A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben"

Átírás

1 A teljesítés ideje Általában a szerződés tartalmazza Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet a teljesítésre bármikor felhívhatja. A kötelezett a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével köteles teljesíteni. Teljesítés ideje a szerződésben Határidő: időintervallum (pl. 30 napon belül, márc között, stb) Határnap: Egy konkrét időpont (2013. április 22.)

2 A teljesítés ideje A teljesítési határidőbe a szerződéskötés napját nem kell beszámítani; ha a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. Lehet-e előbb teljesíteni? Válasz: NEM. A kötelezett a határnapot megelőzően, illetőleg a határidő kezdete előtt csak a jogosult beleegyezésével teljesíthet. A pénztartozás teljesítése Helye a jogosult lakóhelye, illetőleg székhelye. A jogosult a határnapot megelőzően, illetőleg a határidő kezdete előtt felajánlott teljesítést is köteles elfogadni; ilyenkor a teljesítés és a lejárat közötti időre kamat vagy kártalanítás nem jár.

3 A szerződésszegés esetei Késedelem (jogosult, kötelezett) Hibás teljesítés (szavatossági jogok- érvényesítésére ált. hat hónap, állat esetében hatvan nap áll rendelkezésre) Teljesítés lehetetlenné válása (pl. összedőlt a ház amit megvettünk volna) A teljesítés megtagadása (valamiért a kötelezett egyszerűen nem hajlandó teljesíteni) Kötelezetti késedelem A késedelem az szolgáltatás időleges nem teljesítése. bekövetkezik ha a határnap, vagy határidő eredménytelenül eltelt; vagy ha a jogosult a kötelezettet a teljesítésre felszólította és az eredménytelen maradt.

4 A kötelezett késedelmének jogkövetkezményei=mit lehet ilyenkor tenni? Objektív (teljesen mindegy, hogy a kötelezett felelős-e a késedelemért, vagy sem) A jogosult továbbra is követelheti a teljesítést; Bizonyos esetben elállhat a szerződéstől (érdekmúlás, fix határidő, póthatáridő eredménytelen eltelte); Pénztartozás után kamat jár, akkor is ha eredetileg a követelés kamatmentes volt. Szubjektív (felróhatósághoz köthető) Kártérítéssel tartozik a kötelezett, ha a késedelem neki felróható. (feltétel: legyen kár, és ennek oka a késedelem legyen) Mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja hogy nem felelős a késedelemért. A jogosult késedelme Bekövetkezik: Ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést visszautasítja; Ha elmulasztja azokat az intézkedéseket vagy nyilatkozatokat, melyekre köteles hogy a kötelezett teljesíteni tudjon (ilyen lehet, ha pl. megbízunk egy céget a házunk felépítésével, de nincs építési engedélyünk ezt nekünk kell beszerezni)

5 Jogkövetkezmények Objektív: A jogosult továbbra is köteles a szerződésszerű magatartásra; Lehet bírói letéttel teljesíteni A kötelezett késedelme nem állhat be; A dolog a kötelezett felelős őrzése alá kerül; A kárveszély átszáll a jogosultra. Szubjektív: Kártérítés, ha késedelem felróható Hibás teljesítés Materiális és jogi hibák előfordulhatnak. Materiális hiba lehet minőségi, mennyiségi hiba, de egészen más dolog szolgáltatása is. Jogi hiba: a jogosult nem szerzi meg azokat a jogokat, melyek őt a szerződés címén, vagy jogszabály alapján megilletnék. (pl a szerződés szerint tehermentes ingatlant vásároltam, közben meg jelzálog van rajta) Visszterhes szerződések esetén a hibás teljesítés szavatosságot vált ki.

6 A szavatosság A kötelezett szavatol azért, hogy a szolgáltatás a teljesítéskor rendelkezik a törvényes és a szerződésben kikötött jellemzőkkel. Feltétlen helytállást eredményez. Vita esetén a jogosultnak kell bizonyítania! Kivéve ha a jogosult tudott a dolog hibájáról és azt nem kifogásolta Vagy ha a hiba olyan okból keletkezett, amely a szolgáltatás időpontjában, vagy az azt megelőző időben még nem állt fenn Szavatossági jogok Kijavítás (feltétel: gyorsan és értékcsökkenés nélkül megoldható legyen) Ellenérték megfelelő csökkentése Csere (kivéve ha a javítás gyorsan és a dolog értékcsökkenése nélkül megoldható) Elállás (ha a teljesítéshez fűződő érdek megszűnt)

7 Lehetetlenülés Ha szolgáltatás a szerződés megkötése után bekövetkezett okból nem teljesíthető. Jogkövetkezmények: A szerződés megszűnik (mivel nem lehet teljesíteni). A felek elszámolnak, minden a megszűnésig kifizetett és teljesített szolgáltatás OK. Viszont, ha a kötelezettnek felróható lehetetlenülés esetén a jogosult kártérítést követelhet, elállhat a szerződéstől (vissza kell mindent fizetni a jogosultnak amit az esetleg kifizetett, mintha a szerződést meg sem kötötték volna) +Jogosultnak felróható lehetetlenülés esetén a kötelezett szabadul a teljesítés alól és követelheti az ellenszolgáltatást. A szerződés megszűnése Közös megegyezéssel megszüntetés, vagy felbontás; Elállás: a szerződés felbontását eredményező egyoldalú jognyilatkozat; Felmondás: a szerződést megszünteti. Hatálya lehet azonnali és nem azonnali is. Megszűnik a szerződés, ha ugyanaz a személy lesz a jogosult és a kötelezett (confusio);

8 A szerződés megszűnése A kötelezett halálával a szerződés nem szűnik meg, kivéve ha csak személyesen nyújtható szolgáltatásról volt szó. A jogosult halála csak akkor szünteti meg a szerződést, ha a szolgáltatás kifejezetten az ő eltartására irányult, vagy kizárólag az ő személyes szükségleteinek fedezésére lett volna alkalmas. Az elévülés A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Vagy jogunk is elveszik, vagy csak az állami kikényszeríthetőség szűnik meg. Nem mindegy. Ha elévült de mégis teljesítik nem követelhető vissza. Mit csinálhatunk, hogy ne évüljön el? Írásbeli felszólítás, megegyezés, bírósági érvényesítés, tartozáselismerés mind megszakítja az elévülést.

9 Változás a szerződés alanyaiban: az engedményezés Engedményező-Engedményes: alanyváltozás a jogosulti oldalon. Eredeti jogosult az engedményező, az új jogosult lesz az engedményes. Személyhez kötött szolgáltatásokat nem lehet engedményezni, pl. tartásdíjat, elővásárlási jogot, stb. Az engedményezés szerződéssel történik és a kötelezettet értesíteni kell róla! Ki értesítse? Alanyváltozás a szerződésben: tartozásátvállalás Ha valaki a kötelezettel megállapodik abban, hogy tartozását átvállalja, köteles a jogosult hozzájárulását kérni, ha pedig azt a jogosult megtagadja, a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az a lejáratkor teljesíthessen. Alanyváltozás a kötelezetti oldalon.

10 Az egyes szerződések Adásvételi szerződés, vállalkozási szerződés, bérleti (haszonbérleti) szerződés, megbízási szerződés, letéti szerződés 1. Az adásvétel Eladó: a tulajdonát átruházza a dolgot birtokba bocsátja Vevő vételárat megfizeti a dolgot átveszi Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból.

11 1. 1. Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok Csak írásban köthető (egyébként nem kell az adásvételi szerződéseket írásba foglalni) Az írásbeli szerződés kötelező tartalma (minimumtartalom): Felek személye és tulajdon-átruházási szándék Ingatlan és ellenszolgáltatás Mindkét fél aláírása + kell majd ügyvédi ellenjegyzés is. Példa ingatlan adásvételi szerződésre I. felek megjelölése: Amely létrejött egyrészt. (szül.:,anyja neve:,szigsz.:, lakóhelye) mint eladó - a továbbiakban: Eladó - másrészről..(szül.:, anyja neve: szigsz.:, lakóhelye:),mint vevő - továbbiakban Vevő - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre. II. ingatlan megjelölése 1.) Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a.sz tulajdoni lapon helyrajzi számon nyilvántartott, természetben..alatti,. alapterületű családi házból és. kertből álló házas ingatlan.

12 III. tulajdonátruházási szándék Eladó a fentiekben leírt házas ingatlant Vevőnek eladja. Vevő a házas ingatlant - általa megtekintett állapotában - megveszi IV. ellenszolgáltatás megjelölése Szerződő Felek az adásvétel tárgyát képező házas ingatlan vételárát..ft, azaz forint összegben állapítják meg. Vevő a jelen szerződés aláírásakor foglaló címén Eladó kezeihez Ft azaz forint összeget kifizet. Eladó a foglaló hiánytalan átvételét - annak jogi természetét ismerve - a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Vevő a vételár hátralékos részét képező..ft, azaz.forint összeget 30 napon belül egy összegben, készpénzben, átvételi elismervény ellenében fizeti meg Eladónak. Eladó a vételár teljes kiegyenlítését követő.. napon bocsátja az eladott házas ingatlant Vevő birtokában és tulajdonába. Eladó kötelezi magát, hogy ezen időpontig végleges jelleggel kiköltözik és kijelentkezik, a lakást teljesen kiürített, a Vevő által megtekintett állapotnak megfelelő minőségben adja át. A birtokba bocsátáskor Szerződő Felek az Eladó által bemutatott számlák, illetve a fogyasztásmérők együttesen ellenőrzött állása alapján állapodnak meg az eladott házas ingatlant terhelő költségek viselésének megosztásáról.

13 Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokba bocsátáskor átadja Vevőnek a házas ingatlan kulcsait és alapdokumentumait. A Szerződő Felek magyar állampolgárok, a lakásingatlan eladásának és Vevő tulajdonszerzésének jogszabályi akadálya nincs. Eladó az eladott házas ingatlan per- és igénymentességéért valamint tehermentességéért szavatol. Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a házas ingatlanra nézve Vevő a tulajdonjogot vétel címén az ingatlannyilvántartásba bejegyeztessék. 7.) A jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket Vevő viseli. Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Keltezés, aláírások, készítette és ellenjegyezte...

14 Egy olyan ingatlan adásvételi szerződés, amely tartalmilag ugyan megfelelő, de az ügyvédi ellenjegyzés hiányzik róla vagy a szerződő felek nem látták el kézjegyükkel az okirat minden oldalát, tulajdonjog bejegyzésre alkalmatlan adásvételi szerződések alanyainak jogai és kötelezettségei ELADÓ tájékoztatás(lényeges tulajdonságok, esetleges jogok és kötelezettségek) okiratok átadása átadással járó ktg Ingatlannyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos ktg. tulajdonjog fenntartás VEVŐ szerződéskötés ktg tulajdonátruházási illeték átvétel, ingatlannyilvántartásba bejegyzés ktg tulajdonjog-fenntartás esetén elidegenítési és terhelési tilalom birtokbalépéstől használat, terhek

15 Speciális adásvételek Elővásárlási jog Tulajdonos írásbeli megállapodással elővásárlási jogot engedhet. Ha a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot közölnie kell a jogosulttal. Ha a jogosult az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződés köztük jön létre. Átruházni, örökölni nem lehet. Visszavásárlási jog Adásvételi szerződéssel egyidőben írásban kell kikötni. Legfeljebb öt évre szólhat. Egyenlő az eredeti vételárral Eredeti vevő felelős a visszavásárlási jog meghiúsításáért, vagy csorbításáért, kivéve a dolog neki fel nem róható okból megsemmisült. Speciális adásvételek Vételi jog (opció) Tulajdonos engedi, jogosult egyoldalú nyilatkozattal vásárolhat. Írásban lehet megállapodni a dolog és a vételár megjelölésével. Bíróság mentesítheti a tulajdonost, ha bizonyítja, hogy körülményeiben olyan lényeges változás állt be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle nem várható. Részletvétel Eladó írásban kikötheti az elállás, vagy a részletfizetési kedvezmény megvonásának a jogát arra az esetre, ha a vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg. Ha az eladó a szerződéstől elállt, a vevő köteles használati díjat fizetni.

16 2. A vállalkozás - általános szabályok Alanyok: Vállalkozó - tervez, elkészít, feldolgoz, kijavít, átalakít üzembe helyez, vagy más munkával elérhető eredményt hoz létre. Megrendelő - szolgáltatást átveszi és díjat fizet. Lényeg: van valami egyértelmű (látható, mérhető, megtapasztalható) eredmény! És csak akkor fizetünk érte, ha ez megvan=utólag! 2. A vállalkozás - általános szabályok A vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles úgy szervezni a munkát, hogy biztosítva legyen a gyors és gazdaságos befejezés. A vállalkozó igénybe vehet alvállalkozót - ennek munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. Alvállalkozó: a munka egyes részeit, vagy akár egészét is nem a vállalkozó fogja ténylegesen kivitelezni. A megrendelőnek erről persze tudnia kell és tiltakozhat is ellene. Mindenesetre, ha az eredménnyel probléma van, akkor a vállalkozónál reklamálhat.

17 2. A vállalkozás - általános szabályok A vállalkozó haladéktalanul értesíti a megrendelőt minden olyan körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Felel az értesítés elmulasztásából származó kárért. A vállalkozó nem végezheti el azt a munkát, ami jogszabályt, hatósági rendelkezést sért, vagy ami az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell elvégezni, akkor a megrendelő kötelessége a munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani (pl. üzemcsarnokba gépeket kell szerelni be tudjon menni, legyen helye). A vállalkozó mindaddig megtagadhatja a munkát, amíg a megrendelő nem teljesíti ezt a kötelességét. Ha a vállalkozó által szabott megfelelő határidő eredménytelenül eltelt, a vállalkozó elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet. 2. A vállalkozás - általános szabályok Több vállalkozó esetén - a munka gyors és gazdaságos, összehangolt elvégzéséhez a feltételeket a megrendelő biztosítja, a munkavégzést a vállalkozók hangolják össze.

18 2. A vállalkozás - általános szabályok A megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizheti (ellenőrizni köteles). A vállalkozót azonban nem mentesíti a felelősség alól, ha a megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta. A megrendelő anyagot és utasításokat is adhat, de ha ezek szakszerűtlenek vagy alkalmatlanok, akkor arra a figyelmét fel kell hívni. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni - kivéve ha a vállalkozó várható késedelme miatt áll el. Vállalkozó zálogjoga:csak azokon tárgyakon, amelyek a szerződés teljesítése során a vállalkozó birtokába kerültek pl. megrendelő nem fizeti ki a gépjármű szerelés díját, akkor a vállalkozó nem adja ki az autót. DE! A megrendelő házába beépített szanitert már nem szerelheti le és viheti el! Vállalkozási szerződés minta VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől... (székhelye:....cégjegyzékszáma:.adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:...) mint megrendelő, másfelől (székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:... mint vállalkozó között a következők szerint:

19 1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy... munkát a megrendelő számára elvégzi. 2. A vállalkozó a szükséges anyagokat e szerződés meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi. 3. A felek a vállalkozói díjat... azaz... forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető. 4. A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés aláírását követő... banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára... azaz... forint előleget. Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják. 5. A vállalkozó az előkészítést a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy...legkésőbb... év... hó... napján... órájáig átadja a megrendelőnek. 6. A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap... órájáig köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. 7. A szükséges szállítás időpontját a felek az elkészítés jelentése után közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését követő...-ik munkanap...-ik órája. A megrendelő köteles a szállítás napján a szükséges munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szolgáltatásokat.

20 8. A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített munkát köteles megvizsgálni. Tiltakozhat a helyszínre való szállítás ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett. 9. A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat számla ellenében az átvételtől számított... banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni. 10. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a... naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a vállalkozó... százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni. 12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről..., a vállalkozó részéről... cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. A berendezés előállítása és a teljesítés körében a megrendelő nevében... járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A vállalkozó a vele való kapcsolattartásra... jelöli ki. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában küldik meg egymásnak: A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma:... A vállalkozó fax állomásának kapcsolási száma: Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a...-től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják.

21 14. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a... hatáskörét. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták. Kelt... év... hó... napján.....a Megrendelő képviseletébena Vállalkozó képviseletében.

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása Gombosné Rása Éva A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma:

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Dr. Horváth Zoltán Levente

Dr. Horváth Zoltán Levente Dr. Horváth Zoltán Levente ügyvéd attorney-at-law H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. emelet, Mobil: (+36 30) 655 78 02 ; Fax: (+36 1) 700 22 32 e-mail: info@hzl.hu ; www.hzl.hu TÁJÉKOZTATÓ ingatlan adásvétellel

Részletesebben