TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 30. Tel: Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt Budapest, Szabadság tér 5-6. Forgalmazó: QUAESTOR Értékpapír Nyrt Budapest, Váci út 30. Az Alap befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) szerint elkészített Kezelési Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-106/2013. számú, március 22. napján kelt határozatával engedélyezte. Jelen módosítás a Batv. 52. (4) bek. h) pontja szerint olyan engedélyhez kötött változásokhoz kapcsolódik, amelyhez a Felügyelet az engedélyt korábban megadta, erre figyelemmel a Kezelési Szabályzat jelen módosításához a Felügyelet engedélye nem szükséges. Jelen Kezelési Szabályzat hatályos: március 13. napjától 1

2 TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a magyar jog és különösen a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló CXCIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) és a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján nyújt információt a QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapról (továbbiakban: Alap) a Befektetőknek. Jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzat a Batv. rendelkezéseivel összhangban tartalmaz minden olyan információt, amely lehetővé teszi az Alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. Az Alapkezelő, az Alap, mint kibocsátó nevében eljárva a jelen Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglaltakért felelősséget vállal, amelyet a Tájékoztató végén aláírásával erősít meg. Feltétlenül fontos, hogy a leendő Befektetők alaposan megismerjék a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban foglaltakat, különös tekintettel a Kockázati tényezők című fejezetben foglaltakra. Befektetési döntésük meghozatala során a Befektetőknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetőségeket. A leendő Befektetők a jelen Tájékozató és Kezelési Szabályzat tartalmát nem értelmezhetik jogi, adózási vagy számviteli tanácsként, ellenben javasoljuk, hogy a befektetési jegyekbe történő befektetésről kérjék ki jogi, pénzügyi és üzleti tanácsadóik véleményét. 2

3 FOGALMAK Alap: QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alap saját tőkéje: Az Alap saját tőkéje induláskor a Befektetési Jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke az Alap összesített nettó eszközértékével azonos. ÁÉKBV: a) olyan nyilvános nyílt végű befektetési alap, amely megfelel a Batv. felhatalmazása alapján kiadott, a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet ÁÉKBVkre vonatkozó előírásainak, vagy b) olyan nyilvános nyílt végű kollektív befektetési forma, amely az ÁÉKBV-irányelv szabályainak más EGT-állam jogrendszerébe történő átvétele alapján jött létre. ÁÉKBV-alapkezelő: ÁÉKBV kezelésére engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő. ÁÉKBV-irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács július 13-i 2009/65/EK irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról. Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Banki munkanap: Minden nap, amelyen a Letétkezelő üzleti tevékenység végzésére nyitva tart (ide nem értve a Felügyelet által engedélyezett zárvatartás időtartamát). Batv.: A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló évi CXCIII. törvény. Befektetési alap: a Batv.-ben meghatározott feltételek szerint befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a Befektetők érdekében kezel. Befektetési alapkezelő: Befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalkozás. Befektetési Jegy: A Batv.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel a befektetési alap, mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. Bszt.: A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény. Befektető: A Befektetési jegy vagy az egyéb kollektív befektetési értékpapír tulajdonosa. 3

4 Dematerializált értékpapír: a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség. Devizabelföldi: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül. Devizakülföldi: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Tpt. szerint annak minősül. EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. Értékpapírszámla: A dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír tulajdonos javára vezetett nyilvántartás. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, illetve jogelődei. Folyamatos forgalmazás: A nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjainak folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt. Forgalmazás-elszámolási nap: Az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások elszámolásra kerülnek, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket. Forgalmazás-teljesítési nap: Az a nap, amelyben az elszámolt befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízások ellenértéke a befektetők felé teljesítésre illetve jóváírásra kerül. Forgalmazó: A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Erste Bank Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Forgalomba hozatal: A kollektív befektetési értékpapír keletkeztetése és az első tulajdonosnak történő átadása. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. KELER Zrt.: Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. Kezelési Szabályzat: Az Alap kezelése során alkalmazandó különös szabályokat magában foglaló Batv.-ben meghatározott dokumentum. Kibocsátó: Az Alap 4

5 Közzétételi hely: Letétkezelő: a Batv. 43. (1) bekezdése alapján a befektetési alapkezelő által az általa kezelt befektetési alap letétkezelésével a Batv pont a)alpontja szerinti letétkezelőt köteles megbízni. Az Alap letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Likvid eszköz: a pénz, a hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező állampapír, a felmondhatóságában nem korlátozott betét, továbbá az átruházhatóságában nem korlátozott, nyilvános árjegyzéssel rendelkező, legfeljebb egyéves hátralévő futamidejű, nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Nettó eszközérték: a befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke - ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is - csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely megfelel a következő feltételeknek a Tpt.-ben meghatározott feltételeknek. Származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi. Tpt.: A tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 344/2011. (XII.29.) Korm. rendelet: A befektetési alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményeiről szóló kormányrendelet. 345/2011. (XII.29.) Korm. rendelet: A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendelet. 5

6 I. A befektetési alapra vonatkozó információk 1. A befektetési alap alapadatai 1.1. A befektetési alap neve QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap 1.2. A befektetési alap rövid neve QUAESTOR Első Hazai Lakásalap 1.3. A befektetési alap székhelye 1132 Budapest, Váci út A befektetési alapkezelő neve QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt A letétkezelő neve UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.6. A forgalmazó neve QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) A befektetési alap nyilvános A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű) A befektetési alap nyíltvégű A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése A befektetési alap futamideje a Felügyelet által történő nyilvántartásba vételétől határozatlan ideig tart Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap. A befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap. 6

7 1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól Az Alap egy sorozattal rendelkezik A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa: ingatlanalap Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése Az Alap tekintetében az Alapkezelő tőke- és/vagy hozamígéretet, és garanciát nem vállal Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok 2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) A Batv. alapján elkészített Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló alapkezelői határozat száma, ideje: 1/2012. (X.3.) igazgatósági határozat, ideje: október A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) A Batv. alapján elkészített Kezelési Szabályzat jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozat száma, ideje: H-KE-III-106/ március A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte Az Első Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alap Kibocsátási Tájékoztatóját az ÁÉTF a /95 számú, november 13-án kelt határozattal hagyta jóvá. Az Első Hazai Lakásalap Ingatlan Befektetési Alapot az ÁÉTF /96. számú határozatával február 2-án vette nyilvántartásba Ft saját tőkével, mint még zártvégű ingatlan alapot. 7

8 2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban Lajstromszám: A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte 1/2013. (XII.30.) igazgatósági határozat, ideje: december 30. 1/2014. (III.12.) igazgatósági határozat, ideje: március A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte Az Alap Batv. szerint elkészített Kezelési Szabályzatát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a H-KE-III-106/2013. számú, március 22. napján kelt határozatával engedélyezte. A december 30. napjától hatályos Kezelési Szabályzat a Batv. 52. (4) bek. a) pontja szerint a befektetőket terhelő költségek szerkezetének változtatását eredményezte, oly módon, hogy azok összesített mértéke változatlan maradt, valamint a Batv. 52. (4) bek. c) pontja szerint jogszabály-módosítás átvezetését jelentette, így a Kezelési Szabályzat módosításához a Felügyelet engedélye nem szükséges. Jelen módosítás az ingatlanértékelő személyében történő változás átvezetését jelenti. Az ingatlanértékelővel kötött megbízási szerződés létrejöttéhez a Felügyelet március 10. napján kelt H-KE-III-241/2014. számú határozatával a jóváhagyást megadta. Erre figyelemmel jelen módosítás a Batv. 52. (4) bek. h) pontja szerint olyan engedélyhez kötött változásokhoz kapcsolódik, amelyhez a Felügyelet az engedélyt korábban megadta, így a Kezelési Szabályzat jelen módosításához a Felügyelet engedélye nem szükséges Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ 3. A befektetési alap kockázati profilja 3.1. A befektetési alap célja Az Alap tőkéjét (az egy jegyre jutó nettó eszközérték és a forgalomban lévő befektetési jegyek darabszámának szorzata) telkek vásárlására, kész vagy építés alatt álló ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja. A megvásárolt telkek egy részén saját beruházást valósíthat meg, vagy megbízhat harmadik felet kivitelezés végzésével. Az ingatlanokat értékesíti, lízingbe adja, bérbe adja, vagy azok hasznosítására harmadik felet bízhat meg. Az Alap kizárólag Magyarország területén fekvő ingatlanokba fektet be. 8

9 Az Alap befektetési politikájának fő alapelve, hogy a Befektetési jegy tulajdonosok alapvetően hosszú, éven túli futamidőre rendelkezésre álló megtakarításainak ingatlanokba történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása mellett, hosszú távon az adott kockázati szinten elérhető legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő az egyes befektetésekben rejlő egyedi kockázatok kiszűrése érdekében diverzifikációt hajt végre: a) Az Alap befektetési politikájának alapvető célja az Alap nettó eszközértékének folyamatos és biztonságos növelése értékmegőrző ingatlanvagyon kialakításával (adásvétel, csere), egyes ingatlanokon végzett értéknövelő beruházásokkal, illetve az ingatlanok hasznosításával (bérbeadás, lízingfajták) és ingatlanok építésével, vagy újépítésű ingatlanok továbbértékesítése során realizált hozambiztosításával. b) Az Alap a saját tőkéjét telkekbe, építés alatt álló ingatlanokba és kész ingatlanokba fekteti be. c) Az ingatlanok kezelésével és üzemeltetésével, hasznosításával és értékesítésével az Alapkezelő harmadik személyeket és szervezeteket bízhat meg. d) Az Alap az ingatlanra vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerinti ügyleteket köt. Az Alapkezelő az ingatlanbefektetési alap nettó eszközértékének számításakor figyelembe vehető ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének 50%-áig ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel az Alap nevében, ha ez a Kezelési Szabályzatban foglalt általános feltételeknek megfelel. Az ilyen kölcsön fedezeteként az alap a) a megterhelt ingatlanra kötött vagyonbiztosításon, b) az adott ingatlanból befolyó bevételek hitelező bank számára történő engedményezésén, c) óvadékon, vagy d) jelzálogjogon túlmenően egyéb biztosítékot nem nyújthat. Az Alap Letétkezelője jelzáloggal fedezett kölcsön esetén hitelezőként nem szerepelhet Az Alap portfoliójának lehetséges elemeivel együtt értendően az Alapkezelő a befektetési politika kialakítása során a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet aiban megfelelően jár el Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják Az alap célja, hogy az adott kockázati szinten, hosszú távon a legmagasabb tőkenövekményt próbálja elérni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Ezért az Alap jellemző befektetői célcsoportja az átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkező hosszú távú (befektetési időhorizont: legalább 5 év) megtakarítók köre Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása A nyilvános nyílt végű ingatlanalap portfóliójában megszerzéskor egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg az ingatlanalap eszközeinek 20 %-át. Az építés alatt álló ingatlanok összértéke nem haladhatja meg az alap eszközeinek 75 %-át. 9

10 Az alapban az egy ingatlan illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értéke az összes eszközhöz viszonyítottan a megszerzést követően sem haladja meg a 30%-ot, összegszerűen pedig a 600 millió forintot. A nyilvános ingatlanalap nem fektethet ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokba, kivéve azon vagyoni értékű jogokat, amelyek az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok rendeltetésszerű használatához, hasznosításához szükségesek. Az ingatlanalap jogosult arra, hogy eszközeinek 20 %-a erejéig olyan kollektív befektetési formába fektessen, amely a) befektetési politikáját tekintve közvetlen vagy közvetett módon valósít meg ingatlanpiaci befektetéseket, vagy b) befektetési politikájuk szerint kizárólag likvid eszközökbe fektet. A nyilvános ingatlanalap a Korm. rend. 345/2011. (XII. 29.) 37. d) és e) pontjában hivatkozott eszközök tekintetében köteles betartani a nyilvános értékpapír alapokra vonatkozó befektetési előírásokat és korlátokat, és a 37. d) és e) pontjában hivatkozott eszközökön belül csak likvid eszközökbe fektethet, amellett, hogy az ingatlanalap jogosult arra, hogy eszközeinek 20 %-a erejéig olyan kollektív befektetési formába fektessen, amely befektetési politikáját tekintve közvetlen vagy közvetett módon valósít meg ingatlanpiaci befektetéseket. A nyilvános nyílt végű ingatlanalap eszközeinek legalább 15 %-át köteles likvid eszközökben tartani. Likvid eszközök közé számítandó a feltétel nélkül és azonnal lehívható, legalább 30 napos pénzkölcsön (likviditási kölcsön), továbbá az azonnal visszaváltható, kizárólag likvid eszközökbe fektető kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapír is. Nyilvános ingatlanalap származtatott ügyletet kizárólag fedezeti (kockázatcsökkentési) célból köthet Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza, Az Alap kockázati tényezőinek bemutatását a Kezelési Szabályzat 26. pontja tartalmazza A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására Nyilvános ingatlanalap származtatott ügyletet kizárólag fedezeti (kockázatcsökkentési) célból köthet Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra 10

11 3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa alapján: ingatlanalap Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfolió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, 3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Az Alap estében jelen pont nem alkalmazandó. 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége 4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk hozzáférhetőek Az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, a Kiemelt Befektetetői Információt, valamint rendszeres és rendkívüli tájékoztatásait és a honlapon teszi közzé, és ezek nyomtatott példányát kérésre díjmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátja az Alapkezelő székhelyén és a befektetési jegyek forgalmazási helyein. Az Alapkezelő a befektetők tájékoztatásával egyidejűleg a tájékoztatást a Felügyelet részére is megküldi Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ Az Alap estében jelen pont nem alkalmazandó. 11

12 5. Adózási információk 5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása Az Alap eredménye tekintetében nem esik adófizetési kötelezettség alá, ide nem értve a helyi adókról szóló évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseit. Devizabelföldi természetes személyek adózása Azon természetes személyek, akik Magyarországon a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. (SZJA) törvény alanyai, a nyilvános forgalomba hozott és forgalmazott, Batv-ban ilyenként meghatározott befektetési jegy esetében a magánszemély tulajdonosnak: - kamat és/vagy hozam címén fizetett bevétel; - továbbá a beváltáskor, a visszaváltáskor, az átruházáskor elért bevételből az árfolyamnyereségből származó jövedelemre irányadó rendelkezések szerint megállapított része után kamatjövedelem adót és egészségügyi hozzájárulást (Eho) kötelesek fizetni, melyek mértéke a Kezelési Szabályzat utolsó módosítása idején: 16%, illetve 6%. Az ebből származó jövedelem nem összevonandó, azaz külön adózó jövedelem. A nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, a Batv. törvényben ilyenként meghatározott kollektív befektetési értékpapír (befektetési jegy) beváltáskor, a visszaváltáskor, az átruházáskor elért jövedelemre vonatkozóan a magánszemély választhatja, hogy az adóbevallásában az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerint vallja be az ügyleti nyereséget/veszteséget. Ez lehetőséget ad más nyilvánosan forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokon (kötvényeken), továbbá a hazai és külföldi tőzsdéken elért árfolyam nyereségekkel/veszteségekkel történő összevonásra is. A magánszemély az adóév utolsó napjáig - adóazonosító jelének megadásával együtt - nyilatkozatot kell tegyen ezen választásáról. Továbbá az adóbevallásában a befektetési szolgáltató által a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezések szerint levont adót adóelőlegként veszi figyelembe. A befektetési szolgáltató a nyilatkozat alapján ezen ügylet(ek)ről a magánszemélynek igazolást ad, valamint az ellenőrzött tőkepiaci ügyletre vonatkozó rendelkezések szerinti adatszolgáltatást teljesít az állami adóhatósághoz. Tartós Befektetési Szerződés (TBSZ) Lehetőség van az adófizetési kötelezettségek alól az SZJA törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén mentesülni. A befektetők befektetési szolgáltatóval tartós befektetési szerződést köthetnek, melyek lényege, hogy az a természetes személy, aki ilyen számlán helyezi el magtakarításait, részben vagy egészben mentesül a kamat- és árfolyamnyereség-adó alól. 12

13 Amennyiben a befektető befektetési jegyeit Tartós Befektetési Számlán helyezi el és ezen befektetéseit részben vagy egészben a kedvezményes megtakarítási periódusok előtt megszünteti nem tartozik ide a befektetési jegyek ellenértékének újrabefektetése az alábbiakban megfogalmazott szabályok érvényesülnek: Amennyiben a fentiekben meghatározott feltörés a TBSZ létrehozatalának évében vagy azt követő 3 éven belül történik, akkor ez a TBSZ számla megszűnésével jár, illetve az elért hozamok után a 16%-os mértékű adót kell megfizetni. Amennyiben a befizetés évét követő 3. év eltelte után, de a befizetés 5. évét megelőzően történik a TBSZ számla feltörése, akkor az elért hozamok után fizetendő adó mértéke 10% lesz. A 3. év utáni részösszeg kivétele esetén, a kivett összegre a 10%-os kedvezményes adófizetés vonatkozik és a bent maradó összeg pedig az 5. év végéig továbbvihető a teljes adómentesség kihasználása érdekében. Devizabelföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok A devizabelföldi befektetési jegy tulajdonos intézmények a befektetési jegyek értékesítéséből származó árfolyamnyereséget pénzügyi műveletek bevételeként kell, hogy kezeljék, és ennek megfelelően társasági adót fizetnek utána, melynek mértéke a társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény 19. alapján a pozitív adóalap 19%-a, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig annak 10 %-a A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ A kamatadó a Forgalmazó által a forrásnál levonásra kerül a befektetési jegyek visszaváltása esetén. II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala 6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei 6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke 13

14 6.3. Az allokáció feltételei A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja Az allokációról való értesítés módja 6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára A fenti ár közzétételének módja A fenti ár közzétételének helye 6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk 7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7.2. A befektetési alapkezelő székhelye 1132 Budapest, Váci út A befektetési alapkezelő cégjegyzékszáma Cg

15 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése A jogelőd QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság február 4-én alakult A Társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyezte be április 5-én a cégjegyzékszámon. Az Alapító ai fordulónappal kezdeményezte a QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság részvénytársasággá történő alakítását, amelyet a Fővárosi Cégbíróság október 27-én a Cg cégjegyzékszámon jegyzett be Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága Az Alapkezelő által kezelt egyéb vagyon nagysága én: 380 M Ft A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak Ügyvezetők: Palumby László Kárpáti Péter Igazgatósági tagok: Kárpáti Péter Igazgatóság Elnöke Palumby László Kéri Attila A Felügyelő Bizottság tagjai: Farner S. Balázs Felügyelő Bizottság Elnöke Bukuli Mihály Páll Tamás 7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt Jegyzett tőke összege: ,- Ft azaz háromszázmillió forint. Befizetett tőke összege: Ft, azaz háromszázmillió forint. 15

16 7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege Saját tőke összege: Ft, azaz háromszázhetvenkettőmilliónégyszázkilencvenkilencezer forint A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma Alkalmazottak száma: 9 fő Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe Informatikai tevékenység Reklám és hirdetési tevékenység Bérszámfejtési feladatok ellátása A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése 8. A letétkezelőre vonatkozó információk 8.1. A letétkezelő neve, cégformája UniCredit Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8.2. A letétkezelő székhelye 1054 Budapest, Szabadság tér A letétkezelő cégjegyzékszáma Cg A letétkezelő fő tevékenysége TEÁOR Egyéb monetáris közvetítés 8.5. A letétkezelő tevékenységi köre TEÁOR Egyéb hitelnyújtás TEÁOR Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés TEÁOR Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység TEÁOR Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység TEÁOR Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 16

17 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja Alapítás időpontja: január A letétkezelő jegyzett tőkéje Jegyzett tőke összege: 24,118 Mrd Ft 8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje Saját tőke összege: 207,084 Mrd Ft A letétkezelő alkalmazottainak száma Alkalmazottak száma: 1878 fő 9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk 9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája PÉNZMENTŐ Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság 9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye 1037 Budapest, Farkastorki 2/a A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma MKVK Természetes személy könyvvizsgáló neve Popovicsné Palócz Mária 9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe 6791 Szeged, Fölszél u Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni 17

18 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik A tanácsadó neve, cégformája A tanácsadó székhelye A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) A forgalmazó neve, cégformája QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A forgalmazó székhelye 1132 Budapest, Váci út A forgalmazó cégjegyzékszáma Cg A forgalmazó tevékenységi köre TEÁOR 6499 '08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (Főtevékenység) TEÁOR Egyéb hitelnyújtás TEÁOR Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység TEÁOR Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység A forgalmazó alapításának időpontja Alapítás időpontja:

19 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje Jegyzett tőke összege: Ft A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje Saját tőke összege: Ft A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége 12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk Az ingatlanértékelő neve COLOSSEUM 97 Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Az ingatlanértékelő székhelye 1196 Budapest, Árpád u. 133/B Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma Cg Az ingatlanértékelő tevékenységi köre TEÁOR Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (Főtevékenység) TEÁOR Épületépítési projekt szervezése TEÁOR Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme TEÁOR Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme TEÁOR Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem TEÁOR Számítógép-üzemeltetés TEÁOR Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás TEÁOR Világháló-portál szolgáltatás TEÁOR M.n.s. egyéb információs szolgáltatás TEÁOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR Ingatlanügynöki tevékenység TEÁOR Ingatlankezelés TEÁOR PR, kommunikáció TEÁOR Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás TEÁOR Reklámügynöki tevékenység 19

20 TEÁOR Médiareklám TEÁOR Piac-, közvélemény-kutatás TEÁOR Összetett adminisztratív szolgáltatás TEÁOR M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás TEÁOR Oktatást kiegészítő tevékenység TEÁOR Információ-technológiai szaktanácsadás Az ingatlanértékelő alapításának időpontja Alapítás időpontja: március Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje Jegyzett tőke összege: Ft Az ingatlanértékelő saját tőkéje Saját tőke összege: Ft Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma Alkalmazottak száma: 1 fő 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk IV. Az Alapkezelő felelőssége Az Alap, mint kibocsátó nevében eljáró QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg , mint Alapkezelő jelen nyilatkozattal kijelenti, hogy jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazzák, nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az Alap Befektetési Jegyeinek, az Alap, mint kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Budapest, március 13. QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 20

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP

MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP MKB GARANTÁLT LIKVIDITÁSI ALAP elnevezésű nyilvános nyiltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca 38. Telefon:

Részletesebben

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP

MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP MKB ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása,

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009.

Részletesebben

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA A K&H FIX PLUSZ 14. SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. 1051-Budapest Vigadó tér 1. Letétkezelő: K&H Bank Zrt. 1051-Budapest

Részletesebben

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ

MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS ALAPKEZELÉSI SZABÁLYZAT A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP NYILVÁNOS, ZÁRT VÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAPPÁ ALAKULÁSÁHOZ ÉS TŐZSDEI FORGALMAZÁSÁHOZ Alapkezelő: MACROGAMMA Befektetési Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK

BEFEKTETÉSI ALAPOK BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK BEFEKTETÉSI ALAPOK 1) befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

Az Ister-Granum Fejlesztési és Szolidaritási Alap: az Ister-Granum EGTC területén megvalósítandó fejlesztések tervezett pénzügyi fedezete

Az Ister-Granum Fejlesztési és Szolidaritási Alap: az Ister-Granum EGTC területén megvalósítandó fejlesztések tervezett pénzügyi fedezete ISTER-GRANUM FEJLESZTÉSI ÉS SZOLIDARITÁSI ALAP Az Ister-Granum Fejlesztési és Szolidaritási Alap: az Ister-Granum EGTC területén megvalósítandó fejlesztések tervezett pénzügyi fedezete Készítette: Balogh

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2006. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: Kelte:2006. Törölt: 4 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Rövidített

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról

T/4393. számú. törvényjavaslat. egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4393. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben