CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében"

Átírás

1 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: I/9722/2011. CÍM: Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról a költségvetési tervezés tükrében Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Az előterjesztést megkapta: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Helyi Érdekegyeztető Tanács Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 20. Meghívottak: Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 9400 Sopron, Deák tér 14.

2 Előadó: Király Attiláné városi főkönyvelő közgazdasági osztályvezető Gintnerné Orbán Mária csoportvezető Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 263/2011.(IX.15.) Kgy. határozatában felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a költségvetés bevételi növelésének lehetőségeit. Sopron Város Önkormányzatának a évi célokat figyelembe véve meg kell teremtenie a szükséges forrásokat a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében. Fentiek alapján a helyi adórendeletek felülvizsgálata kapcsán - az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez igazodóan - az alábbi javaslatot tesszük. 1. Az idegenforgalmi adóról új önkormányzati rendelet alkotása Az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995.(XII.19.) Kgy. rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) alapján Sopron Megyei Jogú Város illetékességi területén az idegenforgalmi adó mértéke január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 340 Ft. Az eltelt időszak alatt a Közgyűlés az adó mértékét nem változtatta. A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi Adók Főosztálya által közölt, és a helyi adókról szóló évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 6. c) pontja alapján alkalmazható adómaximum 2012-ben a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó (továbbiakban: IFA) esetén 452,3 Ft/vendégéjszaka. Fentiek alapján javaslatot teszünk a Tisztelt Közgyűlésnek az IFA mértékének 450 Ft-ra történő módosítására. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy azt több helyen is pontosítani szükséges az adóhatósági munka hatékonyságának növelése, valamint az adó beszedésére kötelezett nyilvántartási kötelezettségének egyértelművé tétele érdekében. Az önkormányzati rendeletet a megalkotást követően 8 alkalommal módosítottuk. A törvény szövegének szószerinti beemelését tartalmazó önkormányzati rendeleti szabályozás helyett célszerűnek és szükségesnek tartjuk a rendelet áttekinthetőségének biztosítását. Az önkormányzati rendeletet jogtechnikailag is felülvizsgáltuk, és szerkezetében átdolgoztuk a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. Fentiek alapján új rendelet megalkotására teszünk javaslatot, mely a Htv. felhatalmazása alapján tartalmazza az adókötelezettséget, az adó alapját és mértékét, az adóbejelentkezést, az adó bevallását, valamint a nyilvántartás vezetési kötelezettséget. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján az idegenforgalmi adó mértékének változásából várható következményekről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: 2

3 1. A rendelet megalkotásának 1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzat közigazgatási területén évben adóköteles vendégéjszaka került bevallásra az adó beszedésre jogosult szálláshelyek részéről. Ez évben E Ft idegenforgalmi adó bevételt jelentett a városnak. Az idegenforgalmi adóhoz igényelhető normatív állami támogatás összege minden beszedett adó forint után 1,50 Ft, mely összegszerűen E Ft plusz bevételt jelentett önkormányzatunk számára. Az adó mértékének emelését indokolja, hogy január 1. óta nem került sor változtatásra, és az elmúlt években az idegenforgalom növelése érdekében az önkormányzat részéről megvalósított fejlesztések rendkívüli pénzügyi ráfordítást igényeltek. Az önkormányzattal szemben megnövekedett igények és elvárások szükségessé teszik az adó mértékének emelését, hogy a már elért színvonalat a továbbiakban is biztosítani tudja. A javaslat szerint az adó mértéke 450 Ft/vendégéjszaka, ez összegszerűen évben várhatóan E Ft idegenforgalmi adóbevételt jelent, melyhez E Ft normatív állami támogatás igényelhető. Ezáltal E Ft bevételi többlet realizálható. A kulturált, igényes környezet a turizmus tekintetében emelkedést hozhat környezeti és egészségi következményei: Jelen rendelet megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka többletfeladatot nem jelent a Közgazdasági Osztály számára. 2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet hatálybalépésével képződő adóbevétel az Önkormányzat költségvetési bevételeinek növelését teremti meg, egyben a költségvetési egyensúly javítását is lehetővé teszi. 3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. 2. Magánszemélyek kommunális adójának bevezetése Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat kötelező feladata, hogy a közszolgáltatásokat igényes és finanszírozható módon tegye elérhetővé mindenki számára. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a folyamatos működést biztosítsuk a lakosság részére és a közszolgáltatás minél magasabb színvonalú legyen. A Htv. 1. (1) bekezdése felhatalmazása alapján és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be. Javasoljuk, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata január 1-jétől vezesse be a magánszemélyek kommunális adóját. 3

4 A magánszemélyek kommunális adója az építményadó, illetőleg a telekadó kötelezettséghez kapcsolódik. Az építmény, a telek tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja mellett adóalany az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik (pl.: a szolgálati lakás, a nem szociális alapú önkormányzati bérlakás is adóköteles). Az önkormányzat joga, s egyben felelőssége, hogy saját településének sajátosságaira, valamint az adóalanyok teherviselő képességére figyelemmel szabályozza az adó mértékét. A vállalkozások és a magánszemélyek egyenlő teherviselése érdekében szükséges a magánszemélyek kommunális adójának bevezetése. Az adó mértékének meghatározásánál fő szempontként vettük figyelembe az arányos és igazságos lakossági teherviselés elvét. A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi Adók Főosztálya által közölt, és a Htv. 6. c) pontja alapján alkalmazható adómaximum 2012-ben ,5 Ft/adótárgy. A magánszemélyek kommunális adójának bevezetésének várható következményeiről az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: 1. A rendelet megalkotásának 1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzat illetékességi területén a lakások száma db (2010. január 1-jei állapot szerinti KSH adat), adóhatóságunk nyilvántartása szerint az üdülők száma 429 db, valamint becslések szerint kb. 500 db telek van. A társadalmi igazságosság és a lakosság teherviselő képessége függvényében differenciált adómértékre teszünk javaslatot a rendelettervezetben a lakások és az üdülők nagysága alapján, a telek vonatkozásában pedig egy adómérték szerepel. Adómentesség és adókedvezmény nyújtására a rendelet-tervezetben foglaltak szerint teszünk javaslatot. Az adóhatóság, a Földhivatal, illetve a Polgármesteri Hivatal nem rendelkeznek olyan adatbázissal, mely alapján a 100 m 2 alatti lakások megoszlása pontosan megállapítható, így becsléssel, tapasztalati adatok alapján került meghatározásra. Az üdülők számát az adóhatóság nyilvántartása alapján vettük figyelembe. Javaslatunk alapján az adórendelet elfogadása következtében az önkormányzat bevétele megfelelő bevallási és fizetési morál esetén E Ft lehet. A magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével párhuzamosan a lakás, üdülő utáni építményadó fizetési kötelezettség megszűnik, a gazdasági épület után pedig az önkormányzat adómentességet biztosít, amely az építményadó vonatkozásában E Ft (ebből lakás után fizetett E Ft, gazdasági épület esetében E Ft) bevételcsökkenést eredményez környezeti és egészségi következményei: Jelen önkormányzati rendelet megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető. 4

5 1.3. az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka éves szinten jelentős többletfeladatot jelent a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Építmény- és gépjárműadó csoportja számára, amely azonban az osztályon belül megfelelő átcsoportosítással megoldható. 2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet hatálybalépésével képződő adóbevétel az Önkormányzat költségvetési bevételeinek növelését teremti meg, egyben a költségvetési hiány csökkentését is lehetővé teszi. 3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. 3. Építményadó rendelet módosítása Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 33/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójának bevezetése miatt felülvizsgálatra és módosításra szorul az alábbiak szerint. Tekintettel arra, hogy a Htv. 7. a) pontja alapján az önkormányzat az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó megfizetésére kötelezheti, ezért a kommunális adó bevezetése miatt az építményadó hatálya nem terjed ki a magánszemélyek tulajdonában álló lakásokra és üdülőkre. A magánszemélyek tulajdonában álló gazdasági épületek esetében az önkormányzat nem kívánja a családokat további adóteherrel sújtani, ezért ezen adótárgyak esetében mentességet biztosít. Az adóköteles építmények adóztatására amely elsősorban a vállalkozásokat érinti célszerűségi okokból egységes adómérték kerül bevezetésre, amely az átláthatóbb, egyszerűbb ügyintézést teszi lehetővé és megszűnik a különböző mértékekből adódó átsorolás lehetősége. A kereskedelmi egységekhez tartozó építmények esetében adóbevétel növekedéssel nem számolhatunk, kizárólag vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó nem lakás céljára szolgáló építmények esetében várható 10 %-os bevétel növekedés. A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi Adók Főosztálya által közölt, és a Htv. 6. c) pontja alapján alkalmazható adómaximum 2012-ben 1658,3 Ft/m2. Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosításának várható hatásairól az előzetes hatásvizsgálat tükrében az alábbi tájékoztatást adom: 1. A rendelet módosításának 1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével párhuzamosan megszűnik a magánszemélyek lakás, üdülő utáni építményadó fizetési kötelezettsége. A gazdasági épület után az önkormányzat adómentességet biztosít a magánszemélyek részére, amely az építményadó vonatkozásában E Ft bevételcsökkenést eredményez. A garázsok 5

6 és a gépjárműtárolók után a vállalkozások és magánszemélyek által fizetendő adó mértékének 100 Ft/m 2 /év összeggel történő csökkentése E/Ft bevételkiesést jelent. Javaslatunk alapján az adórendelet módosítása következtében, az egységes adómérték alkalmazásával - amely elsősorban a vállalkozásokat érinti - és a garázs, illetve a gépjárműtároló adómértékének csökkentéséből adódóan az önkormányzat építményadó bevétele megfelelő bevallási és fizetési morál esetén E Ft lehet környezeti és egészségi következményei: Jelen rendelet megalkotása következményeként környezeti és egészségi hatás nem mérhető az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka többletfeladatot nem jelent az adócsoport számára. 2. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet hatálybalépésével képződő adóbevétel az Önkormányzat költségvetési bevételeinek növelését teremti meg, egyben a költségvetési hiány csökkentését is lehetővé teszi. 3. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei biztosítottak. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiekben foglaltakra tekintettel a rendelet-tervezeteket az SZMSZ 53. (2) bekezdésének a) pontja alapján minősített többséggel támogatni és elfogadni szíveskedjen. Sopron, november 28. Dr. Fodor Tamás Dr. Simon István polgármester alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Melléklet: jogszabály magyarázat 6

7 Elemző rész melléklete jogszabály magyarázat A helyi adókról szóló évi C. törvény 11. (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lév ő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed. Külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül es ő földrészlete, ideértve a zártkertet is. Az épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környez ő küls ő tértő l szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illető leg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környez ő csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetés ű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjébő l nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely azzal felel meg lakásnak, üdülő nek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel. Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban: Lakástv.) 91/A. -a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősül ő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként (üdülő épület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró épület. Nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóházként (lakásként) nyilvántartott és a Lakástv. fentiekben hivatkozott rendelkezéseinek nem megfelel ő minden egyéb épület. A Htv. nem taxatíve sorolja fel a nem lakás céljára szolgáló épületeket, csak funkciócsoportokat, épületfajtákat tartalmaz a használat módja szerint: Kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, boltnak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdának, bisztrónak, borozónak, söröző nek, büfének, cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak, fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszónak, irodának, mű teremnek, szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, motelnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak, rendelő nek, kórháznak, szanatóriumnak, gyógyszertárnak minősül ő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, mű helynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősül ő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész. A lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű tároló: a lakóépületben lév ő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlannyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel. Az építményadó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illető leg hasznosításától függetlenül. 7

8 Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészít ő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek bels ő lépcső jének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt küls ő tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Kiegészít ő helyiség: a lakáshoz, üdülő höz tartozó csak tárolásra alkalmas padlás, pince (ide nem értve a gépjármű tárolót). Ha a padlástérben, vagy a pinceszinten olyan helyiség kerül kialakításra, amelyek kialakításuknál, jellegüknél fogva nem kizárólag tárolásra szolgálnak, akkor hasznos alapterületük után építményadó fizetési kötelezettség áll fenn. A lakáson belül kialakított tároló helyiségek, tárolásra szolgáló lakószobák azonban nem tekinthető k melléképület(rész)nek. Nem minősül kiegészít ő helyiségnek: a vállalkozás során használt szerszámok/munkagépek raktározását szolgáló, illetve vállalkozási célt szolgáló kondicionáló-, zeneteremként működ ő helyiség (helyiségcsoport). A szauna-, uszodahelyiség nem kiegészítő helyiség, hanem a lakás helyiségei általában. Melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdül ő elhelyezésére szolgáló telken lév ő és a lakás, üdül ő szokásos használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló, tüzel ő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépületben lév ő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5 m 2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzel ő tárolására szolgáló helyiség, feltéve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülönítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő közleked ő és tároló-helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen használja. Az épület utáni tárgyi adókötelezettség az ingatlan-nyilvántartási állapoton, míg az ingatlannyilvántartásban fel nem tüntetett épületrész (mint önálló adótárgy) esetén a használatba vételi (fennmaradási) engedély, építési engedély tartalmán, ez utóbbiak hiányában az épületrész (más helyiségcsoporttól eltér ő ) funkcióján alapul. Pl. a társasházban/családi házban lév ő fogorvosi rendel ő vagy könyvelő i iroda (mint épületrész) önálló építményadótárgy és a Htv. értelmében nem lakás célú épületrésznek minősülnek. 8

9 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2011. (XII ) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontja, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében, a 6. és a 43. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 2. (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450,- Ft. 3. (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adóköteles bevételszerző tevékenységének megkezdésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel végett köteles az önkormányzati adóhatósághoz az e célra rendszeresített nyomtatványon írásban bejelentkezni. (2) Az adóbeszedésre kötelezett az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyhónapot követő hó 15-ig az adómentes és az adóköteles vendégéjszakákról bevallást készít. 4. (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas nyilvántartást ideértve az elektronikus nyilvántartást is köteles vezetni. Az elektronikus nyilvántartást vezető adóbeszedésre kötelezett számára a Bejelentőlap használatára kötelező. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a sorszámot, a szálláshelyet igénybevevő személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, állampolgárságát, útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, diákigazolvány számát, megérkezésének és távozásának napját, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás jogcímét, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét, a vendég vagy képviselőjének aláírását. Amennyiben az adó beszedését az adó beszedésére kötelezett elmulasztja, vagy átvállalja, úgy ennek tényét is rögzíteni kell. 9

10 (3) Az adó beszedésére kötelezettnek a Htv ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást igazolnia kell az önkormányzati rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon. Az igazolás hiányában az adót be kell szedni, illetve meg kell fizetni. (4) A nyilvántartást az adóbeszedésre kötelezett köteles a szálláshelyen tartani, és azt az ellenőrzésre feljogosított személynek bemutatni. Amennyiben az adóbeszedésre kötelezett személy nem tartózkodik állandóan a szálláshelyen, köteles megbízottról gondoskodni, akinek a nevét az adóhatóságnál be kell jelentenie. (5) Az ellenőrzést végző személy közfeladatot ellátó személynek minősül és büntetőjogi védelem illeti meg, akit az önkormányzat az ellenőrzésre feljogosító igazolvánnyal lát el. Az igazolványt felmutató személyt a szállásadó köteles az ellenőrzésre megállapított időszakban óráig a szálláshelyre beengedni, és az ellenőrzési tevékenységet elősegíteni. 5. (1) A szálláshely üzemeltetési engedély kiadását, megszűnését, módosítását a szakhatóság a negyedévet követő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság részére átadja. Egyben az adóév első napja alapján fennálló állapotról tételes adatszolgáltatást is teljesít. (2) A szálláshelyek hatósági nyilvántartását vezető szakhatóság az adóévet követő február 20-ig az önkormányzati adóhatóság részére adatot szolgáltat a szálláshelyek által a jegyző felé jelentett fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számáról magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező bontásban. 6. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete, b) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 42/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete, c) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 56/2002.(XII.23.) önkormányzati rendelete, d) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 51/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelete, e) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 45/2004.(XII.23.) önkormányzati rendelete, 10

11 f) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 57/2005.(XII.21.) önkormányzati rendelete, g) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 18/2006.(VI.1.) önkormányzati rendelete, h) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 5/2007.(II.1.) önkormányzati rendelete, és i) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 45/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 55/2007.(XII.22.) Ör. rendelete. Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József polgármester jegyző 11

12 1. melléklet Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adókedvezményről, adómentességről Vendég neve: Születési hely, idő: Állandó lakóhely címe: Érkezés napja: Távozás napja: Adómentesség jogcíme: 18. év alatti életkor miatt Egészségügyi, szociális intézményben történő ellátás miatt Közép és felsőfokú oktatási intézményben történő ellátás miatt (diákigazolvány száma): Szakképzés miatt Szolgálati kötelezettség teljesítése miatt Hatósági, bírósági intézkedés folytán Sopronban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozás, vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: Sopronban ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt Vállalkozás neve: Székhelyének címe: Adószáma: Üdülő tulajdonosa, bérlője, továbbá használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója: Kérem, hogy a megfelelő jogcímnél x-szel szíveskedjék jelölni. Kijelentem, hogy az idegenforgalmi adómentesség a fenti jogcímen fennáll. Sopron, 20 hó nap. Vendég aláírása 12

13 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2011. (XII ) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés d) pontjában, valamint a helyi adókról szóló módosított évi C. törvény 1. (1) bekezdésében és a 6. - ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lakás, üdülő, telek tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. (1) Az adó évi mértéke lakásonként 2. a) 36 m 2 ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében Ft b) 37 m 2-60 m 2 ig terjedő hasznos alapterület lakások esetében Ft c) 61 m m 2 -ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében Ft d) 101 m m 2 ig terjedő hasznos alapterületű lakások esetében Ft e) 150 m 2 feletti hasznos alapterületű lakások esetében Ft (2) Az adó évi mértéke üdülőnként a) 45 m 2 ig terjedő hasznos alapterületű üdülő esetén Ft b) 45 m 2 feletti hasznos alapterületű üdülő esetén Ft (3) A adó évi mértéke a szabályozási tervnek megfelelő belterületi építési telkenként Ft. (1) Mentes az adó megfizetése alól az, aki az év első napján jogerős határozat alapján: a) időskorúak járadékában, b) rendszeres szociális segélyben vagy c) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 3. (2) Mentes a 2. (1) bekezdés a) pontja szerinti adó megfizetése alól a nyugdíjas. 13

14 (3) Mentes az adó megfizetése alól: a) az önkormányzati szociális bérlakás bérlője, b) az a tulajdonos, aki lakását vállalkozási tevékenység céljára hasznosítja és azután építményadót fizet, c) a külterületi telek, valamint a belterületi telek a 2. (3) bekezdésben foglalt kivétellel. (4) A 2. -ban megállapított adóból 50 % adókedvezmény illeti meg a komfort nélküli lakás után annak tulajdonosát, bérlőjét. (5) Az adómentesség és az adókedvezmény több lakástulajdon, vagy bérlemény esetében egyetlen lakás után sem vehető igénybe. (6) A mentességre és kedvezményre való jogosultságot az önkormányzati adóhatóság az ügyfél kérelme alapján, a jogosultság igazolását követően állapítja meg. A kérelmet az adóév január 31-ig kell benyújtani. A megállapított mentesség és kedvezmény csak az adott évre vonatkozik. A megadott határidőn túl benyújtott kérelem alapján a mentesség és kedvezmény a következő hónap 1. napjától időarányosan állapítható meg. (7) Nyugdíjas a saját jogú öregségi nyugdíjban, a rokkantsági nyugdíjban, az özvegyi nyugdíjban, valamint a rendszeres szociális, átmeneti és egészségkárosodási járadékban részesülő személy, amennyiben más rendszeres keresőfoglalkozásból származó jövedelemmel nem rendelkezik. 4. Az adóalany az adókötelezettség keletkezését vagy változását követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallás benyújtásával köteles azt bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak. 5. Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba. Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József polgármester jegyző 14

15 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének./2011.(X..) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 33/2010.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az építményadóról szóló 33/2010. (XII.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 1. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény). (2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá azon lakás, üdülő, melynek tulajdonosa, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlője az ingatlan után magánszemélyek kommunális adóját köteles fizetni. (1) Az önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az adó évi mértéke a (3) bekezdésben foglalt kivétellel 900 Ft/m 2 2. (2) Az önkormányzati rendelet 2. az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az adó évi mértéke garázs, gépjárműtároló esetében 400 Ft/m 2 3. Az önkormányzati rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló és a Htv. 13. h) pont hatálya alá nem tartozó gazdasági épület. (2) A súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt garázs, gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő a Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozójának, élettársának vagy szerződés alapján tartásra kötelezett személynek, mint adóalanynak a tulajdonában áll. (3) Súlyos mozgáskorlátozott személy: aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja. 15

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 6. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 13680/2010. CÍM: Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

A bevallás VII./1.7+1.8 pontjában feltüntetett m2 nagyságot kell feltüntetni.

A bevallás VII./1.7+1.8 pontjában feltüntetett m2 nagyságot kell feltüntetni. 1 K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Telekadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető! I. ponthoz: Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1..

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések 1.. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2011. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.123123. BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról

Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.123123. BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.123123. BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról Telefon: 87/435-055 (Benyújtandó a Kapolcs önkormányzat adóhatóságához, helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó a Nyékládháza Város Önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2003. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról A Közgyűlés a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás ÉPÍTMÉMNYADÓ bevallási nyomtatványa FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról

BEVALLÁS az építményadóról 1 Lövői Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 9461. Lövő, Fő u. 181. Tel.: 99/533-557 E-mail: ado@lovo.hu BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP I. A bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2.

Építményadó. Adókötelezettség 1. Az adó alanya 2. Diósd Város Önkormányzata 19/2015. (X. 28) önkormányzati rendelete az építményadóról és a telekadóról (Egységes szerkezetben a 7 /2016. (II.25.) önkormányzati rendelettel) Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 Fertőd Város Önkormányzatának Adóhatósága 9431 Fertőd, Madách sétány 1. Telefon: 99/537013 E-mail: adougy@fertod.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani)

B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani) 1 B E V A L L Á S az építményadóról (főlap) (helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga

BEVALLÁS. db Résztulajdonos. Vagyoni értékű jog jogosítottja: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga BEVALLÁS Jászberény Város önkormányzat illetékességi területén az építményadóról a lakás, és nem lakás céljára szolgáló építményekről hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. Tel./fax: 99/360-012 E-mail: ado@nagycenk.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap... aláírás

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP 31B-12-01 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása I. Bevallás

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani.

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani. BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó SZERENCS város önkormányzat adóhatóságához. (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

HELYRAJZI SZÁMONKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN KELL BEVALLÁST BENYÚJTANI. Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése BEVALLÁS hasznos alapterület szerinti építményadóról 2011-RE ÉS KORÁBBI ÉVEKRE Benyújtandó Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Adóhatóságához 1139 Budapest, Béke tér 1., 1555 Budapest, Pf. 10.

Részletesebben

31B-13-01. Űrlapkód: 2013.05.02.

31B-13-01. Űrlapkód: 2013.05.02. BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. 31B-13-01 v3 Az adóhatóság tölti

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról,

Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, Kunhegyes Város Önkormányzatának bevallási nyomtatványa az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP 1 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Főlap

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL. Főlap Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2510, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Főlap Benyújtandó Város illetékességi területén lévő építményekről Helyrajzi számonként külön-külön kell

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP Űrlapkód: 31B-14-01 2014.01.08. Makói Polgármesteri Hivatal Adócsoport Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43.

Dorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. 2510 Dorog, Bécsi út 71. PF.: 43. Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2510, Bécsi út 71. PF.: 43. BEVALLÁS AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL hasznos alapterület szerinti adózás esetén Főlap Benyújtandó Város illetékességi területén lévő építményekről

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelete. a helyi építményadóról

Göd Város Önkormányzat 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelete. a helyi építményadóról Göd Város Önkormányzat 37/2006. (XII. 14.) sz. Ök. rendelete a helyi építményadóról Módosította: a 4/2007 (II. 1.) Ök. sz. rendelet a 27/2007 (IV. 26.) Ök. sz. rendelet a 58/2007. (XII. 14.) Ök. sz. rendelet

Részletesebben

ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP. Változás bejelentése Változás jellege:

ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP. Változás bejelentése Változás jellege: BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu ÉPÍTMÉ YADÓ BEVALLÁS FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban

Részletesebben

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Építményadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető!

K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Építményadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető! 1 K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó (Építményadó) A bevallás a www.balatonbereny.hu weboldalról letölthető és elektronikusan kitölthető! Főlap I. ponthoz: Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap

BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap BEVALL ÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap Az adóhatóság tölti ki! (Benyújtandó Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi

Részletesebben

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség

I. FEJEZET Vagyoni típusú adók. 1. Építményadó. Az adókötelezettség Abaliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006. (XII.15.) rendelete a helyi adók megállapításáról a 8/2007.(III.08.), a 16/2008.(XI.20.), 11/2009.(XI.17.), és a 13/2010.(XI.23.) rendelettel

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2013 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE ÉS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére

Részletesebben

É P Í T M É N Y A D Ó B E V A L L Á S hasznos alapterület szerinti adózás esetében

É P Í T M É N Y A D Ó B E V A L L Á S hasznos alapterület szerinti adózás esetében TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4. Tel/fax: 06-26-387-123, 06-26-387-198, 06-26-386-448, 06-26-585-112 Email: tahitotfalu@tahitotfalu.hu Honlap: www.tahitotfalu.hu

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/1991.(XI.22.) rendelete az idegenforgalmi adóról a 10/1992.(XII.22.), 17/1993.(XII.10.), 35/1995.(XII.15.), 18/2002.(XII.18.), 25/2007.(XII.17.) és

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb:

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás. adóalap-megállapítás változása egyéb: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

Változás bejelentése Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás. Egyéb:

Változás bejelentése Változás jellege: Adóalap-megállapítás változás. Egyéb: Bevallás az építményadóról - nem lakáscélú épületek FŐLAP Benyújtandó Fegyvernek Város Önkormányzat Adóhatóságához. Helyrajziszámonként külön-külön kell bevallást benyújtani. I. Bevallás fajtája: Megállapodás

Részletesebben

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör Szabadság út 5.

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör Szabadság út 5. BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hó nap az átvevő aláírása db 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján BEVALLÁS az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön bevallást kell benyújtani.) Az adóhatóság

Részletesebben

FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, FŐLAP

FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, FŐLAP FEHÉRVÁRCSURGÓ Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Bevallás az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani)

Bevallás az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani) Bevallás az építményadóról korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi számonként külön külön kell bevallást benyújtani) 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján Az adóhatóság tölti

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2008-2011 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott bevallás b) Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás Tárgy: Építményadó bevallás Községi Önkormányzat Jegyzőjétől 3720 Sajókaza, Petőfi u. 2. 48 / 355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.jegyzo@parisat.hu I. Bevallás fajtája: a) Megállapodás alapján benyújtott

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2013.(lV.26.} önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 15/2003. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az építményadóról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 2/2014. (II.19.), a 17/2014. (VI.17.), a 23/2015. (IX.11.)

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT

SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 SALFÖLD ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás

Részletesebben

B E V A L L Á S az építményadóról

B E V A L L Á S az építményadóról Pátyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Iroda 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. : 06-23/555-535 Fax: 06-23/344-540 E-mail: ado@paty.hu web: http://www.paty.hu B E V A L L Á S az építményadóról Főlap (Benyújtandó

Részletesebben

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT

BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 8254 Kővágóörs, Petőfi utca 2. Telefon: 87/563-002 BALATONHENYE ÖNKORMÁNYZAT Azonosító : (Adóhatóság tölti ki!) BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X. 28.) és 15/2015. (XI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege:

1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP

az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP 31B-14-01 Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja: év hónap nap Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP

BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP Beérkezés dátuma: GÖNYŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL 9071 GÖNYŰ, KOSSUTH L. U. 67. BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltetni! Ingatlan megszűnése Ingatlan szerzése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E. Az építmény- és telekadóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV.1.) számú R E N D EL E T E Az építmény- és telekadóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Az 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község

közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Levelezési címe: város/község 6/1 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) Ahol

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.), a 18/2015.(IX. 30.) 34/2016. (XI. 28.) önkormányzati

Részletesebben

ingatlan megszűnése ingatlan szerzése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése

ingatlan megszűnése ingatlan szerzése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. B E V A L L Á S az építményadó megállapításához a helyi adóról szóló többszörösen módosított 1990.évi C. törvény alapján,

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított. 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010.(XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben 2 Eplény Községi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL

BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 49/2008. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 EGYES HELYI ADÓKRÓL A 47/2010. (IX. 8.) 2, AZ 50/2010. (XI. 2.) 3, AZ 57/2010.

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete /2011. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról és telekadóról Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az építmény hasznos alapterülete) Benyújtandó: Szalkszentmárton Község Polgármesteri Hivatala 6086 Szalkszentmárton Jókai u. 2. ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó megállapításához ( az adó alapja az

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Tiszasüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5061 Tiszasüly, Kiséri út 21. Tel.: 56/497-000, fax: 56/497-019 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Helyrajzi

Részletesebben

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 21/2011. (XII. 22.) és a 25/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról egységes

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÉPÍTMÉNYADÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Salgótarjánban az üzleti célú építmények utáni adókötelezettség mellett 2017. január 01-jétől bevezetésre került a lakások- és a lakhatást szolgáló üdülők utáni építményadó,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 26/2011. (XII. 16.) rendelettel módosított 19/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az építményadóról Az Alkotmány 44/A. (1) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) Fax: (54)

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) Fax: (54) DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő J E 4130 Derecske, Köztársaság út 87. Tel.: (54) 410-078 Fax: (54) 548-089 E-mail: titkarsag@derecske.hu B E V A L L Á S az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben