VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VGD Hírlevél. VGD Knowledge partner for your business success. 2009. január. Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Tartalom:"

Átírás

1 2009. január Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! A év kezdetén, mint ahogy már azt minden évben megszokhattuk, számolnunk kell az adótörvények módosításaival, cseréjével és új szabályaival, melyek a vállalkozások, társaságok életét többé-kevésbé befolyásolják. Hírlevelünkben az adótörvények lényegesebb változásait foglaltuk össze Önöknek, mellyel reméljük, nagymértékben megkönnyíthetjük, illetve segíthetjük munkáját. Tartalom: Társasági adó Gépjármő adó Különadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Illeték törvény A Hónap témája Az adótörvény évi változásai közül a leginkább érdeklıdésre számot tartó kérdés az újonnan bevezetett gépjármőadó. Az ezzel kapcsolatos részletszabályokról bıvebben kiemelt cikkünkben olvashat. Nemzetközi adózási hírek A társasági és különadó valamint az SZJA törvény új szabályai alapján az ún. ellenırzött külföldi társaságtól kapott jövedelmek hazai állampapírokba történı befektetése rendkívüli adókedvezményeket élvez 2009-tıl. A részletes szabályokat a társasági adó, különadó valamint SZJA törvény szabályainak ismertetésénél találja. VGD Hírek: Nexia Hírek 1. Társasági adó Kis-és középvállalkozások adóalap-kedvezménye augusztus 29-tıl: ha az adózó kizárólag kis- és középvállalkozásoknak járó adóalap- és adókedvezményt kíván érvényesíteni, meg kell felelnie egy új közösségi rendeletnek, ún. általános csoportmentességi rendeletnek (800/2008/EK-rendelet). Kedvezményes társasági adókulcs feltételeinek pontosítása január 1-tıl (a 2008-as adóévre is alkalmazható) 10%-os adókulcs csak akkor alkalmazható, ha: 10%-os adómérték alkalmazásának adóévében és a megelızı adóévben nem született jogerıs határozat arról, hogy az adózó nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok általános feltételeinek, illetve nem szabott ki bírságot munkaügyi, munkavédelmi vagy egyenlı bánásmód megsértése miatt hozott határozat 10%-os adómérték alkalmazásának adóévében az adózó eleget tett az érdekképviseleti szervekkel kapcsolatos kötelezettségeinek Ellenırzött külföldi társaságtól kapott jövedelem kedvezménye 2008 és 2009 adóévi társasági adó kötelezettség megállapításakor a következı bevételek 75%-val csökkenthetı az adó alapja: Ellenırzött külföldi társaságtól kapott osztalék Ellenırzött külföldi társaság jegyzett tıkéje leszállítása miatt kivont részesedés Ellenırzött külföldi társaság jogutód nélküli megszőnése miatt kivonat részesedés Feltétel: az e jogcímen elszámolt bevétel felét legkésıbb június 30-ig magyar állampapírba fektesse és az állampapírt két évig megtartsa. 2. Gépjármőadó Az új szabály szerint a személygépkocsit (Szja törvény szerinti definíció) adó terheli, ha nem magánszemély a tulajdonosa, illetve ha magánszemély a tulajdonosa, de bárki költséget számol el utána (kivétel: a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi után kizárólag kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költség-térítése, illetve a magánautóval történı munkába járás költségeinek munkaadó általi megtérítése). Az adó alanya a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa, pénzügyi lízing esetén a lízingbevevı, külföldi rendszámú gépjármővek esetén (ha belföldön költséget számol el rá) a gépkocsi használója. Adómérték: 1600 cm 3 hengerőrtartalom vagy 1200 cm 3 kamratérfogat alatti jármővek esetén havi 7 eft, minden más személygépkocsi esetén havi 15 eft. Az adót negyedévente, a negyedévet követı hó 20-ig kell bevallani és megfizetni. A kétszeres adóztatás kizárása érdekében az adóalany által megfizetett gépjármőadó levonható a cégautóadóból, méghozzá negyedéven belül azokban a hónapokban, amikor mindkét adófizetési kötelezettség fennállt. Az autópálya matrica továbbra is természetbeni juttatásnak minısül.

2 2009. január 2. oldal 3. Különadó Ellenırzött külföldi társaságtól kapott jövedelem kedvezménye 2008 és 2009 adóévi különadó-kötelezettség megállapításakor csökkenthetı a különadó alap az ellenırzött külföldi társaságtól kapott osztalék 75%- ával. Feltétel: az e jogcímen elszámolt bevétel felét az adózó legkésıbb június 30-ig magyar állampapírba fektesse és azt két évig megtartsa. Nem alkalmazhatók a fenti szabályok az Andorrában, Monacoban, Liechtensteinben lévı ellenızrött külföldi társaságok jövedelmére, valamint azokra, amelyeket bőncselekménnyel szereztek. 4. Általános forgalmi adó Meghiúsult gazdasági esemény február 1-tıl: ha valójában nem történt gazdasági esemény, a számlakibocsátó akkor mentesülhet az adófizetés alól, ha érvényteleníti a számlát. Ha nem ı volt a számlakibocsátó, akkor írásban közölni kell a vevıvel, hogy ı nem teljesített. Ha a számlakibocsátóként feltüntetett adóalany ezt elmulasztja, akkor a nem valós ügylet utáni adó ıt terheli. Ha viszont értesíti a vevıt, akkor az nem vonhatja le a (fiktív) számlában feltüntetett áfát. Számlázási szabályok újabb pontosítása május 1-tıl: akkor sem kötelezı a számlán az szj, ill. vtsz számot feltüntetni, ha olyan terméket értékesítenek, szolgáltatást nyújtanak, amelyre a törvény ezen azonosító számokkal hivatkozik február 1-tıl: (1) elılegfizetés esetén, ha az összeg eléri vagy meghaladja a 900 eft-ot, az adóalany akkor is köteles számlát kibocsátani, ha azt nem kérik tıle (2) számlázni ésszerő idıben kell, azonban továbbra is a 15 napos számlázási határidı érvényes, ha a számla áthárított áfát tartalmaz. 5. Adózás rendje Készpénzfizetés büntetése Ha a jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett adózó forintot meghaladó összeget vállalkozási tevékenységet folytató másik adózónak készpénzzel fizet meg, az adóhatóság a forint feletti rész 20%-ával megegyezı mulasztási bírságot szab ki rá. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket össze kell számítani. Emelt adóbírság január 1-jétıl az adóbírság mértéke az adóhiány 50%-a, amit az adóhatóság mérsékelhet. A bírságmérték max. 75%, ha az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggésben keletkezett. A számla, egyszerősített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség elmulasztásáért az adózó alkalmazottja, képviselıje, értékesítésben közremőködı magánszemélyek közvetlen vezetıje is Forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható.

3 2009. január 3. oldal Mulasztási bírság csökkentése A mulasztási bírság be nem jelentett foglalkoztatott esetén Forint Adóhatóság-OEP együttmőködés január 1-jétıl az egészségbiztosítási szerv (OEP) köteles átadni az Adóhatóságnak a nyilvántartásában szereplı, de nem biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult magánszemélyek adatait. Kirendelt magánszemély újabb bejelentési kötelezettsége A külföldi anyavállalattól belföldi munkavégzésre kirendelt magánszemély visszarendelését a leányvállalatnak, fióktelepnek az azt megelızı 30 nappal be kell jelentenie az állami adóhatóságnál, úgy mint a kirendelés esetén is. Adómegállapítás kérdései január 1-jétıl a munkáltatónak nem kötelezı közremőködnie munkavállalója adójának megállapításában január 1-jétıl így a magánszemély az adóévet követı év február 15-éig kérheti az adóhatóságtól, hogy egyszerősített bevallást adhasson be. Adóbevallás hibájának javítása január 1-jétıl az adózó is kezdeményezheti az adózó az adóbevallás hibájának kijavítását, ha a bevallást az adóhatóság hivatalból nem javítja, feltéve, hogy a javítás nem eredményez adókülönbözetet. 6. Személyi jövedelemadó Adókedvezmények Megszőnik a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásokra vonatkozó forintos jövedelemkorlát. A magánszemély nyolc jogcímen érvényesíthet összevont adókedvezményt. Megszőntek az egyes jogcímekre vonatkozó egyedi korlátok is, illetve eltérı százalékos mértékek. Az összevont adókedvezmény egységesen a kedvezményalap 30%-a, de megmarad a tartós adományozás külön kedvezménye és a tandíj halasztott kedvezménye. Háztartási adókedvezmény Háztartási adókedvezmény: az összevont adókedvezményen belül új jogcím az egyes háztartási szolgáltatások (lakás felújítás, korszerősítés, gyerekfelügyelet, gyerekgondozás, háztartásvezetés, háztartási nagygépek karbantartása, javítása, stb.) számlás igénybevételéért kapható adókedvezmény. Számla alapján vehetı igénybe, alapja a számla bruttó értéke, mértéke 30%, 3,4 millió Ft jövedelemig teljesen, e fölött 3,9 millió Ft éves jövedelemig részben érvényesíthetı. Adókedvezmények sorrendje A törvény meghatározza az adókedvezmények sorrendjét, ha a magánszemély több jogcímen is jogosult adókedvezményt érvényesíteni, de az egyes jogcímek alapján érvényesíthetı adókedvezményeit nem tudja teljes összegben kihasználni, illetve nem tud minden jogcím alapján adókedvezményt igénybe venni. A törvény által diktált sorrend az adóhatósági közremőködéssel benyújtott egyszerősített bevallásban, valamint akkor érvényesül, ha a magánszemély maga nem jelöl meg kedvezménysorrendet. Új önadózási szabályok Új önadózási forma az adóhatósági közremőködéssel benyújtott egyszerősített bevallás (már 2008 is választható), ezzel egyidejőleg hatályon kívül kerülnek az adóhatósági adómegállapítás szabályai. Az ellenırzött külföldi társaságoktól származó jövedelem A magánszemély a és évi személyi jövedelemadó kötelezettsége megállapítása során az szja-törvény 28. (12) bekezdése szerinti jövedelme (kamat, osztalék, értékpapír elidegenítésébıl származó) után 10%-os mértékkel adózik. A 10%-os kedvezményes adókulcs alkalmazását korlátozó feltétel többek között, hogy az ellenırzött külföldi társaság az osztalékfizetés alapjául szolgáló jövedelmet legkésıbb június 30-ig bevételként elszámolta, valamint, hogy a jövedelem 50%-át az adózó 30 napon belül, de legkésıbb június 30-ig magyar állampapírba fekteti és két évig ebben tartja. E mentesség kifejezetten kiterjed azon személyekre is, amelyek a bevételt juttató személy jövedelmére tekintettel nem vallottak be jövedelmet. Amennyiben az adózók ezen feltételeket teljesítik, úgy utólag adó vagy illeték fizetésrıl szóló jogszabály alapján nem szankcionálhatók.

4 2009. január 4. oldal Osztalékadó A jövıben az osztalék után fizetendı adó egységesen 25 százalékos lesz, azaz megszőnik a 35 százalékos sáv. Adómentes természetbeni juttatások A jövıben az szja-törvény szerint adómentes természetbeni juttatás lesz a kifizetı, külföldi székhelyő jogi személy, egyéb szervezet által biztosított személygépkocsi magáncélú használata, továbbá azzal összefüggésben úthasználatra jogosító bérlet, jegy juttatása. 7. Illeték törvény A törvénymódosítás pontosítja az illetéktörvénynek a nem pénzre szóló követelés forgalmi értékének definícióját. A módosítás szerint a törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni a követelés elengedése, engedményezés, tartozásátvállalás vagy más hasonló módon történı vagyonszerzés esetén, ha a vagyonszerzı a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti belföldi illetıségő magánszemély, illetve belföldön bejegyzett szervezet. Az ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzésekre az általánoshoz képest kedvezıbb 2%-os illetékmértéket állapít meg a törvény. A hatályos szabályozás szerint minden esetben, amikor egy ügylet során akár jelképes ellenérték kerül átadásra, az alacsonyabb illetékmérték alá esı visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezik. Ez sok esetben visszaélésre adhat okot, hiszen a felek szándéka ezen esetekben jellemzıen nem adásvételre, hanem ajándékozásra irányul. Az ilyen ügyletek esetén a polgári bíróságok gyakorlata ún. felén túli sérelemnek tekinti a forgalmi érték 50 %-át (egyes esetekben 60-80%-át) el nem érı vételár és a forgalmi érték ezen része közötti különbözetet, amennyiben a feleket az ajándékozás szándéka nem vezette. Az ilyen feltőnıen értékaránytalan ügyleteket a sérelmet szenvedett fél a bíróság elıtt megtámadhatja. A vételár és a forgalmi érték 50%-a közötti összeg után ajándékozási illetékmértéket kell alkalmazni. A forgalmi érték fennmaradó részére pedig a visszterhes vagyonátruházási illeték mértékeit kell alkalmazni, figyelmen kívül hagyva az ajándékozási illetékmérték alá esı illetékalap-részt. Ez természetesen nem változtat azon, hogy a vagyonszerzés továbbra is a visszterhes vagyonátruházási illeték hatálya alá tartozik. Így a mértéken túli egyéb kérdésekben például mentességek, kedvezmények stb. a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai alkalmazandóak. 8. Számviteli törvény Készpénz újabb büntetési tétele Napi készpénz záró állomány naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az elızı üzleti év éves szintre számított összes bevételének 1,2%-át, illetve ha az elızı üzleti év összes bevételének 1,2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Jelen hírlevelünkben az egyes törvényeket érintı jelentısebb változásokat foglaltuk össze, tájékoztatónk nem teljes körő. Amennyiben összeállításunkkal kapcsolatosan további kérdések merülnek fel, Nagy Andrea és Ferencz Gyöngyi adószakértık szívesen állnak rendelkezésükre. Telefon: ,

5

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Mi mennyi 2014-ben? 1.

Mi mennyi 2014-ben? 1. Mi mennyi 2014-ben? 1. Minimálbér: 101.500 Ft Garantált bérminimum: 118.000 Ft Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500 Ft Álláskeresési járadék: max. 101.500 Ft /hó Nyugdíj előtti álláskeresési segély:

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben