Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl 1/2011. (I.20.) 4. Képviselıi kérdések, felszólalások A helyi iparőzési adódóról szóló 15/1997. (XII.16.) számú 1/2011. (I.24.) számú 6. rendelet módosítása rendelet Talajterhelési díjról szóló 26/2004. (XI.29.) számú rendelet 2/2011.(I.24.) számú 8. módosítása rendelet Besenyszög Község Önkormányzat Esélyegyenlıségi 2/2011. (I.20.) 8. Tervének elfogadása Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási 3/2011. (I.20.) 9. Megállapodásának módosítása Környezetvédelmi Program elkészítésére tett árajánlatról 4/2011. (I.20.) 10. Elıterjesztés a évi Közfoglalkoztatásra benyújtandó 5/2011. (I.20.) 12. pályázat önerejének biztosítására Tájékoztató Körjegyzıség létrehozásáról Jászladány nagyközség várossá nyilvánításának támogatásáról 6/2011. (I.20.) 13. Besenyszög 1471/1 és a 1471/3 hrsz-ú ingatlanok (piac terület) 7/2011. (I.20.) 13. ingyenes tulajdonba adására vonatkozó önkormányzati igényre (137/2009. (XII.17.) számú határozat megerısítése) Az 50/2010.(V.25.) számú határozat módosításáról (Szociális 8/2011. (I.20.) 15. Földprogram) Tájékoztató a Képviselı-testület határozatainak 9/2011. (I.20.) 16. végrehajtásáról (út megnyitása Bódi János földjén, szociális bérlakások mőszaki felülvizsgálata, mezıgazdasági út megnyitása Dobos Sándor földjén, Nyárfa- Béke út szélesítés, útnyitás a Bercsényi és Kossuth utak végén) Közoktatási intézményeinek étkeztetése 14 hónap idıtartamra tárgyában, közbeszerzési eljárás lefolytatására 10/2011. (I.20.) 17. Az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól 3/2011.(I.24.) számú 18. szóló 24/2009. (IX.28.) számú rendelet módosítására rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére 11/2011. (I.20.) 21. vonatkozó ajánlat megtételére Tájékoztató Chiovini Ferenc képei megvásárlási ajánlatáról --- -

2 2 Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének január 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Balogh Zoltán polgármester, Távollévık: - Palyafári János, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernıné, Csapó Pálné, Lovász Imre, Farkas Géza képviselık Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyzı Balog Tiborné Intézményvezetı Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Mővek és Mőszaki Ellátó Szolgálat Vezetıje Jegyzıkönyvvezetı: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai közül 7 fı megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 15. napirendi pontként Elıterjesztés az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 24/2009. (IX.28.) számú rendelet módosítására 16. napirendi pontként Elıterjesztés Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére vonatkozó ajánlat megtételére 17. napirendi pontként Tájékoztató Chiovini Ferenc képek megvásárlási ajánlatáról Balogh Zoltán kéri a Képviselı- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Két ülés közötti eseményekrıl szóló beszámoló Elıadó: Balogh Zoltán polgármester

3 3 Balogh Zoltán: Köszönti a Képviselı-testület tagjait év elsı testületi ülésén. Az utolsó testületi ülést december 16-án tartotta a testület, az azóta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl megteszi beszámolóját: December 17. Karácsonyi hangversenyt hallgathattunk meg a templomban, a helyi iskola tanulóiból álló és a Jubilate vendég énekkórus elıadásában, valamint megtekinthettük a besenyszögi gyermekek betlehemes játékát is. December 20. A testületi ülésen elfogadottak értelmében aláírásra került Lukácsi Tibor föld adás-vételi szerzıdése. December 21. Jászkisér - Megtekintettük a felújított iskolát és a teljesen felújított tanuszodát, a Képviselı-testület tagjaival. Január 04. Tájékoztatást adtunk az intézményvezetıknek a Közfoglalkoztatási Programról, melynek értelmében, ebben az évben 5 fı közvetíthetı ki 8 órában (max.8 hónap) és 74 fı 4 órahosszában 2-4 hónapra. Úgy gondolom, hogy változtatás nélkül a program nem lesz eredményes. Január 11. Régió Tanácsülésen vettem részt ahol döntés született az oktatási-, nevelési intézmények pályázatáról (óvoda pályázat). Tájékozódtam a lehetıségeinkrıl és arról, hogy új kiírásra kerülı pályázat benyújtására, támogatás elnyerésére milyen eséllyel indul településünk. Január 12. Megbeszélésen vettem rész Kistérségi alelnökként a Kistérség elnökénél. Többek között egyeztettünk az új foglalkoztatási törvényrıl és az oktatási-, nevelési intézmények kistérségben való közös feladatellátásról. Január 14. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács ülésen vettem részt, ahol többek között döntöttünk a fogorvosi ügyelet közbeszerzés ajánlattételi felhívásáról, a Kistérségi Irodavezetıi feladatellátásra benyújtott pályázatokról, illetve megbízást adtunk a Szolnok Megyei Jogú Város Oktatási Osztályának a társulásban mőködtetett oktatás és nevelési feladatok ellátási lehetıségeinek kivizsgálására. Január 17. Magyar Kultúra napját ünnepeltük - A nap kiemelt vendége volt prof.fekete György a Magyar Mővészeti Akadémia Elnöke. Január 19. Közvilágítással kapcsolatos egyeztetı megbeszélést folytattam az EC Multienergie Üzemeltetı Kft. ügyvezetıjével a közvilágítás korszerősítésének lehetıségérıl Farkas Géza: Jászkiséren tett látogatás nagy élmény volt a képviselıknek. Megismerhettük az arányokat a beruházás kapcsán. Dr.Elbakour Afif : Szép kezdeményezés, de Jászkisérhez hasonló település meddig tudja majd üzemeltetni, fenntartani pl. a tanuszodát? Úgy látom, hogy sok település gondban van! Kiss Ernıné: Besenyszögön hiányoznak alapdolgok is a hasonló beruházáshoz, mint pl. a tornaterem, ez már Jászkiséren adott volt. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza:

4 4 1/2011. (I.20.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekrıl szóló beszámolóról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı- testülete a két testületi ülés közötti eseményekrıl szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselıi kérdések, felszólalások Elıadó: Képviselık Dr.Elbakour Afif: A korábban szabályozott díszvilágítás jelenleg folyamatos, óráig maradjon hétköznap, egész éjszaka pedig csak hétvégén és ünnepnap. Játszótér: a kis házikóból szögek állnak ki, balesetveszélyes a gyermekekre. Millér partján a Fecskelyuk irányába jobb oldalt, korlát meghosszabbítása szükséges, szintén balesetveszélyes. Balogh Zoltán: A korlát már rendelkezésre áll, hamarosan felhelyezésre kerül. Farkas Géza: A nyugdíjasok köszönik a felajánlott ajándékokat. Mészáros László az Elízium vezetıjét kérjük meg, hogy a halotti értesítéseket pontosan töltsék ki. Jégpálya világítást korábban kérte a testület! Született megállapodás a céggel? Balogh Zoltán: A világítás felszerelése megtörténik a jövı héten. Farkas Géza: Palotáson is történt intézkedés a közvilágítás felszerelésére? Balogh Zoltán: Ajánlatokat kaptam a cégtıl. Nem fogadtam el, mivel Besenyszög-Palotás közvilágítására és Besenyszög-Szóró puszta világítására együttes ajánlatot tettek. Megállapodtunk azonban, hogy az új ajánlat elküldése után, 2 héten belül megkezdik a lámpatestek felszerelését Szóróban. Farkas Géza: A pénzügyi ülésen elhangzott a buszmegálló és környéke állapotára figyelemmel, és a környezetünk megóvása érdekében, térfigyelı kamera kiépítése. Balogh Zoltán: Felújításra kerülhet ebben az évben az összes buszmegálló. Kérni fogok ajánlatokat rendszer kiépítésére, illetve WIFI rendszerrel mőködı térfigyelı kamera kiépítésére már kaptam is. Farkas Géza: Elıterjesztésre került a Szociális és Mővelıdésügyi Bizottság részérıl krízislakás, szükséglakás kialakítása. Javasolja tehát a bizottság ennek a lakásnak a kijelölését! Balogh Zoltán: Valóban a községben történhet olyan esemény, amikor szükséges az ilyen lakás felhasználása. Átmeneti megoldásként adjuk majd ki, nem kell nagy alapterülető ingatlan.

5 5 Besenyszögön decemberben történt tőzeset után a család elhelyezésre került a Damjanich u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlanban. Jelenleg lakbért nem kell a családnak fizetnie, de a felmerülı egyéb költség ıket terheli. Statikussal már megvizsgáltattam a károsult házat, terv készül a tetıszerkezet újjáépítésére. Farkas Géza: A belvízvezetı és külterületi árkok felülvizsgálata szükséges! Balogh Zoltán: A TSZ tulajdonába lévı árkokat 1 éve kapta meg az önkormányzat a Földhivataltól. Egy része a KÖTIKÖVIZIG tulajdona, azt ık kezelik. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az erre vonatkozó pályázatokat. Farkas Géza: Jelenleg hol tartanak a Vízmő szolgáltatási szerzıdései a víz- és szennyvízre vonatkozóan? A rendszeres nem fizetık részére ne biztosítsuk a szőkítı felszerelését sem, zárjuk el a vizet! Folyamatosan büdös a víz! Meskó Zsolt: Jelenleg nem tartózkodik a településen a SADE Mo. Kft, novembere óta. A részletben történı fizetési kérelmeket én bírálom el, és 3 felszólítás, nemfizetés során, felhelyezésre kerül a szőkítı. Kimutatásom szerint 22 db szerzıdés nincs megkötve a szennyvíz szolgáltatás kapcsán. Természetesen itt nagy része elhunyt lakosként szerepel, akinek a hozzátartozói fizetik az alapdíjat, de a hagyaték nem rendezıdött. Elıfordul olyan lakos is, aki viszont nem engedi be a Vízmő dolgozóit. Besenyszög Palotás teljesen rendezett szerzıdésekkel található. A jelenlegi víz értékeit igen nehéz tartanunk, minél közelebb található az ingatlan a toronyhoz annál erısebb, karakteresebb. Farkas Géza: Az önkormányzat biztosítson a fiatalok részére kedvezı áron építési telket! Balogh Zoltán: Felmerült már a gondolat, hogy a községben élı, vagy ide érkezı fiatalok részére biztosítson kedvezı lehetıséget az önkormányzat. De a kedvezményt épített, vagy vásárolt ingatlan érétének arányában, illetve a gyermekek számának figyelembevételével és függvényében kapja meg majd a fiatal pár. A költségvetés tervezésekor javaslatot teszünk a Képviselı-testület felé. Csapó Pálné : Szóró pusztán önerıbıl elkezdıdött az út megépítése. Balogh Zoltán: Az önkormányzat biztosított részükre ingyenes használatot a gépekre. Csapó Pálné: Az óvoda elıtti fekvırendır festése szükséges. Kiss Ernıné: A közfoglalkoztatásról szeretnék szólni, amelyet jelenleg a munkaügyi központok koordinálnak. A pályázható 8 órás foglalkoztatottak száma igen alacsony, próbáljunk egyeztetni a munkaügyi központtal a létszám megnövelése érdekében. Balogh Zoltán: Természetesen rajtunk ez nem múlik, úgy gondolom, hogy a számok jelenleg irányszámok, együttes megállapodás szükséges. Palyafári János: Rózsa F. úton a kanyart nem lehet belátni, teljesen betakarja az út menti növényzet, fák február 19-én farsangi rendezvényt tart az óvoda, az iskolai rendezvény 1 héttel utána. A mővelıdési ház munkálatai hol tartanak? Megtarthatók a rendezvények? Balogh Zoltán: A nagyterem és vizesblokk valószínő elkészül, azonban gondolkodnunk kell amennyiben szükséges az idıpontok módosításáról.

6 6 III. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a helyi iparőzési adódóról szóló 15/1997. (XII.16.) számú rendelet módosítására Elıadó: Munkácsi György jegyzı Munkácsi György: A helyi iparőzési adóról szóló rendeletünk 6. (2) bekezdése szabályozta az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetendı adó mértékét. A helyi adókról szóló törvény 37. (2) bekezdésének módosítása megváltoztatja az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység fogalmát, a 40. pedig meghatározza az új tevékenység végzés után naponta fizetendı adó mértékét. Az építıipari tevékenység után naptári naponként az adó mértéke legfeljebb Ft, bármely más tevékenység után az adó legfeljebb Ft. Rendeletünket ki kell egészíteni a következı szövegrésszel: az évi C. törvény 37. (2) bekezdés a) pontja szerint, ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként Ft. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (3) -a kimondja, hogy jogszabályban nem ismételhetı meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. Ezt a rendelkezést rögzíti a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet is. Ezért helyi rendeletünkbıl hatályon kívül kell helyezni a magasabb szintő jogszabályi rendelkezéseket megismétlı értelmezı rendelkezések 12. -nak teljes szövegét. Kérem a Tisztelet Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés megvitatása után a következı rendeletmódosítást fogadja el. Dr.Elbakour Afif : Mi a lényege a rendeletmódosításnak? Az önkormányzat rendelkezik ilyen jellegő bevétellel? Munkácsi György: Természetesen rendelkezik az önkormányzat ideiglenes jelleggel végzett iparőzési adó után befizetett adóval. Ilyen eset például a Duna Aszfalt által végzett aszfaltozás során befizetésre került adó. Farkas Géza: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazással a következı rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (I.24.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 15/1997(XII.16) számú rendelete módosításáról 1. A rendelet 6. (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

7 7 (2) Az évi C. tv (2) bekezdés a) pontja szerint ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naponként Ft. 2. A rendelet 6. -a következı (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az évi C. tv (2) bekezdés b) pontja szerint ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke naponként Ft. 3. A rendelet 12. Értelmezı rendelkezések fejezete hatályát veszti. 4. E rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyzı IV. Napirendi pont tárgyalása Elıterjesztés a talajterhelési díjról szóló 26/2004. (XI.29.) számú rendelet módosításáról Elıadó: Munkácsi György jegyzı Munkácsi György: A talajterhelési díjról szóló helyi rendelet 3. (4) bekezdése szabályozza a fizetendı díj mértékét. A szabályozás a kibocsátók által évben fizetendı díjról szólt. Mivel a díj meghatározása már elérte a jogszabályban rögzített maximum értéket (180 Ft / m 3 ), így azt évente már nem kell változtatni. Ezért a rendelet szövegébıl ki kell venni a évben szövegrészt. Farkas Géza: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı rendeletet alkotja:

8 8 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011. (I.24.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 26/2004.(XI.29.) számú rendelet módosítására. 1. A rendelet 3. (4) bekezdése a következıképpen módosul: A talajterhelési díj egységdíja 120. Ft/m3. A területérzékenységi szorzó érzékeny területen: 1,5. A kibocsátók által fizetendı talajterhelési díj Ft/m3. 2. E rendelet a kihirdetése napját követı napon lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György Jegyzı V. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Esélyegyenlıségi Tervének elfogadására Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása megbízása alapján, a Scott Free Kft. a kistérségbe tartozó települések részére elkészítette a települési esélyegyenlıségi tervet. A Képviselıtestület elé korábban elıterjesztett terv nem került elfogadásra. Munkácsi György: Jelen Esélyegyenlıségi Program a hivatal dolgozói által nyújtott adatok és pontosítások alapján készült el. A szakértı hölgy úgy nyilatkozott, hogy az átdolgozott programot már csak a Képviselı-testületnek kell elfogadnia. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az elhangzottakat elfogadja és egyhangú szavazással a következı határozatot hozza: 2/2011. (I.20.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Besenyszög Község Esélyegyenlıségi Program elfogadásáról

9 9 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete Besenyszög Község Esélyegyenlıségi Programját megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı-testület tagjai H. 2.) Scot Free Szolgáltató Kft. 3.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda, Szolnok VI. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Megállapodás módosítására tett elıterjesztést. Kérte a Képviselı-testületet, hogy a megállapodásban szereplı változásokat fogadja el. Módosítás kiterjed az októberi választások után részt vevı új polgármesterek személyére, a Közigazgatási Hivatal által tett észrevételezésre. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület 8 igen és 1 nem szavazással a következı határozatot hozza: 3/2011. (I.20.) számú határozat A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta és azt a határozat mellékleteként jóváhagyja. A Képviselı-testület felhatalmazza Balogh Zoltán Polgármestert és Munkácsi György Társulási Megállapodás aláírására. Jegyzıt a A Képviselı-testület megbízza Balogh Zoltán polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló határozatot küldje meg a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási tanácsa Kistérségi Irodája részére. Határidı: azonnal Felelıs: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Munkácsi György jegyzı H. 4.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Iroda, Szolnok

10 10 VII. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a Környezetvédelmi Program elkészítésére tett árajánlatról Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Öcsödi gesztorral pályázunk közös konzorciumban a hulladéklerakó rekultiváció program megvalósítására. A pályázat kapcsán folytattunk egyeztetı megbeszélést a Keviterv Akva szolnoki céggel, akik ajánlatot tettek a települési Környezetvédelmi Program elkészítésére is. Kötelezı a program elkészítése, a korábbi 5 év terjedelemre vonatkozó adatokat frissíteni szükséges. Farkas Géza: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta az elıterjesztett ajánlatot. A bizottság javaslata, hogy más cégeket is keressünk meg ajánlatkéréssel. Kiss Ernıné: A Keviterv már kért tılem adatokat, az intézményi Környezetvédelmi Program adatait szolgáltattam számára. Dr.Elbakour Afif : Háziorvosoktól is kértek adatokat, én nem küldtem meg. Magasnak tartom ezt az összeget, kérjünk további ajánlatokat. Balogh Zoltán: A beszerzett ajánlatokat következıleg a Képviselı-testület elé hozom. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 4/2011. (I.20.) számú határozat Települési Környezetvédelmi Program készítésérıl Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı- testülete a évekre vonatkozó, települési Környezetvédelmi Program elkészítésére, a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft. által tett ajánlatot nem fogadja el. A Képviselı- testület megbízza Balogh Zoltán polgármestert a további árajánlatok kérésére és az egyeztetések megtételére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselı- testület tagjai H. 2. Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft., Szolnok VIII. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a évi Közfoglalkoztatásra benyújtandó pályázat önerejének biztosítására Elıadó: Balogh Zoltán polgármester

11 11 Balogh Zoltán: A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult és egyes elemeiben pazarló rendszerét megalapozottabb, az értékteremtı munkát elismerı, egyszerőbben áttekinthetı Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszőnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszőnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól. A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. A nemzeti Közfoglalkoztatási. Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értéken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázati támogatást a közfoglalkoztatással érintett többletmunkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. Az új rendszer lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatottnak alá kell támasztania, hogy a foglakoztatás értékteremtı, költségigénye megalapozott. Garantálja, hogy bıvül a munkahelyek száma és mindezt ellenırizhetı, elszámolható formában valósítja meg. A közfoglalkoztatás megvalósulhat: - önkormányzati rövid idıtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 óra munkaidı) keretében, ez az önkormányzat mindennapi közfeladatait segítı támogatás. Ebben az esetben a foglalkoztatott központilag meghatározott dologi kiadásokkal bıvített bére és- járulékainak 95%-a igényelhetı, 5%-os önrész biztosítása mellett, Besenyszög Község Önkormányzat esetében évben 74 fı. A tervezett 74 fı 4 órás átlag 4 hónapos foglalkoztatásával számolva 95%.-os támogatás: 95 %-os támogatás: Ft 5 %-os önerı: Ft - Másik forma az önkormányzati huzamosabb idejő közfoglalkoztatás (napi 6-8 óra munkaidı), ebben az esetben a közhasznú munkavégzés támogatása helyett pályázati úton kaphatnak az önkormányzatok támogatást. A támogatás mértéke % mértékő lehet, Besenyszög Község Önkormányzat esetében évben 5 fı. 95%.-os támogatás: Ft 5 %-os önerı: Ft A rövid és a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti pályázathoz mellékelni kell a Képviselı-testület határozatát, hogy a szükséges önerı rövidtávú foglalkoztatás esetén (bér+járulék 5%), a hosszú távú foglalkoztatás esetén (bér + járulék 30%) elkülönítetten rendelkezésre áll. Kiss Ernıné: Az egyeztetések után, a pályázat benyújtása során hívták fel a figyelmet a Munkaügyi Központnál, hogy 6-8 órás pályáztatás esetén az önerı aránya 30 %-ra változott. Balogh Zoltán : Akkor a foglalkoztatottaknál, Besenyszög esetében 5 fı X 8 hónap, bér + járulék aránya 70 % támogatás + 30% önerı. Csapó Pálné: Igen nagy szükség van a közfoglalkoztatásra szerintem minden településen. Az intézményben még szakembert is tudtunk foglalkoztatni a tavalyi évben. Igénylést adtunk le a 2011 évre is, de ahogy tapasztaljuk még nincs a pályázatoknak konkrét eredménye. Farkas Géza: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság támogatja az önerı biztosítását a közfoglalkoztatásra benyújtandó pályázat önerejéhez. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza:

12 12 5/2011. (I.20.) számú határozat Besenyszög Község Önkormányzat évi Közfoglalkoztatásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban való foglalkoztatás megvalósítására benyújtandó pályázathoz Ft önerıt biztosít. A Képviselı-testület az önerı összegét a évi költségvetési rendeletben elkülöníti. A határozatról értesülnek: 1. Képviselı- testület tagjai H. 2. Munkaügyi Központ 3. Pénzügyi Csoport H. IX. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Körjegyzıség létrehozásáról Elıadó: Munkácsi György jegyzı Munkácsi György: Besenyszög és Tiszasüly települések körjegyzıségének létrehozásáról döntött Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete és Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselıtestülete. Ennek megfelelıen elkészítettem a körjegyzıségre vonatkozó Megállapodást, Alapító Okirat módosítást, jegyzıi- és aljegyzıi pályázati felhívást. Telefonon tájékoztattam errıl Pollák Tibor tiszasülyi polgármester urat, hogy az elkészített anyagokat megküldtem a polgármesteri hivatalba is. Azóta erre viszontválasz nem történt, polgármester úr még nem hívta össze a Képviselı-testületet. X. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Jászladány nagyközség várossá nyilvánításának támogatásáról Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Jászladány Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testület kérésére támogatási hozzájárulást kért Jászladány várossá nyilvánításához. A sikeres pályázat benyújtásához kiemelkedı fontosságú Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete támogató határozata. Farkas Géza: Javasoljuk a támogatásra! A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza:

13 13 6/2011. (I.20.) számú határozat Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja Jászladány Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének kezdeményezését, Jászladány nagyközség várossá nyilvánításával kapcsolatban, melyrıl 414/2010. (XII.10.) számú határozatával döntött. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja Jászladány Nagyközség Önkormányzatának törekvését, hogy a területszervezési eljárásról szóló évi XLI. Törvény 16. (2) bekezdés értelmében Jászladány Nagyközség Önkormányzata vállalja, és a várossá nyilvánítása esetén ellátja a városi önkormányzatok és szerveik részére jogszabályban elıírt kötelezettségeket, és megteremti azok végrehajtásának szervezeti és személyi feltételeit. A határozatról értesülnek: 1. Képviselı- testület tagjai H. 2. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 5055 Jászladány, Hısök tere 6. XI. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a Besenyszög 1471/1 és a 1471/3 hrsz-ú ingatlanok (piac terület) ingyenes tulajdonba adására vonatkozó önkormányzati igényre (137/2009. (XII.17.) számú határozat megerısítése) Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. levélben kereste meg az önkormányzatot a korábban benyújtott Besenyszög 1471/1 hrsz, és a 1471/3 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adásról szóló kérelmére. Az MNV Zrt. úgy nyilatkozott, hogy fontosnak tartja a kérelem beérkezését követıen megalakult új Képviselı-testület, tárgyi ingatlanra vonatkozó szándékának megismerését. Kérik az újonnan alakult testületet, hogy határozatban erısítse meg szándékát. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 7/2011. (I.20.) számú határozat Besenyszög 1471/1 és 1471/3 helyrajzi számú állami vagyon részét képezı ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásáról (137/2009. (XII.17.) számú határozat megerısítése)

14 14 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete ingyenes önkormányzati tulajdonba történı átadását továbbra is igényli, az állami vagyon részét képezı Besenyszög 1471/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen elnevezéső 2579 m 2 terület és a 1471/3 hrsz-ú, kivett helyi közút megnevezéső, 906 m 2 terület ingatlanoknak. Az ingatlanok vagyonkezelıje a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülı költségek megtérítését, ideértve a mővelési ág megváltoztatásának szükséges költségét is. határozatról értesülnek: 1. Képviselı- testület tagjai H. 2. Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 4. Pénzügyi Csoport H. XII. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés az 50/2010.(V.25.) számú határozat módosításáról (Szociális Földprogram) Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett A szociális földprogramok mőködtetésének támogatásara (SZOC-FP- 10) felhívására, mely támogatásban részesült. A megítélt támogatás ( ,-Ft) kevesebb, mint az igényelt( ,-ft). A csökkentett összegő támogatás eredményeként az Önkormányzat élt azzal a lehetıséggel, hogy az igényelt és a megítélt támogatási összeg arányával megegyezı arányban módosítsa a program teljes költségvetését, így a saját forrást is. A támogató meghatározta, hogy az adott költség nemekre mekkora támogatás használható fel. Az arányos csökkentést figyelembe véve az anyagköltség tételei az alábbiak szerint alakultak: Takarmány, Táp: - Sertés: 9 család / 2 sertés = 18 x 4 q = 72 q takarmány - Baromfi: 10 család / 25 csirke = 250 x 2 kg = 500 kg táp Jószág: - Sertés: 9 család / 2 sertés = 18 sertés - Baromfi: 10 család / 25 csirke = 250 csirke Az egyéb szolgáltatások között elszámolandó állatorvosi költséget nem csökkentettük. Az anyagköltséget teljes egészében támogatásból fedezzük, míg a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból. A módosítások nem érintik a program szakmai céljainak megvalósítását. A támogatási szerzıdéshez mellékleteként csatolni kell a képviselı testület határozatát a készpénzes saját forrás igazolására. A program megvalósításának költsége ,-Ft, melyhez ,-Ft vissza nem térítendı támogatást vehetünk igénybe. Így a szükséges saját forrás összege ,-Ft.

15 15 Farkas Géza:A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta a napirendi ponthoz tartozó elıterjesztést és támogatásra javasolja a határozat módosítását. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 8/2011. (I. 20.) számú határozat Az 50/2010. (V. 25.) számú határozat módosításáról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja a szociális földprogram megvalósítását, ezért pályázatot nyújtott be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett SZOC-FP-10 kódszámú A szociális földprogramok mőködtetésének támogatására megnevezéső felhívására. A program megvalósításához ,-Ft saját forrást biztosít. A Képviselı-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására Balogh Zoltán Polgármestert hatalmazza fel. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. XIII. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról (út megnyitása Bódi János földjén, szociális bérlakások mőszaki felülvizsgálata, mezıgazdasági út megnyitása Dobos Sándor földjén, Nyárfa- Béke út szélesítés, útnyitás a Bercsényi és Kossuth utak végén) Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Bódi János földje: A feladatot vállalkozónak adtam ki. A Vízmő vezetıjével történt egyeztetés után, rendszeresen jár ki a területre. A földmérı is folyamatában, szakaszosan végzi az út kimérését. Várhatóan 1-2 héten belül elvégzésre kerül a feladat. Szociális bérlakások felülvizsgálata: Szakál Kálmán úrral a kapcsolatot felvettem, hajlandóságot mutat a további egyeztetésekre, amennyiben nem találunk megoldást, ügyvédhez kell fordulnunk. Február végén beszámolok a Képviselı-testületnek a tárgyalások eredményérıl. Mezıgazdasági út megnyitása: A mezıgazdaság számára kiépítendı út, jelenleg több akadályba is ütközik. Elıször is kérem a Képviselı-testületet, hogy erısítse meg szándékát ennek az útnak a megnyitására. Vásárolnunk kell a hobbi területrészekbıl. Farkas Géza: Célszerő lenne már kialakítani ez a mezıgazdasági utat. Gazdák is úgy nyilatkoztak, hogy a megvalósításhoz ık is hozzájárulnak, besegítenek a munkálatokba. Talán ha ezt az utat megépítjük, a belterületi útjainkról is lemegy a teher.

16 16 Balogh Zoltán: Nyárfa - Béke utak szélesítése: átjáró szélesítése ügyében beszéltem a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulattal, így a jövı héten mi tarthatunk egy helyszíni bejárás. Ledokumentálásra kerül az átjáró szélessége, a csı átmérıjének meghatározása és a kiadásokról egy kalkuláció. Minderrıl megküldjük a tájékoztatót a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulásnak. Útnyitás a Bercsényi és Kossuth utak esetében: ebben még nem tettem lépéseket, de a Képviselı-testület támogatása szükséges, hiszen a tárgyalások lefolytatására során egyezségre kell jutni a tulajdonosokkal. Megoldást fogok rá találni, hogy mind a két tulaj hozzájáruljon az út megnyitásához. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 9/2011. (I. 20.) számú határozat Tájékoztató a Képviselı-testület határozatainak végrehajtásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete Balogh Zoltán polgármester tájékoztatóját elfogadja az alábbiak szerint: Út megnyitása hrsz-ú ingatlanon (Bódi János földje) Határidı: február Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások mőszaki felülvizsgálata, tárgyalások lefolytatása Határidı: február vége Mezıgazdasági út megnyitására vonatkozó tárgyalások megtétele (Dobos Sándor földjén) Határidı: február vége Nyárfa Béke utak keresztezésénél útszélesítés, átjáró kiépítése Határidı: február vége Útnyitás Bercsényi és Kossuth utak végén, tárgyalások lefolytatása Határidı: beszámoló február vége, folyamatos Felelıs: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. XIV. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Besenyszög község közoktatási intézményeinek étkeztetése 14 hónap tárgyában, közbeszerzési eljárás lefolytatására Elıadó: Balogh Zoltán polgármester idıtartamra

17 17 Balogh Zoltán: dr.dagonya András megbízási szerzıdését küldtük meg a Képviselı-testületnek. A szerzıdésben Besenyszög község oktatási intézményeinek étkeztetése, étel készítése és kiszállítása tárgyában hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenységgel bízzuk meg. A megbízási díj bruttó Ft. Kérem az elıterjesztés szerint a szerzıdés megtárgyalását és az ajánlat elbírálását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a megbízási szerzıdést és a rá vonatkozó díjtételt. Elfogadását javasolja a Képviselı-testület felé. Dr.Elbakour Afif : Gyermekélelmezést helyben nem tudja az önkormányzat elvégezni? Balogh Zoltán: Felmerült ez a lehetıség is. Azonban a konyha kialakítása és mőködtetése igen jelentıs kiadás az önkormányzat számára. Jelenleg nincs alkalmas hely sem. A régi konyha épülete helyébe új épület kerül majd kialakításra, de az üzemeltetést pályáztatni fogja az önkormányzat. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 10/2011. (I. 20.) számú határozat Megbízás Besenyszög község oktatási intézményeinek étkeztetése 14 hónap idıtartamra, étel készítése és kiszállítása tárgyában hivatalos közbeszerzési eljárás lebonyolítására Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Besenyszög község oktatási intézményeinek étkeztetése 14 hónap idıtartamra, étel készítése és kiszállítása tárgyában a közbeszerzési eljárás lebonyolításával dr.dagonya András Szabolcs ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. A Képviselı-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására. Felelıs: Balogh Zoltán Polgármester Határidı: azonnal A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Dr.Dagonya András Szabolcs, 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. I. em ) Pénzügyi Csoport H. XV. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 24/2009. (IX.28.) számú rendelet módosítására Elıadó: Munkácsi György jegyzı

18 18 Munkácsi György: Rendeletünk módosítása szükséges, mivel jelenleg rendeletünk (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással, órától óráig adható hozzájárulás a vendéglátó üzletek eltérı nyitva tartáshoz. A órára vonatkozó engedély azonban szükséges, hogy vonatkozzon az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott napokra. Farkas Géza: A rendeletmódosítás szerinti eltérı nyitva tartás jelenleg folyamatosnak tekinthetı. Munkácsi György: A órakor kezdıdı nyitva tartás így vonatkozzon a hétköznapokra és hétvégékre, míg a órai nyitva tartás viszont csak a hétvégékre. Palyafári János: Kezdeményezem, hogy a órai eltérı nyitva tartást határozza meg a Képviselıtestület órában. A gyermekek ne Szolnokon, hanem helyben szórakozzanak! Kiss Ernıné : Az a baj, hogy kiskorú gyermekek is vannak a discoban. Szülı sokszor nem védi ıket, nem számoltatja el a gyermeket. Dr.Elbakour Afif : A hosszabb nyitva tartásnak nagy a hátránya is! Csapó Pálné: Vendéglátóstól tudom, hogy órakor a hangulat igen felfokozott, de már alábbhagy a fiatalok kedve. Palyafári János: A helyi vendéglátó üzletek mőködését is segítenünk kell! A vezetık felvállalják a fiatalok fegyelmezését is, így kulturáltabb körülmények között szórakozhatnak. A városban sokkal több a veszély a fiatalokra nézve. Balogh Zoltán: Szavazásra bocsátom a vendéglátó üzletek órai eltérı nyitva tartását, hétvégi napokon. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselı-testület 5 igen és 2 nem szavazattal a következı rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2011. (I.24.) számú rendelete az egyes üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól szóló 24/2009. (IX.28.) számú rendelet módosításáról A rendelet 1. -a a következıképpen módosul: A rendelet hatálya kiterjed Besenyszög község közigazgatási területén mőködı vendéglátó üzletekre. A rendelet 2. -a a következıképpen módosul: 1. 2.

19 19 E rendelet alkalmazásában: Vendéglátó üzlet: olyan üzlet, amelyben kész- vagy helyben készített ételek, italok helyben fogyasztás, vagy elvitel céljából történı forgalmazása és az azzal összefüggı szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenység folyik. 3. E rendelet 3. (1) bekezdése a következıképpen módosul: (1) Besenyszög község közigazgatási területén mőködı vendéglátó üzletek: a.) vasárnap, hétfı, kedd, szerda és csütörtöki napokon óra és másnap reggel óra között, b.) péntek és szombati napokon óra és másnap reggel óra között nem tarthatnak nyitva. 4. A rendelet 3. (3) bekezdése a következıképpen módosul: (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyitva tartástól eltérı folyamatos nyitva tartás engedélyezhetı órától óráig abban az esetben, ha a vendéglátó üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai az eltérı nyitva tartáshoz írásban hozzájárulnak. 5. A rendelet 3. -a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyitva tartástól eltérı folyamatos nyitva tartás engedélyezhetı órától óráig abban az esetben, ha a vendéglátó üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai az eltérı nyitva tartáshoz írásban hozzájárulnak. 6. A rendelet 3. (4) bekezdésének számozása (5) bekezdésre változik, és a következıképpen módosul: (5) A (3) és (4) bekezdésben megfogalmazott eltérı nyitva tartás esetén szomszéd: az utcafrontról nézve a vendéglátó egység jobb és bal oldalán elhelyezkedı 2-2 ingatlan, a vendéglátó egységgel szemközti oldalon lévı 3 ingatlan, és a vendéglátó egység hátsó telekhatárával szomszédos 3 ingatlan. 7. A rendelet 3. (5) bekezdésének számozása (6) bekezdésre változik, és a következıképpen módosul:

20 20 (6) A (3) és (4) bekezdésben megfogalmazott eltérı nyitva tartás iránti kérelmet a szomszédok hozzájáruló nyilatkozataival a jegyzıhöz kell benyújtani a rendezvény megtartás elıtt legalább 5 nappal. 8. A rendelet 3. (6) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik. 9. E rendelet a kihirdetése napját követı napon lét hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György jegyzı XVI. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére vonatkozó ajánlat megtételére Elıadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Az EC Multienergie Kft. ajánlatott tett a község területén mőködı lámpatestek korszerősítésére. A helyszíni bejárások és felmérések során egy LED technikával üzemelı hatékonyabb közvilágítási rendszert kívánnak üzemeltetni. Ajánlatukban a jelenlegi közvilágítás üzemeltetési költségét 62 %-ban tudnák csökkenteni. Pl. korszerősítés utáni éves villamos áramfogyasztás: KW, jelenleg ez az érték KW, az éves áramköltséget tekintve a évben Ft + Áfa, a kiszámított évre vonatkozó áramköltség Ft + Áfa-ra csökkenne. A korszerősítés költsége az alábbiak szerint alakulna: Beruházás összköltsége Ft + Áfa amely tartalmazza a tervezési költséget, a LED technológiával mőködı, a lámpatestek és fényforrások üzembe helyezését, a hálózat tulajdonosával az E.on Zrt-vel történı teljes körő ügyintézést és 10 db ST-ZUZANA 400 MH tipusú 400 W-os fényvetıt. A finanszírozására is dolgozott ki a cég ajánlatot, még pedig 10 éves futamidı alatt, a realizálható költségmegtakarításból tudja finanszírozni az önkormányzat a korszerősítési költségeket. A futamidı lejártával az önkormányzat tulajdonába kerülnek a beruházott javak, illetve a késıbbi megtakarítás is. Természetesen a cég a beépítendı technológiára a futamidı végéig teljes körő garanciát vállal. Palyafári János: A megtakarítás valóban jelentıs, de a LED technológia még nem elterjedt itthon és elsıdleges vélemények róla az, hogy igen hamar kiégnek az izzók. A cég karbantartásra tett ajánlata tartalmazz az izzócserét is? Balogh Zoltán: A szerzıdés tartalmazza a teljes körő karbantartási és javítási költségeket.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Üzleti környezet egyes kérdései

Üzleti környezet egyes kérdései NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM A TEXTIL- ÉS RUHAIPAR MEGÚJÍTÁSÁÉRT Üzleti környezet egyes kérdései Szakértıi tanulmány a Stratégiai Kutatási Tervhez Készült a Texplat 4. munkacsoport munkájának keretében

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben