Konvencionálisan indirekt beszédaktusok és pragmatikai ekvivalencia az angol-magyar filmszövegek fordításában Polcz Károly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Konvencionálisan indirekt beszédaktusok és pragmatikai ekvivalencia az angol-magyar filmszövegek fordításában Polcz Károly"

Átírás

1 Konvencionálisan indirekt beszédaktusok és pragmatikai ekvivalencia az angol-magyar filmszövegek fordításában Polcz Károly 1. Bevezető Az amerikai filmek szövegében gyakorta előforduló konvencionálisan indirekt direktív és komisszív beszédaktusok vizsgálata során mint például a kérés, az utasítás, a tanács, a meghívás és az ajánlat az elemző gyakran tapasztalja, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi megnyilatkozások között kisebb-nagyobb szemantikai eltérések vannak. Ennek egyik nyilvánvaló oka a szinkronitásra való törekvés. Mivel a célnyelvi szöveg nem lehet számottevően hosszabb vagy rövidebb a forrásnyelvinél, a fordítók gyakran kényszerülnek a szemantikai tartalom megváltoztatására, esetenként bizonyos lexikai elemek kihagyására. A fordítástudományban elfogadott nézet, hogy nem célszerű azt a célnyelvi adatot vizsgálni, amely nem ekvivalens a forrásnyelvi adattal, vagyis a valóság más szeletére utal (Klaudy 1999). Ha azonban a beszédaktusok fordításának pragmatikai szempontú vizsgálat végezzük, vagyis az elemzés tárgya a nyelvi udvariasság, direktség/indirektség, illetve formalitás/informalitás, felmerül a kérdés, hogy mennyiben szükséges figyelembe venni a szemantikai tartalmat. Jelen tanulmány célja kettős forrásnyelvi és célnyelvi adat alapján egyrészről egy olyan szempontrendszer felvázolására teszek kísérletet, amelynek segítségével a szemantikai ekvivalencián túl leírhatóak a direktív és komisszív beszédaktusokra jellemző pragmatikai ekvivalencia-viszonyok, másrészről pedig meghatározható, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi beszédaktus pragmatikailag mikor nem tekinthető ekvivalensnek, vagyis a pragmatikai elemzések során mikor célszerű kizárni a nyelvi adatot a vizsgálatból. 2. Pragmatikai ekvivalencia Az ekvivalencia a fordítástudomány egyik legvitatottabb fogalma. Áltanosságban fogalmazva a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg egyenértékűségére utal (Klaudy 1999:87). Snell-Hornby (1988/95) vitatja az ekvivalencia fogalmának hasznosságát, mert szerinte a nyelvek közötti szimmetria hamis látszatát kelti. House (1997) arra hívja fel a figyelmet, hogy az ekvivalenciát nem szabad azonosságként értelmezni, és az ekvivalencia az invarianciával köti össze. Az invariancia fogalma arra a közös halmazra utal, amiben a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg megegyezik. Ez mindig 151

2 az adott fordítási feladattól függ, ezért csakis relatív lehet. Az ekvivalens fordításnak pedig az invariancia követelmények kell megfelelnie. A különböző ekvivalencia-felfogásokban a pragmatikai aspektusok is fontos szerepet játszanak. Emery (2004) értelmezésében a fordítás a forrásnyelvi szöveg pragmatikai jelentésének átültetése a célnyelvre összhangban a célnyelvre jellemző normákkal. House (1997) szerint az ekvivalencia nem más, mint a jelentés megőrzése a különböző nyelvekben. A jelentés szemantikai, pragmatikai és textuális aspektusait tartja fontosnak. Szavait idézve: A fordítás a forrásnyelvi szöveg helyettesítése egy szemantikailag és pragmatikailag ekvivalens szöveggel [ ] (House 1997: ). House megközelítésében az ekvivalencia a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg funkciójának azonosságában rejlik. De vajon milyen nyelvészeti eszközökkel vizsgálható az ekvivalencia, illetve a pragmatikai ekvivalencia konkrét forrásnyelvi és célnyelvi szövegek esetében? A kérdést House (1997) fordításértékelési modelljének rövid ismertetésével válaszolhatjuk meg. 3. House funkcionális-pragmatikai modellje (Translation Assessment Model) House (1997) olyan funkcionális-pragmatikai fordításértékelési modell dolgozott ki, amelynek segítségével összehasonlítható a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg, feltárhatóak az ekvivalencia-viszonyok és az esetleges eltérések is. A modell lényege, hogy a szöveg szintaktikai és lexikai elemeihez, illetve textuális jellemzőihez pragmatikai funkciókat rendel. Az elemzés szempontjait a Halliday-féle (1973) kontextuális paraméterek, a diskurzusmező, a diskurzushangvétel és a diskurzusmód adják. A diskurzusmező a szöveg témájára vagy tartalmára utal. A diskurzushangvétel a szerző és az olvasó, illetve a szereplők közötti kapcsolatot ragadja meg a társadalmi távolság/közelség dimenziójában. A diskurzusmód többek között azt vizsgálja, hogy a szerző mennyire vonja be az olvasót. A szöveg lehet monologizáló vagy dialóg jellegű. A monologizáló szöveggel a szerző távol tartja az olvasót, a dialóg jellegű szöveggel (például kérdések megfogalmazásával) pedig a szöveg bizonyos pontjain be is vonhatja az olvasót. A későbbi átdolgozott modellben a szövegkohéziót és a koherenciát is a diskurzusmód dimenziójában vizsgálja. Az ismertetett három szempont alapján feltárható a forrásnyelvi és a célnyelvi szövegek közötti szemantikai és pragmatikai ekvivalencia természete. De vajon felhasználható-e ez a modell a forrásnyelvi és a célnyelvi beszédaktusok közötti ekvivalencia vizsgálatára is? A következő pontban erre a kérdésre keressük a választ. 152

3 4. A beszédaktusok fordítására adaptált modell Ha a kutató a House-féle modell segítségével kívánja feltárni a beszédaktusok fordítására jellemző pragmatikai ekvivalencia-viszonyokat, akkor rögtön két problémával szembesül. Először is House ezt a modellt teljes szövegek vizsgálatára dolgozta ki, a beszédaktusok pedig szubtextuális elemek, csak egy-egy megnyilatkozást takarnak. Másodszor pedig a modell írott szövegek elemzésére szolgál. Bár a fordító a forgatókönyvet írott formában kapja meg, magától értetődő, hogy a fordítás során a beszélt nyelv jellegzetességeit kell szem előtt tartania. Tehát a modellt alkalmassá kell tenni beszédaktusok fordításának vizsgálatára. Az adaptáció folyamatának ismertetetését a diskurzusmezővel kezdjük. Ahogy erről már az előzőekben is esett szó, a diskurzusmező a szöveg tartalmával hozható összefüggésbe. De vajon mi a tartalma egy-egy beszédaktusnak? Searle (1969) értelmezésében a beszélő egy beszédaktus kimondásával három aktust hajt végre. A megnyilatkozási aktust (a beszélő a nyelv eszközeit használja: morfémákat, szavakat, mondatokat), a propozíciós aktust (a nyelv referáló szerepe) és az illokúciós aktust (a beszélői szándék). A beszédaktusok diskurzusmezőjének meghatározásakor a propozíciós aktust és az illokúciós aktust szükséges figyelembe vennünk. A direktív és komisszív beszédaktusok esetében a propozíciós aktus a következőképpen ragadható meg. Ezek a beszédaktusok valamilyen cselekvés végrehatására utalnak. A kérés (direktívum) például a hallgató cselekvését, az ajánlat (komisszívum) pedig a beszélő cselekvését predikálja. Ennek alapján azt állíthatjuk, hogy a propozíciós aktusok akkor ekvivalensek, ha a célnyelvi beszédaktus kimondásával ugyanazok a személyek ugyanazokat a cselekvéséket végzik el, mint a forrásnyelvi szövegben. Az illokúciós aktus öt alapvető illokúciós célt, azaz tágabb beszélői szándékot fejezhet ki. Ezek a beszélői szándékok alkotják a beszédaktusok öt makroosztályát: állítók, utasítók (direktívumok), elkötelezők (komisszívumok), kifejezők és kinyilatkozatók (Searle 1979). A direktívumok illokúciós céljuk alapján ráveszik a hallgatót egy bizonyos cselekvés végrehajtására, a komisszívumok pedig a beszélőt kötelezik el egy bizonyos cselekvés elvégzése mellett. Ennek alapján azt állíthatjuk, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi beszédaktus akkor ekvivalens, ha ugyanazt az illokúciós célt fejezik ki. A beszédaktusok makroosztályain belül további aktusokat, azaz szűkebb beszélői szándékokat különböztethetünk meg. A direktív beszédaktusokon belül különbséget tehetünk a kérés, utasítás, tanács és meghívás, a komisszívumokon belül pedig az ajánlat és az ígéret között. Ezeket a szűkebb beszélői szándékokat 153

4 aktusminőségnek nevezzük (Krékits 2006). Ennek alapján azt állíthatjuk, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi beszédaktus akkor ekvivalens, ha ugyanazt az aktusminőséget fejezik ki. A diskurzushangvétel dimenziójában a szereplők közötti személyközi kapcsolatok alakulását vizsgáljuk. Itt nyílik mód annak megfigyelésére, hogy a nyelvi udvariasság, direktség/indirektség, formalitás/informalitás hogyan változik a célnyelvi megnyilatkozásban a forrásnyelvi megnyilatkozáshoz képest. Számos empirikus tanulmány bizonyítja, hogy a beszédaktusok kultúraspecifikusak. Ez a direktív és komisszív beszédaktusok esetében azt jelenti, hogy a nyelvi direktség és az ehhez kapcsolódó nyelvi udvariasság kultúránként eltérő lehet. A pragmatikai ekvivalencia megteremtésénél a fordítónak ezt a tényt figyelembe kell vennie és el kell döntenie, hogy a célnyelvi vagy a forrásnyelvi normához kíván-e alkalmazkodni. A diskurzusmód dimenziójában a koherenciát vetjük vizsgálat alá, amelynek két típusát, az illokúciós szekvencián belüli koherenciát, illetve a beszédaktus és a képi világ közötti koherenciát különböztetjük meg. A beszédaktusok ún. illokúciós szekvenciákba szerveződnek. Ez hozza létre a dialógus koherenciáját. Ez annyit jelent, hogy bizonyos beszédaktusokat csakis bizonyos beszédaktusok követhetnek. Például a kérés beszédaktusát követheti az ígéret vagy a visszautasítás, de nem követheti a hallgató részéről a köszönet, mert ez inkoherenssé tenné a dialógust. A beszédaktus és a képi világ közötti koherencia azt jelenti, hogy a beszédaktusnak azzal is koherensnek kell lennie, amit a néző a képen lát, tehát a kérést nonverbálisan például a kérés teljesítése követi. Ennek alapján az állíthatjuk, hogy a célnyelvi és a forrásnyelvi beszédaktus akkor ekvivalens, ha a célnyelvi beszédaktus koherensen illeszkedik az illokúciós szekvenciába és a képi világba. 5. A modell alkalmazása Most pedig vizsgáljuk meg, hogyan alkalmazható az adaptált modell a beszédaktusok közötti ekvivalencia vizsgálata során. Egy utasszállító repülőgép fedélzetén az utaskísérő a következő megnyilatkozást intézi az egyik utashoz: Would you put your seat back up please? Bekapcsolná a biztonsági övet? (L ). A diskurzusmezőt vizsgálva azt találjuk, hogy a forrásnyelvi és a célnyelvi propozíció szemantikai tartalma részben eltér. A forrásnyelvi szövegben az utaskísérő arra utasítja az utast, hogy állítsa függőleges helyzetbe a széktámlát, míg a célnyelvi szövegben a biztonsági öv bekapcsolására hívja fel a figyelmét. 154

5 Az illokúciós cél és az aktusminőség megegyezik, ugyanis mindkét esetben direktív beszédaktus (hallgató cselekvése), illetve a direktívumokon belül a szűkebb beszélői szándékot, vagyis az aktusminőséget vizsgálva utasítás hangzott el (az udvarias kérdő forma ellenére az utasnak nincs lehetősége megtagadni az aktus végrehatását). A diskurzushangvétel tekintetében a nyelvi direktség és a formalitás ekvivalensnek mondható. Az utasítás beszédaktusa mindkét nyelven konvencionálisan indirekt formában hangzott el. A forrásnyelvi formalitást a célnyelven a magázódó forma használata fejezi ki. A diskurzusmód textuális paraméterében a propozícióban megfigyelt jelentős szemantikai eltérés ellenére nem mutatható ki inkoherencia, ugyanis a néző csak annyit érzékel, hogy az utas verbálisan jelzi, hogy a cselekvést végrehajtja, azonban a nonverbális reakció a kameramozgás miatt a képen már nem látható. A kérdés a következőképpen fogalmazható meg: a jelentős szemantikai eltérés miatt ki kell-e zárnunk a beszédaktust a pragmatikai elemzésből? Megítélésem szerint a válasz nemleges. A szemantikai eltérést nyilván az okozza, hogy a fordító a szinkronitást tartotta szem előtt. A szemantikailag pontos fordítás túl hosszú a forrásnyelvi szöveghez képest, így a kép és a hang aszinkronba került volna. A szemantikai eltérés azonban koherenciális problémákat nem okoz, mindkét esetben direktívum, illetve azon belül utasítás hangzott el, így a beszédaktus fordítása a diskurzushangvétel dimenziójában pragmatikailag vizsgálható. A következő példában a történet egyik főszereplője (Boone) váratlan látogatást tesz a húgánál (Shannon), aki éppen elmenni készül otthonról. SHANNON: Listen, this isn t really a good time. Bryan and I were just on our way to meet some friends. Why don t you give me a call tomorrow? Please! BOONE: Okey. SHANNON: Figyi, nem a legjobbkor jöttél. Bryannel éppen a barátainkhoz készülünk. Mi lenne, ha holnap felhívnálak? Kérlek! BOONE: Rendben! Jó szórakozást! (L113: 10.52). A diskurzusmező tekintetében azt tapasztaljuk, hogy a célnyelvi megnyilatkozás propozíciós tartalma megváltozott. A forrásnyelvi szövegben Boone végzi a cselekvést (Hívj fel holnap!), a célnyelvi szövegben pedig Shannon (Mi lenne, ha holnap felhívnálak). A cselekvő személyének megváltoztatása hatással van az illokúciós célra és az aktusminőségre. A forrásnyelvi direktív beszédaktus komisszív beszédaktussá változik, így a kérésből ajánlat lesz. A beszédaktus típusának megváltoztatása érinti a beszédturnusok közötti koherenciát. Boone válaszában megváltozik az Okey/Rendben elemeknek diskurzusban betöltött funkciója. Míg forrásnyelvben az Okey az ígéret funkcióját tölti be (Boone megígéri, hogy felhívja a húgát), addig a célnyelvben a Rendben az ajánlatra történő reagálásként egyetértést vagy engedélyt 155

6 fejezheti ki (Boone egyetért/megengedi, hogy a lány felhívja őt). Összegezve azt tapasztaljuk, hogy a forrásnyelvi kérés ígéret illokúciós szekvenciája a célnyelvben ajánlat egyetértés/engedély szekvenciára változik, ezzel problémákat okoz a verbális koherenciában. Vajon vizsgálható-e a forrásnyelvi és a célnyelvi beszédaktus közötti ekvivalencia, ha a fordítás során megváltozik a beszédaktus illokúciós célja? A válasz természetesen nemleges, hiszen nincs értelme összevetni egy direktív (forrásnyelv) és egy komiszív (célnyelv) beszédaktust. 6. Konklúzió Összegzésképpen két kérdést kell feltennünk. Az első kérdés így hangzik: a fordított beszédaktusok pragmatikai elemzések során mi a fordítás invariánsa, vagyis mi az, amit a fordítónak mindenképpen át kell ültetnie, hogy a szöveg koherens maradjon? A fenti példákból egyértelmű, hogy a fordítás invariánsa az illokúciós cél, vagyis a beszédaktus makrotípusa. A másik kérdés a következőképpen fogalmazható meg: mikor célszerű kizárni egy nyelvi adatot a vizsgálatból? A fentiekből következően akkor, ha a fordítás során megváltozik a beszédaktus illokúciós célja, ugyanis ebben az esetben a célnyelvi beszédaktus már a forrásnyelviétől eltérő makroosztályba sorolható. Az eltérő makroosztályba tartozó beszédaktusok létrehozására pedig más-más szabályok vonatkoznak (pl. direktívum vs. komisszívum; l. Searle 1979). Irodalom Emery, P. G Translation, Equivalence and Fidelity: A Pragmatic Approach. Babel Vol. 50. No Halliday, M. A. K Explorations in the Functions of Language. London: Arnold. House, J Translation Qualitity Assessment. Tübingen: Günter Narr Verlag. Klaudy, K Bevezetés a fordítás elméletébe. Budapest: Scholastica. Krékits, J Felszólító performatív beszédaktusok. Budapest: Akadémiai Kiadó. Searle, J. R Speech Acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press. Searle, J. R Expression and Meaning. Cambridge: Cambridge University Press. Snell-Hornby, M. 1988/95. Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Források Lost 1. évad Touchstone Television. (Magyar szöveg: Vajda Evelin) 156

Pragmatikai ekvivalencia a beszédaktusok fordításában

Pragmatikai ekvivalencia a beszédaktusok fordításában Polcz Károly: Pragmatikai ekvivalencia a beszédaktusok fordításában 195 Pragmatikai ekvivalencia a beszédaktusok fordításában 1. Bevezető Horváth Péter Iván (2010) a fordítói hibáról tartott előadásában

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika

Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika Bevezetés a nyelvtudományba Pragmatika tárgya: - a kontextuális jelentés tanulmányozása - a társas interakció során használt nyelv megválasztását befolyásoló tényezők és ezen választások másokra tett hatásának

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

Konvencionálisan indirekt beszédaktusok az angol magyar filmfordításban

Konvencionálisan indirekt beszédaktusok az angol magyar filmfordításban Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Polcz Károly Konvencionálisan indirekt beszédaktusok az angol magyar filmfordításban Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof.

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. Polcz Károly. Konvencionálisan indirekt beszédaktusok az angol magyar filmfordításban

A doktori értekezés tézisei. Polcz Károly. Konvencionálisan indirekt beszédaktusok az angol magyar filmfordításban A doktori értekezés tézisei Polcz Károly Konvencionálisan indirekt beszédaktusok az angol magyar filmfordításban Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi

Részletesebben

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Varga Marianna SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Összefoglaló Tanulmányomban a bírák által feltett kérdések típusait vizsgálom a tanúk

Részletesebben

A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben 1. Bevezető fokozó lefokozó vagy enyhítő

A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben 1. Bevezető fokozó lefokozó vagy enyhítő A megszólító nyelvi elemek pragmatikai funkcióinak vizsgálata fordított szövegben Somodi Júlia 1. Bevezető Jelen tanulmány a Konyec Az utolsó csekk a pohárban című magyar vígjáték magyar nyelvű szövegkönyve

Részletesebben

Translational Action and Intercultural Communication

Translational Action and Intercultural Communication Kristin Bührig, Juliane House,Jan D. ten Thije (eds.) Translational Action and Intercultural Communication (Manchester, UK & Kinderhook (NY), USA: St. Jerome Publishing, 2009. 179 pp. ISBN: 978-1-905763-09-2)

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

2008. X. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből

2008. X. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből 2008. X. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből Kéziratok beküldése: Klaudy Kinga főszerkesztő ELTE BTK Fordító-

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD Szerkezetek 3. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD Szerkezetek 3. rész Szerkezetek 3. rész Az angol szerkezetek miatt sokszor azt érezheted, hogy gyakorlatilag minden angol mondatot egyesével kell megtanulnod angolul, hogy azt éppen akkor és ott hogyan mondják. Egy szerkezet

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. Somodi Júlia

A doktori értekezés tézisei. Somodi Júlia A doktori értekezés tézisei Somodi Júlia Megszólítások pragmatikája japán-magyar összevetésben A japán apellatív megszólítások fordításának vizsgálata magyar filmszövegekben Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szállodai honlapok pragmatikai elemzése az interperszonális kapcsolatok szempontjából. PhD disszertációjának tézisei

Szállodai honlapok pragmatikai elemzése az interperszonális kapcsolatok szempontjából. PhD disszertációjának tézisei Szállodai honlapok pragmatikai elemzése az interperszonális kapcsolatok szempontjából Kovács Péterné Dudás Andrea PhD disszertációjának tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában

Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában PhD értekezés tézisei Bakti Mária Diszharmóniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2009. XI. évfolyam, 1. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből

2009. XI. évfolyam, 1. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből 2009. XI. évfolyam, 1. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből Kéziratok beküldése: Klaudy Kinga főszerkesztő ELTE BTK

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Vannak-e szabályai a vajon előfordulásának a beszédben?

Vannak-e szabályai a vajon előfordulásának a beszédben? Vannak-e szabályai a vajon előfordulásának a beszédben? Gyuris Beáta MTA Nyelvtudományi Intézet A beszéd és ami mögötte van 2013. április 25. Gyuris (MTA NYTI) Vajon A beszéd és ami mögötte van 1 / 19

Részletesebben

A beszédaktusokról és az empirikus beszédaktus-kutatásokról

A beszédaktusokról és az empirikus beszédaktus-kutatásokról Szili Katalin: A beszédaktusokról és az empirikus beszédaktus-kutatásokról 191 Sperber, Dan Wilson, Deirdre 1986/1995. Relevance. Communication and cognition. Blackwell, Cambridge (MA) Oxford. Tátrai Szilárd

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Tanulmány. A beszélői beállítottság kontrasztív jellemzésének lehetősége pragmatikai modell alapján. Kovácsné Dudás Andrea.

Tanulmány. A beszélői beállítottság kontrasztív jellemzésének lehetősége pragmatikai modell alapján. Kovácsné Dudás Andrea. 53 Tanulmány Kovácsné Dudás Andrea A beszélői beállítottság kontrasztív jellemzésének lehetősége pragmatikai modell alapján Abstract The topic of the article is pragmatic analysis of original and translated

Részletesebben

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői

A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői A BESZÉD ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Magyar nyelv hete 2012. április 25. A beszédstílus meghatározó tényezői és temporális jellemzői Gráczi Tekla Etelka Beszédstílus Beszédstílus = az írás, megszólalás módja A

Részletesebben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben

H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben Pandora Könyvek 36. kötet H. Tomesz Tímea A TARTALOMHOZ FORMA A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

5. Hogyan beszélgetnek az ágensek Agent Communication Language. Intelligens Elosztott Rendszerek BME-MIT, 2017

5. Hogyan beszélgetnek az ágensek Agent Communication Language. Intelligens Elosztott Rendszerek BME-MIT, 2017 5. Hogyan beszélgetnek az ágensek Agent Communication Language Emberi nyelv funkciói Információ átadása Ma szépen süt a nap. Éhes vagyok. Ebédelni szándékozom. A közös cselekvések koordinálása Jössz velünk

Részletesebben

A metafota mint beszédaktus *

A metafota mint beszédaktus * VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Somodi Gergő A metafota mint beszédaktus * BEVEZETÉS John R. Searle elméletében a metafora mint beszédaktus a langue körébe tartozik, mert a

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

PhD-összegzés A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. Fischer Márta, 2010

PhD-összegzés A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra. Fischer Márta, 2010 PhD-összegzés A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra Fischer Márta, 2010 Előadás a BME európai uniós szakmai továbbképzésén BME, 2011. október 11. PhD: A fordító

Részletesebben

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen

Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen Szita Szilvia* Görbe Tamás** ELÕSZÓ HELYETT A Nyelvtani mozaik címû, új gyakorlati magyar nyelvtan bemutatása Bevezetés Ma már senki sem vitatja, hogy az idegen nyelv megtanulásának elengedhetetlen feltétele

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Milyen a jó fordítás?

Milyen a jó fordítás? TANULMÁNYOK Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám 2008. N. TÓTH ZSUZSA ELTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Program zsntoth@yahoo.com Milyen a jó fordítás? This paper aims

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei. Sato Noriko

A doktori értekezés tézisei. Sato Noriko A doktori értekezés tézisei Sato Noriko A vállalati és üzleti tolmács kettős lojalitása a magyar-japán és a japán-magyar interperszonális kommunikációban Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A szótárról. 1. Mi ez?

A szótárról. 1. Mi ez? A szótárról 1. Mi ez? A szótár, amit az olvasó a kezében tart, a leggyakoribb magyar igei szerkezeteket tartalmazza. Egynyelvű szótár explicit szótári értelmezések nélkül; a szerkezeteket, azok jelentését

Részletesebben

INTONÁCIÓ ÉS ANTICIPÁCIÓ A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSBAN

INTONÁCIÓ ÉS ANTICIPÁCIÓ A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, 1. szám, (2007) pp. 35-42. INTONÁCIÓ ÉS ANTICIPÁCIÓ A SZINKRONTOLMÁCSOLÁSBAN TÓTH ANDREA Dunaújvárosi Főiskola, Nyelvi Intézet 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni.

SHk rövidítéssel fogunk hivatkozni. Nevezetes függvény-határértékek Az alábbiakban a k sorszámú függvény-határértékek)re az FHk rövidítéssel, a kompozíció határértékéről szóló első, illetve második tételre a KL1, illetve a KL rövidítéssel,

Részletesebben

A reáliák fordítása Honti Enikő

A reáliák fordítása Honti Enikő A reáliák fordítása Honti Enikő Az alábbiakban a reáliák fordításakor felmerülő kérdéseket vizsgálom. Ezzel a problémával minden fordító szembesül és minden fordítónak az a célja, hogy minél adekvátabb

Részletesebben

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok

Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok In Medias Res 2015/1 13, 208 212 Frederick Schauer: A demokrácia és a szólásszabadság határai. Válogatott tanulmányok (Budapest, Wolters Kluwer, 2014. 650 oldal, ISBN 978 963 295 447 9) Frederick Schauer

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Az intralingvális fordítás sajátosságai

Az intralingvális fordítás sajátosságai Docēre et movēre Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. pp. 101 110. 1. Bevezetés Az intralingvális fordítás sajátosságai Dobos Csilla

Részletesebben

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 074 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

2011. XIII. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből

2011. XIII. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY. Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből 2011. XIII. évfolyam, 2. szám FORDÍTÁS- TUDOMÁNY Tanulmányok az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés elmélete, gyakorlata és oktatása témaköréből Kéziratok beküldése: Klaudy Kinga főszerkesztő ELTE BTK

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Matematikai alapok és valószínőségszámítás Valószínőségi eloszlások Binomiális eloszlás Bevezetés A tudományos életben megfigyeléseket teszünk, kísérleteket végzünk. Ezek többféle különbözı eredményre

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pollmann Teréz: Deiktikus nyelvi elemek fordítási problémái című doktori értekezésének TÉZISEI 2007. Témavezető: Dr. Albert Sándor habilitált egyetemi

Részletesebben

PROFEX BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK feladat leírása. információinak megértése szó terjedelmű

PROFEX BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK feladat leírása. információinak megértése szó terjedelmű BEÁS ÁLTALÁNOS Beszédértés ALAPFOK KÖZÉPFOK FELSŐFOK lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű átlagosnál valamivel lassúbb beszédtempójú narratív vagy leíró általános szöveg tényszerű és implikált

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Logika nyelvészeknek, 12. óra A típuselmélet alapjai. Lehetőség van a kvantorfogalom mellett a funktorfogalom általánosítására is.

Logika nyelvészeknek, 12. óra A típuselmélet alapjai. Lehetőség van a kvantorfogalom mellett a funktorfogalom általánosítására is. Logika nyelvészeknek, 12. óra A típuselmélet alapjai Lehetőség van a kvantorfogalom mellett a funktorfogalom általánosítására is. Az L 1 elsőrendű nyelvben csak bizonyos típusú funktoraink voltak: ami

Részletesebben

Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 29 (2002) PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL. Orosz Gyuláné (Eger, Hungary)

Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 29 (2002) PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL. Orosz Gyuláné (Eger, Hungary) Acta Acad. Paed. Agriensis, Sectio Mathematicae 9 (00) 07 4 PARTÍCIÓK PÁRATLAN SZÁMOKKAL Orosz Gyuláné (Eger, Hungary) Kiss Péter professzor emlékére Abstract. In this article, we characterize the odd-summing

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

A FORDÍTÁSI EKVIVALENCIÁRÓL

A FORDÍTÁSI EKVIVALENCIÁRÓL HUNG. KÖZL. 20. ÉVF. 4 (77). SZ. 383-396 L. NOVI SAD-ÚJVIDÉK 1988. DEC. ETO: 82. 03 CONFERENCE PAPER A FORDÍTÁSI EKVIVALENCIÁRÓL Klaudy Kinga ELTE, Fordító- és tolmácsképző Csoport, Budapest Közlésre elfogadva:

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Fogalmak Navigare necesse est

Fogalmak Navigare necesse est Döntéselmélet Fogalmak Navigare necesse est - dönteni mindenkinek kell A döntés nem vezetői privilégium: de! vezetői kompetencia, a vezetői döntések hatása Fogalmak II. A döntés célirányos választás adott

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata

A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata A regisztrált álláskeresők számára vonatkozó becslések előrejelző képességének vizsgálata Az elemzésben a GoogleTrends (GT, korábban Google Insights for Search) modellek mintán kívüli illeszkedésének vizsgálatával

Részletesebben

Károly Krisztina SZÖVEGTAN ÉS FORDÍTÁS

Károly Krisztina SZÖVEGTAN ÉS FORDÍTÁS Károly Krisztina SZÖVEGTAN ÉS FORDÍTÁS Károly Krisztina SZÖVEGTAN ÉS FORDÍTÁS Akadémiai Kiadó, 2007 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási

Részletesebben

Mérés és modellezés 1

Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés 1 Mérés és modellezés A mérnöki tevékenység alapeleme a mérés. A mérés célja valamely jelenség megismerése, vizsgálata. A mérés tervszerűen végzett tevékenység: azaz rögzíteni kell

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz (A leechi udvariassági elvek megvalósulása a magyarok nyelvhasználatában)

Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz (A leechi udvariassági elvek megvalósulása a magyarok nyelvhasználatában) 78 Pap Andrea Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz (A leechi udvariassági elvek megvalósulása a magyarok nyelvhasználatában) Bevezetés: benyomáskeltés udvariasság Munkámban az udvarias nyelvi

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban

Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban Németh M. V.: Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban 59 Köszönetnyilvánítási stratégiák a magyarban Németh Margarita Veronika Debreceni Egyetem, Nyelvtudományok Doktori Iskola margarita.nemeth@gmail.com

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

Tulajdonképpen kinek az oldalán állok? A japán magyar tolmács lojalitása

Tulajdonképpen kinek az oldalán állok? A japán magyar tolmács lojalitása Tulajdonképpen kinek az oldalán állok? A japán magyar tolmács lojalitása Sato Noriko ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola satobbs@gmail.com Kivonat: Az 1990-es évektől jelentősen megnőtt a magyar anyanyelvű

Részletesebben

Karoly_Szovegkoherencia_:6.(!)korr. 2014.10.18. 14:14 Page 1. dc_902_14 KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

Karoly_Szovegkoherencia_:6.(!)korr. 2014.10.18. 14:14 Page 1. dc_902_14 KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Karoly_Szovegkoherencia_:6.(!)korr. 2014.10.18. 14:14 Page 1 KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Karoly_Szovegkoherencia_:6.(!)korr. 2014.10.18. 14:14 Page 2 Karoly_Szovegkoherencia_:6.(!)korr.

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program IDEGEN NYELV-ANGOL TANTÁRGY HELYI TANTERVE A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben

Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék A magyar állampolgárság Riedel René: A magyar állampolgárok és más emberi csoportok alkotmányos jogai az Alaptörvényben Témavezető:

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Java programozási nyelv 2. rész Vezérlő szerkezetek Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/23 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1 KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016

Szociometria. Dr. Nyéki Lajos 2016 Szociometria Dr. Nyéki Lajos 2016 A szociometriai felmérés A szociometriai felmérés a csoporton belüli társas kapcsolatok vizsgálatára szolgál. Moreno (1934) dolgozta ki a vizsgálati módszert. Eredetileg

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az

1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az Tátrai Szilárd* A NAGY ESERNYÕCSEL A pragmatikai szemlélet alkalmazásának lehetõségei** 1.E rövidáttekintés a nyelvészeti pragmatika különbözõ irányzatai közül az ún. pragmatikai szemlélet (pragmatic perspective)

Részletesebben

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 169 177. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről DOBI EDIT Nem újdonság,

Részletesebben

FT 21 Fordítástudomány ma és holnap. (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014/15 őszi félév)

FT 21 Fordítástudomány ma és holnap. (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014/15 őszi félév) FT 21 Fordítástudomány ma és holnap (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2014/15 őszi félév) Zachar Viktor E-mail: zacharviktor@gmail.com A 2014/15-ös tanév őszi félévétől új előadássorozat indult

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben