TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ"

Átírás

1 Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Miskolc, június 16. Dr. Kopácsi Éva mb. igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK Észak-Magyarországi régió bemutatása A tervkészítés általános adatai: A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége /tonna/ Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok PCB- és PCT-tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik Gumihulladékok Csomagolási hulladékok Biomassza hulladékai A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége (tonna) Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok PCB- és PCT-tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik Gumihulladékok Csomagolási hulladékok Biomassza hulladékai A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége /tonna/ A területre beszállított és a területről kiszállított ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok típusa és éves mennyisége ( ezer tonna/év) Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok PCB- és PCT-tartalmú hulladékok Hulladékolajok Akkumulátorok, elemek Elektronikai termékek Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagolóeszközeik Gumihulladékok Csomagolási hulladékok Biomassza hulladékai A területi éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a területen jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusaira és mennyiségére, a hasznosítási arányokra, külön kiemelve a veszélyes hulladékra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó adatokat A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények A területen folyó, hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok száma, megnevezése A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények, belső műszaki előírások rövid leírása Az általános kötelezettségektől eltérő, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések leírása A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások. 68

3 A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése hulladék típusok szerint A gyűjtési körzetek kialakításának és a hulladék szállításának a térségi jellemzői, hulladékgyűjtő-szállító körzetekbe bevont települések, az engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása A területen folytatott hulladékkezelési /hasznosítási, ártalmatlanítási/ tevékenység ismertetése, jellemzése /válogató, előkészítő és kezelő technológiák üzemeltetőjének, telephelyének megnevezése, technikai berendezéseinek, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása/ Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl ismertetendő még: A települési hulladék, valamint zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék komposztálók ismertetése A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége /aránya/ és ebből a lerakásra kerülő mennyiség /arány/ A települési folyékony hulladékokkal való gazdálkodás helyzetelemzésénél az 5.1. pontban előírtakon túl ismertetendő még A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési-körzetenként A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, engedélye, a lerakóhelyek /leürítő helyek/ ismertetése, a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség biológiailag lebomló szervesanyag tartalma A tervezési terület szennyvíziszap-hasznosítási jellemzői, hasznosítási módjai Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen ágazatok, illetve összetétel szerinti bontásban, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok Hulladékgazdálkodási célkitűzések a tervezési területen Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Hulladékhasznosító és ártalmatlanító kapacitások kialakításának prioritásai és célkitűzései A depónia kapacitásigénye Hulladékválogató Mű Komposztáló rendszer Építési hulladék feldolgozó Hulladék-hasznosítás Anyagában hasznosítás Komposzt 200 Építőanyagok települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer sémája Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó telepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program A hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító fejlesztések meghatározása Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelt hulladékáramok A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának feladatai Nem veszélyes hulladékok...210

4 Veszélyes hulladékok A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje A fejlesztések, beruházások, intézkedések megkezdésnek prioritási sorrendje A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett határideje A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve Hasznosító rendszerek (véálogató-, előkezelő-, komosztáló- és egyéb hasznosító technológiák és kapacitások, valamint ezek földrajzi telepítési) terve összehangolása a területfejlesztési tervekkel Települési szilárd hulladék hasznosító rendszerek Hulladékgyűjtő sziget Ártalmatlanító telepek (technológiai-, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szüksége becsült költségek...225

5 Észak-Magyarországi régió bemutatása Az Észak-Magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) az ország területének és népességének egyaránt közel 15%-ra terjed ki, ezzel a régiók rangsorában a negyedik. Észak-Magyarországot a kilencvenes években egyértelműen homogenizálta és összekötötte a térség átfogó visszaesése, a széles településkörre kiterjedő ipari depresszió. Ugyanakkor a régión belül is fellelhetők a térségi különbségek. Az autópálya mentén és a Közép-Magyarországhoz legközelebb fekvő nyugati térségekben már érezhető a gazdasági fejlődés, de a régió kistérségeinek fele stagnáló, vagy elmaradott terület. Az északi határmenti, aprófalvas térség társadalmi-gazdasági szempontból az egész ország legelmaradottabb területe. Az egy főre jutó GDP az országos átlag 69%-a, amely a régiót a magyar régiók között az utolsó helyre sorolja, és ez messze az európai régiók átlaga alatt van. A régió gazdaságát természeti adottságai és történelmi hagyományai miatt elsősorban a nehézipar és a bányászat határozta meg. Az 1990-es évek elején ezért az ipari termelés válsága az ország többi térségénél erőteljesebben jelentkezett Észak-Magyarországon, melynek alapvető okai a termelés szerkezetében, a hagyományos nehézipari ágazatok meghatározó súlyában, illetve a keleti piacok felé történő irányultságban, és később ezen piacok elvesztésében keresendők. A gazdasági szerkezetváltás után ezek az iparágak leépültek, s az ipari termelés visszaesése miatt az érintett területek gazdaságilag hátrányos helyzetbe kerültek, ami nagymértékű munkanélküliséggel párosult. Gazdasági válságterületté vált Ózd, a Sajó-völgyi iparvidék, a Nógrádi szénmedence. Számos bányát és kohászati üzemet bezártak, viszont a régió déli részén, Bükkábrány és Visonta térségében elhelyezkedő hatalmas lignittelepek továbbra is alapját képezik a Mátra előterébe telepített országosan is jelentős erőműnek. A jelentős barna és zöldmezős telephelykínálat ellenére - a kedvezőtlen gazdasági környezet és a fejletlen vállalkozói infrastruktúra miatt - a vállalkozási aktivitás alacsony, különösen kevés a gazdaság diverzifikációját elősegítő, innovatív középvállalkozás. Ebből fakadóan az üzleti és pénzügyi szolgáltatások rendszere is fejletlen A hátrányos gazdasági helyzet mérséklésében jelentős szerepet játszhat a 6 ipari park és 3 vállalkozási övezet.. A régióban a műszaki felsőoktatás szerepe meghatározó és jelentős K+F-kapacitások állnak rendelkezésre. Ezek azonban nincsenek kihasználva, ebből adódóan gazdasági jelentőségük még nem meghatározó. Annak ellenére, hogy a régió jelentős szerepet tölt be a hazai felsőfokú oktatásban és középfokú képzésben a népesség iskolai végzettség szerinti megoszlása elmarad az országos átlagtól. A régió mezőgazdasági adottságai a természeti viszonyok miatt (hűvösebb klíma, tagolt domborzat) kedvezőtlenek a növénytermesztés számára. A földterület művelési ágak szerinti megoszlása eltér az országostól: a régiók közül itt a legalacsonyabb a szántó, viszont a legmagasabb a gyep- és erdőterületek aránya. A gyümölcs- és különösen a szőlőtermesztésnek történelmi hagyományai vannak, jelentős gazdasági potenciált jelentenek a borvidékek: Tokaj, Bükkalja, Eger és a Mátraalja. Az országban termelt szőlő kéttizedét, a bor egy negyedét Észak-Magyarország adja. A mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintje többnyire alacsony, hiányoznak az ehhez szükséges tároló és feldolgozó kapacitások, a modern technológiák. Egy versenyképesebb mezőgazdaság megteremtéséhez mindenekelőtt a termőhelyi adottságoknak megfelelő, egyedi, speciálisan tájjellegű termelési formáknak

6 2 kellene előtérbe kerülniük. A régió domborzati viszonyai, a gyepterület nagysága és minősége alapján kedvező feltételeket kínál a szarvasmarha és juhtartásra. Ennek ellenére az állatállomány közel két évtizede csökken és fajlagos mutatóit tekintve messze elmarad az országos átlagtól. A folyamatban lévő szerkezetátalakítási programok, valamint a piacgazdaság igényeinek következtében a klasszikus, vas és szén alapú nehézipar egyre csökkenő szerepet játszik a régió gazdaságában. A sok esetben külföldi tőke segítségével korszerűsített néhány nagyvállalat azonban megőrizte a régió ipari (gép- és vegyipari) karakterét. E két iparág széles üzleti lehetőségeket teremthet a nagyvállalatok köré szerveződő kis- és közepes vállalatok számára is. A gazdasági szerkezetet korszerűsítő külföldi tőke beáramlása azonban még nem igazán jelentős, probléma, hogy a munkaerőnek nem a klasszikus ipari kultúráját, hanem inkább annak olcsóbb bérmunka-jellegét használja ki. Észak-Magyarország idegenforgalmi vonzerejét a változatos természeti adottságok, kulturális értékek, néprajzi hagyományok, a gyógyvizek, a híres szőlő és borkultúra adják. Kiemelkedő az üdülőkörzetek szerep: Észak-Magyarország településeinek több mint fele valamelyik üdülőkörzethez tartozik. A régiónak emellett három olyan látványossága van (Aggteleki- Cseppkőbarlang, Hollókő, Tokaj-hegyalja), amelyek az UNESCO világörökség részét képezik. A jelentős idegenforgalmi potenciál ellenére, - a komplex turisztikai termékek hiánya, a fogadókapacitás szűkössége és a kulturális örökség nem megfelelő prezentációja miatt - az ágazat a GDP-n belül mindössze 3-4 %-ot képvisel, amely jelentősen elmarad az országos (9%-os) értéktől. A külföldi vendégek aránya az összes vendégből csupán 20%, ami a legkisebb a régiók között. A régiót kedvezőtlen demográfiai viszonyok jellemzik: a születési arány országosan az egyik legkedvezőbb, ugyanakkor magas szinten állandósult a halálozási arány is, ezért a várható élettartam a régiók közül a legalacsonyabb. A régió népessége az országos tendenciákhoz hasonlóan több mint másfél évtizede fogy. Jelentős - régiók között legmagasabb - az elvándorlás, elsősorban az északi határmenti aprófalvas térségekből. A roma népesség száma és aránya évről-évre jelentősebb, regionális átlagban is meghaladja a 10 %-ot, egyes településeken eléri a %-ot is. A régió egészségügyi infrastrukturális ellátottsága az országban a legrosszabb. A legsürgetőbb feladat az aprófalvas települések háziorvosi betegellátásának fejlesztése, valamint a járóbeteg szakellátás decentralizálása. A gazdasági aktivitás szintje a kilencvenes években Észak-Magyarországon - a jelentős létszámleépítések és számos üzem felszámolása után - zuhanásszerűen visszaesett. Amíg 1990-ben a régió lakosságának 42%-a volt aktív kereső, 2000 után ez az arány 30% alá csökkent. Ezzel párhuzamosan az aktív keresők ágazati összetétele is jelentősen módosult. Amíg korábban a régió az ország legerősebben iparosodott körzetének számított, napjainkra ezt a jellegét elvesztette, és különösen az iparban, építőiparban foglalkoztatottak aránya csökkent, közel 40%-kal. Az ország régiói közül Észak-Magyarország a leginkább munkanélküliséggel sújtott terület. A munkanélküliségi ráta 2001-ben még mindig 10% felett volt, közel kétszerese az országos átlagnak. A tartós munkanélküliek országosan legmagasabb aránya okozza a legkomolyabb társadalmi problémákat a régióban. A nők foglalkoztatottsági rátája, csakúgy mint a többi régióban alacsonyabb mint a férfiaké, ugyanakkor regisztrált munkanélküliségi rátájuk is jóval alacsonyabb, a férfiakéhoz képest itt a legkedvezőbb (8,1 és 11,7%) A kedvezőtlen

7 3 gazdasági feltételrendszer következményeként a régió népességének életszínvonala jövedelmi viszonyaik alapján - az észak-alföldi térséget követően a legalacsonyabb. A régió környezeti problémái megegyeznek az országban általában tapasztaltakkal, a szennyvíztisztítás hiányával és a hulladékgazdálkodás nem megfelelő színvonalával, de jelentős a múltbeli ipari tevékenységekkel okozott, elsősorban talajszennyezés formájában jelentkező környezeti kár is. Az ipari-városi területek nagy népsűrűséggel és az erős környezeti szennyeződéssel jellemezhetők, míg a hagyományos kultúrtáj megőrizte biológiai és földrajzi változatosságát. Jórészt ennek köszönhető, hogy az Észak-Magyarországi régió bővelkedik védett természeti értékekben. Az ország kilenc nemzeti parkja közül négy teljes egészében vagy részben a régió területén található, együttes területük meghaladja a 70 ezer hektárt. A gazdasági fejlődést hátráltatja a térség gazdasági centrumoktól való távolsága, amit fokoz az, hogy az úthálózat minősége nemcsak európai viszonylatban, de az országos átlagtól is messze elmarad. A régió déli peremét részben érintő autópálya megfelelő rákapcsolódási lehetőségek hiányában - nem tudja bekapcsolni a régió középső és keleti térségeit az ország vérkeringésébe, megfosztva ezzel a régió nagy részét az elérhetőséget preferáló külföldi tőkebefektetők megjelenésétől. A mellékutak perifériákon tapasztalható rossz állapota szintén akadályozza a térségi gazdaságfejlesztési szándékok megvalósítását. A határmenti területek és Nógrád megye egyes térségei különösen hátrányos helyzetben vannak a rendkívül hosszú elérési idők miatt, a nyugat- nógrádi területek a földrajzi adottságok és a centrális közlekedési hálózat miatt könnyebben alakítanak ki kapcsolatot a Közép-Magyarországi régióval. Szlovákia felé 12 határállomás létezik, évekkel ezelőtt megkezdődött még néhány határállomás előkészítése, hogy javuljon a térség külső megközelíthetősége. A tiszai hidak és pontonhidak regionális szerepe jelentős, bár ezek a víz és az időjárás állapotától függően működnek, ugyanakkor műszaki állapotuk elavult és javításra szorul. A vasúti közlekedés gerincét a Budapest Miskolc Sátoraljaújhely vonal alkotja, magas napi járatszámmal. Ehhez a jól kiépített, fővonalhoz csatlakoznak az észak-dél irányú egyéb fő-, illetve mellékvonalak. A régió északi részén fekvő városoknak viszont csak kevés esetben van közvetlen vasúti kapcsolatuk egymással, így bár földrajzilag nincs távolság közöttük, esetenként csak nagy kerülővel érhetőek el. A civil légi forgalom a miskolci és a mezőkövesdi katonai repülőterek használatával lehetséges. A Miskolci repülőtér képes kis és közepes repülőgépek fogadására, Mezőkövesd repülőtere pedig nagyobb légi szállítmányok és kereskedelmi járatok fogadását teszi lehetővé, utóbbi civil használata jelenleg még nem megoldott. Az egész régióra kiterjedő általános gazdasági visszaesés ellenére Észak-Magyarországon belül is fellelhetők a térségi különbségek. Az M3-as autópálya mentén és Nógrád megye nyugati térségeiben érezhető a gazdasági fejlődés és a társadalmi státusz emelkedése. A Zagyva-völgye, Dél-Borsod, Tokaj-Hegyalja, valamint Eger térsége is többoldalú gazdaságszerkezetű. E térségekben az ipar jelenléte mellett nagy jelentőségű a történelmi hagyományokkal rendelkező bükkaljai, mátraaljai, egri és tokaji borvidék. A régió kistérségeinek fele stagnáló, vagy elmaradott terület. Az észak-borsodi határmenti térség, az aprófalvas Cserehát társadalmi-gazdasági szempontból az egész ország legelmaradottabb területe. 1. A tervkészítés általános adatai: Tervezési szint:

8 4 Észak-Magyarországi Régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye-miskolc, Nógrád megye-budapest, Jász-Nagykun-Szolnok megye-szolnok.) Készítő neve, és címe: Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelőség 3530, Miskolc, Mindszent tér 4. postacím : 3501 Pf.379 Dr. Kopácsi Éva Bese Barnabás Zeleiné Egyed Edit Bauernfeind Béla Békési Magdolna Hudák Tibor Kemény Lászlóné Koleszár Krisztián Kovács Gyula Nagyné Kohár Terézia Őrfiné Simon Magnolna Soltész István Tóth Sándor Veress Balázs Rolekné Hamvas Karolina Ilona mb. igazgató hulladékfelügyeleti osztályvezető hulladékfelügyeleti osztályvezető-helyettes hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő adminisztrátor Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 1088 Budapest, Nagydiófa utca Postacím : 1447, Pf.:541 Kónya Károly Pallaghy András Bölkényi Imre dr. Nagy Mária igazgató hulladékfelügyeleti osztályvezető csoportvezető vezető Főtanácsos

9 5 Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 5000, Szolnok, Ságvári körút 32. Postacím: 5001, Szolnok, Pf.:25 ktm.x400gw.itb.hu Dr. Háfra István Szekersné Majzik Ibolya Urbánné Lazák Emese Berényi László igazgató hulladékgazdálkodási osztályvezető hulladékgazdálkodási felügyelő hulladékgazdálkodási felügyelő Tervezés időtartama: A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete 2.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége /tonna/ Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Általános megfontolások: A hulladék kategória legjellemzőbb sajátsága, hogy regionális vagy megyei szintű adatok nem állnak rendelkezésre. A tervezés során megvizsgált forrásokkal kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük: Gazdasági Minisztérium adatai: Az adatokat elvileg a Hasznosításra felkínált ipari nem veszélyes hulladékok kiadványa című összeállítás tartalmazza. Az adatgyűjtés eleve egyfajta reprezentatív irányultságú felmérést próbál megvalósítani, ami kényszerítő erő nélkül nem képes hatékony információs alapot teremteni. A kiadványban megjelenő cégek száma és a hozzájuk tartozó hulladékok fajtája, mennyiségei a tervezés szempontjából használható információ tartalommal nem rendelkeznek. Teljesség még a felsorolt cégek esetében még elviekben sem várható, hiszen az adatszolgáltatás a hasznosításra felkínált hulladékokról szól és nem a keletkezettekről. További problémát jelent, hogy a megadott hulladék mennyiségek a cég aktuális megítélése szerint - hol a keletkezés, hol pedig a felhalmozott kategóriában szerepelnek. Ugyanakkor az adatszolgáltatásban megjelennek a veszélyes hulladékok is. Környezetvédelmi statisztikai évkönyv A nem települési nem veszélyes hulladékokra vonatkozóan megyei szintű adatokat nem tartalmaz.

10 6 Megyei, Területi Statisztikai Évkönyvek A hulladék kategóriára vonatkozó adatokat nem tartalmaznak. A tervezés során megkerestük a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségét valamint a Hulladékhasznosítók Országos Szövetségét, de a tőlük is azt az információt kaptuk, hogy megyei vagy regionális adatok ismereteik szerint nem léteznek. Álláspontjuk szerint az elvi lehetőség ugyan megvan, hogy az OHT előkészítése során fenti szervezetek által gyűjtött-kalkulált adatokból valamilyen algoritmus szerint esetleg lehetne regionális adatokat kapni, de egyrészt jelenleg ilyen algoritmus nem létezik, másrészt ennek megalkotása meglehetősen bonyolult, harmadrészt használatának pedig csak egységes központi alkalmazás esetén lenne értelme. A tervezés statisztikai alapokra helyezése rendkívül összetett probléma halmazt vet fel, amit a Felügyelőség saját hatáskörében információ, személyi, tárgyi feltételek hiányában - megoldani nem képes. Véleményünk szerint a felmérést vagy az adatszolgáltatás alá vont cégek körét kizárólag ágazati szinten érdemes kezelni, hiszen csak ilyen módon biztosítható a reprezentatív mintavételezés. Javasoljuk megfontolni, hogy egyfajta kontrollként a munkába be kell vonni a Hulladéktermelők Országos Szövetségét, aki a problémát hulladék oldalról megközelítve adhat a mintavételezés pontosításához igen lényeges információkat Adatgyűjtési adatlappal célirányos kiválasztás alapján Felügyelőségünk illetékességi területén megkerestünk közel 150 termelőt, és a tőlük valamint Nógrád megyére vonatkozóan a Közép- Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőségtől kapott adatokra alapozva próbáltuk körvonalazni a régió nem települési nem veszélyes hulladék helyzetét. A feldolgozásnál ill. az adattartalmak értékelésénél folyamatosan megjelenik a kötelező adatszolgáltatási kötelezettség hiányából adódó információ hiány. Gyakori, hogy a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó adat csak érték költség vagy bevétel - formájában kerül vezetésre. A mennyiségek hozzárendelése nehézkes és eredendően sok bizonytalansággal terhelt. A hulladékok azonosításánál gyakori hiba a nem konzekvens besorolás. Jelentős akár nagyságrendi - eltérések is adódnak még egy adott termelő vállalaton belül is, ha a műszaki és a közgazdasági adatokat vetjük össze (pl. a kohászati salak hasznosítása a közel egymillió tonnáról 270 ezer tonnára esik vissza ha a hasznosításba kizárólag a piaci értékesítést vesszük bele és eltekintünk az ún. saját célú hasznosítástól, ami jellegét, eredményét tekintve inkább a lerakáshoz ill. a majdani rekultiváció előkészítésének sorolható). Ugyanilyen mértékű eltérések mutatkoznak, ha adott termelő hulladékát két egymástól eltérő szervezet veszi számba. (pl. egy adott vállalat esetében a felhalmozott pernye mennyiségére 15, 19,6 és 25 millió tonnás mennyiségek szerepelnek a területről készített különböző dokumentációkban ill. adatszolgáltatásokban. Azt már csak mintegy mellékesen jegyezzük, meg, hogy egyik számbavétel sem foglalkozik a valóságosan jelenlévő szilárd anyag mennyiségével, hiszen a hulladék meghatározó hányada az ún. híg zagyos technológia eredménye, ahol szilárd anyag-víz arány 1:10 volt.)

11 7 A hulladékgazdálkodás megfelelő, reális tervezéséhez, a hulladék kezelésének, forgalmának nyomon követéséhez elengedhetetlen a hulladék mennyiségének, minőségének, kezelésének és a hulladékgazdálkodásban szerepet játszó vállalkozásoknak minél pontosabb ismerete. Szükséges továbbá a hulladék termelőinek és kezelőinek pontos, méréseken alapuló jogszabályban rögzített adattartalmú nyilvántartása és adatszolgáltatása, valamint a szolgáltatott adatok feldolgozására alkalmas eszközrendszer és személyi állomány. Tekintettel arra, hogy jelenleg ezen feltételek egyike sem áll rendelkezésre, ebből következően a jelenlegi hulladékkategóriára vonatkozó adatokat, megállapításokat tájékoztató jellegűnek kell tekinteni. A kategória legfontosabb feladatának a megfelelő részletezettségű - a majdani tényleges tervezés alapjául szolgáló - adatállományok megteremtését kell tekinteni. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna/év) Hulladék B-A-Z m. (t) Heves m. (t) Nógrád m. (t) Régió összesen (t) ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok, mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok, települési szilárd hulladékok, települési folyékony hulladék, kommunális szennyvíziszap, építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok, ÖSSZESEN A hulladék megyénkénti megoszlását tekintve az a keletkező hulladékok mennyisége Heves megyében a legmagasabb. Ennek oka az egyes hulladéktípusok megoszlásából egyértelműen magyarázható, hiszen a megy e területére eső Mátrai Erőmű Rt önmagában olyan hulladékáramot képvisel, ami meghatározza az össz hulladék megoszlást. Ha a hulladékáramokat a Mátrai Erőmű Rt erőművi pernyéje nélkül tekintjük az általános iparosodással azonos tendenciájú megoszlást kapunk. A keletkező hulladékok megoszlása fentiek okán közel B-A-Z és Heves megye között közel azonos, míg Nógrád jellegéből adódóan lényegesen kisebb hányadot képvisel. A hulladékfajták tekintetében az ipari, szolgáltatói termelési és (elsősorban a hígtrágya okán) mezőgazdasági élelmiszeripari hányad a két meghatározó elem, míg a többi viszonylag kiegyenlítettebb mennyiségi arányokat mutat. (Az egyes megoszlási arányokat mellékletként csatolt ábrák szemléltetik.) A régióban képződő biológiailag lebomló szerves hulladékok típusa és éves mennyisége A települési szilárd hulladék biológiailag lebomló frakciójának mennyisége (a papírhulladék kivételével) 2001-ben régiónkban t volt.

12 8 A települési folyékony hulladék szennyvíztisztító telepekről kikerülő mennyiségének szárazanyag-tartalma 2001-ben t volt. A papírhulladék mennyisége 2001-ben t-ra tehető, amelynek kb. 80 %-a, azaz t kommunális lerakókra került. A mezőgazdaságból származó növényi részek és a hígtrágyán kívüli egyéb trágyaféleségeket, valamint az erdőgazdálkodásból kikerülő anyagokat, amelyek együttes mennyisége 1,5-2,0 millió t-ra tehető 2001-ben, nem vettük figyelembe hulladékként, mivel ezek külön kezelést lényegében nem igényelnek, illetve természetes úton lebomlanak, talajjavítóként, állati takarmányként, valamint tüzelőanyagként közvetlenül felhasználásra kerülnek. Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Hulladék mennyisége 2001-ben (tonna) B.-A.-Z. megye Heves megye Nógrád megye Összesen Mezőgazdaság Élelmiszeripar A mezőgazdasági hulladékokba az állattenyésztés során képződő hígtrágyát soroltuk be mivel ezek további kezelést igényelnek és hasznosításának lehetőségei korlátozottak. A hígtrágya kezelése területünkön általában megoldatlan. Többnyire nyárfás öntözésre használják vagy elszikkasztják. A mezőgazdasági tevékenységből és erdőgazdálkodásból származó egyéb anyagáramokat (egyéb trágyaféleségek, növényi részek) hulladékként történő szerepeltetése nem látszik indokoltnak mivel ezek túlnyomórészt takarmányként vagy talajjavító anyagként közvetlenül hasznosulnak, külön kezelést nem igényelnek. A hozzávetőlegesen tonnára tehető élelmiszeripari hulladék közel felét a régiónkban működő cukorgyárak (Szerencs, Hatvan) termelik. Jelentős hulladéktermelő a Bőcsi Sörgyár. A hulladékok fennmaradó részét a tejfeldolgozó üzemek, konzervgyárak és egyéb élelmiszeripari üzemek szennyvíztisztítási iszapjai adják.

Mérés tervezett helye

Mérés tervezett helye 2015. november hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály november 01. vasárnap 07.00-08.00 Miskolc, József

Részletesebben

szeptember 18. szerda

szeptember 18. szerda szeptember 18. szerda szeptember 19. csütörtök szeptember 20. péntek szeptember 21. szombat szeptember 22. vasárnap szeptember 23. hétfő szeptember 24. kedd szeptember 25. szerda szeptember 26. csütörtök

Részletesebben

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye 2014. január hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály január 01. szerda 08.00-10.00 Miskolc, Andrássy

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett helye 2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály szeptember 1. kedd 04.00-06.00 Miskolc, József

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515/700 3525, Dóczy József út 6.sz. 46/515-701

Részletesebben

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34.

29.) Nagyhegyes ART, szabályozási terv * 30.) Méra ÖRT módosítás * 31.) Emőd ART * 32.) Szentistván ART * 33.) Mezőcsát ART módosítás * 34. 1.) Telkibánya ÖRT (Összevont Rendezési Terv) B.-A.-Z. Megye Tanács 2.) Erdőbénye és településcsoportja ÖRT * - Sima - Baskó 3.) Vilmány és településcsoportja ÖRT * - Fony - Hejce - Mogyoróska - Regéc

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Bükkszék, sz.ib. Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Budapest, Szerencs u. Borsod,Hatvani,Kunság,Mátra Agria 1036 Nógrád,Szabolcs,Volánbusz Agria 1036 Budapest,

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-7/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma

1. helyen. 1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 2. helyen. végzett szállító. szállító pontszáma Ellátott intézmény OM azonosító 028956 Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola / i 10. Számú Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolája

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-5/2012. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718

Abaújszolnok, aut. ford. Szikszó, Táncsics u. I 7:00 3718 ALACSONYPADLÓS JÁRATOK Felhívjuk a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy muszaki meghibásodás vagy forgalmi zavar esetén elofordulhat, hogy a listában szereplo járatot nem alacsonypadlós autóbusz végzi

Részletesebben

Borsod Volán Rt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai

Borsod Volán Rt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 1031 Budapest,Stadion aut.pu. - Ózd,aut.áll. Budapest,Stadion aut.pu. Hatvan, Zöldfa vendéglő Agria,Hatvani,Kunság, - 1031 Nógrád, Hatvan, Zöldfa vendéglő Agria,Kunság,Hatvani, 1031 - Szurdok, püspöki

Részletesebben

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17.

SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNYSÁG SPEEDMARATHON 2015. ÁPRILIS 16-17. Sorszám Ellenőrzést végző rendőri szerv Ellenőrzés helyszíne Ellenőrzés kezdetének időpontja Ellenőrzés végének időpontja

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 3/A számú melléklet/2

Az Agria Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 3/A számú melléklet/2 Agria 1067 Budapest - Heves - Agria 1067 Budapest, Szerencs u. - Tenk, aut.vt. - Agria 3400 Eger - Bekölce - Agria 3400 Egercsehi elág. - Bekölce, aut.vt. - Agria 3400 Egercsehi, btp.aut.vt. - Bekölce,

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-8/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC

(3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 2003-2008 MISKOLC, 2004. DECEMBER GREEN SIDE KFT. MISKOLC 2 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.) 40 TELEPÜLÉSÉNEK KÖZÖS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2003-2008 ALACSKA, ALSÓSZUHA, ALSÓTELEKES,

Részletesebben

Hunyadi u 1 Ált Iskola, Fő u 102. buszmegálló, Fő u 116, Fő u 160, Széchenyi u 1,

Hunyadi u 1 Ált Iskola, Fő u 102. buszmegálló, Fő u 116, Fő u 160, Széchenyi u 1, Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Polgármesteri Hivatal 3700. Kazincbarcika Fõ tér 4 szám. Telefon: 06-48-514-700 Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Készült a 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet alapján 2004-2009

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye

Mérés tervezett ideje. Mérés tervezett helye Nap B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály A mérési helyek közötti áttelepülés során mozgó ellenőrzést hajtanak végre! június 01. vasárnap 07.00-09.00 Szikszó, Kassai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága AZ OTTHONT KÍÍNÁLÓ HEVES MEGYE GAZDASÁGII--TÁRSADALMII JELLEMZŐK Nagyvisnyó Váraszó Balaton Istenmezeje Bükkszenterzsébet Tarnalelesz Bekölce Szilvásvárad

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók 1 Abaújalpár 5000 Ft/év 2 Abaújkér 6000 Ft/év 3 Abaújlak 4000 Ft/év 4 Abaújszántó 300 Ft/m2 7000 Ft/év 150 Ft/nap 2% 1 Ft/nap 5 Abaújszolnok

Részletesebben

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok

Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Mezőkövesd autóbusz-állomásról induló járatok Andornaktályára M 5.20 O 5.25 M 6.00 M 6.40 M 6.50 I 6.55 M 7.10 7.12 O 7.15 M 7.35 M 8.25 8.47 Z 9.05 9.20 X 9.30 9.42 Z 10.30 M 11.20 M 11.48 14 11.50 M

Részletesebben

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Erdőtűz-védelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 551 Sárospataki Erdészeti Igazgatóság 3950 Sárospatak Kazinczy u. 1. 1502 Bodrogolaszi 32,06 37,70 1504 Dámóc 17,55 1529 Háromhuta 102,52 1530 Hercegkút 54,07 30,43 1532 Komlóska 195,75 52,73 1511 Lácacséke

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. augusztus 27. XX. évfolyam 5. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Önkormányzati rendeletek 2 II. Közgyűlési határozatok 7 III. Közlemények, hirdetmények 9 2 I. Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő

Borsod 01. vk. Települések száma: 6. Települések: Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 01. vk. Települések száma: 6 Alsózsolca Arnót Felsőzsolca Miskolc Sajókeresztúr Szirmabesenyő Borsod 02 vk. Települések száma: 6 Miskolc Parasznya Radostyán Sajóbábony Sajólászlófalva Varbó Borsod

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008 október 31 XVIII ÉVFOLYAM 7 SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2-7 III Közgyűlési határozatok 7-9 IV Tájékoztató 9 2 I Személyi rész Heves Megye

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail.

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail. Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. Település neve Intézmény neve Címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe ABASÁR Családsegítı és 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel:

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 10002012 FAUNA ZRT. 3375 Mezőtárkány Tepély-puszta 4001 Besenyőtelek 17,30 5,50 4009 Füzesabony 1,40 4014 Mezőtárkány 20,40 Gazdálkodó :

Részletesebben

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN

A vizsgált terület lehatárolása A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁGA A CSEREHÁT TERÜLETÉN Pénzes János Tóth Tamás Baros Zoltán Boros Gábor: A vizsgált terület lehatárolása Tájföldrajzi lehatárolás Társadalomföldrajzi lehatárolás A Cserehát területe A vizsgált három kistérség területe A MEGÚJULÓ

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

BAZ Megyei természetjáró Szövetség

BAZ Megyei természetjáró Szövetség Zempléni-hegység jelzett turistaútjainak jegyzéke Kék sáv Országos Kéktúra Gibárt Hernád-híd - Hollóháza Gibárt Hernád-híd Alsócéce Boldogkőváralja v. á. Boldogkőváralja Arka Mogyoróska - Regéc Istvánkúti

Részletesebben

Megbízó: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati

Megbízó: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 1 SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEINEK 2004-2008 HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK BESZÁMOLÓ JELENTÉSE Megbízó: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Részletesebben

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013-2014 üzleti terve 1. A társaság rövid bemutatása A Kft. létrehozásának célja - elsősorban - a tulajdonos önkormányzatok területén

Részletesebben

É R T E S Í T É S. a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl

É R T E S Í T É S. a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl 1 AV-3/2009. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. FAX: 06 / 36-521-110 É R T E S Í T É S a Hivatalos Autóbusz Menetrend 4 sz. kötetéhez Érvényes: 2009. szeptember 1-tıl A menetrendben meghirdetett

Részletesebben

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy

Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy AKTUALIZÁLÓ KIEGÉSZÍTÉS A TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSÁRÓL ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSI POLITIKA ÉRVÉNYESÜLÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉSHEZ 323 BEVEZETŐ Az első Jelentés a 2000. évben készült el és az Országgyűlés

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

OHT II. Dr Farkas Hilda. Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens

OHT II. Dr Farkas Hilda. Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens OHT II Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens XX Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás, Szombathely, 2010. május 11-13. AZ OHT-I VÉGREHAJTÁSA 2002-2008 A képződő hulladékmennyiség

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

Kizárólagos üzemeltetésü vonalak

Kizárólagos üzemeltetésü vonalak BORSOD 3700 Miskolc, aut.áll. - Szirmabesenyő,templom BORSOD 3701 Miskolc,DIGÉP főkapu - Szirmabesenyő,templom BORSOD 3702 Miskolc,Drótmű - Sajókeresztúr,Széchenyi u. BORSOD 3703 Miskolc,aut.áll. - Bódvaszilas,

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

kereszteződés, Petőfi-Dózsa kereszteződés, kereszteződés, Petőfi-Dózsa kereszteződés, előtt

kereszteződés, Petőfi-Dózsa kereszteződés, kereszteződés, Petőfi-Dózsa kereszteződés, előtt Illetékes Főkapitányság Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Kameraszám összesen Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület temető területe, Erzsébet

Részletesebben

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával

Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Biogáztelep hulladék CO 2 -jének, -szennyvizének, és -hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával Projekt bemutatása ELSŐ MAGYAR ENERGIATÁROLÁSI KLASZTER NONPROFIT KFT. V e z e t ő p a r t n e r

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében

Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az Inno Energy KIC keretében Dr. Ladányi Richard - Chrabák Péter - Kiss Levente Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Nyilvántartási azonosító Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74.

önkéntes tűzoltó egyesület elnevezése Képviselő székhelye Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sas Attila pk. 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 74. Heves Megyei Katasztrófavádelmi Igazgatóság által, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 33. /5/ bekezdése alapján ellenőrzött önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes

Részletesebben

Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 www.erbo-plan.hu 49/2004. Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2016. június hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály június

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben