H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál"

Átírás

1 H í r le vé l yam 155. s zám fe b ru ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á ci ó s h avi l ap ja K e dve s K ollégák! Intéze tünk s zak m ai érte k e zlete t tart a fe b ruár 28án (sze rd án) 10 órai k e zde tte la Bács -K is k un m e gyébe n dolgozó k özm űve lődés i s zak e m be re k és a k özm űve lődés i m unk át is végző önk orm ányzati ve ze tők és s zak alkalm azottak rés zére. R e nde zvényünk ön a k özm űve lődés be n és az e gés zs égfe jles ztés be n dolgozó s zak e m be re k és s e gítők e gyüttm űk ödés i leh e tős ége iről e gy m os t m e gh irde te tt pályázat k apcs án; az e lm últ évbe n m ár tárgyalt m inős égfe jles ztés i töre k vés e k je lenlegi állás áról; a s zak fe lügye leti vizs gálatok tapas ztalatairól, te rve iről és intéze tünk ak tuális fe ladatairóladunk tájék oztatás t. R észl e te s program : órak or K ös zöntőt m ond Im re K árol y a M e gye i K özm űve lődés i Intéze tigazgatója pe rck or: Partne rség az Egészségért -- ors zágos pályázatfe lhívás ának is m e rte tés e ;e lőadó: dr. H anus z K lára, az Egés zs égporta Egye s ülete lnök e órak or: R ajtra k ész A k özm űve l őd és m inőségfe jl e sztési program ja; e lőadó. Polyák Albe rt főtanács os, M e gye i K özm űve lődés i Intéze t pe rck or: Szüne t órak or: K özm űve l őd ési fe l ad ate l l átók szak fe l ügye l e te Bács-K isk un m e gyéb e n. A tapas ztalatok és a évi te rv is m e rte tés e. Előadó Polyák Albe rt re gionális ve ze tő s zak fe lügye lő órak or: A M e gye i K özm űve l őd ési Intéze t évi szak m ai te rve, k ül önös te k inte tte l a partne rségi e gyüttm űk öd ése k re. Előadó Im re K ároly igazgató Program unk at14 óráig te rve zzük. R e nd e zvényünk h el yszíne : Ál tal ános M űve l őd ési K özpont M űve l őd ési H áza, Ne m e snád ud var, Pe tőfi Sánd or u. 38. szám. Tis zte lette lk ére m, h ogy re nde zvényünk re jöjjön e l.. K e cs k e m ét, fe bruár 6. Tis zte lette l: Im re K ároly igazgató 25 éve s, k önyvtár-m agyar szak os tanárnő ál l ást k e re s K e cs k e m éte n és k örnyék én, illetve K is k őrös ön és térs égébe n. K ét éve s - általános is k olai k önyvtáros tanári és m e gye i k önyvtári m unk atapas ztalattal re nde lke ze m. Be s zélt nye lve k : lengye lés angol.m inde n m e goldás érde k e l. M obil: 06-70/ , e -m ail:rk fre e m ail.h u KECSKEM ÉT FR INGE Teh etségk utató fesztiválalkotó fiatalok nak A Kecsk em éti Ifjúsági O tth on az "Ide nek em az oroszlánt is!" m űvészeti találkozó h agyom ányaira építve, m egújult form ában és tartalom m al, szélesebb k örben k ínálbem utatk ozási leh etőséget fiatal (14-30 év k özötti) alkotók nak t a Tavaszi Fesztiválk eretében, m árcius ig. A Fringe, m int fesztiválform a Edinborough ból ered, M agyarországon 2006-ban rendeztek először ilyen jellegű rendezvényt, a Budapest Fringet. A fringe lényege, h ogy a szervezők általgondosan összeválogatott m űsorok adják a program gerincét, leh etőséget biztosítva a teh etségk utató felhívásra jelentk ezők nek a bem utatk ozásra. A fesztivál biztosítja a fellépés h elyszínét professzionális alaptech nik ával, a fesztivál általános prom ócióját, nagy példányszám ban m egjelenő részletes program füzetet. M inden egyéb k öltség a fellépők et terh eli. M inden szereplő a saját program ját a Fesztiválideje alatt is rek lám ozh atja, ízelítőt adh at belőle a k ülönböző h elyszínek en, ezzelis h ozzájárulva egy igazi fesztiválhangulath oz. A Kecsk em ét Fringe program jai a város k ülönböző, élő k özösségi tereiben valósulnak m eg. A fesztiválközpont a Kecsk em éti Ifjúsági O tth on, m ely fő szervezője és felelőse a Kecsk em ét Fringe fesztiválnak : saját színpadi program ja m ellett k oordinálja és felügyeli a k ülső h elyszínek program jait. Az egyes színpadok h ázigazdái a városban lévők ulturális egyesületek, szervezetek. Jelentk ezni leh et az alábbi k ategóriák ban: Színjáték, Képző- és iparm űvészet, Film, Versm ondás, Z ene, Tánc. A fesztiválm egh ívott vendégei lesznek a m űfajok ism ert előadói, alkotók, szak m ai k épviselők. Projek tm enedzser : Szilágyi Áron Regisztráció a részvételiszándék m egjelölésével:2006. február 15-ig Jelentk ezés, inform áció: Z um Erik a Kecsk em éti Ifjúsági O tth on Kecsk em ét, Kossuth tér 4.Tel/fax: 76/ zum e rik k io.h u, w eblap: h ttp://w w w.navrang.h u/fringe/fringe.h tm A 20. század egyik legnagyobb m agyar zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa. Galántai és nagyszom bati diák évei után egy időben volt a Z eneak adém ia és a budapesti egyetem bölcsészk arának h allgatója. Barátjával, Bartók Bélával ben indult az addíg ism eretlen m agyar népzene felkutatására. Ennek az életre szóló jelentőségű utazásnak az eredm énye sok ezer dallam lett, am elyek nek m űvészi feldolgozásábólrem ek m űvek születtek. A H áry Jánosban és a Szék elyfonóban a m agyar népdalkincs színejava szólalm eg a színpadon. A Psalm us H ungaricus és a Budavári Te Deum a m agyar történelem századait idézi fel. A Galántai táncok és a M arosszék i táncok a m agyar falvak h angszeres m uzsik áját nem esíti szim fonik us zenévé. A Felszállott a páva ének k ari és zenek ari változatban h irdeti a zenek öltő szabadságszeretetét. Gyerm ek -, női-, férfi- és vegyesk ari m űveiben a népdalés a m agyar k öltők szava szárnyalm egújulterővel. "Ne csak k ülsőségek ben legyen m agyar a m i k is világunk, h anem a lelkek m élyéig, m ert csak így lesz igazán a m ienk. A lelkek m élye pedíg k ülönösk éppen a zene országa." (Kodály Z oltán)

2 Be m utatjuk van! Pe rs ze a k özöns ég s zám ára izgalm as abb m ás h angs ze rre l e gyütt h allani. Izgalm as h angzás ok at produk áló, s zéles s pe k trum on s zóló e s zk öz a dorom b. Szóval '9 9 -be n e lke zdtünk ze nélni O s zival, h e ge dű, dorom b, ütős ök fe lállás ban. Ezze l s zinte e gy időbe n cs atlak ozott h ozzánk Barnabás öcs ém, ak i s zám ítógéppe ls ze rze tt k ülönféle alapok at be n m e gje lent az e lső lem e zünk, de igazán cs ak e gy év m úlva indult e ligazán a ze ne k ar. Ek k or m ár s ok ve ndégze nés s ze ldolgoztunk. A Navrang folyam atos an változik, alak ul.a törzs gárda Barnabás ból, be lőlem, Sze m lér Ák os bólés O s zibóláll. M os tanában re m e k népze nés ze k k e ljáts zunk e gyütt. H e ge dűn Fe k e te Inci, cite rán és tapanon D rabant Béla, fafúvós on Lőrincz Bandi játs zik ve lünk. Ők e gye nk ént is nagyon jó népze nés ze k, de így, h ogy e gy m ode rne bb, e lek tronik us ze ne i világba illes ztik be az aute ntik us ze ne i tudás uk at, nagyon k ülönlege s, s zám unk ra is e gés ze n új dolog s zületik. -Többféle; példáulm agyar, indiai ze ne i m otívum ok fe de zh e tők fe la s zám aitok ban. H ogyan válogattok a h agyom ányok ban? Szilágyi Áron, Navrang Z e ne k ar -H ogyan állt ös s ze be nne d e z a ze ne i világ, m e ly e gys ze rre ős i és m ai? -K e zde m régről; éde s apám dorom bk és zítő, a te s tvére m m e l be les zülettünk abba a k öze gbe, ah olnépi h angs ze re k s zólnak otth on, a dorom b k apcs án érde k e s e m be re k látogatnak m e g m ink e t. Am i a legfontos abb volt gye rm e k k orom e ze n rés zét te k intve az, h ogy re nge te g érde k e s e m be rre l találkoztam. A világ m inde n rés zéről Sk andináviátólk e zdve Új Z élandig jártak h ozzánk ze nés ze k, h ippik, utazók. Nagyon m e gte ts ze tt e z az élets tílus, gondolkodás m ód, am i ös s ze k ötötte e ze k e t az e m be re k e t. -H ogyan je llem e znéd e zta gondolkodás m ódot? -Valójában re ndk ívül h arm onik us nak ; a te rm és ze tte l, önm agunk k al, a k örnye ze tük k e l. Nagy be nne az e lfogadás, ne m k énys ze ríti rá az ak aratát a m ás ik ra. Igye k e zne k táplálkozás t és öltözk ödés t te k intve te rm és ze te s e n élni, am i m e gm utatk ozik a ze nébe n is. O lyan h angs ze re k h e z nyúlnak, am i nagyon ős i, vagy legalábbis tradicionális. A játs zott dallam ok leh e t, h ogy ne m aute ntik us ak, de be lülrőljönne k éve s k orom k örül ére zte m, h ogy én is valam i h as onló tartalm ú élete t s ze re tnék élni. Sok áig k e re s ge tte m a h angs ze re k e t, volt s zájh arm onik ám, dobom, de e gyik s e m jött be, végére m aradt a legk éze nfe k vőbb, a dorom b. -Ne m válogatunk, a ze nét s zinte te lje s m érték be n Barnabás s ze rzi, de m inde nk i h ozzáadja a m aga ze ne i gondolatait. Van e gy s zéles m e zs gyén m ozgó irányvonal. Az, h ogy m ilye n m otívum ok ból m e rítünk, te lje s m érték be n ih let, s e m m int s zándék k érdés e. Te lje s e n s zabadon alkotunk, ne m e lvárás ok s ze rint. Az e gyüttze nélés öröm e is ve ze tbe nnünk e t. -A ti ze ne i világotok s zám om ra e gys ze rre ős i, m ode rn, e gye di és a h agyom ánytfolytató... -Az ős i e ne rgia e re dh e t e gy dallam fos zlányból, e gye tlen h angs zínből, am e ly m inde nk ibe n be nne van. A m ode rns ég e re de te e gyérte lm ű; e bbe n a m ode rn világban élünk e rre is igényünk van, a ze ne i k örnye ze tünk e tis m e gh atározza. -Ne m m ondanám a ze néte k re, h ogy m ode rn, ink ább azt, h ogy időtlen. -Sok an fogh alm aznak úgy, h ogy tértől és időtől függe tlen. Valam i olyan ős i ide gs zálat talál e l a ze nénk, am i az újs zülöttbe n is ott van D él-am e rik ában és e gy 80 éve s e s zk im ó bács iban is. -Valah ogyan ne m s ze rze tt ze néne k érze m, h ane m olyannak, am i e gys ze rűe n van... -K e zde tbe n cs ak az alapok at írtuk m e g, és s ok volt az e lőadás unk ban az im provizáció. Azonban idők özbe n úgy láttuk, jobb, h a re nde s e n m e gírjuk, de m égjobb, h a az e m be re k azt érzik, h ogy e z jön. Valah ol az e ge k be n e lindul és cs ak k e re s ztülfolyik rajtunk. -H ogyan folytattad e ztaz utat? -' be n találkoztam Anton Bruh innal, s vájci dorom bvirtuózzal, ak i K e cs k e m étre látogatott h ozzánk. Ő az ak i legjobban ins pirált. Sok at játs zottunk, be s zélge ttünk e gyütt, s ok m inde nt les te m e l tőle. A k öve tk e ző fontos lépés volt, am ik or '9 8-ban s zólis tak ént m e gh ívtak Aus ztriába a III. Ne m ze tk özi D orom bfe s ztiválra. Azután s ok h e lyre h ívtak m ég, azért is, h ogy taníts ak és ze nélje k. Ek k oriban, '9 9 táján, barátom m al O s zival e lke zdtünk e gyütt ze nélni. Ez s ok k al élve ze te s e bb, m inte gye dül. -A dorom b s zólóh angs ze rk énte gyébk éntgye nge? -Sok an azt gondolják, h ogy s zólóh angs ze rk ént ne m állja m e g a h e lyét, nincs e rős h angja, a h angzás a s ze génye s. Ez ne m így 2

3 Be m utatjuk -M ondh atjuk ne m s űrűn h as znált h angs ze r a dorom b, m ilye n ze ne i, ze nés zi k öze ge van? -Az e ddigi m agyar dorom bfe s ztiválok nak az is a célja volt, h ogy nyis s unk, ös s ze h ozzuk azok at az e m be re k e t, ak ik profe s s zionális m ódon játs zanak e ze n a h angs ze re n. Ne m olyan m érték be n zárt k özös s ég, ah ogyan e z k ívülrőlláts zik. Néh ány éve, h ogy m ár üze m e l a h ttp://dorom b.com w e boldal, tapas ztalom, h ogy naponta 10-e n 20-an k ülde ne k e -m ailt, h ogy adjunk tanács ot h angs ze rválas ztás t, ze ne tém át te k intve. Azt gondolhatnánk, h ogy a levélírók zöm m e l ze nés ze k, népze nés ze k, de ne m. Sok an k özülük m e ne dzs e re k, vállalkozók, te lje s e n h étk öznapi dolgok k al foglalkozó e m be re k, ak ik a h angs ze rbe n nyugalm at, új világot találnak. R e ndk ívüle m be ri h angs ze r; a s zánk ban s zól, e nnélk öze lebb m ár cs ak az éne k van. Nyilván a k e m ény m agot m ég m indig a a népze nés ze k adják. A fe s ztivált s ze re tnénk m inde n évbe n m e gre nde zni. Sőt a ne m ze tk özi, 4 éve nte m e gre nde ze tt fe s ztivál2010-be n itt les z a K e cs k e m étm e lletti pus zták on. -M ég vis s zatérve az ze néte k re, a k once rtje ite k re, s pe ciális e lőadás a tiéte k, vide ós k ive títés t alkalm aztok. M iféle k once pció h úzódik m e g e m ögött? -M indig is audiovizuális élm ényt s ze re ttünk volna nyújtani, s őt h a leh e tne, k ülönféle illatok at is h as ználnánk. Az e m be r érzék e ire a leh e tő legnagyobb m érték be n s ze re tnénk h atni. Előfordul, h ogy a k ép és a h ang nincs ös s zh angban, de e z ne m problém a, h is ze m a s zám ok is re ndk ívülie n k ülönbözne k e gym ás tól. Valah ogy e gyütt, az e m be rbe n leülepe dve válnak e ggyé. -A jövő h ogyan alak ul? -Sze re ncs és ze ne k arnak m ondh atjuk m agunk at, újabban lem e zünk s e m je lent m e g, m égis tize nvalah ány k once rtünk van lek ötve, néh ány k ülföldi fe llépés s e l. Eze n k ívülátalak ulás ok is történne k a ze ne k arban. Folyam atos an dolgozunk e gyütt Barnabás s alis, annak e llenére, h ogy k int van Ne w York ban. A ze nénk be n - m ive lbandiék cs ángóze nét játs zanak - e gyre több aute ntik us dallam je lenik m e g. Ez a fajta ze ne nagyon ös ztönze ne, be nne m m indig is azt a m e gdöbbe nés t váltja k i, h ogy m iért h allgatnak az e m be re k te ch no- és dis zk óze nét, ugyanazt az adre nalin h atás t s ok k al e lem e ntáris abb e rőve l k iváltó ős i h ang h e lye tt. Nagyon s ze re te m a m agyar népze nét, de a többi ne k e m túlzottan k ifinom ult, gyönyörű, de a m oldvaiban vannak be nne azok az ős i durva dallam ok, am ik az e m be rtm ozgatják, és am e ly gyök e re, törzs e m inde n ze néne k. -Új album? -Te rvbe n van, a népze nés ze k k e lbővíte tt fe lállás s als ze re tnénk, h a ne m is nagylem e zt, de e gy EP-tös s ze h ozni. -K ös zönjük, re m élem m inéle lőbb h allh atjuk a lem e zt! Néh ány szó a ze ne k arról: Az ilyen form ában tóljátszó Navrang teljesen a m ai k orh oz illő zenét játszik, de az ősi elem ek et is vegyítő dallam - és ritm usvilág m égis egyedülállóvá teszi előadásm ódjuk at. Instrum entális zenéjük ben k iegyensúlyozottan k everednek a népi és dzsesszes m otívum ok az elek tronik us h angzással. A dorom b, a tilink ó, a k avalés a k ülönleges ütőh angszerek itt a m egszok otth áttérh angszer szerepébőlszólóvá lépnek elő. Fellépéseik en video film ek peregnek, m elyek k ülön a Navrang szám ára k észültek. A látványos vizuális elem ek m ellett tánc-perform ansz teszi az előadást m ég teljesebbé. Koncertjeik en a k özönséget e lendületes tánctólaz áth ató elm élyülésig m inden h angulatba k épesek eljuttatni zenei változatosságuk által. Ez a zenei változatosság egy nagyon feszes fonalat k övet és ez az, am i a Navrangotigazán unik um m á teszi. Szilágyi Barnabás: zeneszerző, zongora, program ozás Barnabás a k ezedetek től a Navrang tagja. H ét éves k orában tanult m eg autodidak ta m ódon zongorázni és azóta ez a h angszer h atározza m eg életét. Közben h at éves k lasszik us h egedűtanulm ányok at is folytatott. Eddig négy önálló nagylem eznyi anyagot k észített Earl néven. Film zenei és világzenei ötleteit saját stúdiójában a Nam aste Production-ban valósítja m eg. Jelenleg zenei k reativitását a Navrangra k oncentrálja, m ely alkotási folyam atban m ás k ultúrák ba történt távoli utazásai m élyen inspirálólag h atnak rá. A k özösen elképzelt zenei irányvonalat Barnabás form álja szám ok k á. ő az atyja a legtöbb Navrang szám nak. A zenek ar studiófelvételei is nála k észülnek. navrang.h u nam navrang.h u Fek ete Inci: h egedű Ez a fiatalh ölgy a népzenészek azon generációjáh ot tartozik, ak ik a világszerte elism ert m agyar m uzsik usok (pl. Csík Z enek ar) szárnyai alatt bontak oztatták k i népzenei ism ereteik et. Inci szám os zenek arban játszik a bluestóla funk yig, de szíve csücsk e azért a m oldvai csángó zene. A Navrangh oz 2006 januárjában csatlak ozott, és gyorsan ráérzett a zenek ar rezgésére és a fellépések atm oszférájára. navrang.h u O szi: fafúvósok, perform ansz H at évnyi k lasszik us zenetanulm ány után négy évig Kecsk em éten tanult népzenét ban Áronnalegyütt m entek k i Indiába, ah onnan h azatérve a feledh etetlen élm ények és a Navrang szállóban eltöltött h etek h atására zenek art alak ítottak. O szi népzenei elők épzettségéből és a k eleti h angzás iránti vonzalm ábólszülető dallam ok inspirálólag h atottak a többiek re is. Perform ansz tánc-sh ow ja a zenésztársak at is igencsak m eglepi a k oncertek en. A k ülönleges ruh ák ban bem utatottszürreális tánc m indentelsöprő. navrang.h u Szilágyi Áron: dorom b Szóló zenészk ént rendszeres vendége a nem zetk özi dorom bfesztiválok nak óta. Azóta játszott m ár Ausztiában, Dublinban, Frank furtban, Seattleben, New York ban, O sloban, és szám os m ás h elyszínen, fesztiválon. Dorom bzenészk ént k özrem űk ödött m ár több k ülföldi és h azai lem ez elkészítésében. H angszere és játék tech nik ája a Navrang zenéjébe az ősiesség érzését viszi óta vállalkozása k ülönleges h angszerek im portjával foglalkozik, így a Navrang zenéjétm ind újabb és újabb h angszerek gazdagítják. dorom b.com Szem lér Ák os: tabla, bh ol Érdek lődése a k eleti k ultúrák iránt (m ozgásm űvészet, filozófia, zene) 12 éve töretlen ban és 2001-ben Indiában tett tanulm ányutak at és 2003 k özött Firenzében élt, ah olm egism erte Rash m i V. Bh attot, az elism ert indiai tabla m estert. Az ő instruk cióival és vezetésével k ezdte m eg a tablajáték gyak orlását ban h azak öltözött M agyarországra, m ajd 2004 m ájusában régi barátságnak k öszönh etően k ísérleti jelleggelcsatlak ozott a Navrangh oz, m int vendégzenész. A sik erek nek k övetk eztében h am arosan állandó tagja lett a zenek arnak. ak navrang.h u Fontosabb fellépések : 2004 InternationalDonaufest, Ulm, Ném etország, Az Anim a Sound System előtt, Ando Drom, Lajk ó Félix, Besh O ' Drom, Talism an után International Jew 's H arp Festival, M olln, Ausztria; M ulph a, Frank furt, Ném etország 2000 M ediaw ave, Győr 2001 St. Ch artier Folk Festival, Franciaország, M usik m esse, Frank furt, Ném eto. ; M ew iaw ave, Győr 2002 Újh ullám Fesztivál, Tiszak écsk e; Fonó, Szők e Andrással, Sziget 2003 A38, Völgy, Trafó, JATE Klub 2004 Extrem e, Kecsk em ét, NEO val; Európa Jövője Feszt, M uzsik ás után; H írös H ét, Gh ym es előtt; SZ IN-Szeged 2005 M ediaw ave -W roclaw, Kom árom, M yslow ice Ezek m ellett szám os m édiam egjelenése volt a zenek arnak. (pl. Duna TV, M 1, Kossuth és Petőfi Rádió, Tilos Rádió, több regionális rádió stb...) 3

4 Be m utatjuk élm ény volt nek ünk is m int felnőttek nek. Kecsk em éten az első Tavaszk öszöntő Néptáncgálán is ott voltunk. Felvidék re; M artosra, Kom árom ba is eljutottunk. Egyik nyáron Görögországba is eljutott a csoporta Szak m ári Néptánccsoporttalegyütt. Azonban egyre neh ezebb a h elyzetünk, fogyunk, ah ogyan a falu is. -M ilye n h atással van a falura a m űvésze ti isk ola léte, sik e rül e gészsége se bbé te nnie? -Igen, az itteni rendezvények nek k épesek vagyunk színt adni, a falu m ég m indig nagyon nyitott arra, am it létreh ozunk, van rá igény. H a a néptánccsoport előadása van, tele a nézőtér. Szüreti bálunk is van, ak i csak teh eti ilyenk or népviseletben végigvonul. Ezek a m egm ozdulások a csoportnélkülm ár elsorvadtak volna. H agyom ányait tek intve a falu sok at k öszönh et a h áború előtti tanítóinak, m ár ek k or ban épült faluh áz és szính ázi előadások at is tartottak. A falu m eg tudott m aradni, az urbanizáció k ésőbb értide, az elszigeteltség sok m indentm egőrzött. -Volt próbálkozás arra, ah ogy a falu k özösségét ak tív m ódon is be vonják a népm űvésze ti te vék e nységbe? -Volt rá példa, h ogy nyári tánctáborok ba régi Pávak örösök et h ívtunk m eg népdalt tanítani, vagy augusztus 20-án k özös ének elni a nénik k el. M ár szám ítanak ránk a falubeliek egy-egy ünnepségen. Krasznainé Vasas Erzsébe t -Dunafalván többféle fe ladatotláte l... k ére m foglalja össze e ze k e t! -Itt elsősorban tanítónő vagyok, idén összevont első és m ásodik osztályt tanítok. Ezen k ívül a Danúbia m űvészeti isk ola néptánccsoportját vezetem M ih álovics Ferenc segítségével. 1-től8. osztályig ének et is tanítok, ezenk ívülh onism eretet, táncotés drám át. -H ogyan alak ultk i a néptánccal, népze néve lvaló k apcsolata? -Kisgyerm ek k orom ban a szom széd bácsink k észített citerát, am it édesapám m egvett, azon k ezdtem eltanulni az ő segítségével. Ezzela h angszerrelelindultam versenyek re. Ak k or m ég volt úttörősdi, járási Ki M it Tud? is. Ezek en első, m ásodik h elyezést is értem el. A '70-es évek ben m űk ödöttpávak ör a faluban, otttáncoltunk m i fiatalok is. -Nagy részük e tsik e rültbe vonni e bbe a k örbe? -Igen, a fiatalok nagy része eljárt. Sajnos '78 k örnyék én, am ik or elkerültem a falubólez abbam aradt, m ivela vezetője nem tudta tovább folytatni a m unk át. Az az igazság, h ogy k ülönösebben tám ogatást sem k apott. A bajai Tanítók épzőben újra k apcsolatba k erültem a néptánccal, az ok tatói k épesítést m eg is szereztem. Ezután a férjem m el együtt elm entünk a m egyéből, m egszak adt a k apcsolat. Egy k özépisk olai k ollégium ba k erültem Balassagyarm atra, ah ol a diák ok k özött folytattam a néptánc ok tatását, népdalcsok rok at állítottam össze nek ik. M iután Dóri lányom m egszületett, ugyanitt általános isk olába m entem vissza tanítani. H ét év után k öltöztünk vissza a szülőfalum ba, ek k or k ezdtem elújjáéleszteni itta néptáncot. -Egye dülvolte zze laz e lképze lésse la faluban? -Volt próbálkozás előtte is, de nem volt tartós eredm énye. M egfogadtam m agam ban, h ogy am íg lesz gyerek, ak it érdek eladdig csinálom. Úgy bizonyult, h ogy fogadók észek a gyerek ek. Ünnepek re tanítottam be táncok at; anyák napjára, m árcius 15-ére, valam int k aptunk m ásh onnan is m egh ívások at. Ezek alapvetően gyerek táncok voltak, elsősök k el k ezdtem el dolgozni. H ozzájuk k apcsolódtak a többiek. '9 4-ben k apcsolatba k erültem Petővári Lászlóval, ak i Dóri lányom tanára volt. Kiderült, h ogy ő m űvészeti isk olában gondolkodik Baját és k örnyék ét illetően. M egnézte az én k is csoportom at, tetszett nek i. Kiterjesztettük az isk olát Dunafalvára, így jött létre a vezetésem m el a M űvészeti Isk ola. Ez k om oly alapotadotta m unk áh oz. -Te h átaz intézm énnyé válás nagyban se gíte tte a m unk át. -Igen, pontosan. Be tudtunk m ár nevezni versenyek re, m egyei vonalon indultunk el, m int néptánccsoport. Eljutottunk többek k özött a Szegedi Tavaszi Fesztiválra, ah ol a gálam űsorban is felléph ettünk, m iáltal szerepelhettünk a Nem zeti Szính ázban is, am i nagyon m aradandó 4 -A puszta túlélése n túlm itleh e tm ég te rvbe ve nni? -Jó volna a faluturizm ust erősítve abban részt venni. Eh h ez több m inden k ellene. Nem elég csupán egy gyerek ek ből álló m űvészeti isk ola, idősebbek re is szük ség volna az anyagi erőforrások on k ívül. -A végze ttgye re k e k ne m viszik e zttovább, e lm e gy az ifjúság a faluból? -Van ak i visszajön, 20 évesen visszatér ének elni a m űsorok ba, k ét fiú citerázik, ak ik szintén 20 évesek m últak. A nagyobb lányom az, ak it jobban k ordában tudok tartani, ő is visszajár. M ost a budapesti Liszt Ferenc Z enem űvészeti Egyetem tanár szak án első éves. M ég tavaly is a Dunam enti Folklórfesztiválon ott volt a csoportban, táncolt ugyanúgy, m inta többi. -Köszönöm, h asonló sik e re k e tés k itartástk ívánok a m unk áh oz! Kasznainé Vasas Erzsébet Isk olák, k épesítések : Általános Isk ola Dunafalva ( ) III. Béla Gim názium, Baja ( ) Citera zenek ar vezetői C M űv. ok t. m űk. eng., Kecsk em ét(19 82) Eötvös József Tanítók épzőfőisk ola, Baja ( ) Kiváló fok ozat, Népi ének esek és h angszeres szólisták m egyei bem utatóján ( Kisk unm ajsa) Néptánccsoportvezetői C M űv. ok t. m űk. eng., Baja (19 85) ELTE Tanító és Óvók épző Főisk olai Kar, gyerm ek tánc-ok tató ( ) M unk ah elyek : Balassagyarm aton: M adách Im re Szak m unk ástanuló-és Középisk olai Kollégium ( ) Rózsavölgyi M árk Állam i Z eneisk ola, Dózsa György Úti Általános Isk ola, Keresk edelm i és Vendéglátóipari Szak m unk ásk épző- és Szak k özépisk ola, H erencsényi Általános Isk ola ( ) Dunafalván ( ): Szerem le-dunafalva ÁM K Dunafalvi Általános Isk olai Tagintézm énye, Danubia Alapfok ú M űvészetok tatási Intézm ény ( ) A Danubia AM I dunafalvi néptánccsoportjának fontosabb fellépései: 2000.: M illennium i rendezvény Baján, Dunafalván, Jánosh alm án, Vask úton 2001.: TV 1 Th ém a c. m űsora, M artos, Szlovák ia, Ezer év együtt a Délvidék en c. CD 2002.: Szegedi Gyerm ek és Ifjúsági Néptánc Fesztivál Gálam űsora, Nem zetk özi Duna M enti Folklór Fesztivál,Baja 2003.: Kecsk em éti Tavaszi Fesztivál,Z om bor, Karditsa, Görögország 2004.: Kaposvár, m űvészeti isk olák versenye 2005.: Kecsk em éti Tavaszi Fesztivál, Nem zetk özi Duna M enti Folklór Fesztivál,Baja 2006.: Taliándörögd, M űvészetek Völgye

5 Pá ly á z atajánl ó Az NKA pályázatai - részletes k iírások a w w w.nk a.h u h onlapon A Táncm űvészeti Szak m ai Kol légium pályázatot h irdet a április 1. és április 1. k özött m egvalósuló, m agas m űvészeti szak m ai színvonalú táncm űvészeti tervek m egvalósításának tám ogatására. A k ollégium egy pályázati pontnálsem k íván önrészt előírni. 1. H ivatásos, független, alternatív m űvészek, m űvészeti együttesek új produk cióik m egvalósítására. Egy pályázó a tém ában 1 pályázatot adh atbe. Altém a k ódszám a: 1517Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a pályázók, ak ik : produk cióik k al k ísérleti jellegű, és új érték ek et k ívánnak felm utatni, produk ciójuk alkotói és előadói sik errel szerepeltek h azai és k ülföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb m egm érettetések en m ár részt vettek. Tám ogatás igényelhető: h onorárium ra, tiszteletdíjra és annak járulék aira vagy szám lás k ifizetésére, jelm ezre, díszletre, k ellék re, fény-, h angtech nik a-, és látványtervezésre, k ölcsönzésdíjra, bérleti díjra, prom ócióra, jogdíjra. Befogadó nyilatk ozatot abban az esetben nem szük séges csatolni, am ennyiben a bem utatót létreh ozó intézm ény, szervezet rendelkezik saját játszóh ellyel és a tervezett produk ciót saját játszóh elyén k ívánja bem utatni. Az igényelhető m axim um tám ogatási összeg pályázatonk ént: 4 m illió forint. 2. H ivatásos, független, alternatív m űvészek, m űvészeti együttesek m ár bem utatottproduk cióinak forgalm azására. Altém a k ódszám a: 1518 A pályázat elbírálásáh oz a pályázónak az alábbi szem pontok ra k ellválaszt adnia: a produk ció a bem utató óta h ány budapesti, vidék i, és k ülföldi előadást élt m eg, referenciák k al igazolt szak m ai tartalom (sajtótük ör, szak díjak, elism erések ), a m űvészeti élet bárm ely területén jelenlévő m érték adó szak em berek ajánlása, a produk ció további tervezettelőadásai és azok h elyszínei. 3. H azai h ivatásos táncm űvész együttesek, szólisták, szak em berek nem zetk özi fórum ok on versenyek en, k onferenciák on, tanulm ányutak on való részvételére. Altém a k ódszám a: Rendező szervezetek a fontos k ülföldi társulatok és szólisták h azai találkozók on, fesztiválok on való felléptetésére, k ülföldi szak em berek fogadására. Altém a k ódszám a: M űvészeti k özép- és felsőfok ú ok tatási intézm ények elm életi program jaira és táncprogram jainak m egvalósítására és forgalm azására. Altém a k ódszám a: H ivatásos, független, alternatív m űvészek, m űvészeti együttesek nagysik erű nem zeti és nem zetk özi érték ű táncm űveinek felújítására, m elyek bem utatása legalább 2 évvelm egelőzte a felújítás tervezett időpontját. Altém a k ódszám a: 1526 Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, ak ik produk ciójuk k al k ísérleti jellegű, és új érték ek et k ívánnak felm utatni;- produk ciójuk alkotói és előadói sik errel szerepeltek h azai és k ülföldi fesztiválon, versenyen vagy egyéb m egm érettetések en m ár résztvettek. 7. H atáron túli m agyar h ivatásos m űvészek, m űvészeti táncegyüttesek produk cióinak m agyarországi bem utatására. Altém a k ódszám a: 1532 Pályázatot csak h atáron túli h ivatásos m űvészek, m űvészeti együttesek, szervezetek nyújth atnak be. 8. Táncm űvészeti rendezvények, k épzések, továbbk épzések m egvalósítására. Altém a k ódszám a: 1507 Pályázatot a rendezőszerv nyújth atja be. Erre a pályázati pontra m agánszem élyek és ok tatási intézm ények nem nyújth atnak be pályázatot. 9. Táncproduk ciók folyam atos (legalább 5 előadás) bem utatására. Pályázatot e tém ában csak a befogadó intézm ény nyújth at be, k izárólag vendégproduk ciók bem utatására. Altém a k ódszám a: Alkotói tám ogatás tánctudom ányi k utatások (történeti, elm életi m unk ák ) m egvalósítására Altém a k ódszám a: 1502 A pályázónak csatolnia k ell a m egírandó m unk ájának részletes szinopszisát (m ax. 5 oldal). A k ollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt m unk a m egírásáh oz legfeljebb 10 h ónapos időtartam ra h avi Ft alkotói tám ogatást biztosít. A pályázónak a m unk a végeztévelszak m ai beszám olók ént a k ézirat egy példányát be k ellnyújtania. Alkotói tám ogatásra csak m agánszem ély pályázh at. A tám ogatás utalása pénzügyi lebonyolítón k eresztül történik. A lebonyolító m agyarországi önállóan gazdálkodó jogi szem ély vagy jogi szem élyiség nélküligazdasági társaság leh et. 11. Kiem elkedő jelentőségű táncm űvészeti k iadványok h agyom ányos vagy CD-n történőm egjelentetésére. Altém a k ódszám a: 1512 Pályázatota m ű k iadója nyújth atja be. A pályázath oz a k iadvány szinopszisát vagy k éziratát, továbbá 2 db nyom dai árajánlatot, illetve a CD-n m egjelenő anyag szerzői jogállásának igazolásátm ellék elni k ell. A pályázatok február 20-ig beérk ezően nyújth atók be k izárólag postai úton az NKA Igazgatóságának cím ére (H Budapest, Pf. 82). A h atáridőn túlérk ezőpályázatok érvénytelenek. A pályázattal k apcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától k érh ető (telefon: ; ). Ügyfélfogadási idő: h étfőtől- csütörtök ig 8:30-16 óráig; péntek en 8:30-13 óráig A FO TÓM ŰVÉSZ ETI FELH ÍVÁSA KO LLÉGIUM PÁLYÁZ ATI A Fotóm űvészeti Szak m ai Kollégium pályázatot h irdet a fotóm űvészek alkotóm unk ájának tám ogatására, a fotográfiai k ultúra érték einek m egőrzésétés terjesztésétcélzó program ok segítésére. Pályázni a január június 30. k özött m egvalósuló projek tek re leh etaz alábbi tém ak örök ben: 1. Alkotói és k utatói tám ogatásra, újalkotások m egvalósítására Altém a k ódszám a: 1802 A k ollégium k orlátozott szám ban m axim um 1 éves időtartam ra alkotói tám ogatást biztosít h avi összegben új alkotások m egvalósítására. A k érelem h ez csatolni k ell h agyom ányos vagy digitális form ában (jpg, pdf, doc) az alkotó portfolióját, illetve a k utató szak m ai életrajzát, továbbá a m egvalósítandó szak m ai 5

6 Pál yázatajánl ó program leírását. A tám ogatásban részesült pályázónak, az alkotóm unk a befejeztével, az elkészült alkotások at, illetve a k utatóm unk a eredm ényét, továbbá a részletes szak m ai beszám olót, a szerzodésben m egjelölt elszám olási h atáridoig k ell elkészítenie és h agyom ányos vagy digitális form ában benyújtania. A tám ogatásban részesült pályázó vállalja, h ogy alkotóm unk ájáról beszám oló k iállításon vesz részt, illetve eloadást tart a M agyar Fotográfusok H ázában 2008 tavaszán. A pályázat lebonyolítója a M agyar Fotóm uvészek Szövetsége. A k ollégium önrésztnem ír elő. 2. Egyéni és csoportos k iállítás m egvalósítására, valam int a k iállítás k atalógusának, dok um entációjának elkészítésére Altém a k ódszám a: 1806 Az altém a elbírálásak or előnytélveznek azon pályázatok, am elyek - a m agyar fotóm űvészet érték eit jelentős h azai és k ülföldi k iállítóh elyen m utatják be; - a dok um entációt a m agyar m ellett legalább m ég egy elterjedt európai nyelven is k özzéteszik ; - vállalják a dok um entáció digitális k özrebocsátását (h onlap, digitális adath ordozó); - többéves k iállítási program ok h oz részletes m unk aterv alapján k érnek az adottévre résztám ogatást. Pályázh at alkotóm űvész, a k iállítás szervezője (k urátor), a k iállítást rendező intézm ény. Egyéni és csoportos k iállítás m egvalósítása, a k atalógus, dok um entáció (m egh ívó, plak át, leporelló, h onlap, digitális adath ordozó, egyéb ism ertető anyag) elkészítésének tám ogatására benyújtott pályázatban a pályázati cél leírásak or szerepeljen a k iállítás m egrendezésének, illetőleg a k atalógus m egjelenésének pontos időpontja, k ülföldi k iállítás esetén a k iállítóh ely h onlapjának cím e. A pályázath oz k érjük csatolni a k iállítóh ely (h azai, k ülföldi) befogadó nyilatk ozatát. Altém a k ódszám a: 1808 Pályázatot nyújth at be alkotóm űvész, alkotócsoport, a k iállítás szervezője (k urátor), az esem ényt rendező intézm ény. A pályázat tartalm azza a program /rendezvény részletes k öltségvetését, pontos időtartam át és h elyszínét, valam int a m űvészek és előadók m egnevezését. A k ollégium önrésztnem ír elő. 4. Szak k önyvtárak k önyvvásárlásának (fotóalbum ok, fotóelm élet, fotótörténeti és gyak orlati k ézik önyvek ) tám ogatására Altém a k ódszám a: 1810 Az ebben a pontban m egh irdetett altém a esetében a pályázati adatlapot k izárólag az NKA pályázati portálján k eresztülon-line m ódon leh etbenyújtani. Az NKA portálján február 20-ig lesz elérh ető az on-linepályázati adatlap. A pályázati adatlapot k izárólag az NKA pályázati portálján, interneten k eresztül leh et benyújtani sik eres regisztáció és belépés után. Kizárólag a fotográfia k özzétételével, k utatásával, gyűjtésével és ok tatásával foglalkozó intézm ények pályázh atnak szak k önyvtáruk bővítésére. A pályázath oz csatolni k ella beszerezni k ívánt m agyar és idegen nyelvű k önyvek listáját, a szerző nevének, a m ű cím ének és az árának m egjelölésével, valam int tartalm uk idegen nyelvű k iadvány esetében rövid ism ertetésével, a m űvek et fontossági sorrendben felsorolva. A pályázat indok lása térjen k i a k önyvtár m eglévő k önyvállom ányának bem utatására, azon belül pedig a fotográfiai szak irodalom eddigi gyűjtési k oncepciójára, gyűjtem ényen belüli arányaira, A k ollégium önrésztnem ír elő. 5. Kétnyelvű fotóalbum ok m egjelentetésének tám ogatására Altém a k ódszám a: 1812 Pályázatot nyújth at be az alkotóm űvész vagy a k önyv szerk esztője, k iadója (az egym ássalk ötött szerződést m ellék elve). A pályázath oz az album cím ét, tartalom jegyzék ét, tech nik ai param étereit, a k önyv egy részletének (m inim um 12 oldal) m ak ettjét, a k épválogatást (leh etőleg digitális jpg, pdf, doc form ában) és nyom dai árajánlatotk érünk csatolni. A k ollégium önrésztnem ír elő fotók ultúra terjesztése szem pontjából fontos k iadványok m egjelentetésére Altém a k ódszám a: 1821 Pályázatot nyújth at be a szerző, a k iadó (az egym ással k ötött szerződést m ellék elve). A pályázath oz m ellék elni k ell a k iadásra szánt m ű k éziratát és illusztrációs anyagát h agyom ányos vagy digitális form ában. A k ollégium önrésztnem ír elő. M egjegyzés: Az 1 6. pályázati célhoz k érh ető jogcím ek tőlvaló eltérőigénytindok olni k ell! Pályázni csak a évre érvényes pályázati adatlapon leh et! A pályázatok február 26-ig beérk ezõen nyújth atók be k izárólag postai úton az NKA Igazgatóságának cím ére (H Budapest, Pf. 82). A h atáridõn túlérk ezõ pályázatok érvénytelenek. A KIEM ELT KULTUR ÁLIS ESEM ÉNYEK IDEIGLENES KO LLÉGIUM PÁLYÁZ ATI FELH ÍVÁSA A KULTÚR A 2000 KER ETPR O GR AM JÁBAN R ÉSZ TVEVŐK SZ ÁM ÁR A Az Európai Bizottság Kultúra 2000 elnevezésű k eretprogram jának célja az európai országok k ulturális együttm űk ödésének elősegítése, a k ultúra olyan területeinek tám ogatása, am elyek re nézve az önrész és az együttm űk ödési program vállalása k ötelező. A Nem zeti Kulturális Alap Kiem elt Kulturális Esem ények Ideiglenes Kollégium a pályázatot h irdet az Európai Bizottság Kultúra 2000 k eretprogram jában résztvevők szám ára. Pályázni leh et: Az Európai Bizottság Kultúra 2000 program jának k eretében m egítélt tám ogatásról szóló h atályosított szerződésben előírt szük séges önrész m egh atározott h ányadának biztosítására, vissza nem térítendőtám ogatás form ájában. Altém a k ódszám a: 6686 Pályázatotnyújth atnak be: Az Európai Bizottság Kultúra 2000 program jának k eretében a 2005 ok tóberében benyújtott, évben elbírált pályázaton fő-, illetve társszervezők ént tám ogatásban részesült m agyar, és h atáron túli m agyar k ulturális szervezetek, am elyek rendelkeznek az Európai Bizottság általh atályosítottszerződéssel. Az önrészh ez történő h ozzájárulást projek tenk ént csak egy pályázónak biztosítja az NKA. Am ennyiben több társszervező is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók k izárásátvonja m aga után. Abban az esetben, h a a pályázónak az ak tuális program ra m ár folyam atban lévő tám ogatása van a Nem zeti Kulturális Alap valam ely szak k ollégium ánál,a tám ogatás részarányosan csök k en. A pályázatok február 20-ig beérk ezõen nyújth atók be k izárólag postai úton az NKA Igazgatóságának cím ére (H Budapest, Pf. 82). A h atáridõn túlérk ezõ pályázatok érvénytelenek. A M agyar Drám apedagógiai Társaság a m egyei és regionális szervezők k elegyüttm űk ödve m egrendezi a XVI. O rszágos W eöres Sándor Gyerm ek színjátszó Találkozót. A találkozóra az általános isk olás k orúak érdek lődésének m egfelelő előadássalleh et nevezni - m űfaji és tem atik ai m egk ötés nélkül. A m űsoridő javasolt m axim um a alsó tagozatos csoportok nál15 perc, felső tagozatosok nál 25 perc. Az induló csoport tagjainak 20%-a leh et idősebb, m int év. Az a csoport, am elyik elindul az O rszágos Diák színjátszó Találkozón, ugyanazt az előadását nem nevezh eti a W eöres Sándor Gyerm ek színjátszó Találkozóra. Egy csoport egy előadássalnevezh et. A jelentk ező csoportok a m űk ödési h elyük szerinti m egyei/fővárosi találkozón indulhatnak. A m egyei találkozók végén m inősítést azon csoportok előadásai k aph atnak, am elyek nek csoportvezetője ezt k ülön k éri a jelentk ezési lapon. A m egyei és a területi találkozók végén a M agyar Drám apedagógiai Társaság által delegált szak em berek szak m ai elem ző beszélgetések et vezetnek a látott produk ciók ról. Javaslatuk

7 Pál yázatajánl ó alapján a csoportok a m egyei bem utatók után felm enő rendszerben juth atnak el a területi találkozók ra. A példaérték ű előadások at bem utató csoportok országos gálam űsoron veh etnek részt. Jelentk ezni a m egyei szervezők nél, Budapesten a M arczibányi Téri M űvelődési Központban leh et. Jelentk ezési h atáridő: február 28. Főszervező: M agyar Drám apedagógiai Társaság Az országos találkozó tám ogatója a Nem zeti Kulturális Alap Közm űvelődési Kollégium a. Az országos találkozó rendezvénysorozatának záró gálam űsorára Debrecen város tám ogatásával- a debreceni Csok onai Szính ázban k erülsor június én. További inform ációk : h ttp://w w w.dram a.h u;dram dram a.h u Inform ációink s ze rint az alábbi tém ak örök be n m árciu s 12-i be adás i h atáridőve l az NKA Közm űve lődés i s zak k ollégium a az alábbi tém ák ban ír k i pályázatot 1. Szak m ai rend ezvények, nem h ivatásos m űvészeti találkozók tám ogatása A pályázat célja: a szeptem b er 3. és feb ruár 18. k özött m egrendezés re k erülő város i, k is térs égi, m egyei, regionális és ors zágos h atók örű k özm űvelődés i program ok tám ogatás a 2. Teh etséggond ozó, alkotó jellegű és h onism ereti célú nyári táb orok tám ogatása 3. Szak m ai k épzések, előad ássorozatok tám ogatása 4. K özm űvelőd ési program ok tájoltatása Pályázat nyújth ató be a k özm űvelődés i s zem pontból h átrányos település ek m űvés zeti program ok k al való ellátás ának tám ogatás ára. A m egvalós ítás idős zak a: szeptem b er m ájus A h azai cirk uszm űvészetfejlesztése A pályázat célja: a cirk us zm űvés zet s zínvonalának em elés e, a m űs orok fejles ztés e, bővítés e, a cirk us zm űvés zet újs zerű törek vés einek, új artis tas zám ok alkotás ának tám ogatás a a k özötti idős zak ra. K érjük k ollégáink at, folyam atosan figyeljék az NK A h onlapját! A Balassi Bálint M agyar Kulturális Intéze t pályázatot h irde t önk orm ányzatok nak és önk orm ányzati fe nntartású k özm űve lődési intézm énye k ne k, valam int k özm űve lődési e gye sülete k ne k Kodály Z oltán születéséne k 125. évfordulója alkalm ából. A pályázat célja a zeneszerző zenepedagógiai, népm űvelői m unk ásságának népszerűsítése, tevék enységének m egism ertetése. A pályázatok ata k övetk ezőtém ák valam elyik ében leh etbenyújtani: - a Kodály-életm űh öz k apcsolódó ünnepi esem ények rendezése nem h ivatásos k órusok, jelentős zenei m űh elyek által; - Kodály-m űvek bem utatása nem h ivatásos k órusok, h angszeres együttesek és szólisták előadásában; - h elyi Kodály-em lék ek et feldolgozó települési szintű k iadványok tám ogatása. A tám ogatás m axim ális érték e forint leh et utófinanszírozással.beadási h atáridő: m árcius 2. A Balassi Bálint M agyar Kulturális Intéze t pályázatot h irde t tudom ányos és k özm űve lődési program ok ra, Batth yány Lajos gróf születéséne k 200. évfordulója alkalm ából. A pályázaton Batth yány szem élyét és k orát, Batth yánynak az 1848-as h onvédsereg m egszervezésében tett erőfeszítéseit, Batth yány és a polgári átalak ulás k iem elkedő szereplőinek k apcsolatát fók uszba állító, valam int a Batth yány tevék enységéh ez k öth ető h elytörténeti em lék ek etfeldolgozó program ok attám ogatnak m ajd. A pályázatok k önyvk iadás, lapk iadás, tudom ányos k iállítások, k onferenciák m egrendezése, valam int k om plex h elytörténeti program sorozatok m egrendezése tém ak örök ben nyújtah atók be. M axim álisan forinttám ogatási összeg nyerh etőel Beadási h atáridő: m árcius 2. Partnerség az egészségért pályázati felhívás Kistérségi Népegészségügyi M odellprogram ok létreh ozására. A pályázatcélja: A h elyi k istérségi lak osok egészségi állapotának és életm inőségének a javítása érdek ében m intaérték ű egészségügyi ellátási m odellek k idolgozása, fejlesztési tervek k észítése, m egvalósítása. A pályázatk iírója: EgészségPorta Egyesület A pályázat tám ogatói: O rszágos Alapellátási Intézet, EGIS Gyógyszergyár, 77 Elek tronik a A pályázaton való részvételvárh ató eredm énye: - A h aték ony egészségpolitik a h elyi m odell projek tjének k idolgozása, h elyi egészségtervek és az eh h ez illeszk edő egészségfejlesztési tervek elkészítése. - Szak m ai h ozzájárulás az alap- és szak ellátás olyan átszervezéséh ez, am ely m agasabb színvonalú egészségügyi ellátást, h aték onyabb k öltségfelhasználástbiztosít. - Egyszeri források h oz való h ozzájutás. Pl. Az EGIS által díjm entesen m egvalósított szűrővizsgálatok, és az elem zések eredm ényeinek, a rendelkezésre bocsátása. - Együttm űk ödő h álózat k ialak ítása, m ely a m eglévő erőforrások h aték onyabb m űk ödtetésétbiztosítja. - Pályázati alaph oz való h ozzájutás, forrás k iegészítés. A pályázók k öre: k istérségi társulások, Ö nk orm ányzati partnerek (Kistérségen belüli k isebb egységek )H elyi (a résztvevő települések en lévő) CivilSzervezetek, ak ik a h elyi Egészségtervek k idolgozásában m ár jártasságot szereztek, praxisk özösségek (alap és szak ellátásban együttm űk ödőpartnerek ) A pályázatfolyam ata: Legk ésőbb m árcius 15-ig jelentk eznie k ellm indazok nak, ak ik részt k ívánnak venni ebben a folyam atban. A m ellék elt dok um entum ok szerint, az eh h ez szük séges szándék nyilatk ozatot k itöltik és eljuttatják k iíró szám ára. Ezt k övetően, a szándék nyilatk ozatot bek üldők (ak ik m egfelelnek a pályázati feltételek nek ) m egh ívást k apnak a pályázati felkészítőre, ah ola k onzorcium szak em berek et biztosít a h elyi m odellprojek t pályam unk a - k idolgozásáh oz, Az elkészített pályam unk ák at április 15-ig k ellbek üldeni a pályázat k iírójáh oz. Pályázatról felvilágosítást ad: Dr. H anusz Klára ( ) Részletes pályázati k iírás, pályázati szándék nyilatk ozati adatlap letölth ető: w w w.e ge szse gporta.e u valam inta w w w.e tk - rt.h u h onlapról. Pályázati tájék oztató szak m ai nap: Időpont: 2007.február H elyszín: Budapest, Váci út174. További tájék ozató napok lesznek Kecsk em éten, Győrben, Z alaegerszegen, Nyíregyh ázán és Tam ásiban. R észletes inform ációért k érjük látogassa az Egészségporta h onlapját!(w w w.e ge szse gporta.e u) 7

8 Pál yázatajánl ó PÁLYÁZ ATI FELH ÍVÁS az Ö NKO RM ÁNYZ ATI ÉS TERÜLETFEJLESZ TÉSI M INISZ TÉRIUM Építésügyi és Településrendezési Főosztályaaz évi LXXVIII. törvény 31. -ában foglaltak alapján m egh irdeti "AZ ÉVAKADÁLYM ENTES ÉPÜLETE 2006" cím ű építészeti nívódíjpályázatot A pályázat célja, h ogy feltárja, érték elje és k özzétegye az épített k örnyezet ak adálym entesítésében elért k iem elkedő építészeti és m érnök i teljesítm ények et;s ezáltalelősegítse a m ozgásuk ban, illetve a tájék ozódásban k orlátozott em berek h elyzetének lényeges javítását, valam int a jogszabályok ban foglalt, ilyen célú k övetelm ények további m agas színvonalú teljesítését. A pályázaton való részvételfeltételei: A pályázatra olyan újonnan m egvalósult vagy felújított k özh asználatú épületek k el, illetve azok példaérték ű építészetim űszak i részletm egoldásaival (pl. rám pák k ialak ítása, bejáratok m egoldása, k ülönböző szintek k özötti k özlek edési biztosítása, egészségügyi h elyiségek példam utató k ialak ítása stb.) leh et jelentk ezni, am elyek nélaz ak adálym entes h asználat k övetelm ényét a jogszabályi k övetelm ények nek m egfelelően, k iem elkedő építészetik ivitelezői színvonalon építették m eg. Díjazásban az épületek építtetői, tervezői és k ivitelezői részesülnek. A pályázath oz m ellék elni k ella pályázók nyilatk ozatát arról, h ogy valam ennyien h ozzájárulnak a pályázaton való részvételhez, és - a Bíráló Bizottság ilyen igénye esetén - leh etővé teszik az épület m egtek intését. Nyilatk ozniuk k elltovábbá a pályázók nak arrólis, h ogy díjazás vagy elism erés esetén h ozzájárulnak az épület terveinek és fényk épeinek k özzétételéh ez. A pályázatra nem leh et olyan épülettel jelentk ezni, m elynél a m egvalósítás során építésrendészeti intézk edésre k erültsor. A pályázók pályázatuk benyújtásával elfogadják a Pályázati Felhívásban foglalt feltételek et, és alávetik m aguk at a Bíráló Bizottság döntésének. A "Pályázati Felhívás"-t az érdek elt m inisztérium ok h ivatalos k özlönyei teszik k özzé, de h ozzáférh ető a w w w.vati.h u h onlapon is letölth ető form ában. A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásánál, a díjak, elism erések odaítélésénéldöntő szem pont, h ogy az adott pályam ű egyaránt m agas színvonalon feleljen m eg m ind az építészeti, m ind pedig az ak adálym entességgel összefüggők övetelm ények nek. A pályázatok at az Ö nk orm ányzati és Területfejlesztési M inisztérium Építésügyi és Településrendezési Főosztálya vezetője által felkért Bizottság bírálja el.a Bíráló Bizottság tagjai: az Ö TM Építésügyi és Településrendezési Főosztálya, az Egészségügyi M inisztérium, a Szociális és M unk aügyi M inisztérium, a M agyar Építész Kam ara, a M agyar M érnök i Kam ara valam int a M ozgásk orlátozottak Egyesületeinek O rszágos Szövetsége delegáltk épviselői. A Bíráló Bizottság a benyújtási h atáridőt k övető 9 0 napon belül h ozza m eg döntését. A döntésrőla pályázók a döntést k övető 15 m unk anapon belülírásban értesítéstk apnak. A pályázatm enete, a pályam űvek díjazása: A pályázatok beérk ezését k övető első plenáris ülésen a Bíráló Bizottság egyenk ént, részletesen áttek inti a pályam űvek et, és a további bírálatból k izárja azok at, am elyek nem felelnek m eg a Pályázati Felhívásban rögzített feltételek nek. Ezután k iválasztja azok at az épületek et, am elyek et a benyújtott pályázati anyag alapján 8 díjazásra vagy elism erésre esélyesnek tart, s am elyek h elyszíni m egtek intését ezért indok oltnak tartja. A Bíráló Bizottság végleges döntésétaz épületek h elyszíni m egtek intése alapján h ozza m eg. Díjazásban a pályázat benyújtói együttesen részesülnek. Kivételes esetben a Bíráló Bizottság az egyes épületek színvonalas részletm egoldásait is díjazh atja. Az egyes díjazásban részesülő pályam unk ák nála legm agasabb pályadíj nem leh et több 1,5 m illió forintnál, m íg az elism erés legalacsonyabb díja nem leh et k evesebb forintnál. A díjak átadására és a díjazásban vagy elism erésben részesített épületek bem utatására ünnepélyes k eretek k özött, egyidejűleg k erül sor. A pályázatok benyújtásának h atárideje: m árcius 8. Pro R enovanda Cultura H ungariae Alapítvány "Karácsony Sándor em lék ére" szak alapítvány pályázata Célja: a h elyi h agyom ányok feltárását és a h agyom ányok on alapuló m űvelődési igények k ielégítését m egvalósító k ulturális k özösségek, egyesületek tám ogatása. Pályázh atnak : a h elyi h agyom ányok ra épülő, újjászerveződő k özösségek, egyesületek, alkotóm űh elyek, am elyek tevék enységük et az adott település, lak óterület vagy k istérség k ulturális igényeinek k ielégítése érdek ében végzik. A évi pályázatok ban azok at a program ok at tám ogatjuk, am elyek : - az adott település h agyom ányait dolgozzák fel és m utatják be k iadványok ban, k iállítások on, Kodály Z oltán születésének 125., h alálának 40. évfordulójára em lék ezve bem utatják, h ogy a népi, népzenei h agyom ányok m ik ént élnek tovább településük ön, -azok at a k ezdem ényezések et, am elyek a fiatalok, gyerek ek h elyism eretét, lak óh elyük h öz való k ötődéséterősítik. Az alapítvány nem tám ogat egyéni pályázatok at, önk orm ányzati isk olák at, állam i és önk orm ányzati intézm ények et. Nem tám ogatunk fesztiválok at, k ülföldi utak at, eszk öz beszerzések et és nagy érték ű beruh ázások at. A pályázat feltételei: a pályázatok at csak pályázati űrlapon leh et bek üldeni, am elyet 2 példányban, h iánytalanulk itöltve k elleljuttatni az alapítványh oz. Az adatlap m ellett legfeljebb 2 oldalnyi terjedelem ben írják le a csoport h elyzetét, m űk ödésének jellegét és eddigi tevék enységük et. A pályázatnak tartalm aznia k ell a tám ogatandó tevék enység részletes leírását, a m egvalósításban résztvevők és a program ok ba bevontak k örét és a felhasználásra vonatk ozó tételes k öltségvetést. A k öltségvetésben tüntessék fela m ás forrásból k apott vagy igényelt tám ogatást és a saját h ozzájárulást. Egy pályázatra legfeljebb 150 ezer forint tám ogatás igényelhető. Egy pályázó csak egy pályázatotnyújth atbe. A pályázatbenyújtásának h atárideje: m árcius 20. Pályázatot csak alapítványi pályázati űrlapon, a szük séges m ellék letek k elk iegészítve fogadunk el.az űrlapok fénym ásolhatók a "Kollégium ok ért" szak alapítványét k ivéve - egységesek, m inden szak alapítványi pályázath oz felhasználhatók, fénym ásolhatók. Egyéni űrlapot k ell k itölteni h a egy, k ollek tívet h a egynél több szem ély, csoport, intézm ény pályázik. Pályázati űrlap igényelhető szem élyesen a Pro Renovanda Cultura H ungariae Alapítvány titk árságán (Professzorok H áza 1146 Bp., Ajtósi Dürer sor ), illetve postai úton nagyalak ú, (A4-es) felbélyegzett válaszboríték k üldésével. A felhívások at az INTERNETEN h ttp://w w w.prof.iif.h u/prc alatt is k özétesszük, ah onnan a szük séges pályázati űrlapok is letölth etők. További inform áció: alapítvány titk árságán szem élyesen vagy a , h étfőtőlcsütörtök ig óráig, péntek en óráig.

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

H í r le vé l. Néptáncgál

H í r le vé l. Néptáncgál H í r le vé l yam 142.s zám 2006.január Dél -al föl d i Gye rm e k és Ifjúsági Néptáncgál a Intéze tünk a k e cs k e m éti Erde i Fe re nc M űve lődés i K özpont és M űvés ze ti Is k olával k özös e n

Részletesebben

folytatás az 5. oldalon

folytatás az 5. oldalon Gondolatok Cs ák y Károly: Irodalm i k apcs olatok I-III. cím ű m unk ája k apcsán (A cik k e lső része a Saját Sodrás m árciusi szám ában olvash ató) folytatás az 5. oldalon A TARTALO MBÓL Várjuk visszajelzéseik

Részletesebben

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

H í r le vé l. a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja H í r le vé l XI. évfol yam 144. s zám 2006. m árcius a B ács - K is k u n M e gy e i Ön k or m án y z at K öz m u ve l od és i Sz ak m ai Tan ács ad ó és Sz olgáltató In téz e tén e k in for m ációs lapja

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

O rszágos Népze ne i M inősítő

O rszágos Népze ne i M inősítő H í r le vé l X. évfol yam 136. szám 2005. Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs e ftér

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA

H í r le vé l. Faze k as tanuló k e re s te tik! A M agyar Ve rsm ond ók Egye sül CANTATA PR O FANA H í r le vé l XI. évfol yam 146. s zám 2006. m ájus é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z at K öz m u ve l od Sz olgá ltató In té z e té n e k i n for m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t.

Sz ínk e z e lés 1x1. - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M i a s z ínk e z e és? - Egy e járás, am e ye a k épe ink s z íne it tudjuk be fo yás o ni. M ire va ó? - Biz tos ítani a s z ính űs ége t. M iért e e nge dh e te t e n a h as z ná ata? - Me rt né k ü

Részletesebben

021. sz á m ú PARANCSA

021. sz á m ú PARANCSA f BELÜGYM INISZTÉRIUM S z ig o r ú a n titk o s! Szám: 10-21/21/1967. é A M a g y a r N é p k ö z tá r sa s á g B e lü g y m in i s z t e r é n e k 021. sz á m ú PARANCSA Hatályonkívülhelyezve:10-21/26/72

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK PARANCSA. 1. számú. BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest BELÜGYMINISZTÉRIUM Határőrség Országos Parancsnokság Budapest Szolgálati használatra! 018... sz. példány A BELÜGYMINISZTÉRIUM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 1. számú PARANCSA Budapest, 1974. évi október

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

BA LA TONBERÉNYI BÚCSÚ: JÚNIUS 24. AZ OLTÁRK ÉP 2008. április 30-án m e gtartott nyílt ülésén beruh ázója Az üdülőfalu (Inform ációink sze rint m ájusban se m a fe lk e re sés, se m pe dig az aláírás ne

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

ORFŰ Község Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2004. (XI. 29.) rendelete ᜇ升 Község Önkormányzatának Képviselőtestᜇ升lete az ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升 évi ᜇ升ᜇ升ᜇ升 törvény ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升áᜇ升anᜇ升 valamint az épᜇ升tett környezet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben