Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke"

Átírás

1

2 Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett a hypertonológia licenc vizsga lehetősége. Korszakváltást jelent Társaságunk életében az a tény is, hogy rendszeres évi kongresszusunkat december helyett szeptemberben rendezzük. Nem csak az időpont módosul, változik a helyszín is: Idén először hagyományteremtő módon- Budapest helyett vidéki nagyvárosban rendezzük évi szeptemberi kongresszusunk helyszíne a Balaton-part legnagyobb városa: Siófok. Megszervezésre kerül az évek óta nagy érdeklődéssel övezett Nemzetközi Továbbképző Kurzusunk is, melyet a Kongresszus helyszínén azt követően rendezünk. Ezen neves hazai és külföldi előadóktól naprakész ismereteket szerezhetünk a hypertonológia világából a legújabb kutatási eredményektől a mindennapokban hasznosítható praktikus tanácsokig. A kurzus és maga a Kongresszus is szintentartó továbbképzésnek és a hypertonológia licenchez szükséges előkészítő tanfolyamnak minősül. A Tudományos Kongresszus témája sem szűkebb körű. Felöleli a kórélettani alapokat, a szervkárosodások és társbetegségek kialakulását és kezelését, terápiás lehetőségeket, és érinti a hypertonológia határterületeit is. Szeretettel várjuk résztvevőként kongresszusunkra a hypertonia iránt érdeklődő kollegákat, dolgozzanak akár az alap-, akár a szakellátásban, de szívesen látott vendégek a téma iránt érdeklődő rezidensek, orvostanhallgatók és szakdolgozók is. Bízunk benne, hogy idei, korszakváltó Kongresszusunk is sikeres lesz és találkozhatunk Önökkel a Balaton-part legnagyobb városában, Siófokon szeptember e között. Budapest, július Szívélyes üdvözlettel: Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. az MHT elnöke az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Kongresszusának titkára

3 A kongresszus elnöke: Dr. Finta P. Ervin Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, VIP 1 profil 1115 Budapest Tétényi út A Továbbképző Kurzus elnökei: Prof. Dr. Kiss István Semmelweis Egyetem ÁOK, Geriátriai Tanszéki Csoport; Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, N e p h r o l o -H g i y a p e r t o n i a P r o é f s i l B. B r a u n A v i t u m s z 1.. D i a l í z i s k ö z p o n t 1115 Budapest Tétényi út Prof. Dr. Farsang Csaba Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, A n y a g c s e r e K ö z p o n t B u d a p e s t T é t é n y i ú t E-m a i l h : u n g h y t-on l in e.h u A kongresszus titkára: Dr. Légrády Péter S Z T E Á O K I. s z. B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a 6721 Szeged, Korányi fasor Tudományos Bizottság: Elnök: Prof. Dr. Rosivall László Tagok: Prof. Dr. Ábrahám György Prof. Dr. Nagy Judit Dr. habil. Páll Dénes Dr. Szegedi János Dr. Tislér András A Magyar Hypertonia Társaság Vezetősége Dr. Alföldi Sándor Prof. Dr. Ábrahám György Dr. habil. Barna István, Budapesti titkár Dr. Benczúr Béla Dr. Dudás Mihály Prof. Dr. de Châtel Rudolf, Tiszteletbeli elnök Dr. Farkas Katalin, Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke Prof. Dr. Farsang Csaba, Örökös tiszteletbeli elnök Dr. Ferenczi Sándor Dr. Finta Ervin, pénztáros Dr. Herczeg Béla Prof. Dr. Járai Zoltán, főtitkár Dr. Jenei Zoltán Prof. Dr. Kékes Ede, ellenőr Dr. Kiss Attila Prof. Dr. Kiss István, elnök Prof. Dr. Koller Ákos Dr. Kolossváry Endre Dr. Kovács Tibor Dr. Kováts László Dr. Kulcsár Imre Dr. Légrády Péter, Ifjúsági titkár Dr. Matoltsy András Prof. Dr. Nagy Judit Dr. habil. Páll Dénes, Vidéki titkár Dr. Poór Ferenc Prof. Dr. Préda István Prof. Dr. Reusz György Prof. Dr. Rosivall László, Tudományos Bizottság elnöke Prof. Dr. Sonkodi Sándor Dr. Szabó László Dr. Szegedi János, elnökhelyettes Prof. Dr. Székács Béla, Oktatási Bizottság elnöke Dr. Tamás Ferenc, jegyző Dr. Tislér András Prof. Dr. Túri Sándor Dr. Vályi Péter, Számvizsgáló Bizottság elnöke Dr. Várbíró Szabolcs

4 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XXII. KONGRESSZUSA Hotel Azúr 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c szeptember SZAKMAI FŐTÉMÁK: I. Új hypertonia irányelvek II. Otthoni vérnyomásmérés III. Vérnyomás variabilitás IV. Quo vadis vérnyomás monitorozás V. Hypertonia és határterületei VI. Terhesség és hypertonia ELŐADÁS BEJELENTÉS 1. T ECH NI K AI ÚT MUT ATÓ A z e l ő a d á s h o z s zá m í t óg é pe t, pr o j e c t o r t b i z t o s í t un k, a z t P o w e rp o in t p r o g ra m b a n k é r j ü k e l ké s z ít e ni. Több szerző esetén kérjük, húzza alá az előadó nevét! E r e d e t i k u t a t á s o k a t t a r t a l m a z ó a b s z t r a k t a z a l á b b i a k s ze r i n t t a g o l ó d j é k : e l ő z m é n y ; h i p o t é z i s ; a l k a l m a z o t t módszerek, kísérleti csoportok ; statisztikailag értékelt eredmények ; következtetés. 2. T ART ALMI ÚT MUT ATÓ A cím rövid, az absztrakt tartalmát kifejező legyen. Ö s s ze f o g l a l ó e s e t é n : a f e l ve t e tt l e g f ő b b k é r d é s e ke t é s a l e g fo n t o s a b b m e g á ll a p í t á s o ka t, i l le tv e a z o k általános jelentőségét írja meg. Az absztrakt tartalmazhat táblázatot, de képeket nem. M a g y a r á z a t n é l k ü l i r ö v i d í t é s e k c s a k a b b a n a z e s e t b e n e l f o g a d h a t ó a k, h a a z o k a z á l t a l á n o s t a n k ö n y v b e n is használatosak (pl. EKG, GFR, EM ). Helyesírás az MTA ajánlása szerint. 3. B EKÜL DÉS Az előadások bejelentése ez évben is kizárólag -l on i n e t ö r t é n i k a z M H T W -r e nd b s z e ré n ke r e s z tü l. C s a k a W e b-re n d s ze rb e n e l é rh e t ő o n-l i n e ű r l a p o n k e r e s z t ü l b e j e l e n t e t t e l ő a d á s o k k e r ü l n e k a T u d o m á n y o s Bizottság általelbírálásra. Minden őadás el összefoglalójának beküldése kötelező! A n e m M H T t a go k n a k is b i z t o s í tj a a T á rs a s á g a z e l ő a dá s be j e l e nté sé n e k l e he t ő s é g é t, e r r ő l b ő ve bb e n a W e b -r e n d s z e r b e n t á j é k o z ó d h a t. A K o n g r e s s z u s i S z e r v e z ő I r o d a s e g í t s é g e t n y ú j t a -l z i n o e n r e g isztrációhoz és az absztrakt beküldéshez. B e k ü l d é s i h a t á r 2 i 0 d 1 ő 4.a : u g u s z t u s 1. A z e z u t á n b e é r k e z e t t a b s z t r a k t o k a t n e m f o g a d j u k e l. A honlap elérhetősége :www. hypertension. hu

5 A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIII. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSSOROZATA Siófok, szeptember 27. A N e m z e t k ö z i E l ő a d s á o s r o z a t a H y p e r t o n o logus k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő k s z á m á r a K ö t e l e z ő S z i n t e n t a r t ó t a n f o l y a m H, y p e r t o n o l o g u s j e l ö l t e k s z á m á r a k ö t e l e z ő t o v á b S b za k é ko p z r é vo s. so k részére s z a b a d o n v á l a s z t o t t e g y e t e m i t a n f o l y a akkreditált m k é n t továbbképzés. ELŐZETES PROGRAM BEVEZETŐ Prof. Dr. Farsang Csaba, Prof. Dr. Kiss István A HYPERTONIA PATHOPHYSIOLOGIÁJÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI HYPERTONIA ÉS MIKROCIRKULÁCIÓ A HYPERTONIA EPIDEMIOLOGIÁJA Szünet A HYPERTONIÁS BETEG KOCKÁZATÉRTÉKELÉSE MÉRÉSI-BECSLÉSI MÓDSZEREK HYPERTONIA BETEGSÉGBEN A HYPERTONIA NEM GYÓGYSZERES KEZELÉSE A HYPERTONIA GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK ALAPJAI ENDOKRIN HYPERTONIA HYPERTONIA ÉS METABOLIKUS SZINDRÓMA Szünet TERHESSÉG ÉS HYPERTONIA HYPERTONIA SERDÜLŐKORBAN HYPERTONIA IDŐSKORBAN Ebédszünet HYPERTONIA ÉS STROKE HYPERTONIA ÉS SZÍVBETEGSÉG HYPERTONIA ÉS DIABETES MELLITUS Szünet HYPERTONIA ÉS DEPRESSZIÓ HYPERTONIA ÉS PERIFÉRIÁS ÉRBETEGSÉG HYPERTONIA ÉS KRÓNIKUS VESEBETEGSÉG REZISZTENS HYPERTONIA

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A KONGRESSZUS és a KURZUS IDŐPONTJA: szeptember HELYSZÍNE: Hotel Azúr 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/c HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ: szeptember ig szeptember ig LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK: augusztus augusztus szeptember 15. Absztrakt beküldési határidő Kedvezményes fizetési határidő Szállás lemondási határidő R é s z v é t e l l e m o n d á s i h a t á r i d ő On-line jelentkezési határidő JELENTKEZÉS 1. A K o n g r e s s z u s r a v a l ó j e l e n t k e z é s ( r e g i s z t r á c i ó ), a s z á l l á s m e g r e n d a e z l é s M e H T h o n l a pj á nk e r e s z t ü l, elektronikus úton is lehetséges!azon-l i n e l e j n e t k e z é s r e2014. szeptember 15 -i g v a n l e h e t ő s é g! 2. S z p o n z o r á l t r é s z v é t e k l i : z á r ó l a g a k ö l t s é g v á l l a l ó r é í s r z á é s r b ő a l n m e g e r ő s í t e t t j e l e n t k e z é s e k e t t u d j u k f i g y e l e m b e v e A n n költségvállalási i! nyilatkozatról a jelentkező köteles gondoskodni! 3. Természetbeni juttatások: A részvételi díj étkezést is tartalmaz (nyitófogadás), amely természetbeni juttatásnak minősül. A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a részvételi díjat kifizető felet terheli. A szervezőiroda a vonatkozó törvény szerint a számlán a részvételi díjat megbontva, közvetített étkezésként, illetve regisztrációs díjként tünteti fel. 4. Felelősség- és egyéb biztosítás A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmaznak baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

7 TÁRSASÁGI PROGRAMOK Nyitóvacsora: szeptember 25., Helyszín: Hote l Azú r (A regisztrációs díj tartalmazza.) Gála Vacsora: szeptember 26., Helyszín: Hote l Azú r (Részvétel a jelentkezési lapon megadott feltételek szerint.) RÉSZVÉTELI DÍJ: (az árak tartalmazzák az ÁFA-t) Az MHT tagjának az tekinthető, aki augusztus 31-ig rendezte a évi tagdíját! Kategóriák ig ig után és a befizetve befizetve helyszínen befizetve Továbbképző Előadássorozat Ft Ft Ft MHT XXII. Kongresszusa MHT tag: Ft Ft Ft Nem tag: Ft Ft Ft Szakdolgozó Ft Ft Ft Nyugdíjas MHT tag: Térítésmentes Nappali egyetemi-és PhD hallgató Térítésmentes Napijegy MHT tag: Ft Ft Ft Napijegy Nem tag: Ft Ft Ft Napijegy Szakdolgozó: Ft Ft Ft Kísérő: Ft Ft Ft Ebéd: Ft/alk. (büfé, a z á r t a r t a l m a z z a a z -t Á F ) Á Gála vacsora szeptember 26.: Ft/fő ( a z á rt a r t a l m a z z a a z Á F Á-t ) RÉSZVÉTELI DÍJAK TARTALMA: Továbbképző Előadássorozat díja tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a névkitűzőt, kávészünetet, valamint a Továbbképző Kurzusra vonatkozó pontszerző igazolást. Kongresszusi teljes részvételi díj tartalmazza a Kongresszus tudományos programjain való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését, a programfüzetet, a névkitűzőt, a nyitóvacsorára szóló meghívót. Tartalmazza továbbá a Kongresszusra vonatkozó pontszerző igazolást. A napijegy tartalmazza a megjelölt napon, a tudományos programon való részvételt, a kongresszushoz kapcsolódó kiállítás megtekintését, programfüzetet, a névkitűzőt. Nyugdíjas MHT tag valamint Nappali egyetemi hallgató, PhD hallgató ingyenes részvétele a tudományos programokon való részvételre vonatkozik, tartalmazza továbbá a névkitűzőt, programfüzetet és a kiállítás megtekintését. A hallgatói jogviszony igazolása szükséges! A kísérői részvételi díj tartalmazza a nyitóvacsorán való részvételt.

8 SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Hotel Azúr Wellness és Konferencia Szálloda****, Hotel Azúr****Prémium H-8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e k é n t s z o l g á l ó, m e d i t e r r á n s t í l u s ú s z á l l o d -r a é g a i ó B a l a t o n l e g n a g y o b b 4 c s i l l a g o s s z á l l o d á j a n f e é r s e n c k i o a- w e l l n e s s k o m p l e x u m a, a m e l y e g y k ö z v e t l e n v í z p a r t i n a g y k i t e r j e d é s ű k e r t b e n h e l y e z k e d i k e l. S z o b á k f e l sz e re lt sé ge (2 0 0 s z o b a ) :M i n d e n s z o b a b a l k o n o s, T -v V e l é s m o z i c s a t o r n á k k a l, t e l e f o n n a l, -F W i i n t e -c r s n a e t l t a k o z á s s a l, s z é f f e l, h a j s z á r í t ó, v a l g y ó g y m a t r a c o s á g y a k k a l, m i n i b á r r a l é s l é g k o n d i c i o n á l ó v a l f e l s z e r l e l a t k. o s A z t á l y o k ( 1 5 d a r a b ) n a p p a l i v a l é s h á l ó s z o b á v a l r e n d e l k e z ő l a k ó e g y s é g e k, a m e l y e k b e n s a j á t p e z s g ő f ü r d ő é s s z a u n a i s h e l y e t k a p o t t. A s z á l l o d a k o m p l e x u m ú j e x k l u z í v, k ü l ö n l e g e s s z á r n ya a H o t e l A z ú r * * * * P r é, m i a u m e l y b e P n r é m i u m S t a n d a r dt í p u s ú s z o b á k á l l n a k a v e n d é g e k r e n d e l k e z é s r e. A P r é m i u é m p ü l e t r é s z b e n l a k ó v e n d é g e k H o a t e l A z ú r * * * * P r é m i u m k S ü P l A ö n l e g e s s z o l g á l t a t á s a i t i s i g é n y b e v e h e t i k. A p a r k r a n é z ő b a l k o n o s P r é m iu m S t an d a rd sz o b á k f e l s z e r e l t s é g e 20 ( s z o b a ) :t á g a s, e l e g á n s b e r e n d e z é s, n a g y m é r e t ű f r a n c i a á g y, f ü r d ő k á d a s, v a g y z u h a n y z ó s f ü r d ő s z o b a. M i n i b á r, t e l e f o n, i n t e r n e t e l é r h e t ő s é g, s z é f, é s s í k k é p e r n y ő s t e l e v í z i ó t a r t o z i k m é g a b e r e n d e z é A s h s e z o. b a á r a t a r t a l m a z z a a büféreggelit, a kávészüneteket, a zárt udvari parkoló használatát W e l. l n e s s s z o l g á l t a t á 1 s 0 o 0 k 0 : m 2 v í z f e l ü l e t e n k ü l s - ő é s b e l s ő é l m é n y m e d e n c é k t e, r m á l m e d e n c e á l l af ü r d ő z ő k r e n d e l k e z é s é r e, a m e l y e t f i n n s z a u n a, g ő z f ü r d ő, i l l a t k a m r a, s ó k a m r a é s K n e i -f p ü p r d ő t e s z él v e z e t e s e b b é. A t a r t ó z k o d á s i d e j é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k, a m e l y a w r e c e p c i ó n v e h e t ő á t. A v e n d é g e k n e k a w k e ö l z l p n o e n s t s h a s z n á l a t á r a t á v o z á s n a p j á n i 0 0 g v a n j o g o s u l t s á g u k. S z á l l o d a i k i j e l e n t k e z é s u t á n p ó t d í j e l l e n é b e n h a s z n á l h n a e t s ó s a s k z o a l g á w l e t a l t l á s o k. S z á l l o d a i s z o l g á l t a é t á t e s r o e k m :, d r i n k b á r, s n a c k & b o w l i b n á g r, f i t n e s s t e r e mt é r í t é s e l l e n é b e n i g é n y b e v e h e t ő s z o l g á l t a t á s o k a : r c- é s t e s t k e z e l é s e k, m a s s z á z s, f o d r á s z a t, k o z m e t i k a,m a n i k ű r, p e d i k ű r,k ü l- é s b e l t é r i s p o r t o l á s i l e h et ő s é g e k ( t e n i s z p á l y a b é r l é s, k e r é k p á r k ö l c s ö n z é s ), b o w l i n g, b i l l i á r d. B e je le n tke z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é s : óráig, amennyiben a vendégek óráig nem hagyják el a szobákat ú g y a s z á l l o d a j o g o s u l t a m i n d e n k o r i p o r t a i á -át r 5 0 pótdíjként % felszámítani. Vértes Konferencia és Wellness Hotel**** H-8600 Siófok, Batthyány u. 24. A s z á l l o d a S i ó f o k k ö z p o n t j á b a n, h a n g u l a t o s, p l a t á n f á k k a l ö v e z e t t s é t á n y o n, a v á r o s i vasút és busz pályaudvarok közelében helyezkedik el. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 2 5 a ) s :a z o b b a r á t s á g o s h a n g u l a t ú e r k é l y e s s z o b á k l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, L C D -v e l, t v m i n i b á r r a l, t e l e f o n n a l, a z u h a n y z ó s f ü r d ő s z o b á k h a j s z á r í t ó v a l f e l s z e r e l t e k. A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k. W e l l n e s s s z o l g á l t a t A á s o wellness k : centerben beltéri med n c e, s z a u n a v i l á g, g ő z k a b i n, j é g k ú t, p e z s g ő f ü r d ő, f i t n e s s t e r e m, s e g í t i a f e l f r i s s ü l é s t é s a z e l l a z u l á s t. S z á l l o d a i s z o l g á l t a t á s o k é : t t e r e m, d r i n k b á r, k á v é z ó, k o k t é l t e r a s z. T é r í t é s e l l e n é b e n i g é n y b e v e h e t ő s z o l g á l s z t o a l t á r s i u o m k :, m a s s z á z s, s ó k a m r a, f o d r á s z a t, m a n i k ű r, p e d i k ű r. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 1 0 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e g. P a r k o l á s :i n g y e n e s a s z á l l o d a z á r t p a r k o l ó j á b a n. B e je le n tke z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 1 s : ó r á i g.

9 Hotel Yacht Club H-8600 Siófok, Vitorlás u. 14. A s z á l l o d a k ö z v e t l e n ü l a v í z p a r t o n a v i t o r l á s k i k ö t ő m e l l e t t h e l y e z k e d i k e l. A s z á l l o d a v e n d é g e i i n g y e n e s e n h a s z n á l h a t j á k a T ó p a r t i F ü r d ő h á z s z o l g á l t a t á s a i t ( 2 5 m é t e r e s ú s z ó m e d e n c e, b e l t é r i é s s z a b a d t é r i p e z s g ő f ü r d ő, f i n n é s f é n y t e r á p i á s b i o s z a u n a, i n f r a b k i n, f i t n e s s t e r Sz e m o b ) ák. fe ls z e re l t sé ge ( 2 0 s z o b a ) :a b a r á t s á g o s, o t t h o n o s s z o b á k t ö b b s é g e e r k é l y e s, l é g k o n d i c i o n á l ó v a l, t e l e f o n n a l, t e l e v í z i ó v a l, i n g y e n e s i n t e r n e t c s a t l a k o z á s s a l f e l s z e r e l t e k. A v e n d é g e k r é s z é r e f ü r d ő k ö p e n y t b i z t o s í t a n a k. S z á l l o d s a z i o l g á l t a t á s o k :é t t e r e m, b á r, k l u b s z o b a T. é r í t é s e l l e n é b e n i g é n y b e v e h e t ő s z o l g á l t a t á s o s k z : o l á r i u m, m a s s z á z s, s p - a é s w e l l n e s s s z o l g á l t a t á s o k. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 5 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e P g a. r k o l á s : a s z á l l o d a e l ő t t i n g y e n e s e n l e h e t p a r k o l n i.b e j e l e n t k e z é s : ó r á t K ó i l j. e l e n t k e z é 10. s : 0 0 ó r á i g. Hotel Móló*** H-8600 Siófok, Vitorlás u. 16. A H o t e l M ó l ó k ö z v e t l e n ü l a v í z p a r t o n, a s i ó f o k i v i t o r l á s k i k ö t ő s z o m s z é d s á g á b a n, h a n g u l a t o s k ö r n y e z e t b e n h e l y e z k e d i k e l. S z o b á k f e l s z e r e l t s é g e ( 2 5 a s ) z :az o b erkélyes szobákban, TV, hűtőszekrény, telefon, -F Wi i i n t e r n e t t a l á l h,a a t ó zuhanyzós fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. Szállodai szolgáltatások étterem, : drinkbár, szép fekvésű saját strand, a vendégek a Hotel Y a c h t C l u b T ó p a r t i F ü r d ő h á z á n a w k e l l n e s s r é s z l e g é t t é r í t é s m e n t e s e n h a s z n á l h a t j á k. A k o n g r e s s z u s h e l y s z í n e 5 p e r c e s s é t á v a l k ö z e l í t h e t ő m e g. T é r í t é s e l l e n é b e n i g é n y b e v e h e t ő s z o l g á s l z o t a l á t r á i s u o m k :, m a s s z á z s, - s p é a s w e l l n e s s s z o l g á l t a t, á s o k k ü l t é r i ( m e l e g viz e s ) j a k u z. z i P a r k o l á s : a s z á l l o d a e l ő t t i s o r o m p ó v a l l e z á r t p a r k o l ó b a n i Be n g je y e le n e t s ke. z é s : ó r á t ó l. K i j e l e n t k e z é 1 s : ó r á i g. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK INFORMÁCIÓK AZ ÉTKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN Ebéd A regisztrációs lapon kiajánlott ebéd a szálloda éttermében egy szűkített választékú büfé, ital nélkül. Azoknak, akik nem kívánják igénybe venni, javasoljuk a szálloda pizzériáját, ahol salátákat, pizzákat, gyors ételeket tudnak fogyasztani, a la carte. Vacsorák Nyitó vacsora: a részvételi díj tartalmazza Bankett: opcionális, a jelentkezési feltételeknél leírtak szerint A KONGRESSZUS HELYSZÍNÉNEK MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a weblapon indulás előtt ellenőrizzék) szeptember 24. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 7.30 Déli Pu gyors június 22. (Siófok Budapest) Indulás Érkezés Menetidő Vonat Déli Pu IC Déli Pu gyors

10 Megközelítés autóval: Budapest felől: Az M7-es autópálya 65-ös út Siófok centrum Vilma utca Vitorlás utca Erkel Ferenc u. 2. (Hotel Azúr) Budapestről az érkezés forgalomtól függően 1 óra. Nagykanizsa felől: Az M7-es autópálya vagy a 7-es számú főúton. Szekszárd (Tamási) felől: A 65-ös számú főúton. A kongresszus szervezője: 1052 Budapest, Kígyó u. 4-6., Levélcím: 1243 Budapest, Pf.: 553. Tel: , Fax: ; Internet: Szervező: Szalma Márta Tel: Regisztráció: Veres Gabriella Tel: Szállásinformáció: Szepesi Gizella Tel: TÉRKÉP A KIAJÁNLOTT SZÁLLÁSHELYEKKEL:

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter az MHT XXII. Kongresszusának elnöke Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014-es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr!

Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! Budapest, 2013. december 4-7. Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! Betegségem, a hipertónia, nem tartozik sem a túl problémátlan, sem a túl sűrű fátyollal fedett betegségek közé... Legjellemzőbb tulajdonsága

Részletesebben

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter

Dr. Finta P. Ervin Prof. Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A Magyar Hypertonia Társaság életében a 2014 es év igazi korszakváltást jelent. Sok éves munka eredményeként államilag elfogadottá vált a hypertonológia képzettség és megszületett

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

Tisztelt Kolleganők és Kollegák!

Tisztelt Kolleganők és Kollegák! Tisztelt Kolleganők és Kollegák! Az 1993-ban megalakult Magyar Hypertonia Társaság (MHT) jubileumi, XX. kongresszusát 2012. december 10 12 között, az ünnepi összejövetelünknek megfelelő méltó helyen, a

Részletesebben

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke

Budapest, 2009. június. Kurzus elnöke, és az MHT XVII. Kongresszusának társelnöke Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Ha december - akkor hypertonia kongresszus! A magyar orvosok közül nagyon sokan így szokták meg az elmúlt több, mint másfél évtizedben, és az évek során szinte töretlenül

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA. Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XV. KONGRESSZUSA és VI. NEMZETKÖZI TOVÁBBKÉPZŐ KURZUSA Budapest, 2007. december 5 8. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganők és Kollegák! A magasvérnyomás betegség a keringési betegségek

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

Tisztelt Kolleganõk és Kollégák!

Tisztelt Kolleganõk és Kollégák! Tisztelt Kolleganõk és Kollégák! A Magyar Hypertonia Társaság XVI. Kongresszusa, mely a Társaság most már VII. Nemzetközi Továbbképzõ Kurzusával kezdõdik a hazai orvostársadalom kiemelkedõ eseménye és

Részletesebben

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ:

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ: TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és

Részletesebben

Tisztelt Kolleganők és Kollégák!

Tisztelt Kolleganők és Kollégák! Tisztelt Kolleganők és Kollégák! A Magyar Hypertonia Társaság XIX. Kongresszusa, és X. Nemzetközi Továbbképző Kurzusa nemcsak a hazai orvostársadalom számára igen fontos évente ismétlődő összejövetel,

Részletesebben

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó

Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA. Pécs, 2014. június 5 7. Meghívó Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. KONGRESSZUSA Pécs, 2014. június 5 7. 2 0 1 3. á p r i l i s 2 4 2 7. Meghívó MAGYAR Endokrinológiai és anyagcsere TÁRSASÁG XXV. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

Heim Pál Gyermekkórház

Heim Pál Gyermekkórház K e d v e s K o l l é g á k! S z e r e t e t t e l v á r u n k m i n d e n g y e r m e k p u l m k é r d é s e i i r ődő á n g t y e é r m d e k o l r v o s t a őg G y e ó r g m y á e s k z t S z e k c

Részletesebben

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség.

Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. MEGHÍVÓ Tisztelt Kolleganõk és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Akeringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezõje a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Bár az utóbbi évek során hazánkban is biztató jelek mutatkoznak a kardiovaszkuláris betegségek okozta halálozás csökkentésének terén, e területen a statisztikai

Részletesebben

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki.

A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A Magyar Szemorvostársaság Elnöksége a 2013- ban 150 éves Szemészet újság tiszteletére történeti pályázatot ír ki. A pályázatra a Szemészet újság történetének bármilyen vonatkozásáról (pl. fontosabb periódusokról,

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17.

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2013. ÉVI NAGYGYŰLÉSE 2013. november 15-17. Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! A M a g y a r B a l n e o l ó g i a i E g y e s ü l e t e z é v i N a g y g y ű l é s é t Mezőkövesden rendezzük meg 2013. november -1 15 7. k ö z ö t t. S z e r e t

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16.

MEGHÍVÓ. Időpont: 2015. május 14-16. MEGHÍVÓ A Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG XXIII. KONGRESSZUSÁRA, mely 2015-ben Budapesten kerül megrendezésre. Időpont: 2015. május

Részletesebben

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIV. KOGRESSZUSA Budapest, 2006. december 6 9. MEGHÍVÓ. Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim!

MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG XIV. KOGRESSZUSA Budapest, 2006. december 6 9. MEGHÍVÓ. Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kolleganők és Kollegák, Hölgyeim és Uraim! A keringési betegségek leggyakoribb kockázati tényezője a magasvérnyomás-betegség. Az agyi érbetegség 72%-ában, koszorúér-betegség 58%-ában hypertonia

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Tisztelt Kolléganők, Tisztelt Kollégák! Ez évben nekem jutott a megtiszteltetés, hogy idei éves rendezvényünk elnökeként meghívhassam Önöket társaságunk Vezetősége nevében XXIII. őszi Kongresszusunkra.

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Tulip Inn Budapest Millennium Budapest, Üllői út

SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. Tulip Inn Budapest Millennium Budapest, Üllői út SZÁLLÁS INFORMÁCIÓ: Hotel Mercure Budapest Korona 1053 Budapest, Kecskeméti u. 14. A szálloda a város szívében, a Nemzeti Múzeummal szemben található. A kongresszus helyszíne az M3 kék metróval közelíthető

Részletesebben

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011.

FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK AESCULAP MESTERKURZUSA 2011. A Magyar Hypertonia Társaság szakmai továbbképző rendezvénye családorvos, belgyógyász, kardiológus, nephrologus, rezidens és PhD. kollégák számára A Kurzus elnöke: Dr. Légrády Péter SZTE ÁOK I. Sz. Belgyógyászati

Részletesebben

Dr. Ábrahám György Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár, a SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága elnöke

Dr. Ábrahám György Dr. Kiss István Dr. Légrády Péter Ph.D. tanszékvezető egyetemi tanár, a SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága elnöke TISZTELETTEL MEGHÍVJUK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és Hypertonia

Részletesebben

Siófok megközelíthetősége

Siófok megközelíthetősége Siófok megközelíthetősége Megközelítés vonattal (kérjük a menetrendet a www.elvira.hu weblapon indulás előtt ellenőrizzék) 2012.október 4. (Budapest Siófok) Indulás Érkezés Menetidő Vonat 06.15 Keleti

Részletesebben

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program

UPDATE 2013 Szervező Intézmény. Kedves Kolléganők és Kollégák! Tudományos Szervezők. Előzetes program Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2013 Szervező Intézmény A Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája az idei évtől új, kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamot rendez,

Részletesebben

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó

MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA. Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Szeged, 2015. október 16-17. meghívó MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONGRESSZUSA Tisztelt

Részletesebben

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő

2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád. Értesítő 2014. november 21-22., Thermal Hotel Visegrád Értesítő Kedves Kolléganők és Kollégák! UPDATE 2014 Szervező intézmény A tavalyi rendezvény sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 46. Tudományos Ülés és Továbbképzés Gyopárosfürdő, Alföld Gyöngye Konferenciaközpont 2015. április 24-25. 1 Kedves Kollégák, Tisztelt Résztvevők!

Részletesebben

FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II.

FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II. FIATALIATAL HYPERTONOLÓGUSOK IV. FÓRUMAÓRUMA IV. F Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2008. szeptember 12-14. II. ÉRTESÍTÕ Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga, kedves Barátunk!

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A 2014. 17. M E G H Í V Ó

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A 2014. 17. M E G H Í V Ó M E G H Í V Ó A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2014. május 17-én 09.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Danubius Hotel

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés

Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés MEGHÍVÓ Magyar Belgyógyász Társaság Dél-magyarországi Decentrum 45. Tudományos Ülés és Továbbképzés Makó, Korona Étterem és Konferencia-Központ 2014. március 28-29. 1 Tisztelt Kollégák! Idén 45. alkalommal

Részletesebben

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7.

AZ ORVOSI HETILAP - MARKUSOVSZKY LAJOS ALAPÍTVÁNY I. INTERDISZCIPLINÁRIS KONGRESSZUSA - A MINDENNAPOK GYAKORLATA Siófok, 2005. május 5-7. Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! Õszinte tisztelettel köszöntöm a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma és az Orvosi Hetilap Szerkesztõbizottsága nevében az I. Interdiszciplináris Kongresszus valamennyi

Részletesebben

Kedves Kollégák! Az idei Nagygyűlés címe: A magyar nephrologia helyzete legújabb ismereteink és eredményeink

Kedves Kollégák! Az idei Nagygyűlés címe: A magyar nephrologia helyzete legújabb ismereteink és eredményeink Kedves Kollégák! Az idei Nagygyűlés címe: A magyar nephrologia helyzete legújabb ismereteink és eredményeink A célunk tehát kettős: 1. Bemutatni saját gyűjtött és becsült adatainkkal a magyarországi vesebeteg-ellátás

Részletesebben

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika)

Dr. Valkusz Zsuzsanna (SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Sz. Belgyógyászati Klinika) MEGHÍVÓ A Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait a MAGYAR ENDOKRINOLÓGIAI ÉS ANYAGCSERE TÁRSASÁG XXVI. JUBILEUMI KONGRESSZUSÁRA, amely 2016. május

Részletesebben

Kedves Kollégák! Minden érdeklődő kollégát várunk Siófokra! 2016. március 31.

Kedves Kollégák! Minden érdeklődő kollégát várunk Siófokra! 2016. március 31. Kedves Kollégák! A 2016-os, XXXIII. Nagygyűlés címe: Poláris nézetek a nephrologiában, melynek jegyében egy-egy tudományos kérdést, terápiás stratégiát eltérő szempontokra épülő előadás-párokkal szeretnénk

Részletesebben

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20.

KARDIABETOLÓGIA 2015. Tudományos ülés. emlékére MEGHÍVÓ. BAJA 2015. június 19 20. KARDIABETOLÓGIA 2015 Tudományos ülés Prof. Dr. de Chatel Rudolf emlékére MEGHÍVÓ BAJA 2015. június 19 20. Kardiabetológia 2015 Kedves Kollégák! Baja városa és gyógyítói régóta elkötelezettek a modern orvostudomány,

Részletesebben

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke

a XXXVI. MGGT Kongresszus elnöke T i s z t e l t K o l l é g á k, K e d v e s B a r á t a i n k! A z ő s z ü l ő t á r s a d a l m a k m u t a t ó i n a k t ü k r é b e n a - z s i e g k é e s r z s e é s g e s ö r e g e d é s h a n g

Részletesebben

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam

Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Belgyógyászati és endokrinológiai kötelező szintentartó továbbképző tanfolyam Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinika Tanterme 6720 Szeged, Korányi fasor 8-10. 2014. november 27-29. 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október

MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK. Pécs október MAGYAR HUMÁNGENETIKAI TÁRSASÁG XI. KONGRESSZUSA ÉS MÉHES KÁROLY NAPOK Pécs 2016. október 13-15. ELNÖKI KÖSZÖNTŐ Kedves Kolleganők és Kollegák! A Magyar Humángenetikai Társaság 2014-ben Budapesten tartott

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

MEGHÍVÓ. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye MEGHÍVÓ Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2013. szeptember 6-7. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12.

VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége. meghívó. első értesítés. Debrecen, 2013. október 10 október 12. VIII. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége meghívó első értesítés Debrecen, 2013. október 10 október 12. A Kenézy Kórház Nonprofit Kft. Belgyógyászati Osztálya és a Magyar Diabetes Társaság ezúton tisztelettel

Részletesebben

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10.

MAGYAR PERINATOLÓGIAI TÁRSASÁG. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. A Magyar Perinatológiai Társaság X. Kongresszusa 2011. október 21-22. Hotel Magyar Király Székesfehérvár, Fő u. 10. MEGHÍVÓ A Kongresszus fővédnöke: Dr. Szócska Miklós Egészségügyért Felelős Államtitkár

Részletesebben

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó

Elnök/President: Dr. Molnár Dénes. Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó Kedves Kollégák! Elnök/President: Dr. Molnár Dénes Főtitkár/Secretary General: Dr. Gárdos László M E G H Í V Ó MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSÉRE 2012. szeptember 06-08. Tapolca, Hotel

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk!

Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! Fiatal Hypertonologusok IV. Fóruma 2009. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében szeretettel meghívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő

Részletesebben

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ

Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ 2013 Fiatal Diabetológusok Fóruma Budapest, 2013. november 14-16. MEGHÍVÓ Fiatal Diabetológusok Fóruma Kedves Fiatal Kollégánk! Szeretettel várunk 2013. november 14-16-án a Budapesten megrendezésre kerülő

Részletesebben

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye

PROGRAM. Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából. Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye PROGRAM Aktuális kérdések és válaszok a diabetológiából Az MDT Családorvosi Munkacsoport regionális továbbképző rendezvénye Nyíregyháza, 2016. szeptember 2-3. Helyszín: Hotel Pagony**** 4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa Tisztelt Kollégák! A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának soron következő Őszi Tudományos Ülésére, a vezetőség és a rendező barátaink nevében tisztelettel meghívjuk. A

Részletesebben

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája

Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája Szeged, 2015. május 22-23. MÁSODIK ÉRTESÍTŐ KONFERENCIA FELHÍVÁS Egészségügyi Szakdolgozók Első Alapellátási Konferenciája címmel a Magyar Egészségügyi

Részletesebben

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap

VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap VI. Kelet-Magyarországi Diabétesz hétvége és IV. szegedi diabétesz nap Szeged, 2009. október 8 10. A Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika és a Magyar Diabetes Társaság tisztelettel meghívja

Részletesebben

III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II.

III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA. Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II. III. FIATAL HYPERTONOLÓGUSOK FÓRUMA Hunguest Hotel Béke Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10. 2007. szeptember 14-16. II. ÉRTESÍTÕ Tisztelt Kolléganõ, tisztelt Kolléga, kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia

Részletesebben

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE

VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE VII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABÉTESZ HÉTVÉGE meghívó ELSŐ ÉRTESÍTÉS SZOLNOK, 2011. SZEPTEMBER 29 OKTÓBER 1. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet és a Magyar Diabetes Társaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A rendezvény házigazdája: Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Belgyógyászati Osztálya Dr. Petró Gizella főorvos A szervező bizottság elnöke Tel.: +36/52-511 777 Email: petrogizi@gmail.com

Részletesebben

Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit októberben, Szegeden!

Társaságunk Nagygyűlésén való találkozás reményében, szeretettel várunk mindenkit októberben, Szegeden! Tisztelt Nephrologus Társaim! Tisztelt Munkatársaink! A Magyar Nephrologiai Társaság 2010. október 21-23. között tartja XXVII. Nagygyűlését a szegedi felújított Forrás Szállodában. Társaságunk mindig büszke

Részletesebben

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak!

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! A Magyar Atherosclerosis Társaság 2010. október 7-9. k ö z ö t t r e n d e z i X V I I I. k o n g r e s s z u s á t S o p r o n b a n, m e l y r e a Társaság

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január

JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, január JELENTKEZÉSI LAP A Magyar Pszichiátriai Társaság XXI. Vándorgyűlése Siófok, 2017. január 26-28. www.mptpszichiatria.hu/mpt2017 Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: Tensi Kft. 1023

Részletesebben

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG

MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG MAGYAR DIABETES TÁRSASÁG Háziorvosi Munkacsoport TERÁPIÁS MŰHELY Siófok, 2014. november 7-8. Partner Tájékoztató Tisztelt Partnerünk! A Magyar Diabetes Társaság Háziorvosi Munkacsoportja, a Vanderlich

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 - S 8 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2012; 5 (SUPPL. 3) S 1 CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG IX. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS INTERDISCIPLINÁRIS

Részletesebben

Tisztelt Kongresszus!

Tisztelt Kongresszus! Tisztelt Kongresszus! Közismert tény, hogy az elhízás járványszerűen terjed a világban így Magyarországon is -, mára már sajnos népbetegséggé vált; az Egészségügyi Világszervezet 1998-ban recidiváló krónikus

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÜLÉS MEGHÍVÓ A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÜLÉS MEGHÍVÓ A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI A DIABETOLÓGIA A DIABETOLÓGIA ÉS HATÁRTERÜLETEINEK ÉS HATÁRTERÜLETEINEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI AKTUÁLIS KÉRDÉSEI TUDOMÁNYOS ÜLÉS ÜLÉS BAJA 2011. JÚNIUS 3 5. BAJA 2011. június 3 5. MEGHÍVÓ A DIABETOLÓGIA ÉS

Részletesebben

Kedves Barátaim! Egyesületünk jubileumi 120 éves kongresszusára

Kedves Barátaim! Egyesületünk jubileumi 120 éves kongresszusára Kedves Barátaim! Egyesületünk jubileumi 120 éves kongresszusára hívlak Titeket. A Magyar Balneológiai Egyesület az egyik legrégebbi magyar orvostársaság, melynek alapítását 120 évvel ezelõtt döntötték

Részletesebben

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám:

Gyula 2011. október 14-15. Gyula. Vezetéknév: Keresztnév: Munkahely: Város: Irányítószám: Utca: Telefon: Fax: E-mail: Orvosi pecsétszám: JELENTKEZÉSI LAP Gyula 2011. október 14-15. Gyula Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi címre visszaküldeni: CORACOMP Kft. 5711. Gyula, Szüret u. 12. Tel.: +36-30/337-5801 E-mail: cszabolcs78@t-online.hu

Részletesebben

Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése

Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése Eger, Hotel Eger - Park, 2006. október 26-28. M AGYAR N EPHROLOGIAI T ÁRSASÁG Kedves Kollégák! A Magyar Nephrologiai Társaság XXIII. Nagygyûlése ez évben

Részletesebben

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA

A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA A M A G Y A R T R A N S Z P L A N T Á C I Ó S T Á R S A S Á G I X. K O N G R E S S Z U SA TARTALOM ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2 A kongresszus elnöke 2 A kongresszus tudományos bizottsága 2 A kongresszus szervező

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM

VI. ORSZÁGOS HÁZIORVOS NAPOK 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM 2007. MÁJUS 18-20. HOTEL FLAMINGÓ BALATONFÜRED, SZÉCHENYI U. 16. PROGRAM Kedves Kollégák! Hatodik alkalommal kerül sor a Háziorvos Napok megrendezésére. A háziorvoslás szerepvállalása ma is megkérdőjelezhetetlen,

Részletesebben

Tisztelettel: Prof. Dr. Cseh Károly egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

Tisztelettel: Prof. Dr. Cseh Károly egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Tisztelt Kollégák! 2017. május 18-20.-a között Balatonfüreden, a Hotel Füred Spa & Conference**** termeiben kerül sor a IV. Országos Foglalkozásegészségügyi Kongresszusra. A korábban már három alkalommal

Részletesebben

Önöket az elõadásokon, valamint a kísérõ társasági programokon egyaránt.

Önöket az elõadásokon, valamint a kísérõ társasági programokon egyaránt. Kedves Kolléganõk és Kollégák! Elsõ rendezvényünk kedvezõ fogadtatása után 2011 márciusában második alkalommal rendezzük meg az Egri Kardiológiai Napokat. A kongresszus háziorvosok, valamint belgyógyász

Részletesebben

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ

FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK. 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ FEHÉRVÁRI KARDIOLÓGIAI NAPOK 2012. február 3-4. MEGHÍVÓ Információk A kongresszus ideje: 2012. február 3-4. Helyszíne: NOVOTEL Hotel 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 19-21. A tudományos program szervezője:

Részletesebben

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29.

Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa. Balatonvilágos 2010. május 27-29. Magyar Infekciókontroll Egyesület XIV. Kongresszusa Balatonvilágos 2010. május 27-29. Kedves Tagtársak, Barátaink! Az elmúlt 2009. év igazán sikeresnek tekinthető, hiszen több olyan jogi szabályozás is

Részletesebben

MÁSODIK FELHÍVÁS. a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA. Időpont: szeptember Helyszín: Hotel Azúr Siófok

MÁSODIK FELHÍVÁS. a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA. Időpont: szeptember Helyszín: Hotel Azúr Siófok MÁSODIK FELHÍVÁS a MESZK III. SZAKDOLGOZÓI TUDOMÁNYOS KONGRESSZUSÁRA Időpont: 2016. szeptember 8-10. Helyszín: Hotel Azúr Siófok A KONGRESSZUS TERVEZET PROGRAMJA 2016. szeptember 8. csütörtök 13.00-14.00

Részletesebben

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA

XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom (Zsolt.127.3.) XXII. ORSZÁGOS SZÜLÉSZNÔI KONFERENCIA 2014. április 24-26. Nyíregyháza, Hotel Pagony MÁSODIK értesítô Kedves SZÜLÉSZNÔK! TISZTELT

Részletesebben

Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága

Dr. Nagy Gyula Richárd elnök Fiatal Nőorvosok Társasága Kedves Kollégák! Immár hagyománnyá vált, hogy minden év végén megrendezésre kerül a Fiatal Nőorvosok Társaságának Kongresszusa. Biztosan állíthatom, hogy ezeken az összejöveteleken öv et el eken en a fiatal

Részletesebben

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével,

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével, Az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2011. november 25-én 09.00-16.00 óra között, a MOTESZ Interdiszciplináris Fóruma keretében a Stefánia Palotában kerül sor. Az ajánlás a kezdeményező

Részletesebben

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ

MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 41. KONGRESSZUSA 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 2010. OKTÓBER 13 16. KÖSZÖNTÕ Hosszú idõ után rendezzük Kongresszusunkat ismét Budapesten. A helyszín nagyszerûnek ígérkezik mind az eszmecserére,

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011.

Fiatal Hypertonologusok V. Fóruma 2011. Kedves Barátunk! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága nevében nagy örömmel és szeretettel hívunk minden fiatal, a hypertoniával foglalkozó vagy iránta érdeklődő Kolléganőt és Kollégát az ötödik

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Munkatársaink!

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Munkatársaink! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Munkatársaink! 2009-ben immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése, amely reményeink szerint most is a tudomány és a minőségi gyakorlat

Részletesebben

Prof. Dr. Wittmann István a Nagygyűlés elnöke

Prof. Dr. Wittmann István a Nagygyűlés elnöke Kedves Kollégák! A Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűléseinek sorában a harmincadikhoz érkeztünk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ezt a jubileumi Nagygyűlést mi szervezhetjük. Az évforduló kapcsán

Részletesebben

Köszöntő. Tisztelt Kollégák!

Köszöntő. Tisztelt Kollégák! Köszöntő Tisztelt Kollégák! A Magyar Sebész Társaság 60. Kongresszusát 2010. szeptember 8-11. között Siófokon, a Hotel Azúrban rendezzük meg, melyre szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt. A Kongresszus

Részletesebben

2017. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA

2017. ÉVI TUDOMÁNYOS ÜLÉSE TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció Szeged, Hunguest Hotel Forrás Magyar Gasztroenterológiai Társaság Colon Szekció Szeged, Hunguest Hotel Forrás REGISZTRÁCIÓ Kongresszusi jelentkezés: kizárólag

Részletesebben

A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS FIATAL PATOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA

A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS FIATAL PATOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA 2014 A MAGYAR PATOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ELNÖKVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉSE ÉS FIATAL PATOLÓGUSOK TALÁLKOZÓJA Tisza Balneum Hotel, Tiszafüred 2014. október 3-4. MEGHÍVÓ ÉS FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÓK BENYÚJTÁSÁRA Kedves Kollégák,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák!

KÖSZÖNTŐ. Kedves Kollégák! KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák! 2009-ben, 2011-ben és 2013-ban nagy sikerrel rendeztük meg a Budapesti Immunológiai Fórumot. A rendezvényeket követően számos pozitív visszajelzés érkezett, sokan jelezték, hogy

Részletesebben

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke

Dr. Herczeg Béla. a Szervezőbizottság elnöke Köszönto A Magyar Hypertonia Társaság Szolnoki Decentruma valamint a Szívügyünk Szolnok Alapítvány nevében szeretettel meghívjuk Önöket a 7. Szolnoki Hypertonia Nap rendezvényére 2011. november 11-12-én.

Részletesebben

VIII. szegedi Diabétesz nap

VIII. szegedi Diabétesz nap VIII. szegedi Diabétesz nap szeged, 201 3. NOV E MBER 22 2 3. 6722 Szeged, Ady tér 10. MEGHÍVÓ VIII. SZEGEDI DIABÉTESZ NAP Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika tisztelettel meghívja Önt

Részletesebben

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17.

MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. MIT2015 MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG XVII. KONGRESSZUSA SIÓFOK, HOTEL AZÚR 2015. ÁPRILIS 16-17. www.conf.hu/mit2015 KEDVES KOLLÉGÁK! A két évvel ezelőtti nagy sikerű balatonalmádi kongresszusunk után

Részletesebben

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke

Prof. Dr. Szollár Lajos a Konferencia elnöke A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 10.00-14.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27.

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ Siófok, 2011. március 25-27. http://www.diamond-congress.hu/sejt2011 A Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai

Részletesebben

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS

KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI FELHÍVÁS Magyar Állatorvosi Kamara Fővárosi Szervezetének Továbbképző Konferenciája Helyszín: Ramada Resort Aquaworld Budapest 1044 Budapest, Íves út 16. Időpont: 2016. január 16 17. (Szombat Vasárnap) KIÁLLÍTÓI

Részletesebben

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT)

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Munkatársait a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2014. ÉVI NAGYGYŰLÉSE

A MAGYAR BALNEOLOGIAI EGYESÜLET 2014. ÉVI NAGYGYŰLÉSE Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Kedves Érdeklődők! Mindenkit szeretettel hívunk és várunk egyesületünk évi nagygyűlésére, amelyre idén Bükfürdőn kerül sor. A rendezvény vendéglátója és helyszíne a

Részletesebben

Szállás. Standard plus típusú szobák: Felújított bútorzatúak. Felszereltség: zuhanyzós vagy kádas fürdőszoba, TV, telefon, hűtőszekrény.

Szállás. Standard plus típusú szobák: Felújított bútorzatúak. Felszereltség: zuhanyzós vagy kádas fürdőszoba, TV, telefon, hűtőszekrény. Szállás City Partner Hotel Szieszta*** H-9400 Sopron, Lővér krt. 37. Szobaszám: Classic: 20 szoba Standard plus: 100 szoba Apartman: Lekérésre A szálloda a Soproni-hegység lábánál, a híres Lővérek egyik

Részletesebben

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE Audiológiai Balatonfüred, 2012. 49 Vándorgyûlés SE Budapest A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK 49. VÁNDORGYÛLÉSE BALATONFÜRED, 2012. MÁJUS 24 26.

Részletesebben

Meghívó MAGYAR SZÍVSEBÉSZETI TÁRSASÁG XIX. KONGRESSZUSA 2012.11.08-11.10. 19 th CONGRESS OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIAC SURGERY 08/11-10/11/2012

Meghívó MAGYAR SZÍVSEBÉSZETI TÁRSASÁG XIX. KONGRESSZUSA 2012.11.08-11.10. 19 th CONGRESS OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIAC SURGERY 08/11-10/11/2012 MAGYAR SZÍVSEBÉSZETI TÁRSASÁG XIX. KONGRESSZUSA 2012.11.08-11.10. 19 th CONGRESS OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIAC SURGERY 08/11-10/11/2012 Meghívó KÖSZÖNTŐ Kedves Kolléganők és Kollégák! Tisztelt Szívsebészeti

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak!

Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! Mélyen tisztelt Kolléga Úrhölgyek és Kolléga Urak! A Magyar Atherosclerosis Társaság 2006. október 12-14. között rendezi XVI. kongresszusát Sopronban, melyre a Társaság nevében szeretettel és tisztelettel

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Szeretettel várjuk Gyõrben! Dr. Jakabos Péter osztályvezetõ fõorvos. Magyar Égési Egyesület XXVI. Kongresszusa

Tisztelt Kollégák! Szeretettel várjuk Gyõrben! Dr. Jakabos Péter osztályvezetõ fõorvos. Magyar Égési Egyesület XXVI. Kongresszusa Tisztelt Kollégák! 2002 után ismét Gyõr ad otthont a Magyar Égési Egyesület soron következõ, szám szerint XXVI. kongresszusának, melyre szeretettel meghívom valamennyi, az égési sérültek gyógyítására elkötelezett

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. évi Továbbképző Konferenciája. Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének

M E G H Í V Ó. 2015. évi Továbbképző Konferenciája. Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének Magyar Állatorvosi Kamara Heves megyei Területi Szervezetének 2015. évi Továbbképző Konferenciája M E G H Í V Ó Helyszín: Hotel Aquarell Cegléd**** 2700 Cegléd, Fürdő út 24. Időpont: 2015. október 10-11.

Részletesebben