E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 29-i nyilvános testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. április 29-i nyilvános testületi ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület április 29-i nyilvános testületi ülésére Tárgy: A lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 3/2002. (IV. 2.) ÖKT. rendelet módosítására vonatkozó képviselői indítvány tárgyában készült elemzés Készítette: dr. Mészáros Erzsébet jegyző Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület ülésén javaslatként hangzott el a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott támogatási formák bővítése, nevezetesen a lakásfelújítás támogatásának bevezetése. A jelenleg hatályos önkormányzati rendelet céljának megfelelően két támogatási formát szabályoz: a.) új lakás építésének támogatását és b.) használt lakás vásárlásának támogatását. A támogatás célja a községben való letelepedés elősegítése, formája kamatmentes kölcsön. Jelenlegi feltételei: a.) a támogatott személy vállalja, hogy 30 napon belül állandó lakóhelyet létesít a településen; b.) egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát; c.) a kérelmező a támogatást a méltányolható lakásigénye kielégítéséhez kéri. Kérelmező csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, melynek maximális mértéke ,- Ft, de nem haladhatja meg az ingatlan vételárának, bekerülési költségének 50 %-át. A szabályozási lehetőségek: 1.) Jogszabályi háttér: A jelenleg hatályos rendeletünk a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján készült, mely 23 -ában jogalkotási felhatalmazást adott az önkormányzatoknak, egyúttal keretek közé szorítva a szabályozási tárgyköröket. A hivatkozott kormányrendelet 23. -át az Alkotmánybíróság 17/2006. (V. 17.) sz. AB. határozatával december 31. napjával megsemmisítette. Így az adott tárgykörben az önkormányzat az Alkotmány 44/A.. (2) bek. alapján, azaz eredeti jogalkotói hatáskörében alkothat rendeletet. A jelenleg hatályos személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. tv. 1. sz. melléklete pontja szerint adómentes a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján nyújtott támogatás, ideértve a december 31-éig képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 1

2 kihirdetett, az említett kormányrendelet szerint megalkotott helyi önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakáscélú támogatást is, továbbá a pontja szerint a települési önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatás, feltéve, hogy az önkormányzat a támogatást a) - a rászorultság feltételeinek rendeletben történő megállapítása mellett - rászoruló családok részére, és b) a települési önkormányzatokat az állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához biztosított központi költségvetési hozzájárulásként megillető összeg - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben - jogszerű felhasználására meghatározott cél(ok) ra nyújtja. A fentiek alapján megítélésem szerint a rendelet új támogatási formával való kiegészítése nem teljesíti az SZJA törvényben megfogalmazott feltételeket, így adómentesen csak további követelmények beépítésével nyújtható. Az adóteher megállapításánál figyelemmel kell lenni az SZJA törvény 72. -ában foglalt rendelkezésekre is, melyek az alábbiak: 72. (1) Kamatkedvezményből származó jövedelem a kifizető magánszeméllyel szemben fennálló követelésére a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összegével - ha a kifizető bizonyítja, hogy a szokásos piaci kamat ennél alacsonyabb, akkor a szokásos piaci kamattal - kiszámított kamatnak az a része, amely meghaladja az e követelés révén a kifizetőt megillető kamatot (kamatkedvezmény). A kamatkedvezményt a kifizető követelése révén a magánszemélyt terhelő kötelezettség összegére - ha a követelés értékpapír-kölcsönzésből származik, akkor az értékpapírnak a szerződés megkötésének napjára megállapított szokásos piaci értékére - vetítve kell kiszámítani. (2) A kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adó mértéke a kamatkedvezmény 54 százaléka. Az adót a kifizető adóévenként, az adóév utolsó napjára - ha a követelés az adóévben megszűnt, akkor a megszűnés napjára - megállapítja, valamint a kifizető által levont jövedelemadó megfizetésére és bevallására irányadó rendelkezések szerint megfizeti, illetve bevallja. (4) A jövedelem megállapításánál - az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - nem kell figyelembe venni a következő jogcímeken és a következő feltételekkel fennálló követelések utáni kamatkedvezményt: f) lakás célú hitel, ha azt a munkáltató munkavállalójának vagy helyi önkormányzat a magánszemélynek hitelintézet útján, annak igazolása alapján olyan lakása építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, vagy bármely, az említett célra hitelintézettől, vagy bármely, az említett célra korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta, amely lakás nem haladja meg a lakás célú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét; lakáskorszerűsítés a lakás célú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott korszerűsítés; A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján korszerűsítés alatt az alábbi munkák érthetők: a lakás komfortfokozatának növelése képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 2

3 céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20%-áig. E munkákhoz csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni. 2.) Más önkormányzatok megoldásai: Az előterjesztés ezen részének elkészítéséhez áttanulmányoztam több önkormányzati rendeletet, községi és városi rendeleteket egyaránt, következtetéseimet ezek alapján teszem meg: A támogatás tárgya: Az önkormányzatok elsősorban új vagy használt lakás vásárlásához, illetve új lakás építéséhez nyújtanak vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatást. Azon önkormányzati rendeletek, melyek a fentieken túl lehetővé teszik a lakásfelújítás támogatását is, egyrészt pontosan definiálják a lakásfelújítás fogalmát, másrészt lényeges különbséget tesznek a támogatás összegében. Például: Település Lakásépítés Lakásvásárlás Lakásfelújítás Makó , , ,- Hatvan , , ,- Szajol , , ,- Kunsziget Gádoros ,- vissza nem térítendő támogatás ,- vissza nem térítendő támogatás és ,- visszatérítendő támogatás ,- Nagyszénás ,- 0,- A lakásfelújítás fogalmába az alábbi munkálatokat értik beletartozónak az önkormányzatok: a.) életveszélyessé vált épületszerkezetek helyreállítása; b.) súlyosan meghibásodott közműhálózat kijavítása; c.) utólagos talajnedvesség elleni szigetelés; d.) kémény helyreállítása; képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 3

4 e.) energetikai korszerűsítés, ezen belül leggyakrabban: utólagos homlokzat- és födémszigetelés, pincék utólagos vízszigetelése, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés. A támogatott személyek köre: Jellemzően olyan családi együttélési formák támogatása, amelyben már vagy megjelent, vagy potenciálisan jelen van a gyermek vállalása. Az önkormányzatok célja a lakáscélú támogatásokkal a település lélekszámának növelése, az intézményhálózat fenntarthatóságának biztosítása, valamint a helyi kötődésű fiatalok elvándorlásának megakadályozása. Számos önkormányzati rendelet követi a központi jogszabályok megoldását és átveszi a 40 évet, mint életkori korlátot. Rászorultsági feltételek: Az egy főre jutó nettó jövedelem, mint feltétel szinte valamennyi önkormányzati rendeletben szerepel, mértéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének %-a közé esik. Kizáró okok rendszere: Számos önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutás támogatását preferálja, azaz olyanokat kíván támogatni, akiknek még nem volt és jelenleg sincs lakástulajdona. Más esetben a további ingatlan tulajdon, illetve fennálló bérleti jogviszony szerepel kizáró okként. Szinte valamennyi támogatási formánál szerepel, hogy csak egyszer adható. A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön szerepel a rendeletekben támogatási formaként. A támogatás összege: Számos önkormányzat a támogatás maximális összegét szabályozza rendeletében, melyek kiegészülnek a mérlegelési szempontokkal. A támogatás biztosítékai: A dologi biztosítékok körében szinte valamennyi önkormányzati rendelet tartalmazza a kamatmentes kölcsönt biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését. Számos önkormányzati rendelet előírja, hogy az igénylő és a vele közös háztartásban élők legalább olyan összegű letiltható jövedelemmel képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 4

5 rendelkezzenek, melynek 33 %-a több, mint a részére nyújtott kölcsön egy havi törlesztő részlete. Ennek hiányában kezesi felelősségvállaló nyilatkozat csatolása szükséges. A támogatási kérelem mellékletei: A támogatás megállapításának számos esetben feltétele a kiviteli tervek csatolása, szakember által készített költségvetés. Továbbá előfordul az önerő meghatározott részének igazolása is. 3.) Jelenlegi helyzet: január 1-jei nyitóegyenleg: ,- Ft évi befizetés: ,- Ft évi záróegyenleg: ,- Ft - ebből hátralék: ,- Ft. A január 1-jei 14 darab szerződésből 2 darab lejárt, azaz a kölcsön összege visszafizetésre került és 2 olyan szerződés van, melynél a támogatott személy nem tesz eleget részletfizetési kötelezettségének. A helyi rendelet kiegészítéséhez meghatározandó szempontok: 1. Támogatottak körének meghatározása. A jelenleg hatályos rendelet csak jövedelemkorlátot tartalmaz, melynek mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosa, azaz ,- Ft. Megítélésem szerint további feltételek meghatározása indokolt; 2. Lakásfelújítás fogalmának pontos definiálása, figyelemmel az 1. pontban idézett jogszabályi rendelkezésekre; 3. A támogatás összegének meghatározása, mivel nem indokolt a lakásszerzéshez meghatározott mérték fenntartása. 4. Visszafizetés időtartama, nem indokolt egy alacsonyabb összegű támogatásnál öt éves futamidőt biztosítani. 5. Biztosítékok rendszere. A jelzálogjog bejegyzése önmagában nem elegendő, néhány százezer forintos támogatásnál nem is nyújt kellő biztosítékot. 6. Kérelem mellékleteinek előírása, pl.: önerő igazolása, szakember által készített költségvetés, hatósági engedélyek bizonyos felújítási munkáknál stb. képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 5

6 A lakáskorszerűsítés állami támogatása: október 1-től forint alapú támogatott hitelt lehet igényelni a meglévő ingatlanok korszerűsítésére. A feltételek a következők: Kik jogosultak a támogatott hitel igénybevételére? A nagykorú támogatott személyek, akik nem rendelkeznek másik államilag támogatott lakásépítési, -vásárlási, -bővítési, korszerűsítési célú kölcsönnel, vagy ha igen, akkor azt 360 napon belül visszafizetik. Milyen tulajdonra vonatkozó korlátoknak kell megfelelni? Az igénylo knek a korszeru sítendo lakás kivételével nem lehet lakástulajdonuk, állandó használati joguk. Nincs önkormányzati, vagy szolgálati, munkakörhöz kötött lakásra vonatkozó bérleti jogviszonyuk. Nincs lízingelt lakásuk. Mikor lehet igényelni a támogatott kölcsönt? Ha a korszeru sítési munkák még nem fejezo dtek be. Milyen értékű ingatlan korszerűsítése lehet a hitel célja? Nincs határ Mekkora tulajdoni hányaddal kell rendelkezni a hitelcél szerinti ingatlanban? Az igénylo knek legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a hitelcél szerinti ingatlanban. Mekkora lehet a kölcsön felső határa? Max. 5 millió forint,de nem haladhatja meg az igénylo és családtagok együttes tulajdoni hányadával arányos építési, korszerűsítési költségeket, vételárat Mekkora összegro l kell számlát bemutatni? Az elfogadott költségvetés 70 %- áról Mi minősül lakáskorszerűsítésnek? A lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése. Fürdőszoba kialakítása olyan lakásban, ahol eddig még nem volt ilyen helyiség Központi fűtés kialakítása, vagy a meglévő cseréje, beleértve pl. a napenergia alkalmazását Az épület szigetelése, (hő-, hangszigetelés illetve vízszigetelési munkálatok képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 6

7 Külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra történő cseréje Tetőcsere, felújítása, szigetelése A korszerűsítés részeként tekinthető a munkálatokhoz kapcsolódó helyreállítási munkálatok költsége is, ami a korszerűsítés közvetlen költségeinek legfeljebb 70%-a lehet. Mekkora a kamattámogatás mértéke? A kamattámogatás mértéke korszerűsítés esetén a jogszabályban definiált állampapírhozam 40%-a. Igényelhető a támogatott hitel mellé Lakástakarékpénztái megtakarítás is? Igen, és a betétben elhelyezett összegek mellé állami támogatás is igényelhető, ami a betétben elhelyezett összeg 30 %-a, de legfeljebb évi 72 ezer forint. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat fontolja meg, amennyiben szükségesnek tartja a lakáshoz jutás helyi támogatási rendszerének átalakítását, akkor a rendelet-tervezet elkészítéséhez szükséges támpontokat határozzon meg az alábbi határozat tervezet alapján: /2010. (..) sz. Képviselő-testületi határozat Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáshoz jutás helyi támogatási rendjének meghatározása során az alábbiakat kívánja szem előtt tartani: A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő soros testületi ülésre nyújtson be a fenti koncepciónak megfelelő rendelet tervezetet. Felelős: dr. Mészáros Erzsébet jegyző Határidő: június 24. Kardoskút, április 21. / dr. Mészáros Erzsébet / jegyző képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 7

8 képviselői indítvány tárgyában készült elemzés. oldal 8

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A MÁV-START Zrt. munkavállalói a VBKJ elemeként vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vehetnek igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(VII.10.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályairól Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben