Kiegészítő melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje eFt, amely az alapító 1 millió Ft pénzbeli betétjéből és a korábban is gyermekintézményként működő intézmények tárgyi eszközeinek értékéből tevődik össze. Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. Alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u.30. Elérhetősége: , Az Alapítvány célja gyermekek óvodai nevelése, kollégiumi elhelyezése, ellátása és a gyermekintézmények működtetése. Az Alapítványhoz eredetileg 17 gyermekintézmény 13 óvoda és 4 diákotthon tartozott, ebből 1 óvoda 1998-ban bezárásra került. A 2002/2003-as tanév befejeztével 6 óvoda az alapítói támogatás megvonása miatt nem folytathatta a működését. A 2004/2005. tanév végétől újabb intézmény, a Kőszegi Diákotthon és Általános Iskola szűnt meg, mivel sem az Alapítvány, sem az alapító nem tudta vállalni a finanszírozását augusztus 31-i hatállyal tovább csökkent a diákotthonok száma: a Békéscsabai Diákotthon épületét az alapító értékesítette. Az ingatlant, valamint az intézmény teljes felszerelését, eszközeit a Magyarországi Evangélikus Egyház vásárolta meg, amely jogutódlással a dolgozók továbbfoglalkoztatását is biztosította augusztus 31-i hatállyal a Hatvani óvoda került ki az Alapítvány kereteiből, mivel az óvoda épületét Hatvani Város Önkormányzata megvásárolta a MÁV Zrt.-től. Az Önkormányzat az óvodát tovább működteti, az alapítványi dolgozók többségét pályáztatás útján alkalmazta augusztus 31-i hatállyal a Nagykanizsai óvoda megszűnt. A munkavállalókat és a gyerekeket az Önkormányzat elhelyezte a saját óvodáiban július 31-i hatállyal a Debreceni óvoda átkerült az Önkormányzathoz. Az óvoda eszközei térítés nélkül kerültek átadásra, az épületet a MÁV Zrt. eladta az Önkormányzat részére november 19-én a Kaposvár Diákotthon megszűnt. A diákok az Önkormányzat Kollégiumaiban kerültek elhelyezésre, az épületet visszaadtuk a MÁV Zrt.-nek. Jelenleg az Alapítvány 1 kollégiummal és 3 óvodával, összesen 4 gyermekintézménnyel működik. A 20/1977.(II.13) Kormányrendelet alapján az Alapítvány Intézményeit megillető normatív támogatás megállapításának egyik feltétele, hogy az Intézmények önálló adószámmal rendelkezzenek.

2 2012.november 22-i hatállyal az alábbi adószámok kerültek kiadásra a NAV részéről: Szegedi Kollégium Szegedi Óvoda Székesfehérvári Óvoda Dunakeszi Óvoda Az Alapítvány Számviteli politikája A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, a 224/2000.számú Kormányrendelet, az azt módosító 267/2001.számú, a 237/2003.számú, valamint a 342/2011.(XII.29) Kormányrendelet alapján A Vasút a gyermekekért Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló, valamint a 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet alapján Közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. Az Alapítványnál a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő március 31. A mérleg fordulónapja december 31-e. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet. A szabályozásoknak megfelelő könyvvezetést az alapítványi számviteli politika, az évente aktualizálásra kerülő számlatükör, technikai szinten pedig a könyvelési adatokat feldolgozó egységes számítógépes könyvelési program biztosítja. Az alapítványi intézmények könyvelését és bérszámfejtését től az Alapítvány Központjában végzik. Az Óvodák és Kollégium főkönyvi könyvelésének alapját az ún. könyvelési támlapok,- melyek az alapbizonylatok kontírozása alapján készülő összesítő táblázatok- biztosítják. A Központ könyvelése, alapbizonylatok alapján történik. Havonta intézményenként főkönyvi kivonat készül, melyet a Központ interneten keresztül juttatja el az intézményeknek. A Központ minden hónapban összesített főkönyvi kivonatot is készít az Alapítvány egészéről. Az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos pénzügyi-számviteli, költségvetési beszámolók, havi, negyedéves, éves jelentési kötelezettségek, statisztikák az Alapítvány Központjában készülnek. Az intézmények önállóan nyújtják be a bevallásaikat a NAV felé elektronikusan. Központi, fenntartói szinten igényeljük az állami normatív támogatást az Államkincstártól az

3 intézményi adatok összesítése alapján. A létszám adatok és normatíva jogcímek alapján, a Központ bontja szét havonta az egy összegben megkapott normatív támogatást intézményekre, majd továbbutalja az intézmények részére. Központi elszámolás keretében nyújtjuk be az éves normatív támogatások elszámolását az Államkincstár részére. Az Alapítvány Számviteli politikája az Alapítvány vagyonának változásaira, a bevételek és kiadások elszámolására vonatkozóan a következő főbb szabályokat fogalmazza meg: Az eszköz és forrás főkönyvi számlák alátámasztására analitikus nyilvántartásokat vezetünk. Az Alapítvány a befektetett eszközök közé sorolja mindazokat az eszközöket, amelyek az alapítványi tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Az amortizáció megállapítása az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke alapján, lineáris módszer alkalmazásával történik negyedévente. A készletek nyilvántartása átlagos beszerzési áron történik, amelyet analitikus nyilvántartásaik alapján számolnak az intézmények. Az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához pénzbeli támogatásokban részesül. A pénzbeli támogatások az alapítványi célú tevékenységhez egyéb bevételeként kerülnek könyvelésre. Intézményenként kerülnek befizetésre az intézményeket terhelő járulékok és egyéb költségvetési kötelezettségek, tekintettel a külön adószámra. Az Alapítvány az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet is végez (étkeztetés, szállásadás, helyiség bérbeadás, stb.). A vállalkozási tevékenység bevételei és költségei az alaptevékenységtől elkülönített főkönyvi számlákon kerülnek könyvelésre. A tevékenységekre bontott analitikus nyilvántartásokat az intézmények vezetik. A vállalkozás eredménye félévkor és év végén, a költségvetési beszámolóban kerül értékelésre. A Sztv. 69. /1/ bekezdésében megfogalmazott elveknek megfelelően az Alapítvány éves beszámolóját az intézmények leltárral támasztják alá, amely tételesen tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat, mennyiségben és értékben. Az Alapítvány ÁFA elszámolása Az Alapítvány általános forgalmi adó fizetésére kötelezett szervezet évben a Központ havi, az Alapítványi Óvodák -kivéve a Dunakeszi Óvodát mely éves bevalló és a Kollégium negyedéves bevallásra kötelezettek, saját adószámuk alapján. Az érvényes általános forgalmi adóra vonatkozó törvény alapján az intézményeknél a visszaigényelhető ÁFA-t az alábbi beszerzésekre számoljuk el: - élelmezési nyersanyagok, - konyhai eszközök (kizárólag a gyermek és dolgozói étkeztetése érdekében beszerzett tárgyi eszközök) - vállalkozási tevékenység. Az alapítványi célú beszerzések, beruházások, felújítások ÁFÁ -jának visszaigénylésére a szabályozások nem adnak lehetőséget, azok költségként kerülnek elszámolásra. A vállalkozási és alapítványi tevékenységgel egyaránt összefüggésbe hozható beszerzések

4 visszaigényelhető ÁFÁ -jának elszámolása arányosítással történik. Az arányosítás alapját az adólevonásra jogosító tevékenység bevételének az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi.CXXVII: törvény 5 számú mellékletében meghatározott bevételekhez viszonyított aránya jelenti. Ez az arányszám évente kerül meghatározásra. 2.Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának bemutatása 2.1.Mérleg Eszközök értékelése Befektetett eszközök A befektetett eszközök 28,6%-ot képviselnek az Alapítvány évi mérlegének eszköz értékében. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének változását évben az 1.számú melléklet tartalmazza A táblázatból látható, hogy év folyamán 8.645eFt értékű beruházást végeztünk. Ebből idegen ingatlanon végzett beruházás értéke 7.140eFt volt, 1.505eFt értékben eszközöket szereztünk be (konyhai, takarító eszközök, udvari játékok stb.). Idegen ingatlanon, vagyis az Alapítvány használatában lévő, de a MÁV Zrt. tulajdonát képező épületeken évben beruházás keretében a Dunakeszi Óvoda fürdőszoba felújítást, valamint fűtés korszerűsítést végzett, mintegy 6.865eFt értékben. A Székesfehérvári Óvoda gumi tégla cserét, valamint az ivókutat újította fel 275eFt értékben évben 3.883eFt bruttó értékben selejteztünk tárgyi eszközöket, melyből a Dunakeszi Óvoda 221eFt értékű gyerek játékokat, bútorokat, a Szegedi Kollégium 3.662eFt értékben 0-ra leírt eszközöket, melyek az eredményre nincsenek hatással (számítógépek, műszaki cikkek, konyhai gépek, irodai berendezések). A tárgyévi változások következtében az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének záró állománya év végén eFt volt, amely eft értékű növekedést mutat az előző évhez képest a fentiekben leírtak alapján. Befektetett pénzügyi eszközök Az Alapítványnak évben nem volt befektetett pénzügyi eszköze. Forgóeszközök A forgóeszközök értéke a évi mérlegben eFt, az előző évhez viszonyítva 38,5%-al, azaz eFt-tal növekedett.

5 Készletek A forgóeszközök mindössze 0,2%-át kitevő készletek értéke év végén 290eFt volt, amely 2%- os csökkenést mutat az előző évhez képest. A készleteken belül 11,2%-ot a tisztítószerek és 88,8%- ot az élelmezési nyersanyagok tesznek ki. Élelmezési nyersanyagkészlettel -főzőkonyhát üzemeltető- Dunakeszi Óvoda rendelkezik. Követelések A követelések értéke, amely a évi mérlegben 3.335eFt, az előző évihez képest, mintegy 1.578e Ft-tal csökkent, ebből 939eFt a Kaposvári Kollégium térítési díj követelés értékvesztéskénti leírása volt. A követelés megoszlása: 2965eFt vevői követelés, 153eFt fizetési előleg. Az egyéb követelések közé került átsorolásra a mérlegben a kötelezettségek közül 86eFt Áfa követelés, mely az elkövetkező időszakban kerül kompenzálásra, valamint 131eFt egészségbiztosítási és szociális hozzájárulás. Értékpapírok A évi mérlegben az értékpapírok év végi állománya 7.149eFt értéken került kimutatásra. A Szegedi Kollégium a korábbi évekkel kapcsolatos megtakarítását 2006.februárjában a K&H Pénzpiaci Alap Befektetési jegyébe fektette be 30,0 millió Ft értékben, a lekötött betéteknél elérhető kedvezőbb hozam elérése érdekében. A évi felhasználást figyelembe véve, az értékpapír névértéke év végén 2.633eFt volt, árfolyam különbözete 4.516eFt, összességében piaci értéke pedig 7.149eFt volt. Pénzeszközök A pénzeszközök év végi állománya eFt, amely az előző évihez képest eFt-tal nőtt december 31-én az összeg 33,5%-a, azaz eFt, az intézményeknél, illetve az alapítványi központnál elszámolási betétszámlán van a folyó kiadások finanszírozására. Kamatozó betétszámlán a pénzeszközök 66,1%-a van lekötve, azaz eFt, melyből a Központnak 9.600eFt, Dunakeszi Óvodának eFt, Szegedi Kollégiumnak eFt, Székesfehérvári Óvodának eFt, Szegedi Óvodának 1.200eFt. A pénztárak pénzkészlete december 31-én 512eFt, azaz 0,4% volt. C. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások értéke december 31-én 147eFt volt, 50eFt-tal, nőtt az előző évihez képest. A bevételek aktív időbeli elhatárolása között mutatjuk ki a lekötött pénzeszközök után 2014 évre járó kamatot.

6 Források értékelése Az Alapítvány évi mérlegében a források főösszege az eszközök értékével egyezően eFt. A források a saját tőke, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások összegéből tevődnek össze. D., Saját tőke A saját tőke értéke a év mérlegben Ft értékben kerül kimutatásra. Összetevői: az induló tőke, a tőkeváltozás és a tárgyévi eredmény (alaptevékenység és vállalkozási tevékenység eredménye) összege. Induló tőke Az induló tőke értéke eFt, amely megegyezik az előző évek mérlegében kimutatott összeggel. Tőkeváltozás A tőkeváltozás értéke eFt, amely az előző évek halmozott eredményét/veszteségét tartalmazza. Tárgyévi eredmény A tárgyévi eredmény két részből tevődik össze: az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéből évi alaptevékenységünk eFt nyereséget mutat. Ez a nyereség egyrészt az intézmények racionális költség gazdálkodásának, és aktív adomány gyűjtésüknek az eredménye. A bevételeket az intézményi épületek állagmegóvására és a gyermekek környezetének komfortosítására tartalékolják. Ezek közül kiemelkedő a szülői támogatás növekedése a Dunakeszi és Székesfehérvári Óvoda esetében. Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységét az előző évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta, mely évben 2.192eFt volt évi alap- és vállalkozási tevékenységünk eredménye együttesen eFt. A korábbi éveket vizsgálva, megállapítható, hogy az Alapítvány évvel bezárólag nyereséges volt, az utóbbi tíz évben veszteségesre fordult, a tárgyévet ismét nyereséggel zárta. ÉV Eredmény, e Ft

7 A fenti számok azt mutatják, hogy az előző évek, valamint a 2014.év megtakarításai teszik lehetővé azt, hogy az Alapítvány az utóbbi tíz év jelentős veszteségei ellenére is képes működni. Az Alapítvány évben -az előző évekhez hasonlóan az adó és járulékfizetési kötelezettségeit, minden hónapban maradéktalanul, határidőre teljesítette. E. Céltartalék Az Alapítvány évben eFt céltartalékot képezett a várható kötelezettségek teljesítésére. A céltartalék a Dunakeszi Óvoda az Önkormányzathoz kerülése esetén abban az esetben, ha nem jogfolytonosan kerülnek át a dolgozók a végkielégítésre,felmentési bérre és azok járulékaira használható fel. Számításaink alapján ennek összege eFt-ot tesz ki, melyből eFt már a Központ betétszámláján korábban lekötésre került. F. Kötelezettségek Az Alapítványnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Az Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségeinek összege december 31-én eFt volt, amely az előző évihez képest 697eFt-tal csökkent. A kötelezettségek 8,4%-a, azaz 1.560eFt a szállítókkal szembeni kötelezettség. A fennmaradó eFt összeg a januárban esedékes 9.074eFt bért és 7.828eFt járulék és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségeket tartalmazza. G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke eFt, amely 10,6%-kal alacsonyabb, az előző évinél. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként, évben 2.124eFt-ot számoltunk el, az adózók által felajánlott 1%-os SZJA bevételből, amely évben kerül felhasználásra. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összege évben 4.387eFt.

8 Elhatárolásra kerültek olyan, a tárgyévet terhelő működési, szolgáltatási (víz, gáz, villany, telefon) költségek, melyek csak a tárgyévet követően kerültek számlázásra és kifizetésre, de a tárgyévet terhelik. Halasztott bevételként került elhatárolásra a Szegedi Kollégium 5.960eFt pályázati pénzből vásárolt eszközeinek, valamint a Dunakeszi Óvoda 3.813eFt térítés nélkül kapott Solar parabola fűtési rendszerének értéke. A halasztott bevételek összege az évente elszámolt értékcsökkenés összegével kerül feloldásra. Összességében az Alapítvány mérlegének főösszege a évi Ft-ról eFt-ra növekedett. Az eszközök és források állományának 25,3%-os, azaz eFt összegű növekedését, legnagyobb részt a forgóeszközök növekedése okozta Eredmény kimutatás Bevételek részletezése Az Alapítvány alaptevékenységéből és vállalkozási tevékenységéből származó összesített bevétele évben eFt volt, amely a évi eFt bevételtől 1,9%-kal, azaz 6.889eFt-tal több. Ha eltekintünk az összehasonlíthatóság elv érdekében a Kaposvári Kollégium előzőévi bevételétől (59.443eFt), akkor ez a növekedés 22,8%-os. Az Alapítvány évi Eredmény kimutatásában az alapítványi célú tevékenység bevétele eFt. A bevétel eFt-al, 4,0%-kal növekedett, ha eltekintünk Kaposvári bevételtől (48.669eFt), akkor 21,9%-al nőtt az előző évhez képest. Alaptevékenységből származó bevételek részletezése, összege és megoszlása összehasonlítva az előző évvel a következő: E ft- ban Bevételi forrás 2013.év Megoszlá 2014.év Megoszlás Változás % s % % MÁV-tól kapott támogatás , Adományok , ,45 1,19 Normatív támogatás , ,20 19,4 30 Pedagógus továbbképzés támogatás 0 OM támogatás Egyéb költségvetési támogatás , ,21-6,87 +Főiskolások támogatása Informatikai támogatás NCA támogatás Összes költségvetési támogatás , ,41 17,55 1% SZJA bevétel 2014.évi felhasználása , ,49 15,38

9 2014.évben kapott 1% SZJA 1060eFt 335 0, melyből 725eFt-ot elhatároltuk Halasztott bevételek 532 0, ,14-9,77 Munkaügyi központi támogatás , ,83 245,21 Önkormányzati támogatása , ,73 44,63 Térítési díjak , ,63-16,09 Egyéb értékesítési bevételek , ,49-17,94 Egyéb bevételek , ,14-87,90 Rendkívüli bevételek 769 0, ,25 14,04 Pénzügyi műveletek bevétele , ,34-37,79 Összes egyéb bevétel , ,14-4,39 Mindösszesen , ,00 4, évben eFt adományt kaptunk, ez az előző évihez viszonyítva 1,2%-al növekedett. Ebből gazdasági társaságoktól 6.849eFt-ot, magánszemélyektől eFt-ot kaptunk. A folyósított költségvetési támogatás évben eFt volt, mely a bevételek 57,41%-a. Ebből eFt a gyermekek után járó normatíva, eFt a főiskolások támogatása. A pályázati pénzekből megvalósult beruházásokra halasztott bevételként elhatárolt összegből, az értékcsökkenéssel azonos összeget számolt el bevételként a Szegedi Kollégium 480eFt értékben. Az önkormányzati támogatás évben eFt volt, amely az alaptevékenységből származó bevételek 3,7%-a évben a támogatási összegek a következőképpen alakultak: Dunakeszi Óvoda Önkormányzata eFt-melyből 2.000eFt az előzőévről elmaradt támogatás, Szegedi Óvoda Önkormányzata 100eFt évben a helyi Munkaügyi Központoktól összesen 6.314eFt támogatást kaptunk -Szegedi Óvoda 3.577eFt, Szegedi Kollégium 2.737eFt- a közmunkások foglalkoztatására. A kiszámlázott bevétel, amely a térítési díjakból, dolgozói étkeztetésből és az egyéb értékesítésből tevődik össze, évben összesen eFt-ot tett ki. Az egyéb bevételként 475eFt,- kerekítési különbözet 13eFt, különféle egyéb bevétel 462eFt- került elszámolásra évben 877eFt rendkívüli bevételt számoltunk el. Ez az összeg a Dunakeszi Óvodánál a térítés nélkül kapott eszközök után elszámolt amortizáció, mellyel azonos összeg került feloldásra és elszámolásra rendkívüli bevételként évben a kamatbevétel 1.185eFt, mely 720eFt-tal csökkent az előző évihez képest, ez a kamatlábak csökkenésének következménye. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek Az Alapítványnak a vállalkozási tevékenységéből származó bevétele eFt, amely összességében 6.442eFt-tal, azaz 34,8%-kal csökkent az előző évihez képest. Ha az előzőévből az

10 összehasonlíthatóság érdekében kivesszük a Kaposvári Kollégium bevételét(10.774eft), akkor a vállalkozási tevékenység növekedett 4.332eFt-al, azaz 56%-al. A Szegedi Kollégiumnál a szállás és bérbeadás mintegy 75%-al nőtt. A vállalkozási tevékenység eredményének megoszlását a 2. számú melléklet, a bevétel intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A mellékletekben szereplő táblázatból látható, hogy az Alapítványnak évben bérbeadásból származott a legtöbb vállalkozási bevétele 6.907eFt (57,3%). Az intézmények közül a legmagasabb árbevételt, 9.858eFt-ot, az összes árbevétel 81,7%-át a Szegedi Kollégium realizálta. Alapítványi ráfordítások részletezése Az alapítványi célú tevékenységek ráfordításai (4/ A. sz. melléklet) 2014.évben eFt-ot volt, mely eFt-tal, azaz 11,3 %-kal kevesebb, mint az előző évi. Az összehasonlíthatóság érdekében ha kivesszük a Kaposvári Kollégium ráfordításait (89.156eFt), akkor az alaptevékenység ráfordítása növekedett 19,3%-al. Az összes ráfordításokból 26,6%-ot képező anyagjellegű ráfordítások között, 30,9%-ot, vagyis eFt-ot az étkeztetés költségei, az egyéb szolgáltatások költsége 29,2%-ot, vagyis eFtot tesznek ki. Ide tartozó költségek: az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének költségei ( takarítás, karbantartás, közlekedés, posta, telefon), gyermekekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások költségei, valamint az alapítványi adminisztráció (könyvelés, bérszámfejtés stb) költségei. A költségből 4.105eFt-ot fordítottunk karbantartásra. A személyi jellegű ráfordítások összességében 2014.évben eFt volt, amely 3.239eFt-tal, azaz 1,5%-kal alacsonyabb az előző évinél. z összehasonlíthatóság elvének betartása érdekében az előzőévnél eltekintünk a Kaposvári Kollégium személyi jellegű ráfordításától (43.172eFt) akkor az előzőévhez viszonyítva 23,6%-os növekedést tapasztalunk. A növekedés oka az átlagbér jelentős növekedése, melynek finanszírozását normatívában kaptuk meg. Az értékcsökkenési leírás összege 2014 évben 7.872eFt, ez 644eF-tal magasabb, mint az előző évben. Az egyéb ráfordítások évi összege eFt, itt mutatjuk ki a közvetített szolgáltatások költségeit, az arányosításba bevont vissza nem igényelhető Áfa összegét, az értékvesztést, adókat, céltartalék összegét, valamint itt mutatjuk ki a pénzügyi műveletek késedelmi kamatait. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (4./B sz. melléklet) A vállalkozási tevékenység összes ráfordítása 2014-ben 9.865eFt volt, amely 7.240eFt, vagyis 42,3%-os csökkenést mutat az előző évihez képest. A Kaposvári Kollégium ráfordításai nélkül (10.207eFt) 43,0%-os a növekedés az 56,%-os bevétellel szemben. A vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordításainak összege évben 4.544eFt, mely

11 46,0%-ot tesz ki a ráfordítások között. A vállalkozási tevékenységnél felmerült személyi jellegű ráfordítások 5.301eFt, mintegy 53,7%. A vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírási költség összege évben 20eFt volt. A vállalkozásnál a nyereséghányad az előző évi 6,8%-kal szemben 18,1%.

12 3.Társasági adó bevallás Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége alapján, alanya a társasági adónak november 22-től az Alapítvány intézményei külön adószámmal rendelkeznek, de közhasznú minősítést nem kaptak. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI törvény (Tao tv.) 20. (1) bekezdés a) pontja szerint, nem kell az adót megfizetnie a közhasznú szervezetnek NEM minősülő alapítványnak, ha a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát. Az vállalkozási tevékenységük alapján az intézmények a fenti törvénynek megfelelnek, így e tevékenységük adómentes. Tájékoztató adatok A Kuratórium összetétele A Kuratórium elnöke: Neuschl Gyula. Tagjai: Bacsa Gáborné, Básthy Tamás, Béli János, Dr. Gál Csaba, Dr. Horváth Tivadar, Kiss Istvánné, Madarasné Böjte Etelka, Rohály Péterné, Szendrey András, Tábori Anna, Kocsis Imréné, Kövesi Györgyné, Dr. Kispál-Király Lívia Az Alapítvány intézményeinek bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány keretében évben 1 diákotthon működött: Szegedi Kollégium: középiskolás gyermekek nevelését biztosítja és a szabad férőhelyeken kollégiumi elhelyezést nyújt a főiskolás hallgatóknak évben "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány a következő három óvodát működtette: Dunakeszi Óvoda Szegedi Óvoda Székesfehérvári Óvoda Dolgozói létszám adatok Az alapítvány dolgozói létszáma december 31. -én 75 fő. A dolgozók 40,0%-a pedagógus, azaz 30 fő. Bérköltség Az Alapítvány bérköltsége 2014-ben összesen eFt, a személyi jellegű egyéb kifizetések 7.903eFt volt. A bérjárulékok összege évben alapítványi szinten összesen eFt volt. Tiszteletdíjak, megbízási díjak A Kuratórium tagjai részére évben tiszteletdíjat nem fizetett az Alapítvány. A megbízási díjak összege 1.922eFt volt.

13 Gyermeklétszám adatok A gyermekek decemberi létszáma az Alapítvány intézményeiben 484 fő volt, ebből az óvodás korú gyermekek száma 279 fő, a kollégiumokban elhelyezett középiskolás gyermekek száma 116 fő volt. Ezen kívül a Szeged Kollégium 86 fő főiskolás hallgatónak nyújtott elhelyezést. A gyermeklétszám alakulását az közötti időszakban a 6/A. sz. melléklet grafikonján mutatjuk be, a dolgozói létszám alakulása pedig a 6/B. sz. melléklet alapján elemezhető. Budapest, május 18. A beszámolót készítette: Rohály Péterné PM. nyilvántartási szám: ZÁRADÉK A 2014.évi Egyszerűsített éves beszámolót és annak Közhasznúsági Mellékletét A Vasút a gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma i ülésén a 15/2015(05.19.) számú határozatával elfogadta.

14 1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök (Összesítő) e Ft-ban Gépek, Megnevezés Im m ateriális javak Idegen ingatlanon berendezések, végzett beruházás egyéb felszerelési Összesen tárgyak 2014.évi nyitó Új beszerzés Adomány Felújítás 0 Egyéb növ.(pályázat) Egyéb csökk.kivez (-) 0 Selejtezés(-) Térítés nélküli átadás(-) 0 Térítés nélküli átvétel Értékesítés (-) Intézménytől kapott Intézménynek átadott(-) Bruttó érték záró Értékcsökkenési leírás 2014.évi écs. nyitó Tárgyévi értékcsökkenés Terven felüli értékcsökk. 0 Selejtezés kivezetés(-) Értékesítés(-) Intézménytől átvett 0 Intézménynek átadott(-) Értékcsökkenés záró Nettó záró állomány

15 Intézmény: Alapítvány össz esen 2.sz. melléklet A vállalkozási tevékenység eredményének összesítő kimutatása Időszak: év Vállalkoz ási tev. Árbevétel K ö l t s é g e k Költségek Intézményi megnevez ése összesen Nyersag. Bér+T B Anyag Energia Écs. Egyéb ktg. összesen eredmény Iskola bérlet Étkez és Sz állás Bérbeadás Nyári tábor Egyéb Intéz m.össz esen Intéz m.ir.ktg Köz ponti ir.ktg Ft-ban Alapítvány össz Összes váll.tevékenys.belüli arány: 100,00

16 "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 3.sz. melléklet évi vállalkozási árbevételek intézményenkénti kimutatása Ft-ban Intézmények Étkezés Szállás Bérbeadás Egyéb Összesen Diákotthonok Szeged D Diákotthonok összesen Óvodák Dunakeszi Szeged Ó Székesfehérvár 0 Óvodák összesen Alapítvány összesen

17 Költségek, ráfordítások költségnemenkénti részletezése 2014.év 4/A.sz melléklet Alapítvány célú tevékenység költségei, ráfordításai adatok ezer Ft-ban Költségnemek Előző év Tárgyév Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Játék, foglalkoztató-eszköz Tisztítószer Irodaszer % SZJA-ból vásárolt játék, szemléltető eszköz Üzem- és fűtőanyag Ruhafelhasználás Energiafelhasználás Étkezési nyersanyag felhasználás Más cégtől vásárolt étkeztetés Anyagjellegű- és egyéb szolgáltatások Ebből: karbantartás szállítás, közlekedés posta, telefon bankköltségek hatósági és biztosítási díjak egyéb Alapítványt terhelő szakkönyv Alapítványt terhelő oktatás Pedagógusok szakkönyvvásárlása Pedagógus továbbképzés Tanulók tankönyvvásárlása Egyéb költségvetési támogatás felhasználás Anyagjellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: tiszteletdíjak jubileumi jutalom végkielégítés megbízási díjak betegszab., alap.terhelő tp. minőségi bérpótlék egyéb Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás

18 Költségek, ráfordítások költségnemenkénti részletezése 2014.év 4/B.sz.melléklet Vállalkozási tevékenység költségei, ráfordításai adatok ezer Ft-ban Költségnemek Előző év Tárgyév Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Tisztítószer Üzem- és fűtőanyag Irodaszer 51 Energiafelhasználás Étkezési nyersanyag felhasználás Anyagjellegű és egyéb szolgáltatások Ebből: karbantartás 89 szállítás, közlekedés posta, telefon 106 egyéb Anyagjellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Összesen

19 Tájékoztató adatok 5.sz.melléklet "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásához 2014.év ezer Ft-ban Előző év Tárgy év A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel

20 Gyermeklétszám alakulása között Év Gyermeklétszám 6/A.sz. melléklet Gyermeklétszám

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA

Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA Név: Alföld Turista Egyesület Mezőberény Székhely: 5650 Mezőberény, Vasút u 22. Adószám: 18386114-1-04 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA RENDELTETÉSE II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben