Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné Szilágyi Gábor képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı 3 fı dömösi lakos Távolmaradt: Fehér Norbert ifj. Paulusz József képviselık Jegyzıkönyvet vezette: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Fehér Norbert és ifj. Paulusz József képviselık jelezték, hogy a mai képviselı-testületi ülésen egyéb jellegő elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni. A kiküldött napirendhez képest egy módosító javaslata lenne. Javasolja, hogy elıször az 5. napirendi pontban szereplı témát a szemétszállítási rendeletet, utána a 4. napirendi pontban szereplı témát a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet tárgyalja a képviselı-testület, mivel az egyik függvénye a másiknak. Képviselıket kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve egyéb módosító javaslat. Mivel észrevétel, egyéb módosító javaslat nem volt, ezért kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselık 6 igen szavazattal egyetértenek a módosított napirenddel. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Cseh János és Marton Róbertné képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 4 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Cseh János és Marton Róbertné képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1. A helyi iparőzési adó rendelet megalkotása 2. Idegenforgalmi adó rendelet megalkotása 1

2 3. Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 4. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelet megalkotása 5. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása évi víziközmő szolgáltatási díjjavaslat megtárgyalása 7. Dömös 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 8. Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) támogatására kiírt pályázaton való részvétel 9. Háziorvosi feladatok vállalkozás keretében történı ellátásáról szóló 87/2009. (X.21.) számú határozat módosítása évi munka- és ülésterve 11. Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának ismételt módosítása 12. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 13. Jegyzı másodállásának engedélyezése 14. Egyebek Napirendi pontok: 1. A helyi iparőzési adó rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. 2

3 Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az elkövetkezendı 4 adórendelet újraalkotását az indokolja, hogy a rendeletek elég régen kerültek megalkotásra, azóta nem kerültek módosításra, pedig a felsıbb szintő jogszabályok azóta változtak, ezért e tárgyú helyi rendeleteket hozzá kell igazítani a felsıbb szintő jogszabályokhoz. Az egyes adónemekre, azért kell külön rendeletet alkotni, mert az Államigazgatási Hivatalok elıírása e tárgyban az önkormányzatok irányában az, hogy minden egyes adónemet külön rendeletben és nem egy egységes helyi adókról szóló rendeletben kell szabályozni. Az iparőzési adóról szóló helyi rendelet újraalkotását a felsıbb szintő jogszabályokhoz való hozzáigazítás mellett az adó mértékének újragondolása is indokolja. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység esetén jelenleg 500 Ft volt a 30 napot meghaladóan végzett építıipari tevékenység után naptári naponként fizetendı iparőzési adó mértéke. A törvény által maximalizált mérték 5000 Ft/nap. Mindenféleképpen érdemes lenne emelni a mértékén, mert a jelenlegi összeg messze elmarad a környezı településekhez és az országos átlaghoz képest. Ugyanez a helyzet az alkalmi jellegő Dömösön vásározó, kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók által fizetendı ideiglenes iparőzési adó esetén, mert mértéke jelenleg szintén 500 Ft naponként, aminek a törvény által meghatározott maximuma 1000 Ft, ezért javasoltam ezen adómérték emelését is. Az állandó jellegő iparőzési adómértékét is emelni kellene, ami jelenleg 1 %, a törvény által meghatározott maximuma 2 %, mert az önkormányzat adóerıképessége azáltal, hogy a HBM Kft Dömösre helyezte át székhelyét drasztikusan megemelkedett, de nem olyan mértékben, ami az országos átlagot meghaladja, ezért ha az önkormányzat állandó jellegő tevékenység után fizetendı iparőzési adó mértékét nem emeli legalább 1,5 %-ra, akkor az önkormányzatnak az adóerıképessége és az országos átlag közti különbséget, ami kb. 10 millió forint vissza kell fizetnie az államnak. Novák Lajos polgármester elmondja, ezekkel a módosításokkal gyakorlatilag felzárkózunk a környezı településekhez, de nem érjük utol ıket, hiszen a környezı településeken 1,9 illetve 2 %-os iparőzési adó mértékek vannak. Az önkormányzatnak pusztán az a szándéka, hogy veszteség ne keletkezzen. Továbbra is szeretnénk, hogy a helyben gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók elviselhetı adóterhet viseljenek. Az viszont nem az itt élı vállalkozókat érinti, hogy pl.: a 30 napon túli útépítések során máshol székhellyel bíró gazdasági társaság is ide fizet néhány százezer forintos iparőzési adót. Jövıre sok beruházás lesz a faluban, ezért ebbıl több százezer forint bevétele származhat az önkormányzatnak. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy az 5. szakasz 2. bekezdésében kétszer is van hivatkozás az a és a b pontokban a 3. szakasz 2. bekezdés a és b pontjára, de a 3. szakasz 2. bekezdésének nincsen a és b pontja. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy elírás történt, értelemszerően a 2. szakasz 2. bekezdés a és b pontjára történik a hivatkozás. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a helyi iparőzési adóról szóló rendelet újraalkotásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 13/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete a helyi iparőzési adóról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 2. Idegenforgalmi adó rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy eddig is létezett az idegenforgalmi adó a községben. Felmerült, hogy kicsit differenciálni kellene, mert eddig egységesen 300 Ft volt a tartózkodás után fizetendı idegenforgalmi adó mértéke függetlenül attól, hogy magánszálláshelyeken vagy kereskedelmi szálláshelyeken töltötte a kiránduló a vendégéjszakát. Arra gondoltunk, hogy ezt érdemes lenne megkülönböztetni és a magánszálláshelyek ösztönzése érdekében a nem kereskedelmi szálláshelyek esetében tartózkodás után fizetendı idegenforgalmi adó mértékét csökkenteni 50 Ft-al, 250 Ft-ra, míg a kereskedelmi szálláshelyek esetében 50 Ft-al emelni, 350 Ft-ra. Az utóbbinak két oka van. Egyrészt az adó mértékének emelésével csak követjük a környezı települések adó mértékét, másrészt ebben az évben az országgyőlés által elfogadott költségvetésben már az idegenforgalmi adó bevétel 1 Ft-jához már csak 1 Ft-ot adnak a központi költségvetésbıl, tavaly még 2 Ft-ot adtak. Az önkormányzatnak ez az egyik legjelentısebb adóbevétele a kempingnek köszönhetıen. Tehát a tartózkodás után fizetendı idegenforgalmi adó mértékével a környezı településeket követjük másfelıl a költségvetési egyensúlyt próbáljuk fenntartani. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy a rendelet 1. szakasz 1 bekezdése alapján, ha egy helyi állandó lakosnak távoli rokona, barátja, ismerıse eljön és itt eltölt egy éjszakát, akkor az után idegenforgalmi adót kell fizetnie? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az idegenforgalmi adókról szóló rendelet a hétvégi házakban illetve az üdülıkben való tartózkodásra vonatkozik és nem a lakóházakra, tehát nem kell adót fizetnie. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá az idegenforgalmi adó rendelet újraalkotásához. Képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 14/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete az idegenforgalmi adóról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4

5 3. Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a korábbi szabályokhoz képest nincsen változás, továbbra is 2000 Ft/fı/év az adó mértéke. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet újraalkotásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 15/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete a vállalkozók kommunális adójáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat a szemétszállítás korábbi szabályaihoz képest kénytelen változtatást végrehajtani, ugyanis korábban a lakosok szemétszállítási díjat nem fizettek. Dömösön a magánszemélyek kommunális adó befizetésekbıl fizette az önkormányzat a szemét elszállításának a díját. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 2003-ban született meg Ft éves adó mérték meghatározásával, de a rendeletben kedvezmények is szerepeltek, aminek köszönhetıen a mai állapotok szerint a 431 adóköteles adóalanyból 293 részesült kedvezményben. Nagyjából az adóalanyok egyharmada fizette a teljes adót, az évi Ft-ot, a többiek kedvezményben részesültek óta a magánszemélyek kommunális adó tekintetében nem volt emelés ban a szemétszállítás díja még Ft volt a községre vonatkozóan, a jövı évben, pedig Ft lesz. Most jött el az a pillanat, amikor a képviselı-testületnek át kellett gondolnia a szemétszállítási díj bevezetésének a lehetıségét. Nemcsak a tekintetben, hogy a környezı településeken vagy már régóta fizetnek a lakosok szemétszállítási díjat vagy egyéb más adók mértéke olyan magas, amibe bele van építve a szemétszállítás díja is, hanem azért is, mert elıbb említett két szám között óriási különbség van. A kommunális adóból minden évben 3,9 millió forint folyik be az önkormányzathoz, ez az ideális esetre vonatkozik, amikor mindenki befizeti az adót. Ezzel szemben áll a 10,4 millió forintos szemétszállítási kiadási tétel, ami jövıre az önkormányzatra hárulna. A kettı között 6,5-7 millió Ft különbség van, amit az önkormányzatnak egyéb kiadások terhére biztosítania kellene. Megnéztük a környezı településeket, hogy kik hogyan oldják meg ezt az egyre súlyosabb kérdést, hiszen ebben az évben is nagyon sok szemétlerakót bezártak, egyre messzebbre kell szállítani a szemetet és egyre drágább lesz a szemétszállítás díja. Nehéz döntés elıtt áll a képviselı-testület. Azt próbáltuk megnézni, hogyan lehet úgy a szemétszállítási díjat meghatározni, hogy a lakossági terhek ne növekedjenek nagyon nagy mértékben. Azt tervezzük, hogy a szemétszállítási díj bevezetésével párhuzamosan a magánszemélyek kommunális adó mértékét csökkentjük. Ezzel biztosítva azt, hogy éves viszonylatban 3 és 6 ezer Ft közötti növekedés álljon elı. A családok létszáma miatt más-más növekedés van a befizetendı adóteher 5

6 mértékében, de mindenképpen megpróbáltuk maximum 6 ezer forint évi növekedés alatt maradni, hogy havi Ft-nál ne jelentsen nagyobb terhet egy családnak sem. A kommunális adónál úgy tervezzük, hogy egységesen mindenki 2000 Ft-ot fog fizetni évente. Talán a felvázolt megoldás tőnik a legkevésbé fájdalmasnak. Remélem Dömös község lakói megértik, hogy ezt a lépést meg kellett tenni. Azt is szeretnénk, hogy ha tudnák a lakosok, hogy szolgáltatásról van szó, amiért minden településen fizetni kell, ugyanúgy, mint a vízért, villanyért és egyéb szolgáltatásért. Községi szinten attól is megtakarítást remélünk, hogy mindenki átgondolja, hogy valóban a 120 literes szemeteskukára van-e szüksége vagy csak a 80 literesre. A mai állapot szerint az önkormányzat minden lakos után 120 literes szemeteskuka ürítését fizeti ki a szolgáltatónak. Szerintem a község lakosságának egyharmada biztosan nem tölti meg a jelenlegi 120 literes szemeteskukáját. Nyílván lehetıséget teremtünk arra, hogy kisebb őrtartalmú szemeteskukát is lehessen választani az egy vagy két tagú családok részére, erre szolgál majd a 80 literes szemeteskuka. Három vagy efölött lévı családok részére továbbra is a 120 literes szemeteskuka fog szolgálni. Aki nagyobb mennyiségő szemét elszállítására tart igényt az 240 literes szemeteskukát is igényelhet. A szemeteskukák cseréje térítésmentesen fog történni. Ebben a megoldásban fontos és új az, hogy a lakosok közvetlenül a szolgáltatónak fogják befizetni a szemétszállítási díjat és a szolgáltatótól fogják negyedévente a csekket megkapni. A terhek enyhítése érdekében arra gondoltunk, hogy az önkormányzat a szolgáltatási díj 30 %-os mértékéig támogatást nyújt minden dömösi lakosnak és minden Dömösön üdülıvel rendelkezı tulajdonosnak. Ezzel tudjuk elérni az általam elıbb említett nagyságrendet, hogy csak havi Ft-al kerüljön többe a évi adó és díjak mértékének összege, mint ami 2009-ben volt. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy természetesen a szemétszállítási rendelet új szabályairól egy tájékoztató levelet minden háztartáshoz január hónapban eljutat az önkormányzat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az ingatlanok esetében az ott lakók száma határozza meg, hogy kinek milyen őrtartalmú szemeteskukát kell majd választania. Minden ingatlantulajdonosnak kötelezı igénybevennie a szemétszállítást. Olyan nem lehet, hogy egy ingatlannál a legalább a legkisebb szemetes kuka ürítési díját ne fizesse ki a tulajdonos. Ez a kötelezettség egyrészt jogszabályi forrásból adódik, másrészt azt szeretnénk elkerülni, hogy a szemét a Duna partra kerüljön. Olyan nem lehet, hogy nálam nem keletkezik szemét, ezért én nem fizetek a szemétszállításért. A szemétszállítás díjat mindenki utólag fizeti. Az elsı negyedéves csekk április elején fog érkezni. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet és a lakosságot, hogy a lomtalanítás évente továbbra is kétszer történik, melynek plusz költségét a lakosoknak továbbra sem kell fizetniük. Ugyanez a helyzet a szelektív hulladékgyőjtés díja esetében is, azaz a lakosoknak továbbra is ingyenesen igénybevehetı szolgáltatás lesz. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a rendelet melléklete tartalmazza a szemétszállítási díjakat, amiben tételesen szerepelnek a szemétszállítási díjak mértéke, az önkormányzat által nyújtott kedvezmények összege és a fizetendı szemétszállítási díj negyedévekre lebontva. Ezt a mellékletet természetesen mindenki meg fogja kapni a tájékoztató levéllel együtt. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelet megalkotásához. 6

7 A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 16/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 5. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselıtestület álláspontja szerint, miután a hulladékkezelési rendeletet elfogadta, ezért a magánszemélyek kommunális adó mértékét egységesen 2.000,- Ft-ra kell csökkenteni, azért, hogy a szemétszállítási díj bevezetése miatt a lakossági terheket csökkenteni tudjuk. Ez a mérték ingatlanra értendı éves szinten. A magánszemélyek kommunális adójából fizetjük az egyéb közszolgáltatásokat pl.: a közvilágítás kiadásait, közterületek takarítását, fő nyírását. Szeretnénk, ha a lakosok is éreznék, hogy ezeket a feladatokat az önkormányzatnak továbbra is el kell látnia és minimális mértékben is, de minden ingatlantulajdonos részt vállalna ezekben a kiadásokban. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a magánszemélyek kommunális adó rendelet újraalkotásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 17/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Szilágyi Gábor képviselı kéri, hogy most már a képviselıtestület minden rendeletet elfogadott, szeretné megkapni, hogy a honlapra fel tudja tenni évi víziközmő szolgáltatási díjjavaslat megtárgyalása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy kötelezı feladata a képviselı-testületnek minden év végén, hogy a jövı évi viziközmő szolgáltatási díjjavaslatokat megtárgyalja és minden évben értetlenkedve vesszük tudomásul, hogy ebbe gyakorlatilag beleszólása nincsen az önkormányzatnak. A szolgáltató a DMRV Zrt a csatornaszolgáltatás termelıi díjának 4 %-os emelkedésére tett javaslatot. Az önkormányzatnak kötelezı megszavaznia, érdemben nem tud rajta módosítani. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? 7

8 Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a évi csatornaszolgáltatás termelıi díjával kapcsolatban elıterjesztett határozatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2009. (XII.15.) Ökt. 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Dömös-Pilismarót községek szennyvízelvezetı közmőveinek üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerzıdés alapján az önkormányzat illetékességi területén érvényes csatornaszolgáltatás termelıi díját évben 519,-Ft/m 3 + ÁFA mértékben állapítja meg. 2. A lakossági díj a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által évre megállapított lakossági díjjal lesz egyenlı. 3. A lakossági fogyasztók részére a 10 %-os locsolási kedvezményt május 1. szeptember 30. közötti idıszakra a DMRV Zrt. figyelembe veszi. Határidı: azonnal 7. Dömös 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok értékesítése Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a Barackos utcában található két önkormányzati tulajdonú ingatlanról van szó, amit a képviselı-testület még tavasz végén hirdetett meg értékesítésre. A meghirdetett pályázatra nem volt jelentkezı, tehát a pályázati eljárás gyakorlatilag eredménytelenül zárult. Másfél hónapja jelentkezett az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma és érdeklıdtek a két ingatlan után. Eljöttek, megtekintették az ingatlanokat és a két ingatlanra együttesen egy 13,5 millió forintos vételi ajánlatot tettek. A tárgyalásokat tovább folytattam és odáig jutottunk el, hogy az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma 14,5 millió forintos vételárat még el tudja fogadni. Emlékszünk a kikiáltási ár a két telek esetében összesen 15,6 millió forint volt. Úgy érzem, hogy ennél magasabb vételárat nem tud adni az ajánlattevı. Mindenféleképpen elınyös és szerencsés, hogy egyszerre vásárolják meg az önkormányzattól a két ingatlant, amin az Evangélikus Egyház egy kb fı elszállásolására is alkalmas erdei iskolát szeretne felépíteni. Javaslom, hogy ezen az áron a képviselıtestület értékesítse a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki ezekkel a feltételekkel hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanait az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma részére értékesítse a határozati javaslatban szereplı összegben, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 103/2009. (XII.15.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete, mivel a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra meghirdetett nyílt árverés eredménytelen volt, ezért az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) Önk. rendelet 10. (5) bekezdésére figyelemmel elfogadja az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája és Kollégiuma (2170 Aszód, Régész út 34.) vételi ajánlatát. 2) A képviselıtestület úgy dönt, hogy a 833/15 hrsz-ú beépítetlen terület mővelési ágú 1000 m 2 területnagyságú kizárólagos tulajdonában lévı ingatlanát ,- Ft-ért, a 833/16 hrsz-ú beépítetlen terület mővelési ágú 1227 m 2 területnagyságú kizárólagos tulajdonában lévı ingatlanát pedig ,- Ft-ért értékesíti az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája és Kollégiuma részére. 3) A képviselıtestület egyúttal felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája és Kollégiumával (2170 Aszód, Régész ıt 34.) a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok eladása tekintetében kösse meg az adásvételi szerzıdést. Határidı: december Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) támogatására kiírt pályázaton való részvétel Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Dömös Önkormányzatnak egyedüli intézménye az óvoda. Az óvoda intézményvezetıjének Sebık Istvánnénak a továbbképzésére pályáznánk ezen pályázat keretében. Rögtön megragadom az alkalmat és köszöntöm Sebık Istvánnét a Szivárvány Óvoda intézményvezetıjét a képviselı-testületi ülésen. Megkérem, hogy néhány szóban ismertesse, hogy ezt a továbbképzést mi indokolja? Sebık Istvánné óvodavezetı elmondja, hogy ez a pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került meghirdetésre, ami pedagógusok szakirányú továbbképzésére, mesterképzésére ad lehetıséget. Megszőnik a normatív alapon történı támogatása a továbbképzésnek Ugyanis idáig lehetıség volt arra, hogy a költségvetésben továbbtanulás támogatására tervezhetünk, de ez most már meg fog szőnni. Ez az egyetlen lehetıség a továbbtanulások finanszírozására az ilyen pályázatokon való részvétel. Azért lenne szükség ezen a pályázaton részt venni, mert pedagógus szakvizsgája egyik dolgozónak sincsen és január 1-tıl közoktatási intézményvezetıi állást csak pedagógus szakvizsga megléte esetén lehet betölteni, ezért ezen pályázat keretében pályázati pénzbıl a pedagógus szakvizsgát az óvoda dolgozói közül valaki megszerezheti. Ennek a pályázatnak önrésze nincsen, minden költség elszámolható pl.: továbbtanulási díj, tankönyvek árai, szállásdíj, utazási költség. Minimum 3 millió forintos összegben kell pályázni. Nagyon elınyös pályázatnak tőnik. Szükség van ilyen lehetıségek kihasználására, hiszen önerıbıl egy ilyen szakirányú továbbképzésnek a díját nagyon nehéz elıteremteni. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? 9

10 Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon ahhoz, hogy Dömös Önkormányzat közoktatási intézménye a Szivárvány Óvoda pedagógusképzések támogatására kiírt pályázaton részt vegyen. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2009. (XII.15.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett ún. pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) támogatására kiírt pályázaton (TÁMOP /A/2) a fenntartásában mőködı Szivárvány Óvoda részt vegyen. 2) A képviselıtestület elfogadja, hogy a Szivárvány Óvoda óvodavezetıjének Sebık Istvánnénak a pedagógus szakvizsga megszerzésének költségeinek a finanszírozására pályázik a Szivárvány Óvoda. 3) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Határidı: a pályázat benyújtására: január Háziorvosi feladatok vállalkozás keretében történı ellátásáról szóló 87/2009. (X.21.) számú határozat módosítása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a október 21-i képviselıtestületi ülésen a 87/2009. számú határozatában a testület hozzájárult ahhoz, hogy Dr. Kóthy Miklós háziorvos a mőködtetéshez szükséges engedélyek beszerzését követıen december 1-tıl határozatlan idıtartamig vállalkozás keretében mőködtesse a háziorvosi alapellátást. A testület a bérleti díjat havi ,-Ft-ban állapította meg. Korábban arról is döntött a képviselı-testület, hogy a háziorvos, amikortól vállalkozás keretében látja el a háziorvosi feladatokat, onnantól a körzeti nıvér bérét átutalja az önkormányzatnak, mivel a körzeti nıvér továbbra is az önkormányzat alkalmazásában marad. Mivel az önkormányzat munkaerı-kölcsönzéssel nem foglalkozhat, ezért Dr. Kóthy Miklós részére az önkormányzat ezen a címen számlát nem tud kiállítani, ezért abban állapodtak meg egyetértésben a doktor úrral, hogy az orvosi rendelı bérleti díját emelik meg a körzeti nıvér bérének az összegével. A határozatot, ezért kell módosítani, azaz az eddigi Ft-os havi bérleti díj Ft-os havi bérleti díjra fog emelkedni. Hangsúlyozom, hogy kizárólag a körzeti nıvér bérének a fedezése miatt. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy mikortól lesz vállalkozásban a háziorvosi ellátás? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy december 1-tıl Dr. Kóthy Miklós már vállalkozás keretében látja el a dömösi háziorvosi feladatokat. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a határozat módosításához. 10

11 A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2009. (XII.15.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 87/2009. (X.21.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy január 1-tıl havi ,- Ft bérleti díj + a fogyasztott közüzemi szolgáltatások költségei (rezsi költség) ellenében adja bérbe határozatlan idıtartamra a tulajdonában lévı Dömös Szent István u. 15. szám alatt lévı háziorvosi rendelıt a hozzátartozó váróteremmel, valamint a berendezési tárgyakkal együtt Dr. Kóthy Miklós háziorvos vállalkozásának az MN-MED Bt-nek (Dömös, Táncsics Mihály u. 71.) a háziorvosi alapellátás mőködtetésére. 3) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az MN-MED Bt-vel a módosított bérleti szerzıdést megkösse. Határidı: december évi munka- és ülésterve Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata értelmében a Képviselı-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját. Az éves munkaterv tervezetét a jegyzı a Polgármesteri Hivatal közremőködésével készíti elı, és azt a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé legkésıbb a tárgyévet megelızı év utolsó testületi ülésén. A munka- és ülésterv kialakításánál szem elıtt tartottuk, hogy a fı napirendek tartalmazzák a törvények által kötelezıen tárgyalandó témaköröket. Elsırendő szempontként érvényesült továbbá az, hogy a fı napirendek száma ne lépje túl a kettıt-hármat, tekintettel arra, hogy az egyéb elıterjesztésekkel a napirendek száma ne haladja meg a tízet, ugyanis a napirendek túlzott száma pedig veszélyezteti a testületi munka hatékonyságát, a döntések megalapozottságát. Az elıterjesztés melléklete részletesen tartalmazza, hogy évben mely napokon, idıpontokban fog rendes ülést tartani a képviselı-testület. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a munkaterv 7. oldalán a november 24-i ülés tervezetében a 3. pontnál Mesevár Óvoda van, amit javítani kell Szivárvány Óvodára. Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy az ülés és munkaterv független attól, hogy jövıre választások lesznek? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a munkatervet egy évre határozza meg a képviselı-testület. Az önkormányzati képviselı választásokat követı ülésekrıl is rendelkezni kell. Ha az újonnan összeülı képviselı-testületnek az ülés és munkatervben szereplı idıpontok nem megfelelık, azokon lehet módosítani. 11

12 Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a évi ülés és munkatervet. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 106/2009. (XII.21.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv) felhatalmazása alapján megalkotott a helyi képviselıtestület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X.26.) Önk. rendelet 9. - ában foglaltak szerint az elıterjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a évi munka- és üléstervét. Határidı: folyamatos 11. Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának ismételt módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okirat módosítását az indokolja, hogy január 1-tıl új szakfeladatrend lép hatályba. A szakfeladatok számát az alapító okiratokban is szerepeltetni kell. Az alapító okirat egyéb részei nem változnak. Mivel Dömös Község Önkormányzata társulásban van Visegrád Város Önkormányzatával az Áprily Lajos Általános Iskola mőködése tekintetében, ezért az önkormányzat képviselı-testületének is jóvá kell hagynia az alapító okirat módosítását. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá az alapító okirat módosításához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 107/2009. (XII.15.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának a szakfeladatrend változása miatti módosításait a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. A képviselıtestület egyúttal felhatalmazza Novák Lajos polgármestert és Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 12

13 alapító okiratának a módosítását Dömös Község Önkormányzatának a képviseletében aláírják. Határidı: azonnal 12. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a kistérségi társulási megállapodás módosítását a mozgókönyvtári feladatellátás felvállalása indokolja. Ennek a feladatnak a teljesülése megkívánja bizonyos szerzıdések, dokumentumok módosítását, így a kistérségi társulás megállapodásának a módosítását. Ahhoz, hogy a mozgókönyvtári ellátás a négy érintett településen, közte Dömösön mőködni tudjon minden kistérségi társulásban részt vevı önkormányzat képviselı-testületének így Dömösnek is a módosítást el kell fogadnia. Mint ismeretes a képviselı-testület korábban már döntött arról, hogy a mozgókönyvtári ellátásban részt vesz, ezzel plusz normatívákhoz jutva. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a kistérségi társulási megállapodás módosítását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 108/2009. (XII.15.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény 1..(9) bekezdés b) pontja alapján az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a határozat mellékletét képezı tartalommal módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva fogadja el. Határidı: azonnal 13. Jegyzı másodállásának engedélyezése Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Benkovics László Pilismarót polgármestere ismét megkereséssel fordult a képviselı-testülethez, amelyben kérte, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá ahhoz, hogy Dr. Szabó Attila dömösi jegyzı határozott ideig január 1-tıl június 30-ig tartósan távollévı jegyzıjét ismét helyettesíthesse. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy ha a jegyzı bírja, akkor részérıl semmi akadálya. 13

14 Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy Benkovics László polgármester úrral egyeztettem e kérdésben és részemrıl még egy fél évet vállalom a helyettesítést. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a jegyzı másodállásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 109/2009. (XII.15.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 21.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva január 1-tıl június 30-ig terjedı idıszakban a munkavégzésre irányuló további jogviszonyt másodállást Pilismarót Község Önkormányzat Polgármester kérésének figyelembevételével engedélyezi Dr. Szabó Attila jegyzı részére Pilismarót Község Jegyzı tartós hivatali távolléte miatti helyettesítését. Egyúttal a képviselıtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Pilismarót Község Önkormányzatát értesítse a döntésrıl. Határidı: december Egyebek Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az országgyőlés a gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvényét módosította, amelynek értelmében január 1- vel a gépjármőadó mértéke emelkedik. Ismeretes a gépjármőadó a személygépjármő teljesítménye és az életkora figyelembevételével kerül meghatározásra. Minden kategória esetében emelkedik az adó mértéke. Azért tartom fontosnak ezt ismertetni, mert a gépjármőadót a helyi önkormányzat szedi be, de a mértékét nem az önkormányzat határozza meg. Egyéb hozzászólás nem lévén, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és Borsos Attila egyedi kérelme ügyében zárt ülést rendelt el. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Cseh János képviselı Marton Róbertné képviselı 14

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. február 11-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. május 4-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter Szilágyi Gábor

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 8-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V 2007. március 12-én megtartott ülésérıl. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fı u. 88. 263-3/2007. J E G Y Z İ

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ügyiratszám: 641-23/2009 Ügyintézı: Basics Krisztiánné dr. Készült: Jelen voltak: B a r c s o n, Barcs Város Képviselı-testülete 2009. május 14-én Barcs Város tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 3-án 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 6. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 25-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚNIUS 27-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 9. sz. a 3045 Bér Petıfi út 32. Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2012.május 16-án megtartott rendkívüli sürgısséggel összehívott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:tapasztó

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben