DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u Magyarország Tel: / Fax: / DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezési munkáira, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása, korszerűsítése kiviteli terveinek elkészítésére /A FIDIC PIROS KÖNYVES SZERZŐDÉSES FELTÉTLEK SZERINT/ Projekt megnevezése, száma: A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése KEOP-1.2.0/ EU-KA finanszírozás 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Ajánlatkérő: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (7030 Paks, Dózsa Gy. u ) április

2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 5. FEJEZET TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 6. FEJEZET ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 7. FEJEZET UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2/46. oldal

3 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 3/46. oldal

4 SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS A PAKSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0/ amely létrejött egyrészről a Paks Város Önkormányzata címe: 7030, Paks, Dózsa Gy. u képviseli: Hajdú János polgármester bankszámlaszáma: adószáma: (a továbbiakban Megrendelő ), másrészről címe:.. képviseli:... bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma:. adószáma:. (a továbbiakban Vállalkozó ) között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben../2013 számon eljárást megindító felhívást tett közzé A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése megvalósítására a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét hó.. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Közbeszerzési Törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projektben az Európai Unió Kohéziós Alapjából, Magyarország központi költségvetéséből és a Megrendelő saját forrásaiból történik. 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 4/46. oldal

5 2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelő, Paks Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen Szerződés szerint a paksi szennyvíztisztító telep bővítését és fejlesztését (a továbbiakban: Létesítmény) kívánja megvalósítani. 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kiviteli terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben tervezői művezetés biztosítása mellett, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági hozzájárulásokat beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege:.. forint, azaz.. forint, amelyből tartalékkeretnek minősül..forint, azaz.. forint, amely az Általános feltételek 13. Cikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel. Az Egyösszegű Ajánlati Ár áll a támogatott (elszámolható) műszaki tartalom Egyösszegű Ajánlati Árából Ft összegben, és a nem támogatott (nem elszámolható) műszaki tartalom Egyösszegű Ajánlati Árából Ft összegben. 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 5/46. oldal

6 3.2 A Szerződéses Ár, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár forint, azaz forint, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. 3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 84,94484 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 15,05516 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. 3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra. A szerződés teljesítéséhez szükséges pótmunka értéke a tartalékkeret terhére elszámolható tételnek minősül. 3.5 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték elszámolható összegének %-át kitevő előleget igényel, az igényelt előleg teljes összege és a megkötött szerződés elszámolható összege 10 %-ának a különbségének megfelelő mértékű előlegbiztosíték ellenében. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) b) alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez szükséges egy előlegbekérő levél is Vállalkozó részéről. A további kifizetések az Egyösszegű Ajánlati Ár felbontása, és az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében foglaltak szerint esedékesek. A 306/2011. (XII. 31.) 12. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vállalkozó által igényelt előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a kifizetésre köteles szervezet. Megrendelő az előleg részletekben történő kifizetésére nem biztosít lehetőséget. 3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 6/46. oldal

7 biztosítéknak, amely a jótállási időszak alatt jótállási biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre becsült lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia. 3.7 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az előző mondat szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 19 hónapon belül köteles teljesíteni. 5. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség) 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított hónap (a vállalkozó ajánlata szerinti időtartam). 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 6. A szerződés biztosítékai 6.1 A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 20 %-a. 6.2 A Szerződés szerinti hibás teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a hibás teljesítéssel érintett minden megkezdett napra. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-a. 6.3 A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Megbízónak. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megbízó számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján. A Teljesítési Biztosítéknak a kivitelezési munkák a sikeres, hiány és 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 7/46. oldal

8 hibamentes - sikeres próbaüzemet követő - műszaki átadás-átvétel lezárásáig kell hatályban maradnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték a hatályát veszti, Megbízott haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megbízónak. Amennyiben a Megbízott nem ad új biztosítékot, Megbízó elállhat a szerződéstől. A Teljesítési Biztosíték, jelen Megbízási szerződés bármely pontja alapján, lehívással történő csökkentése esetén, Megbízott köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül. 6.4 A mérnök által kiállított átvételi igazolások kiállításától a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték jótállási biztosítékká alakul át. A jótállási biztosíték a műszaki átadásátvételek lezárásától a vállalkozási szerződésben rögzített jótállási időszak végét követő 60. napig érvényes. 7. Szerződés különleges feltételei 7.1 Megrendelő a Vállalkozó részére előírja, hogy hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történjen. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történjen, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerüljenek kinyomtatásra, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg a feladatot úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen. Vállalkozó köteles a megbízás ellátása során a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt használni, a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál környezetbarát szerkesztési elveket kell alkalmazni (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), a használt lapokat szelektáltan kell gyűjteni, a tonereket, tintapatronokat újra kell tölteni. 7.2 Vállalkozó az irodahelyiségét köteles a zöld iroda követelményeinek megfelelően használni. Ezen előírás teljesítés során a fenti pontban felsoroltakon túl köteles az iroda természetes megvilágításának lehetőségét kihasználni, szelektív hulladékgyűjtésre és a településen kijelölt helyen történő elhelyezésére, használaton kívüli helyiségek villany világításának és munkavégzésre nem használt eszközök (pl. számítógépek, fénymásolók) kikapcsolására. 7.3 Megrendelő egyebekben előírja, hogy Vállalkozó járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez: Vállalkozónak a kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie. 7.4 Megrendelő a Vállalkozó részére előírja ha nem rendelkezik ilyennel, a szerződéskötést követő 30 napon belüli foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervnek meg kell felelnie az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. III. fejezetének és az 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 8/46. oldal

9 Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára című dokumentumnak. 7.5 Vállalkozó köteles továbbá a feladatai teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. 7.6 A Vállalkozó a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal arra, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz. 7.7 A kivitelezést a meglévő szennyvíztelep területén, zavartalan üzemeltetés biztosítása mellett kell végrehajtani. 8. Egyéb rendelkezések 8.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 8.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntőbizottság (Döntnök) illetve amennyiben a vitarendezés a döntnöki, illetve a békés megegyezési fázisban nem jár sikerrel, úgy a Paksi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék útján rendezik. 8.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke Kiegészítő tájékoztatás Dokumentáció. sz. módosítása Különös feltételek FIDIC Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, évi második magyar nyelvű kiadás) Felolvasólap Dokumentáció 3. kötete Tenderterv Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása Jegyzékek Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához Benyújtott hiánypótlások, árindokolások és felvilágosítás kérésre adott válaszok 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 9/46. oldal

10 Nyilatkozat az egyenértékűségről (a kapcsolódó dokumentumokkal), Esélyegyenlőségi terv, Közös megállapodás (amennyiben létezik) A szerződés teljesítése részeként elkészült kiviteli tervek, a folyamatos tervszállításra tekintettel az elkészültük ütemének megfelelően a szerződés részévé válnak, és ennek megfelelően a tendertervek helyébe lépnek. 8.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel. 8.5 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel 6 példányban aláírják jelen Szerződéses Megállapodást. MEGRENDELŐ: Aláírta és lepecsételte: VÁLLALKOZÓ: Aláírta és lepecsételte:..... Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) Beosztása Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a nevében. Kelt Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) Beosztása Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a nevében. Kelt FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 10/46. oldal

11 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉPÍTÉSI MUNKÁK Szerződéses Feltételei MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 ISBN Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás január ISSN ISBN FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils World Trade Center II Geneva Airport Box 311, CH-1215 Geneva route de Pré-Bois, Cointrin CH-1215 Geneva 15 Tel Fax Cell Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) Cím: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. Telefon: (1) Fax: (1) FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 11/46. oldal

12 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 12/46. oldal

13 KÜLÖNÖS FELTÉTELEK A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. A Különleges Szerződéses Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Szerződéses Feltételek cikkelyeinek számozásának. Az Általános Szerződéses Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a Különleges Szerződéses Feltételekre is. MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 1 Általános előírások 1.1 Meghatározások A Szerződés Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az Elfogadó levél kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki utoljára ír alá " Részletes előírások " jelenti a Dokumentáció III. kötetét, Jegyzékek, valamint Tenderterv részeit. Valamint a részletes előírások Szerződéssel összhangban tett kiegészítését, módosítását. Ezek a dokumentumok határozzák meg a Létesítményt. Az alábbi bekezdések hozzáadandók: Egyösszegű Ajánlati Ár Felbontása jelenti azt a formanyomtatványt / Jegyzéket, amelyet a Dokumentáció 4. kötete tartalmaz, ahogyan azt a Vállalkozó Ajánlata részeként kitöltve benyújtotta, illetve ahogyan azt a Megrendelő a Szerződés kötést megelőzően elfogadta. Az Egyösszegű Ajánlati Ár Felbontása, amely tartalmazza a Létesítmény főbb egységeinek külön árajánlatát "Építési tervek" vagy "Kiviteli tervek jelentik mindazon Vállalkozó által készítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a Kiviteli tervek alapján készített terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 13/46. oldal

14 "Kiegészítő tervek jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához "Megvalósulási tervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által készített tervet, amely a megvalósult Létesítményt mutatja be, különös tekintettel a hatóságok számára benyújtandó dokumentációkra Többletmunka jelenti a szerződéskötés alapját képező dokumentációban vagy tendertervben kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételt Pótmunka jelenti a szerződés alapját képező dokumentációban és tendertervben nem szereplő külön megrendelt munkatételt (munkatöbblet) Kiegészítő építési beruházás jelenti a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt az építési beruházás teljesítéséhez szükséges kiegészítő építési beruházás megrendelését, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki vagy gazdasági okok miatt nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás értékének felét Felek és személyek "Mérnök" Kiegészítendő: A Mérnök jelenti a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési műszaki ellenőr fogalmát is. A következő új bekezdés hozzáadandó: A Vállalkozó Projekt Igazgatója jelenti az Ajánlatban projektvezetőként megnevezett és nyilatkozattételre feljogosított, és a Megrendelő által elfogadott személy(eke)t, valamint annak (azoknak) hivatalban lévő jogutódját Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: "Átvételkori próbák" jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek meghatározásra vagy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak vagy amelyek Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak végre mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő részéről átvételre nem került. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 14/46. oldal

15 Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot "Fogyó anyagok jelentik az áramot, a vegyszereket (kemikáliákat), alkatrészeket és más cikkeket, melyeket a Berendezés/telep működtetéséhez vagy az Átadás-átvételi Igazolás kiadása után az üzemeltetéshez szükségesek Pénz és kifizetések Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: Költség a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó Közbenső fizetési igazolás a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti Az alábbi bekezdések törlendők: Végszámla fizetési igazolás Egyéb meghatározások Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: Jogszabályok alatt értendők a törvények, rendeletek, normatív határozatok, normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki. Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje A Szerződéses Megállapodás 8.3 pontja szerint. Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 1.6 Szerződéses Megállapodás 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 15/46. oldal

16 A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a évi CVIII. tv. (A közbeszerzésekről) ával összhangban kell megkötniük. 1.7 Engedményezés Az Alcikkely (a) pontja törlendő 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: A Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek a teljesítés kapcsán átadott dokumentumokon nincsen olyan szerzői joga, amely Megrendelőnek a dokumentumok szerződés szerinti felhasználásához szükséges jogát korlátozná, vagy kizárná. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő korlátlan időre szóló, földrajzi korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, beleértve a dokumentumok tetszőleges példányszámú digitális és nem digitális módon történő többszörözését. Megrendelő e jogai gyakorlása során igénybe vehet közreműködőket is, amely közreműködők azonban e falhasználási jogokat kizárólag a Megrendelő számára, a Megrendelő nevében és érdekében gyakorolhatják. Megrendelő a dokumentumokat a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül is módosíthatja, átdolgozhatja. 2 A Megrendelő 2.1 A Helyszínre való bejutás joga Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adása alatt a Munkaterület átvételét, illetve átadását kell érteni. 2.5 Megrendelő követelései Az alábbi bekezdés hozzáadandó az Alcikkely második bekezdése után: Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 Alcikkelyében előírt kapcsolódási és koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely alapján. 3 A Mérnök 3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 16/46. oldal

17 A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentum szerint. A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges. A Vállalkozó köteles, megbízói jóváhagyás hiányától függetlenül, azonnal a Mérnök ezen utasításait végrehajtani. A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó: 3.6 Irányítói értekezletek Vállalkozó nyilatkozatra jogosult képviselője köteles a rendszeres, hetente megtartandó építéshelyszíni értekezleteken (kooperációs megbeszélés) jelen lenni. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak, a beruházás előrehaladásának teljes körű rögzítése céljából megfelelő információkat szolgáltatni. A Megrendelő, Mérnök, vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet résztvevői és a Megbízó számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 4 A Vállalkozó 4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: A Vállalkozó által a munkák megvalósítására a Helyszínen alkalmazott felelős műszaki vezető képesítése feleljen meg a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet felelős műszaki vezetőkről szóló előírásainak. A Vállalkozó az építési munka helyszínén Építési Naplót köteles tartani, valamint a jogszabályokban és a dokumentációban meghatározott egyéb bizonylatokat köteles vezetni. Az Építési Naplót az egész Létesítményre érvényesen, vagy annak műtárgyaira külön-külön kell vezetni, a Mérnök utasításai szerint. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 17/46. oldal

18 Minden az építési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Építési Naplóba, amint ezt a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szabályozza. Az Építési Naplót egy eredeti és legalább két másolati példányban kell elkészíteni, és az eredetit és az első másolati példányt be kell nyújtani a Mérnöknek. A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-, részlet- stb.) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-, részlet-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Dokumentáció III. kötetben meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. Ha a Dokumentáció III. kötetében másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól. A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződésnek. A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően. Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 18/46. oldal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása Gombosné Rása Éva A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben