ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/ , fax.: 59/ honlap: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.2-14/2015. Hatályos: július 03-tól 1

2 Tartalomjegyzék oldal I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1). Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya 4 2). Fogalommagyarázat 5 3). Az Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 6 4.) Teljesítés helye, ideje 6 II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 7 5.) A Felek együttműködési kötelezettsége 7 6.) Képviselet 8 7.) Kézbesítés 8 8.) Kapcsolattartás 10 9.) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek ) A Takarékszövetkezet felelőssége ) Jogviták rendezése, panaszkezelés ) Üzleti titok, banktitok 15 13). Információ az ügyfélről, adatvédelem ) A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás 19 III. A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ) Ügyfél-azonosítás és egyéb kötelezettségek ) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása ) A megbízás fedezete, teljesítése 26 IV. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ) Számlavezetés általános szabályai ) Electronic Banking és E-Bank szolgáltatás ) Betételhelyezés, betétbiztosítás, kártalanítás ) Hitelműveletek ) Bankgarancia, banki kezességvállalás ) Pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása ) Bankkártya szolgáltatás ) Pénzváltási tevékenység (valutaforgalmazás) ) Megbízási szerződés alapján ügynökként végzett tevékenységek ) Kiszervezés 66 2

3 I. Általános rendelkezések A Takarékszövetkezet neve: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf Cégjegyzékszáma: Tevékenységi engedély száma 1477/1998. és dátuma: szeptember 14. Kezesség és bankgarancia vállalás engedély száma: 2165/4/2000.PSZÁF.(2000. május 17.) Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetőségek Kirendeltségek neve és címe: Kirendeltség neve: Tiszafüredi Kirendeltség Abádszalóki Kirendeltség Tiszaderzsi Kirendeltség Tiszaburai Kirendeltség Tiszaörsi Kirendeltség Tiszaszentimrei Kirendeltség Tiszaszőlősi Kirendeltség Nagyiváni Kirendeltség Kunmadarasi Kirendeltség Kunhegyesi Kirendeltség Karcagi Kirendeltség Egyeki Kirendeltség Kiskörei Kirendeltség Debreceni Kirendeltség Postai, levelezési címe: Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf Abádszalók, István király út 8. sz Tiszaderzs, Fő út 13/a. sz Tiszabura, Kossuth út 61. sz Tiszaörs, Hősök tere 3. sz Tiszaszentimre, Fő út 4. sz Tiszaszőlős, Fő út 23/A. sz Nagyiván, Fő út 55.B. sz Kunmadaras, Kunhegyesi u. 10. sz Kunhegyes, Szabadság tér 11. sz. fszt Karcag, Kálvin u sz Egyek, Hunyadi János út 57. sz. fszt Kisköre, Széchenyi út 24. sz Debrecen, Böszörményi út 68. sz. Telefon/t.fax száma: 59/ / / (fax is) fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 59/ / (fax is) 59/ fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 59/ / fax: 52/ / fax: 36/ / fax: 52/ címe:

4 1.) Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya 1.1. Az Üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. A szerződésekben az Általános Üzletszabályzattól történő eltérést minden esetben nevesíteni kell. Az Általános Üzletszabályzat rendelkezései mindazon kérdésekben, amelyekről az egyedi szerződés nem rendelkezik, mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfélre nézve kötelező érvényűek. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) a előírja, hogy a hitelintézet egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról. A Hpt a előírja továbbá, hogy a pénzügyi intézmény köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit üzletszabályzatba foglalni. A Hpt. melletti legfontosabb kapcsolódó jogszabályok különösen: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. (továbbiakban: Pft.), továbbá a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.(VIII.06.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB R.) A Takarékszövetkezet csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódex aláíróihoz, amely során azt vállalta, hogy a Magatartási Kódex -ben (a továbbiakban: Kódex) foglalt elveknek, illetve előírásoknak aláveti magát. A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő személyek részére végzett hitelezési tevékenysége teljes körében alkalmazza a Kódex rendelkezéseit, továbbá a szolgáltatásnyújtásban résztvevő ügynökeivel, közvetítőivel és megbízottaival kötött szerződés(ek)ben előírja a Kódexben foglaltak betartását. Az Aktualizált Magatartási Kódex elérhető a Takarékszövetkezet felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapján (www.mnb.hu) és rendelkezései megtekinthetőek a Takarékszövetkezet Internetes honlapján, a címen is. A Takarékszövetkezet tiszteletben tartva a évi LXXVIII. tv.-ben ( fair bankokról szóló törvény) és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv.-ben előírtakat, különös gondossággal kíséri figyelemmel a Fogyasztónak minősülő Ügyfelekre vonatkozó speciális előírások folyamatos megtartását A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.), a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt.), továbbá a Takarékszövetkezet és Ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók A Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit ügylettípusonként az üzletági üzletszabályzat, keret-, vagy egyedi szerződések szabályozzák. Amennyiben az Üzletszabályzat és az adott ügyfélszerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadóak. 4

5 1.5. Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Felek között létrejövő, a pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem tartalmaz kötelező rendelkezést mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat Ügyfelet hátrányosan érintő kamat-, díj-, vagy egyéb feltétel módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 15, a jogszabályban meghatározott esetekben legalább 30/60 nappal/2 hónappal/90 nappal korábban hirdetménnyel, vagy más nyilvános kiadvánnyal az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban kifogást nem emel, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Takarékszövetkezet a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte és a módosításra irányuló javaslatról az Ügyfelet közvetlenül értesítette, a módosítás a szerződésben, vagy az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével amely nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 15, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 30/60 napnál/2 hónapnál/90 napnál hatályba lép, kivéve, ha az Ügyfél az említett felmondási idő alatt a szerződést felmondja. A felmondási idő lejáratáig a szerződés az eredeti 3 feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak részletes kondícióit Hirdetmény(ek)ben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az Ügyfelek tájékoztatására Hirdetményeit Internetes honlapján, a címen is elérhetővé teszi. Az Ügyfeleket a Takarékszövetkezet levélben is értesítheti. A Hirdetményben lévő egyes kondíciók megváltoztatásánál a Bank minden esetben figyelemmel van a Hpt. és Pft. részletes előírásaira, illetve korlátozásaira. A Takarékszövetkezet részéről nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó olyan új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, amelyeket az Ügyfél számára elérhetővé tesz és amelyeket az Ügyfél kifejezetten elfogad. 2.) Fogalommagyarázat Az Üzletszabályzat alkalmazásában: 2.1. Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél Ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy természetes személy (magánszemély), akinek a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. A Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozik olyan eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető pénzintézeti tevékenység is, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) egyedi kérelem alapján a Takarékszövetkezet részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez Pénzügyi szolgáltatás és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában, melyek az MNB engedélyével végezhetőek. A Takarékszövetkezet tevékenységi körét a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere szerint az Alapszabály tartalmazza. 5

6 3.) Az Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 3.1. Az Általános Üzletszabályzat az általános szerződési feltételekkel együtt nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben megtekinthető és az Ügyfelek kérésére azt a Takarékszövetkezet díjtalanul rendelkezésre bocsátja. Az Általános Üzletszabályzat megtekinthető a Takarékszövetkezet honlapján: Ha jogszabály így rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerződés megkötésével egyidejűleg az Üzletszabályzatot az Ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetővé teszi. A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az Üzletszabályzat elfogadását az Ügyfélnek a szerződésbe foglalt ez irányú nyilatkozata jelenti A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a pénzintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint a pénzpiaci helyzet változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerződésekben alkalmazott kamatlábakat a változás időpontját követő időtartamra, amennyiben a szerződést a Felek változó kamatlábra kötötték A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat és azzal együtt a szolgáltatási feltételek Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi. A módosítás hatályos a már megkötött szerződések és a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában is. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a rendelkezésére álló határidőn belül nem emel kifogást, a Takarékszövetkezet a változást általa elfogadottnak tekinti és a módosított feltételeket tekinti irányadónak az Ügyféllel fennálló szerződéses viszonyában. Ha az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosulttá válik az Ügyfél szerződését a jogszabályban előírt, vagy a Felek által a szerződésben kikötött határidővel felmondani. 4.) Teljesítés helye, ideje 4.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezet azon szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti A Takarékszövetkezet javára történő bármely fizetés (pld. postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg a Takarékszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, kivétel, ha kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 6

7 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 5.) A Felek együttműködési kötelezettsége 5.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél az egymással létesített üzleti kapcsolataikban egymás érdekeinek szem előtt tartásával kölcsönösen együttműködésre kötelesek. Ennek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 5 munkanapon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymást az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli Az Ügyfél köteles 5 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás A Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni Az Ügyfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre átruházni A Takarékszövetkezet Ügyfeleinek az általa nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad és az Ügyféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít A Takarékszövetkezet a tájékoztatás, az Ügyféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ügyfeleit a felelős döntés meghozatalában. A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Ügyfeleivel fennálló személyes ügyfélkapcsolatokban különösen törekedik arra, hogy az Ügyfelei megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék/szolgáltatás kondícióit és képesek legyenek mérlegelni a bennük rejlő kockázatokat Az Ügyfél köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha általa a Takarékszövetkezettől várt valamely értesítés különösen, ha a fizetési megbízás teljesítésére, vagy pénzösszegek átvételére vonatkozik nem érkezett meg időben. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet nem felel az esetleg felmerült kárért. 7

8 5.9. A Takarékszövetkezet ezúton is felhívja az Ügyfelek figyelmét az MNB fogyasztóvédelmi honlapjára és az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (így különösen hitel-kalkulátor, háztartási költségvetés-számító program, stb.) annak érdekében, hogy Ügyfelei megalapozott döntéseket hozhassanak. A Takarékszövetkezet ezen MNB fogyasztóvédelmi honlapra a saját honlapjáról átlinkelést biztosít. 6.) Képviselet 6.1. A Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél, vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelően a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott okmányokkal és módon igazolja. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviseletére jogosultaknak tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelő szervéhez be nem érkezik A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon (aláírás-nyilvántartó karton) bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondossággal folytatott vizsgálat során sem felismerhető hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért A Takarékszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint Ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult Ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve a Polgári Perrendtartás 196. (1) c), d), e) és f) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelő magánokiratot kérni az adott ügyletnek megfelelő formában és tartalommal. Külföldön kiállított okirat esetében a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy az hiteles legyen és azt az Ügyfél az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodával, vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkező közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Bank megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse, vagy felülhitelesítse A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben dolgozó alkalmazottak az ügyleti megbízás vonatkozásában a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendők. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit az Ügyfél kérésére betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. 7.) Értesítés, kézbesítés 7.1. A Felek az egymáshoz intézett nyilatkozatokat írásban kötelesek megtenni és az egymásnak megküldendő nyilatkozatokat, értesítéseket, tájékoztatásokat, stb. amennyiben a Szerződés, vagy más szabályzat eltérően nem rendelkezik postai úton, közvetlen kézbesítés útján (személyesen, vagy futárral), vagy telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az általa megadott faxszámra. 8

9 7.2. Az ügyfél és a Takarékszövetkezet megállapodik, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi értesítést és közlést írásban kell elküldeni. Ennek módja lehet: ) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon; ) normál, ajánlott, vagy tértivevényes postai küldemény útján; ) telex, vagy telefax üzenet útján; ) elektronikus kommunikációs eszköz segítségével Az Ügyfél a levélben való kapcsolattartáson kívüli módon kizárólag saját kockázatára, kifejezetten ilyen tartalmú megállapodás esetén tarthat kapcsolatot a Takarékszövetkezettel és csak a megállapodásban meghatározott terjedelemben. A Takarékszövetkezet által az Ügyfélnek írásban küldött értesítések ide nem értve a hirdetményeket közlésének időpontja az értesítés Ügyfél általi kézhezvételének napja. Amennyiben a postai úton történő kézbesítés a szerződő fél magatartása miatt hiúsul meg, így pld. a címzett ismeretlen, elköltözött, a cím elégtelen, nem fogadta el, vagy nem kereste megjelöléssel érkezik vissza a Takarékszövetkezethez, a kézhezvétel időpontja a kézbesítés megkísérlésének időpontja. Az elküldés időpontjának igazolásául a Takarékszövetkezet postakönyve, vagy ezzel egyenértékű, a posta által kiállított okirat is szolgálhat. A Takarékszövetkezet az Ügyfélnek írásban kiküldött értesítéseket normál postai küldeményként postázza, kivéve azon küldeményeket, melyekről jogszabály ettől eltérően rendelkezik. A hirdetmény útján történő kapcsolattartás megvalósulhat sajtótermékben, a Takarékszövetkezet kirendeltségein, vagy honlapján történő közzététellel, amely esetben a hirdetményt a közzététel napján kell közöltnek tekinteni Mindegyik fél köteles az új értesítési címe közlésével haladéktalanul írásban bejelenteni a másik félnek, ha az értesítési címe megváltozott. A Felek értesítési címének mindaddig, amíg annak megváltozását az ügyfél írásban nem jelentette be, az utolsóként megadott értesítési cím, ennek hiányában pedig a Szerződésben feltüntetett székhely (cím) minősül A közvetlen kézbesítés útján eljuttatott nyilatkozatot akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a nyilatkozat átvételét a címzett írásban elismerte. Az átvétel elismertnek minősül akkor is, ha az elismerést a Hitelintézet esetében az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében dolgozó alkalmazottja tette; Ügyfél esetében a vele együtt élő cselekvőképes közeli hozzátartozója, vagy élettársa tette A Hitelintézet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel, vagy kifogás A 7.5. pontban meghatározott szabályok nem vonatkoznak a Felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató nyilatkozatokra. Azokat a küldeményeket, amelyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik, a Felek könyvelt küldeményként, tértivevénnyel kötelesek postára adni. A jelen pont szerinti postai úton megküldött küldeményekre az a.) pontban meghatározott szabályok vonatkoznak Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlott postai küldemény az igazolt feladástól számított harmadik munkanapon tekintendő kézbesítettnek, útján elküldött értesítés esetén az elküldés időpontja, telefax esetén a küldő fél telefax activity reportjában szereplő időpont tekintendő kézbesítettnek. 9

10 7.9. Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendő nyilatkozatról nem szerzett tudomást A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek értesítést, vagy dokumentumot küldenek egymás részére A referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet hirdetmény útján tájékoztatja az Ügyfelet A Takarékszövetkezet a Szerződésben, valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Takarékszövetkezet a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint a Honlapon hozzáférhetővé teszi Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében visszatartott levelezésről rendelkezett, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Bank által küldött értesítések közvetlen átvétele céljából az Ügyfél részére nyitott postázó rekeszbe a Bank által elhelyezett értesítéseket az elhelyezést követő banki munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 8.) Kapcsolattartás 8.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik A Takarékszövetkezet az ügyfeleknek szóló tájékoztatást a felek eltérő megállapodásának hiányában magyar nyelven köteles megadni Telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelőssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést Az Ügyfelet terheli a kárfelelősség, ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél külön kérésére az írásos megerősítés előtt teljesít rendelkezést A telefaxon érkező megbízás, közlemény, stb. amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. A Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan előzetesen írásban megállapodott az Ügyféllel. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelősségi feltételeit Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet külön megállapodásban rögzíthetik, hogy egymás között elektronikus (számítógépes) kapcsolatot létesítenek. A megállapodásban foglalt feltételeknek megfelelően a Takarékszövetkezet vállalja, hogy fogadja és teljesíti az Ügyfél elektronikus úton adott megbízásait (utasításait). A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelősségi feltételeit is. 10

11 9.) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek 9.1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat, a Takarékszövetkezet pedig az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnél elhelyezett pénzeszköz után a szerződésben meghatározott esetekben kamatot (a továbbiakban együtt ellenérték) fizet. A szolgáltatás teljesítése során a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel, az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit, (ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakértői díjak, hatósági és egyéb eljárás költségei, stb.), illetve díjait az Ügyfélre terhelni, Fogyasztónak nyújtott hitelek esetében a jogszabályi korlátok között A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai, szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyek, szolgáltatók közreműködését is igénybe veheti. A Takarékszövetkezet a saját nevében, de az Ügyfél javára igénybevett/megvásárolt szolgáltatások (közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult a közvetített szolgáltatásról kiállított számlával az Ügyfélre áthárítani A banki szolgáltatások ellenértékének mértékét, a Takarékszövetkezet érvényes kondícióit Hirdetményei tartalmazzák, amelyeket a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom részére nyitva álló saját, vagy a megbízása alapján szolgáltatást nyújtó partnerei üzleti helyiségeiben kifüggeszt. További tájékoztatási lehetőségként a Takarékszövetkezet az Ügyfelei részére nyilvános elektronikus rendszereiben is lehetőség szerint közzéteszi Hirdetményeit. A Hirdetménytől eltérő szolgáltatási ellenértékről, az ellenérték módosításának feltételeiről, illetve körülményeiről a Takarékszövetkezet és az Ügyfél az egymással kötött szerződésben rendelkezhetnek A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy meghatározott Ügyfelek, vagy szolgáltatások esetében az Üzletszabályzatban és a Hirdetményben közzétett ellenértéktől és kondícióktól eltérő, egyedi feltételekkel nyújtsa szolgáltatásait. E feltételek meghatározása és megváltoztatása a Takarékszövetkezet kizárólagos joga. Az Ügyfél nem követelheti, hogy számára a Takarékszövetkezet az adott szolgáltatást a Hirdetményben meghatározottaktól különböző feltételekkel nyújtsa, továbbá, hogy a Takarékszövetkezet térítse meg számára a Hirdetmény szerint és egy esetlegesen kedvezőbb feltételek mellett nyújtott, ugyanazon szolgáltatás ellenértéke közötti különbözetet A szolgáltatás nyújtása, megbízás teljesítése során felmerült egyéb költségek, különösen az esetleges hatósági eljárás költségei és illetékek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet felszólítása alapján haladéktalanul megfizetni a Takarékszövetkezet számára mindazon költségnövekedés összegét, amely a Takarékszövetkezetnél bármely jogszabály, vagy egyéb hatósági rendelkezés hatálybalépése, változása, vagy ezek értelmezésében bekövetkezett változás következtében merül el. Az Ügyfél továbbá köteles a Takarékszövetkezet kérésére időről-időre megtéríteni a Takarékszövetkezet mindazon igazolt költségét, amely a szolgáltatás alapján a Takarékszövetkezetet megillető jog érvényesítésével és fenntartásával (vagy ezek megkísérlésével) kapcsolatban, illetőleg a szerződés módosításával, kiegészítésével és az azzal kapcsolatban adott esetleges lemondással, hozzájárulással kapcsolatban merült fel. A hitelkártya-szerződések és a fizetési számlához kapcsolódó hitelek kivételével, Fogyasztónak nyújtott hitelekkel összefüggésben a Fogyasztó terhére csak olyan költség állapítható meg és módosítható esedékességekor a Fogyasztó számára hátrányosan, növekedésével arányosan, amely a szerződésben tételesen meghatározott és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a Fogyasztóval való 11

12 kapcsolattartás során közvetlenül a Fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatása igénybevételével, a Fogyasztóra áthárítható módon merült fel A szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban az ügyfélszerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről az ügyfélszerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet Hirdetménye az irányadó Az ellenérték megfizetése amennyiben az ügyfélszerződés, vagy a Hirdetmény másként nem rendelkezik a szerződésben meghatározott zárlati elszámoláskor, illetve a szerződés megszűnésekor esedékes Az Ügyfél megbízása alapján történő teljesítés esetében felmerülő külföldi bankköltség viselését nemzetközi szokványok, vagy a Takarékszövetkezet és az Ügyfél megállapodása szabályozza Az ellenértékek Ügyfél általi megfizetése ellenkező kikötés hiányában a szolgáltatás nyújtásának, megbízás teljesítésének feltétele. A Takarékszövetkezet részére járó ellenérték megfizetése úgy történik, hogy a Takarékszövetkezet az ellenérték esedékességekor megterheli az Ügyfél fizetési számláját. Ennek hiányában a Takarékszövetkezet jogosult a szolgáltatás nyújtását, megbízás teljesítését megtagadni, illetve, ha azt megkezdte, az ellenérték megfizetéséig jogosult felfüggeszteni A Hirdetményekben megjelölt ellenértéket a Takarékszövetkezet ésszerű megfontolás alapján, a jogszabályban meghatározott kivételekre és eljárásrendre figyelemmel jogosult egyoldalúan, az Ügyfelekkel kötött szerződések módosítása nélkül megváltoztatni. Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj, vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat-, díj-, vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára nem módosítható Az egyes szerződésekben rögzített ellenértékek a szerződés fennállása alatt egyoldalúan csak a szerződésben rögzített módon változhatnak. Szerződés egyoldalúan nem módosítható új díj-, vagy költség bevezetésével. Az egyes kamat-, díj-, vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az Ügyfél Hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj-, vagy költségelem milyen mértékben változik. Az Ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. Az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatóak a megkötött szerződés feltételei A Takarékszövetkezet a hitelkamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat eltérő megállapodás hiányában naptári napokra a következő képlet alapján számítja: tőke összege x kamatláb (%) x naptári napok száma A Takarékszövetkezet által a megbízás teljesítése során igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfeleknek az ügyleti kamaton felül a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell fizetniük. 12

13 9.15. A Takarékszövetkezet a saját tévedésén alapuló jóváírást, vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is haladéktalanul helyesbítheti és erről az Ügyfelet értesíti. A Takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségmentes A Hirdetményben közzétett fix díjak, költségek, jutalékok, beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak és jutalékok minimum és maximum értékét is, minden évben a KSH által közzétett előző éves inflációs ráta, illetve Fogyasztóknak nyújtott hitelek esetében a jogszabály szerinti díjak a KSH által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével módosulhatnak, amely változást a közzétételt követő két hónap elteltével, illetve a Fogyasztóval közlést követő 30 nappal kell alkalmazni. A harmadik személytől függő közvetlen költségek, díjak és jutalékok a harmadik személy általi változtatás időpontjától módosulnak. A Takarékszövetkezet bármikor jogosult üzletpolitikai okból az Ügyfél részére az automatikus díj-, jutalék- és költségváltozásnál kedvezőbb díj-, jutalék- és költségtételeket alkalmazni A Takarékszövetkezet jogosult a kamatot, díjat, jutalékot, vagy költséget egyoldalúan módosítani, ha ezt az alábbi feltételek (a továbbiakban: ok-lista) megváltozása indokolja: A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő, a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés, vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók változása, b) a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez tartozó közteher (pld. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása, c) a kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának a változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása, a Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, illetve a pénzpiaci forrásszerzési költségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az ország-kockázati felár változása, - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - a Magyar Állam, vagy a Takarékszövetkezet által kibocsátott kötvény és a SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, - a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása Az Ügyfél kockázati megítélése megváltozása a) Az Ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. 13

14 b) A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. c) Lakossági Ügyfelek esetében a Takarékszövetkezet a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azoknál az Ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették és a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. d) A nyújtott kölcsön, vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező legalább 10 %-os változás Az előbbi pontokban foglaltak mellett bekövetkező vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén a Takarékszövetkezet átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet az ilyen intézkedés alkalmazását az MNB tájékoztatásával egyidejűleg nyilvánosságra hozza Amennyiben az Ügyfél az értesítését követően a rendelkezésére álló határidőn belül a számára nem megfelelő kondícióváltozást nem fogadja el, jogosult a szerződés díjmentes felmondására A Takarékszövetkezet a fogyasztónak minősülő Ügyfelek ügyleteinél: Az Ügyfél számára hátrányosan nem változtatja meg az egy éven belüli futamidejű hitelek esetében a szerződési feltételeket; Érvényesíti az adott kamat-, díj-, vagy költségelemre kihatással bíró feltételek, vagy körülmények kedvező irányú változását is a szimmetria elvének megfelelően; Az átláthatóság biztosítása érdekében a devizaalapú hitelek folyósítása és törlesztése esetén alkalmazott aktuális árfolyamot és az MNB deviza középárfolyamtól való eltérést visszakereshetően is nyilvánosságra hozza. 10.) A Takarékszövetkezet felelőssége a.) A Takarékszövetkezet banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között a lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek vétkes kötelezettségszegésével okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b.) A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom (vis maior), hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. c.) A Takarékszövetkezet az azonosító iratok elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. 14

15 d.) A Takarékszövetkezet a tőle elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosság, képviseleti jogosultság és a meghatalmazás igazolására szolgáló okmányokat, megbízásokat. Ezek valódiságáért, hamis, vagy hamisított voltának gondos vizsgálata mellett fel nem ismerhetőségéért nem vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet felelősségének korlátozása az általános elvárhatóság szintjére nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet. 11.) Jogviták rendezése, panaszkezelés A Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel törekszenek rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármelyik fél bírósághoz fordulhat ) A Takarékszövetkezet köteles a hozzá közvetlenül (írásban postai úton, vagy ügyfélfogadási időben a Takarékszövetkezet bármelyik kirendeltségénél személyesen) benyújtott panaszüggyel érdemben foglalkozni, illetve az MNB-től továbbított írásos bejelentést 30 napon belül érdemben kivizsgálni és annak eredményéről az ügyfelet és az MNB-t tájékoztatni A panasz benyújtásának helyét és módját, valamint kivizsgálásának, kezelésének folyamatát és részletes szabályait a Takarékszövetkezet kirendeltségein kifüggesztett és internetes oldalán megtalálható panaszkezelési szabályzat tartalmazza A szolgáltatással kapcsolatban felmerült panaszokat írásban a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezetnél (5351. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf. 174.), a Magyar Nemzeti Banknál (1054. Budapest, Szabadság tér 8 9., Levélcím: Magyar Nemzeti Bank, Budapest, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (5000. Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet szoba, Tel: 56/ , 20/ , Fax: 56/ , ügyfélszolgálat: kedd óra, valamint a július 1. óta működő Pénzügyi Békéltető Testületnél (1013. Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: Budapest BKKP Pf. 172., telefon: , lehet bejelenteni. 12.) Üzleti titok, banktitok Üzleti titoknak minősül a Takarékszövetkezet gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás, vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése, vagy felhasználása a Takarékszövetkezet ide nem értve a magyar államot jogszerű pénzügyi, gazdasági, vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a Takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette. A Takarékszövetkezet vezető állású személyei és alkalmazottai kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. 15

16 12.2. A Takarékszövetkezet az egyes Ügyfeleiről rendelkezésre álló minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint számlájának egyenlegére, forgalmára, betétjére, továbbá a Takarékszövetkezettel kötött szerződésére vonatkozik, banktitokként kezel és időbeli korlátozás nélkül megőriz A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti-, illetőleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás, vagy adat a törvényben meghatározott körön kívül a Takarékszövetkezet, illetve az Ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel A banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha: - a Takarékszövetkezet Ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, - a törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, - a Takarékszövetkezet érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához, vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi. 13). Információ az ügyfélről, adatvédelem A Takarékszövetkezet jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy személyi adataira vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), az egyéb jogszabályok, az Ügyféllel kötött szerződések rendelkezései alapján adatkezelés céljából szükséges dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni és az abban foglalt személyes adatokat kezelni A Takarékszövetkezet személyes adatokat az Ügyfél hozzájárulása, illetve törvény kötelező előírása alapján kezel A Takarékszövetkezet tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényekről történt tájékoztatást követően a természetes személy Ügyfél, valamint az Ügyfelet képviselő természetes személy az adatkezelési nyilatkozat, illetve a szerződés aláírásával tudomásul veszi, felhatalmazást ad és hozzájárul ahhoz, hogy részére a Takarékszövetkezet által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos szerződésben, az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban és okiratokban feltüntetett személyes adatait a Takarékszövetkezet a megjelölt előírásoknak és céloknak megfelelően kezelje az alábbiak szerint: (1) a pénzügyi, vagy befektetési szolgáltatások (a továbbiakban együtt is, mint pénzügyi szolgáltatások) nyújtásához igénybevett és azokhoz a Takarékszövetkezet által előírt módon benyújtott bank- és értékpapírtitoknak (a továbbiakban együtt is, mint banktitok), valamint adott esetben személyes adatnak minősülő adatokra, továbbá mindazon adatokra így különösen a vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, üzleti kapcsolataira, a Takarékszövetkezet által vezetett számlái forgalmára, egyenlegére, a Takarékszövetkezettel 16

17 kötött szerződéseire vonatkozó tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelyekből az általa képviselt gazdálkodó szervezetre, vagy egyéb jogalanyra, illetőleg személyére vonatkozóan a Takarékszövetkezet következtetést tud levonni, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezettel, vagy egyéb jogalannyal, illetőleg személyével bármely más módon összefüggésbe hozható a banktitokra és az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban, az alább részletesen meghatározott banktitokra vonatkozó és ha ez személyes adatnak is minősül, adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje, tárolja, feldolgozza és továbbítsa. (2) az átadott banktitoknak és adott esetben személyes adatnak is minősülő, az (1) pontban körülírt adatokat kockázatkezelési (elemzés, értékelés és mérséklés), piackutatási és marketing célokra, elszámolás céljából, valamint a szerződéses kötelezettségek és jogosultságok igazolására nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Hozzájárul továbbá, hogy a Takarékszövetkezet ezen célból kezelt személyes adatokat legkésőbb a jogviszony bármely okból történő megszűnését követő naptól számítva a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig (ahol a vélelmezett elévülési idő egy elévülést megszakító cselekményt feltételezve maximum 10 évet jelenthet), illetőleg ahol erre lehetőség van, ott az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt határidőig, a Takarékszövetkezettel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnése után is, vagy az ilyen jogviszony létrejöttének bármely okból történő meghiúsulása esetén is nyilvántarthassa és kezelhesse. (3) a banktitoknak és adott esetben egyben személyes adatnak is minősülő személyes adatokat a Takarékszövetkezet a jelen felhatalmazásban meghatározott célokból történő további adatkezelés ideértve az adatkezelések összekapcsolását is, vagy adatfeldolgozás céljára, valamint a Takarékszövetkezet szolgáltatásainak nyújtásához szükséges és igénybe vett, a Takarékszövetkezettel szerződéses viszonyban lévő és titoktartási kötelezettség alatt álló jogi képviselői, nyomdászai, feldolgozói, a követelések érvényesítésével megbízott személyek/vállalkozások, a kiszervezett tevékenységet végző személyek/vállalkozások, illetve egyéb megbízottjai és képviselői részére kiszolgáltassa és felmenti a Takarékszövetkezetet, hogy a titoktartási kötelezettségét ebben a körben fenntartsa. (4) a Takarékszövetkezet valamely szerződés megkötése, vagy teljesítése során megadott személyes adatok felhasználásával, személyes jellemzők értékelésén alapuló automatizált egyedi döntést hozzon, mely automatizált egyedi döntéssel kapcsolatban az ügyfél álláspontját kifejtheti és a Takarékszövetkezet kérelmére tájékoztatást ad az alkalmazott módszerről és annak lényegéről. (5) a banktitoknak és adott esetben egyben személyes adatnak minősülő adatokat, ahhoz kapcsolódó tényeket bármely bíróság, választott bíróság, ügykörében eljáró hatóság, közvetítő, vagy fogyasztóvédelmi szervezetek előtt felfedje, ha a Takarékszövetkezet ezen személyek, vagy szervezetek előtt bármely megbízás, vagy más, a Takarékszövetkezettel fennálló, vagy fennállt jogviszonyból eredő bármely más jog, vagy kötelezettség teljesítésének tényét, tartalmát, helyességét kell igazolnia. (6) a Takarékszövetkezet a szolgáltatásnyújtás keretén belül nála vezetett bármely, pénzforgalmi műveletek elvégzésére alkalmas forint-, vagy devizaalapú fizetési számla, betétszámla, befektetési számla pénzforgalmát, annak tételeit úgy a feladó, mint a kedvezményezett, a terhelés, vagy jóváírás összege, valamint a közlemény rovatban feltüntetettek vonatkozásában meghatározott szempontok szerint elemezze, csoportosítsa és azokból kockázatkezelési (elemzés, értékelés és mérséklés) célú, direkt marketing célú ajánlatok 17

18 kidolgozása és ajánlása céljából, vagy fizetési készség és képesség felmérése és a Takarékszövetkezettel fennálló hiteljellegű szerződések teljesítése céljából következtetéseket levonjon és azokat a jelen pontban meghatározott célokra felhasználja. (7) a Takarékszövetkezet bármely pénzügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben így különösen bankszámlanyitás, betétlekötés, elektronikus banki szolgáltatások igénylése, hiteltermékei igénylése arcképes személyazonosító igazolványról és a szolgáltatás igényléshez, vagy megkötéséhez a Takarékszövetkezet által előírtak szerint benyújtandó egyéb dokumentumokról digitális-, vagy fénymásolatot készítsen és azt kockázatkezelés, bűnügyi prevenciós, valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából felhasználja és azt a másolat megsemmisítésére vonatkozó kifejezett kérés hiányában a meghatározott általános elévülési időn belül tárolja. Felhatalmazza továbbá a Takarékszövetkezetet, valamint az e célból igénybevett, titoktartási kötelezettség alatt álló megbízottját, hogy a szerződésekben foglalt szolgáltatások ellátása, vállalt kötelezettségei ellenőrzése, a Takarékszövetkezet vállalásainak teljesítése céljából a személyi-, betét-, befektetési-, hitel- és kockázati adatokra vonatkozó tájékoztatást és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat akár elektronikus úton, vagy telefonon bekérjen, az ügyfél által közölt adatokat, benyújtott és bemutatott okmányokat, továbbá arcképet és aláírást a hiteligénylésen megjelölt személynél, vagy szervezetnél, vagy a dokumentumot kiállító személynél, szervezetnél, vagy munkáltatónál, emellett a hivatal, hatóság, vagy bíróság nyilvántartásában ellenőrizze és annak eredményét tárolja, egyben felmenti a jelen pontban körülírt adatszolgáltatókat, hogy titoktartási kötelezettségüket ezzel összefüggésben fenntartsák. (8) a Takarékszövetkezet és a (3) pontban felsorolt szervezetek időről időre hirdetési célokból levélben (direct mail), telefonon, vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön keresztül értesítheti az ügyfelet a Takarékszövetkezet, illetve harmadik személy termékeiről. Az ügyfél bármikor kizárhatja, illetőleg visszavonhatja az ilyen közvetlen értesítés küldését, mely esetben adatai a közvetlen üzleti célú megkeresések tiltólistájára kerül. A korlátozás bármikor visszavonható a Takarékszövetkezet részére adott, ismételt hozzájáruló nyilatkozattal. A jelen korlátozás nem vonatkozik azokra a hirdetési célú közvetlen értesítésekre, amelyek a Takarékszövetkezet szolgáltatásának nyújtásával összefüggésben, az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben történő kötelező írásbeli értesítéseken (pld. számlakivonat) szerepelnek és az ilyen értesítés elő-, vagy hátoldalára megszemélyesítés nélkül vannak nyomtatva, illetőleg a nem célzott reklámanyagok feltüntetése esetére sem (pld. ATM képernyő, Internetbank felhasználói felülete, honlapon elhelyezett reklámok, stb.). (9) amennyiben a Takarékszövetkezet saját elfogadói hálózatába tartozó elfogadóhelyeken és Kirendeltségein, egyéb értékesítési helyein tranzakciót végez (ideértve az ATM tranzakciókat is), illetőleg ezeken a helyeken bármely célból tartózkodik, róla kép-, illetőleg videofelvétel készülhet, melyet a Takarékszövetkezet elszámolási és biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként szabadon felhasználhat. A Takarékszövetkezet ezen felvételeket maximum 50 napig őrzi meg. (10) amennyiben az ügyfél telefonon keresztül ad megbízást, vagy kér információt, úgy a Takarékszövetkezet a lefolytatott telefonbeszélgetést, illetőleg a Takarékszövetkezet által kezdeményezett bármely telefonhívást hangfelvételen rögzítheti és az ilyen hangfelvételt minőségbiztosítási (kontroll-tevékenység kifejtése), elszámolási (így különösen hitelkérelem benyújtása, adatok megadása, azok ellenőrzése, jognyilatkozatok megtétele) és biztonsági (pld. bombafenyegetés, bűnügyi prevenciós, banki belső vizsgálat lefolytatásához szükséges ) célból panaszkezelés körébe tartozó hívás esetén 1 évig, egyéb hívásrögzítés esetén a hívással 18

19 érintett, adott esetben szerződéses jognyilatkozatnak is minősülő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolja és bizonyítékként felhasználja. Az ügyfél bármikor kérheti előzetesen egyeztetett időpontban a hangfelvétel visszahallgatását és annak az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül, térítésmentesen rendelkezésre bocsátott szó szerinti leiratát, azonban a Takarékszövetkezet a hangfelvételt, vagy annak másolatát kizárólag hatósági, vagy bírósági eljárás céljára, közvetlenül az eljáró hatóság, vagy bíróság részére, annak írásos kérésére szolgáltathatja csak ki. (11) írásbeli kérésre a Takarékszövetkezet minden, személyre vonatkozóan nyilvántartott, kezelt és továbbított személyes adattal kapcsolatos adatkezelésről és adatfeldolgozásról a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül évente egyszer ingyenesen (ezt meghaladóan ugyanarra az adatkörre vonatkozó kérelemre hirdetményben közzétett díjazás ellenében) írásban tájékoztatást ad, beleértve az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatfeldolgozók adatait és az adattal végzett tevékenységüket az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. Az ügyfél kérheti adatai helyesbítését, valamint törvényben meghatározott kötelező adatkezelés kivételével azok törlését, vagy zárolását. Arról, hogy a kérelemben foglaltaknak a Takarékszövetkezet helyt ad, vagy azt elutasítja, 30 napon belül írásban, indokolással ellátott válaszban értesítést küld. A kérelem elutasítása ellen az ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei bírósághoz benyújtott keresettel élhet, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat és vizsgálatot kezdeményezhet. (l2) amennyiben az adott szolgáltatást bármely okból nem veszi igénybe, vagy a szolgáltatás igénylését követően a szerződés megkötésére bármely okból nem kerül sor, az igényléshez megadott banktitoknak és adott esetben személyes adatnak minősülő adatokat a Takarékszövetkezet a (8) pontban részletezett, közvetlen üzleti célú megkeresés céljára mindaddig kezelheti és felhasználhatja, ameddig az erre vonatkozó tiltó nyilatkozatot az ügyfél a Takarékszövetkezet felé meg nem teszi. (13) a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzatában foglaltakkal összhangban az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben papír alapú kifüggesztés útján, illetőleg a honlapon hirdetményben teszi közzé a kiszervezett tevékenységeinek körét és a kiszervezett tevékenységet végzők listáját, valamint a kiszervezésnek nem minősülő, de személyes adatok feldolgozásával járó tevékenységeket végzők listáját. 14.) A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adatszolgáltatás A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben a nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató biztonságának érdekében. A Takarékszövetkezet ügyfelei törvényben meghatározott adatait a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény előírásainak megfelelően továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére A természetes személy ügyfél adatai továbbításra kerülnek a KHR-be az alábbi feltételek bekövetkezésekor: 19

20 a) ha hitel- és pénzkölcsön nyújtásra; pénzügyi lízing; olyan papír alapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; kezesség és bankgarancia, vagy egyéb bankári kötelezettség vállalására, befektetési hitel, vagy értékpapír-kölcsönzésre irányuló szerződést köt a szerződéskötést követően két munkanapon belül; b) ha a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének az alábbiak szerint nem tesz eleget: - a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés napján érvényes, legkisebb összegű havi minimálbér összegét, - ez a minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll (ugyanazon személy vonatkozásában több jogviszony egyidejű fennállása esetén jogviszonyonként külön-külön kell figyelembe venni a feltételek teljesülését); c) ha a fent részletezett szerződés megkötésének kezdeményezése során - valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve - hamis, vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg; d) ha vele szemben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk (5), (6) bekezdésében, a ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg A KHR a referenciaadatokat: a) a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a szerződést kötő természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerződés lejártát követően még 5 évig tartsa nyilván. A nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a Hitelintézetnél lehet megtenni, a szerződés lejáratát követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Hitelintézet útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül visszavonható; b) késedelmes tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy évig, egyéb esetben a tartozás nem-teljesítéssel történő megszűnésétől számított öt évig kezeli, ezt követően véglegesen és vissza nem állítható módon törli Az ügyfél nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a 2.1. a) pontba foglalt szerződések adatait más referenciaadat-szolgáltató a KHR rendszerből átvegye. A hozzájárulás megtagadásának tényét a KHR tartalmazza. A hozzájárulás a szerződéses jogviszony fennállása alatt a Hitelintézet útján bármikor visszavonható, mindig az ügyfél legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó. A hozzájárulástól függetlenül átadhatók az adatok a KHR-ből a törvényben meghatározott esetekben A vállalkozásnak minősülő ügyfél adatai továbbításra kerülnek a KHR-be az alábbi feltételek bekövetkezése esetén: 20

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 95/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról Hatályos: 2015. augusztus 15. 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI

General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI General.Terms/2013.04.29. KDB BANK (MAGYARORSZÁG) ZRT. (1054. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI A KDB Bank (Magyarország) ZRt. jelen Általános Üzleti Feltételei egységes

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés HITELSZÁMA: mely létrejött a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet (3915 Tarcal, Fő út 66. cégjegyzékszám: 05-02-000269,... kirendeltség (címe......

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYES: 2016. december 01-től www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-141/2014. számú határozata a Széchenyi István Hitelszövetkezet számára A Széchenyi István Hitelszövetkezetnél (székhelye: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám

Magatartási Kódex. pénzügyi szervezetek. Dr. Farkas Ádám Magatartási Kódex A lakosság számára hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról Dr. Farkas Ádám PSZÁF Felügyeleti l Tanács elnöke Kérdések áttekintése I. Mi a Magatartási

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben