DIJJ év OJhó OJnaptól. DIJJ év CDhó CD napig. O ll. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIJJ év OJhó OJnaptól. DIJJ év CDhó CD napig. O ll. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése"

Átírás

1 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap adóévben alaz önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 1. Bevallás jellege O 1. Éves bevallás O 2. Záró bevallás 03. Előtársasági bevallás O 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása Ds. Év közben kezdő adózó bevallása O 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérés ének évéről készült évközi bevallása O 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása O 8. A Htv. 37. (2) bek. a) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás H. Bevallott időszak DIJJ év OJhó OJnaptól DIJJ év CDhó CD napig IH. A záró bevallás benyújtásának oka [J 1. Felszámolás O 2. Végelszámolás O 3. Átalakulás O 4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése O 5. Hatósági megszüntetés O 6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása o 7. Székhely áthelyezése O 8. Telephely megszüntetése O 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése O 10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése O ll. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése O 12. Egyéb: C ll. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt.

2 I IV. Bevallásban szereplő betétlapok V. Adóalany 1.A~ili~~n(~~~~: _ 2. Születési helye: város/község, ideje: DJIJ év[ljhó [lj nap 3. Anyja születési családi és utóneve: _ 4. Adóazonosító jele:[ijjj]ll]jj Adószáma: [[[[I[llJ -D-rn 5. Székhelye, lakóhelye: DJIJ város/község közterület közterület jellege _ hsz. _ ép. _lh. _ em. ajtó 6. Bevallást kitöltő neve:, telefonszáma/ címe: VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata o 1. Az adó évre az adó alap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom. O 2. Az adóévet követő évre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom. O 3. Az adóévben. mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, az adóalap egyszerűsített megállapítási módiát választottam/választom. D 4. Az adóévet követő évre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap megállapítási módot választom.

3 VII. Az adó 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzési értéke 3. Közvetített szolgáltatások értéke 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke 5. Anyagköltség 6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 7. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-( )1 8. A foglalkoztatás növelés éhez kapcsolódó adóalap-meatesség 9. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége 10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény ll. Mentességekkel korrigált, Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap [ ] 12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a ll. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap 13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 391C -a szerint) 14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adó alap (12-13) 15. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (14. sor"'11~.%) 16. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 391C -a szerint) 17. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnállevonható adó átalány összege 18. Kommunális beruházás miatt magánszemély általlevonható kedvezmény összege 19. Iparűzésiadó-fizetési kötelezettség [15-( )] 20. Adóelőlegre befizetett összeg I 21. Feltöltési kőtelezetfség miatt befizetett összeg I 22. Különbözet [19-(2P+21)] I 23. Az önkorrnányzatra jutó adó átalány összege ITD.[ll].[ll].[ll].[ll], ITD.[ll].[ll].[[TI.[ll], ITD IID.[ll].ITD.[ll], [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], ITD.[ll].[ll].[ll],[ll], [ll].[ll].[ll].[ll].[ll], [ll].[ll].itd.itd.itd, [ll].[ll].[ij].[ij].[ij], ITD.eID.ITD.ITD.ITD,

4 VIlI. Adóelőlegbevallása 1. ElőlegJlzetési időszak [J]JJ év CD hó CD naptól [J]JJ év[ti hó rnnapig Esedékesség Összeg 2. Első előlegrészlet [J]JJ évcd hó []] nap []]].[]]].[]]].[]]].[]]]) 3. Második előlegrészlet [J]JJ évit] hó DJ nap []]].[]]].[]]],[]]].[]]] ) IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. [J]JJ [lj [TI az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) év hó nap aláírása 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 2, Adótanácsadó, adószakértö vagy okleveles adószakértö neve: jogosult állandó meghatalmazott: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: D D 3. Adóazonosító száma: _ Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 4. Bizonyítvány/igazolvány száma: _ képviselö: D

5 "X' jelű betétlap O adó évről al az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1.Adó~anyne~(dgneve):~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 2. Adóazonosító jele: DIillIIID Adószáma: DIIJI[IJ -O-IT] II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [ ] 0]].0]].0]].0]].0]], 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 0]].0]].0]].0]].0]], 3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel 4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energiaadó összege 6. Felszolgálási díj árbevétele 0]].0]].0]].0]].0]], 0]].0]].0]].0]].0]], 0]].0]].O]].ern.0]], 0]].0]].0]].0]].0]], ITID DJ DJ az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) év hó nap aláírása C /2011. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt,

6 "B" jelű betétlap O adó évről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1.Adó~anyne~(dgneve):~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 2. Adószáma: DJIITIIJ -O-rn II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [ ] [IT].[IT].[IT].[IT].[IT].[IT] ) 2. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei [IT].[IT].DIJ.DIJ.[IT].[IT] ) [IT].[IT].[IT].[IT].[IT].[IT] ) 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele [IT].[IT].[IT].[IT].[IT].[IT]) 5. Befektetési szolgáltatás bevétele 6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségénekl veszteségének nyereségjellegű különbözete 8. Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások [IT].[IT].[IT].[IT].[IT] IJ]]) [IT].[IT].[IT].[IT].DIJ.DIJ ) [IT].[IT].[IT].[IT].DIJ.DIJ ) [IT].[IT].[IT].[IT].[IT].[IT] ) DIIJ DJ DJ év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása C /2011. r. sz. - Patria Nyomda Zr!.

7 "C" jelű betétlap O adó évről a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása 1. Adóalany 1.Adóda~neve(dgneve):~ 2. Adószáma: DJIIIIJJ -O-DJ _ II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [ ] 2. Biztosítástechnikai eredmény 3. Nettó működési költség cm.cm.cm.cm.cm) cm.cm.cm.cm.cm ) cm.[it].[it].[it].cm ) 4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege cm.cm.cm.cm.cm, 5. Fedezeti ügyletek nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete cm.cm.cm.cm.cm, 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete cm.cm.cm.cm.cm ) 7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv c) alpont ja szerint egyéb növelő tételek 8. Htv c) alpontjában foglalt csökkentések cm.cm.cm.cm.cm, [IT] Iill.[IT].[IT].cm, []IJJ []J IT] C /2011. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) év hó nap aláírása

8 "D" jelű betétlap e adó évről al az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany l. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adószáma: ITIIIIIJJ -D-CD II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [ ] [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei [ill.u.[ill.[ill.[ill, 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 4. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek együttes összege [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneklveszteségének nyereségjellegű különbözete [ill.[ill.[ill.[ill.[ill, DJ]J DJ DJ C /2011. r. sz. - Pátría Nyomda Zrt. az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) év hó nap aláírása

9 "E" jelű betétlap o adó évről al az önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Kockázatitőke- társaságok és kockázatitőke-alapok nettó árbevételének a kiszámítása I. Adóalany 1.Adó~a~neve(dgne~):~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 2. Adószáma: illjiiijj -D-[lJ II. A nettó árbevétel 1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2+3-(4+5+6)] 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 3. Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege 4. A társasági adó ról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték 5. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 6. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ, ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ, ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ, ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ, ITJJ.ITJJ.ITJJ.[[1].ITJJ, ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ.ITJJ, ITJJJ OJ OJ az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) év hó nap aláírása C /2011. r, sz. - Pátria Nyomda Zr!.

10 "F" jelű betétlap o adóévről alaz önkormányzat illetékességi terül etén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz A vállalkozási szintű adó alap megosztása 1. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adóazonosító jele: rn=iijji[ij Adószáma: DIIIJJIJ -O-[TI II. Az alkalmazott adóalap-megosztás módszere D 1. Személyi jellegű ráfordítással arányos D 2. Eszkőzérték-arányos D3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás O 4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás Ds. A Htv. 3. számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás D6. A Htv. 3. számú melléklet pontja szerinti megosztás O 7. A Htv. 3. szánni melléklet pontja szerinti megosztás lll. Megosztás 1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti - összes eszközérték összege 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték összege 5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésból származó, az önkormányzat illetékességi területére jutó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 7. Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgáze!osztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége 8. A 7. sorból a villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és fóldgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyísége 9. Az építőipari tevékenységböl [Htv ] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék értéke együttes összege 10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg ll. A vezeték nélküli távközlés; tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma 12. A ll. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlézási cím szerinti, vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma 13. Avezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma 14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma 15. Avezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetői nek száma 16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma ITD.ITD.ITD.ITD.ITD,Ft ITD.ITD.ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD.ITD.ITD, ITIJ.ITD.ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD.ITD.ITD,Pt ITDIID.ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD.ITD.DIJ, ITD.ITD.ITD.ITD.ITD,Ft ITD.ITD.ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD,db ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD, ITD.ITD.ITD,db Ft Ft Ft Ft kwh vagy ezer m' kwh vagy ezer m' Ft db db db db ITIJJ év CD CD hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása C r, sz. - Patria Nyomda Zrt.

11 "G" jelű betétlap adó évről al az önkormányzat illetékességi területén o folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz Nyilatkozat túlfizetésről I. Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): _ 2. Adóazonosító jele:= Adószáma: IJIIIJJJJ -D - [[] II.Nyilatkozat O 1. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzésiadó-fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 2. A túlfizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzésiadó-fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 3. A túlfizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni, forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzésiadó-fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 4. A túlfizetés összegéből forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzésiadó-fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni O 5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem lu. Más adónemben, hatóságnal nyilvántartott lejárt esedékességű kőztartozására átvezetendő összegek Sor- Köztartozást nyilvántartó Kéztartozás fajtája Összeg Intézmény által alkalmazott Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti számlaszám szám intézmény megnevezése ügyfélazonosító szám 1. DIITIIJJ- [[[]IT[]] -DJI[[]]] 2. DIITIIJJ-[[[]IT[]] -DJI[[]]] 3. DIITIIJJ -[[[]IT[]]-DJI[[]]] 4. DIITIIJJ -[[[]IT[]] -DJI[[]]] 5. DIITIIJJ- DIITIIJJ- DJI[[]]] C /2011. r. sz. - Patria Nyomda Zrt. DJIJ []J []J év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazott ja) aláírása

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a Mezőzombor Község Önkormányzata t illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben Méhkerék önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Vaszar önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerint BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap... adóévben a EGERFARMOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Osztály Adócsoport 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel: 59/530-620; Fax: 59/326-057 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben a/az PILISMARÓT önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Ópusztaszer Község Polgármesteri Hivatala H-6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Tel.:+36-62/575-130, Fax:+36-62/575-131 Web: http://www.opusztaszer.eu E-mail :opusztaszer@invitel.hu BEVALLÁS a helyi iparűzési

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén. adóévről Iklad önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely,

Részletesebben

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve

V. Az Adóalany 1. Adóalany neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve Benyújtandó: Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6635 Szegvár, Szabadság tér 2. Tel.: 63/364-800 23-mellék Helyi iparűzési adó számlaszám: Késedelmi pótlék számlaszám: Mulasztási bírság

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben Akasztó Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Hidas Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a Lepsény Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben PÉCEL önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a/az MURONY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség POLGÁRMESTERI HIVATALA 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. Tel.: 06-96/563-056, 06-96/271-217 e-mail: ado@bosarkany.t-online.

Bősárkány Nagyközség POLGÁRMESTERI HIVATALA 9167 Bősárkány, Kossuth u. 1. Tel.: 06-96/563-056, 06-96/271-217 e-mail: ado@bosarkany.t-online. 35/2008.(XII.3) PM rendelet alapján Bősárkány Nagyközség POLGÁRMESTERI HIVATALA 9167 Bősárkány, Kossuth u. Tel.: 06-96/563-056, 06-96/271-217 e-mail: ado@bosarkany.t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

Részletesebben

város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 6. Bevallást kitöltő neve:, telefonszáma / e-mail címe:

város/község közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 6. Bevallást kitöltő neve:, telefonszáma / e-mail címe: BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a Szentlőrinc Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap.. adóévben TISZALÖK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben Péteri Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a Tiszaörs Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS A helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap. adóévben a Keszü község Önkormányzata illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről Keszü

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a NYÍRLUGOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a BAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a TATA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 201.. évben kezdődő adóévben a Csanytelek Község illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben