TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ"

Átírás

1 Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK Észak-Magyarországi régió bemutatása A tervkészítés általános adatai: A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége /tonna/ Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok PCB- és PCT-tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik Gumihulladékok Csomagolási hulladékok Biomassza hulladékai A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége (tonna) Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok PCB- és PCT-tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik Gumihulladékok Csomagolási hulladékok Biomassza hulladékai A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége /tonna/ A területre beszállított és a területről kiszállított ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok típusa és éves mennyisége ( ezer tonna/év) Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok PCB- és PCT-tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik Gumihulladékok Csomagolási hulladékok Biomassza hulladékai A területi éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a területen jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusaira és mennyiségére, a hasznosítási arányokra, külön kiemelve a veszélyes hulladékra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó adatokat A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A területen folyó, hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok száma, megnevezése A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények, belső műszaki előírások rövid leírása Az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések leírása A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások. 68

3 A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése hulladék típusok szerint A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának a térségi jellemzői, hulladékgyűjtő-szállító körzetekbe bevont települések, az engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása A területen folytatott hulladékkezelési /hasznosítási, ártalmatlanítási/ tevékenység ismertetése, jellemzése /válogató, előkészítő és kezelő technológiák üzemeltetőjének, telephelyének megnevezése, technikai berendezéseinek, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása/ Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl ismertetendő még: A települési hulladék, valamint zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálók ismertetése A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége /aránya/ és ebből a lerakásra kerülő mennyiség /arány/ A települési folyékony hulladékokkal való gazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl ismertetendő még A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési-körzetenként A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, engedélye, a lerakóhelyek /leürítő helyek/ ismertetése, a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség biológiailag lebomló szervesanyag tartalma A tervezési terület szennyvíziszap-hasznosítási jellemzői, hasznosítási módjai Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen ágazatok, illetve összetétel szerinti bontásban, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Hulladékgazdálkodási célkitűzések a tervezési területen Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései A depónia kapacitásigénye Hulladékválogató Mű Komposztáló rendszer Építési hulladék feldolgozó Hulladék-hasznosítás Anyagában hasznosítás Komposzt 200 Építőanyagok települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer sémája Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó telepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program A hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelt hulladékáramok A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának feladatai Nem veszélyes hulladékok...210

4 Veszélyes hulladékok A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje A fejlesztések, beruházások, intézkedések megkezdésnek prioritási sorrendje A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett határideje A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve Hasznosító rendszerek (véálogató-, előkezelő-, komosztáló- és egyéb hasznosító technológiák és kapacitások, valamint ezek földrajzi telepítési) terve összehangolása a területfejlesztési tervekkel Települési szilárd hulladék hasznosító rendszerek Hulladékgyűjtő sziget Ártalmatlanító telepek (technológiai-, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szüksége becsült költségek...225

5 Észak-Magyarországi régió bemutatása Az Észak-Magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) az ország területének és népességének egyaránt közel 15%-ra terjed ki, ezzel a régiók rangsorában a negyedik. Észak-Magyarországot a kilencvenes években egyértelműen homogenizálta és összekötötte a térség átfogó visszaesése, a széles településkörre kiterjedő ipari depresszió. Ugyanakkor a régión belül is fellelhetők a térségi különbségek. Az autópálya mentén és a Közép-Magyarországhoz legközelebb fekvő nyugati térségekben már érezhető a gazdasági fejlődés, de a régió kistérségeinek fele stagnáló, vagy elmaradott terület. Az északi határmenti, aprófalvas térség társadalmi-gazdasági szempontból az egész ország legelmaradottabb területe. Az egy főre jutó GDP az országos átlag 69%-a, amely a régiót a magyar régiók között az utolsó helyre sorolja, és ez messze az európai régiók átlaga alatt van. A régió gazdaságát természeti adottságai és történelmi hagyományai miatt elsősorban a nehézipar és a bányászat határozta meg. Az 1990-es évek elején ezért az ipari termelés válsága az ország többi térségénél erőteljesebben jelentkezett Észak-Magyarországon, melynek alapvető okai a termelés szerkezetében, a hagyományos nehézipari ágazatok meghatározó súlyában, illetve a keleti piacok felé történő irányultságban, és később ezen piacok elvesztésében keresendők. A gazdasági szerkezetváltás után ezek az iparágak leépültek, s az ipari termelés visszaesése miatt az érintett területek gazdaságilag hátrányos helyzetbe kerültek, ami nagymértékű munkanélküliséggel párosult. Gazdasági válságterületté vált Ózd, a Sajó-völgyi iparvidék, a Nógrádi szénmedence. Számos bányát és kohászati üzemet bezártak, viszont a régió déli részén, Bükkábrány és Visonta térségében elhelyezkedő hatalmas lignittelepek továbbra is alapját képezik a Mátra előterébe telepített országosan is jelentős erőműnek. A jelentős barna és zöldmezős telephelykínálat ellenére - a kedvezőtlen gazdasági környezet és a fejletlen vállalkozói infrastruktúra miatt - a vállalkozási aktivitás alacsony, különösen kevés a gazdaság diverzifikációját elősegítő, innovatív középvállalkozás. Ebből fakadóan az üzleti és pénzügyi szolgáltatások rendszere is fejletlen A hátrányos gazdasági helyzet mérséklésében jelentős szerepet játszhat a 6 ipari park és 3 vállalkozási övezet.. A régióban a műszaki felsőoktatás szerepe meghatározó és jelentős K+F-kapacitások állnak rendelkezésre. Ezek azonban nincsenek kihasználva, ebből adódóan gazdasági jelentőségük még nem meghatározó. Annak ellenére, hogy a régió jelentős szerepet tölt be a hazai felsőfokú oktatásban és középfokú képzésben a népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása elmarad az országos átlagtól. A régió mezőgazdasági adottságai a természeti viszonyok miatt (hűvösebb klíma, tagolt domborzat) kedvezőtlenek a növénytermesztés számára. A földterület művelési ágak szerinti megoszlása eltér az országostól: a régiók közül itt a legalacsonyabb a szántó, viszont a legmagasabb a gyep- és erdőterületek aránya. A gyümölcs- és különösen a szőlőtermesztésnek történelmi hagyományai vannak, jelentős gazdasági potenciált jelentenek a borvidékek: Tokaj, Bükkalja, Eger és a Mátraalja. Az országban termelt szőlő kéttizedét, a bor egy negyedét Észak-Magyarország adja. A mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintje többnyire alacsony, hiányoznak az ehhez szükséges tároló és feldolgozó kapacitások, a modern technológiák. Egy versenyképesebb mezőgazdaság megteremtéséhez mindenekelőtt a termőhelyi adottságoknak megfelelő, egyedi, speciálisan tájjellegű termelési formáknak

6 2 kellene előtérbe kerülniük. A régió domborzati viszonyai, a gyepterület nagysága és minősége alapján kedvező feltételeket kínál a szarvasmarha és juhtartásra. Ennek ellenére az állatállomány közel két évtizede csökken és fajlagos mutatóit tekintve messze elmarad az országos átlagtól. A folyamatban lévő szerkezetátalakítási programok, valamint a piacgazdaság igényeinek következtében a klasszikus, vas és szén alapú nehézipar egyre csökkenő szerepet játszik a régió gazdaságában. A sok esetben külföldi tőke segítségével korszerűsített néhány nagyvállalat azonban megőrizte a régió ipari (gép- és vegyipari) karakterét. E két iparág széles üzleti lehetőségeket teremthet a nagyvállalatok köré szerveződő kis- és közepes vállalatok számára is. A gazdasági szerkezetet korszerűsítő külföldi tőke beáramlása azonban még nem igazán jelentős, probléma, hogy a munkaerőnek nem a klasszikus ipari kultúráját, hanem inkább annak olcsóbb bérmunka-jellegét használja ki. Észak-Magyarország idegenforgalmi vonzerejét a változatos természeti adottságok, kulturális értékek, néprajzi hagyományok, a gyógyvizek, a híres szőlő és borkultúra adják. Kiemelkedő az üdülőkörzetek szerep: Észak-Magyarország településeinek több mint fele valamelyik üdülőkörzethez tartozik. A régiónak emellett három olyan látványossága van (Aggteleki- Cseppkőbarlang, Hollókő, Tokaj-hegyalja), amelyek az UNESCO világörökség részét képezik. A jelentős idegenforgalmi potenciál ellenére, - a komplex turisztikai termékek hiánya, a fogadókapacitás szűkössége és a kulturális örökség nem megfelelő prezentációja miatt - az ágazat a GDP-n belül mindössze 3-4 %-ot képvisel, amely jelentősen elmarad az országos (9%-os) értéktől. A külföldi vendégek aránya az összes vendégből csupán 20%, ami a legkisebb a régiók között. A régiót kedvezőtlen demográfiai viszonyok jellemzik: a születési arány országosan az egyik legkedvezőbb, ugyanakkor magas szinten állandósult a halálozási arány is, ezért a várható élettartam a régiók közül a legalacsonyabb. A régió népessége az országos tendenciákhoz hasonlóan több mint másfél évtizede fogy. Jelentős - régiók között legmagasabb - az elvándorlás, elsősorban az északi határmenti aprófalvas térségekből. A roma népesség száma és aránya évről-évre jelentősebb, regionális átlagban is meghaladja a 10 %-ot, egyes településeken eléri a %-ot is. A régió egészségügyi infrastrukturális ellátottsága az országban a legrosszabb. A legsürgetőbb feladat az aprófalvas települések háziorvosi betegellátásának fejlesztése, valamint a járóbeteg szakellátás decentralizálása. A gazdasági aktivitás szintje a kilencvenes években Észak-Magyarországon - a jelentős létszámleépítések és számos üzem felszámolása után - zuhanásszerűen visszaesett. Amíg 1990-ben a régió lakosságának 42%-a volt aktív kereső, 2000 után ez az arány 30% alá csökkent. Ezzel párhuzamosan az aktív keresők ágazati összetétele is jelentősen módosult. Amíg korábban a régió az ország legerősebben iparosodott körzetének számított, napjainkra ezt a jellegét elvesztette, és különösen az iparban, építőiparban foglalkoztatottak aránya csökkent, közel 40%-kal. Az ország régiói közül Észak-Magyarország a leginkább munkanélküliséggel sújtott terület. A munkanélküliségi ráta 2001-ben még mindig 10% felett volt, közel kétszerese az országos átlagnak. A tartós munkanélküliek országosan legmagasabb aránya okozza a legkomolyabb társadalmi problémákat a régióban. A nők foglalkoztatottsági rátája, csakúgy mint a többi régióban alacsonyabb mint a férfiaké, ugyanakkor regisztrált munkanélküliségi rátájuk is jóval alacsonyabb, a férfiakéhoz képest itt a legkedvezőbb (8,1 és 11,7%) A kedvezőtlen

7 3 gazdasági feltételrendszer következményeként a régió népességének életszínvonala jövedelmi viszonyaik alapján - az észak-alföldi térséget követően a legalacsonyabb. A régió környezeti problémái megegyeznek az országban általában tapasztaltakkal, a szennyvíztisztítás hiányával és a hulladékgazdálkodás nem megfelelő színvonalával, de jelentős a múltbeli ipari tevékenységekkel okozott, elsősorban talajszennyezés formájában jelentkező környezeti kár is. Az ipari-városi területek nagy népsűrűséggel és az erős környezeti szennyeződéssel jellemezhetők, míg a hagyományos kultúrtáj megőrizte biológiai és földrajzi változatosságát. Jórészt ennek köszönhető, hogy az Észak-Magyarországi régió bővelkedik védett természeti értékekben. Az ország kilenc nemzeti parkja közül négy teljes egészében vagy részben a régió területén található, együttes területük meghaladja a 70 ezer hektárt. A gazdasági fejlődést hátráltatja a térség gazdasági centrumoktól való távolsága, amit fokoz az, hogy az úthálózat minősége nemcsak európai viszonylatban, de az országos átlagtól is messze elmarad. A régió déli peremét részben érintő autópálya megfelelő rákapcsolódási lehetőségek hiányában - nem tudja bekapcsolni a régió középső és keleti térségeit az ország vérkeringésébe, megfosztva ezzel a régió nagy részét az elérhetőséget preferáló külföldi tőkebefektetők megjelenésétől. A mellékutak perifériákon tapasztalható rossz állapota szintén akadályozza a térségi gazdaságfejlesztési szándékok megvalósítását. A határmenti területek és Nógrád megye egyes térségei különösen hátrányos helyzetben vannak a rendkívül hosszú elérési idők miatt, a nyugat- nógrádi területek a földrajzi adottságok és a centrális közlekedési hálózat miatt könnyebben alakítanak ki kapcsolatot a Közép-Magyarországi régióval. Szlovákia felé 12 határállomás létezik, évekkel ezelőtt megkezdődött még néhány határállomás előkészítése, hogy javuljon a térség külső megközelíthetősége. A tiszai hidak és pontonhidak regionális szerepe jelentős, bár ezek a víz és az időjárás állapotától függően működnek, ugyanakkor műszaki állapotuk elavult és javításra szorul. A vasúti közlekedés gerincét a Budapest Miskolc Sátoraljaújhely vonal alkotja, magas napi járatszámmal. Ehhez a jól kiépített, fővonalhoz csatlakoznak az észak-dél irányú egyéb fő-, illetve mellékvonalak. A régió északi részén fekvő városoknak viszont csak kevés esetben van közvetlen vasúti kapcsolatuk egymással, így bár földrajzilag nincs távolság közöttük, esetenként csak nagy kerülővel érhetőek el. A civil légi forgalom a miskolci és a mezőkövesdi katonai repülőterek használatával lehetséges. A Miskolci repülőtér képes kis és közepes repülőgépek fogadására, Mezőkövesd repülőtere pedig nagyobb légi szállítmányok és kereskedelmi járatok fogadását teszi lehetővé, utóbbi civil használata jelenleg még nem megoldott. Az egész régióra kiterjedő általános gazdasági visszaesés ellenére Észak-Magyarországon belül is fellelhetők a térségi különbségek. Az M3-as autópálya mentén és Nógrád megye nyugati térségeiben érezhető a gazdasági fejlődés és a társadalmi státusz emelkedése. A Zagyva-völgye, Dél-Borsod, Tokaj-Hegyalja, valamint Eger térsége is többoldalú gazdaságszerkezetű. E térségekben az ipar jelenléte mellett nagy jelentőségű a történelmi hagyományokkal rendelkező bükkaljai, mátraaljai, egri és tokaji borvidék. A régió kistérségeinek fele stagnáló, vagy elmaradott terület. Az észak-borsodi határmenti térség, az aprófalvas Cserehát társadalmi-gazdasági szempontból az egész ország legelmaradottabb területe. 1. A tervkészítés általános adatai: Tervezési szint:

8 4 Észak-Magyarországi Régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye-miskolc, Nógrád megye-budapest, Jász-Nagykun-Szolnok megye-szolnok.) Készítő neve, és címe: Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530, Miskolc, Mindszent tér 4. postacím : 3501 Pf.379 Dr. Kopácsi Éva Bese Barnabás Zeleiné Egyed Edit Bauernfeind Béla Békési Magdolna Hudák Tibor Kemény Lászlóné Koleszár Krisztián Kovács Gyula Nagyné Kohár Terézia Őrfiné Simon Magnolna Soltész István Tóth Sándor Veress Balázs Rolekné Hamvas Karolina Ilona mb. igazgató hulladékfelügyeleti osztályvezető hulladékfelügyeleti osztályvezető-helyettes hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő adminisztrátor Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 1088 Budapest, Nagydiófa utca Postacím : 1447, Pf.:541 Kónya Károly Pallaghy András Bölkényi Imre dr. Nagy Mária igazgató hulladékfelügyeleti osztályvezető csoportvezető vezető Főtanácsos

9 5 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 5000, Szolnok, Ságvári körút 32. Postacím: 5001, Szolnok, Pf.:25 ktm.x400gw.itb.hu Dr. Háfra István Szekersné Majzik Ibolya Urbánné Lazák Emese Berényi László igazgató hulladékgazdálkodási osztályvezető hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő Tervezés időtartama: A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete 2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége /tonna/ Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Általános megfontolások: A hulladék kategória legjellemzőbb sajátsága, hogy regionális vagy megyei szintű adatok nem állnak rendelkezésre. A tervezés során megvizsgált forrásokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük: Gazdasági Minisztérium adatai: Az adatokat elvileg a Hasznosításra felkínált ipari nem veszélyes hulladékok kiadványa című összeállítás tartalmazza. Az adatgyűjtés eleve egyfajta reprezentatív irányultságú felmérést próbál megvalósítani, ami kényszerítő erő nélkül nem képes hatékony információs alapot teremteni. A kiadványban megjelenő cégek száma és a hozzájuk tartozó hulladékok fajtája, mennyiségei a tervezés szempontjából használható információ tartalommal nem rendelkeznek. Teljesség még a felsorolt cégek esetében még elviekben sem várható, hiszen az adatszolgáltatás a hasznosításra felkínált hulladékokról szól és nem a keletkezettekről. További problémát jelent, hogy a megadott hulladék mennyiségek a cég aktuális megítélése szerint - hol a keletkezés, hol pedig a felhalmozott kategóriában szerepelnek. Ugyanakkor az adatszolgáltatásban megjelennek a veszélyes hulladékok is. Környezetvédelmi statisztikai évkönyv A nem települési nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan megyei szintű adatokat nem tartalmaz.

10 6 Megyei, Területi Statisztikai Évkönyvek A hulladék kategóriára vonatkozó adatokat nem tartalmaznak. A tervezés során megkerestük a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségét valamint a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségét, de a tőlük is azt az információt kaptuk, hogy megyei vagy regionális adatok ismereteik szerint nem léteznek. Álláspontjuk szerint az elvi lehetőség ugyan megvan, hogy az OHT előkészítése során fenti szervezetek által gyűjtött-kalkulált adatokból valamilyen algoritmus szerint esetleg lehetne regionális adatokat kapni, de egyrészt jelenleg ilyen algoritmus nem létezik, másrészt ennek megalkotása meglehetősen bonyolult, harmadrészt használatának pedig csak egységes központi alkalmazás esetén lenne értelme. A tervezés statisztikai alapokra helyezése rendkívül összetett probléma halmazt vet fel, amit a Felügyelőség saját hatáskörében információ, személyi, tárgyi feltételek hiányában - megoldani nem képes. Véleményünk szerint a felmérést vagy az adatszolgáltatás alá vont cégek körét kizárólag ágazati szinten érdemes kezelni, hiszen csak ilyen módon biztosítható a reprezentatív mintavételezés. Javasoljuk megfontolni, hogy egyfajta kontrollként a munkába be kell vonni a Hulladéktermelők Országos Szövetségét, aki a problémát hulladék oldalról megközelítve adhat a mintavételezés pontosításához igen lényeges információkat Adatgyűjtési adatlappal célirányos kiválasztás alapján Felügyelőségünk illetékességi területén megkerestünk közel 150 termelőt, és a tőlük valamint Nógrád megyére vonatkozóan a Közép- Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott adatokra alapozva próbáltuk körvonalazni a régió nem települési nem veszélyes hulladék helyzetét. A feldolgozásnál ill. az adattartalmak értékelésénél folyamatosan megjelenik a kötelező adatszolgáltatási kötelezettség hiányából adódó információ hiány. Gyakori, hogy a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adat csak érték költség vagy bevétel - formájában kerül vezetésre. A mennyiségek hozzárendelése nehézkes és eredendően sok bizonytalansággal terhelt. A hulladékok azonosításánál gyakori hiba a nem konzekvens besorolás. Jelentős akár nagyságrendi - eltérések is adódnak még egy adott termelő vállalaton belül is, ha a műszaki és a közgazdasági adatokat vetjük össze (pl. a kohászati salak hasznosítása a közel egymillió tonnáról 270 ezer tonnára esik vissza ha a hasznosításba kizárólag a piaci értékesítést vesszük bele és eltekintünk az ún. saját célú hasznosítástól, ami jellegét, eredményét tekintve inkább a lerakáshoz ill. a majdani rekultiváció előkészítésének sorolható). Ugyanilyen mértékű eltérések mutatkoznak, ha adott termelő hulladékát két egymástól eltérő szervezet veszi számba. (pl. egy adott vállalat esetében a felhalmozott pernye mennyiségére 15, 19,6 és 25 millió tonnás mennyiségek szerepelnek a területről készített különböző dokumentációkban ill. adatszolgáltatásokban. Azt már csak mintegy mellékesen jegyezzük, meg, hogy egyik számbavétel sem foglalkozik a valóságosan jelenlévő szilárd anyag mennyiségével, hiszen a hulladék meghatározó hányada az ún. híg zagyos technológia eredménye, ahol szilárd anyag-víz arány 1:10 volt.)

11 7 A hulladékgazdálkodás megfelelő, reális tervezéséhez, a hulladék kezelésének, forgalmának nyomon követéséhez elengedhetetlen a hulladék mennyiségének, minőségének, kezelésének és a hulladékgazdálkodásban szerepet játszó vállalkozásoknak minél pontosabb ismerete. Szükséges továbbá a hulladék termelőinek és kezelőinek pontos, méréseken alapuló jogszabályban rögzített adattartalmú nyilvántartása és adatszolgáltatása, valamint a szolgáltatott adatok feldolgozására alkalmas eszközrendszer és személyi állomány. Tekintettel arra, hogy jelenleg ezen feltételek egyike sem áll rendelkezésre, ebből következően a jelenlegi hulladékkategóriára vonatkozó adatokat, megállapításokat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. A kategória legfontosabb feladatának a megfelelő részletezettségű - a majdani tényleges tervezés alapjául szolgáló - adatállományok megteremtését kell tekinteni. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna/év) Hulladék B-A-Z m. (t) Heves m. (t) Nógrád m. (t) Régió összesen (t) ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok, mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok, települési szilárd hulladékok, települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszap, építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok, ÖSSZESEN A hulladék megyénkénti megoszlását tekintve az a keletkező hulladékok mennyisége Heves megyében a legmagasabb. Ennek oka az egyes hulladéktípusok megoszlásából egyértelműen magyarázható, hiszen a megy e területére eső Mátrai Erőmű Rt önmagában olyan hulladékáramot képvisel, ami meghatározza az össz hulladék megoszlást. Ha a hulladékáramokat a Mátrai Erőmű Rt erőművi pernyéje nélkül tekintjük az általános iparosodással azonos tendenciájú megoszlást kapunk. A keletkező hulladékok megoszlása fentiek okán közel B-A-Z és Heves megye között közel azonos, míg Nógrád jellegéből adódóan lényegesen kisebb hányadot képvisel. A hulladékfajták tekintetében az ipari, szolgáltatói termelési és (elsősorban a hígtrágya okán) mezőgazdasági élelmiszeripari hányad a két meghatározó elem, míg a többi viszonylag kiegyenlítettebb mennyiségi arányokat mutat. (Az egyes megoszlási arányokat mellékletként csatolt ábrák szemléltetik.) A régióban képződő biológiailag lebomló szerves hulladékok típusa és éves mennyisége A települési szilárd hulladék biológiailag lebomló frakciójának mennyisége (a papírhulladék kivételével) 2001-ben régiónkban t volt.

12 8 A települési folyékony hulladék szennyvíztisztító telepekről kikerülő mennyiségének szárazanyag-tartalma 2001-ben t volt. A papírhulladék mennyisége 2001-ben t-ra tehető, amelynek kb. 80 %-a, azaz t kommunális lerakókra került. A mezőgazdaságból származó növényi részek és a hígtrágyán kívüli egyéb trágyaféleségeket, valamint az erdőgazdálkodásból kikerülő anyagokat, amelyek együttes mennyisége 1,5-2,0 millió t-ra tehető 2001-ben, nem vettük figyelembe hulladékként, mivel ezek külön kezelést lényegében nem igényelnek, illetve természetes úton lebomlanak, talajjavítóként, állati takarmányként, valamint tüzelőanyagként közvetlenül felhasználásra kerülnek. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Hulladék mennyisége 2001-ben (tonna) B.-A.-Z. megye Heves megye Nógrád megye Összesen Mezőgazdaság Élelmiszeripar A mezőgazdasági hulladékokba az állattenyésztés során képződő hígtrágyát soroltuk be mivel ezek további kezelést igényelnek és hasznosításának lehetőségei korlátozottak. A hígtrágya kezelése területünkön általában megoldatlan. Többnyire nyárfás öntözésre használják vagy elszikkasztják. A mezőgazdasági tevékenységből és erdőgazdálkodásból származó egyéb anyagáramokat (egyéb trágyaféleségek, növényi részek) hulladékként történő szerepeltetése nem látszik indokoltnak mivel ezek túlnyomórészt takarmányként vagy talajjavító anyagként közvetlenül hasznosulnak, külön kezelést nem igényelnek. A hozzávetőlegesen tonnára tehető élelmiszeripari hulladék közel felét a régiónkban működő cukorgyárak (Szerencs, Hatvan) termelik. Jelentős hulladéktermelő a Bőcsi Sörgyár. A hulladékok fennmaradó részét a tejfeldolgozó üzemek, konzervgyárak és egyéb élelmiszeripari üzemek szennyvíztisztítási iszapjai adják.

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar

TÖBB MINT VÁROS ÓZD. Rombauer Tivadar Rombauer Terv ÓZD Rombauer Tivadar Az ózdi vasgyár alapítója (1846) korának egyik legkiválóbb mérnöke volt. Tanulmányait Selmecbányán végezte, majd a Munkács környéki timsó művek igazgatója lett. Ezután

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

MUNKAFÜZET 17. TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A 2006. JÚLIUS HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON MUNKAFÜZET 17. SASS MAGDOLNA (MTA KTI) CZAKÓ VERONIKA (ICEG EC) BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) TÖBB MINT BESZÁLLÍTÓK? A HÁLÓZATOSODÁS LEHETŐSÉGEI A HÁZTARTÁSIGÉP-GYÁRTÁSBAN ÉSZAK- ALFÖLDÖN ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020

Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 Tisza-tó Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság 5350 Tiszafüred, Kertész u. 2/d. Tisza-tó Térség Területfejlesztési Program 2014-2020 TERVEZET Egyeztetési változat Munkatársak: Lektorálta: Lipcsey

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

4. A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETI ALAKULÁSA A műszaki infrastruktúra az általános infrastruktúra szerkezeti rendszerének olyan alkotó eleme, amely magába foglalja egy adott terület, település műszaki

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben