JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015"

Átírás

1 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015

2 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra Lektorálta: Sinkáné Dr. Csendes Ágnes Szerkesztő: Dr. H. Nagy Dániel Sorozatszerkesztő: Dr. Baté Zsuzsanna ISSN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL...7 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...7 I. Fejezet Alapelvek...7 A társasági adó alanya...15 Teljes körű és korlátozott adókötelezettség...18 Fogalmak...18 MÁSODIK RÉSZ A TÁRSASÁGI ADÓ...68 II. Fejezet A társasági adókötelezettség...68 A társasági adóalap megállapítása...71 Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek...77 Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény adóalapjának megállapítása Az iskolaszövetkezet adóalapja A kizárólag készfizető kezességvállalást folytató részvénytársaság adóalapja Az MRP adóalapja A közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a szociális szövetkezet és a vízitársulat adóalapja A külföldi vállalkozó adóalapja A külföldi vállalkozó fióktelepének adóalapja A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság adóalapja és az adó mértéke Az ingatlannal rendelkező társaság tagjának adóalapja és az adó mértéke A társasági adóalap módosításának különös szabályai Veszteségelhatárolás Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása AZ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA III. Fejezet A társasági adó mértéke Adómentesség Beruházási adókedvezmények A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye Kis- és középvállalkozások adókedvezménye Fejlesztési adókedvezmény Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye Az adókedvezmények igénybevételének szabályai A fizetendő adó Rendelkezés az adóról Adófelajánlás esetén járó jóváírás...248

4 ELJÁRÁSI ÉS ADÓELŐLEG FIZETÉSI SZABÁLYOK IV. Fejezet A külföldi szervezet adókötelezettségének teljesítése Az adóelőleg bevallásának és fizetésének szabályai HARMADIK RÉSZ OSZTALÉKADÓ V. Fejezet NEGYEDIK RÉSZ A KETTŐS ADÓZÁS ELKERÜLÉSE VI. Fejezet ÖTÖDIK RÉSZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VIII. Fejezet számú melléklet Az értékcsökkenési leírás szabályairól számú melléklet Leírási kulcsok jegyzéke számú melléklet A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez A társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek számú melléklet Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, lakásszövetkezet, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet és felsőoktatási intézmény által végzett kedvezményezett tevékenységek SZÁMÚ FÜGGELÉK Az európai unióról szóló szerződés és az európai közösséget létrehozó szerződés állami támogatások SZÁMÚ FÜGGELÉK évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (kivonatos közlés) SZÁMÚ FÜGGELÉK 22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről...332

5 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 73 c) a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének az ötven százaléka. A jövedelem-minimumra (a nyereség-minimumra) irányadó szabályok alkalmazására nem kötelezett adózók Az előtársasági működés időszakának adóévében (vagyis a társasági szerződés, az alapító okirat, az alapszabály ellenjegyzésének, közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzés, a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, a cégeljárás jogerős megszüntetésének napjáig terjedő időszaknak megfelelő adóévben) és az azt követő adóévben nem kell figyelembe venni a jövedelem-minimumra (a nyereség-minimumra) vonatkozó szabályokat, ezért például ebben az esetben az adózónak bevallást kiegészítő nyilatkozatot sem kell tennie, ha sem az általános szabályok szerint kiszámított adóalapja, sem adózás előtti eredménye nem éri el a jövedelem-minimumot. Ha az adózó az előtársasági időszakra külön beszámoló készítésére nem kötelezett, akkor az adózó első adóévében nem köteles a jövedelemminimumra (a nyereség-minimumra) vonatkozó szabályok alkalmazására. A következő adóalanyoknak soha nem kell figyelembe venniük a jövedelem-minimumra (a nyereségminimumra) irányadó szabályokat: Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete; vízitársulat; alapítvány (ideértve az alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); közalapítvány (ideértve az alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); egyesület (ideértve az alapszabályában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); köztestület (ideértve az alapszabályában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); egyházi jogi személy; lakásszövetkezet; önkéntes kölcsönös biztosító pénztár; felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is); diákotthon; szociális szövetkezet; iskolaszövetkezet; közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. [Tao. tv. 6. (6) bekezdés a)-b), illetve d) pont] A jövedelem-minimum (a nyereség-minimum) összege A jövedelem-minimum (a nyereség-minimum) a Tao tv. 6. (8)-(9) bekezdéseiben meghatározott jogcímek szerint módosított (csökkentett és növelt) összes bevétel 2 százaléka. A Tao. tv pontja alapján összes bevétel az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek január 1-jével hatályon kívül helyezésre kerül a Tao. tv. 6. (8) bekezdés a) pontja, amely tulajdonképpen a jövedelem-(nyereség-)minimum alapjának szélesítését jelenti, ugyanis e módosítás következtében az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke nem csökkentia jövedelem-(nyereség-)minimum alapját.

6 74 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal Az összes bevételt növeli a magánszemély taggal szemben meglévő kötelezettség napi átlagos állományának az előző adóév utolsó napján fennálló napi átlagos állományához viszonyított növekménye 50 százaléka. A szabály alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni az áruszállításból és szolgáltatásból, illetve a megállapított, de ki nem fizetett osztalékból eredő kötelezettségeket. A szabályozás indoka a tagi kölcsön-állomány növekedésének visszaszorítása. Példa: D társaságnál a 2014-es adóévben a tagi kölcsön záró állománya 700 eft. A 2015-ös adóévben a tag a társaság részére tagi kölcsön jogcímén több alkalommal is rendelkezésre bocsát különböző összegeket. Ezen tranzakciók dátuma és a nyújtott tagi kölcsönök összege a következő: január 25., eft-os befizetés, március 12., eft-os befizetés, március 19., 200 eft rendelkezésre bocsátása, május 7., eft tagi kölcsön biztosítása, június 9-én visszafizetésre kerül eft a tag részére, július 8-án ismételten visszafizet a társaság a tagja részére 700 eft-ot, szeptember 4-én ismét tagi kölcsön befizetésre kerül sor eft értékben. Az elvárt adó-számításnál korrekcióként figyelembe veendő összeg a következő. A napi átlagos állomány alatt a napok átlagában meghatározott számtani átlagot kell érteni. A tárgy évi nyitó (taggal szemben fennálló) kötelezettség állományt meg kell szorozni a tárgyévi első állományváltozás napját megelőző napig eltelt naptári napokkal, majd az új állomány annyi naptári nappal szorzandó meg, ahány napig ezen állomány változatlan volt a könyvekben, majd az év végén el kell osztani 365 vagy 366 nappal az év hosszától függően. A példa szerinti esetben: [(700 e 24 nap) + (2 700 e 46 nap) + (4 200 e 7 nap) + (4 400 e 49 nap) + (7 400 e 33 nap) + (4 800 e 29 nap) + (4 100 e 58 nap) + (6 300 e 119)] /365 nap. A napi átlagos állomány eszerint ezer Ft-ra kerekítve eft, amely eft-tal haladja meg a tárgyévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettséget (a 700 eft-ot). A különbözet eft ötven százaléka, azaz eft a növelő tétel összege. Jövedelem-(nyereség-)minimum szabály alkalmazása a pénzügyi intézményeknél A jövedelem-(nyereség-)minimum szabály alkalmazásakor az összes bevétel számszerűsítése a számviteli beszámoló adott sorai alapján történik, azaz az ott szereplő értékesítés nettó árbevétel meghatározása nem a Tao. tv b) pontjában nevesített árbevétel-fogalmat jelenti. Tekintettel arra, hogy a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások az éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségük sajátosságairól rendelkező 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek összeállítani eredménykimutatásukat, továbbá az általuk alkalmazott speciális eredménykategóriák jelentősen eltérnek az Szt.-ben felsorolt általános eredménykimutatás kategóriáktól, ezért esetükben az összes bevételt képező tételeket, vagyis a nettó árbevételt, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket a speciális eredménykimutatás soraiból kell megállapítani. Ezen tételek alatt a Korm.rend. 2. számú melléklete szerinti függőleges tagolású eredménykimutatás következő sorait kell érteni: 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 3. Bevételek értékpapírokból 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei b) befektetési szolgáltatások bevételei 6. a) egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei c) befektetési szolgáltatás bevételei

7 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei b) egyéb bevételek 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12/A. Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 16. Rendkívüli bevételek Tartalmukat tekintve az 1., 3., 4.a), 4.b), 6.a), 6.c) tételek felelnek meg az Szt. szerinti pénzügyi műveletek bevételeinek, a 7.a) tétel felel meg az Szt. szerinti értékesítés nettó árbevételének, a 7.b), 12., 12/A. pozitív egyenlege, 14. tétel felel meg az Szt. szerinti egyéb bevételeknek, és a 16. tétel felel meg az Szt. szerinti rendkívüli bevételnek. Lényeges, hogy a 12/A. tételben szereplő Általános kockázati céltartalékképzés/felhasználás a képzés és a felhasználás egyenlegét mutatja be az eredménykimutatásban, de azt csak akkor kell figyelembe venni, ha pozitív jellegű, azaz ha a felhasználás meghaladja a képzés összegét (a meghaladó részt kell a bevételek közé beszámítani). Jövedelem-(nyereség-)minimum összege a biztosítóknál A biztosító társaságoknál a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározása során a Tao. tv pontjában foglalt összes bevétel definíciót azzal a különbséggel kell alkalmazni, hogy esetükben az általános Szt. szerinti bevétel-kategóriák helyett a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő eredménykimutatás bevétel-kategóriáit kell figyelembe venni. A bevallást kiegészítő nyomtatvány Az Art. hivatkozott rendelkezései szerint, ha az adózó bevallásában nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a jövedelem-minimumot (nyereség-minimumot), akkor köteles az adóbevallásához az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt is mellékelni. Ha az adózó az adóbevallás önellenőrzése következtében tesz nyilatkozatot (vagyis az önellenőrzés következtében esik a jövedelem-minimumra irányadó szabályok hatálya alá), akkor az önellenőrzési lap mellékleteként köteles a bevallást kiegészítő nyilatkozatot megtenni. A bevallást kiegészítő nyomtatvány a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. Az adóhatóság a feldolgozás során kockázatelemző program alapján, számítógépes úton egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére választja ki azokat az adózókat, amelyeknél alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye. Az ellenőrzés során az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. Amennyiben az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózó jelentős számban és mértékben nem tudja bizonyítani, akkor az adóhatóság a társaságiadó-alapot és a társasági adót a bevallások utólagos ellenőrzése keretében, becsléssel állapítja meg. Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtásának határidejétől hibás, hiányos bevallás esetén a bevallás kijavításának napjától, késedelmesen benyújtott bevallás esetén a bevallás beérkezésének napjától számított 30 napon belül folytatja le, és erről az adózót értesíti. Az értesítés azonban nem minősül az ellenőrzés megkezdésének, mivel az ellenőrzést az adóhatóság csak a kiválasztástól számított egy éven belül köteles megkezdeni [Art. 91/A. (1)-(2), (4), (6) bekezdés].

8 76 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal Önellenőrzés során feltárt hiba hatása a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján fizetett társasági adóra Az adózónak vizsgálnia kell, hogy az önellenőrzés keretében feltárt hiba az Szt., valamint a számviteli politikájának vonatkozó rendelkezései értelmében milyen jellegű jelentős vagy nem jelentős összegű hibának minősül. Az önellenőrzéssel feltárt, a feltárást megelőző üzleti év(ek) beszámolójában elkövetett hibák miatti módosításokat a számviteli elszámolásnak megfelelően a) nem jelentős összegű hiba esetén azok eredményre gyakorolt hatását a tárgyévi eredménykimutatás megfelelő adatai tartalmazzák [Szt. 71. (3) bekezdés]; b) jelentős összegű hiba esetén a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél külön oszlopban a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások adataiként kell szerepeltetni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak [Szt. 19. (3) bekezdés]. Az Art ának (3) bekezdése szerint önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. A jelentős összegű, illetve a nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása miatt a hiba elkövetése évének társasági adóalapja is változik, így felmerül a bevallás önellenőrzés keretében történő módosítása. A tévedés nyilvántartásba vételét követően a társasági adókötelezettség számszerűsítése során vizsgálni kell, hogy a feltárt hibát, illetve annak hatását is tartalmazó adózás előtti eredmény vagy társasági adóalap közül a nagyobb eléri-e a Tao. tv. 6. (7)-(9) bekezdései szerint meghatározott jövedelem- (nyereség-)minimumot. Ha az adózó javítással érintett adózás előtti eredménye vagy társasági adóalapja közül a nagyobb eléri az eredeti beszámolóban kimutatott jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor az adófizetési kötelezettséget az önellenőrzéssel korrigált adóalap után kell teljesítenie. Amennyiben pedig az adózás előtt eredménye vagy a társasági adóalapja közül a nagyobb változatlanul nem éri el az eredeti beszámolóban kimutatott jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor a társasági adókötelezettség a jövedelem-(nyereség-) minimum szabály szerint megállapított összeggel egyezik meg. Ha az adózó eredetileg sem tette meg az Art. 91/A. (1) bekezdése szerint nyilatkozatot, erre az önellenőrzés során sincs lehetősége, mivel korábbi döntése köti az Art. 49. (1) bekezdése alapján. Nyereségminimum és veszteségelhatárolás kapcsolata A jövedelem-(nyereség-)minimum bevezetésével nem változtak a veszteségelhatárolás szabályai. A Tao. tv. 17. (1) bekezdése értelmében ugyanis amennyiben az adózó Tao. tv. 6. (1)-(4) bekezdése szerinti adóalapja bármely adóévben negatív, ennek összegével a következő adóévek adózás előtti eredménye csökkenthető, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A hivatkozott rendelkezés alapján tehát az adóévi negatív adóalap összege határolható el, s írható le a következő adóévekben akkor is (az általános szabályokra is figyelemmel), ha az adóévben az adó megfizetésére a jövedelem-(nyereség-)minimum alapulvételével került sor. (10) A (6) bekezdés alkalmazásában elemi kár az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetű tűz) okozta kár. Az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. a biztosító, a mezőgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, más okmány), vagy ha az adózó nem rendelkezik független szervezet által kiállított okmánnyal az adózó által kiállított jegyzőkönyv szolgál. Az adózó az általa kiállított, a kár tényét és mértékét tartalmazó jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15

9 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 77 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság részére. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Ha az adózó készíti el a kár tényének igazolásához szükséges jegyzőkönyvet, akkor abban rögzíteni kell az érintett adózó adatait, a kár típusát, tényszerű leírását, a kár keletkezésének időpontját, illetve időszakának utolsó napját és a kár mértékét is. A kár keletkezésének időpontját, a kár mértékét az adózó önállóan jogosult megállapítani és rögzíteni, nem feltétel tehát, hogy valamely szerv állapítsa meg azt. A káresemény időpontjának meghatározása az eset összes körülményeinek ismeretében egyedileg lehetséges, melynek során figyelembe kell venni az elemi csapás típusát. A kár keletkezése ok-okozati összefüggésben van az elemi csapás bekövetkeztével, ennek függvényében kell megítélni a kár (az elemi csapás) keletkezésének időpontját. Ha nem egy konkrét időponthoz, hanem egy időszakhoz kötődik, akkor azt kell tartalmaznia a jegyzőkönyvnek, hogy az adott csapás-típus hatása mikor jelent meg az adózó által érzékelhető módon. Ebben az esetben az időszak utolsó napját kell feltüntetni. (Pl. aszálykár esetén a kár bekövetkezésének időpontjaként elfogadható abban az esetben is, ha az adózó nem tagja a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszernek az agrárpolitikáért felelős miniszter által kibocsátott közlemény kiadásának a napja.) Amennyiben év közben többször következik be elemi csapás, akkor minden egyes esetről külön-külön jegyzőkönyvet kell készíteni, nem csak arról, amely esetében a kár mértéke eléri a megelőző adóévi évesített árbevétel 15 százalékát. Arról a káreseményről is kell tehát jegyzőkönyvet készíteni, amellyel az adózó még nem éri el a hivatkozott mértéket. Amennyiben valamely elemi csapásról nem történik jegyzőkönyv felvétel, akkor az nem vehető figyelembe a károk mértékének összeszámításakor. Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek 7. (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti: a) a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből a 17. -ban és a VII. fejezetben foglaltakat figyelembe véve az adózó döntése szerinti összeg, január 1-jétől szigorodtak az elhatárolt veszteség leírására vonatkozó szabályok, ugyanis a korábbi rendelkezésektől eltérően az elhatárolt vesztség felhasználása időbeli korlátozás alá esik. Az új szabályok alapján először a 2015-ben keletkezett, elhatárolt veszteséggel kizárólag a keletkezését követő öt adóévben csökkenthető majd a pozitív adózás előtti eredmény, figyelemmel arra, hogy a korábbi évek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig vehető igénybe az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Az adózó a veszteségleírásra irányuló döntését az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett üzleti évről készített beszámolónak a legfőbb szerv által történő elfogadásával hozza meg. Azon szabály alól, mely szerint az elhatárolt veszteséget jellemzően a keletkezésének adóévét követő öt adóévben lehet az adóalapnál érvényesíteni, az egyetlen kivételt a Tao. tv. 17. (4) bekezdése alapján az adóévben a mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó jelenti, amely az adóévben keletkezett elhatárolt veszteséget az adóévet megelőző két adóévre visszamenőlegesen is elszámolhatja (de adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredménye 30 százalékáig). A visszamenőleges érvényesítés módja a korábbi adóév(ek)re benyújtott adóbevallás önellenőrzése, míg az elhatárolt veszteség visszamenőlegesen nem érvényesített része a más adózókra irányadó rendelkezések szerint a későbbi adóévekben érvényesíthető. A 2015-ös adóévet megelőző adóévekben keletkezett veszteség leírásához kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket találhatunk a Tao. tv. 29/A. (6) bekezdésében, a 29/C. (8) bekezdésében és a 29. (2) bekezdésében, illetve a 29/F. (2) bekezdésében.

10 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 339 TÁRGYMUTATÓ 651/2014/EU rendelet /2014/EU rendelet 121, /2013/EU rendelet 218 A adatbázis 35, 232, 336 adóellenőrzés 112, 113, 150, 196, 212, 273 adóelőleg 7, 116, 165, 237, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 272, 282, 286 adó-felajánlás 249, 257 adókedvezmény 7, 8, 9, 18, 19, 32, 51, 57, 58, 64, 119, 120, 128, 185, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244, 257, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 283, 284, 288 adókötelezettség 8, 12, 18, 31, 48, 60, 68, 69, 76, 148, 151, 162, 164, 171, 206, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 280, 281, 284, 286, 287, 310, 311, 323, 337 adókulcs 177, 209, 214, 233, 235, 265, 266, 281 adomány 19, 20, 119, 120, 160, 165, 305, 313, 317, 318, 324 adómentesség 8, 9, 58, 80, 119, 158, 165, 169, 174 adótartozás 115, 116, 158, 159, 160, 161, 167, 246, 252, 254 adózó 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 49, 50, 57, 58, 59, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 166, 169, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 332, 333, 334, 335, 336, 337 alapelv 8, 10, 107, 108 alapítvány 13, 15, 16, 66, 69, 71, 72, 73, 117, 120, 135, 136, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 219, 230, 233, 236, 241, 246, 247, 250, 253, 320, 322, 323, 324 alapkutatás 108, 109, 110, 134, 274, 282, 283 alultőkésítés 143, 146 apport 22, 24, 86, 174, 204, 205 Á állami támogatás 224, 227, 274 általános csoportmentességi rendelet 128, 218, 222 árbevétel 20, 26, 35, 51, 53, 55, 72, 74, 77, 113, 121, 150, 170, 171, 172, 192, 194, 196, 199, 201, 244, 262, 265, 268, 269, 330 árfolyamkülönbözet 140, 219 árfolyamnyereség 32, 33, 34, 57, 72, 84, 85, 86, 96, 147, 148, 152, 175, 176, 219, 268, 325 árfolyamveszteség 28, 78, 79, 84, 86, 140, 149, 219, 268, 325 átalakulás 22, 24, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 72, 84, 86, 95, 96, 101, 102, 104, 132, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 166, 168, 169, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 192, 194, 258, 259, 260, 261, 262, 275, 290 átértékelés 182, 183 átmeneti szabály 185, 186, 237, 279 átutalás 232, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256 B behajthatatlan követelés 21, 98, 99, 101, 102, 104, 143 bejelentett immateriális jószág 23, 24, 25, 80, 88, 150 bejelentett részesedés 21, 22, 84, 85, 149, 150 bekerülési érték 51, 83, 101, 102, 103, 117, 183, 292, 295, 300, 308

11 340 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal belföld 17, 18, 25, 260 belföldi személy 25, 26, 58, 143 beolvadás 44, 45, 46, 47, 54, 85, 92, 181, 189, 190, 193, 194, 259, 260, 261 beruházás 9, 14, 19, 25, 32, 51, 56, 57, 58, 64, 79, 81, 83, 89, 90, 92, 94, 112, 120, 121, 123, 129, 130, 131, 133, 134, 145, 152, 153, 201, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 289, 292, 294, 295, 297 besorolás 15, 53, 54, 55, 56, 70, 135, 156, 164, 169 beszámoló 12, 13, 25, 26, 31, 32, 33, 48, 52, 53, 54, 55, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 91, 93, 105, 150, 161, 165, 172, 187, 215, 259, 260, 289, 303, 304, 305, 306, 330, 331 bevallás 69, 71, 75, 76, 78, 116, 137, 150, 183, 191, 194, 202, 205, 212, 245, 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 269, 273, 283 bírság 10, 28, 106, 141, 237, 263 bizalmi vagyonkezelési szerződés 15, 18, 25, 26, 29, 30, 68, 73, 319 bizalmi vagyonkezelő 26, 30 C cégautó 314 cégérték 84, 86, 149, 291, 292 cégjegyzési jog 40 célszervezet 26 céltartalék 71, 75, 78, 79, 80, 137, 179, 182, 286, 287 civil szervezet 19, 118, 151, 157, 161, 164, 165, 323, 324, 325 Cs csekély összegű (de minimis) támogatás 115, 121, 133, 134, 136, 215, 216, 271, 280, 281, 295 csődeljárás 98, 99, 197 D de minimis 115, 121, 126, 127, 133, 134, 136, 215, 216, 218, 230, 271, 274, 280, 281, 295 deviza 104, 219 diákotthon 16, 73, 319 E egyéni cég 16, 17, 42, 65, 179, 180, 184, 185, 263 egyesülés 15, 22, 25, 43, 44, 56, 59, 68, 72, 127, 132, 149, 150, 153, 166, 167, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 191, 192, 194, 202, 260, 261, 262 egyesület 13, 15, 16, 20, 71, 72, 73, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 239, 254, 257, 309, 314, 320, 324, 325 egyezmény 10, 32, 33, 34, 61, 62, 69, 107, 170, 175, 176, 193, 260, 265, 266, 267, 268, 269 egyház 16, 157, 160, 162, 163, 320 eladott áruk beszerzési értéke 73 elemi kár 72, 76 elengedett kötelezettség 197, 271, 277, 278 elengedett követelés 97, 103, 142, 143, 165, 277, 284 elhatárolt veszteség 70, 77, 78, 179, 180, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 270, 275 ellenőrzött külföldi társaság 26, 27, 28, 29, 141, 142, 149, 197, 288, 303, 307 eredménytartalék 90, 105, 154, 166, 294 európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium 17 európai részvénytársaság 15, 179, 180, 181, 196, 202, 258, 259 európai szövetkezet 15, 179, 180, 181, 196, 202, 258 európai területi együttműködési csoportosulás 16, 327 eva alany 55 É építkezés 30, 31, 59, 69, 193, 225, 260 építmény 31, 63, 83, 93, 111, 121, 292, 293, 297 épület 63, 83, 111, 112, 121, 122, 123, 130, 223, 267, 292, 293, 296, 297, 298, 299 értékesítés nettó árbevétele 20, 53, 55, 57, 73, 192 Értékvesztés 75 F fejlesztési adókedvezmény 220, 223, 229, 244, 284 felajánlás 9, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 272 felsőoktatási intézmény 16, 31, 69, 72, 73, 116, 117, 118, 132, 134, 135, 136, 151, 156, 157, 158, 160, 241, 263, 319, 320, 326, 331 felsőoktatási támogatási megállapodás 31, 116, 117, 151, 271, 319 felszámolás 15, 91, 95, 99, 176, 180, 196, 261, 319, 320 feltöltési kötelezettség 252, 262 fióktelep 18, 48, 49, 60, 61, 68, 146, 171, 172, 181, 192, 193, 205, 206, 258, 260, 269 fizetendő adó 133, 188, 214, 233, 235, 244, 245, 246, 248, 249, 252, 255, 256, 259, 261, 262, 263

12 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 341 foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 31, 114, 115, 136, 153, 227, 228, 280 fuvarozás 337 független képviselő 31, 32, 60, 62 G gazdasági társaság 15, 22, 23, 26, 42, 43, 52, 57, 59, 68, 69, 72, 73, 80, 86, 110, 114, 117, 134, 135, 136, 153, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 181, 189, 190, 193, 202, 210, 236, 258, 303, 308, 319, 320, 326, 331, 332 gép 83, 94, 125, 130, 291, 298, 299 H hiány 82, 301 hiba 76, 107, 112, 113, 150, 155, 225 hitel 9, 79, 124, 198, 204, 209, 216, 217, 218, 219, 220, 257 hitelintézet 97, 119, 219 hozam 321, 322, 325, 326, 327 I időbeli elhatárolás 184, 269, 277, 278, 306, 307 immateriális javak 81, 82, 120, 121, 124, 130, 137, 177, 178, 182, 201, 267, 274, 275, 291, 321, 326, 327, 335 ingatlanbefektetési alap 60 ingatlannal rendelkező társaság 17, 18, 32, 33, 71, 174, 175 ingatlannal rendelkező társaság tagja 17, 18, 33, 71, 174 interkvartilis tartomány 207 ipari park 34, 291 iskolaszövetkezet 13, 43, 72, 73, 165, 166, 215 J jegyzett tőke 43, 45, 48, 71, 84, 85, 86, 95, 96, 105, 106, 132, 138, 139, 150, 154, 165, 166, 167, 168, 174, 175, 204, 205, 206, 228, 279, 303, 304 jelenérték 274 jelentős összegű hiba 76, 113, 150, 155 jogdíj 34, 35, 36, 106, 107, 266, 267 jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 23, 24, 80, 81, 88, 134, 150 jogelőd 22, 43, 44, 45, 47, 53, 68, 69, 72, 92, 101, 102, 103, 104, 115, 153, 167, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 258, 272, 276, 290 jogutód 22, 28, 43, 45, 46, 47, 53, 54, 72, 91, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 118, 132, 151, 152, 153, 166, 167, 169, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 204, 209, 215, 258, 259, 262, 275, 278, 279, 290, 303, 320 jogutód nélküli megszűnés 95, 96, 132, 191, 195, 209, 259 jóváírás 5, 9, 20, 244, 248, 249, 255, 256, 257 jövedelem 5, 7, 8, 10, 13, 18, 36, 49, 57, 59, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 107, 108, 142, 148, 165, 171, 174, 175, 176, 179, 186, 199, 200, 206, 265, 266, 267, 268, 269, 280, 290, 316, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 336 jövedelem-(nyereség-)minimum 5, 72, 73, 75, 76, 165, 186 K kamat 20, 29, 106, 138, 143, 144, 145, 146, 194, 197, 198, 203, 204, 216, 217, 219, 257, 265, 268, 289, 321, 325, 326, 327 kapcsolt 5, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 59, 70, 71, 75, 103, 109, 114, 115, 131, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 166, 173, 174, 175, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 kedvezményezett átalakulás 43, 45, 47, 95, 96, 150, 151, 152, 155, 177, 182 kedvezményezett cél 245, 247, 248, 249, 252, 254, 256, 257 kedvezményezett eszközátruházás 47, 48, 49, 72, 82, 137, 183, 184, 188, 189 kedvezményezett részesedéscsere 49, 50, 72, 96, 151, 152, 155, 177, 178, 205 képviselet 40, 41, 42, 56, 57, 62, 158, 161, 209, 314 képzés költsége 316 képző- és iparművészeti alkotás 137, 277 kettős könyvvitel 17, 71, 161 kezelt vagyon 15, 18, 29, 30, 73, 195, 319 kiegészítő sportfejlesztési támogatás 9, 120, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 253, 255, 305 kiegészítő támogatás 214, 233, 234, 235, 238, 289, 305 kisvállalkozás 51, 54, 67, 129, 201, 202, 229, 240, 329 kiválás 44, 45, 46, 47, 69, 103, 104, 153, 178, 179, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 192, 259 KKV 51, 52, 53, 54, 55, 56, 129, 201, 202, 218, 220, 329, 330, 332

13 342 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal kortárs képző- és iparművészeti alkotás 137, 277 kölcsön 74, 144, 145, 146, 154, 217, 267 követelés 21, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 142, 143, 165, 179, 198, 199, 277, 278, 283, 284, 303, 315, 316, 319 közalapítvány 15, 16, 69, 71, 72, 73, 117, 135, 136, 156, 158, 160, 164, 165, 320 közeli hozzátartozó 38, 39, 43, 192 közhasznú szervezet 19, 116, 117, 118, 132, 156, 158, 159, 160, 165, 305, 306, 317, 318, 321, 323 közhasznú társaság 276, 319 köztestület 15, 16, 69, 71, 72, 73, 156, 158, 160, 164, 165, 314, 320 kutatás-fejlesztés 50, 51, 110 kutatás-fejlesztési megállapodás 50, 109, 110 külföldi személy 13, 17, 18, 20, 26, 29, 33, 56, 58, 60, 63, 175, 193, 195, 197, 276, 277, 305, 307, 333 külföldi szervezet 195, 258 külföldi vállalkozó 12, 13, 17, 18, 33, 36, 69, 71, 72, 108, 109, 110, 135, 146, 170, 171, 172, 179, 181, 193, 194, 196, 202, 205, 244, 258, 259, 260, 265, 266 külföldről származó jövedelem 265, 268, 269 L lakásszövetkezet 13, 15, 16, 26, 71, 72, 73, 156, 264, 320, 325 látvány-csapatsport 7, 9, 65, 66, 120, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 288 látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet 65 látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet 66, 241, 242 leányvállalat 15, 47, 114, 198 leghátrányosabb térségek 51, 280, 295 leírási kulcs 83, 292, 298, 300 lekötött tartalék 88, 89, 90, 154, 209, 281 lízing 90, 94, 130, 153, 217, 274, 294, 295 M Magánnyugdíjpénztár 16 maradványérték 94, 300 megváltozott munkaképességű személy 114 mentesség 59, 71, 173, 174, 206 mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 130, 218 mozgóképszakmai hatóság 213, 247, 317 MRP 15, 72, 121, 132, 167, 263 munkanélküli 96, 97, 132 műemlék 111, 112, 133 N naptári évtől eltérő üzleti év 14, 33, 191, 231, 249 negatív adóalap 26, 27, 76, 185, 186, 190, 191, 325 nem jelentős összegű hiba 76, 113, 150, 155 nettó adótartozás 116 nonprofit gazdasági társaság 69, 72, 73, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 202, 210, 319, 320, 326 nonprofit szervezet 323 Ny nyilatkozat 19, 32, 34, 98, 119, 137, 165, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 272, 278, 305, 306, 307, 309, 311, 318 O osztalék 10, 13, 28, 57, 73, 95, 138, 142, 143, 165, 166, 172, 177, 199, 204, 269, 283, 323, 324 Ö önellenőrzés 7, 75, 76, 91, 100, 106, 107, 111, 112, 113, 115, 150, 188, 196, 212, 269, 273, 279, 283, 286, 287 önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 15, 71, 72, 73, 156, 306 összes bevétel 13, 57, 72, 73, 74, 75, 156, 158, 162, 263, 324, 325 összevont átértékelési különbözet 168 P pénzügyi intézmény 139, 215, 219, 287 pénzügyi lízing 90, 94, 130, 153, 217, 294 pótlólagos kiegészítő támogatás 214 R regionális támogatás 128 reklám 309, 310, 311, 317, 337 reklámadó 286, 309, 310, 311 reklám-közzététel 310, 311 reklám-közzétevő 310, 311 rendelkezés az adóról 245, 249 rendelkező nyilatkozat 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 272 rendeltetésszerű joggyakorlás 8, 76, 185, 186, 292, 317 rendezett munkaügyi kapcsolatok 280 reprezentáció 317, 318

14 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 343 részesedéscsere 49, 50, 72, 96, 151, 152, 155, 177, 178, 205 S saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység 59, 109 sávos adókulcs 27 sportcélú ingatlan 67, 242, 243 Sz szabadalmi ügyvivői iroda 15, 121 szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás 57, 71, 172, 173, 188 szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság 57, 71, 172, 173, 174, 188 szabályozott ingatlanbefektetési társaság 57, 58, 71, 172, 173, 188 számított nyilvántartási érték 58, 82, 91, 183 szellemi termék 23, 24, 89, 109, 120, 121, 132, 150, 152, 153 személygépkocsi 51, 59, 94, 295 szociális szövetkezet 43, 69, 72, 73, 167, 169, 170, 210, 215, 320, 326 szoftverfejlesztő 282, 283 szokásos eredmény 147, 154 szokásos haszon 199, 201, 202 szokásos piaci ár 70, 71, 142, 173, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 288, 332, 333, 334, 335, 336, 337 szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség 288 szövetkezet 15, 26, 43, 52, 59, 68, 69, 72, 73, 167, 169, 170, 179, 180, 181, 196, 202, 210, 215, 258, 312, 316, 320, 326, 332 szponzori szerződés 234, 235, 245, 253, 254 T támogatás 9, 14, 19, 50, 56, 66, 97, 108, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 158, 159, 160, 165, 167, 201, 211, 212, 213, 214, 224, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 250, 253, 255, 271, 274, 277, 278, 280, 281, 283, 287, 288, 289, 300, 305, 306, 307, 308, 313, 317, 318, 319, 323, 325, 326, 327, 328, 329 támogatási intenzitás 128, 129, 131, 221, 229, 240 támogatási szerződés 120, 126, 211, 213, 232, 233, 235, 241, 247 tárgyi eszköz 9, 25, 51, 58, 66, 82, 83, 90, 91, 93, 94, 95, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 137, 153, 184, 216, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 230, 237, 238, 240, 242, 243, 271, 272, 275, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 335 társaság 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 125, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 218, 219, 223, 227, 229, 236, 258, 263, 266, 267, 268, 269, 272, 276, 278, 283, 288, 292, 293, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 318, 319, 320, 321, 322, 326, 327, 331, 332, 333 társasági adóalany 43, 142, 149, 151, 185, 195, 196, 213, 214, 220, 232, 301, 310, 311 társasági adó mértéke 161, 209, 280, 281 társasház 104, 105 tartós adományozás 118, 178, 284 telephely 29, 59, 61, 62, 63, 69, 72, 170, 171, 172, 193, 194, 258, 266, 267 térítés nélkül 19, 66, 97, 116, 117, 119, 133, 151, 153, 201, 278, 300, 301, 305, 307, 308, 317, 318, 319 termőföldből átminősített ingatlan 34, 67, 147, 148, 149, 154, 284 termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság 34, 67, 147 terven felüli értékcsökkenés 58, 81, 82, 109, 293, 302 terv szerinti értékcsökkenés 81, 93, 290, 291, 293, 295 tőkeemelés 106, 138, 139, 150, 166, 168, 303, 304, 305 tőkekivonás 28, 71, 86, 95, 96, 132, 205 transzferár 70, 71, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 335, 338 túlutalás 256 Ü ügyvédi iroda 15, 91, 121 ügyvezetés egyezősége 40, 41, 42 ültetvény 121, 132, 292, 297 üzemkörön kívüli ingatlan 63, 121, 132

15 344 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal üzleti ajándék 317 üzleti vagy cégérték 84, 86, 149, 292 üzletvezetés helye 13, 17, 26, 27, 63, 64, 260, 305 V vadászati közössége 321 vadásztársaság 321, 322 végelszámolás 91, 95, 176, 241, 259, 260, 281 veszteség 24, 70, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 98, 105, 106, 138, 139, 150, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 206, 268, 270, 272, 275, 276, 301, 303, 304, 305, 306, 320 veszteségelhatárolás 76, 78, 186, 188 vezető tisztségviselő 37, 40, 41, 42, 64, 156, 204, 330 visszafizetési kötelezettség nélkül 19, 66, 97, 108, 116, 117, 119, 198, 201, 278, 287, 288, 300, 305, 313, 317, 318, 319 vízitársulat 15, 72, 73, 167, 210

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1996. évi LXXXI. törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Fejezet

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez

a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL ÚTMUTATÓ a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap elszámolásához, befizetéséhez, a támogatások elnyeréséhez és a K+F kedvezmények igénybevételéhez Budapest, 2004.

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07.

Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu. Hírlevél 2010. /07. Szereted, ha az adóü gy sima ügy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2010. /07. 2010. szeptember 30. (adó) Mentőöv Adó s fizes s - előre! Adóelőle g feltölté s, ava gy hol van mé g az idei hó? Igaz ugyan, hogy

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYAR KÖZLÖNY 90. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 24., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXI. törvény Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról 9348 2015. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVBEN KEZDŐDÖTT ADÓÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási

Részletesebben

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN

- 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN - 1 - KITÖTLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN A bevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) meghatározott

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben