Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné Szilágyi Gábor képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı 3 fı dömösi lakos Távolmaradt: Fehér Norbert ifj. Paulusz József képviselık Jegyzıkönyvet vezette: Herman Jenıné Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Fehér Norbert és ifj. Paulusz József képviselık jelezték, hogy a mai képviselı-testületi ülésen egyéb jellegő elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni. A kiküldött napirendhez képest egy módosító javaslata lenne. Javasolja, hogy elıször az 5. napirendi pontban szereplı témát a szemétszállítási rendeletet, utána a 4. napirendi pontban szereplı témát a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletet tárgyalja a képviselı-testület, mivel az egyik függvénye a másiknak. Képviselıket kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve egyéb módosító javaslat. Mivel észrevétel, egyéb módosító javaslat nem volt, ezért kérdezi a képviselıket, aki egyetért a módosított napirenddel, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselık 6 igen szavazattal egyetértenek a módosított napirenddel. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Cseh János és Marton Róbertné képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 4 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Cseh János és Marton Róbertné képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. Napirendi pontok: 1. A helyi iparőzési adó rendelet megalkotása 2. Idegenforgalmi adó rendelet megalkotása 1

2 3. Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 4. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelet megalkotása 5. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása évi víziközmő szolgáltatási díjjavaslat megtárgyalása 7. Dömös 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 8. Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) támogatására kiírt pályázaton való részvétel 9. Háziorvosi feladatok vállalkozás keretében történı ellátásáról szóló 87/2009. (X.21.) számú határozat módosítása évi munka- és ülésterve 11. Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának ismételt módosítása 12. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása 13. Jegyzı másodállásának engedélyezése 14. Egyebek Napirendi pontok: 1. A helyi iparőzési adó rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. 2

3 Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az elkövetkezendı 4 adórendelet újraalkotását az indokolja, hogy a rendeletek elég régen kerültek megalkotásra, azóta nem kerültek módosításra, pedig a felsıbb szintő jogszabályok azóta változtak, ezért e tárgyú helyi rendeleteket hozzá kell igazítani a felsıbb szintő jogszabályokhoz. Az egyes adónemekre, azért kell külön rendeletet alkotni, mert az Államigazgatási Hivatalok elıírása e tárgyban az önkormányzatok irányában az, hogy minden egyes adónemet külön rendeletben és nem egy egységes helyi adókról szóló rendeletben kell szabályozni. Az iparőzési adóról szóló helyi rendelet újraalkotását a felsıbb szintő jogszabályokhoz való hozzáigazítás mellett az adó mértékének újragondolása is indokolja. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység esetén jelenleg 500 Ft volt a 30 napot meghaladóan végzett építıipari tevékenység után naptári naponként fizetendı iparőzési adó mértéke. A törvény által maximalizált mérték 5000 Ft/nap. Mindenféleképpen érdemes lenne emelni a mértékén, mert a jelenlegi összeg messze elmarad a környezı településekhez és az országos átlaghoz képest. Ugyanez a helyzet az alkalmi jellegő Dömösön vásározó, kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozók által fizetendı ideiglenes iparőzési adó esetén, mert mértéke jelenleg szintén 500 Ft naponként, aminek a törvény által meghatározott maximuma 1000 Ft, ezért javasoltam ezen adómérték emelését is. Az állandó jellegő iparőzési adómértékét is emelni kellene, ami jelenleg 1 %, a törvény által meghatározott maximuma 2 %, mert az önkormányzat adóerıképessége azáltal, hogy a HBM Kft Dömösre helyezte át székhelyét drasztikusan megemelkedett, de nem olyan mértékben, ami az országos átlagot meghaladja, ezért ha az önkormányzat állandó jellegő tevékenység után fizetendı iparőzési adó mértékét nem emeli legalább 1,5 %-ra, akkor az önkormányzatnak az adóerıképessége és az országos átlag közti különbséget, ami kb. 10 millió forint vissza kell fizetnie az államnak. Novák Lajos polgármester elmondja, ezekkel a módosításokkal gyakorlatilag felzárkózunk a környezı településekhez, de nem érjük utol ıket, hiszen a környezı településeken 1,9 illetve 2 %-os iparőzési adó mértékek vannak. Az önkormányzatnak pusztán az a szándéka, hogy veszteség ne keletkezzen. Továbbra is szeretnénk, hogy a helyben gazdasági tevékenységet folytató vállalkozók elviselhetı adóterhet viseljenek. Az viszont nem az itt élı vállalkozókat érinti, hogy pl.: a 30 napon túli útépítések során máshol székhellyel bíró gazdasági társaság is ide fizet néhány százezer forintos iparőzési adót. Jövıre sok beruházás lesz a faluban, ezért ebbıl több százezer forint bevétele származhat az önkormányzatnak. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy az 5. szakasz 2. bekezdésében kétszer is van hivatkozás az a és a b pontokban a 3. szakasz 2. bekezdés a és b pontjára, de a 3. szakasz 2. bekezdésének nincsen a és b pontja. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy elírás történt, értelemszerően a 2. szakasz 2. bekezdés a és b pontjára történik a hivatkozás. Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a helyi iparőzési adóról szóló rendelet újraalkotásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 3

4 13/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete a helyi iparőzési adóról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 2. Idegenforgalmi adó rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy eddig is létezett az idegenforgalmi adó a községben. Felmerült, hogy kicsit differenciálni kellene, mert eddig egységesen 300 Ft volt a tartózkodás után fizetendı idegenforgalmi adó mértéke függetlenül attól, hogy magánszálláshelyeken vagy kereskedelmi szálláshelyeken töltötte a kiránduló a vendégéjszakát. Arra gondoltunk, hogy ezt érdemes lenne megkülönböztetni és a magánszálláshelyek ösztönzése érdekében a nem kereskedelmi szálláshelyek esetében tartózkodás után fizetendı idegenforgalmi adó mértékét csökkenteni 50 Ft-al, 250 Ft-ra, míg a kereskedelmi szálláshelyek esetében 50 Ft-al emelni, 350 Ft-ra. Az utóbbinak két oka van. Egyrészt az adó mértékének emelésével csak követjük a környezı települések adó mértékét, másrészt ebben az évben az országgyőlés által elfogadott költségvetésben már az idegenforgalmi adó bevétel 1 Ft-jához már csak 1 Ft-ot adnak a központi költségvetésbıl, tavaly még 2 Ft-ot adtak. Az önkormányzatnak ez az egyik legjelentısebb adóbevétele a kempingnek köszönhetıen. Tehát a tartózkodás után fizetendı idegenforgalmi adó mértékével a környezı településeket követjük másfelıl a költségvetési egyensúlyt próbáljuk fenntartani. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy a rendelet 1. szakasz 1 bekezdése alapján, ha egy helyi állandó lakosnak távoli rokona, barátja, ismerıse eljön és itt eltölt egy éjszakát, akkor az után idegenforgalmi adót kell fizetnie? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy az idegenforgalmi adókról szóló rendelet a hétvégi házakban illetve az üdülıkben való tartózkodásra vonatkozik és nem a lakóházakra, tehát nem kell adót fizetnie. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá az idegenforgalmi adó rendelet újraalkotásához. Képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 14/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete az idegenforgalmi adóról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4

5 3. Vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a korábbi szabályokhoz képest nincsen változás, továbbra is 2000 Ft/fı/év az adó mértéke. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet újraalkotásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 15/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete a vállalkozók kommunális adójáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4. A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat a szemétszállítás korábbi szabályaihoz képest kénytelen változtatást végrehajtani, ugyanis korábban a lakosok szemétszállítási díjat nem fizettek. Dömösön a magánszemélyek kommunális adó befizetésekbıl fizette az önkormányzat a szemét elszállításának a díját. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 2003-ban született meg Ft éves adó mérték meghatározásával, de a rendeletben kedvezmények is szerepeltek, aminek köszönhetıen a mai állapotok szerint a 431 adóköteles adóalanyból 293 részesült kedvezményben. Nagyjából az adóalanyok egyharmada fizette a teljes adót, az évi Ft-ot, a többiek kedvezményben részesültek óta a magánszemélyek kommunális adó tekintetében nem volt emelés ban a szemétszállítás díja még Ft volt a községre vonatkozóan, a jövı évben, pedig Ft lesz. Most jött el az a pillanat, amikor a képviselı-testületnek át kellett gondolnia a szemétszállítási díj bevezetésének a lehetıségét. Nemcsak a tekintetben, hogy a környezı településeken vagy már régóta fizetnek a lakosok szemétszállítási díjat vagy egyéb más adók mértéke olyan magas, amibe bele van építve a szemétszállítás díja is, hanem azért is, mert elıbb említett két szám között óriási különbség van. A kommunális adóból minden évben 3,9 millió forint folyik be az önkormányzathoz, ez az ideális esetre vonatkozik, amikor mindenki befizeti az adót. Ezzel szemben áll a 10,4 millió forintos szemétszállítási kiadási tétel, ami jövıre az önkormányzatra hárulna. A kettı között 6,5-7 millió Ft különbség van, amit az önkormányzatnak egyéb kiadások terhére biztosítania kellene. Megnéztük a környezı településeket, hogy kik hogyan oldják meg ezt az egyre súlyosabb kérdést, hiszen ebben az évben is nagyon sok szemétlerakót bezártak, egyre messzebbre kell szállítani a szemetet és egyre drágább lesz a szemétszállítás díja. Nehéz döntés elıtt áll a képviselı-testület. Azt próbáltuk megnézni, hogyan lehet úgy a szemétszállítási díjat meghatározni, hogy a lakossági terhek ne növekedjenek nagyon nagy mértékben. Azt tervezzük, hogy a szemétszállítási díj bevezetésével párhuzamosan a magánszemélyek kommunális adó mértékét csökkentjük. Ezzel biztosítva azt, hogy éves viszonylatban 3 és 6 ezer Ft közötti növekedés álljon elı. A családok létszáma miatt más-más növekedés van a befizetendı adóteher 5

6 mértékében, de mindenképpen megpróbáltuk maximum 6 ezer forint évi növekedés alatt maradni, hogy havi Ft-nál ne jelentsen nagyobb terhet egy családnak sem. A kommunális adónál úgy tervezzük, hogy egységesen mindenki 2000 Ft-ot fog fizetni évente. Talán a felvázolt megoldás tőnik a legkevésbé fájdalmasnak. Remélem Dömös község lakói megértik, hogy ezt a lépést meg kellett tenni. Azt is szeretnénk, hogy ha tudnák a lakosok, hogy szolgáltatásról van szó, amiért minden településen fizetni kell, ugyanúgy, mint a vízért, villanyért és egyéb szolgáltatásért. Községi szinten attól is megtakarítást remélünk, hogy mindenki átgondolja, hogy valóban a 120 literes szemeteskukára van-e szüksége vagy csak a 80 literesre. A mai állapot szerint az önkormányzat minden lakos után 120 literes szemeteskuka ürítését fizeti ki a szolgáltatónak. Szerintem a község lakosságának egyharmada biztosan nem tölti meg a jelenlegi 120 literes szemeteskukáját. Nyílván lehetıséget teremtünk arra, hogy kisebb őrtartalmú szemeteskukát is lehessen választani az egy vagy két tagú családok részére, erre szolgál majd a 80 literes szemeteskuka. Három vagy efölött lévı családok részére továbbra is a 120 literes szemeteskuka fog szolgálni. Aki nagyobb mennyiségő szemét elszállítására tart igényt az 240 literes szemeteskukát is igényelhet. A szemeteskukák cseréje térítésmentesen fog történni. Ebben a megoldásban fontos és új az, hogy a lakosok közvetlenül a szolgáltatónak fogják befizetni a szemétszállítási díjat és a szolgáltatótól fogják negyedévente a csekket megkapni. A terhek enyhítése érdekében arra gondoltunk, hogy az önkormányzat a szolgáltatási díj 30 %-os mértékéig támogatást nyújt minden dömösi lakosnak és minden Dömösön üdülıvel rendelkezı tulajdonosnak. Ezzel tudjuk elérni az általam elıbb említett nagyságrendet, hogy csak havi Ft-al kerüljön többe a évi adó és díjak mértékének összege, mint ami 2009-ben volt. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy természetesen a szemétszállítási rendelet új szabályairól egy tájékoztató levelet minden háztartáshoz január hónapban eljutat az önkormányzat. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az ingatlanok esetében az ott lakók száma határozza meg, hogy kinek milyen őrtartalmú szemeteskukát kell majd választania. Minden ingatlantulajdonosnak kötelezı igénybevennie a szemétszállítást. Olyan nem lehet, hogy egy ingatlannál a legalább a legkisebb szemetes kuka ürítési díját ne fizesse ki a tulajdonos. Ez a kötelezettség egyrészt jogszabályi forrásból adódik, másrészt azt szeretnénk elkerülni, hogy a szemét a Duna partra kerüljön. Olyan nem lehet, hogy nálam nem keletkezik szemét, ezért én nem fizetek a szemétszállításért. A szemétszállítás díjat mindenki utólag fizeti. Az elsı negyedéves csekk április elején fog érkezni. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet és a lakosságot, hogy a lomtalanítás évente továbbra is kétszer történik, melynek plusz költségét a lakosoknak továbbra sem kell fizetniük. Ugyanez a helyzet a szelektív hulladékgyőjtés díja esetében is, azaz a lakosoknak továbbra is ingyenesen igénybevehetı szolgáltatás lesz. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a rendelet melléklete tartalmazza a szemétszállítási díjakat, amiben tételesen szerepelnek a szemétszállítási díjak mértéke, az önkormányzat által nyújtott kedvezmények összege és a fizetendı szemétszállítási díj negyedévekre lebontva. Ezt a mellékletet természetesen mindenki meg fogja kapni a tájékoztató levéllel együtt. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló rendelet megalkotásához. 6

7 A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 16/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 5. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a képviselıtestület álláspontja szerint, miután a hulladékkezelési rendeletet elfogadta, ezért a magánszemélyek kommunális adó mértékét egységesen 2.000,- Ft-ra kell csökkenteni, azért, hogy a szemétszállítási díj bevezetése miatt a lakossági terheket csökkenteni tudjuk. Ez a mérték ingatlanra értendı éves szinten. A magánszemélyek kommunális adójából fizetjük az egyéb közszolgáltatásokat pl.: a közvilágítás kiadásait, közterületek takarítását, fő nyírását. Szeretnénk, ha a lakosok is éreznék, hogy ezeket a feladatokat az önkormányzatnak továbbra is el kell látnia és minimális mértékben is, de minden ingatlantulajdonos részt vállalna ezekben a kiadásokban. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a magánszemélyek kommunális adó rendelet újraalkotásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 17/2009. (XII.16.) Ökt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) Szilágyi Gábor képviselı kéri, hogy most már a képviselıtestület minden rendeletet elfogadott, szeretné megkapni, hogy a honlapra fel tudja tenni évi víziközmő szolgáltatási díjjavaslat megtárgyalása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy kötelezı feladata a képviselı-testületnek minden év végén, hogy a jövı évi viziközmő szolgáltatási díjjavaslatokat megtárgyalja és minden évben értetlenkedve vesszük tudomásul, hogy ebbe gyakorlatilag beleszólása nincsen az önkormányzatnak. A szolgáltató a DMRV Zrt a csatornaszolgáltatás termelıi díjának 4 %-os emelkedésére tett javaslatot. Az önkormányzatnak kötelezı megszavaznia, érdemben nem tud rajta módosítani. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? 7

8 Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a évi csatornaszolgáltatás termelıi díjával kapcsolatban elıterjesztett határozatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 102/2009. (XII.15.) Ökt. 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a Dömös-Pilismarót községek szennyvízelvezetı közmőveinek üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerzıdés alapján az önkormányzat illetékességi területén érvényes csatornaszolgáltatás termelıi díját évben 519,-Ft/m 3 + ÁFA mértékben állapítja meg. 2. A lakossági díj a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter által évre megállapított lakossági díjjal lesz egyenlı. 3. A lakossági fogyasztók részére a 10 %-os locsolási kedvezményt május 1. szeptember 30. közötti idıszakra a DMRV Zrt. figyelembe veszi. Határidı: azonnal 7. Dömös 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok értékesítése Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a Barackos utcában található két önkormányzati tulajdonú ingatlanról van szó, amit a képviselı-testület még tavasz végén hirdetett meg értékesítésre. A meghirdetett pályázatra nem volt jelentkezı, tehát a pályázati eljárás gyakorlatilag eredménytelenül zárult. Másfél hónapja jelentkezett az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma és érdeklıdtek a két ingatlan után. Eljöttek, megtekintették az ingatlanokat és a két ingatlanra együttesen egy 13,5 millió forintos vételi ajánlatot tettek. A tárgyalásokat tovább folytattam és odáig jutottunk el, hogy az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma 14,5 millió forintos vételárat még el tudja fogadni. Emlékszünk a kikiáltási ár a két telek esetében összesen 15,6 millió forint volt. Úgy érzem, hogy ennél magasabb vételárat nem tud adni az ajánlattevı. Mindenféleképpen elınyös és szerencsés, hogy egyszerre vásárolják meg az önkormányzattól a két ingatlant, amin az Evangélikus Egyház egy kb fı elszállásolására is alkalmas erdei iskolát szeretne felépíteni. Javaslom, hogy ezen az áron a képviselıtestület értékesítse a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester kérdezi, aki ezekkel a feltételekkel hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanait az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma részére értékesítse a határozati javaslatban szereplı összegben, az kézfelemeléssel jelezze. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 103/2009. (XII.15.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete, mivel a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra meghirdetett nyílt árverés eredménytelen volt, ezért az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) Önk. rendelet 10. (5) bekezdésére figyelemmel elfogadja az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája és Kollégiuma (2170 Aszód, Régész út 34.) vételi ajánlatát. 2) A képviselıtestület úgy dönt, hogy a 833/15 hrsz-ú beépítetlen terület mővelési ágú 1000 m 2 területnagyságú kizárólagos tulajdonában lévı ingatlanát ,- Ft-ért, a 833/16 hrsz-ú beépítetlen terület mővelési ágú 1227 m 2 területnagyságú kizárólagos tulajdonában lévı ingatlanát pedig ,- Ft-ért értékesíti az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája és Kollégiuma részére. 3) A képviselıtestület egyúttal felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az Evangélikus Egyház Aszódi Petıfi Gimnáziuma, Szakképzı Iskolája és Kollégiumával (2170 Aszód, Régész ıt 34.) a 833/15 és a 833/16 hrsz-ú ingatlanok eladása tekintetében kösse meg az adásvételi szerzıdést. Határidı: december Pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) támogatására kiírt pályázaton való részvétel Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Dömös Önkormányzatnak egyedüli intézménye az óvoda. Az óvoda intézményvezetıjének Sebık Istvánnénak a továbbképzésére pályáznánk ezen pályázat keretében. Rögtön megragadom az alkalmat és köszöntöm Sebık Istvánnét a Szivárvány Óvoda intézményvezetıjét a képviselı-testületi ülésen. Megkérem, hogy néhány szóban ismertesse, hogy ezt a továbbképzést mi indokolja? Sebık Istvánné óvodavezetı elmondja, hogy ez a pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében került meghirdetésre, ami pedagógusok szakirányú továbbképzésére, mesterképzésére ad lehetıséget. Megszőnik a normatív alapon történı támogatása a továbbképzésnek Ugyanis idáig lehetıség volt arra, hogy a költségvetésben továbbtanulás támogatására tervezhetünk, de ez most már meg fog szőnni. Ez az egyetlen lehetıség a továbbtanulások finanszírozására az ilyen pályázatokon való részvétel. Azért lenne szükség ezen a pályázaton részt venni, mert pedagógus szakvizsgája egyik dolgozónak sincsen és január 1-tıl közoktatási intézményvezetıi állást csak pedagógus szakvizsga megléte esetén lehet betölteni, ezért ezen pályázat keretében pályázati pénzbıl a pedagógus szakvizsgát az óvoda dolgozói közül valaki megszerezheti. Ennek a pályázatnak önrésze nincsen, minden költség elszámolható pl.: továbbtanulási díj, tankönyvek árai, szállásdíj, utazási költség. Minimum 3 millió forintos összegben kell pályázni. Nagyon elınyös pályázatnak tőnik. Szükség van ilyen lehetıségek kihasználására, hiszen önerıbıl egy ilyen szakirányú továbbképzésnek a díját nagyon nehéz elıteremteni. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? 9

10 Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon ahhoz, hogy Dömös Önkormányzat közoktatási intézménye a Szivárvány Óvoda pedagógusképzések támogatására kiírt pályázaton részt vegyen. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 104/2009. (XII.15.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett ún. pedagógusképzések (pedagógiai kultúra korszerősítése, pedagógusok új szerepben) támogatására kiírt pályázaton (TÁMOP /A/2) a fenntartásában mőködı Szivárvány Óvoda részt vegyen. 2) A képviselıtestület elfogadja, hogy a Szivárvány Óvoda óvodavezetıjének Sebık Istvánnénak a pedagógus szakvizsga megszerzésének költségeinek a finanszírozására pályázik a Szivárvány Óvoda. 3) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a pályázatot nyújtsa be. Határidı: a pályázat benyújtására: január Háziorvosi feladatok vállalkozás keretében történı ellátásáról szóló 87/2009. (X.21.) számú határozat módosítása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a október 21-i képviselıtestületi ülésen a 87/2009. számú határozatában a testület hozzájárult ahhoz, hogy Dr. Kóthy Miklós háziorvos a mőködtetéshez szükséges engedélyek beszerzését követıen december 1-tıl határozatlan idıtartamig vállalkozás keretében mőködtesse a háziorvosi alapellátást. A testület a bérleti díjat havi ,-Ft-ban állapította meg. Korábban arról is döntött a képviselı-testület, hogy a háziorvos, amikortól vállalkozás keretében látja el a háziorvosi feladatokat, onnantól a körzeti nıvér bérét átutalja az önkormányzatnak, mivel a körzeti nıvér továbbra is az önkormányzat alkalmazásában marad. Mivel az önkormányzat munkaerı-kölcsönzéssel nem foglalkozhat, ezért Dr. Kóthy Miklós részére az önkormányzat ezen a címen számlát nem tud kiállítani, ezért abban állapodtak meg egyetértésben a doktor úrral, hogy az orvosi rendelı bérleti díját emelik meg a körzeti nıvér bérének az összegével. A határozatot, ezért kell módosítani, azaz az eddigi Ft-os havi bérleti díj Ft-os havi bérleti díjra fog emelkedni. Hangsúlyozom, hogy kizárólag a körzeti nıvér bérének a fedezése miatt. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy mikortól lesz vállalkozásban a háziorvosi ellátás? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy december 1-tıl Dr. Kóthy Miklós már vállalkozás keretében látja el a dömösi háziorvosi feladatokat. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a határozat módosításához. 10

11 A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2009. (XII.15.) Ökt. 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 87/2009. (X.21.) Ökt. határozatát az alábbiak szerint módosítja. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 2) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy január 1-tıl havi ,- Ft bérleti díj + a fogyasztott közüzemi szolgáltatások költségei (rezsi költség) ellenében adja bérbe határozatlan idıtartamra a tulajdonában lévı Dömös Szent István u. 15. szám alatt lévı háziorvosi rendelıt a hozzátartozó váróteremmel, valamint a berendezési tárgyakkal együtt Dr. Kóthy Miklós háziorvos vállalkozásának az MN-MED Bt-nek (Dömös, Táncsics Mihály u. 71.) a háziorvosi alapellátás mőködtetésére. 3) A képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében az MN-MED Bt-vel a módosított bérleti szerzıdést megkösse. Határidı: december évi munka- és ülésterve Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata értelmében a Képviselı-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját. Az éves munkaterv tervezetét a jegyzı a Polgármesteri Hivatal közremőködésével készíti elı, és azt a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé legkésıbb a tárgyévet megelızı év utolsó testületi ülésén. A munka- és ülésterv kialakításánál szem elıtt tartottuk, hogy a fı napirendek tartalmazzák a törvények által kötelezıen tárgyalandó témaköröket. Elsırendő szempontként érvényesült továbbá az, hogy a fı napirendek száma ne lépje túl a kettıt-hármat, tekintettel arra, hogy az egyéb elıterjesztésekkel a napirendek száma ne haladja meg a tízet, ugyanis a napirendek túlzott száma pedig veszélyezteti a testületi munka hatékonyságát, a döntések megalapozottságát. Az elıterjesztés melléklete részletesen tartalmazza, hogy évben mely napokon, idıpontokban fog rendes ülést tartani a képviselı-testület. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy a munkaterv 7. oldalán a november 24-i ülés tervezetében a 3. pontnál Mesevár Óvoda van, amit javítani kell Szivárvány Óvodára. Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy az ülés és munkaterv független attól, hogy jövıre választások lesznek? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a munkatervet egy évre határozza meg a képviselı-testület. Az önkormányzati képviselı választásokat követı ülésekrıl is rendelkezni kell. Ha az újonnan összeülı képviselı-testületnek az ülés és munkatervben szereplı idıpontok nem megfelelık, azokon lehet módosítani. 11

12 Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a évi ülés és munkatervet. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 106/2009. (XII.21.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv) felhatalmazása alapján megalkotott a helyi képviselıtestület és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X.26.) Önk. rendelet 9. - ában foglaltak szerint az elıterjesztéshez mellékelt tervezet alapján jóváhagyja a évi munka- és üléstervét. Határidı: folyamatos 11. Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának ismételt módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendrıl. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy az Áprily Lajos Általános Iskola alapító okirat módosítását az indokolja, hogy január 1-tıl új szakfeladatrend lép hatályba. A szakfeladatok számát az alapító okiratokban is szerepeltetni kell. Az alapító okirat egyéb részei nem változnak. Mivel Dömös Község Önkormányzata társulásban van Visegrád Város Önkormányzatával az Áprily Lajos Általános Iskola mőködése tekintetében, ezért az önkormányzat képviselı-testületének is jóvá kell hagynia az alapító okirat módosítását. Novák Lajos polgármester kérdezi a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá az alapító okirat módosításához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 107/2009. (XII.15.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény alapító okiratának a szakfeladatrend változása miatti módosításait a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. A képviselıtestület egyúttal felhatalmazza Novák Lajos polgármestert és Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy a Visegrádi Áprily Lajos Általános- és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 12

13 alapító okiratának a módosítását Dömös Község Önkormányzatának a képviseletében aláírják. Határidı: azonnal 12. Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a kistérségi társulási megállapodás módosítását a mozgókönyvtári feladatellátás felvállalása indokolja. Ennek a feladatnak a teljesülése megkívánja bizonyos szerzıdések, dokumentumok módosítását, így a kistérségi társulás megállapodásának a módosítását. Ahhoz, hogy a mozgókönyvtári ellátás a négy érintett településen, közte Dömösön mőködni tudjon minden kistérségi társulásban részt vevı önkormányzat képviselı-testületének így Dömösnek is a módosítást el kell fogadnia. Mint ismeretes a képviselı-testület korábban már döntött arról, hogy a mozgókönyvtári ellátásban részt vesz, ezzel plusz normatívákhoz jutva. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Mivel hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a kistérségi társulási megállapodás módosítását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 108/2009. (XII.15.) Ökt. Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. Törvény 1..(9) bekezdés b) pontja alapján az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását a határozat mellékletét képezı tartalommal módosítja, azt egységes szerkezetbe foglalva fogadja el. Határidı: azonnal 13. Jegyzı másodállásának engedélyezése Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy Benkovics László Pilismarót polgármestere ismét megkereséssel fordult a képviselı-testülethez, amelyben kérte, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá ahhoz, hogy Dr. Szabó Attila dömösi jegyzı határozott ideig január 1-tıl június 30-ig tartósan távollévı jegyzıjét ismét helyettesíthesse. Kérdezem a képviselıket, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, hozzászólásuk? Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy ha a jegyzı bírja, akkor részérıl semmi akadálya. 13

14 Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy Benkovics László polgármester úrral egyeztettem e kérdésben és részemrıl még egy fél évet vállalom a helyettesítést. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a jegyzı másodállásához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 109/2009. (XII.15.) Ökt. Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 21.. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva január 1-tıl június 30-ig terjedı idıszakban a munkavégzésre irányuló további jogviszonyt másodállást Pilismarót Község Önkormányzat Polgármester kérésének figyelembevételével engedélyezi Dr. Szabó Attila jegyzı részére Pilismarót Község Jegyzı tartós hivatali távolléte miatti helyettesítését. Egyúttal a képviselıtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy Pilismarót Község Önkormányzatát értesítse a döntésrıl. Határidı: december Egyebek Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az országgyőlés a gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvényét módosította, amelynek értelmében január 1- vel a gépjármőadó mértéke emelkedik. Ismeretes a gépjármőadó a személygépjármő teljesítménye és az életkora figyelembevételével kerül meghatározásra. Minden kategória esetében emelkedik az adó mértéke. Azért tartom fontosnak ezt ismertetni, mert a gépjármőadót a helyi önkormányzat szedi be, de a mértékét nem az önkormányzat határozza meg. Egyéb hozzászólás nem lévén, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és Borsos Attila egyedi kérelme ügyében zárt ülést rendelt el. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Cseh János képviselı Marton Róbertné képviselı 14

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról

Sárospatak Város Jegyzıje. B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Sárospatak Város Jegyzıje 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu B e s z á m o l ó - a Képviselı-testületnek az adóztatásról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN B. Kiss András: AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓZTATÁS ELSİ ÉVEI JÁSZBERÉNYBEN Elızmények Az évtized fordulóval hazánk társadalmi-, gazdasági-, politikai életében jelentıs változások vették kezdetüket. Az ún. tanácsi

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. december 3-án (csütörtökön) 17

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben