Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető pénzintézete: Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet Számlaszáma: Számlázási cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Adószáma: mint megrendelő másrészről Név: Karancs Kas Kft. Székhelye: 3100 Salgótarján, Liget üt 5. Teljes jogú képviselője: Molnár Károly Cégjegyzék száma: Cg Adószáma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank Zrt. Salgótarjáni Fiók (3100 Salgótarján, Losonci út 2.) Kapcsolattartója: Molnár Károly Tel: ± karancskas.kft gmailcom továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel. Előzmények Megrendelő, mint ajánlatkérő én a Kbt. 122/A. ~-ban foglaltak értelmében, a Kbt. harmadik része (nemzeti eljárásrend) szerinti, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indított, a EMOP-4.1.1/A azonosító számú pályázat keretében Az orvosi rendelők felújítása Bodony és Parádsasvár községekben tárgyában. 1. Megrendelő a közbeszerzés tárgyát képező tevékenység gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeit az ajánlattételi felhívásban határozta meg. 2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat konzorciumi partnerével közösen megvizsgálta, egymással összevetette, és a konzorcium döntését (az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést) az elbírálást követően, 2014.február 28. napján az ajánlattevők részére megküldte. 3. A nyertes ajánlatjelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.. ( S 4

2 2 1. Szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a ÉMOP-4.1.1/A azonosító számú pályázat keretében Az orvosi rendelők felújítása Bodony és Parádsasvár községekben, a szerződés elválaszthatatlan részét képező ajánlati dokumentáció, és a nyertes vállalkozói ajánlat alapján. 1.1.Építési kivitelezési munka: Vállalkozó feladata, a műszaki leírás, az építési engedély,az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szerinti létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot szerinti megvalósítása Az ajánlatkéréshez csatolt engedélyezési tervdokumentáció alapján készített tételes tervezői költségvetésből hiányozhatnak olyan munkatételek, melyek elkészítése a rendeltetésszerű biztonságos használathoz, valamint Vállalkozó által elkészített, és Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv szerinti megvalósításhoz elengedhetetlenül szükségesek Vállalkozó feladata a létesítmény rendeltetésszerű biztonságos használatra alkalmas állapot szerinti megvalósítása, függetlenül attól, hogy a benyújtott tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 403. * (4) bekezdésében foglaltakra A teljesítés helye: 3243 Bodony, Béke úti. Hrsz: 56/2 2. Vállalkozói díj 2.1. Építési kivitelezési munkák vállalási összege: Nettó összesen: ,- Ft azaz: húszmillió-ötszáztízezer forint Az ÁFA bevallása és a megfizetése az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 142. *-ban, a fordított ÁFA-ra vonatkozó szabályok szerint történik A vállalkozói díj egyösszegű, a befejezési határidőre prognosztizált átalányár. A vállalkozói díj az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. kormányrendelet (IX. 15.) 3. ~ (5) bekezdése alapján magában foglalja az ajánlattételi felhívás, a Dokumentáció és mellékletei által meghatározott műszaki tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, beleértve az azokhoz kapcsolódó anyagköltségeket és a munkadíjat, a vállalkozó által a kivitelezés során felhasznált víz és energia költségét, a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, a garanciális szolgáltatások költségeit, így különösen az alábbiakat: a befejezési határidőig várható árváltozások kihatása, a szükséges szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, anyagbeszerzési költségek, szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek,

3 ~ 3 a bérek ás költségei, valamennyi gép, felszerelés és eszköz fenntartási, használati, javítási, esetleg bérlési, lízingelési költségei, az esetleges akadályoztatás költségei, adott esetben szabadalmi vagy licencia költségek, jótállási, szavatossági igényekből fakadó költségek, a helyszíni adottságok körülmények miatti költségek, adott esetben banki, finanszírozási költségek, a megvalósítási tervdokumentáció költségei, az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban meghatározott mintavételi, vizsgálati és mérési valamint a minősítési költségek, az átadás-átvétel költségei, az esetleges eljárási költségek, illetékek, a felmerülő hétvégi, esetleg éjszakai munkavégzés miatt költségek, egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz ás a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségek Jelen szerződésben szereplő ár a szerződés időtartama alatt fixnek tekintendő A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően, tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a vállalkozó nem jogosult Az esetleges tervmódosításból adódó vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a megrendelő írásban szerződésmódosítás vagy a Kbt. alapján szükséges kiegészítő építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása után megrendeli A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül a terv szerinti megvalósításhoz többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet (infláció, többletmunka) A kifizetés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) hatálya alá esik. Ez a jogszabályi hivatkozás vonatkozik Vállalkozó és alvállalkozói, illetve azok alvállalkozói közötti kifizetésekre is Az általános forgalmi adó a mindenkor érvényes mérték szerint értendő A vállalkozási díj a magyar forint árfolyamváltozásától független Építési kivitelezési munkák: Munkaterület átadás: 3. Teljesítési határidők

4 4 A szerződés aláírását követően a Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet a Vállalkozóval előre egyeztetett időpontban átadja Vállalkozó részére, aki ezt kővetően haladéktalanul megkezdi a munkát.. Kivitelezés befejezésének időpontja: Vállalkozó jogosult műszaki előteljesítésre. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. Megrendelő az építési tevékenység megkezdését bejelenti az illetékes építési felügyelet felé. 4.3 A Megrendelő műszaki ellenőrzést biztosít megbízott független műszaki ellenőre által a kivitelezési munkák folyamatos ellenőrzése céljából, aki ellenőrizni köteles, hogy a munkavégzés a tervdokumentációk és a szerződés szerint történik-e. Az ellenőrzés tényét a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzíti Megrendelő köteles Vállalkozó számára az 1. pontban foglalt projekt Vállalkozó általi megvalósításához szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni Megrendelő csak az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő I. osztályú minőségben való teljesítést, valamint Új anyagok beépítését fogadja el, mind a beépítésre kerülő anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. 5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 5.1. Vállalkozó az építési helyszínt megtekintette, és a kivitelezési munka folytatására az ahhoz szükséges ismeretek birtokában vállalkozik Vállalkozó felelős műszaki vezetőinek adatait és jogosultságukat igazoló dokumentumait köteles megadni adatszolgáltatásként a Megrendelő képviselőjének az építéskezdés bej elentéshez A Vállalkozó köteles az építési naplót a munkaterület átadásakor megnyitni, azt az építés helyszínén hozzáférhető helyen tartani Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során csak munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vesz igénybe.

5 A megfelelőségi igazolásokat és minőségi tanúsítványokat Vállalkozó az érintett anyagok beépítése előtt bemutatja Műszaki ehenőr részére, azok meglétét építési naplóban kell rögzíteni Vállalkozó vállalja a folyamatos egyeztetést Megrendelővel az építési, kivitelezési munkák alatt Vállalkozó 2 nappal korábban írásban, értesíti a műszaki ellenőrt az eltakarásra kerülő, később kibontás nélkül nem vizsgálható munkarészek elfedésének időpontjáról, hogy az elfedés előtt műszaki ellenőr az ellenőrzést elvégezhesse. Az értesítést köteles az építési naplóba mellékletként csatolni Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról Vállalkozó a kivitelezés teljes időszakában az építési területet használhatja. Ehhez kapcsolódóan az építési terület elzárásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia, a területen tartózkodó személyek testi épségének biztosítása mellett Vállalkozó az elvégzett munkára (és a beépített anyagokra) az érvényben lévő jogszabályok a Ptk. és a 11/1985 (VI. 22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BKM és a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendelet szerinti szavatossági felelősséggel tartozik. Vállalkozó az elvégzett építési szerelési munkákra 2 évjótállást vállal Az építkezéshez az ideiglenes víz és elektromos energia vételezését Vállalkozónak a közmű üzemeltetőkkel egyeztetnie kell, a kiépítés és a fogyasztás költsége Vállalkozót terheli. Közterület igénybe vétele esetén annak engedélyeztetése, költsége Vállalkozót terheli A Vállalkozó vállalja, hogy a munkákat az érvényes Magyar Szabvány és technológiai előírásoknak megfelelő, I. osztályú új anyagokat épít be, a munkákat I. osztályú minőségben végzi el, vállalási összege I. osztályú teljesítésre vonatkozik Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. *-ában foglaltak értelmében Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább a közbeszerzési szerződés teljesítésének teljes időtartamára szóló, minimum a 2.1. pontban foglalt teljes szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás összegét elérő vagy meghaladó kárértékű, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a Megrendelő által a fentiekben meghatározott mértékű és időtartamú felelősségbiztosításra kiterjeszteni, valamint a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a szerződéskötés időpontjára - a szakmai felelősségbiztosítási szerződés fennállását (érvényességét) igazoló valamennyi dokumentumot (kötvény, biztosítói fedezetigazolás). Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, továbbá Megrendelőt a meghiúsulási kötbér is megilleti.

6 A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, melyet a szerződés tárgyát képező munka végzése során Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott függetlenül attól, hogy a kárt harmadik fél a Megrendelővel szemben kívánja érvényesíteni A Vállalkozó köteles a megbízott Műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében A Vállalkozó a munkaterület átadásától a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a kivitelezési terület felelős őrzéséről és a vagyonvédelemről köteles gondoskodni A Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerint - alvállalkozókat alkalmazni a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 128. ~-ában foglaltak betartásával. Az alvállalkozók névsorát Vállalkozó köteles Megrendelő és Műszaki ellenőr felé folyamatosan megadni. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna A vállalkozó a teljesítés időpontjáról 15 nappal korábban készre jelentő levél formában értesíti a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt, aki a készre jelentés alapján a műszaki átadás - átvételi eljárás összehívásáról gondoskodik Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétellel teljesít. A vállalkozó az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása után megfelelőségi nyilatkozatot köteles tenni Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységét az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi Vállalkozó a keletkezett hulladék szakszerű kezelésére, elszállítására, nyilvántartó lap vezetésére köteles, melyről - kérésére - tájékoztatja a Megrendelőt és a Műszaki ellenőrt A kivitelezési munkák befejezése, illetőleg a sikeres műszaki átadás-átvétel után a vállalkozónak el kell szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett állapotban kell átadnia A felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás lezárását követően 1 (egy) évvel utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyen megrendelő és vállalkozó képviselői megjelennek. Az utó-felülvizsgálati eljárás során a felek a műszaki ellenőr bevonásával ismételten ellenőrizik az elvégzett munka és a beépített anyagok minőségét. Az eljárásról jegyzőkönyvet, illetve hibajegyzéket vesznek fel, mely alapján a vállalkozó köteles a hibákat kijavítani A vállalkozó köteles a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél érvényesíti a környezeti szempontokat, illetve az irodai tevékenysége körében a zöld nyomtatás alapelveinek megfelelően nyomtat, s

7 7 vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra; újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban; a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz; a használt lapokat szelektáltan gyűjti; egyoldatas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként újrahasznosítja A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [p1. Allami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF), Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek] feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a vállalkozó köteles minden segítséget a megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 6. Kapcsolattartás 6.1. A szerződő feleknek ki kell jelölniük képviselőiket a szerződés tárgyát képező munka tekintetében. A képviselő jogosult eljárni megbízója nevében a szerződés tárgyát képező munkát érintő összes ügyben. Megrendelő, képviselői: Neve: Kovács István, polgármester Telefon: (±36) 36/ E-mai cím: polgarmester bodony.hu Neve: Dér Tamás, jegyző Telefon: (±36) 36/ E-mai cím: jegyzo bodony.hu Teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy (Megrendelő): Neve: Kovács István Telefon: (±36) 36/ E-mai cím: polgarmester bodony.hu Neve: Kovács Tibor Telefon: 20/ cím: mernoktibor~gmail.com

8 8 Műszaki ellenőr adatai: Neve: Kovács Tibor Telefon: 20/ Telefax: -- cím: mernoktibor~gmai1.com Vállalkozó, képviselői: Felelős műszaki vezető neve: Konszki Péter Jogosultság igazolásának száma: MV-ÉP/A-MÉK Telefon: Telefax: ± cím: Vállalkozó helyszíni képviselője: Buda József Telefon: 30/ Szerződő felek részéről fenti személyek jogosultak az építési naplóba bejegyzést tenni. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja levél vagy Műszaki átadás-átvétel 7.1. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek átadni legkésőbb az átadás-átvételi eljáráson az átadási dokumentumokat melynek tartalmaznia kell2 példány megvalósulási tervet, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait, minőségi tanúsítványát, a megfelelő tartalmú vizsgálati eredményeket 1-l példányban, kivitelezői nyilatkozatokat, a garanciajegyeket és üzemeltetési és karbantartási utasításokat, a hitelesítések jegyzőkönyveit és egyéb szükséges bizonylatokat l-l példányban Az átadás-átvételi dokumentáció tartalmazza, az elkészült épület Hiteles Energetikai Tanúsítványát, melyet Vállalakozó az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló l76/2008.(vi.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készít el A Műszaki ellenőr köteles az elvégzett munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt, készrejelentés időpontját követően, az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni 7.5. Az átadás- átvételi eljárásról a felek - mindkét fél részéről aláírt jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. Amennyiben a kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, Megrendelő az átadás 1

9 9 átvételt megtagadhatja. Ez esetben Vállalkozó köteles Új megjelölni. átadás-átvételi időpontot 7.6. Tekintettel a 7.5. pontban foglaltakra, a Vállalkozó által megjelölt, műszaki ellenőr által kitűzött póthatáridőre Vállalkozó köteles saját költségére a hibákat és hiányosságokat kijavítani, illetve megszüntetni. A Vállalkozó késedelem nélkül értesíti a műszaki ellenőrt amikor a hiányosságok, hibák kijavításra kerültek. Ha a Vállalkozó a műszaki ellenőr által kitűzött megfelelő póthatáridőre a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítési határidő előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a szolgáltatást nem vette át Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefuggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (garanciális bejárás). A műszaki ellenőr készíti elő az utó-felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra az érintetteket. 8. Pénzügyi feltételek 8.1. Építési kivitelezési munkák ellenértékének rizetési feltételei Vállalkozó a kivitelezési munkák elkészültét követően, a kivitelezési munkák elkészítésének vállalási díjáról 1 db részszámlát, illetve 1 db végszámlát nyújthat be Megrendelőnek. 50% és 100% készültség esetén A kivitelezési munkák vállalási díjáról Vállalkozó akkor nyújthat be számlát, ha Megrendelő a kivitelezési munkák elkészítésére vonatkozó teljesítési igazolást kiállította, és részére átadta Építési kivitelezési munkák ellenértékének további fizetési feltételei: 8.2.l.Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57A. * alapján a Vállalkozó jogosult jelen szerződés támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére.* Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott

10 10 szállítói előleg folyósításában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mint támogató, és a képviseletében MAG Zrt, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az NGM a szállítói előleg kifizetését fliggetlen, az NGM által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai a Vállalkozóra nézve kötelező erővel bírnak Megrendelő a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. ~ foglaltak értelmében a folyósításra kerülő - a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. ~ (1) a.) pont szerinti - szállitói előleg visszafizetése vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a 368/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet 77. ~ (la) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a folyósításra kerülő száhítói előleg - a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-ával - csökkentett összege. A kikötött biztosítékot Vállalkozónak a Kbt * (4) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói előlegigénylés benyújtásának, de legkorábban a szerződéskötés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az ÁM. 92. ~ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható. Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. * *o7állalkozó a szállítói előleg igénybevételére a szerzó dés teljesítése során bármikor jogosult. Abban az esetben, ha a Vállalkozó, szállítói előleget igénybe vesz, úgy előleg visszajizetési biztosítékot kell nyújtania a fentiek szerint.) Vállalkozó a biztosítékot a szállítói előleg külön előlegbekérő okiratban történő igénylésévcl köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a KSZ által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó - ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszániolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; - 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;

11 11 - a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesítésével érdekkörében felmerült okból hatvan napos késedelembe esik; -. érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény; - részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő Új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik; - tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül; - a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; - valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik A szállítói előleget a Vállalkozó az előlegbekérő okirat benyújtásával közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Megrendelő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Megrendelő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Megrendelő) részéről elfogadottnak kell tekinteni. A KSZ a Kedvezményezett (Megrendelő), illetve az NOM által megbízott műszaki ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről. A Vállalkozó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Megrendelő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Megrendelő) köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Vállalkozó részére Vállalkozó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

12 M~ -«z Szállítói előleg igénylése esetén a folyósított előleg elszámolása a benyújtásra kerülő végszámlában történik, így a végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg mértékével arányosan csökkentett összegben lehetséges Vállalkozó az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túl a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolást követően 1 db részszámla, illetve 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint. 1. részszámla: a munka 50 % készültségi szintjénél az (ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő 50 % összegű részszámla. 2. végszámla 100%-os készültségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a műszaki átadást követően az (ebben részteljesítésben) elvégzett munkának megfelelő 50 % értékű összegű végszámla Végszámla a teljes készültséget követően nyújtható be Tekintettel arra, hogy jelen szerződés egy Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt része, a Megrendelő (Kedvezményezett) a Vállalkozó számlájának beérkezését követően a kifizetés igénylését a Közreműködő Szervezethez nyújtja be. Amennyiben Vállalkozó nem vesz igénybe alvállalkozót a teljesítéshez, úgy a támogatás folyósítása közvetlenül az Vállalkozó részére történő kifizetéssel történik a Megrendelőt terhelő összegek kifizetésének igazolása mellett. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe a teljesítéshez, úgy a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtásra kerülő számla kiegyenlítése átutalással közvetlenül a Vállalkozó részére történik a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. ~ (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint A szerződésszerű teljesítést követően Vállalkozó által kiállított számla értékét a Megrendelő a Közreműködő Szervezet részére hiánytalanul benyújtott kifizetés igénylésének beérkezésétől számított 30 napon belül a Közreműködő Szervezet közvetlenül átutalással teljesíti Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítésigazolás, számlázás és kifizetés tekintetében a Megrendelő által a projekt vonatkozásában megkötött Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételek mellékletben foglaltak az irányadóak A számlákat Vállalkozó a Megrendelő nevére és címére kiállítva nyújtja be. A számlán fel kell tüntetni a projekt pontos számát és megnevezését: ÉMOP-4.1.l/A ~0012 azonosító számú, Az orvosi rendelők felújítása Bodony és Parádsasvár községekben elnevezésű projekt. A vállalkozási szerződés pontjai kizárólag a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. ~ szerinti szállitói előleg igénylése esetén releváns, ellenkező esetben a vonatkozó szövegrész törlendő!

13 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt tevékenység pénzügyi fedezete rendelkezésére áll. [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.* (2) bekezdés m) pont] 8.5. Megrendelő az általa igazolt teljesítés alapján, átutalással, Vállalkozó által kiállított számla ellenében fizeti meg annak ellenértékét az Art. 36/A. *-a figyelembevételével. Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUE A számlák kifizetési határideje a számla kézhezvételének napját követő 30 nap a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletnek megfelelően Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 301/B. *-a szerinti kamat felszámítására jogosult Vállalkozó neki felróhatóan a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért tartozik megfizetni Megrendelőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a, melyre az erről szóló megrendelői felszólítás Vállalkozó általi kézhez vételét követően abban az esetben, ha Vállalkozó nem tudja magát kimenteni Megrendelő 5 napon belül jogosult A Vállalkozó az építési kivitelezési munkák késedelmes - a 3.1. pontban meghatározott határidőn túli - teljesítése esetén Ft/nap késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, legfeljebb a 2.1. pontban foglalt ezzel kapcsolatos nettó vállalkozói díj 2 %-áig A Vállalkozó hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, amennyiben a Megrendelő vagy a műszaki ellenőr kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére legkésőbb az átadás-átvételi eljárás folyamán Megrendelő által megszabott határidőre, a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását a Vállalkozó nem végzi; a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan teljesített munka nettó ellenértékének 5%-a A kötbérigény érvényesítése nem érinti Megrendelőnek a kötbért meghaladó kára érvényesítésére fennálló jogait. 9. A szerződés megszűnése 9.1. Jelen szerződés teljesítési napján szűnik meg (a kivitelezés hiba és hiánypótlás mentes átadás-átvételi eljárással lezárult), azonban a vállalkozó köteles a jótállási kötelezettségét ezen határidőn túl is teljesíteni A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan rendkívüli felmondással is megszüntethetik, ha

14 14 súlyos szerződésszegés történik; a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére; bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; a vállalkozó az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; bármelyik szerződő fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja; a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza A vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül valamely, a szerződés lényegi tartalmát képező, a projekt megvalósítását veszélyeztető, annak költségeit növelő kötelezettségszegése, így különösen az alábbiak: az Építési Napló vezetésére vonatkozó előírások súlyos megszegése, amennyiben korábban már egy ízben a vállalkozó vagy a műszaki ellenőr a megfelelő teljesítésre a vállalkozót felszólította, a vállalkozó, illetve alvállalkozója jelen szerződésből eredő kötelezettségei bármelyikét a megrendelő vagy a műszaki ellenőr ismételt írásbeli felhívására nem vagy nem a felhívásban szereplő módon teljesíti, a vállalkozó, illetve alvállalkozója a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr jóváhagyása hiányában végez jelen szerződés szerint a megrendelő döntési jogkörébe tartozó feladatokat, a vállalkozó, illetve alvállalkozója nem tesz eleget a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr felé az értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetve alvállalkozója bármely módon akadályozza, késlelteti vagy ellehetetleníti a megrendelő és/vagy a műszaki ellenőr, illetve a hatóságok ellenőrzési jogai gyakorlását Megrendelő a szerződéstől a Ptk ~ (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte esetében elállhat. Ebben az esetben is jogosult a megrendelő a meghiúsulási kötbérre A megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül, ha a vállalkozót megillető díjnak a rá eső részét indokolatlanul nem fizeti meg, s annak kifizetésével 60 napot meghaladó késlekedik Megrendelő jogosult továbbá jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot kézbesítettnek tekinteni Bánnelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg A felmondási jog jogellenesen (szerződésellenesen) gyakorolásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős fél köteles megtéríteni A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére 15 napon belül visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

15 15 O. Irányadó jog, jogviták Jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott adatokat, információkat a felek üzleti titokként kezelik, azokról illetéktelen harmadik félnek információt nem adnak Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy a Ptk. 81. ~ (3) bekezdése szerint nem minősül Üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli A Megrendelő a Kbt ~ (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontj ában meghatározott feltételeknek a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek Jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A Kbt ~ (4) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összemggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti Felek ajelen szerződést kizárólag a Kbt ~-ában foglalt feltételekkel összhangban, csak mindkét fél cégszerű aláírásával módosíthatják Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket, tárgyalások útján peren kívül rendezzék. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek a pertárgy értékétől fbggően az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Á

16 Alulírott szerződő felek ezen szerződést elolvasás, és tartalmának közös értelmezése után, mint ügyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt, egyetértőleg ~S Saját kezűleg írták alá Ezen szerződés szabályosan összefűzött, bélyegzővel és aláírással hitelesített, 5 (Öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a megrendelőt és 2 (kettő) eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg. Bodony, március 3. Megbízó Megbízott Mellékletek: 1. sz. melléklet: a szakmai felelősségbiztosítási szerződés fennállását (érvényességét) igazoló kötvény vagy biztosítói fedezetigazolás 2. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás és dokumentáció 3. sz. melléklet: ajánlat 4. sz. melléklet: nyilatkozat szállítói előleg igényléséről

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása Gombosné Rása Éva A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben