K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T"

Átírás

1 KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás alakulása: Adóköteles tevékenység kezdete: Cégbejegyzés napja: Nonprofit jelleg bejegyzésének kelte: Vállalkozás székhelye: 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 2. A társaság tulajdonosa: 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata (100%) A társaság képviseletére jogosult önállóan az ügyvezető: Ferencz Péter Ernő önállóan (an.: Novák-Rostás Erzsébet, 6041 Kerekegyháza, Széchenyi u. 100/a), A könyvviteli szolgáltatást végző:orosz Sándorné 6041 Kerekegyháza, Kölcsey utca 200. Nyilvántartási száma: Könyvvizsgálatot végző társaság: A társaság könyvvizsgálója: Szalontai Könyvvizsgáló Bt Kecskemét, Bercsényi u. 17. III./7 Regisztrációs szám: Szalontai Mária 6000 Kecskemét, Március 15. u. 60. I/3 Nyilvántartási száma: MKVK : A társaság törzstőkéje: ,- Ft, azaz hárommillió Forint, amely az alábbiak szerint tevődik össze:. 1. Kerekegyháza Város Önkormányzata pénzbeli betét ,- Ft 2. Fő tevékenységi kör: Zöldterület-kezelés 1

2 S z á m v i t e l i p o l i t i k a f ő b b v o n á s a i Beszámolási kötelezettségének december 31. fordulónappal egyszerűsített éves beszámoló formájában tesz eleget. A típusú mérleget és A típusú Eredmény kimutatást (összköltségeljárással) készíti. 1. Alkalmazott értékelési eljárások. A befektetett, eszközöket, beszerzési illetve előállítási költségen értékeljük, figyelembe véve az elszámolt értékcsökkenést. 2. Az értékcsökkenés elszámolása: Az értékcsökkenést a befektetett eszközök bekerülési értékét annyi évre osztjuk fel, ahány évig a KFT előre láthatóan használni fogja és lineáris módszerrel számoljuk el. A 100 e Ft érték alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben számoljuk el költségként. 3. Forgóeszközök: A vásárolt készletek a számla szerinti beszerzési áron kerülnek értékelésre. Saját termelésű készletek aktiválási értéke a közvetlen önköltség. A Társaság a készleteknél az elvégzett értékelés alapján értékvesztést nem számolt el, mert a készletek teljes értékűeknek minősültek. A társaság a követeléseknél az elvégzett értékelés alapján értékvesztést nem számolt el, mert a követelések egy része a mérleg készítés időpontjáig befolyt, illetve az egyedi értékelés alapján nem volt indokolt. A követelések a mérlegben elfogadott és egyeztetett könyv szerinti értékben szerepelnek. 4. Aktív időbeli elhatárolások: Az aktív időbeli elhatárolások közé kell elszámolni: - az olyan járó árbevételeket, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek a mérleg fordulónapja után befolytak - az olyan tárgyévben keletkezett ráfordításokat, amelyek részben vagy egészben a fordulónapot követő évet érintik 5. Értékvesztés képzés: A társaság szükség esetén értékvesztést képez az óvatosság elvének érvényesítése céljából. Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető, ezért 2013-ban céltartalék képzésére nem került sor. 6. Egyebek: - Veszélyes hulladékkal és környezetre káros anyaggal a Kft. nem rendelkezik - Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék-képzés nem volt. - K+F tevékenységgel kapcsolatosan elszámolt költség nem volt. - Mérlegben nem szereplő függő és biztos kötelezettségvállalással a Kft. nem rendelkezik.. - A munkavállalókkal kapcsolatos jövőbeni kötelezettségek nincsenek valós értéken értékelve. - Külföldi telephellyel a Kft. nem rendelkezik. - Piaci értéken történő értékelést nem alkalmaz a Kft. 7. Kapcsolt vállalkozások bemutatása: A Társaság Kerekegyháza Város Önkormányzata (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) tulajdonában van. Az Önkormányzat nem tartozik a Tao Tv hatálya alá, ezért a kapcsolt vállalkozás fogalma nem értelmezhető 2

3 8. A társaság vagyoni helyzetének alakulása: (adatok e Ft-ban) Megnevezés előző év e Ft Előző évi % Tárgyév e Ft Tárgyévi % Változás % Immateriális 0 0,00 0 0,00 - Tárgyi eszközök , ,05 57,70 Készletek 210 1, ,24-1,14 Követelések , ,13-10,33 Pénzeszközök , ,56-45,7 Aktív 83 0, ,16-0,39 Eszközök ö.: , ,09 Saját tőke , ,76-38,54 Rövid lej.köt , ,12 30,87 Passzív , ,17 7,72 Források ö.: ,09 9. A társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét jellemző mutatók: Mutató Képlet Előző év Tárgyév %-os Tőke idegen forrás/összes forrás 36,25 88,26 52,01 Tőke saját forrás/összes forrás 50,30 11,74-38,56 Tőke Saját tőke/befekt.eszk. + Készlet 136,94 12,6-124,34 Eladósodottság Idegen forrás/saját forrás 72,06 751,79 679,73 Forgótőke aránya Forgóe-rövid.lej.köv./Rövid lej.köt. 136,95 4,17-132,78 Likviditás I. Forgóeszköz-készlet/ röv.lej köt 173,04 9,97-163,07 Likviditás II. Forgóeszközök/Rövid lej. köt. 176,85 10,33-166,52 Eszköz Befektetett eszközök/összes eszköz 35,35 92,91 57,56 Eszköz Forgóeszözök/ összes eszköz 64,10 7,09-57,01 Eszközarányos Adózás e.er./összes eszköz 11,16 1,38-9,78 Tőkearányos Adózás e.er/saját tőke 22,19 11,77-10,42 Árbevétel arányos Adózás e.er./ért.nettó árbev. 3,79 2,14-1,65 Tőkeáttételi Tőkearányos er./eszk.arány eredmény 198,84 852,90 654,06 M é r l e g s o r a i n a k k i e g é s z í t é s e M é r l e g e s z k ö z t é t e l e i n e k k i e g é s z í t é s e (mérlegfőösszeg e Ft) A Társaság Befektetett eszközeinek értéke e Ft tárgyi eszköz, az 1. sz. melléklet szerint. Az új beruházással létrejött Tejüzem és a hozzátartozó infrastruktúra értékcsökkenését nem kezdtük meg, mert a működtetésre kiírt pályázat eredménytelensége miatt az üzemelés nem kezdődött meg. Társaság forgóeszközeinek értéke e Ft, amelyből 173 e Ft készlet, e Ft vevő követelés. A pénzeszközök összege e Ft, (az elszámolási betétszámlákon szereplő összeg e Ft és a házipénztárban pedig 166 e Ft. Aktív időbeli elhatárolás: 115 e Ft a következő beszámolási időszakot érintő költségek összege. 3

4 M é r l e g f o r r á s t é t e l e i n e k k i e g é s z í t é s e A Kft. jegyzett tőkéje e Ft, amelyet teljes összegben a társaság rendelkezésére bocsájtottak a tagok. A mérleg szerinti eredmény: A saját tőke összege: Az eredménytartalék: 887 e Ft e Ft e Ft. Kötelezettségek e Ft melyből Rövid lejáratú kötelezettségek: e Ft, melyből e Ft szállítói tartozás, e Ft rövid lejáratú kapott kölcsön, e Ft adók, munkabér Passzív időbeli elhatárolás: e Ft E r e d m é n y k i m u t a t á s t é t e l e i n e k k i e g é s z í t é s e Az értékesítés nettó árbevétele: e Ft. Aktivált saját teljesítmények állományváltozása: 0 e Ft Az anyagjellegű ráfordítások e Ft a tevékenység végzéséhez felmerült alapanyagok, üzemanyagköltségek, irodaszer, nyomtatvány és igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások (szállítási ktg., bérleti díj, könyvelési díj, igénybevett alvállalkozói szolg. stb., ) valamint a felmerült biztosítási díjakat és bankköltséget tartalmazza. Személyi jellegű ráfordítások: e Ft, Elszámolt értékcsökkenés: e Ft Egyéb ráfordítások: 745 e Ft, mely tartalmazza az elszámolt helyi adót 721 e Ft, A Társaság foglalkoztatott alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma: 9 fő Bérköltség: e Ft Egyéb személyi jellegű kifizetések: e Ft Bérjárulékok: e Ft 4

5 Egyéb tájékoztató adatok: I. Helyi adó bemutatása Gépjármű adó (1991.évi VLXXXII. törvény) 2013 évi kötelezettség Ft Előleg fizetések Ft Ft Összesen: Ft Adó egyenleg: 0 Ft Iparűzési adó (1990.évi C.tv. a helyi adókról) Bevallás alapján előírt 2013.évi kötelezettség Ft Előleg fizetések Előző évi tartozás Ft Ft Ft Összesen: Ft Feltöltési kötelezettség bemutatása évi ip.adó a 2012.évre vonatkozó bevallás alapján: Ft 2013.évre befizetett összeg: Ft Feltöltési százalék: 100,00 % évi kötelezettség bemutatása 2013.évi tényleges iparűzési adó Ft 2013.évre befizetett összeg Ft Feltöltési százalék 96,67 % II. Fejlesztési célra kapott támogatások bemutatása 2007-ben a közhasznú foglalkoztatás támogatás keretében eszközbeszerzésekhez kapott támogatást a társaság. Az ilyen jogcímen folyósított Ft.-ot Sthil ágvágógép, míg Ft.-ot MTZ traktor beszerzésre fordította. A rendkívüli bevételek közötti elszámolása az amortizáció arányában történik ban ennek összege Ft volt ban MVH támogatás keretében tejtermékgyártó üzem létesítésére kapott támogatást a társaság. Ebből án előlegként került átutalásra Ft, mely összeg szerepel a passzív időbeli elhatárolások között, mivel a tejtermék gyártó üzem nem kezdte meg működését, értékcsökkenés nem került elszámolásra, ebből kifolyólag az elhatárolásból nem került összeg átvezetésre a rendkívüli bevételek közé. 5

6 III. Társasági adó (1996.évi LXXXI. Tv. a társasági adóról és az osztalékadóról) Adózás előtti eredmény e Ft Adóalapot növelő tételek e Ft Sztv szerinti értékcsökkenés e Ft Egyéb növelő jogcímek 163 e Ft (nyitó tételek között szereplő nem valós követelések-kötelezettségek kerültek kivezetésre egyeztetés alapján) Adóalapot csökkentő tételek e Ft Tao szerini értékcsökkenés e Ft Társasági adó alapja e Ft Társasági adó 10% 117 e Ft Fizetendő társasági adó 117 e Ft A társasági adóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. Tao tv. 6. (5) bekezdése rendelkezik a jövedelem-minimum adó fizetési kötelezettségről. A társasági adóról szóló 1996.évi LXXXI. tv. Tao tv. 6. (6) bekezdés b) pontja alapján a társaság nem kötelezett a jövedelem-minimum adó fizetésére. IV. Eredményfelosztás Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. Kerekegyháza, május Aláírás 6

7 2013 Társaság neve: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA (adatok Ft-ban) MEGNEVEZÉS Immateriális javak alatt MŰSZAKI BERENDEZÉS felett Összesen alatt EGYÉB BERENDEZÉS felett Összesen BERUHÁZÁS OK FELÚJÍ- TÁSOK INGATLANOK Fordulónap: TENYÉSZ- ÉRTÉK- TÁRGYI ÁLLATOK HELYESBÍTÉ ESZKÖZÖK S ÖSSZESEN NYITÓ BRUTTÓ É Vásárlás Előállítás Térítés nélkül átvett T.E. belüli átsorolás Értékhelyesbítés Egyéb növekedés Növekedés összesen Selejtezés Eladás Térítés nélkül átadott T.E. belüli átsorolás Értékhelyesbítés Egyéb csökkenés Csökkenés összesen ZÁRÓ BRUTTÓ É Nyitó é.cs Terv szerinti écs Terven felüli écs Növekedés Selejtezés Eladás Térítés nélkül átadott Egyéb csökkenés Csökkenés Záró é. cs NYITÓ NETTÓ É ZÁRÓ NETTÓ É Oldal 1

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18984176-2-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2014.05.24. Dr. Tóth Lajos Kuratórium elnöke AZ ETO JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KSH 22313135881057208 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2015. február 18. Farkasné

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben