Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:"

Átírás

1 Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata, melyet általa aláírt [ ] A Kapcsolattartó személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata, melyet általa aláírt [ ] Cég esetén aláírási címpéldány, vagy aláírási minta másolata [ ] Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata (www.e-cegjegyzek.hu) [ ] Egyéni vállalkozó (EV) esetén a vállalkozói igazolvány, vagy az önkormányzati határozat másolata, amin a nyilvántartási adatok szerepelnek, melyet EV aláírt [ ] Aláírt SZMSZ [ ] Aláírt ÁSZF

2 EMK Piacszervezői, Ügynöki, Munkatársi Szerződés Mely létrejött, egyrészről az Első Magyar Klíringház Kft (Cgj.: , adószám: ) 1061 Budapest, Király u. 26. szám alatti gazdasági társaság, a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről Cég teljes neve: Cégjegyzékszám: Adószám: Székhelye: Levelezési cím: Aláírásra jogosult képviselője: Bankszámla száma: Kapcsolattartó neve: Születési neve: Születési helye/ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Személyi igazolvány száma: Telefonszáma: címe: és továbbiakban közös felelősség vállalás mellett, mint Megbízott között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekel: Felek, jelen megbízási szerződést, határozatlan időtartamra kötik. A megbízási szerződés az első év eltelte után felülvizsgálat tárgyát képezi. 1. A megbízás tárgya: 1.1 Megbízó a rendszerében már részt vevő és működő partnerek közötti cserekereskedelmet koordinálja, valamint elektronikus adatbankot üzemeltet. 1.2 Megbízó kijelenti, hogy lehetőséget nyújt a partnerek számára az áru/szolgáltatás értékesítésére, és egyéb szolgáltatásra, valamint, hogy a fentiekre irányuló ügyleteiket, a bevétel biztosítására egészben, vagy részben, készpénz felhasználása nélkül bonyolítsák le. 1.3 Kereskedelmi megoldásaival, kedvező fizetési konstrukcióival segíti a partnerek aktív piaci jelenlétét. 1.4 Megbízott kijelenti, hogy a mellékelt cégkivonat és aláírási címpéldány jelenleg hatályos és a valóságnak megfelel, valamint nem áll végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. 1.5 Felek megállapodnak, hogy Megbízott Képviselet, Magyarország területén látja el, Megbízó tevékenységét. 1.6 Megbízott kijelenti, hogy a mindenkor érvényes Általános Üzleti Feltételeket magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. Megbízott tudomásul veszi, hogy működése alatt köteles betartani és betartatni a hatályos jogszabályokat, és azoknak mindenben eleget téve tevékenykedni. 2. A megbízás tartalma: 2.1 Megbízott feladata a hozzátartozó képviselet területén működő vállalkozások megfelelő tájékoztatása, majd partneri állományba vétele a Megbízó által működtetett rendszerbe, továbbá a képviselethez tartozó partnerek üzletkötéseinek folyamatos és körültekintő elősegítése,

3 piacszervezése. 2.2 Megbízott kötelezettsége, hogy jelen szerződés aláírását követően azonnal megkezdi ügynöki, üzletkötői, piacszervezői tevékenységét. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja, valamint tudomásul veszi, hogy Megbízó a tevékenységét jogosult folyamatosan ellenőrizni. Az ellenörzés az EMK Piacszervezői Képviseleti Szervezeti Működési Szabályzat (EMK PK SZMSZ) alapján történik, melyet jelen szerződéssel egyidejűleg megismert, és egy példányt átvett, és amit a jövőben itt tud szükségszerűen újra elérni: 2.3 Jelen Megbízás aláírásával egyidejűleg megállapodnak arról, hogy Megbízott jelen szerződés ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése után is legalább 2 évig köteles titokban tartani Megbízó működésével kapcsolatos információkat (know-how), üzleti és ügyleti titkokat, a partnerekkel folytatott üzleti tranzakciókat, valamint a partnerek számláinak természetét és jellegét. 2.4 Megbízott tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályokra tekintettel is köteles a Partnerek adataival kapcsolatos mindennemű információt titokban tartani, és az alkalmazottakat is erre kötelezni, melyet Megbízott, az alkalmazotti munkaszerződésben rögzíteni köteles. 2.5 Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem tesz közzé, vagy ismertté, számlával, vagy egyéb, bármely üggyel kapcsolatos információt, mely a képviselet működtetése során Megbízott tudomására jutott, és erre vonatkozóan sem utasítást, sem megbízást nem ad. 2.6 Megbízott nem nyújthat hozzáférést harmadik személy részére azokhoz a jelentésekhez, dokumentumokhoz, melyek Megbízóra, annak tagjaira, illetve a képviselet működésére vonatkoznak. Kivételt képez ez alól, ha Megbízottat a törvény erre kötelezi, vagy ha Megbízó erre írásban utasítást ad. 2.7 Megbízott Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a képviselet működése alatt, illetve a képviselet megszűnését követő két évig nem folytathat Megbízó működésével azonos, vagy hasonló tevékenységet sem, nem lehet azonos, vagy hasonló szervezetben tulajdonos, alkalmazott, társ, valamint képviselő sem. 2.8 Megbízott nem rendelkezhet olyan épület tulajdonjogával, használati, haszonélvezeti jogával, ahol a jelen képviselet működésével kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket más cserekereskedelmi szervezet, vagy hasonló szervezet céljaira használják. 2.9 Amennyiben Megbízott, a fent meghatározott, bármely titoktartási, valamint versenytilalmi kötelezettségét megsértené, úgy köteles Megbízó részére HUF összegű átalánykártérítést megfizetni Az üzleti titok fogalmát az EMK PK SZMSZ határozza meg Megbízott tudomásul veszi, hogy tevékenységét csak és kizárólagosan személyesen láthatja el, kivéve, ha a Megbízó írásban előzetesen olyan engedélyt ad, /pl. képviselet megnyitása/, amelyben felhatalmazza Megbízottat jogai és kötelezettségei további átruházására pl. alvállalkozó bevonásával Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt, Megbízott köteles Megbízó írásbeli rendelkezései szerint a nyomtatványokat és egyéb dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint tértivevényes ajánlott formában eljuttatni a Megbízó által megadott postacímre A felhasznált nyomtatványok átadása elektronikus módon scannelt formátumban 48 órán belül on. Az eredeti felhasznált nyomtatvány hetente postán vagy személyesen átadva Megbízó részére Megbízott Megbízó kérésére köteles továbbítani bármilyen egyéb dokumentumot, mely a képviselet működése folytán jött létre. Megbízott köteles Megbízó részére átadni minden, a Megbízott által kezelt bizonylatot, dokumentumot és bármely egyéb, az ügyfelek számláinak terhelésével, illetve jóváírásával kapcsolatos tranzakciós dokumentációt.

4 2.15 Felek kölcsönösen elismerik, hogy rendszerükben a bizonyítható módon előállított, elektronikus formátumú levelek kézbesítési és olvasási igazolása is kézbesítettnek minősíti a feladványokat Megbízott köteles a Megbízó nevében a kiadott központi utasításoknak megfelelően eljárni, a partnerekkel Megbízó nevében és meghatalmazásával EMK Klíringszámla Szerződést kötni A képviseleteknél történő készpénzes befizetést teljesítő partnercég klíringszámla aktiválása Megbízó rendszerében kizárólag a Megbízó bankszámlájára, vagy házipénztárába való beérkezés után történhet meg Felek rögzítik, hogy Megbízott bármilyen, a Megbízóra vonatkozó jel, illetve hirdetés megjelentetéséhez Megbízó előzetes írásbeli engedélye szükséges. Megbízott személyesen felelős a törvényekben előírt jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó ellenőrzési jogát gyakorolva jogosult a képviseletet munkanapokon megtekinteni, valamint jogosult a bevételek, a készpénz, mindennemű bizonylat, valamint a Megbízott feljegyzéseinek ellenőrzésére, felülvizsgálatára is EMK PK SZMSZ alapján Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízott akár az Általános Szerződési Feltételek (www.kliringhaz.hu/aszf), akár a hatályos magyar jogszabályokat (pl. adójogi szabályozás) megszegi, úgy jegyzőkönyv felvétele mellett Megbízott mérlegelési jogkörén belül dönt jelen szerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondásáról Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót az esetleges készpénzveszteségről, bármilyen, a Megbízóval vagy a know-how működésével kapcsolatos feljegyzések elvesztéséről Az ebből fakadó károk nem átruházhatók Megbízóra, a kizárólagos felelősség a Megbízottat terheli. A Megbízott készpénzveszteség esetén köteles Megbízót haladéktalanul kártalanítani Megbízott köteles kártalanítani Megbízót olyan veszteség, anyagi kár esetén, melyek a piacszervezés során elkövetett, jelen szerződésben leírt működési szabályok, EMK PK SZMSZ akár gondatlan, akár szándékos megszegéséből keletkeznek, beleértve azokat a veszteségeket, károkat, illetve anyagi terheket, melyek mulasztás okán merültek fel a know-how hibás működtetésekor. Ide értendő minden olyan mulasztás is, mely a munkavégzés megszűnése során merült fel Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a tudomásszerzéskor, de legkésőbb az erről szóló határozat kézbesítésekor, valamint Cégközlönyben közzététel napján is Megbízót értesíteni. A megszűnés nem befolyásolja a feleknek az egymással szemben még fennálló kötelezettségeit, melyekre a jelen szerződésben foglaltak az irányadók Felek úgy állapodnak meg, hogy a számítástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói nevek és jelszavak nem átruházhatók Megbízott felel harmadik személlyel szemben az egyes ügyletekkel, vagy a piacszervezéssel kapcsolatban, és a felmerült bármilyen természetű kártérítési igény vonatkozásában. Amennyiben a Megbízó mindezek ellenére bírósági úton, vagy azon kívül jogvitába kerülne, az ezzel kapcsolatos összes felmerülő költsége Megbízottat terheli Felek megállapodnak, hogy bármely, a know-how működésével kapcsolatos levelezés vagy dokumentum Megbízóhoz való eljuttatása személyes átvétellel, vagy tértivevényes ajánlott levél formájában továbbá elektronikus úton, illetve faxon történhet. 3. Megbízott, és Kapcsolattartó kötelezettségei: 3.1 Megbízott elsődleges kötelezettsége az Első Magyar Klíringház Kft rendszerének a hatályos jogszabályok, az EMK PK MSZM, és a mindenkori Általános Szerződési Feltételeknek mindenben megfelelő működtetése.

5 3.2 Megbízott köteles segíteni telefon, fax és útján is a partnerek munkáját, a termékek és szolgáltatások gyors kereskedelmét. A rendszer üzemelésének elengedhetetlen feltétele az állandó otthoni, vagy saját irodai Internet, valamint az on-line kapcsolat hibátlan és állandó működése is. 3.3 Amennyiben a Megbízott bármilyen okból nem képes teljesíteni a megbízó irányában fennálló kötelezettségét, a Kapcsolattartó készfizető kezesként köteles a tartozásokért helyt állni. 3.4 Felek megállapodnak, hogy a partnerek a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozhatnak a rendszerhez Barterben sem forgalmi jutalék, sem adminisztrációs díj nem fizethető, kivéve, ha Megbízó erről írásban rendelkezik, a Megbízottal történt előzetes, írásban rögzített, egyeztetés alapján. 3.5 Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozott partnerek részére EMK Áruvásárlási Keret igényelhető, az erre vonatkozó EMK PK SZMSZ betartása mellett. 3.6 Megbízott továbbá köteles a kihelyezett vásárlási keretek visszafizetéséről törvények betartása mellett gondoskodni, amennyiben Megbízó rendszerében regisztrált bármely partnernek, bármely okból megszűnik a partneri viszonya a Megbízóval. 3.7 Megbízott köteles, a szolgáltatási díjat teljes egészében megfizetett partnerek, dokumentumait /megbízási szerződés, készpénzes bizonylat, áruvásárlási keret megállapodás eredeti példányait, valamint a partnerek egyéb, a regisztrációhoz szükséges dokumentumait/ felmerüléskor, a Megbízó által kijelölt címre eljuttatni. 3.8 Megbízott feladata, hogy a rendszerben működő valamennyi általa szervezett partner bármilyen felmerülő kérdésére, panaszára, a partnerek számára kielégítő módon azokat megválaszolja, kezelje, megoldja. 3.9 Megbízott minden esetben köteles betartani az EMK PK SZMSZ-t Megbízott felelőssége, hogy a rendszeren belül kihelyezett Hungaro (EMK Forint) áruvásárlási keretek, az előzetesen kiállított, valamint a partner részéről aláírt Áruásárlási Keret Megállapodás, Megbízóhoz kerüljön, az előírásoknak megfelelően Továbbá Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni, törvényes eszközöket felhasználni, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, a Vásárlási Keret Megállapodás szerinti határidőkkel, visszafizetésre kerüljenek. Megbízott kötelessége, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, valós felhasználását kontrolálja, ellenőrizze. 4. Megbízó kötelezettségei, a jutalék 4.1 Megbízó, Megbízott részére folyamatos segítséget nyújt, valamint biztosítja a Megbízott munkájához szükséges információkat. 4.2 Megbízó Megbízott részére Internetes hozzáférést biztosít a know-how és az információk tekintetében az általa működtetett Adatbankhoz. 4.3 A Megbízott teljesítése utáni jutalék számfejtését a Megbízó által meghirdetett aktuális Ösztönzőrendszerében közli a oldalon, aminek esetleges változásáról Megbízó 3 munkanapon belül értesíti Megbízottat ban. Az értesítés időpontja a Megbízó szerverén elindított értesítő elküldési időpontja érvényes. 4.4 Megbízó havonta egyszer, számla ellenében jutalék kifizetést teljesít Megbízott részére, a Megbízott közreműködésével a Megbízó rendszeréhez kapcsolódó partnerek ténylegesen befizetett szolgáltatási díjai után, melyet az előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében teljesít. 4.5 A havi forgalmak minden hó 1-től -31-ig értendők, továbbá, a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített befizetések számítandók.

6 4.6 Jutalékalapot a teljesítési hónap 1-től 31-ig a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített szolgáltatási díjak befizetései számítandók. 4.7 Megbízott a havi jutaléka elszámolása után jogosult a számláját elkészíteni, és azt Megbízó által meghatározott címre eljuttatni. Megbízó a számla összegét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles a Megbízott egyszámlájára átutalni. 4.8 Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződött partner a rendszerből való kilépésekor jogosult a szolgáltatási díj visszatérítésére, úgy Megbízó a visszafizetési kötelezettséget áthárítja Megbízottra. 4.9 Felek rögzítik, hogy Megbízót, a jelen szerződésben foglalt adminisztratív és egyéb munkafolyamatokkal kapcsolatosan, semmilyen költség nem terhel illetve nem érvényesíthető, kivéve a jutalékrendszerben meghatározottakat. 5. Vegyes rendelkezések: 5.1 Megbízó kijelenti, Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben taglalt bármely fizetési nemben meghatározott összeg után a hatályos magyar jogszabályok szerinti áfa fizetendő, melyet szabályosan kiállított számlákon tüntetnek fel Felek. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az áfa bevallására és megfizetésére saját maguk kötelesek. 5.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben, ezen szerződés bármelyik pontja jogszabályba ütközik vagy érvényét veszti, az nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét. 5.3 Megbízó kijelenti, hogy az Első Magyar Klíringház rendszere nem folytat pénzügyi tevékenységet. 5.4 Megbízott a Megbízó előzetes írásos engedélye nélkül, Megbízott jelen megbízási szerződésben taglalt tevékenysége alatt, illetve a jelen megbízási szerződés megszűnését követő két éven belül nem állíthat üzembe, vagy vetethet nyilvántartásba: a. semmilyen Internet alapú címet, sem tartománynévként, sem honlapként, sem címként, mely magában foglalja az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a Hungaro Piac nevet, illetve bármely ehhez hasonló nevet. b. semmilyen cégnevet, mely az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a HungaroPiac nevet tartalmazza, illetve bármely ehhez hasonló nevet. 5.5 Megbízott megerősíti továbbá, hogy semmilyen, a fent megnevezett, vagy ahhoz hasonló nyilvántartást nem hozott létre, vagy nem segített létrehozni a jelen szerződést megelőzően. 5.6 Amennyiben Megbízó a Megbízott közreműködésével regisztrált valamelyik partnercégnek az adminisztrációs díját bármely okból visszafizetni kényszerül, úgy az egyeztető tárgyalás után a Megbízottnak előzőleg megfizetett jutalék erejéig köteles a kárt Megbízott Megbízónak megtéríteni. 6. A szerződés megszűnése, a felmondás 6.1 Felek kölcsönösen egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésüket közös megegyezéssel egyeztetést követően bármikor megszüntethetik. 6.2 A egyeztetéshez szükséges tárgyalásokhoz az értesítőt Megbízó írásban, ajánlott levélben küldi meg a Megbízott részére a Megbízó által utoljára írásban megadott levelezési címre. Az egyeztető tárgyaláshoz szükségesen kijelölt időpontot legalább 7 nappal az értesítő postai feladási dátuma után kell megjelölni. 6.3 Amennyiben a fenti időpontban Megbízott nem jelenik meg, úgy az egyeztető tárgyalás lezártnak tekintendő, a szerződés pedig megszűnik.

7 6.4 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondással, legalább 60 napos felmondási idővel szüntethetik meg, jelen képviseletet működtető megbízási szerződést, a másik félhez intézett ajánlott levélben rendes felmondással. A felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó, a partnerek és az egyéb ügyek intézéséről gondoskodhasson. 6.5 Megbízó azonnali hatállyal indoklás és a kötelességszegő fél meghallgatása mellett, megszüntetheti jelen szerződést, ha a Megbízott a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegte, tevékenységét figyelmeztetés ellenére is gondatlanul végezte, a Megbízó érdekeit, működésének EMK PK SZMSZ szerint megsértette, melyet a címen folyamatosan tud követni. A Megbízó az azonnali hatályú felmondásról írásban értesíti Megbízottat. 6.6 A piacszervező munkájának bármilyen okból történő megszűnése esetén, Megbízott haladéktalanul köteles Megbízó számára átadni minden feljegyzést, dokumentumot, könyvet, illetve papírokat, amelyek a Megbízóval, vagy annak partnereivel, és/vagy a know-how működtetésével kapcsolatosak. 6.7 Felek kijelentik, hogy magyar jogi személyek, szerződéskötési képességükben nem korlátozottak. 6.8 Szerződő felek, a jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag, saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták. Kelt:, év hó napján Megbízott: ( ) Kapcsolattartó (kezes): Alulírottak, tanúsítjuk, hogy a fent megnevezett aláírók, akik személyi azonosságukat a fent megjelölt személyi igazolvány(ok) bemutatásával igazolták jelen szerződést előttünk írták alá: Tanú 1 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Tanú 2 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Dátum: Megbízó Első Magyar Klíringház Kft

8 EMK Piacszervezői, Ügynöki, Munkatársi Szerződés Mely létrejött, egyrészről az Első Magyar Klíringház Kft (Cgj.: , adószám: ) 1061 Budapest, Király u. 26. szám alatti gazdasági társaság, a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről Cég teljes neve: Cégjegyzékszám: Adószám: Székhelye: Levelezési cím: Aláírásra jogosult képviselője: Bankszámla száma: Kapcsolattartó neve: Születési neve: Születési helye/ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Személyi igazolvány száma: Telefonszáma: címe: és továbbiakban közös felelősség vállalás mellett, mint Megbízott között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekel: Felek, jelen megbízási szerződést, határozatlan időtartamra kötik. A megbízási szerződés az első év eltelte után felülvizsgálat tárgyát képezi. 1. A megbízás tárgya: 1.1 Megbízó a rendszerében már részt vevő és működő partnerek közötti cserekereskedelmet koordinálja, valamint elektronikus adatbankot üzemeltet. 1.2 Megbízó kijelenti, hogy lehetőséget nyújt a partnerek számára az áru/szolgáltatás értékesítésére, és egyéb szolgáltatásra, valamint, hogy a fentiekre irányuló ügyleteiket, a bevétel biztosítására egészben, vagy részben, készpénz felhasználása nélkül bonyolítsák le. 1.3 Kereskedelmi megoldásaival, kedvező fizetési konstrukcióival segíti a partnerek aktív piaci jelenlétét. 1.4 Megbízott kijelenti, hogy a mellékelt cégkivonat és aláírási címpéldány jelenleg hatályos és a valóságnak megfelel, valamint nem áll végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. 1.5 Felek megállapodnak, hogy Megbízott Képviselet, Magyarország területén látja el, Megbízó tevékenységét. 1.6 Megbízott kijelenti, hogy a mindenkor érvényes Általános Üzleti Feltételeket magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. Megbízott tudomásul veszi, hogy működése alatt köteles betartani és betartatni a hatályos jogszabályokat, és azoknak mindenben eleget téve tevékenykedni. 2. A megbízás tartalma: 2.1 Megbízott feladata a hozzátartozó képviselet területén működő vállalkozások megfelelő tájékoztatása, majd partneri állományba vétele a Megbízó által működtetett rendszerbe, továbbá a képviselethez tartozó partnerek üzletkötéseinek folyamatos és körültekintő elősegítése,

9 piacszervezése. 2.2 Megbízott kötelezettsége, hogy jelen szerződés aláírását követően azonnal megkezdi ügynöki, üzletkötői, piacszervezői tevékenységét. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja, valamint tudomásul veszi, hogy Megbízó a tevékenységét jogosult folyamatosan ellenőrizni. Az ellenörzés az EMK Piacszervezői Képviseleti Szervezeti Működési Szabályzat (EMK PK SZMSZ) alapján történik, melyet jelen szerződéssel egyidejűleg megismert, és egy példányt átvett, és amit a jövőben itt tud szükségszerűen újra elérni: 2.3 Jelen Megbízás aláírásával egyidejűleg megállapodnak arról, hogy Megbízott jelen szerződés ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése után is legalább 2 évig köteles titokban tartani Megbízó működésével kapcsolatos információkat (know-how), üzleti és ügyleti titkokat, a partnerekkel folytatott üzleti tranzakciókat, valamint a partnerek számláinak természetét és jellegét. 2.4 Megbízott tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályokra tekintettel is köteles a Partnerek adataival kapcsolatos mindennemű információt titokban tartani, és az alkalmazottakat is erre kötelezni, melyet Megbízott, az alkalmazotti munkaszerződésben rögzíteni köteles. 2.5 Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem tesz közzé, vagy ismertté, számlával, vagy egyéb, bármely üggyel kapcsolatos információt, mely a képviselet működtetése során Megbízott tudomására jutott, és erre vonatkozóan sem utasítást, sem megbízást nem ad. 2.6 Megbízott nem nyújthat hozzáférést harmadik személy részére azokhoz a jelentésekhez, dokumentumokhoz, melyek Megbízóra, annak tagjaira, illetve a képviselet működésére vonatkoznak. Kivételt képez ez alól, ha Megbízottat a törvény erre kötelezi, vagy ha Megbízó erre írásban utasítást ad. 2.7 Megbízott Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a képviselet működése alatt, illetve a képviselet megszűnését követő két évig nem folytathat Megbízó működésével azonos, vagy hasonló tevékenységet sem, nem lehet azonos, vagy hasonló szervezetben tulajdonos, alkalmazott, társ, valamint képviselő sem. 2.8 Megbízott nem rendelkezhet olyan épület tulajdonjogával, használati, haszonélvezeti jogával, ahol a jelen képviselet működésével kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket más cserekereskedelmi szervezet, vagy hasonló szervezet céljaira használják. 2.9 Amennyiben Megbízott, a fent meghatározott, bármely titoktartási, valamint versenytilalmi kötelezettségét megsértené, úgy köteles Megbízó részére HUF összegű átalánykártérítést megfizetni Az üzleti titok fogalmát az EMK PK SZMSZ határozza meg Megbízott tudomásul veszi, hogy tevékenységét csak és kizárólagosan személyesen láthatja el, kivéve, ha a Megbízó írásban előzetesen olyan engedélyt ad, /pl. képviselet megnyitása/, amelyben felhatalmazza Megbízottat jogai és kötelezettségei további átruházására pl. alvállalkozó bevonásával Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt, Megbízott köteles Megbízó írásbeli rendelkezései szerint a nyomtatványokat és egyéb dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint tértivevényes ajánlott formában eljuttatni a Megbízó által megadott postacímre A felhasznált nyomtatványok átadása elektronikus módon scannelt formátumban 48 órán belül on. Az eredeti felhasznált nyomtatvány hetente postán vagy személyesen átadva Megbízó részére Megbízott Megbízó kérésére köteles továbbítani bármilyen egyéb dokumentumot, mely a képviselet működése folytán jött létre. Megbízott köteles Megbízó részére átadni minden, a Megbízott által kezelt bizonylatot, dokumentumot és bármely egyéb, az ügyfelek számláinak terhelésével, illetve jóváírásával kapcsolatos tranzakciós dokumentációt.

10 2.15 Felek kölcsönösen elismerik, hogy rendszerükben a bizonyítható módon előállított, elektronikus formátumú levelek kézbesítési és olvasási igazolása is kézbesítettnek minősíti a feladványokat Megbízott köteles a Megbízó nevében a kiadott központi utasításoknak megfelelően eljárni, a partnerekkel Megbízó nevében és meghatalmazásával EMK Klíringszámla Szerződést kötni A képviseleteknél történő készpénzes befizetést teljesítő partnercég klíringszámla aktiválása Megbízó rendszerében kizárólag a Megbízó bankszámlájára, vagy házipénztárába való beérkezés után történhet meg Felek rögzítik, hogy Megbízott bármilyen, a Megbízóra vonatkozó jel, illetve hirdetés megjelentetéséhez Megbízó előzetes írásbeli engedélye szükséges. Megbízott személyesen felelős a törvényekben előírt jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó ellenőrzési jogát gyakorolva jogosult a képviseletet munkanapokon megtekinteni, valamint jogosult a bevételek, a készpénz, mindennemű bizonylat, valamint a Megbízott feljegyzéseinek ellenőrzésére, felülvizsgálatára is EMK PK SZMSZ alapján Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízott akár az Általános Szerződési Feltételek (www.kliringhaz.hu/aszf), akár a hatályos magyar jogszabályokat (pl. adójogi szabályozás) megszegi, úgy jegyzőkönyv felvétele mellett Megbízott mérlegelési jogkörén belül dönt jelen szerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondásáról Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót az esetleges készpénzveszteségről, bármilyen, a Megbízóval vagy a know-how működésével kapcsolatos feljegyzések elvesztéséről Az ebből fakadó károk nem átruházhatók Megbízóra, a kizárólagos felelősség a Megbízottat terheli. A Megbízott készpénzveszteség esetén köteles Megbízót haladéktalanul kártalanítani Megbízott köteles kártalanítani Megbízót olyan veszteség, anyagi kár esetén, melyek a piacszervezés során elkövetett, jelen szerződésben leírt működési szabályok, EMK PK SZMSZ akár gondatlan, akár szándékos megszegéséből keletkeznek, beleértve azokat a veszteségeket, károkat, illetve anyagi terheket, melyek mulasztás okán merültek fel a know-how hibás működtetésekor. Ide értendő minden olyan mulasztás is, mely a munkavégzés megszűnése során merült fel Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a tudomásszerzéskor, de legkésőbb az erről szóló határozat kézbesítésekor, valamint Cégközlönyben közzététel napján is Megbízót értesíteni. A megszűnés nem befolyásolja a feleknek az egymással szemben még fennálló kötelezettségeit, melyekre a jelen szerződésben foglaltak az irányadók Felek úgy állapodnak meg, hogy a számítástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói nevek és jelszavak nem átruházhatók Megbízott felel harmadik személlyel szemben az egyes ügyletekkel, vagy a piacszervezéssel kapcsolatban, és a felmerült bármilyen természetű kártérítési igény vonatkozásában. Amennyiben a Megbízó mindezek ellenére bírósági úton, vagy azon kívül jogvitába kerülne, az ezzel kapcsolatos összes felmerülő költsége Megbízottat terheli Felek megállapodnak, hogy bármely, a know-how működésével kapcsolatos levelezés vagy dokumentum Megbízóhoz való eljuttatása személyes átvétellel, vagy tértivevényes ajánlott levél formájában továbbá elektronikus úton, illetve faxon történhet. 3. Megbízott, és Kapcsolattartó kötelezettségei: 3.1 Megbízott elsődleges kötelezettsége az Első Magyar Klíringház Kft rendszerének a hatályos jogszabályok, az EMK PK MSZM, és a mindenkori Általános Szerződési Feltételeknek mindenben megfelelő működtetése.

11 3.2 Megbízott köteles segíteni telefon, fax és útján is a partnerek munkáját, a termékek és szolgáltatások gyors kereskedelmét. A rendszer üzemelésének elengedhetetlen feltétele az állandó otthoni, vagy saját irodai Internet, valamint az on-line kapcsolat hibátlan és állandó működése is. 3.3 Amennyiben a Megbízott bármilyen okból nem képes teljesíteni a megbízó irányában fennálló kötelezettségét, a Kapcsolattartó készfizető kezesként köteles a tartozásokért helyt állni. 3.4 Felek megállapodnak, hogy a partnerek a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozhatnak a rendszerhez Barterben sem forgalmi jutalék, sem adminisztrációs díj nem fizethető, kivéve, ha Megbízó erről írásban rendelkezik, a Megbízottal történt előzetes, írásban rögzített, egyeztetés alapján. 3.5 Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozott partnerek részére EMK Áruvásárlási Keret igényelhető, az erre vonatkozó EMK PK SZMSZ betartása mellett. 3.6 Megbízott továbbá köteles a kihelyezett vásárlási keretek visszafizetéséről törvények betartása mellett gondoskodni, amennyiben Megbízó rendszerében regisztrált bármely partnernek, bármely okból megszűnik a partneri viszonya a Megbízóval. 3.7 Megbízott köteles, a szolgáltatási díjat teljes egészében megfizetett partnerek, dokumentumait /megbízási szerződés, készpénzes bizonylat, áruvásárlási keret megállapodás eredeti példányait, valamint a partnerek egyéb, a regisztrációhoz szükséges dokumentumait/ felmerüléskor, a Megbízó által kijelölt címre eljuttatni. 3.8 Megbízott feladata, hogy a rendszerben működő valamennyi általa szervezett partner bármilyen felmerülő kérdésére, panaszára, a partnerek számára kielégítő módon azokat megválaszolja, kezelje, megoldja. 3.9 Megbízott minden esetben köteles betartani az EMK PK SZMSZ-t Megbízott felelőssége, hogy a rendszeren belül kihelyezett Hungaro (EMK Forint) áruvásárlási keretek, az előzetesen kiállított, valamint a partner részéről aláírt Áruásárlási Keret Megállapodás, Megbízóhoz kerüljön, az előírásoknak megfelelően Továbbá Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni, törvényes eszközöket felhasználni, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, a Vásárlási Keret Megállapodás szerinti határidőkkel, visszafizetésre kerüljenek. Megbízott kötelessége, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, valós felhasználását kontrolálja, ellenőrizze. 4. Megbízó kötelezettségei, a jutalék 4.1 Megbízó, Megbízott részére folyamatos segítséget nyújt, valamint biztosítja a Megbízott munkájához szükséges információkat. 4.2 Megbízó Megbízott részére Internetes hozzáférést biztosít a know-how és az információk tekintetében az általa működtetett Adatbankhoz. 4.3 A Megbízott teljesítése utáni jutalék számfejtését a Megbízó által meghirdetett aktuális Ösztönzőrendszerében közli a oldalon, aminek esetleges változásáról Megbízó 3 munkanapon belül értesíti Megbízottat ban. Az értesítés időpontja a Megbízó szerverén elindított értesítő elküldési időpontja érvényes. 4.4 Megbízó havonta egyszer, számla ellenében jutalék kifizetést teljesít Megbízott részére, a Megbízott közreműködésével a Megbízó rendszeréhez kapcsolódó partnerek ténylegesen befizetett szolgáltatási díjai után, melyet az előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében teljesít. 4.5 A havi forgalmak minden hó 1-től -31-ig értendők, továbbá, a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített befizetések számítandók.

12 4.6 Jutalékalapot a teljesítési hónap 1-től 31-ig a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített szolgáltatási díjak befizetései számítandók. 4.7 Megbízott a havi jutaléka elszámolása után jogosult a számláját elkészíteni, és azt Megbízó által meghatározott címre eljuttatni. Megbízó a számla összegét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles a Megbízott egyszámlájára átutalni. 4.8 Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződött partner a rendszerből való kilépésekor jogosult a szolgáltatási díj visszatérítésére, úgy Megbízó a visszafizetési kötelezettséget áthárítja Megbízottra. 4.9 Felek rögzítik, hogy Megbízót, a jelen szerződésben foglalt adminisztratív és egyéb munkafolyamatokkal kapcsolatosan, semmilyen költség nem terhel illetve nem érvényesíthető, kivéve a jutalékrendszerben meghatározottakat. 5. Vegyes rendelkezések: 5.1 Megbízó kijelenti, Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben taglalt bármely fizetési nemben meghatározott összeg után a hatályos magyar jogszabályok szerinti áfa fizetendő, melyet szabályosan kiállított számlákon tüntetnek fel Felek. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az áfa bevallására és megfizetésére saját maguk kötelesek. 5.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben, ezen szerződés bármelyik pontja jogszabályba ütközik vagy érvényét veszti, az nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét. 5.3 Megbízó kijelenti, hogy az Első Magyar Klíringház rendszere nem folytat pénzügyi tevékenységet. 5.4 Megbízott a Megbízó előzetes írásos engedélye nélkül, Megbízott jelen megbízási szerződésben taglalt tevékenysége alatt, illetve a jelen megbízási szerződés megszűnését követő két éven belül nem állíthat üzembe, vagy vetethet nyilvántartásba: a. semmilyen Internet alapú címet, sem tartománynévként, sem honlapként, sem címként, mely magában foglalja az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a Hungaro Piac nevet, illetve bármely ehhez hasonló nevet. b. semmilyen cégnevet, mely az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a HungaroPiac nevet tartalmazza, illetve bármely ehhez hasonló nevet. 5.5 Megbízott megerősíti továbbá, hogy semmilyen, a fent megnevezett, vagy ahhoz hasonló nyilvántartást nem hozott létre, vagy nem segített létrehozni a jelen szerződést megelőzően. 5.6 Amennyiben Megbízó a Megbízott közreműködésével regisztrált valamelyik partnercégnek az adminisztrációs díját bármely okból visszafizetni kényszerül, úgy az egyeztető tárgyalás után a Megbízottnak előzőleg megfizetett jutalék erejéig köteles a kárt Megbízott Megbízónak megtéríteni. 6. A szerződés megszűnése, a felmondás 6.1 Felek kölcsönösen egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésüket közös megegyezéssel egyeztetést követően bármikor megszüntethetik. 6.2 A egyeztetéshez szükséges tárgyalásokhoz az értesítőt Megbízó írásban, ajánlott levélben küldi meg a Megbízott részére a Megbízó által utoljára írásban megadott levelezési címre. Az egyeztető tárgyaláshoz szükségesen kijelölt időpontot legalább 7 nappal az értesítő postai feladási dátuma után kell megjelölni. 6.3 Amennyiben a fenti időpontban Megbízott nem jelenik meg, úgy az egyeztető tárgyalás lezártnak tekintendő, a szerződés pedig megszűnik. 6.4 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondással, legalább 60 napos felmondási

13 idővel szüntethetik meg, jelen képviseletet működtető megbízási szerződést, a másik félhez intézett ajánlott levélben rendes felmondással. A felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó, a partnerek és az egyéb ügyek intézéséről gondoskodhasson. 6.5 Megbízó azonnali hatállyal indoklás és a kötelességszegő fél meghallgatása mellett, megszüntetheti jelen szerződést, ha a Megbízott a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegte, tevékenységét figyelmeztetés ellenére is gondatlanul végezte, a Megbízó érdekeit, működésének EMK PK SZMSZ szerint megsértette, melyet a címen folyamatosan tud követni. A Megbízó az azonnali hatályú felmondásról írásban értesíti Megbízottat. 6.6 A piacszervező munkájának bármilyen okból történő megszűnése esetén, Megbízott haladéktalanul köteles Megbízó számára átadni minden feljegyzést, dokumentumot, könyvet, illetve papírokat, amelyek a Megbízóval, vagy annak partnereivel, és/vagy a know-how működtetésével kapcsolatosak. 6.7 Felek kijelentik, hogy magyar jogi személyek, szerződéskötési képességükben nem korlátozottak. 6.8 Szerződő felek, a jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag, saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták. Kelt:, év hó napján Megbízott: ( ) Kapcsolattartó (kezes): Alulírottak, tanúsítjuk, hogy a fent megnevezett aláírók, akik személyi azonosságukat a fent megjelölt személyi igazolvány(ok) bemutatásával igazolták jelen szerződést előttünk írták alá: Tanú 1 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Tanú 2 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Dátum: Megbízó Első Magyar Klíringház Kft

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között

AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE. között SZERZŐDÉSSZÁM: AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS [ ] és AZ ING BANK N.V. MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE között AZONNALI ÉS HATÁRIDŐS DEVIZAÜGYLETEKRE VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben