PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban felsorolt intézményekben végzendő, érintésvédelmi minősítő iratban foglalt hiányosságok javítási munkáira. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Budapest, Gát utca Budapest, Thaly K. u. 17 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel utca 1 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Ált Isk. és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca Budapest, Toronyház utca 21. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1092 Budapest, Köztelek utca 8. Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ 1095 Budapest, Mester utca 67 Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület Hrsz: Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. A kivitelezés időtartama: október 21-től december 20-ig.

2 I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése 1. A pályázati felhívás 3. számú mellékletében csatolt költségvetés kiírás tartalmazza az elvégzendő érintésvédelemmel összefüggő javítási munkákat. 2. Kizárólag azokat a javítási munkákat kell elvégezni, melyek a 3. számú mellékletben szerepelnek. Az érintésvédelmi minősítő iratok külön kérésre megtekinthetők. 3. Az elvégzett javítások után szükséges szerelési igazolás az elvégzett munkákról. 4. A munkálatok az intézmények üzemeltetését a legkisebb mértékben sem akadályozhatják. II. A pályázati kiírás adatai A pályázat kiírója: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd u A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd u A pályázat jellege: Nyilvános pályázat A pályázat célja: A soron kívüli intézkedést igénylő érintésvédelmi hiányosságok megszüntetése. A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi honlapjáról ( valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le október 03-tól október 09-ig. A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd u gazdasági vezető. A pályázatok leadásának határideje: október 13. napja óra A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd u Tel.:

3 A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon ig bármikor. (Tel.: ) A pályázatok bontásának időpontja október 14. napja du.13 óra A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd u Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. A pályázat elbírálásának határideje: október 20. napja 13 óra Eredményhirdetés: október 20. napja. A pályázat nyelve: magyar III. A pályázati felhívás közzététele A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.ferencvaros.hu),valamint, a Ferencvárosi honlapján (www.intezmenyuzemeltetes.hu). A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül visszavonni. IV. Pályázati feltételek 1.)Pályázatot nyújthat be: a) egyéni vállalkozó, vagy b) a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, illetve a pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz. 2.)A pályázaton történő részvétel feltételei

4 a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött ezen pályázati felhívás mellékleteinek határidőben történő beadása. 3. számú mellékletként az árazott költségvetést kérjük leadni! TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A MELLÉKLETEKET KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATI CSOMAGBAN TALÁLHATÓ, EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATI AJÁNLATHOZ CSATOLNI. Mellékletek: - jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) - jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet) - Árazatlan költségvetés (3. számú melléklet) - pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint nem áll végelszámolás alatt; (4. számú melléklet) - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési tervezetben foglalt feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható szervezetnek minősül-e. (5. számú melléklet) - pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása; (6. számú melléklet) - összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet) - nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, , valamint a bankszámla számáról. (8. számú melléklet) - egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő; (9. számú melléklet) - vállalkozási szerződés tervezet (10. számú melléklet) b) az ajánlatához csatolni kell: - egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolást vagy

5 Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított hatósági bizonyítványt vagy - cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát; - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével a hiánypótlására hívja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az ajánlattévő nem a pályázati felhíváshoz kiadott mellékleteket töltötte ki. 3.)Az ajánlat formai, tartalmi követelményei Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 1 példányban. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: Érintésvédelem-hibajavítás pályázat A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani. Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni. V. A pályázatok bontása A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül

6 az ajánlattévők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után nyújtották be. b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette. c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá, d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt. f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget. VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A

7 bíráló bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 24 órával meghosszabbíthatja. Az elbírálás fő szempontja: A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legjobb ajánlatot tette. A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, c) a döntés indokát, d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő megjelölését, e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. VIII. Összeférhetetlenség A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy - annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pont), - annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, - annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, - ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése.

8 IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha a./ nem érkezett ajánlat, b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról. X. Eredményhirdetés, szerződéskötés Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára. XI. Egyéb rendelkezések A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követően a pályázati felhívás szerint köteles a munkaterületre felvonulni és pályázati felhívás 3. számú melléklete szerint elkészített költségvetés alapján a munkálatokat megkezdeni.

9 Kiíró Mellékletek: 1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 3. számú melléklet: 1 db árazatlan költségvetés 4. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról 7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 9. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet

10 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma: Meghatalmazott neve 1 : Telefonszáma: Fax száma: címe: Budapest,. 1 Meghatalmazott esetén

11 pályázó aláírása 2. számú melléklet Jelentkezési lap társaságok, társadalmi szervezetek számára Társaság neve, cégformája: Székhelye: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: címe: Statisztikai számjel: Cégnyilvántartási száma: Adószáma: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma: Képviselőjének neve, beosztása: Meghatalmazott neve 2 : Telefonszáma: Fax száma: címe: Budapest,..

12 cégszerű aláírás 3. számú melléklet Költségvetés Munka megnevezése: Érintésvédemi minősítő iratban foglalt hiányosságok megszüntetése Munkavégzés helye: Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1091 Budapest, Köztelek utca VGK -40 görgős kapcsoló védővezető kiépítése, bekötésének javítása Pincei előtér felvonószekrény 2. VGK -25 görgős kapcsoló védővezető kiépítése, bekötésének javítása I.emelet, folyosó 2 3. PPB fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pince 6-os raktár 3 db a: Ft 4. Fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pincei 14. raktár 5. Fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pincei 15. raktár

13 6. Fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata II. em szoba 7. Fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. em szoba 8. Fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. em 310. szoba 3 db a: Ft 9. Fénycsőarmatúra védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. em szoba 10. Csatlakozó elosztó kötésszekrény védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Földszint, porta 11. GD I. elosztó test/ajtó védővezető kiépítése I. emelet folyosó 12. Csillár védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata II. emelet hangversenyterem

14 13. Csillár védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet 306 terem 14. Csillár védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet 308 terem 3 db a: Ft 15. Mennyezeti lámpatest védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata II. emelet hangversenyterem 3 db a: Ft 16. Falikar védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata II. emelet hangversenyterem Csőinga védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata II. emelet férfimosdó 18. Csőinga védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet folyosó ( ) 19. Csőinga védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet folyosó 3 db a: Ft 20. Csőinga védővezeték kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet előtér

15 21. DafH-162/3 lengő dugalj védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata II. emelet 210 terem 3 db a: Ft 22. Daf-162 lengődugalj védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Földszint, pihenőszoba 23. Daf-162 lengő dugalj védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet 302 szoba 24. Fali lámpatest védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet tanári mosdó 25. Fali lámpatest védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata III. emelet pénztár 26. Bakköszörű védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pince, műhely 27. Búvárszivattyú védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pince, kazánház 28. Szarvas tip. főzőlap védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pince 11. helyiség

16 29. Minszk hűtőgép védővezető kiépítése, bekötés felülvizsgálata Pince, 11. helyiség Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. a d 1. Orvosi épület külső fal Reflektor Il védővezető kiépítése, bekötése 2. Ebédlő 3-as elosztó védővezető kiépítése, bekötése

17 3. Ebédlő hűtőgép 4. Folyosó Elgero 63 A-s kapcsoló védővezető kiépítése, bekötése 5. A épület külső falán lévő mozgásérzékelős lt B épület külső falon lévő reflektor lt. védővezető kiépítése, bekötése 7. A épület külső falán lévő mozgásérzékelős lt. 10 db a: Ft 8. Lemez szekrények EP hálózatba kötése 4 db a: Ft 9. Ebédlő hideg és meleg víz hálózatának EP hálózatba kötése 10. Vizesblokkok zuhanytálcáinak EP hálózatba kötése 16 db a: Ft

18 11. Gáz bojler helyiség EP hálózatba kötése 12. B épület fürdő épület bojler helyiség ajtószárny EP hálózatba kötése 13. Fiú épületszárny elosztó lemez ház EP hálózatba kötése 14. Pingpong tér építmény vasszerkezet EP hálózatba kötése Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsebányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület Hrsz: a d 1. Felső faház áram-védőkapcsoló beépítése 2. Felső faház beton terasz üzemen kívüli kábelvég leszigetelése

19 3. Tálaló mosogatótálca védővezető kiépítése, bekötése 4. Konyha hentesárú hűtő dug.villa cseréje 5. Iroda 6-os hosszabbító cseréje 6. 1-es raktár fém lámpatest 3 db a: Ft 7. Alagsor WC-l fém lámpatest 4 db a: Ft 8. Kültéri elől kandeláber védővezető kiépítése, bekötése 9. Kültéri elől szurdok vízmérő EPH áthidalása

20 10. Kültéri elől vízakna védővezető EPH áthidalása Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: t: Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly k. u. 17. a d 1. Fszt. tornaterem TGL 25 kapcsoló 2. Pincefolyosó reflektor védővezető kiépítése, bekötése 3. Raktár (utca-udvar) fénycső armatúra

21 4. Raktár (utca-udvar) Rb It. védővezető kiépítése, bekötése 5. A6 Műhely fénycső armatúra védővezető kiépítése, bekötése 6. A6 Műhely Daf-162 da. védővezető kiépítése, bekötése 7. A6 Műhely Daf-162/2 da. védővezető kiépítése, bekötése 8. A6 Műhely Daf-162/3 da. védővezető kiépítése, bekötése 3 db a: Ft 9. A6 Műhely lámpatest védővezető kiépítése, bekötése 10. A6 Műhely bakköszörű védővezető kiépítése, bekötése 11. Első emelet mosdó-wc fénycső armatúra

22 12. Első emelet teakonyha mosdónál Fali It. 13. Második emelet 24-es orvosi szoba DaT- 162/4 da. T csatlakozó védővezető kiépítése, bekötése 3 db a: Ft 14. Harmadik emelet 31-es kézmű terem DafH 162/3 da. védővezető kiépítése, bekötése 3 db a: Ft 15. Melléképület fszt. kültéri személyzeti bejárat reflektor védővezető kiépítése, bekötése 16. Thaly Kálmán utcai autista épület pincelejárat riasztó kp. védővezető kiépítése, bekötése Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 1. a d

23 1. Pince 0,4 kv-os kapcsolótér Daf-162 da. védővezető kiépítése, bekötése 2. Alagsor hő központ folyosó fém hajólámpa 3. Alagsor hő központ lágyvíz szivattyú fém és TGL 16 A kapcsoló 4. Alagsor hő központ zsomp szivattyú fém és TGL 16 A kapcsoló 5. Ebédlő előtér 003 konyhai elosztó test 6. Ebédlő előtér PPB fénycső armatúra (szp) 7. Alagsor lépcsőház lejárat folyosó 1 PPB fénycső armatúra (szp) 5 db a: Ft

24 8. Alagsor Thaly Kálmán folyosó 2 PPB fénycső armatúra (szp) 9 db a: Ft 9. Alagsor 3.2 Mosdó, zuhany fénycső armatúra 10. Alagsor 4.2 Öltöző 2 lapos melegítő-sütő 3 db a: Ft es helyiség, büfé reklámtábla 12. Gépkocsi bejárat kapumozgató 13. Gépkocsi bejárat melletti porta fénycső armatúra es helyiség mosdó wc fénycső armatúra es helyiség orvosi rendelő halogén reflektor

25 16. Porta belső helyiség fénycső armatúra 17. Porta riasztó központ as helyiség igazgatói iroda függesztett it 3 db a: Ft 19. Oktatástechnika előtér ajtó mellett fénycső armatúra 20. Földszint Balázs Béla folyosó jelzőcsengő 21. I. emelet 124-es helyiség mosdó,wc fénycső armatúra

26 22. II. emelet Kodály terem bejárat TGL-32 főkapcsoló 23. II. emelet Kodály terem nézőtér bejárat halogén reflektor védővezető kiépítése, bekötése 24. II. emelet Kodály terem projektor 25. II. emelet Kodály terem színpad falikar 26. II. emelet Kodály terem ablak falikar 3 db a: Ft 27.Főlépcsőház alagsor lejárat fénycső armatúra 28. Földszint 019-es tanterem folyosó oldalfalon dugaszoló aljzat felszerelése 29. II.emelet 206-os tanterem hátsó falon dugaszoló aljzat felszerelése

27 Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: Ferencvárosi Pedagógiai Szak és szakmai Szolgáltató Központ 1095 Budapest, Mester 67. a d 1. Főelosztó nullázás javítása, L3 csatlakozó vezeték cseréje 2. Földszinti és első emeleti szintelosztó áramvédő kapcsolók bekötése 3. Negyedik emeleti elosztó olvadó biztosítóhoz kismegszakítók beszerelése 4. Lépcsőház műanyag lámpatest bura pótlása 5. 8.vizsgáló daf5 védővezető kiépítése, bekötése d: - Ft

28 6. 1.emeleti raktár fénycső armatúra szoba fénycső armatúra védővezető kiépítése, bekötése Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest, Lobogó u hármas H. DAF/1 védővezető kiépítése, bekötése pince lejáró hármas H. DAF/1 védővezető kiépítése, bekötése pince műhely armatúra 2*36W védővezető kiépítése, bekötése pince kiskonyha raktár

29 4. fára szerelt dupla daf cseréje földszint, elosztótér 5. hármas H.DAF/1 védővezető kiépítése, bekötése földszint, elosztótér 6. salgópolc szertár 3 db a: Ft 7. falra szerelt DAF 1-2 cseréje földrajz terem 8. riasztó szekrény védővezető kiépítése, bekötése Aula 9. foglalat

30 konyhai közlekedő 10. bontott DAF raktár konyhai 11. riasztó doboz raktár konyhai 12. DAF védővezető bekötés javítása konyha 13. hatos H. DAF/1 védővezető bekötés javítása konyha 14. hűtő védővezető bekötés javítása konyha 15. hármas H.DAF/1 védővezető bekötés javítása konyha 16. hatos H.DAF/1 úszómesteri iroda

31 17. DAF1 uszoda szertár 18. DAF2/1 védővezető bekötés javítása fejlesztő szoba 19. PC + Monitor + Nyomtató védővezető bekötés javítása ebédbefizető helyiség 20. négyes H.DAF védővezető bekötés javítása ebédbefizető helyiség 21. hatos H.DAF/1 védővezető bekötés javítása ebédbefizető helyiség 22. DAF2/1 védővezető bekötés javítása szertár 23. PC+ Monitor védővezető bekötés javítása igazgatói 24. hatos H.DAF/1 védővezető bekötés javítása tanári

32 25. PC + Monitor igazgatóhelyettesi 26. DAF2/1 védővezető bekötés javítása igazgatóhelyettesi 27. hármas H.DAF/1 védővezető kiépítése, bekötése igazgatóhelyettesi Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Ft Ft Munkavégzés helye: Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest, Toronyház u Jégcsarnok 1-es Hosszabító 2. Öltöző fémcső EPH bekötése

33 3. Gépház Motorok biztosító beépítése 4. Gépház Tartályok EPH bekötése 5. Gépház víz és hűtőközeg csövek EPH bekötése 6. FŐTÁV csőhálózat EPH bekötése 7. Kapcsoló helyiség fej elosztó ventillátorok biztosítása, PEN szétválasztás 6 db a: Ft 8. Kapcsoló helyiség Elosztó szekrény és ajtó ventillátorok biztosítása, PEN szétválasztás 9. Iroda klíma EPH bekötése

34 10. Főépület, főelosztó helyiség porcelán lámpatest búra pótlása 11. pince fénycső armatúra 12. pince hajólámpa búra pótlása 3 db a: Ft 13. pince hármas H.DAF/1 átkötése 14. pince dobos hosszabbító 15. pince EBD tábla 16. pince ventilátor 17. aula riasztó szekrény

35 18. info szertár salgó polc EPH bekötése 19. pszichológia terem daf2/1 rögzítése 20. pszichológia terem daf2/2 rögzítése terem daf2/ terem daf1 pótlása terem daf2/1 burkolat pótlása 24. hosszú folyosó fénycső armatúra 5 db a: Ft 23. rövid folyosó fénycső armatúra 7 db a: Ft

36 24. rövid folyosó hosszabbító rögzítése 25. fiú öltöző lámpatest búra pótlása 26. hátsólépcsőház lámpatest 27. első lépcsőház lámpatest 28. emelet, hosszú folyosó fénycső armatúra 5 db a: Ft terem daf2/1 burkolat pótlása terem daf2/2 burkolat pótlása

37 31 könyvtár daf3/ oszlop 32. teakonyha fénycső armatúra 33. kémia szertár vda aljzat javítása 34. kémia szertár daf1 cseréje 35. kémia szertár helyi biztosító fém szekrény 36. tanári mosogató EPH bekötése 37. kültéri fényvető reflektorok 3 db a: Ft 38.

38 kültéri jégpálya hűtő ventilátor biztosító bekötése 5 db a: Ft 39. kültéri hűtő szerkezet EPH bekötése 40. faház fénycső armatúra védővezető bekötés javítása 41. faház daf1 védővezető bekötés javítása 3 db a: Ft 42. faház hosszabbító 4/1 védővezető bekötés javítása Anyag nettó összesen: Munkadíj nettó összesen: Összesen nettó: Ft ÁFA %: Ft Ft Ft Költségvetés bruttó összesen: Ft

39 4. számú melléklet NYILATKOZAT Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról (társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság végelszámolás alatt *áll/nem áll ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs

40 ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. Budapest,... cégszerű aláírás A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 5. számú melléklet NYILATKOZAT a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, és az ajánlati kötelezettségről pályázó kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom.

41 A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozói jogviszonyban a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. Budapest,. pályázó aláírása / cégszerű aláírás 6. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Kiíróval szemben fennálló tartozásról... /név/ mint a (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy - a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben bérleti/használati-, díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom * van/ nincs;

42 - kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem * van/ nincs, melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: Budapest,.. pályázó aláírása/cégszerű aláírás A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó.

43 7. számú melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT... pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. Budapest,.. pályázó cégszerű aláírása

44 8. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról Alulírott.. /név/ mint a (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni: Címzett:. Cím:... Telefonszám:.. Fax: cím:. Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. Bankszámlavezető pénzintézet:. Bankszámlaszám: Bankszámlával rendelkezni jogosult: (név, lakcím vagy székhely) Budapest,. pályázó aláírása/cégszerű aláírás

45 9. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott.. /név/, mint a. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3.. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján a megrendelő, a vállalkozói szerződést jogosult felmondani. Budapest,.. pályázó aláírása/cégszerű aláírás

46 10.számú melléklet Szerződés száma: /2014. számú példány. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Amely létrejött egyrészről a Ferencvárosi (cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u , képviselő: Czakóné Dobó Krisztina igazgató, adószám: , bankszámla száma: ) a továbbiakban: Megrendelő, másrészről (székhely: cégjegyzék szám vagy nyilvántartási szám:, adószám:, bankszámlaszám:, képviselő: ) a továbbiakban: Vállalkozó között: 1. A szerződés tárgya: 1.1. Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő üzemeltetése alatt álló Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Budapest, Gát utca Budapest, Thaly K. u. 17 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel utca 1 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Ált Isk. és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca Budapest, Toronyház utca 21. Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1092 Budapest, Köztelek utca 8.

47 Ferencvárosi Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ 1095 Budapest, Mester utca 67 Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhegy külterület Hrsz: Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3. épületeiben a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező 3. sz. melléklet alapján készített költségvetésben felsorolt munkálatok elvégzését A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt megrendelés teljesítését elvállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. Vállalkozó képviseletére a munkával kapcsolatos valamennyi kérdésben teljes körű jogosultsággal tel: rendelkezik. 2. Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel: 2.1. Átadás-átvétel Munkaterület átadásának (munka megkezdésének) időpontja: október 21. Munka átadás-átvételének (befejezésének) időpontja: december 20. Munkavégzésre munkanapokon a műszaki vezetővel előre leegyeztetett időben van lehetőség általában óráig Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót vezetni, abban a munkaterület szabályszerű átvételéről nyilatkozni, és elismerni azt, hogy a munkaterület munkavégzésre teljes mértékben alkalmas állapotban került átadásra Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott tárolási területen csak a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, szerszámokat tárolhatja a tárolási szabályok szigorú betartása mellett. Az intézmény üzemeltetését és működését a tárolt anyagokkal nem zavarhatja Vállalkozó köteles az általa igénybe vett felvonulási vagy munkaterületet, a munkavégzés során érintett közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett építési törmeléket, bontott anyagokat összegyűjteni, és folyamatosan elszállítani Megrendelő saját döntése alapján jogosult a munkát határidő előtt átvenni, ha az a megjelölt időpont előtt elkészül.

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben