Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról"

Átírás

1 Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló évi LXXVIII. törvény 54. (1) bekezdésében, a szabálysértésekrõl szóló évi LXIX. törvény 1. (1) bekezdésében foglaltak alapján Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a következõ rendeletet alkotja: A rendelet célja, hogy Általános rendelkezések 1. a) meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a mûemlékvédelmi, a városrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra; b) megállapítsa a közterület-használati díj mértékét és fizetésének a módját; c) szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen jármûvekkel kapcsolatos eljárást. 2. A rendelet hatálya kiterjed a Lábatlan város közigazgatási területén belül közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet a rendeltetésének megfelelõen bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, valamint az egyéb ingatlanok a közhasználat céljára átadott területrészére, az errõl szóló külön szerzõdésben foglaltak keretek között (1) A közterületet, az azon elhelyezkedõ építményt, berendezést és felszerelést rendeltetésének megfelelõen állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával mindenki térítésmentesen használhatja. (2) Rendeltetésének nem megfelelõ közterület használat, ha a használat a mások által történõ rendeltetésszerû használatot korlátozza. Közterület-használati hozzájárulás, a közterület igénybevétele 4. (1) A közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatához közterület-használati hozzájárulás, illetve a hozzájárulást is tartalmazó szerzõdés megkötése szükséges (a továbbiakban: közterület használati hozzájárulás). 1 Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenõ és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közmûvek elhelyezése.

2 (2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: a) mutatványos tevékenység (cirkusz, búcsú, helyigényes hinták), b) sátras kitelepülés, büfés autó, vendéglátós rendezvény, c) hirdetés jellegû közterületbe benyúló üzlethomlokzat, hirdetõ berendezés, d) egyéb közterület használat: - közterületbe 30 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védõtetõ, cég- és címtábla elhelyezésére, - vendéglátó-ipari elõkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, - elárusító fülke, pavilon, ideiglenes jellegû illemhely elhelyezésére, - önálló hirdetõ-berendezések, figyelmeztetõ- és tájékoztató táblák elhelyezésére, - építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag és törmelék három napon túli elhelyezésére, - kiállítás, alkalmi vásár tartására, - üzemképtelen jármû ideiglenes tárolására, - teher- és áruszállításra szolgáló gépjármû, autóbusz, mezõgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, csónak és tartozékai tárolására vonatkozóan, - mozgókép felvétel készítéséhez, amennyiben a közterület rendeltetésszerû használatát 1 napon túl korlátozza, - sátorgarázs, konténerház, konténer három napon túli elhelyezésére, - tüzelõanyag három napon túli elhelyezésére, - õstermelõ által történõ áruértékesítéshez. 5. (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének elfoglalásához, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábel, további közmû hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához, feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza, e) Önkormányzati, önkormányzati intézmények, állami és civil szervezetek szervezésében kulturális, szórakoztató és sport rendezvények tartásához, f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges idõtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez. (2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt közterület használati hozzájárulás nélkül végezhetõ közterület igénybevételt a hatóságnál legkésõbb a használat megkezdésekor be kell jelenteni. 6. (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. A hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt. (2) A hozzájárulás ideiglenes jelleggel, meghatározott idõ elteltéig, a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetõleg a visszavonásig, harminc napos felmondási idõvel adható meg.

3 (3) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati hozzájárulás csak idényjelleggel, meghatározott idõ elteltéig lehet kiadni. (4) A határozott idõre szóló közterület-használat legrövidebb idõtartama 1 nap, mely kérelemre többször meghosszabbítható. (5) Ha a hozzájárulás érvényét veszti, a használó saját költségén köteles az eredeti állapotot minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. 7. Nem adható közterület-használati hozzájárulás: a) tûz- és robbanásveszélyes tevékenység kivéve tûzijáték gyakorlására, b) eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására, szexuális áruk forgalmazására, c) a lakosság nyugalmát jelentõsen zavaró vagy a közerkölcsöt sértõ tevékenység végzésére. 8. (1) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve az önálló hirdetõ-berendezések, figyelmeztetõ és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály valamely hatóság vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterülethasználati hozzájárulás csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható ki. (2) A közterület használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja 9. (1) A közterület használója a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A díj mértékét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször módosított 19/2000. (VI.27.) számú rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. A fizetendõ díjat, a megfizetés határidejét és módját a szerzõdés valamennyi közterület használóra vonatkozóan egységes feltételekkel tartalmazza. A közterület használati szerzõdés a 2. számú mellékletben foglalt minta szerint készül. (2) A közterület bérlõje a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetõleg a közterületen lévõ létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. (3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet (OTÉK) elõírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetõtábla, hirdetõ-berendezés, elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m 2 egésznek számít. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 10. A polgármester a következõ esetekben a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól kérelemre részben vagy egészben felmentést adhat:

4 a) ha az kérelmezõ családjában az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, b) választásokkal kapcsolatos hirdetések céljára történõ igénybevétel esetén. A közterület-használati hozzájárulás visszavonása 11. A hozzájárulást vissza kell vonni, ha a használó a közterületet a hozzájárulástól eltérõ célra, vagy módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. Az üzemképtelen jármûvek közterületen történõ tárolása 12. (1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármû: a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezõ jármû, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármû, c) mûszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármû. (2) Közterületen üzemképtelen jármû közterület-használati hozzájárulás nélkül nem tárolható, az üzembentartó vagy tulajdonos (a továbbiakban: üzembentartó) az üzemképtelenné vált jármûvet saját költségén köteles a közterületrõl eltávolítani. 13. (1) Üzemképtelen jármû közterület-használati hozzájárulását az üzembentartónak kell megkérni. (2) Üzemképtelen jármû közterületen történõ tárolására közterület-használati hozzájárulás a közúti közlekedés szabályairól szóló I/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározottakon túl legfeljebb 30 napra adható. Ellenõrzés, hozzájárulás nélküli használat következményei 14. (1) A közterület-használat szabályszerûségének ellenõrzésérõl a polgármester gondoskodik. (2) A közterület-használati hozzájárulás nélküli vagy attól eltérõ használata esetén a használót határidõ tûzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület saját költségen, kártalanítási igény nélkül történõ eredeti állapotának helyreállítására. 15. (1) Szabálysértést követ el és forintig terjedõ bírsággal sújtható: a) aki a közterületet hozzájárulás nélkül igénybe veszi, a hozzájárulástól eltérõ módon, illetve azt meghaladó mértékben, vagy e rendelet rendelkezéseinek megszegésével használja.

5 b) a közterület használat megszûnésekor a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértések elkövetése esetén az önkormányzat képviselõ-testülete hivatalának erre felhatalmazott ügyintézõje helyszíni bírságot szabhat ki. (3) A szabálysértési eljárás kezdeményezése nem mentesít a közterület-használati díjfizetés, és az eredeti állapotba történõ visszaállítás kötelezettsége alól. Záró rendelkezés 16. (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a képviselõ-testület és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 4/2000. (III. 28.) sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) a polgármester hatásköreirõl szóló 1. számú melléklete az alábbiak szerint egészül ki: q) Dönt a közterület használati hozzájárulás megadásáról. (2) Ez az önkormányzati rendelet év október hó 1. napján lép hatályba. (3) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ 38. -a szerint a jegyzõ gondoskodik. Lábatlan, szeptember hó 22. nap. P. H. Török István Schantzl Edit polgármester s. k. jegyzõ s. k. A rendeletet kihirdettem: Schantzl Edit

6 1.sz. melléklet a 25/ (IX.22.) KT. számú rendelethez Közterület-használati kérelem Kérelmezõ neve (vállalkozás, intézmény megnevezése):... Kérelmezõ címe:... Telefonszáma:... mobil telefonszáma:... Levelezési címe:... Vállalkozói engedély száma:... Átutalás esetén folyószámla száma, pénzintézet megnevezése:... Kérelmezett terület helye:... Terület nagysága:...m 2 Használati idõtartama:... A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek száma, megnevezése: A kérelmezett használatot milyen tevékenység folytatásához kéri? A területen mit kíván elhelyezni? Egyéb kérelem: A kérelem mellékletei: (A nyomtatvány hiányos kitöltése esetén a kérelem a hiány pótlásáig be nem nyújtottnak minõsül.)..., kérelmezõ Figyelem! A kérelem benyújtása és az eljárás megindulása nem jogosít fel közterület-használatra!

7 2.. melléklet a 25/ (IX.22.) KT. számú rendelethez Ikt.sz: /2004. Ügyintézõ: MINTA KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl Lábatlan Város Önkormányzata, (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) képviseli Török István polgármester, mint használatba adó másrészrõl.. képviseli: (címe:..) mint használatba vevõ között (továbbiakban együtt: szerzõdõ felek) az alábbi feltételekkel: 1. Szerzõdõ felek megállapítják, hogy használatba adó tulajdonában van a Lábatlan,.. u. sz.; elõtti közterület minõsítésû ingatlanrész. 2. Használatba adó a használatba vevõ kérelme alapján az 1. pontban meghatározott ingatlan.. m 2 -es részét. céljára használatba vevõnek használatba adja. A közterület kizárólag fent meghatározott célra használható. 3. Szerzõdõ felek jelen szerzõdést határozott idõre tól ig, összesen.. napra kötik. 4. Használatba adó köteles az ingatlant/ingatlanrészt rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban használatba vevõ birtokába adni. Használatba vevõ kijelenti, hogy a használattal érintett területet ismeri, az a szerzõdésben meghatározott célú használatra alkalmas. A birtokba adás napja Használatba vevõ a használatért köteles..,- + 25% ÁFA; azaz bruttó..,- Ft díjat fizetni a használatba adó részére, kötelezettségének a. számlaszámra történõ átutalással, vagy a házipénztárába történõ befizetéssel, vagy készpénz-átutalási megbízással tehet eleget. 6. Használatba vevõ kötelezettségei: -köteles a terület állagát megóvni, karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni, -a területen bármely építményt csak a használatba adó elõzetes hozzájárulásával helyezhet el. -a használat megszûnésekor a területet eredeti állapotában, rendezetten, a használatba vevõ által elhelyezett építmények, egyéb dolgok elszállításával használatba adó birtokába visszaadni. 7. Használatba vevõ a terület használatára vonatkozó jogát harmadik személynek át nem ruházhatja, át nem engedheti. 8. Használatba adó a terület szerzõdésszerû használatát bármikor ellenõrizheti. A használatba vevõ tudomásul veszi továbbá, hogy Lábatlan Város Önkormányzatának a közterületek használatáról szóló 25/ (IX. 22.) KT. számú rendeletének a szerint, szabálysértést követ el és forintig terjedõ bírsággal sújtható, aki a közterületet hozzájárulás nélkül igénybe vesz, a hozzájárulástól eltérõ módon, illetve azt meghaladó mértékben, vagy a rendelet rendelkezéseinek megszegésével használja. Az ingatlannak/ingatlanrésznek a szerzõdéstõl eltérõ használata esetén, illetve, ha a használatba vevõ díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a használatba adó jogosult a szerzõdést azonnali hatállyal felmondani.

8 Elõbbi esetben használatba vevõ a felmondás közlésétõl számított 3 napon belül köteles a használatot megszüntetni. 9. Használatba vevõ a szerzõdés egy példányát a közterület-használat helyszínén kell, hogy tartsa és arra jogosult személynek ellenõrzéskor meg kell mutatnia. 10. Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a 8. pontban hivatkozott önkormányzati rendelet és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 11. Amennyiben az engedélyezett tárgyakon kívül más tárgy vagy eszköz kihelyezésére kerül sor, azokat a tulajdonos kárára és költségére a használatba adó elszállíttathatja. 12. A szerzõdõ felek jelen bérleti szerzõdésbõl eredõ esetleges jogvitáik rendezésére az Esztergomi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 13. Szerzõdõ felek a szerzõdést, mint akaratukkal mindenben megegyezõt jóváhagyólag írták alá. Lábatlan, Török István polgármester használatba vevõ

9 Lábatlan Város Önkormányzati Képviselõ Testületének 19/2004.(VII.16.) sz. rendelete, a 11/2004.(IV.27.) sz., a 11/2003. (IV.29.) sz. rendelettel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2000.(VI.27.) sz. ÖR módosítására 6. sz. melléklet Önkormányzati tulajdonú területek használati díjairól - hirdetés jellegû közterületbe benyúló üzlethomlokzat, hirdetõ berendezés 662,-Ft/m 2 /hó - egyéb közterület használat 253,-Ft/m 2 /hó - Mutatványos tevékenység: cirkusz, búcsú, helyigényes hinták sátras kitelepülés, büfés autó 100,- Ft/m 2 /nap 300,-Ft/m 2 /nap - Rendezvény vendéglátós közterület használat ,-Ft/nap

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról

Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom város Képviselőtestületének 13/1999. (VII. 1.) Ör. rendelete a közutak igazgatásáról Mórahalom Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. (1) bekezdés és a közúti

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben