É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É R T E S Í T É S. a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről."

Átírás

1 Tarján Község Jegyzőjétől 2831.Tarján Rákóczi u 39. É R T E S Í T É S a helyi adókban és egyéb adókban, a gépjárműadóban a 2014.évben teljesítendő adókötelezettségekről. Értesítem a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi adók ( építményadó, telekadó, iparűzési adó), valamint a gépjárműadó I. félévi részletének befizetését a mellékelt készpénz befizetési utalványon, illetőleg átutalással az értesítőben közölt időig teljesíthetik késedelmi pótlékmentesen. Helyi adókban ( építményadó, telekadó ) a 2013.évben bekövetkezett változásról - az iparűzési adó kivételével, amelyre az önadózás szabályai az irányadó - a bejelentést az adókötelezettség keletkezését változását követő 15 napon belül kellett teljesíteni.( 2014.január 15-ig ) Építményadó Az adó alanya az, aki az év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése. Az adókötelezettség a tulajdon átruházást, a használatba vételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 13. -a bekezdése értelmében adómentes az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, növénytermesztésre szolgáló építmény, továbbá az önkormányzati helyi rendelet 2. -a értelmében adómentes: az üzleti célt szolgáló épület, építmény, építményrész alapterülete kivételével: - a) a magánszemély tulajdonában álló, a tulajdonos, annak közeli hozzátartozója, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti (özvegyi) jog jogosultja által folyamatosan, életvitelszerűen lakott családi ház, lakás, - b) a garázs, - c) a lakáshoz tarozó, a szokásos mértéket meg nem haladó kiegészítő helyiségek, - d) présház, pince.

2 - e) a magánszemély tulajdonában álló, általa öröklés, ajándékozás, vagy eltartás jogcímen szerzett, üresen álló lakóingatlan. Minden egyéb építményt ( épületrészt) adókötelezettség terhel. Tarján Község Képviselő-testületének 15/2002. (XII. 13.) sz. Kt. rendelete az építményadó megállapításáról: 1. (1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben megállapított hasznos alapterülete (a továbbiakban: Alapterület). (2) az építményadó mértéke: a) ha az Alapterület nem haladja meg a 100 m2-t 150 Ft/m2 b) ha az Alapterület 101 m2 feletti, de nem haladja meg a 300 m2-t 200 Ft/m2 c) ha az Alapterület 301 m2 feletti, de nem haladja meg az 1000m2-t250Ft/m2 d) ha az Alapterület 1001m2 feletti, de nem haladja meg a 2000m2-t350Ft/m2 e) ha az Alapterület 2001 m2 feletti 600Ft/m2 (3) Az (5) bekezdésében meghatározott kiemelt övezetben a (4) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével az adó mértéke: a) ha az Alapterület nem haladja meg a 100 m2-t 300 Ft/m2 b) ha az Alapterület 101 m2 feletti, de nem haladja meg a 300 m2-t 400 Ft/m2 c) ha az Alapterület 301 m2 feletti, de nem haladja meg az 1000m2-t 500Ft/m2 d) ha az Alapterület 1001m2 feletti, de nem haladja meg a 2000m2-t 700Ft/m2 e) ha az Alapterület 2001 m2 feletti Ft/m2 (4) Az (5) bekezdés e) pontja szerinti területen a (6) bekezdésben foglaltak kivételével az 1001 m2 feletti alapterületű építmények utáni adó mértéke 525 Ft/m2 (5) Kiemelt övezetnek minősül: a) a Vadász út páros oldala a 2. házszámtól a 6. házszámig b) a Vadász út páratlan oldala az 1. házszámtól a 9. házszámig c) a Rákóczi út páros oldala a 4. házszámtól a 28. házszámig d) a Rákóczi út páratlan oldala az 1. házszámtól a 23. házszámig. e) Tornyópuszta területe. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott kiemelt övezetbe tartozó alábbi építmények után a (2) bekezdés szerinti adómértéket kell megállapítani: a) egészségügyi létesítmények, b) ipari termelő létesítmények.

3 Telekadó Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Mentes az adó alól: a) az építmény hasznos alapterületével megegyező nagyságú telekrész, b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes terülte tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja, c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a. d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogviszonyban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany 50 %-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik. Adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése. (1)Az adókötelezettség a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetén a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján, b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetén a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetést követő év első napján, c) erdőnek minősülő telek esetében ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárában erdőként nem tartják nyilván vagy cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlést követő év első napján, d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetén a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján, e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

4 (2)Az adókötelezettség a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlannyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján, c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján, d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetén a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárába történő bejegyzése évének utolsó napján, e) a telek építménnyel való beépítése félévének napján szűnik meg. A fentiekben nem említett adókötelezettséget érintő változást a követő év első napjától kell figyelembe venni. Önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól: a.) a beépített ingatlan az építményhez tartozó földrészlet nagyságától függetlenül, b.) Tarján Község összevont rendezési tervének szabályozási terve szerint beépítésre nem szánt ingatlan, c.) az összevont rendezési terv szerint beépítésre szánt 1000 m2 alatti ingatlan mindaddig, amíg az építési engedély kiadásának jogszabályi feltételei nem állnak fenn. d.) a beépítetlen belterületi földrészlet, telek, amennyiben a területre a magánszemély tulajdonos jogerős építési engedéllyel rendelkezik és az építkezés megkezdését az illetékes építéshatóságnál igazoltan bejelentette. A tulajdonos a telekadó alóli mentességhez köteles továbbá az érintett telken lévő épületre a jogerős építési engedélykiadását öt éven belül jogerős használatba vételi engedélyt bemutatni. Az adó mértéke: Közművesített ingatlan esetén 30.-Ft/m2. Nem közművesített ingatlan esetén 20.-Ft/m2.

5 Helyi iparűzési adó A helyi iparűzési adóban a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók, az önadózás szabályai érvényesülnek. Az adókötelezettség, az adó alanya Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység). Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése Az adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetése napjával szűnik meg. A tevékenység megkezdésével 15 napon belül bejelentkezési kötelezettsége, míg a tevékenység megszűntetésével 30 napon belül záró adóbevallási kötelezettsége van az adózónak. Az adó alapja Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áru beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel. Az adó mértéke Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap: 2%-a Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén Ft. naptári naponként. Az adó bevallása és megfizetése

6 A évre vonatkozó adóbevallási kötelezettség teljesítésének határideje: május 31.( mellékelve a nyomtatvány), kivéve az üzleti évet választó adózót. Ez esetben az adóbevallás és befizetés határideje az adóév utolsó napját követő 150. nap. Amennyiben a bevallása szerint a 2013.évre vonatkozóan befizetési kötelezettsége keletkezik, annak határideje szintén május 31. Ezen kötelezettségeket az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Tájékoztatom az üzleti éves feltöltésre kötelezett vállalkozásokat, amennyiben december hóban feltöltés történt, azaz összeg a mellékelt értesítőn túlfizetésként szerepel, melyet a 2014.I. félévi befizetésnél figyelmen kívül kell hagyni. Gépjárműadó Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1)Az adó alanya az, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Évközben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel 2)Gépjármű tulajdon-átruházás esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alany Adókötelezettség keletkezése - Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napján, - tulajdon átruházás esetén a bejelentési kötelezettségnek eleget téve, a vevő terhére a változást követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség megszűnése Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

7 Tulajdon átruházás esetén a bejelentési kötelezettségnek eleget téve, az eladó terhére az eladás évének utolsó napjával szűnik meg. Adómentesség Gépjárműadóban az adómentesség jogcíme az alábbi gépjárművekre terjed ki: a) a költségvetési szerv, b) a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesítéséről az adóalanynak nyilatkoznia kell. d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű, e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltószer kocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve műszaki mentésben, f.)a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvő képességet korlátozó ( kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő ideértve a nevelő szülő -, mostoha vagy örökbefogadó szülőt is ( a továbbiakban együtt : mentességre jogosult adóalany) 1 db.,100kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, legfeljebb Ft. erejéig, ide nem értve a személy taxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, g.) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi, j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság tekintetében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó, k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más résztvevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatalos szolgálatban lévő polgári állományú személyeket is tulajdonában lévő gépjármű. Bejelentési kötelezettségek: Az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelenteni:

8 - ha a gépjármű jogellenesen került ki az adóalany tulajdonából, - súlyos mozgáskorlátozott állapot beálltát, megszűntét. Az okmányirodához kell bejelenteni: - a gépjármű tulajdonjogának megszerzését, megszűnését, - a gépjármű forgalomból való kivonását. A fenti változások bejelentését a változást követően 15 napon belül kell teljesíteni. Gépjárműadó alapja A törvény szerint a személygépkocsik, motorkerékpárok esetén az adó alapja a gépjármű hatósági nyilvántartásban KW-ban kifejezett teljesítmény. Az autóbusz, nyerges vontató, lakókocsi, a lakó-pótkocsi esetén az adó alapja az önsúly, míg tehergépjármű esetén az önsúly + raksúly 50%-a. Az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után : a.) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850.-Ft. Ezen csökkentett adómérték igénybevételéhez Bejelentést kell tenni, amennyiben a központi nyilvántartás ezen műszaki adatot nem tartalmazza. b.) az a.) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén Ft. Gépjárműadó mértéke Az adó mértéke a személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a gépjármű KWban kifejezett teljesítménye, és a kora (pontosabban a gyártási éve) szerint differenciálódik. Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adólap után a gépjármű - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345.-Ft/ kilowatt, - gyártási évet követő 4-7 naptári évben 300.-Ft/KW, - gyártási évet követő 8-11 naptári évben 230.-Ft/KW, - gyártási évet követő naptári évben 185.-Ft/KW, - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 140.-Ft/KW.

9 Adókedvezmények Tehergépjármű, autóbusz vonatkozásában az - EURO III-AS (azaz 5, 6, 7, 8 környv. besorolású gépjárműveket 20%-os kedvezmény illeti, - EURO IV-V-ös ( azaz 9, 10, 11, 12 környv. besorolású gépjárműveket 30%-os kedvezmény illeti, Nyerges vontató vonatkozásában az - EURO III-IV-V-ös gépjárműveket 30%-os kedvezmény illeti. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallására és megfizetésére az önadózás szabályai vonatkoznak. Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásából olyan bevétele keletkezik, amely kifizetőtől származik, és a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adó befizetését a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig kell teljesíteni. Az adóbevallást a jövedelem megszerzésének évét követő március 20-ig kell teljesíteni. Kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a kifizetést követő hó 12 napjáig köteles befizetni, adóbevallását pedig az adóévet követő év február 25-ig kell teljesíteni. A magánszemély termőföld-bérbeadásából származó bevételének az egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 16%. ( Szja:8. ) - Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött szerződés alapján a haszonbérlet az 5 évet eléri. Ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés a szabott időtartamon belül bármely okból megszűnik, úgy a korábban meg nem fizetett adót a késedelmi pótlékkal növelt összegben köteles a magánszemély az adókötelezettséget megállapítani, bevallani és megfizetni.

10 Talajterhelési díj Az adó alanya az a szennyvízkibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvíz elhelyezést alkalmaz. Az önkormányzat talajterhelési díjra vonatkozó rendelete szerint mentességben részesülnek - azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában kizárólag a 65. életévét betöltött nyugdíjasok élnek, és a családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét ( Ft.), - azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 50%-os kedvezményben részesülnek - azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában legalább egy 65. életévét betöltött nyugdíjas él, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. A díj alapja: A szolgáltatott vízmennyiség, - csökkentve azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet az arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést igazolja, - csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodás következtében igazoltan elszivárgott mennyiséggel, ( Feltétele a csőtörés bejelentése a hivatalhoz.) - csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, amely a május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vehető figyelembe.

11 A talajterhelési díj mértéke: A évi LXXXIX. törvényben meghatározott mérték Ft/ m3, a területérzékenységi szorzó a község területén 3 ( szintén központilag meghatározott). Az így megállapított mérték Ft/m3. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett a törvényben megállapított talajterhelési díjnak 2009.évtől 100%-át, köteles megfizetni. Talajterhelési díj bevallását és megfizetését az önadózás szabályai szerint kell teljesíteni. A kibocsátó díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-ig köteles bevallást tenni, és a talajterhelési díjat befizetni. Az adókötelezettséget érintő a talajterhelési díjról szóló törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Adószámláink számlaszáma: Építményadó számla : Iparűzésiadó : Gépjárműadó : Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó számla : Telekadó számla: Talajterhelési díj beszedési számla: Bírság számla : Késedelmi pótlék számla : Egyéb bevételek számla : Idegen bevételek számla: Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla: Felhívom az adózó figyelmét, hogy a fizetési értesítés adónemenként a évre fizetendő adó összegét, valamint az előző évről származó tartozás és túlfizetés összegét tartalmazza.

12 Ismételten felhívom az üzleti éves feltöltésre kötelezett vállalkozások figyelmét, amennyiben feltöltés történt, azaz összeg a mellékelt értesítőn túlfizetésként szerepel, melyet a 2014.I. félévi befizetésnél figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdés merülne fel, szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalhoz fordulni felvilágosításért. T a r j á n, január 3. Borsné Tolnai Mária Jegyző megbízásából Szeilerné Török Krisztina sk. főmunkatárs

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Tájékoztató a gépjárműadóról

Tájékoztató a gépjárműadóról Tájékoztató a gépjárműadóról Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke

Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Milyen gépjárművek után kell adót fizetni? A belföldi gépjárművek adójának alapja, mértéke Kinek kell megfizetnie a gépjárműadót? Az adófizetési kötelezettség kezdete és vége Mikor kell befizetni az adót?

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ

SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR UTÁNI GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó célja - a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991.évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) preambuluma szerint - a motorizációval

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog

ADÓKIVETŐ. Adómegállapítási jog HELYI ADÓK 2012 HELYI ADÓK JELLEMZŐI Magyarország Alaptörvénye biztosítja Kereteit helyi adókról szóló törvény szabályozza Csak az adott önkormányzat illetékességi körére vonatkozik Befizetett adó az önkormányzatot

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben