Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:"

Átírás

1 Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata, melyet általa aláírt [ ] A Kapcsolattartó személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata, melyet általa aláírt [ ] Cég esetén aláírási címpéldány, vagy aláírási minta másolata [ ] Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata (www.e-cegjegyzek.hu) [ ] Egyéni vállalkozó (EV) esetén a vállalkozói igazolvány, vagy az önkormányzati határozat másolata, amin a nyilvántartási adatok szerepelnek, melyet EV aláírt [ ] Aláírt SZMSZ [ ] Aláírt ÁSZF

2 EMK Piacszervezői, Ügynöki, Munkatársi Szerződés Mely létrejött, egyrészről az Első Magyar Klíringház Kft (Cgj.: , adószám: ) 1061 Budapest, Király u. 26. szám alatti gazdasági társaság, a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről Cég teljes neve: Cégjegyzékszám: Adószám: Székhelye: Levelezési cím: Aláírásra jogosult képviselője: Bankszámla száma: Kapcsolattartó neve: Születési neve: Születési helye/ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Személyi igazolvány száma: Telefonszáma: címe: és továbbiakban közös felelősség vállalás mellett, mint Megbízott között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekel: Felek, jelen megbízási szerződést, határozatlan időtartamra kötik. A megbízási szerződés az első év eltelte után felülvizsgálat tárgyát képezi. 1. A megbízás tárgya: 1.1 Megbízó a rendszerében már részt vevő és működő partnerek közötti cserekereskedelmet koordinálja, valamint elektronikus adatbankot üzemeltet. 1.2 Megbízó kijelenti, hogy lehetőséget nyújt a partnerek számára az áru/szolgáltatás értékesítésére, és egyéb szolgáltatásra, valamint, hogy a fentiekre irányuló ügyleteiket, a bevétel biztosítására egészben, vagy részben, készpénz felhasználása nélkül bonyolítsák le. 1.3 Kereskedelmi megoldásaival, kedvező fizetési konstrukcióival segíti a partnerek aktív piaci jelenlétét. 1.4 Megbízott kijelenti, hogy a mellékelt cégkivonat és aláírási címpéldány jelenleg hatályos és a valóságnak megfelel, valamint nem áll végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. 1.5 Felek megállapodnak, hogy Megbízott Képviselet, Magyarország területén látja el, Megbízó tevékenységét. 1.6 Megbízott kijelenti, hogy a mindenkor érvényes Általános Üzleti Feltételeket magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. Megbízott tudomásul veszi, hogy működése alatt köteles betartani és betartatni a hatályos jogszabályokat, és azoknak mindenben eleget téve tevékenykedni. 2. A megbízás tartalma: 2.1 Megbízott feladata a hozzátartozó képviselet területén működő vállalkozások megfelelő tájékoztatása, majd partneri állományba vétele a Megbízó által működtetett rendszerbe, továbbá a képviselethez tartozó partnerek üzletkötéseinek folyamatos és körültekintő elősegítése,

3 piacszervezése. 2.2 Megbízott kötelezettsége, hogy jelen szerződés aláírását követően azonnal megkezdi ügynöki, üzletkötői, piacszervezői tevékenységét. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja, valamint tudomásul veszi, hogy Megbízó a tevékenységét jogosult folyamatosan ellenőrizni. Az ellenörzés az EMK Piacszervezői Képviseleti Szervezeti Működési Szabályzat (EMK PK SZMSZ) alapján történik, melyet jelen szerződéssel egyidejűleg megismert, és egy példányt átvett, és amit a jövőben itt tud szükségszerűen újra elérni: 2.3 Jelen Megbízás aláírásával egyidejűleg megállapodnak arról, hogy Megbízott jelen szerződés ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése után is legalább 2 évig köteles titokban tartani Megbízó működésével kapcsolatos információkat (know-how), üzleti és ügyleti titkokat, a partnerekkel folytatott üzleti tranzakciókat, valamint a partnerek számláinak természetét és jellegét. 2.4 Megbízott tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályokra tekintettel is köteles a Partnerek adataival kapcsolatos mindennemű információt titokban tartani, és az alkalmazottakat is erre kötelezni, melyet Megbízott, az alkalmazotti munkaszerződésben rögzíteni köteles. 2.5 Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem tesz közzé, vagy ismertté, számlával, vagy egyéb, bármely üggyel kapcsolatos információt, mely a képviselet működtetése során Megbízott tudomására jutott, és erre vonatkozóan sem utasítást, sem megbízást nem ad. 2.6 Megbízott nem nyújthat hozzáférést harmadik személy részére azokhoz a jelentésekhez, dokumentumokhoz, melyek Megbízóra, annak tagjaira, illetve a képviselet működésére vonatkoznak. Kivételt képez ez alól, ha Megbízottat a törvény erre kötelezi, vagy ha Megbízó erre írásban utasítást ad. 2.7 Megbízott Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a képviselet működése alatt, illetve a képviselet megszűnését követő két évig nem folytathat Megbízó működésével azonos, vagy hasonló tevékenységet sem, nem lehet azonos, vagy hasonló szervezetben tulajdonos, alkalmazott, társ, valamint képviselő sem. 2.8 Megbízott nem rendelkezhet olyan épület tulajdonjogával, használati, haszonélvezeti jogával, ahol a jelen képviselet működésével kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket más cserekereskedelmi szervezet, vagy hasonló szervezet céljaira használják. 2.9 Amennyiben Megbízott, a fent meghatározott, bármely titoktartási, valamint versenytilalmi kötelezettségét megsértené, úgy köteles Megbízó részére HUF összegű átalánykártérítést megfizetni Az üzleti titok fogalmát az EMK PK SZMSZ határozza meg Megbízott tudomásul veszi, hogy tevékenységét csak és kizárólagosan személyesen láthatja el, kivéve, ha a Megbízó írásban előzetesen olyan engedélyt ad, /pl. képviselet megnyitása/, amelyben felhatalmazza Megbízottat jogai és kötelezettségei további átruházására pl. alvállalkozó bevonásával Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt, Megbízott köteles Megbízó írásbeli rendelkezései szerint a nyomtatványokat és egyéb dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint tértivevényes ajánlott formában eljuttatni a Megbízó által megadott postacímre A felhasznált nyomtatványok átadása elektronikus módon scannelt formátumban 48 órán belül on. Az eredeti felhasznált nyomtatvány hetente postán vagy személyesen átadva Megbízó részére Megbízott Megbízó kérésére köteles továbbítani bármilyen egyéb dokumentumot, mely a képviselet működése folytán jött létre. Megbízott köteles Megbízó részére átadni minden, a Megbízott által kezelt bizonylatot, dokumentumot és bármely egyéb, az ügyfelek számláinak terhelésével, illetve jóváírásával kapcsolatos tranzakciós dokumentációt.

4 2.15 Felek kölcsönösen elismerik, hogy rendszerükben a bizonyítható módon előállított, elektronikus formátumú levelek kézbesítési és olvasási igazolása is kézbesítettnek minősíti a feladványokat Megbízott köteles a Megbízó nevében a kiadott központi utasításoknak megfelelően eljárni, a partnerekkel Megbízó nevében és meghatalmazásával EMK Klíringszámla Szerződést kötni A képviseleteknél történő készpénzes befizetést teljesítő partnercég klíringszámla aktiválása Megbízó rendszerében kizárólag a Megbízó bankszámlájára, vagy házipénztárába való beérkezés után történhet meg Felek rögzítik, hogy Megbízott bármilyen, a Megbízóra vonatkozó jel, illetve hirdetés megjelentetéséhez Megbízó előzetes írásbeli engedélye szükséges. Megbízott személyesen felelős a törvényekben előírt jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó ellenőrzési jogát gyakorolva jogosult a képviseletet munkanapokon megtekinteni, valamint jogosult a bevételek, a készpénz, mindennemű bizonylat, valamint a Megbízott feljegyzéseinek ellenőrzésére, felülvizsgálatára is EMK PK SZMSZ alapján Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízott akár az Általános Szerződési Feltételek (www.kliringhaz.hu/aszf), akár a hatályos magyar jogszabályokat (pl. adójogi szabályozás) megszegi, úgy jegyzőkönyv felvétele mellett Megbízott mérlegelési jogkörén belül dönt jelen szerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondásáról Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót az esetleges készpénzveszteségről, bármilyen, a Megbízóval vagy a know-how működésével kapcsolatos feljegyzések elvesztéséről Az ebből fakadó károk nem átruházhatók Megbízóra, a kizárólagos felelősség a Megbízottat terheli. A Megbízott készpénzveszteség esetén köteles Megbízót haladéktalanul kártalanítani Megbízott köteles kártalanítani Megbízót olyan veszteség, anyagi kár esetén, melyek a piacszervezés során elkövetett, jelen szerződésben leírt működési szabályok, EMK PK SZMSZ akár gondatlan, akár szándékos megszegéséből keletkeznek, beleértve azokat a veszteségeket, károkat, illetve anyagi terheket, melyek mulasztás okán merültek fel a know-how hibás működtetésekor. Ide értendő minden olyan mulasztás is, mely a munkavégzés megszűnése során merült fel Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a tudomásszerzéskor, de legkésőbb az erről szóló határozat kézbesítésekor, valamint Cégközlönyben közzététel napján is Megbízót értesíteni. A megszűnés nem befolyásolja a feleknek az egymással szemben még fennálló kötelezettségeit, melyekre a jelen szerződésben foglaltak az irányadók Felek úgy állapodnak meg, hogy a számítástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói nevek és jelszavak nem átruházhatók Megbízott felel harmadik személlyel szemben az egyes ügyletekkel, vagy a piacszervezéssel kapcsolatban, és a felmerült bármilyen természetű kártérítési igény vonatkozásában. Amennyiben a Megbízó mindezek ellenére bírósági úton, vagy azon kívül jogvitába kerülne, az ezzel kapcsolatos összes felmerülő költsége Megbízottat terheli Felek megállapodnak, hogy bármely, a know-how működésével kapcsolatos levelezés vagy dokumentum Megbízóhoz való eljuttatása személyes átvétellel, vagy tértivevényes ajánlott levél formájában továbbá elektronikus úton, illetve faxon történhet. 3. Megbízott, és Kapcsolattartó kötelezettségei: 3.1 Megbízott elsődleges kötelezettsége az Első Magyar Klíringház Kft rendszerének a hatályos jogszabályok, az EMK PK MSZM, és a mindenkori Általános Szerződési Feltételeknek mindenben megfelelő működtetése.

5 3.2 Megbízott köteles segíteni telefon, fax és útján is a partnerek munkáját, a termékek és szolgáltatások gyors kereskedelmét. A rendszer üzemelésének elengedhetetlen feltétele az állandó otthoni, vagy saját irodai Internet, valamint az on-line kapcsolat hibátlan és állandó működése is. 3.3 Amennyiben a Megbízott bármilyen okból nem képes teljesíteni a megbízó irányában fennálló kötelezettségét, a Kapcsolattartó készfizető kezesként köteles a tartozásokért helyt állni. 3.4 Felek megállapodnak, hogy a partnerek a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozhatnak a rendszerhez Barterben sem forgalmi jutalék, sem adminisztrációs díj nem fizethető, kivéve, ha Megbízó erről írásban rendelkezik, a Megbízottal történt előzetes, írásban rögzített, egyeztetés alapján. 3.5 Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozott partnerek részére EMK Áruvásárlási Keret igényelhető, az erre vonatkozó EMK PK SZMSZ betartása mellett. 3.6 Megbízott továbbá köteles a kihelyezett vásárlási keretek visszafizetéséről törvények betartása mellett gondoskodni, amennyiben Megbízó rendszerében regisztrált bármely partnernek, bármely okból megszűnik a partneri viszonya a Megbízóval. 3.7 Megbízott köteles, a szolgáltatási díjat teljes egészében megfizetett partnerek, dokumentumait /megbízási szerződés, készpénzes bizonylat, áruvásárlási keret megállapodás eredeti példányait, valamint a partnerek egyéb, a regisztrációhoz szükséges dokumentumait/ felmerüléskor, a Megbízó által kijelölt címre eljuttatni. 3.8 Megbízott feladata, hogy a rendszerben működő valamennyi általa szervezett partner bármilyen felmerülő kérdésére, panaszára, a partnerek számára kielégítő módon azokat megválaszolja, kezelje, megoldja. 3.9 Megbízott minden esetben köteles betartani az EMK PK SZMSZ-t Megbízott felelőssége, hogy a rendszeren belül kihelyezett Hungaro (EMK Forint) áruvásárlási keretek, az előzetesen kiállított, valamint a partner részéről aláírt Áruásárlási Keret Megállapodás, Megbízóhoz kerüljön, az előírásoknak megfelelően Továbbá Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni, törvényes eszközöket felhasználni, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, a Vásárlási Keret Megállapodás szerinti határidőkkel, visszafizetésre kerüljenek. Megbízott kötelessége, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, valós felhasználását kontrolálja, ellenőrizze. 4. Megbízó kötelezettségei, a jutalék 4.1 Megbízó, Megbízott részére folyamatos segítséget nyújt, valamint biztosítja a Megbízott munkájához szükséges információkat. 4.2 Megbízó Megbízott részére Internetes hozzáférést biztosít a know-how és az információk tekintetében az általa működtetett Adatbankhoz. 4.3 A Megbízott teljesítése utáni jutalék számfejtését a Megbízó által meghirdetett aktuális Ösztönzőrendszerében közli a oldalon, aminek esetleges változásáról Megbízó 3 munkanapon belül értesíti Megbízottat ban. Az értesítés időpontja a Megbízó szerverén elindított értesítő elküldési időpontja érvényes. 4.4 Megbízó havonta egyszer, számla ellenében jutalék kifizetést teljesít Megbízott részére, a Megbízott közreműködésével a Megbízó rendszeréhez kapcsolódó partnerek ténylegesen befizetett szolgáltatási díjai után, melyet az előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében teljesít. 4.5 A havi forgalmak minden hó 1-től -31-ig értendők, továbbá, a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített befizetések számítandók.

6 4.6 Jutalékalapot a teljesítési hónap 1-től 31-ig a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített szolgáltatási díjak befizetései számítandók. 4.7 Megbízott a havi jutaléka elszámolása után jogosult a számláját elkészíteni, és azt Megbízó által meghatározott címre eljuttatni. Megbízó a számla összegét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles a Megbízott egyszámlájára átutalni. 4.8 Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződött partner a rendszerből való kilépésekor jogosult a szolgáltatási díj visszatérítésére, úgy Megbízó a visszafizetési kötelezettséget áthárítja Megbízottra. 4.9 Felek rögzítik, hogy Megbízót, a jelen szerződésben foglalt adminisztratív és egyéb munkafolyamatokkal kapcsolatosan, semmilyen költség nem terhel illetve nem érvényesíthető, kivéve a jutalékrendszerben meghatározottakat. 5. Vegyes rendelkezések: 5.1 Megbízó kijelenti, Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben taglalt bármely fizetési nemben meghatározott összeg után a hatályos magyar jogszabályok szerinti áfa fizetendő, melyet szabályosan kiállított számlákon tüntetnek fel Felek. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az áfa bevallására és megfizetésére saját maguk kötelesek. 5.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben, ezen szerződés bármelyik pontja jogszabályba ütközik vagy érvényét veszti, az nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét. 5.3 Megbízó kijelenti, hogy az Első Magyar Klíringház rendszere nem folytat pénzügyi tevékenységet. 5.4 Megbízott a Megbízó előzetes írásos engedélye nélkül, Megbízott jelen megbízási szerződésben taglalt tevékenysége alatt, illetve a jelen megbízási szerződés megszűnését követő két éven belül nem állíthat üzembe, vagy vetethet nyilvántartásba: a. semmilyen Internet alapú címet, sem tartománynévként, sem honlapként, sem címként, mely magában foglalja az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a Hungaro Piac nevet, illetve bármely ehhez hasonló nevet. b. semmilyen cégnevet, mely az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a HungaroPiac nevet tartalmazza, illetve bármely ehhez hasonló nevet. 5.5 Megbízott megerősíti továbbá, hogy semmilyen, a fent megnevezett, vagy ahhoz hasonló nyilvántartást nem hozott létre, vagy nem segített létrehozni a jelen szerződést megelőzően. 5.6 Amennyiben Megbízó a Megbízott közreműködésével regisztrált valamelyik partnercégnek az adminisztrációs díját bármely okból visszafizetni kényszerül, úgy az egyeztető tárgyalás után a Megbízottnak előzőleg megfizetett jutalék erejéig köteles a kárt Megbízott Megbízónak megtéríteni. 6. A szerződés megszűnése, a felmondás 6.1 Felek kölcsönösen egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésüket közös megegyezéssel egyeztetést követően bármikor megszüntethetik. 6.2 A egyeztetéshez szükséges tárgyalásokhoz az értesítőt Megbízó írásban, ajánlott levélben küldi meg a Megbízott részére a Megbízó által utoljára írásban megadott levelezési címre. Az egyeztető tárgyaláshoz szükségesen kijelölt időpontot legalább 7 nappal az értesítő postai feladási dátuma után kell megjelölni. 6.3 Amennyiben a fenti időpontban Megbízott nem jelenik meg, úgy az egyeztető tárgyalás lezártnak tekintendő, a szerződés pedig megszűnik.

7 6.4 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondással, legalább 60 napos felmondási idővel szüntethetik meg, jelen képviseletet működtető megbízási szerződést, a másik félhez intézett ajánlott levélben rendes felmondással. A felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó, a partnerek és az egyéb ügyek intézéséről gondoskodhasson. 6.5 Megbízó azonnali hatállyal indoklás és a kötelességszegő fél meghallgatása mellett, megszüntetheti jelen szerződést, ha a Megbízott a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegte, tevékenységét figyelmeztetés ellenére is gondatlanul végezte, a Megbízó érdekeit, működésének EMK PK SZMSZ szerint megsértette, melyet a címen folyamatosan tud követni. A Megbízó az azonnali hatályú felmondásról írásban értesíti Megbízottat. 6.6 A piacszervező munkájának bármilyen okból történő megszűnése esetén, Megbízott haladéktalanul köteles Megbízó számára átadni minden feljegyzést, dokumentumot, könyvet, illetve papírokat, amelyek a Megbízóval, vagy annak partnereivel, és/vagy a know-how működtetésével kapcsolatosak. 6.7 Felek kijelentik, hogy magyar jogi személyek, szerződéskötési képességükben nem korlátozottak. 6.8 Szerződő felek, a jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag, saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták. Kelt:, év hó napján Megbízott: ( ) Kapcsolattartó (kezes): Alulírottak, tanúsítjuk, hogy a fent megnevezett aláírók, akik személyi azonosságukat a fent megjelölt személyi igazolvány(ok) bemutatásával igazolták jelen szerződést előttünk írták alá: Tanú 1 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Tanú 2 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Dátum: Megbízó Első Magyar Klíringház Kft

8 EMK Piacszervezői, Ügynöki, Munkatársi Szerződés Mely létrejött, egyrészről az Első Magyar Klíringház Kft (Cgj.: , adószám: ) 1061 Budapest, Király u. 26. szám alatti gazdasági társaság, a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről Cég teljes neve: Cégjegyzékszám: Adószám: Székhelye: Levelezési cím: Aláírásra jogosult képviselője: Bankszámla száma: Kapcsolattartó neve: Születési neve: Születési helye/ideje: Anyja neve: Állandó lakcíme: Személyi igazolvány száma: Telefonszáma: címe: és továbbiakban közös felelősség vállalás mellett, mint Megbízott között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekel: Felek, jelen megbízási szerződést, határozatlan időtartamra kötik. A megbízási szerződés az első év eltelte után felülvizsgálat tárgyát képezi. 1. A megbízás tárgya: 1.1 Megbízó a rendszerében már részt vevő és működő partnerek közötti cserekereskedelmet koordinálja, valamint elektronikus adatbankot üzemeltet. 1.2 Megbízó kijelenti, hogy lehetőséget nyújt a partnerek számára az áru/szolgáltatás értékesítésére, és egyéb szolgáltatásra, valamint, hogy a fentiekre irányuló ügyleteiket, a bevétel biztosítására egészben, vagy részben, készpénz felhasználása nélkül bonyolítsák le. 1.3 Kereskedelmi megoldásaival, kedvező fizetési konstrukcióival segíti a partnerek aktív piaci jelenlétét. 1.4 Megbízott kijelenti, hogy a mellékelt cégkivonat és aláírási címpéldány jelenleg hatályos és a valóságnak megfelel, valamint nem áll végelszámolás, csőd-, vagy felszámolási eljárás hatálya alatt. 1.5 Felek megállapodnak, hogy Megbízott Képviselet, Magyarország területén látja el, Megbízó tevékenységét. 1.6 Megbízott kijelenti, hogy a mindenkor érvényes Általános Üzleti Feltételeket magára nézve továbbra is kötelezőnek ismeri el. Megbízott tudomásul veszi, hogy működése alatt köteles betartani és betartatni a hatályos jogszabályokat, és azoknak mindenben eleget téve tevékenykedni. 2. A megbízás tartalma: 2.1 Megbízott feladata a hozzátartozó képviselet területén működő vállalkozások megfelelő tájékoztatása, majd partneri állományba vétele a Megbízó által működtetett rendszerbe, továbbá a képviselethez tartozó partnerek üzletkötéseinek folyamatos és körültekintő elősegítése,

9 piacszervezése. 2.2 Megbízott kötelezettsége, hogy jelen szerződés aláírását követően azonnal megkezdi ügynöki, üzletkötői, piacszervezői tevékenységét. Az ehhez szükséges tárgyi feltételeket biztosítja, valamint tudomásul veszi, hogy Megbízó a tevékenységét jogosult folyamatosan ellenőrizni. Az ellenörzés az EMK Piacszervezői Képviseleti Szervezeti Működési Szabályzat (EMK PK SZMSZ) alapján történik, melyet jelen szerződéssel egyidejűleg megismert, és egy példányt átvett, és amit a jövőben itt tud szükségszerűen újra elérni: 2.3 Jelen Megbízás aláírásával egyidejűleg megállapodnak arról, hogy Megbízott jelen szerződés ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése után is legalább 2 évig köteles titokban tartani Megbízó működésével kapcsolatos információkat (know-how), üzleti és ügyleti titkokat, a partnerekkel folytatott üzleti tranzakciókat, valamint a partnerek számláinak természetét és jellegét. 2.4 Megbízott tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályokra tekintettel is köteles a Partnerek adataival kapcsolatos mindennemű információt titokban tartani, és az alkalmazottakat is erre kötelezni, melyet Megbízott, az alkalmazotti munkaszerződésben rögzíteni köteles. 2.5 Megbízott kijelenti továbbá, hogy nem tesz közzé, vagy ismertté, számlával, vagy egyéb, bármely üggyel kapcsolatos információt, mely a képviselet működtetése során Megbízott tudomására jutott, és erre vonatkozóan sem utasítást, sem megbízást nem ad. 2.6 Megbízott nem nyújthat hozzáférést harmadik személy részére azokhoz a jelentésekhez, dokumentumokhoz, melyek Megbízóra, annak tagjaira, illetve a képviselet működésére vonatkoznak. Kivételt képez ez alól, ha Megbízottat a törvény erre kötelezi, vagy ha Megbízó erre írásban utasítást ad. 2.7 Megbízott Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a képviselet működése alatt, illetve a képviselet megszűnését követő két évig nem folytathat Megbízó működésével azonos, vagy hasonló tevékenységet sem, nem lehet azonos, vagy hasonló szervezetben tulajdonos, alkalmazott, társ, valamint képviselő sem. 2.8 Megbízott nem rendelkezhet olyan épület tulajdonjogával, használati, haszonélvezeti jogával, ahol a jelen képviselet működésével kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket más cserekereskedelmi szervezet, vagy hasonló szervezet céljaira használják. 2.9 Amennyiben Megbízott, a fent meghatározott, bármely titoktartási, valamint versenytilalmi kötelezettségét megsértené, úgy köteles Megbízó részére HUF összegű átalánykártérítést megfizetni Az üzleti titok fogalmát az EMK PK SZMSZ határozza meg Megbízott tudomásul veszi, hogy tevékenységét csak és kizárólagosan személyesen láthatja el, kivéve, ha a Megbízó írásban előzetesen olyan engedélyt ad, /pl. képviselet megnyitása/, amelyben felhatalmazza Megbízottat jogai és kötelezettségei további átruházására pl. alvállalkozó bevonásával Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálya alatt, Megbízott köteles Megbízó írásbeli rendelkezései szerint a nyomtatványokat és egyéb dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, valamint tértivevényes ajánlott formában eljuttatni a Megbízó által megadott postacímre A felhasznált nyomtatványok átadása elektronikus módon scannelt formátumban 48 órán belül on. Az eredeti felhasznált nyomtatvány hetente postán vagy személyesen átadva Megbízó részére Megbízott Megbízó kérésére köteles továbbítani bármilyen egyéb dokumentumot, mely a képviselet működése folytán jött létre. Megbízott köteles Megbízó részére átadni minden, a Megbízott által kezelt bizonylatot, dokumentumot és bármely egyéb, az ügyfelek számláinak terhelésével, illetve jóváírásával kapcsolatos tranzakciós dokumentációt.

10 2.15 Felek kölcsönösen elismerik, hogy rendszerükben a bizonyítható módon előállított, elektronikus formátumú levelek kézbesítési és olvasási igazolása is kézbesítettnek minősíti a feladványokat Megbízott köteles a Megbízó nevében a kiadott központi utasításoknak megfelelően eljárni, a partnerekkel Megbízó nevében és meghatalmazásával EMK Klíringszámla Szerződést kötni A képviseleteknél történő készpénzes befizetést teljesítő partnercég klíringszámla aktiválása Megbízó rendszerében kizárólag a Megbízó bankszámlájára, vagy házipénztárába való beérkezés után történhet meg Felek rögzítik, hogy Megbízott bármilyen, a Megbízóra vonatkozó jel, illetve hirdetés megjelentetéséhez Megbízó előzetes írásbeli engedélye szükséges. Megbízott személyesen felelős a törvényekben előírt jogszabályok ide vonatkozó rendelkezéseinek betartásáért Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó ellenőrzési jogát gyakorolva jogosult a képviseletet munkanapokon megtekinteni, valamint jogosult a bevételek, a készpénz, mindennemű bizonylat, valamint a Megbízott feljegyzéseinek ellenőrzésére, felülvizsgálatára is EMK PK SZMSZ alapján Felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben Megbízott akár az Általános Szerződési Feltételek (www.kliringhaz.hu/aszf), akár a hatályos magyar jogszabályokat (pl. adójogi szabályozás) megszegi, úgy jegyzőkönyv felvétele mellett Megbízott mérlegelési jogkörén belül dönt jelen szerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondásáról Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót az esetleges készpénzveszteségről, bármilyen, a Megbízóval vagy a know-how működésével kapcsolatos feljegyzések elvesztéséről Az ebből fakadó károk nem átruházhatók Megbízóra, a kizárólagos felelősség a Megbízottat terheli. A Megbízott készpénzveszteség esetén köteles Megbízót haladéktalanul kártalanítani Megbízott köteles kártalanítani Megbízót olyan veszteség, anyagi kár esetén, melyek a piacszervezés során elkövetett, jelen szerződésben leírt működési szabályok, EMK PK SZMSZ akár gondatlan, akár szándékos megszegéséből keletkeznek, beleértve azokat a veszteségeket, károkat, illetve anyagi terheket, melyek mulasztás okán merültek fel a know-how hibás működtetésekor. Ide értendő minden olyan mulasztás is, mely a munkavégzés megszűnése során merült fel Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, köteles azt a tudomásszerzéskor, de legkésőbb az erről szóló határozat kézbesítésekor, valamint Cégközlönyben közzététel napján is Megbízót értesíteni. A megszűnés nem befolyásolja a feleknek az egymással szemben még fennálló kötelezettségeit, melyekre a jelen szerződésben foglaltak az irányadók Felek úgy állapodnak meg, hogy a számítástechnikai rendszer működtetéséhez szükséges felhasználói nevek és jelszavak nem átruházhatók Megbízott felel harmadik személlyel szemben az egyes ügyletekkel, vagy a piacszervezéssel kapcsolatban, és a felmerült bármilyen természetű kártérítési igény vonatkozásában. Amennyiben a Megbízó mindezek ellenére bírósági úton, vagy azon kívül jogvitába kerülne, az ezzel kapcsolatos összes felmerülő költsége Megbízottat terheli Felek megállapodnak, hogy bármely, a know-how működésével kapcsolatos levelezés vagy dokumentum Megbízóhoz való eljuttatása személyes átvétellel, vagy tértivevényes ajánlott levél formájában továbbá elektronikus úton, illetve faxon történhet. 3. Megbízott, és Kapcsolattartó kötelezettségei: 3.1 Megbízott elsődleges kötelezettsége az Első Magyar Klíringház Kft rendszerének a hatályos jogszabályok, az EMK PK MSZM, és a mindenkori Általános Szerződési Feltételeknek mindenben megfelelő működtetése.

11 3.2 Megbízott köteles segíteni telefon, fax és útján is a partnerek munkáját, a termékek és szolgáltatások gyors kereskedelmét. A rendszer üzemelésének elengedhetetlen feltétele az állandó otthoni, vagy saját irodai Internet, valamint az on-line kapcsolat hibátlan és állandó működése is. 3.3 Amennyiben a Megbízott bármilyen okból nem képes teljesíteni a megbízó irányában fennálló kötelezettségét, a Kapcsolattartó készfizető kezesként köteles a tartozásokért helyt állni. 3.4 Felek megállapodnak, hogy a partnerek a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozhatnak a rendszerhez Barterben sem forgalmi jutalék, sem adminisztrációs díj nem fizethető, kivéve, ha Megbízó erről írásban rendelkezik, a Megbízottal történt előzetes, írásban rögzített, egyeztetés alapján. 3.5 Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási díj megfizetésével csatlakozott partnerek részére EMK Áruvásárlási Keret igényelhető, az erre vonatkozó EMK PK SZMSZ betartása mellett. 3.6 Megbízott továbbá köteles a kihelyezett vásárlási keretek visszafizetéséről törvények betartása mellett gondoskodni, amennyiben Megbízó rendszerében regisztrált bármely partnernek, bármely okból megszűnik a partneri viszonya a Megbízóval. 3.7 Megbízott köteles, a szolgáltatási díjat teljes egészében megfizetett partnerek, dokumentumait /megbízási szerződés, készpénzes bizonylat, áruvásárlási keret megállapodás eredeti példányait, valamint a partnerek egyéb, a regisztrációhoz szükséges dokumentumait/ felmerüléskor, a Megbízó által kijelölt címre eljuttatni. 3.8 Megbízott feladata, hogy a rendszerben működő valamennyi általa szervezett partner bármilyen felmerülő kérdésére, panaszára, a partnerek számára kielégítő módon azokat megválaszolja, kezelje, megoldja. 3.9 Megbízott minden esetben köteles betartani az EMK PK SZMSZ-t Megbízott felelőssége, hogy a rendszeren belül kihelyezett Hungaro (EMK Forint) áruvásárlási keretek, az előzetesen kiállított, valamint a partner részéről aláírt Áruásárlási Keret Megállapodás, Megbízóhoz kerüljön, az előírásoknak megfelelően Továbbá Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni, törvényes eszközöket felhasználni, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, a Vásárlási Keret Megállapodás szerinti határidőkkel, visszafizetésre kerüljenek. Megbízott kötelessége, hogy a kihelyezett EMK vásárlási keretek, valós felhasználását kontrolálja, ellenőrizze. 4. Megbízó kötelezettségei, a jutalék 4.1 Megbízó, Megbízott részére folyamatos segítséget nyújt, valamint biztosítja a Megbízott munkájához szükséges információkat. 4.2 Megbízó Megbízott részére Internetes hozzáférést biztosít a know-how és az információk tekintetében az általa működtetett Adatbankhoz. 4.3 A Megbízott teljesítése utáni jutalék számfejtését a Megbízó által meghirdetett aktuális Ösztönzőrendszerében közli a oldalon, aminek esetleges változásáról Megbízó 3 munkanapon belül értesíti Megbízottat ban. Az értesítés időpontja a Megbízó szerverén elindított értesítő elküldési időpontja érvényes. 4.4 Megbízó havonta egyszer, számla ellenében jutalék kifizetést teljesít Megbízott részére, a Megbízott közreműködésével a Megbízó rendszeréhez kapcsolódó partnerek ténylegesen befizetett szolgáltatási díjai után, melyet az előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében teljesít. 4.5 A havi forgalmak minden hó 1-től -31-ig értendők, továbbá, a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített befizetések számítandók.

12 4.6 Jutalékalapot a teljesítési hónap 1-től 31-ig a Megbízó bankszámlájára ténylegesen teljesített szolgáltatási díjak befizetései számítandók. 4.7 Megbízott a havi jutaléka elszámolása után jogosult a számláját elkészíteni, és azt Megbízó által meghatározott címre eljuttatni. Megbízó a számla összegét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles a Megbízott egyszámlájára átutalni. 4.8 Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződött partner a rendszerből való kilépésekor jogosult a szolgáltatási díj visszatérítésére, úgy Megbízó a visszafizetési kötelezettséget áthárítja Megbízottra. 4.9 Felek rögzítik, hogy Megbízót, a jelen szerződésben foglalt adminisztratív és egyéb munkafolyamatokkal kapcsolatosan, semmilyen költség nem terhel illetve nem érvényesíthető, kivéve a jutalékrendszerben meghatározottakat. 5. Vegyes rendelkezések: 5.1 Megbízó kijelenti, Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben taglalt bármely fizetési nemben meghatározott összeg után a hatályos magyar jogszabályok szerinti áfa fizetendő, melyet szabályosan kiállított számlákon tüntetnek fel Felek. Szerződő felek rögzítik azt is, hogy az áfa bevallására és megfizetésére saját maguk kötelesek. 5.2 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben, ezen szerződés bármelyik pontja jogszabályba ütközik vagy érvényét veszti, az nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét. 5.3 Megbízó kijelenti, hogy az Első Magyar Klíringház rendszere nem folytat pénzügyi tevékenységet. 5.4 Megbízott a Megbízó előzetes írásos engedélye nélkül, Megbízott jelen megbízási szerződésben taglalt tevékenysége alatt, illetve a jelen megbízási szerződés megszűnését követő két éven belül nem állíthat üzembe, vagy vetethet nyilvántartásba: a. semmilyen Internet alapú címet, sem tartománynévként, sem honlapként, sem címként, mely magában foglalja az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a Hungaro Piac nevet, illetve bármely ehhez hasonló nevet. b. semmilyen cégnevet, mely az Első Magyar Klíringház, a Hungaro, és a HungaroPiac nevet tartalmazza, illetve bármely ehhez hasonló nevet. 5.5 Megbízott megerősíti továbbá, hogy semmilyen, a fent megnevezett, vagy ahhoz hasonló nyilvántartást nem hozott létre, vagy nem segített létrehozni a jelen szerződést megelőzően. 5.6 Amennyiben Megbízó a Megbízott közreműködésével regisztrált valamelyik partnercégnek az adminisztrációs díját bármely okból visszafizetni kényszerül, úgy az egyeztető tárgyalás után a Megbízottnak előzőleg megfizetett jutalék erejéig köteles a kárt Megbízott Megbízónak megtéríteni. 6. A szerződés megszűnése, a felmondás 6.1 Felek kölcsönösen egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésüket közös megegyezéssel egyeztetést követően bármikor megszüntethetik. 6.2 A egyeztetéshez szükséges tárgyalásokhoz az értesítőt Megbízó írásban, ajánlott levélben küldi meg a Megbízott részére a Megbízó által utoljára írásban megadott levelezési címre. Az egyeztető tárgyaláshoz szükségesen kijelölt időpontot legalább 7 nappal az értesítő postai feladási dátuma után kell megjelölni. 6.3 Amennyiben a fenti időpontban Megbízott nem jelenik meg, úgy az egyeztető tárgyalás lezártnak tekintendő, a szerződés pedig megszűnik. 6.4 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést rendes felmondással, legalább 60 napos felmondási

13 idővel szüntethetik meg, jelen képviseletet működtető megbízási szerződést, a másik félhez intézett ajánlott levélben rendes felmondással. A felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy Megbízó, a partnerek és az egyéb ügyek intézéséről gondoskodhasson. 6.5 Megbízó azonnali hatállyal indoklás és a kötelességszegő fél meghallgatása mellett, megszüntetheti jelen szerződést, ha a Megbízott a jelen szerződésben foglaltakat súlyosan megszegte, tevékenységét figyelmeztetés ellenére is gondatlanul végezte, a Megbízó érdekeit, működésének EMK PK SZMSZ szerint megsértette, melyet a címen folyamatosan tud követni. A Megbízó az azonnali hatályú felmondásról írásban értesíti Megbízottat. 6.6 A piacszervező munkájának bármilyen okból történő megszűnése esetén, Megbízott haladéktalanul köteles Megbízó számára átadni minden feljegyzést, dokumentumot, könyvet, illetve papírokat, amelyek a Megbízóval, vagy annak partnereivel, és/vagy a know-how működtetésével kapcsolatosak. 6.7 Felek kijelentik, hogy magyar jogi személyek, szerződéskötési képességükben nem korlátozottak. 6.8 Szerződő felek, a jelen okiratot, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag, saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták. Kelt:, év hó napján Megbízott: ( ) Kapcsolattartó (kezes): Alulírottak, tanúsítjuk, hogy a fent megnevezett aláírók, akik személyi azonosságukat a fent megjelölt személyi igazolvány(ok) bemutatásával igazolták jelen szerződést előttünk írták alá: Tanú 1 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Tanú 2 aláírás: Név: Lakcím: Szig.szám: Dátum: Megbízó Első Magyar Klíringház Kft

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében: Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - másrészről a Get Energy Kft.,

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozó - Könyvelő Iroda amely létrejött egyrészről 1. családi és utónév (születési név), házassági név:... 2. lakcím:... 3. születési hely, idő:... 4. állampolgárság:... 5. anyja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..)

Megbízási szerződés. név: (adószám:. ) cím: (céges kapcsolat tartó:..) Megbízási szerződés A szerződést kötő felek, egyrészről: Név: Metz István ev. Székhely: 7130. Tolna, Deák F. u. 69. Adószám: 74358302-1-37 Nemzetközi adószám: HU74358302 Nyilvántartási szám: 39417096 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860.

M-T Munkaügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 2600 Vác, Pálffy utca 39 Adószám: 12821909-2-13 / Cg.sz. 19-09-090860. Készítette: M-T Munkaügyi Tanácsadó Kft. 2600 Vác, Köztársaság út 5. Tel: (30)-6333-925 Fax: (27)-353-925 E-Mail: iroda@munkavilaga.hu; iroda@munkaugyes.hu Web: www.munkavilaga.hu; www.munkaugyes.hu M-T

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben