DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u Magyarország Tel: / Fax: / DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezési munkáira, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása, korszerűsítése kiviteli terveinek elkészítésére /A FIDIC PIROS KÖNYVES SZERZŐDÉSES FELTÉTLEK SZERINT/ Projekt megnevezése, száma: A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése KEOP-1.2.0/ EU-KA finanszírozás 2. KÖTET SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Ajánlatkérő: PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (7030 Paks, Dózsa Gy. u ) április

2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 5. FEJEZET TELJESÍTÉSI KEZESSÉGVÁLLALÁS GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 6. FEJEZET ELŐLEG-VISSZAFIZETÉSI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (MINTA) 7. FEJEZET UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2/46. oldal

3 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 3/46. oldal

4 SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS A PAKSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE KEOP-1.2.0/ amely létrejött egyrészről a Paks Város Önkormányzata címe: 7030, Paks, Dózsa Gy. u képviseli: Hajdú János polgármester bankszámlaszáma: adószáma: (a továbbiakban Megrendelő ), másrészről címe:.. képviseli:... bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma:. adószáma:. (a továbbiakban Vállalkozó ) között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben../2013 számon eljárást megindító felhívást tett közzé A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése megvalósítására a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét hó.. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Közbeszerzési Törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projektben az Európai Unió Kohéziós Alapjából, Magyarország központi költségvetéséből és a Megrendelő saját forrásaiból történik. 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 4/46. oldal

5 2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelő, Paks Város Önkormányzata (Magyarország) a jelen Szerződés szerint a paksi szennyvíztisztító telep bővítését és fejlesztését (a továbbiakban: Létesítmény) kívánja megvalósítani. 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kiviteli terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben tervezői művezetés biztosítása mellett, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági hozzájárulásokat beszerezni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos használatához és a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 2.4 A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás illetve a kapcsolódó valamennyi hazai társfinanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege:.. forint, azaz.. forint, amelyből tartalékkeretnek minősül..forint, azaz.. forint, amely az Általános feltételek 13. Cikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel. Az Egyösszegű Ajánlati Ár áll a támogatott (elszámolható) műszaki tartalom Egyösszegű Ajánlati Árából Ft összegben, és a nem támogatott (nem elszámolható) műszaki tartalom Egyösszegű Ajánlati Árából Ft összegben. 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 5/46. oldal

6 3.2 A Szerződéses Ár, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár forint, azaz forint, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. 3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 84,94484 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 15,05516 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszámláznia. 3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem érvényesítheti, mivel a vállalkozási díj átalányáron került meghatározásra. A szerződés teljesítéséhez szükséges pótmunka értéke a tartalékkeret terhére elszámolható tételnek minősül. 3.5 A Vállalkozó a 3.2 pont szerinti ellenérték elszámolható összegének %-át kitevő előleget igényel, az igényelt előleg teljes összege és a megkötött szerződés elszámolható összege 10 %-ának a különbségének megfelelő mértékű előlegbiztosíték ellenében. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) b) alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez szükséges egy előlegbekérő levél is Vállalkozó részéről. A további kifizetések az Egyösszegű Ajánlati Ár felbontása, és az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében foglaltak szerint esedékesek. A 306/2011. (XII. 31.) 12. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vállalkozó által igényelt előleget legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni a kifizetésre köteles szervezet. Megrendelő az előleg részletekben történő kifizetésére nem biztosít lehetőséget. 3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 6/46. oldal

7 biztosítéknak, amely a jótállási időszak alatt jótállási biztosítékul szolgál, a jótállási idő előre becsült lejártát követő 60. napig hatályban kell maradnia. 3.7 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az előző mondat szerinti ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 19 hónapon belül köteles teljesíteni. 5. A vállalkozó által nyújtott jótállás (Hiba kijavítási kötelezettség) 5.1 A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres Átadás-átvételtől számított hónap (a vállalkozó ajánlata szerinti időtartam). 5.2 Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 6. A szerződés biztosítékai 6.1 A Szerződés szerinti bármely kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 20 %-a. 6.2 A Szerződés szerinti hibás teljesítése esetén a Vállalkozó a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték napi 0,3 %-nak megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, a hibás teljesítéssel érintett minden megkezdett napra. A késedelmi kötbér maximuma a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-a. 6.3 A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani Megbízónak. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megbízó számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt (6) a) alapján. A Teljesítési Biztosítéknak a kivitelezési munkák a sikeres, hiány és 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 7/46. oldal

8 hibamentes - sikeres próbaüzemet követő - műszaki átadás-átvétel lezárásáig kell hatályban maradnia. Amennyiben a szerződés teljesítése alatt a biztosíték a hatályát veszti, Megbízott haladéktalanul köteles új biztosítékot átadni a Megbízónak. Amennyiben a Megbízott nem ad új biztosítékot, Megbízó elállhat a szerződéstől. A Teljesítési Biztosíték, jelen Megbízási szerződés bármely pontja alapján, lehívással történő csökkentése esetén, Megbízott köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül. 6.4 A mérnök által kiállított átvételi igazolások kiállításától a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték jótállási biztosítékká alakul át. A jótállási biztosíték a műszaki átadásátvételek lezárásától a vállalkozási szerződésben rögzített jótállási időszak végét követő 60. napig érvényes. 7. Szerződés különleges feltételei 7.1 Megrendelő a Vállalkozó részére előírja, hogy hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció elsősorban elektronikus úton történjen. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon történjen, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók kerüljenek kinyomtatásra, ha ez nem lehetséges, akkor papíralapon valósítsa meg a feladatot úgy, hogy a nyomtatás során a kétoldalas nyomtatás aránya legalább 30% legyen. Vállalkozó köteles a megbízás ellátása során a nyomtatáshoz legalább 15%-ban újrahasznosított papírt használni, a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállításánál környezetbarát szerkesztési elveket kell alkalmazni (minimális margó, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az olvashatóság szem előtt tartásával), a használt lapokat szelektáltan kell gyűjteni, a tonereket, tintapatronokat újra kell tölteni. 7.2 Vállalkozó az irodahelyiségét köteles a zöld iroda követelményeinek megfelelően használni. Ezen előírás teljesítés során a fenti pontban felsoroltakon túl köteles az iroda természetes megvilágításának lehetőségét kihasználni, szelektív hulladékgyűjtésre és a településen kijelölt helyen történő elhelyezésére, használaton kívüli helyiségek villany világításának és munkavégzésre nem használt eszközök (pl. számítógépek, fénymásolók) kikapcsolására. 7.3 Megrendelő egyebekben előírja, hogy Vállalkozó járuljon hozzá az ajánlatkérő támogatási szerződésben vállalt horizontális kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez: Vállalkozónak a kivitelezés során a létesítés, építés ideiglenes helyigényének és hatásterületének minimalizálására kell törekednie. 7.4 Megrendelő a Vállalkozó részére előírja ha nem rendelkezik ilyennel, a szerződéskötést követő 30 napon belüli foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv kidolgozását és annak megfelelő módon történő munkavégzést. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervnek meg kell felelnie az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. III. fejezetének és az 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 8/46. oldal

9 Esélyegyenlőségi Útmutató KEOP pályázók és értékelők számára című dokumentumnak. 7.5 Vállalkozó köteles továbbá a feladatai teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésében esélytudatosságot kifejezni, azaz nem közvetíthet szegregációt, megnyilvánulásaival a csoportokra vonatkozó előítéletek csökkentésére kell törekedjen, továbbá ellene a szerződés teljesítése során az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt eljárás nem indulhat. 7.6 A Vállalkozó a szerződés teljesítése során kötelezettséget vállal arra, hogy sem közvetlen, sem közvetett módon hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz. 7.7 A kivitelezést a meglévő szennyvíztelep területén, zavartalan üzemeltetés biztosítása mellett kell végrehajtani. 8. Egyéb rendelkezések 8.1 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. 8.2 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek a - Különös feltételekkel módosított - Általános feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes Döntőbizottság (Döntnök) illetve amennyiben a vitarendezés a döntnöki, illetve a békés megegyezési fázisban nem jár sikerrel, úgy a Paksi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék útján rendezik. 8.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke Kiegészítő tájékoztatás Dokumentáció. sz. módosítása Különös feltételek FIDIC Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz, évi második magyar nyelvű kiadás) Felolvasólap Dokumentáció 3. kötete Tenderterv Egyösszegű Ajánlati Ár Bontása Jegyzékek Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, vezetőkről Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához Benyújtott hiánypótlások, árindokolások és felvilágosítás kérésre adott válaszok 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 9/46. oldal

10 Nyilatkozat az egyenértékűségről (a kapcsolódó dokumentumokkal), Esélyegyenlőségi terv, Közös megállapodás (amennyiben létezik) A szerződés teljesítése részeként elkészült kiviteli tervek, a folyamatos tervszállításra tekintettel az elkészültük ütemének megfelelően a szerződés részévé válnak, és ennek megfelelően a tendertervek helyébe lépnek. 8.4 A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentése azonos a fenti pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel. 8.5 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel 6 példányban aláírják jelen Szerződéses Megállapodást. MEGRENDELŐ: Aláírta és lepecsételte: VÁLLALKOZÓ: Aláírta és lepecsételte:..... Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) Beosztása Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a nevében. Kelt Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) Beosztása Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a nevében. Kelt FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 10/46. oldal

11 2. FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉPÍTÉSI MUNKÁK Szerződéses Feltételei MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 ISBN Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás január ISSN ISBN FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils World Trade Center II Geneva Airport Box 311, CH-1215 Geneva route de Pré-Bois, Cointrin CH-1215 Geneva 15 Tel Fax Cell Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (TMSz) Cím: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. Telefon: (1) Fax: (1) FEJEZET ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 11/46. oldal

12 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 12/46. oldal

13 KÜLÖNÖS FELTÉTELEK A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. A Különleges Szerződéses Feltételek cikkelyeinek számozása megfelel az Általános Szerződéses Feltételek cikkelyeinek számozásának. Az Általános Szerződéses Feltételek tartalomjegyzéke szintén vonatkozik a Különleges Szerződéses Feltételekre is. MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 1 Általános előírások 1.1 Meghatározások A Szerződés Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen szerződés keretében. Az Elfogadó levél kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy kézhez vételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti, vagy ha a Felek nem ugyanazon a napon írnak alá, akkor azon Fél által történő aláírás dátuma, aki utoljára ír alá " Részletes előírások " jelenti a Dokumentáció III. kötetét, Jegyzékek, valamint Tenderterv részeit. Valamint a részletes előírások Szerződéssel összhangban tett kiegészítését, módosítását. Ezek a dokumentumok határozzák meg a Létesítményt. Az alábbi bekezdések hozzáadandók: Egyösszegű Ajánlati Ár Felbontása jelenti azt a formanyomtatványt / Jegyzéket, amelyet a Dokumentáció 4. kötete tartalmaz, ahogyan azt a Vállalkozó Ajánlata részeként kitöltve benyújtotta, illetve ahogyan azt a Megrendelő a Szerződés kötést megelőzően elfogadta. Az Egyösszegű Ajánlati Ár Felbontása, amely tartalmazza a Létesítmény főbb egységeinek külön árajánlatát "Építési tervek" vagy "Kiviteli tervek jelentik mindazon Vállalkozó által készítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a Kiviteli tervek alapján készített terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 13/46. oldal

14 "Kiegészítő tervek jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához "Megvalósulási tervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által készített tervet, amely a megvalósult Létesítményt mutatja be, különös tekintettel a hatóságok számára benyújtandó dokumentációkra Többletmunka jelenti a szerződéskötés alapját képező dokumentációban vagy tendertervben kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételt Pótmunka jelenti a szerződés alapját képező dokumentációban és tendertervben nem szereplő külön megrendelt munkatételt (munkatöbblet) Kiegészítő építési beruházás jelenti a korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt az építési beruházás teljesítéséhez szükséges kiegészítő építési beruházás megrendelését, feltéve, hogy a kiegészítő építési beruházást műszaki vagy gazdasági okok miatt nem lehet elválasztani a korábbi szerződéstől vagy ha a kiegészítő építési beruházás elválasztható, de feltétlenül szükséges az építési beruházás teljesítéséhez, az ilyen kiegészítő építési beruházásra irányuló - a korábbi nyertes ajánlattevővel kötött - szerződés, illetőleg szerződések becsült összértéke nem haladhatja meg az eredeti építési beruházás értékének felét Felek és személyek "Mérnök" Kiegészítendő: A Mérnök jelenti a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési műszaki ellenőr fogalmát is. A következő új bekezdés hozzáadandó: A Vállalkozó Projekt Igazgatója jelenti az Ajánlatban projektvezetőként megnevezett és nyilatkozattételre feljogosított, és a Megrendelő által elfogadott személy(eke)t, valamint annak (azoknak) hivatalban lévő jogutódját Dátumok, Vizsgálatok, Időszakok és befejezés Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: "Átvételkori próbák" jelenti azon Próbákat, amelyek a Szerződésben kerültek meghatározásra vagy amelyek elvégzésében a felek megállapodtak vagy amelyek Változtatásként kerültek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapján hajtanak végre mielőtt a Létesítmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendelő részéről átvételre nem került. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 14/46. oldal

15 Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján a Ptk. szerinti szavatossági időszakot "Fogyó anyagok jelentik az áramot, a vegyszereket (kemikáliákat), alkatrészeket és más cikkeket, melyeket a Berendezés/telep működtetéséhez vagy az Átadás-átvételi Igazolás kiadása után az üzemeltetéshez szükségesek Pénz és kifizetések Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: Költség a Vállalkozó minden indokoltan felmerülő és igazolt kiadását jelenti, akár a helyszínen, akár azon kívül beleértve az általános költségeket, de nem foglalja magában a Vállalkozó hasznát. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó Közbenső fizetési igazolás a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti Az alábbi bekezdések törlendők: Végszámla fizetési igazolás Egyéb meghatározások Az alábbi bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: Jogszabályok alatt értendők a törvények, rendeletek, normatív határozatok, normatív utasítások, önkormányzati rendeletek, önkormányzati normatív határozatok, valamint egyedi határozatok és utasítások, amelyeket jogszabály alapján arra felhatalmazott közjogi szervezet bocsát ki. Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje A Szerződéses Megállapodás 8.3 pontja szerint. Az alábbi Alcikkely törlendő és helyettesítendő: 1.6 Szerződéses Megállapodás 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 15/46. oldal

16 A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a évi CVIII. tv. (A közbeszerzésekről) ával összhangban kell megkötniük. 1.7 Engedményezés Az Alcikkely (a) pontja törlendő 1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: A Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek a teljesítés kapcsán átadott dokumentumokon nincsen olyan szerzői joga, amely Megrendelőnek a dokumentumok szerződés szerinti felhasználásához szükséges jogát korlátozná, vagy kizárná. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő korlátlan időre szóló, földrajzi korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, beleértve a dokumentumok tetszőleges példányszámú digitális és nem digitális módon történő többszörözését. Megrendelő e jogai gyakorlása során igénybe vehet közreműködőket is, amely közreműködők azonban e falhasználási jogokat kizárólag a Megrendelő számára, a Megrendelő nevében és érdekében gyakorolhatják. Megrendelő a dokumentumokat a Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül is módosíthatja, átdolgozhatja. 2 A Megrendelő 2.1 A Helyszínre való bejutás joga Az Alcikkelyben a Helyszín birtokba vétele, illetve adása alatt a Munkaterület átvételét, illetve átadását kell érteni. 2.5 Megrendelő követelései Az alábbi bekezdés hozzáadandó az Alcikkely második bekezdése után: Ha a Vállalkozó nem teljesíti jelen Feltételek 4.6 Alcikkelyében előírt kapcsolódási és koordinációs feltételeket, akkor az követelésre jogosítja fel a Megrendelőt jelen Alcikkely alapján. 3 A Mérnök 3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 16/46. oldal

17 A Mérnök a Változtatásokra vonatkozó 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jóváhagyási jogköreit a Megrendelő és a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával gyakorolhatja a jelen szerződés mellékletét képező Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentum szerint. A jóváhagyás megszerzésére vonatkozó fenti kötelezettség ellenére, ha a Mérnök véleménye szerint olyan vészhelyzet áll elő, amely emberéletet, a Létesítményt vagy kapcsolódó ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnök jogosult, anélkül, hogy a Vállalkozót bármely szerződéses kötelezettsége és felelőssége alól felmentené, utasítani a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockázat csökkentéséhez vagy megszüntetéséhez szükséges. A Vállalkozó köteles, megbízói jóváhagyás hiányától függetlenül, azonnal a Mérnök ezen utasításait végrehajtani. A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó: 3.6 Irányítói értekezletek Vállalkozó nyilatkozatra jogosult képviselője köteles a rendszeres, hetente megtartandó építéshelyszíni értekezleteken (kooperációs megbeszélés) jelen lenni. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles a kooperációs megbeszéléseken elhangzottak, a beruházás előrehaladásának teljes körű rögzítése céljából megfelelő információkat szolgáltatni. A Megrendelő, Mérnök, vagy a Vállalkozó Projekt Igazgatója kérheti a másik felet a vezetői értekezleten való részvételre, hogy megvizsgálják a jövőbeli munkára, probléma-megoldásra és hibakeresésre vonatkozó intézkedéseket. A Mérnöknek jegyzőkönyvben kell rögzítenie a vezetői értekezleteken elhangzottakat, és erről másolatokat kell eljuttatnia az értekezlet résztvevői és a Megbízó számára. A jegyzőkönyvben a szükséges intézkedésekhez kapcsolódó felelősségeknek összhangban kell lenniük a szerződéssel. 4 A Vállalkozó 4.1 Vállalkozó általános kötelezettségei Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: A Vállalkozó által a munkák megvalósítására a Helyszínen alkalmazott felelős műszaki vezető képesítése feleljen meg a 244/2006. (XII.5) Korm. rendelet felelős műszaki vezetőkről szóló előírásainak. A Vállalkozó az építési munka helyszínén Építési Naplót köteles tartani, valamint a jogszabályokban és a dokumentációban meghatározott egyéb bizonylatokat köteles vezetni. Az Építési Naplót az egész Létesítményre érvényesen, vagy annak műtárgyaira külön-külön kell vezetni, a Mérnök utasításai szerint. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 17/46. oldal

18 Minden az építési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az Építési Naplóba, amint ezt a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szabályozza. Az Építési Naplót egy eredeti és legalább két másolati példányban kell elkészíteni, és az eredetit és az első másolati példányt be kell nyújtani a Mérnöknek. A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Dokumentáció III. kötete tartalmazza. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-, részlet- stb.) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-, részlet-) tervek alapján kell, hogy folyjék. A vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 30 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott Építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 30 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Dokumentáció III. kötetben meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. Ha a Dokumentáció III. kötetében másképp nem szerepel egy felülvizsgálati/jóváhagyási időszak sem tarthat tovább 21 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a Vállalkozó dokumentumát és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attól. A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) a Szerződésnek. A Mérnök által jóváhagyottnak kell tekinteni a Vállalkozó dokumentumát a Létesítmény adott részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos összes Vállalkozói dokumentum felülvizsgálati időszakának határideje után, kivéve akkor, ha a Mérnök már előzőleg másképp értesítette a Vállalkozót az előző bekezdésnek megfelelően. Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 18/46. oldal

19 4.2 Teljesítési Biztosíték Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Megrendelő számlájára történő befizetéssel vagy biztosítási szerződés alapján, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény átadásával vagy bankgarancia benyújtásával lehet teljesíteni, a Kbt 126. (6) a) alapján. A Vállalkozó köteles a Teljesítési Biztosítékot a Szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, valamint a Biztosíték másolatát a Mérnök részére megküldeni. A készfizető kezesség esetében, valamint bankgarancia nyújtása esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatványt kell alkalmazni. A Teljesítési Biztosíték lehívással történő csökkentése esetén, Vállalkozó köteles azt a lehívás mértékével kiegészíteni, a lehívást követő 8 munkanapon belül. A Létesítmények sikeres próbaüzemét követő jelen Szerződéses Feltételek 10. Cikkelye szerinti sikeres műszaki átadás-átvételét követően a mérnök által kiállított átadás-átvételi igazolás kiállításától a rendelkezésre álló teljesítési biztosíték jótállási biztosítékká alakul át. A jótállási biztosíték a műszaki átadás-átvétel lezárásától a kivitelezés jótállási időszakának végét követő 60. napig érvényes. 4.3 Vállalkozó Képviselője Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, akkor a Vállalkozó köteles intézkedni tolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben. A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 4.4 Alvállalkozók Az alábbi bekezdés hozzáadandó a 4.4 Alcikkely végéhez: A Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozási szerződések formájának a Mérnök számára elfogadhatónak kell lenniük. 4.6 Együttműködés Az Alcikkely végéhez hozzáadandó: A szennyvíztisztító telep üzemeltetésével, más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: (i) Minden olyan munkálatáról, amely a folyamatos üzemeltetést, más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. napig; és 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 19/46. oldal

20 (ii) (iii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza, és részt venni minden 3.6 Alcikkely szerinti Irányítói értekezleten, amely a saját munkájának ütemezésére kihatással lehet, illetve amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák és a szennyvíztisztító telep üzemeltetéssel történő összehangolása tárgyában hívnak össze. 4.8 Biztonsági eljárások Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdésekkel: A fontosabb építési tevékenységek, így meglévő utak átvágása, vagy lezárása, vízvezetékek, vagy egyéb közművek keresztezése, helyreállítása, ill. bármely munkarész eltakarása csak a Mérnök egyetértésével hajthatók végre. A Vállalkozónak írásban kell értesítenie a Mérnököt legalább két (2) nappal az ilyen munka megkezdése előtt Megközelítés Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek az ÚT :1998. előírásainak, valamint a Műszaki előírásoknak megfelelően. Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és forgalomterelés költségét a Vállalkozónak kell viselnie. A Helyszín közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell Környezetvédelem Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania. A munkaterületen keletkező szennyvíz és minden keletkező hulladék megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával történő elhelyezéséért a Vállalkozó felel Előrehaladási Jelentések Az Alcikkely (b) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: (b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatják a gyártás és az építési területen való előrehaladás állapotát. A teljes projektre vonatkozó aktualizált ütemterv a kritikus út megjelölésével Vállalkozó műveletei a Helyszínen Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következővel: 3. FEJEZET KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 20/46. oldal

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, HŐsök tere 4-5. E-mail: polhi@kondorosiktv.hu * * * Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

AJANLATI DOKUMENTACIO ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJANLATI DOKUMENTACIO ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ ~.. ~-~,. \. " Ajánlatkérö: Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati TemletfeJlesztési Társulás 7742 Bogád, Kossuth Lajos u. 86 Magyarország Tel: 36-721473-457 Fax: +36-721473-390 E-mail:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS * ** Kondoros Nagyközség Tel: +36 66 589 300 * * Onkormányzata Fax: +36 66 589 302 5553 Kondoros, Hősök tere 4- E-mail: polhi@kondorosiktv.hu 5. Magyarország VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Kondoros nagyközség

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban : VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Yellow book Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KDV- KOVIZIG) H-1088 Budapest, Rákóczi út 41. Magyarország Tel: +36 1 477 3510 Fax: +36 1 477 3519 E-mail: titkarsag@kdvkovizig.hu

Részletesebben

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna hálózat létesítésére és szennyvízcsatorna rekonstrukciójára, kiviteli terv készítésére FIDIC piros könyv szerint

Részletesebben

Csenger Városban szennyvízközmű építése

Csenger Városban szennyvízközmű építése SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Csenger Városban szennyvízközmű építése KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0002 amely létrejött egyrészről Csenger Város Önkormányzata (címe: 4765 Csenger, Ady E. u. 14. képviseli: Forján

Részletesebben

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv RÖVID SZERZŐDÉSES FORMA FŐBB JELLEMZŐK KIS SZERZŐDÉSES ÉRTÉK (< 100 MILLIÓ FT) RÖVID MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAM (< 6 HÓNAP) EGYSZERŰ, ISMÉTLŐDŐ MUNKÁK AJÁNLATI LEVÉL

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÉPÍTÉSI MUNKÁK FIDIC Szerződéses Feltételei MEGRENDELŐ ÁLTAL MEGTERVEZETT MAGAS- ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 ISBN 2-88432-022-9 Második, átdolgozott magyar

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKT KÓD: 2003/HU/16/P/PE/021 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKT KÓD: 2003/HU/16/P/PE/021 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE NYUGATI VÁROSRÉSZ CS VÍTÉSE PROJEKT KÓD: 2003/HU/16/P/PE/021 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2. KÖTET KA/ ISPA PROJEKT SZOMBATHELY

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Tervezésre és építésre vonatkozó vállalkozási szerződés a Dabas ivóvízminőség javítása (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028) című, FIDIC Sárga Könyv szerződéses

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÜZEMEK, TELEPEK ÉS TERVEZÉS-ÉPÍTÉSI PROJEKTEK Szerződéses Feltételei ELEKTROMOS ÉS GÉPÉSZETI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL TERVEZETT ÉPÍTÉSI ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEKHEZ

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a Nagytőke Község ivóvízminőség-javítás

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Sárga FIDIC Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. Magyarország * +36 63 450-6090 Fax: +36 63 450-068 Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Project címe: Nagytőke vízhálózat

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Északdunántúli Vízmű Zrt. 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Magyarország Tel: +36 34311766 Fax: +36 34311595 E-mail: szerdahelyi.katalin@edvrt.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet

Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Ügyiratszám: Tárgy: Közbiztonsági Központ kialakítása Melléklet : szerződés tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A régi vízmű épületének átalakítási munkáira 2016. június 23-i Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alaptevékenysége körében kerül megkötésre. 1. Szerződő felek A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre: Megrendelő:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Projekt megnevezése, száma: KEHOP-1.3.1-15-2015-00002 Ajánlatkérő: ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Közbeszerzési eljárás címe: RÁCKEVEI (SOROKSÁRI-) DUNA-ÁG (RSD) ÉS MELLÉKÁGAI

Részletesebben

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. (a továbbiakban «Megrendelő ),

SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. (a továbbiakban «Megrendelő ), képviseli: Szita Károly polgármester 7400 Kaposvár, Kossuth tét 1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata amely létrejött cgyreszrol a tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása-

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Fejezet SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS - ÉPíTÉSI SZERZŐDÉS

Tartalomjegyzék. 1. Fejezet SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS - ÉPíTÉSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 1 Tartalomjegyzék 1. Fejezet SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS - ÉPíTÉSI SZERZŐDÉS 2. Fejezet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. Fejezet KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 4. Fejezet TEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA

Részletesebben

Építési kivitelezési szerződés

Építési kivitelezési szerződés Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

2. KÖTET 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI GARANCIA FORMANYOMTATVÁNY A

2. KÖTET 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI GARANCIA FORMANYOMTATVÁNY A 2. KÖTET 000061 4. FEJEZET TELJESÍTÉSI GARANCIA FORMANYOMTATVÁNY A A Szerződés vábbiakban "Szerződés ") rövid leírása (a to- Kedvezményezett neve és címe (a továbbiakban "Jogosult", akit a Szerződéses

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás

43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás 43. számú I. rendű főút melletti közlekedésbiztonsági kerékpárút megvalósítása - szerződés módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/127 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

"Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u.

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. "Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 Cseh 92 Kft 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 16 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52. Város/Község Edelény Postai irányítószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Csurgó Város Önkormányzata székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Adószám: 15731632-2-14 képviseli: Füstös János Polgármester továbbiakban Vevő, másrészről:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint.... VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt tájgazdálkodási vízi létesítményeinek FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést

Részletesebben

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő

szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben