodás aláírását követő hat hónapon belül lehet felhasználni. (2) A támogatásként nyújtott kölcsönt az illetékes pénzintézethez címzetten utalja át a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat és a támogatásban részesített között létrejött megállapodás alapján azzal a feltétellel, hogy csak kiegészítő jellegű és abból csak a saját erő, a pénzintézeti kölcsön, vagy más (pl.: munkáltatói kölcsön) támogatás összegén felül hiányzó fedezet biztosítására használható fel, a többlet visszautalandó. 9. A támogatást egy összegben kell visszafizetni a Ptk-ban mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségével együtt, ha: a) nem a célnak megfelelően használták fel, b) ahhoz a valóságnak nem megfelelő nyilatkozat alapján jutott a támogatott, c) az építkezés meghiúsul, vagy az épülő ingatlan elidegenítésre kerül, d) lakásvásárlás tárgyában az értékesítő szervvel kötendő adásvételi szerződés meghiúsul,

4 4 e) a megszerzett ingatlant 5 éven belül értékesítik és nem másik méltányolható méretű lakást vásárolnak, f) ha a támogatásban részesített a törlesztési idő alatt az ingatlant bérbe adja. III. Fejezet Kamatmentes visszatérítendő lakáscélú helyi támogatások 5. Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása 10. Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára kamatmentes visszatérítendő támogatás állapítható meg azon igénylők részére, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa. 11. (1) A támogatás a következő célokra nyújtható: a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, építéséhez, b) lakás korszerűsítéséhez, bővítéséhez, felújításához, különös tekintettel tetőszerkezet felújítására, komfortosítására, c) kivételesen annak a lakásnak a megvételéhez is, amely jogerős bírói ítélet alapján nem megosztható és a bíróság a tulajdonostársak (házastárs, élettárs) egyikét a lakás elhagyására kötelezte (megváltás). (2) Nem adható támogatás: a) az állam, az önkormányzat és gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő bérlakás kedvezményes vételéhez, b) ismételt igénylés esetén ugyanarra a jogcímre. 12. A támogatás összege legfeljebb Ft-ig terjedhet. 13. (1) A támogatás módja kamatmentes visszatérítendő támogatás, amelynek visszafizetését a támogatást biztosító megállapodás aláírását követő hetedik hónap első napjától kell megkezdeni havi egyenlő részletekben. (2) A részletfizetés időtartama 5, 10, 15 év lehet. (3) Különösen indokolt esetben 2 évig terjedő fizetési halasztás engedélyezhető. (4) A támogatás felhasználását az igénylő(k)nek számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül. 6. Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás 14. Rászorultság alapján támogatás állapítható meg azon igénylők részére, akiknek pincebeszakadás vagy más elemi kár miatt saját tulajdonú lakóépületében a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. 15. A támogatás összege legfeljebb Ft-ig terjedhet. 16. (1) A támogatás módja kamatmentes visszatérítendő támogatás.

5 5 (2) A támogatás felhasználását az igénylő(k)nek számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül. (3) A szakszerű helyreállítási, tömedékelési, illetve egyéb munkák elvégzését a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége ellenőrzi. 17. A Polgármesteri Hivatal előterjesztése alapján a rendelet 7. -ában foglaltaktól eltérően a támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról és az egyéb feltételekről a polgármester dönt. Mindezeket az igénylővel kötött megállapodásban rögzíteni kell. IV. Fejezet Vissza nem térítendő lakáscélú helyi támogatások 7. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása 18. (1) Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás céljára támogatásban részesíthető minden olyan fiatal házaspár, akik a kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötték be a 40. életévüket, és akinek külön-külön vagy együttesen átmeneti elhelyezésként meghatározott időszakra kapott, illetőleg komfort nélküli vagy szükséglakást kivéve lakástulajdona, résztulajdona, illetőleg állandó lakáshasználati joga nincs. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylő, az igénylő házastársa, kiskorú gyermeke, valamint a vele együttköltöző családtagja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 2. (4) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott lakástulajdonnal rendelkezik. 19. A támogatás összege Ft. 20. A támogatás módja egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. 8. Ikergyermekek születése esetén nyújtható támogatás 21. Hármas vagy többes ikrek születése esetén gyermekenként Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára, melyet az önkormányzat éves költségvetése általános tartalékalapjának terhére biztosít, és amelyről a képviselő-testület a rendeletben meghatározott eljárási rendtől eltérően a soron következő ülésén dönt. V. Fejezet Záró rendelkezések 22. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 23. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) A lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatásáról szóló 8/1991. (VI.10.) önkormányzati rendelet.

6 6 b) Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 9/1991. (VI.10.) önkormányzati rendelet. c) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 25/1991. (XII.30.) önkormányzati rendelet. d) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 17/1992. (XII.9.) önkormányzati rendelet. e) A lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatásról szóló 6/1994. (III.18.) önkormányzati rendelet. f) Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/1994. (III.31.) önkormányzati rendelet. g) A lakásépítés és fenntartás helyi támogatásának módosításáról szóló 31/1995. (XII.15.) önkormányzati rendelet. h) Paks Város évi költségvetéséről és végrehajtási rendjéről szóló 8/1999. (II.25.) önkormányzati rendelet. i) Paks Város évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2002. (III.8.) önkormányzati rendelet. Paks, február 12. Süli János polgármester Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző * A képviselő-testület a rendeletet a február 11-i ülésen fogadta el. Kihirdetési záradék: A kihirdetés napja: február 13. Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző

7 7 1. melléklet az 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kérelem a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására Az igénylő adatai: A házastárs adatai 1. Név: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2. a) Bejelentkezés ideje: 3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: em. ajtó em. ajtó 3. a) Bejelentkezés ideje: 4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma: alapterülete: m2 komfortfokozata: b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig: c) A lakás tulajdonviszonyai: - állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig: - az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás, telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás

8 8 d) Az igénylőnek vagy házastársának (élettársának 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása: igen nem Ha igen, az előző lakás(ok) címe, szobaszáma, komfortfokozata, alapterülete, megszűnés jogcíme: Az előző lakását: - elcserélte, elidegenítette, bérleti jogviszonyát lemondta, bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szűnt meg éspedig: melyik évben: 5. Mihez kéri a támogatást? a) személyi tulajdonú lakás - építéséhez, - arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz, - más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához b) önerőből megvalósuló - emeletráépítéshez, -tetőtér-beépítéshez c) Egyébhez, éspedig (bővítés, felújítás, komfortosítás, korszerűsítés, megváltás): 6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani stb.) tervezett ingatlan címe: b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.) c) Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db d) A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata: e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: - a kijelölésről szóló intézkedés száma: - a (szerződés) kelte: év hó nap

9 9 7. Az ingatlan értékesítési ára (vételára), illetve a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: Ebből: a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft Ft b) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft Ft c) állami kezességvállalással biztosított hitel: d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft f) munkáltatói (várható) támogatás: Ft g) saját megtakarítás összege: Ft h) fedezetlen költség összege: Ft i) az igényelt támogatás összege: Ft Az igénylő Házastársa (élettársa) 8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: 9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét: igen nem

10 Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző (illetve felújítás stb. esetén bentlakó) családtagok adatai: a) Igénylő: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme Ft/hó b) Házastárs (élettárs): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Az igénylővel költöző egyéb személyek: h) i) 11. Költözők (bentlakók) száma összesen: fő, összjövedelme: Ft/hó - Egy főre jutó havi jövedelem: Ft 12. Vagyoni körülmények: I. Ingatlanok: a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft

11 11 c) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) címe: becsült forgalmi értéke: Ft d) Termőföld-tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: becsült forgalmi értéke: Ft II. Egyéb vagyontárgyak: a) személygépkocsi: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft c) egyéb forgalomképes vagyontárgy: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft 13. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert: Nyilatkozat Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, a családtagok közül eddig senki nem részesült helyi támogatásban. Támogatásban évben Ft összegben részesültünk. Szig.sz.: igénylő Szig.sz.: házastárs (élettárs)

12 12 Nyilatkozat a) Alulírott kérelmezők hozzájárulunk, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg. b) Alulírott kérelmezők kérjük, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselőtestület/bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. igénylő házastárs (élettárs) Paks, év hó nap (A megfelelő rész aláhúzandó.) A kérelem mellékletei: 1. igazolás az igénylő és a vele lakó családtagok (utolsó hat hónapot figyelembe véve) havi nettó jövedelméről, 2. az igénylő (és házastársa) munkahelyi igazolása, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, s ha igen, milyen feltételekkel, 3. ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány, vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, vagy 1.000,- Ft tulajdoni lapra, 4. ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolása a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról, 5. lakás építése, bővítése komfortosítása esetén a jogerős építési engedély és kivitelező által készített költségvetés

13 13 2. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kérelem a lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatásra Az igénylő adatai: A házastárs adatai 1. Név: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2. a) Bejelentkezés ideje: 3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: em. ajtó em. ajtó 3. a) Bejelentkezés ideje: 4. a) Az érintett ingatlan Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata: b) Tulajdonosai: 5. Az ingatlan helyreállítási költsége összesen: Ft Ebből: a) pénzintézettől várható változó kamatozású kölcsön állami támogatás nélkül: b) az igénylő munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege: Ft Ft c) az igénylő házastársának munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege Ft

14 14 d) saját megtakarítás összege: Ft e) fedezetlen költség összege: Ft f) az igényelt támogatás összege: Ft Az igénylő Házastársa (élettársa) 6. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: 7. Családtagok adatai: a) Igénylő: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve Anyja neve Átlagos havi jövedelme Ft/hó b) Házastársa (élettársa): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Az igénylővel költöző egyéb személyek: h) i) Költözők (bentlakók) száma összesen: fő,

15 15 összjövedelme: Ft/hó - Egy főre jutó havi jövedelem: Ft/hó 8. Vagyonnyilatkozat: I. Ingatlanok: a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat): címe: becsült forgalmi érték: Ft c) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.) címe: becsült forgalmi értéke: Ft d) Termőföld-tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: címe: becsült forgalmi értéke: Ft II. Egyéb vagyontárgyak: a) személygépkocsi: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft c) egyéb forgalomképes vagyontárgy: típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft

16 16 9. A kérelem indokolása, illetve a megtörtént káresemény rövid leírása: A támogatást azért kérem, mert: Nyilatkozat Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, a családtagok közül eddig senki nem részesült támogatásban. Támogatásban évben Ft összegben részesültünk. Szig.sz.: igénylő Szig.sz.: házastárs (élettárs) A kérelem mellékletei: 1. a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakvéleménye a veszélyeztetettség mértékéről 2. igazolás az igénylő és a vele lakó családtagok nettó jövedelméről, 3. tulajdont igazoló földhivatali határozat, vagy 1.000,- Ft tulajdoni lapra, 4. kivitelező által készített költségvetés az elvégzendő munkálatokról

17 17 3. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez Kérelem fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására Az igénylő adatai: (Tel. szám:...) 1. Név: A házastárs adatai (Tel. szám: ) (asszonyoknál leánykori név is) 2. Lakóhelyének címe: em. ajtó em. ajtó 2. a) Bejelentkezés ideje: 3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: em. ajtó em. ajtó 3. a) Bejelentkezés ideje: 4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma: alapterülete: m2 komfortfokozata: b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig: c) A lakás tulajdonviszonyai: - állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig: - társadalmi: szövetkezet, egyesület vagy más nem állami szerv tulajdonában van: - az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás,

18 18 telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás 5. Mihez kéri a támogatást? a) személyi tulajdonú lakás - építéséhez, - arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz, - más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához 6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani stb.) tervezett ingatlan címe: b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.) c) Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db d) A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata: e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: - a kijelölésről szóló intézkedés száma: - a (szerződés) kelte: év hó nap 7. Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: Ebből: a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft Ft b) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft Ft c) állami kezességvállalással biztosított hitel: d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft f) munkáltatói (várható) támogatás: Ft

19 19 g) saját megtakarítás összege: Ft h) fedezetlen költség összege: Ft i) az igényelt támogatás összege: Ft Az igénylő Házastársa (élettársa) 8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: 9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét: igen nem 9. a) Házasságkötés időpontja: 10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok adatai: a) Igénylő: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme Ft/hó b) Házastárs (élettárs): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Az igénylővel költöző egyéb személyek:

20 20 h) i) 11. Fiatal házasok által vállalt gyermek (gyermekek száma): 12. Költözők (bentlakók) száma összesen: fő, összjövedelme: Ft/hó - Egy főre jutó havi jövedelem: Ft 13. Vagyoni körülmények (ingatlan): Személygépkocsi (ha van a tulajdonukban): típusa: kora: 14. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert: Nyilatkozat Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy nekünk külön-külön, vagy együttesen jelenleg nincs és korábban sem volt lakástulajdonunk, résztulajdonunk, bérleti vagy bérlőtársi jogviszonyunk, illetőleg állandó lakáshasználati jogunk, s a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak. Jelenlegi lakóhelyünkön a. cím alatti lakást.. minőségben használjuk. Szig.sz.: igénylő Szig.sz.: házastárs (élettárs)

21 21 Nyilatkozat a) Alulírott kérelmezők hozzájárulunk, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg. b) Alulírott kérelmezők kérjük, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselőtestület/bizottság zárt ülésen tárgyalja meg. igénylő házastárs (élettárs) Paks, év hó nap (A megfelelő rész aláhúzandó.) A kérelem mellékletei: 1. igazolás az igénylő és a vele együtt költözők (utolsó hat hónapot figyelembe véve) havi nettó jövedelméről, 2. az igénylő (és házastársa) munkahelyi igazolása, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, s ha igen, milyen feltételekkel, 3. ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány, vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, 4. ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés, 5. lakás építése, bővítése, komfortosítása esetén a jogerős építési engedély és kivitelező által készített költségvetés

22 22 4. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez HELYSZÍNI ADATFELVÉTELI LAP a lakáscélú helyi támogatásokra Az igénylő adatai A házastárs adatai 1. Neve: Neve: (asszonyoknál leánykori név is) 2. Állandó lakásának címe: Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük címe: 3. a) Az igénylő (házastársa) által lakott lakás szobaszáma: alapterülete: m2, komfortfokozata: Az igénylő és családja kizárólagosan használja fenti lakást: (1) igen (2) nem - Ha nem, a kizárólagosan használt lakrész helyiségei:, alapterülete: - A közös helyiségeket hány személy használja: b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, tulajdonos, családtag, albérlő, vagy egyéb, éspedig: - Ha bérlő, mennyi lakbért fizet: Ft. c) A lakás tulajdonviszonyai: - állami: (1) önkormányzati bérlakás (2) szolgálati lakás (3) vállalati bérlakás (4) nyugdíjasházi lakás (5) szobabérlet (6) egyéb, éspedig: - társadalmi: (7) szövetkezet, egyesület vagy más - nem állami szerv tulajdonában van.

23 23 - állampolgárok tulajdonában álló: (8) önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás (9) telepszerű társasházi lakás (10) egyedi társasházi lakás, öröklakás (11) családi ház d) A lakáshelyzet leírása: - lakás állapota: - jó - közepes - gyenge - romos, egészségtelen - lakás berendezése: - modern, tiszta lakás, új bútorok - egyszerű, tiszta lakás, régi bútorok - elhanyagolt, piszkos lakás e) Az igénylőnek vagy házastársának 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása: (1) igen (2) nem Ha igen, az előző lakás(ok) címe: szobaszáma: komfortfokozata: alapterülete. Az előző lakását: - (1) elcserélte - (2) elidegenítette - (3) bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szünt meg, - éspedig: - melyik évben: 4. Mihez kéri az önkormányzati támogatást? a) Személyi tulajdonú lakás - építéséhez - arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz, - magán személy tulajdonában álló lakás vásárlásához, - bővítéshez, felújításhoz, - komfortosságot növelő korszerűsítéshez, - tulajdonközösség megszüntetéséhez.

24 24 b) Egyébhez, éspedig: 5. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni) tervezett ingatlan címe: b) jellege: (telepszerű vagy egyedi társas, családi ház, stb.) (az építési munkák elvégzése után) c) lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db. d) a lakás alapterülete: m2, a lakás komfortfokozata: e) a lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: A törlesztés igényelt időtartama/év: 6. a) Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve a költségvetés szerinti építési költség összege: Ft b) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft c) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft d) állami kezességvállalással biztosított hitel: Ft e) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft f) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft g) munkáltatói (várható) támogatás Ft h) saját megtakarításuk összege: Ft i) fedezetlen költség összege: Ft j) az igényelt támogatás összege: Ft

25 25 Az igénylő Házastársa 7. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe: foglalkozása: foglalkozása: (1) fizikai dolgozó (1) fizikai dolgozó (2) termelést közvetlenül irányító (2) termelést közvetlenül irányító (3) egyéb foglalkozású (3) egyéb foglalkozású 8. Munkaviszonyának kezdete a jelenlegi munkáltatójánál: év év 9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét: (1) igen (2) nem 10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok száma: Név Szül. ideje (év, hó, nap), anyja neve a) Igénylő: b) Házastárs (élettárs): c) Gyermekeik: d) e) f) g) Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme Ft/hó Az igénylővel költöző egyéb személyek: h) i)

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 25/2009. (XII.04.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete Lakáscélú munkáltatói támogatásról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben