VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:.. Tel.: +36.Fax:, mint Vállalkozó között az alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel: Előzmény A Kormány 1148/2010. (VII.8.) Korm. határozata a május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről rendelkezik 3. számú mellékletében hogy az árvíz során összedőlt vagy nem helyreállítható lakóingatlanok száma 173. A Kormány elősegíti a megsemmisült vagy helyreállíthatatlanul károsodott magán lakóingatlanokban élők, legfeljebb a korábbi körülményeknek megfelelő, elemi lakhatási feltételeinek megteremtését. A tárgyi lakóépület megépítésére megítélt támogatás összegét csökkenteni kell a Megrendelő Biztosítója által fizetett összeggel. A megítélt kormánytámogatás kezelője Felsőzsolca Város Önkormányzata, így a kivitelezés befejezése után Megrendelőnek a Támogató felé kell elszámolnia. Támogató Megrendelőket abban is segíti, hogy a helyreállítási munkákhoz minta/ajánlott terveket bocsátott rendelkezésre, valamint a tervek adaptálását, az építési engedélyezési eljárás lefolytatását rendeletileg meggyorsította. A Kormány abban is segíti a kárt szenvedett települést, hogy a Támogató helyreállítást szervező munkájához építésszervezőt és műszaki lebonyolítót jelölt ki, akik a Támogató és Megrendelő érdekében és nevében intézkednek. Jelen szerződés feltételrendszer-kidolgozásának alapja a Kormány 1148/2010. (VII.8.) Kormányhatározat 4. mellékletében felsoroltak. Megrendelő építőipari kivitelezési munkálatok elvégzésére kereste meg a Vállalkozót a szerződés mellékletét képező műszaki tartalommal. A Vállalkozó a tárgyalások során megismerte a következő tartalmú dokumentumokat: -. számú építési engedély - Műszaki tartalmi összefoglaló - engedélyes és kiviteli tervdokumentációk - a vállalkozó beárazott tételes költségvetése A Megrendelő a rá vonatkozó Támogatási Megállapodás (11. sz. melléklet) 2/c) pontjában rögzített négyzetméter nagyságú lakást épít, függetlenül az építési módtól. Amennyiben az építési költség kisebb a támogatási összegnél, akkor is a Megrendelő csak a Támogatási Megállapodásban rögzített nagyságú épületet építtet. 1. A szerződés tárgya: 1.1 A szerződés tárgya.. (a felépítmény címe) megvalósítása a,.. hrsz.-ú ingatlanon és a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi építőipari kivitelezési munka elvégzése az építési engedélyezési határozat szerint történik.

2 2 1.2 A szerződés alapja az átadott engedélyezési tervdokumentáció, valamint az erre alapuló kiviteli tervdokumentáció és a vállalkozó által készített, árazott költségvetés. 1.3 A munkálatokat a szerződés és mellékletei alapján kell kivitelezni. A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 2. A munka megkezdése 2.1 A munkaterület átadásának és a munkálatok megkezdésének időpontja: 2010 év szeptember... nap, feltétele az építési engedély határozat kiadása. A kivitelezés befejezési határideje: 2010 év október 31-e a végszámla kifizetés feltétele a használatba vételi engedély megléte. 2.2 A kiviteli terv és a vállalkozói költségvetés összhangjáért a vállalkozó a felelős. Terveket vagy szerkezetet Vállalkozó korlátozott mértékben és csak a műszaki ellenőr írásos hozzájárulásával változtathat meg. Az építmény dokumentációinak módosítása tilos. 2.3 A közterület foglalási engedély beszerzésére nincsen szükség. Az ingatlanon belüli közműcsatlakozások megszűntetése és új kiépítése a Megrendelő feladata. A Vállalkozó nem módosíthatja a szerződés határidejét a közműcsatlakozások Megrendelő általi kiépítésének késedelme esetén. A közműcsatlakozások kiépítésének késedelme nem akadálya a kivitelezői teljesítés igazolásának. Az építéshez szükséges energia biztosítása a Vállalkozó feladata. 2.4 Vállalkozó a kivitelezés helyszínét megtekintette, állapotát szemrevételezte (beleértve az esetleges bontandó felszíni építményeket), árajánlatát az elvégzendő feladat, a helyszín és a kiviteli tervek ismeretében adta meg. 2.5 Vállalkozó a munkák megkezdését megelőzően az illetékes építési hatóságnál a kitöltött és Megrendelő által aláírt formanyomtatványon az építés megkezdését bejelenti. A munkakezdés csak a műszaki ellenőr által felvett, a munkaterület átadása és átvétele jegyzőkönyv felvétele után lehetséges. 3. Vállalkozói teljesítmények összessége 3.1 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés tárgyát jelen szerződés alapelveinek megfelelően és az abban szabályozottak, valamint a vonatkozó előírások, szabványok, EU irányelvek és építési leírások szerint teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, I. osztályú minőségben, az átadási határidőre hiba- és hiánymentesen elkészíti úgy, hogy az építmény rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen. Vállalkozó kötelezi magát továbbá, hogy úgy valósítja meg a szerződés tárgyát, hogy az megfeleljen a jogerős építési engedély (száma:.) határozatának, és minden abban foglalt előírásnak, valamint a kiírásnak és kiviteli terveknek úgy, hogy a megállapodás szerinti átadási időpontban megtörténhessen a hatósági átvétel és az ahhoz kapcsolódó használatbavétel.

3 3 Az átadás-átvételi eljárást a műszaki ellenőr tűzi ki, amelyen a Megrendelő és a Vállalkozó együttes jelenléte szükséges. A használatbavételi engedély benyújtása a Megrendelő feladata. A használatbavételi engedélyhez szükséges dokumentáció átadása a Vállalkozó feladata. 3.2 Vállalkozónak az általa felhasznált anyagokért és az általa végzett munkáért való felelőssége a Ptk. rendelkezései, ill. a külön jogszabályoknak a kötelező alkalmassági időt meghatározó rendelkezései az irányadóak. A felelősség nem vonatkozik azon hibákra, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból, vagy a Megrendelőnek felróható okból következtek be. A szavatosság keretében elsődlegesen a Vállalkozó a hibákat saját költségén, díjmentesen köteles az elvárható határidőn belül kijavítani, a jótállási szabályok szerint. Ha a Megrendelő a hibákat a Vállalkozó költségére jogosan - saját maga javítja ki, vagy mással javíttatja ki, ez a Vállalkozó további szavatossági és garanciális felelősségét nem érinti. Vállalkozó garanciális és szavatossági kötelezettségének alapját a vállalkozói díjtól és az egyéb körülményektől (pl. a Megrendelő által elfogadott nem első osztályú teljesítés, átadás-átvételi megállapodások, stb.) függetlenül a műszaki leírás, illetve a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései képezik. 3.3 A szolgáltatás Felek szempontjából oszthatatlan, így részleges műszaki átadás-átvételnek helye nincs. Ez nem érinti az egyes műszaki szakaszok megvalósítását. Ennek megfelelően szerződő Felek a műszaki szakaszok és részhatáridők "teljesítésének" tényét az építési naplóban állapítják meg. Ennek érdekében Vállalkozó a Megrendelőnek a részteljesítés várható időpontja előtt 3 nappal készre jelentést tartozik adni, ez azonban a teljes szolgáltatás szempontjából részteljesítésként nem értékelhető. 3.4 Vállalkozó jelen szerződésben 5.1 pontja szerinti átalányárért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására. Az átalányár fedezi Vállalkozó valamennyi anyag- és munkadíj-költségét, és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült valamennyi egyéb költséget, így különösképpen a szállítási költségeket, adókat, vámokat, alvállalkozói költségeket és minden mellékköltséget (pl. biztosítás, építéshez szükséges ideiglenes energiaellátás, Vállalkozót terhelő engedélyeztetési, ügyintézési és egyéb költségek) függetlenül azok jellegétől. Ez alól kivételt képez a közműfejlesztési hozzájárulások megfizetése, mely Megrendelőt terheli. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt. Pót- vagy többletmunka elszámolására nincs lehetőség. Az átalánydíj változatlan. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és hiánytalanságáért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a tervdokumentációban, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez (pl. vakoláshoz használt élvédők, épületgépészeti és villamos berendezések rögzítéséhez, beépítéséhez vagy felfüggesztéséhez szükséges másodlagos tartószerkezetek, élképzések, eltérő szerkezetek csatlakozásának lezárása, takarások stb.) Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat, a helyszín és a kiviteli tervek, valamint a műszaki leírások, és tájékoztató ismeretében adta meg. 4. Felek jogai és kötelezettségei a kivitelezés tartama alatt 4.1 Az engedélyt, a jóváhagyott terveket és műszaki leírásokat az építkezés helyszínén kell tartani és azokat a hatóságok kérésére fel kell mutatni. Az építési engedély betartása kötelező érvényű.

4 4 4.2 Vállalkozónak nincs joga, hogy jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik félre átruházza, kivételt képez ez alól a jogos végszámla, melyeket Megrendelő jóváhagyott. 4.3 Vállalkozó a munkaterület átvételekor építési naplót kezd vezetni (a munkaterület átadásátvételi eljárás időpontjára Vállalkozó az építési naplót biztosítja), és azt a vonatkozó előírások szerint naprakészen vezeti. Naplóbejegyzések költség és határidő kihatással csak akkor érvényesek, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta a Támogató képviseletében. 4.4 A takarásra kerülő munkák ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata. A takarás előtt az elkészült munkát építési naplóban kell dokumentálni. 4.5 Megrendelő képviselője (beleértve a Támogató műszaki ellenőrét is) jogosult a kivitelezést bármikor ellenőrizni, észrevételeit, javaslatait az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni, egyidejű értesítéssel együtt a Megrendelő felé. Az építési naplóban történő bejegyzés csak a műszaki ellenőr jóváhagyása után válik hatályossá. 4.6 Vállalkozó rendelkezik megfelelő építési-szerelési felelősség- és vagyonbiztosítással, amelyet a szerződés megkötését követően, a szerződött összegre köt, és kedvezményezettjeként a Támogatót jelöli meg. 4.7 Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés alapján vállalt munkához felelős építésvezetőt és megfelelő számban művezetőt alkalmaz, ezért külön térítés nem jár. 4.8 Megrendelő és Támogató Önkormányzat közvetlen képviselője: Csíky és Társa Kkt. (2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 2.) képviselője: Csíky Gábor tel/fax: 26/ A műszaki ellenőr személye a munkaterület átadási jegyzőkönyvben van rögzítve. 4.9 Vállalkozó helyszíni képviselője: Felelős műszaki vezetője:.. Építésvezető:. Vállalkozó építésvezetője elegendő tapasztalattal rendelkezzen az építőipari kivitelezési munkálatok végzésében Támogató önkormányzat a támogatás elszámolására és a monitoring tevékenységre a Pilishő Kft. pályázati irodáját (2081 Piliscsaba Fő u. 2/a) bízta meg. A Megrendelő és a Vállalkozó köteles az iroda kijelölt munkatársával mindenkor együttműködni. (tel: 26/ ) 4.11 Együttműködés A szerződés teljesítése érdekében Felek együttműködni, egymást a szerződés szempontjából valamennyi jelentős körülményről írásban tájékoztatni kötelesek. A Vállalkozó már most kijelenti, hogy a Megrendelő és a Támogató önkormányzat közötti támogatási megállapodás feltételeit megismerte és a vállalkozási szerződést ezen feltételek ismeretében köti meg. A Vállalkozó valamennyi fontos és lényeges kérdést az építési naplóban rögzít. A Megrendelő értesítési címe: H-. Felsőzsolca, Tel:

5 5 Fax: E mail: Mobiltelefon: A Támogató értesítési címe: H-. Felsőzsolca, Tel: Fax: E mail: Mobiltelefon: 4.12 Vállalkozó köteles az építkezés helyszínét rendben, tisztán tartani, a keletkező hulladékot és építési törmeléket rendszeresen szakszerűen elszállítani. A kivitelezéssel kapcsolatos tűz-, baleset-, munka- és vagyonvédelmi előírások betartásáért Vállalkozó teljes körűen felel Valamennyi beépítésre kerülő anyagot kellő időben a tervezőnek és a műszaki ellenőrnek be kell mutatni és engedélyeztetni kell. A Vállalkozó az építési költségvetésben kiírt anyagokat az időben való megrendelés dokumentálása mellett, kizárólag a műszaki ellenőr jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal helyettesíteni Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a munkaterület és a Vállalkozónak átadott valamennyi berendezés őrzéséről. A helyszínre leszállított valamennyi berendezésért Vállalkozó az átadás napjáig anyagi felelősséggel tartozik A munka ütemezése a Vállalkozó feladata. Ezt Megrendelő és a Támogató folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés minősége, vagy üteme nem megfelelő a műszaki ellenőr felszólíthatja Vállalkozót a hiányosságok pótlására, a minőség kijavítására, a munka ütemének felgyorsítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. A Vállalkozó köteles a szerződés mellékletét képező műszaki (vonalas ütemtervet) és pénzügyi ütemtervet a munkaterület átvételét követő 2 napon belül elkészíteni és átadni Az ingatlan ill. a már kész létesítmények birtoka a Vállalkozót csak és kizárólag az építési munka érdekében és céljára illeti meg. Ennek megfelelően a Vállalkozó előre is lemond arról, hogy a Megrendelővel szemben bármilyen a tényleges birtokra alapított vagyoni védelmet érvényesítsen Vállalkozó munkája során kitüntetett gondossággal kell hogy óvja és védje az építéssel érintett ingatlan környezetét. A szomszédos telkekben, közterületekben és létesítményekben okozott kárért teljes felelősséggel tartozik és a Megrendelőt kár- és per mentesíteni kell. A szomszédos ingatlanok állapotát az építkezés megkezdésekor dokumentálni kell (fotók, videofelvételek és leírás). A Vállalkozó csak olyan munkavállalókat foglalkoztathat a Megrendelő ingatlanán, akiknek érvényes személyi okmányaik, munkavállalási engedélyük van, a Vállalkozónál (ill. alvállalkozójánál) bejelentett módon dolgoznak, szakmailag és egészségügyileg alkalmasak a munkavégzésre, és igazoltan megfelelő munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatásban részesültek. A Vállalkozó munkavállalói kötelesek munkavégzésre alkalmas állapotban, tiszta és kulturált munkaruhában megjelenni a kijelölt munkaterületen. A Vállalkozó munkavállalói által akár a Megrendelő, akár harmadik személyek részére okozott károk megtérítéséért a Vállalkozó készfizető kezességet vállal Vállalkozó a szerződés aláírását követő egy héten belül nagyméretű tájékoztató táblát állít fel (kb 2 méter széles / 1 méter magas), amelyen feltünteti az építtető nevét, az építkezés tárgyát,

6 6 lebonyolítóját, tervezőjét, vállalkozóját, építési határidejét, felelős építés-vezetőjét stb. Ezen a táblán kívül egyéb más tábla nem helyezhető el. Egy Vállalkozó egy tábla felállítására köteles a helyi önkormányzat által kijelölt helyen, ahol fel kell tüntetnie az általa végzett építkezések pontos helyszíneit A szerződésben kötelezően rögzített határidők túllépése esetén a Vállalkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a késedelem a Megrendelőnek felróható, vagy azt az alább felsorolt és a Vállalkozónak nem felróható okok egyike okozta: a./kedvezőtlen időjárású napok több mint egy hétig. Kedvezőtlen időjárású napoknak csak azok a napok minősülnek, amelyekre a meteorológiai intézet megfelelő igazolása rendelkezésre áll és amelyeken ténylegesen nem végeztek munkát. Megrendelő maga is jogosult a kivitelezési munkákat felfüggeszteni, ha szakmai megítélés szerint az adott munkák végzésére technológiai okok miatt az időjárás nem alkalmas (szerkezetépítési és földmunkálatoknál -5 C 0 alatti reggeli illetve napközbeni hőmérséklet) A csapadék napi mennyisége 20 mm-nél nagyobb. Szélerősség a daruzási munkálatok végzését nagymértékben akadályozza. Nem jogosult Vállalkozó az időjárási körülmények okán határidő módosításra, ha a szerződést képező műszaki és pénzügyi ütemtervvel (6. sz. melléklet) szemben már a kedvezőtlen időjárási körülmények bekövetkezte előtt késedelembe esett. b./háború, belső zavargások vagy a vis major egyéb esetei, vagy a Vállalkozó számára el nem hárítható egyéb körülmények, valamint az akadályoztatás az építkezés más résztvevői részéről, akik a Vállalkozó ellenőrzésén kívül esnek és általa sem előreláthatóak, sem várhatóak nem voltak. c./sztrájk esetén a teljes építési időszakon belül összesen egy hétig tartó sztrájkidőtartam nem vezet határidő eltoláshoz. Az ennél hosszabb sztrájkok az építési határidőt annyival hosszabbítják meg, amennyire azok az építés késleltetésének okozói voltak. A Megrendelő elmaradt haszon iránti igénye mely maximum a vállalási ár 10 %-ig terjedhet nem korlátozódik szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetére. Illetve akkor, ha a Vállalkozó mindent elkövetett annak érdekében,hogy az építés közben előforduló határidő csúszásokat megfelelő kapacitásbővítéssel, többműszakos munkavégzéssel a véghatáridőre bepótolja. 5. A vállalkozói díj 5.1 Jelen szerződés keretében végzett szolgáltatások egyösszegű vállalási ára: Bruttó.,- Ft (azaz -. Forint) A kialakított átalányár az alábbi tételekből áll össze: a) alapépítmény m 2 * Ft =. Ft b) tornácépítmény m 2 * Ft =. Ft c) bővítmény építmény m 2 * Ft =. Ft 5.2 A fentiekben megnevezett egyösszegű árat Vállalkozó kalkulálta és ellenőrizte. 5.3.Vállalkozó alaposan megvizsgálta a szerződés teljesítménytartalmát és megállapította, hogy a tárgyi projekt megvalósításhoz az összes szükséges munkát figyelembe vette.

7 A mennyiségi kimutatásokból és a kiírás teljességéből adódó kockázatok teljes egészében a Vállalkozót terhelik Az itt megállapodott átalányárat arra utalva, hogy megnövekedett volna a teljesítmény nem lehet növelni. A Megrendelő valamennyi költségét beleértve valamennyi felhasznált, beépített, felszerelt anyag, eszköz, berendezés költségét is a kivitelezési díj tartalmazza. A kivitelezési díjon felül a Vállalkozó semmilyen jogcímen többletköltséget a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet. A felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy az ingatlannal kapcsolatos építési, fenntartási, felújítási, átépítési és bontási munkák esetén a Megrendelő illetve a Támogató köteles az általános forgalmi adót befizetni, és nem a Vállalkozó (fordított adózás) A Megrendelő csak (az ütemterv szerint) az ütemtervnek megfelelően, 100 %-osan elkészített munkarészt, helyszínre szállított, és beépített, a Vállalkozó tulajdonában álló építési anyagot számol el. Az elkészített munkák tulajdonosa kezdettől fogva a Megrendelő Megrendelő egy részszámla benyújtását fogad el, amelyet a ténylegesen elvégzett és beépített teljesítések arányában állítható ki. Amenyiben a Vállalkozó késedelembe esik, az esedékes rész-számlájára nem tarthat igényt. Az ellenérték kiegyenlítését a Megrendelő a Támogatóval kötött Támogatási szerződés szerint (11. számú melléklet) illetve amennyiben rendelkezett biztosítással a biztosító által fizetett kártérítés összegéből finanszírozza. A Vállalkozó a teljesítés igazolása alapján a Támogató által meghatározott módon jogosult számla benyújtására. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A részszámlát az 50%- os készültségkor a műszaki ellenőr által kiadott teljesítési igazolással kell a Támogató felé igazolni és elszámolni. A végszámla benyújtása a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárása után esedékes a 1148/2010 számú Kormány határozat szerint. Részszámlát a Vállalkozó 50 %os készültségi fok elérésekor nyújthat be. A fizetési határidő a számlabenyújtástól számított 15 naptári nap. A Vállalkozó végszámlájának kifizetése átutalással történik a számla kézhezvétele után 45 napon belül. A számlák kiegyenlítése a Támogató számlájáról a Magyar Államkincstár bevonásával, és a Megrendelő letéti számlájáról átutalással történik. A vég számla átutalásának feltétele a használatbavételi engedély bemutatása. A Támogató és a Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Amennyiben a Vállalkozó kötbérterhes határidővel késedelembe esik, az esedékes számlájára nem tarthat igényt. Végszámlát akkor lehet kiállítani, amikor Vállalkozó sikeres, hiba- és hiánymentes átadásátvételi eljárást bonyolított le, és a jogerős használatbavételi engedély benyújtásához valamennyi feltétel teljesült. Szavatossági garanciaként Vállalkozó a vállalkozói díj 5 %-át biztosítja a hiánymentes átvételtől számított 3 évre bankgarancia formájában A részszámla és a végszámla kiegyenlítése átutalással történik. A számlák kiállításának alapja Megrendelő és a Támogató által felhatalmazott műszaki ellenőr valamint a Vállalkozó építésvezetője által közösen aláírt jegyzőkönyv a kiállított teljesítményigazolással. A részszámlát és a végszámlát Vállalkozó állítja ki, csatolva hozzá a teljesítést igazoló jegyzőkönyvet, melyet igazolt a Megrendelő és a Támogató által felhatalmazott műszaki ellenőr valamint a Vállalkozó építésvezetője, és megküldi a Támogató Önkormányzat címére 3561 Felsőzsolca Szent István u. 20. Pf 2.

8 8 Megrendelő hibás, nem szabályosan összeállított számla késedelmes átutalása miatti károkért nem felel. Az aktuális és jóváhagyott részszámlának szeptember 30.-án délelőtt 9-12 óra között kell a Támogató Felsőzsolca Szent István utca 20. szám alatti címére beérkezni. Az aktuális és jóváhagyott végszámlának október 29.-én délelőtt 9-12 óra között kell a Támogató Felsőzsolca Szent István utca 20. szám alatti címére beérkezni. Ellenkező esetben az elszámolás nem kezdhető meg. Megrendelő a helyesen kiállított végszámla esedékes díjait értesítési címen történő kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalásos formában a Magyar Államkincstár egyenlíti ki. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő éves szinten számított max. 5 (öt) % késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók felé maximum egy (1) hónapos előteljesítést vállal és nem érvelhet a Megrendelő és az alvállalkozók felé, hogy a Megrendelő még nem teljesített a vállalkozónak. Abban az esetben, ha a Vállalkozó nem fizeti ki határidőre az alvállalkozókat, és ezzel összefüggésben a Megrendelőt, Támogatót kár éri, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek, Támogatónak kártérítést (teljes kártérítés, azaz kártérítés és elmaradt haszon) fizetni Vállalkozó köteles nyilvánossá tenni az általa megbízott alvállalkozók aktuális és érvényes listáját, amelyben a címek és a kapcsolattartó személyek is szerepelnek és ezt a listát legkésőbb a szerződéskötéstől számított 3 napon belül építési naplóban kell rögzíteni Vállalkozó a végszámla kiállításánál köteles Megrendelőnek írásos nyilatkozatot tenni arról, hogy előző hónap utolsó napjáig valamennyi Alvállalkozóival szemben fennálló tartozását kifizette, ill. ki kell mutatnia erre a dátumra vonatkozóan a kifizetetlen tartozásait, ellenkező esetben nem jogosult Megrendelőnek számlát kiállítani. Ezen bekezdés megsértése a szerződéses feltételek nem teljesítéseként és a szerződés durva megsértéseként értékelendő; Megrendelőnek lehetősége van Vállalkozónak a számlát, mint jogosulatlant, mindaddig az időpontig visszaadni, ameddig Vállalkozó ennek a kötelezettségének eleget nem tesz Amennyiben a Vállalkozó a teljesítésekkel az ütemtervhez képest késedelembe esik, számlákat majd csak a teljesítésigazolással nyújthat be, és elmaradt haszonra nem tarthat igényt. 6. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 6.1 Felek kölcsönösen felelősséget viselnek ezen szerződés szerinti kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért. 6.2 Kötbérfelelősség: Hibás teljesítés esetén (lényeges olyan hiányok, amelyek az épület rendeltetésszerű használatát meggátolják) Vállalkozó általános térítéssel tartozik, melynek alapja a hibával érintett munkarész arányos vállalkozói díja, mértéke pedig max. 10 %. Ha a hibás teljesítés bizonyos munkarészek újrakivitelezését (bontás és újraépítés) teszi szükségessé, akkor a kötbér alapja az érintett rész értékének kétszerese, mértéke pedig azonos a hibás teljesítés esetére fentiek szerint megállapítottal. Késedelmi kötbér tekintetében Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér a jelen szerződésben meghatározott átadási határidő lejárta utáni első naptól jár, napi mértéke a nettó átalánydíj értékének napi 0,5 %-a, a maximális mértéke azonban a nettó átalánydíj 10%-a.

9 9 A teljesítés Vállalkozónak felróható lehetetlenülése esetén a kötbér teljesítési garancia mértéke a teljes vállalkozói díj 10 %-a. A Megrendelő a kötbéren felüli bizonyított kárát, amelyet a Vállalkozó számára okozott, is jogosult érvényesíteni. A késedelmi kötbérre és kártérítésre vonatkozó megállapodás akkor is irányadóak, ha Megrendelő jelen szerződésben szereplő feltételek alapján jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra ill. annak felmondására. 6.3 Vállalkozó részéről történő jogos visszalépés esetében az elkészült munkákat hiánymentes átadás után a végszámlával számolható el. Az igazoltan megrendelt árukat ill. termékeket melyeket sztornírozni már nem lehet szintén a Megrendelő fizeti végszámlával. Azon áruk melyek sztornírozása lehetséges, a Megrendelő fizeti a sztornírozás költségét szintén a végszámlával. Azokat az igazolható kiadásokat, melyek a teljesített és elszámolt teljesítésen kívül felmerülnek, szintén végszámlával számolható el a Vállalkozó részéről történő meghiúsulás miatt. Megrendelő részéről történő jogos meghiúsulás esetében az elkészült munkákat hiánymentes átadás után a végszámlával számolható el. Nem felhasznált anyagok és beépített árukat nem lehet figyelembe venni az elszámolásnál. 6.4 A Megrendelő, Támogató amennyiben kisegítő intézkedések megtétele válik szükségessé, mentesül a legkedvezőbb árszínvonalra törekvéstől. 7. A munka befejezése Kötbérköteles határidő: Az épület és külső berendezéseinek (járda a telekhatárig) teljes átadása a műszaki átadással és a használatbavételi engedélykérelem benyújtása. A kötbérköteles véghatáridőt felek az előzetes egyeztetéseken megadott kivitelezési idő figyelembe vételével rögzítik a tényleges kezdési időponttól számítva a munkaterület átadási jegyzőkönyvben. 8. Átadás-átvétel 8.1 Az átadás-átvételi eljárás során a létesítmény alapos vizsgálatnak lesz alávetve annak ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a szerződés előírásának összességében és részleteiben megfelelően készült-e el. A szerződés előírásainak és rendelkezéseinek teljesítése esetén a hiány- és hibamentes létesítményt Vállalkozó átadja, Megrendelő és a Támogató átveszi, a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a munkaterület és az anyag- és törmelékszállítási útvonalak megtisztított állapota, és a Vállalkozó által be nem épített, valamint a tulajdonát képező eszközöktől való mentessége. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, az esedékes időpont előtt 5 naptári nappal értesíteni. Az átadási határidő a Megrendelő részére történő átadást jelenti, amelyet a hatósági előzetes ellenőrzéssel egybe kell vonni, és melyre valamennyi, a használatbavételi engedély kérelem benyújtásához szükséges és Vállalkozó érdekkörébe tartozó teljesítéssel kapcsolatos dokumentum rendelkezésre kell, hogy álljon. A sikeres átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és ehhez csatolják a hatósági állásfoglalásokat. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes használatbavételi engedély megszerzésére alkalmas építményt vesz át.

10 10 Könnyűszerkezetes épület esetén a műszaki átadás-átvétel feltétele, hogy a Vállalkozó ÉMI szakértővel minősítse az elkészült épületet élettartam és vízállóság szempontjából. 8.2 A szerződés tárgyának kárveszélye Vállalkozóról Megrendelőre a létesítmény hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyző-könyv aláírásával egyidejűleg száll át. 8.3 Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időtartama legfeljebb 5 munkanap. Az eljárás lezárásakor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik: az eljárásban részt vevő személyek nevét, beosztását, a képviselt szervezet nevét, az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és lezárásának napját, az építtető által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a Megrendelő és Támogatónak az építési napló vezetésére, lezárására, a munkálatok során felmerült rendhagyó körülményekre tett észrevételeit, a teljesítés elfogadásának, vagy megtagadásának tényét, a teljesítés elfogadásának megtagadása esetén annak indokát, a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető), a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, a Károsult és Támogató által érvényesíteni kívánt igényeket (az építtető döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér), a jegyzőkönyv keltét. A jegyzőkönyvet a Támogató képviselője veszi fel, és a Felek annak minden oldalát aláírják, továbbá mellékelni kell hozzá a Kivitelező által a Károsultnak átadott dokumentumokat Felek megállapodnak abban, hogy az átvételtől számított 1 év letelte után közösen megegyezett időpontban utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Ezt a Vállalkozó fogja kezdeményezni, lebonyolítani és arra az illetékes személyeket, szerveket és hatóságokat meghívni. 8.5 Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz szükséges okmányokat és a beépítésre kerülő anyagok minőségi bizonyítványait Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljáráskor átadni. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy a dokumentációban előírt és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott munkavédelmi előírásokat teljesítette és a kivitelezés során az építési-, hatósági engedélyekben foglaltaknak (pl: a hulladékkezelésére vonatkozó előírásoknak) eleget tett. 8.6 Vállalkozónak a létesítményre vonatkozó garanciális kötelezettsége a hiánymentes átadás napjától kezdődik. 8.7 A jótállási hibajelentés alapján, annak kézhezvételétől számított egy héten belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani, és azt követő 48 órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, rögzítve a hiba megszüntetésének időpontját, határidejét is. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hiba kijavítását ésszerű, de legfeljebb 15 napos határidőn belül nem vállalja, vagy azt az állásfoglalásában megjelölt és a Megrendelő által elfogadott határidőn belül nem szünteti meg, a

11 11 Megrendelő a visszatartott biztosíték terhére jogosult a garanciális munkákat más Vállalkozóval elvégeztetni. 9. Elállás, felmondás 9.1 Amennyiben Vállalkozó a munkaterület átadását követő 5 napon belül nem kezdi meg az érdemi kivitelezést, vagy a szerződés 5. sz. mellékletét képező ütemterv határidőihez képest 5 napot meghaladó késedelmet mutat, úgy Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal tekintet nélkül a felmondási határidőre elállni, ill. azt felmondani és más kivitelező bevonását elrendelni. Jogosult továbbá Megrendelő jelen szerződéstől elállni ill. azt felmondani abban az esetben is, ha Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan csődeljárás vagy felszámolási eljárás kerül megindításra, ha Vállalkozó vállalatát elidegeníti, vagy egyéb olyan körülmény merül fel és ezen körülmények a szerződés megfelelő teljesítését ellehetetlenítik, jelentősen veszélyeztetik. Ezen esetekben Megrendelő jogosult a 6.2 pont harmadik bekezdése szerinti teljesítési garancia érvényesítésére. A megrendelő kártérítések teljesítése nélkül jogosult a szerződéstől visszalépni, ha Vállalkozó megszegi a jelen szerződés lényeges vállalkozói kötelességeit. A Vállalkozó az elállás általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul köteles a munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni. A Vállalkozó csak a teljesítésre vonatkozó vis major esetén jogosult elállni a szerződéstől. 10. Záró rendelkezések 10.1.Ha a szerződés valamely előírása érvénytelen vagy azzá válik, Felek azt mihamarabb újratárgyalják és a szerződés többi része továbbra is érvényben marad. A szerződést Felek egybehangzó akaratával és írásban lehet módosítani. Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség okát egy későbbi jogszabályváltozás kapcsán orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek, az adott szerződésrész érvényben ill. hatályban tartása érdekében, és ezen szerződésrészek tekintetében jelen szerződést külön megerősítettnek tekintik. 10.2Jelen szerződés Felek bármely jogutódjára változatlan feltételek mellett kötelező. 10.3Felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérlik meg feloldani. A tárgyalások eredménytelensége esetén az ügyet minkét fél jogosult az illetékes és hatáskörrel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Bíróság elé utalni. A vonatkozó szerződésre az irányadó magyar jogszabályok alkalmazandók. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni. 10.4Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alapító okiratuknak megfelelően cégszerűen jóváhagyólag aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek Ha a Megrendelő a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja), a szerződésszegésből eredő igényeit akár kifejezett jogfenntartás hiányában később is jogosult érvényesíteni.

12 A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomására jutott információt a jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Támogató és Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha erre írásbeli felhatalmazást kap. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség a jogszabály alapján nyilvános (vagy harmadik személy által megismerhető) adatokra nem terjed ki. 10.7Az alább felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, melyek ellentmondás esetén az alábbi sorrendben mértékadóak: MELLÉKLETEK 1. sz.: Építési engedély.. számú 2. sz.: Műszaki dokumentáció (műszaki tartalmi összefoglaló) 3. sz.: Engedélyezési tervdokumentáció (2 példányban) 4. sz.: A Vállalkozó végleges és tételes beárazott költségvetési árajánlata, Megrendelői tájékoztatás figyelembevételével beleértve a bontások helyreállító földmunkálatainak költségét 5.sz.: Műszaki és pénzügyi ütemterv 6.sz.: Vállalkozó hatályos cégkivonata 7.sz.: Bankgarancia (végszámla benyújtásával egyidejűleg) 8.sz.: A Vállalkozó általános felelősségbiztosítási kötvénye 9.sz: Átadási dokumentáció minta 10.sz: Fordított ÁFA nyilatkozat 11.sz: Támogatási megállapodás Felsőzsolca, 2010 szeptember Megrendelő Vállalkozó Ellenjegyzi:...Támogató Önkormányzat részéről...jegyző

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között

Megbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz

2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,

Részletesebben

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Ügyiratszám: Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A régi vízmű épületének átalakítási munkáira 2016. június 23-i Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 24-ei II. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Előterjesztés a Patak

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"

A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Söjtör Község Önkormányzata székhely: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2. bankszámlaszám: 2011. augusztus 31-ig: 11749008-15432364 2011. szeptember 1-től: 74000119-10733952

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz

Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz.váll.szerzérv V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződés ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviselő: Fodor Zoltán polgármester) mint

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: 06-1-666-56-31 Adószám: 15773063-2-41 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég neve: Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Bankszámlaszám: 10032000-00282826-00000000 Képviselve: Dr. Solti László rektor

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre

Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Jánoshida Község Önkormányzata Székhelye: 5143, Jánoshida, Fő út. 28. Telefonszám: 57/558-060 Telefaxszám: 57/558-061

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KUNHEGYESI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAROFFI TAGINTÉZMÉNYÉNEK UTÓLAGOS AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Adószám: 15410072-2-16

Részletesebben

Vállalkozási szerződés,

Vállalkozási szerződés, Vállalkozási szerződés, amely létrejött egyrészről: másrészről: név: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal cím: Budapest XIV. Columbus u. 17-23. adószám: 15300083-2-42 számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.

A szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS E szerződés egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő, (képviseletében

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ

Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Ipari park bővítése, utak kiépítése megnevezésű munkálatok KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5001 Szolnok, Kossuth L. út 2. Képviseli: Fejér Andor elnök Adószám: 15408002-2-16 Számlaszám: 11745004-15408002 Tel.: 56/505-200*

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A TOLMÁCSI KÖZSÉGHÁZ ÉPÜLETÉNEK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE amely létrejött TOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2657 Tolmács, Sport u. 1. Bankszámla szám OTP 11741031-15452654 Adószám: 15452654-2-12

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban

Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés mely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., képviseli: Dr. Kálmán András polgármester, bankszámla szám: 10700134-26007409-51100005,

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: SZMM Aszódi Javítóintézete székhely: 2170 Aszód, Baross tér 2. nevében és képviseletében eljár: Szarka Attila igazgató és Urbán Imréné gazdasági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyfelől Pásztó Város Önkormányzat székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u 35. képviseli: Sisák Imre polgármester mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő másfelől

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben