S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S"

Átírás

1 S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.: cégjegyzékszámon; adószám: ; képviselik: Somogyi Alex Ügyvezető önálló aláírási jogosultsággal); a továbbiakban: Szolgáltató, másrészről pedig a Cég név..székhely.. Adószám.Banszámlaszám. Képviselő Neve Szigsz Telefo nszám. cím.. ; a továbbiakban: Megrendelő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett (a továbbiakban: Keretszerződés ) I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK I.1. Szolgáltatás kifejezés alatt a gépjárművek gépjármű-logisztikai szolgáltatása értendő, amelyet GPS és GSM technológiák felhasználásával kifejlesztett Forever Eye rendszer biztosít (a Szolgáltatás részletes tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza) I.2. GPS berendezés kifejezés alatt a gépjárművekbe utólagosan beépített GPS rendszer értendő. I.3. Szolgáltató kifejezés alatt a Szolgáltatást biztosító társaság értendő, aki a szolgáltatáson kívül elvégzi a GPS berendezés be- és kiszerelését, illetve a garanciális és garancia időn túli javítások végrehajtását. I.4. II. Megrendelő kifejezés alatt a Szolgáltatást megrendelő társaság értendő. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA II.1. Szolgáltató és Megrendelő közötti jelen Szolgáltatási Keretszerződés ajánlata alapján jön létre. II.2. Jelen Keretszerződés aláírásával Megrendelő Szolgáltatótól megrendel minimum.. db GPS berendezést, azok telepítését a tulajdonában álló gépjárművekbe, illetve az 1. számú mellékletben rögzített Szolgáltató által biztosított Szolgáltatásokat. II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató évente felülvizsgálja a jelen Keretszerződésben vállalt (II.2. pontban rögzített) minimum darabszámot. Amennyiben ez a darabszám nem teljesül, úgy a szolgáltatási- és az eszköz díjak a listaárnak megfelelően kerülnek kiszámlázásra. III. A KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA III.1. Felek jelen Keretszerződést az aláírástól számított 12 hónapos futamidejű határozott időtartamra kötik. III.2. Felek megállapodnak, hogy a 12 hónap elteltét követően a Keretszerződés határozatlan idejűvé válik, kivéve, ha bármelyik Fél a futamidő lejárta előtt legalább 30 Verzió: vételi 1. oldal

2 (harminc) nappal korábban nem jelzi írásban azon szándékát a másik Féllel, hogy nem kívánja a Keretszerződés további fenntartását. IV. A KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEI IV.1. Szolgáltató nagykereskedelmi forgalmazója és üzemeltetője a GPS berendezésnek, és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatásnak. IV.2. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy jelen Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatások tevékenységi körébe tartoznak, és jelen Keretszerződéshez, illetve a Szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó valamennyi kötelezettségét képes teljesíteni, az ehhez szükséges jogi és egyéb feltételekkel rendelkezik. IV.3. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy képes és jogosult a jelen Keretszerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésére, harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, ugyancsak nincs olyan jogszabályi előírás, amely ebben megakadályozhatná. IV.4. Szolgáltató a GPS berendezések és az általa forgalmazott termékek karbantartására és szervizelésére szervizhálózatot biztosít, melyről aktuális és részletes információ a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán kapható. IV.5. Szerződő Felek hozzájárulnak egymás cégneveinek használatához referencia listáikban, tájékoztató anyagaikban. IV.6. Megrendelő köteles a GPS berendezést az átadott Kezelési Utasításban leírtaknak megfelelően üzemeltetni, elvárható gondossággal használni, továbbá Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye. IV.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a GPS berendezések rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, és ilyen esetben Megrendelő köteles a gépkocsikat előzetesen egyeztetett időpontban Szolgáltatónak bemutatni. V. EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK V.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy minden egyes GPS berendezésre külön-külön 12 hónapos határozott futamidejű Szolgáltatási szerződést kötnek a GPS berendezések telepítésének napján, melyek mellékleteit képezik jelen Keretszerződésnek a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási Szabályzattal egyetemben. V.2. Felek vállalják, hogy jelen Keretszerződés és az V.1. pontban meghatározott egyedi Szolgáltatási szerződés vagy Szolgáltatási szabályzat esetleges tartalmi eltérése esetén a Keretszerződésben rögzítettek vannak érvényben. VI. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK VI.1. Felek megállapodnak, hogy a GPS berendezések egyedi és kizárólagosan kedvezményes vételárát, telepítési és egyéb díjait, illetve a Szolgáltatás díját az 2. sz. melléklet tartalmazza. VI.2. A beszerelésre kerülő eszközök részletes listája az 1. sz. mellékletben található. Az árak nem tartalmazzák a későbbi bővítések következtében szükségessé váló további eszközök, anyagok, szerelési munkadíjak költségeit, illetve a szolgáltatásbővítések következtében felmerülő havidíj növekedést, melyre szolgáltató külön Árajánlatot készít. VI.3. A Szolgáltatási átalánydíj, illetve igény esetén az opcionális szolgáltatási díjak tartalmazzák az 1. sz. mellékletben rögzített Szolgáltatásokat és funkciókat, valamint a szolgáltatás működtetéséhez szükséges GSM SIM kártya költségét, és a GPRS adatforgalom díját. Verzió: vételi 2. oldal

3 VI.4. Szolgáltató a VI.1. pontban (2. sz. mellékletben) rögzített eszközárak és telepítési díjak Megrendelő felé történő kiszámlázását a tárgyi munka elvégzését követően azonnal megteszi, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. VI.5. Szolgáltató az esedékes Szolgáltatási díjakról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlát küld a Megrendelő részére a Megrendelő kérésének megfelelően 1/3/6 vagy 12 havi gyakorisággal, előre számlázva. VI.6. Szolgáltató a VI.1. pontban (2. sz. mellékletben) rögzített egyéb díjak Megrendelő felé történő kiszámlázását a tárgyi munka elvégzését követően azonnal megteszi, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. VI.7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az árak és díjak megváltoztatására, amennyiben a körülmények úgy kívánják és amennyiben azt méltányolható gazdasági érdekei indokolttá teszik. Különösen az elvárható gazdasági kockázatelemzés mellett sem prognosztizálhatóan növekedő inflációnövekedés, jogszabály-, vagy egyéb hatósági rendelkezés következtében kötelezően viselendő, korábban nem jelentkező költség terhének viselése miatt válik az indokolttá, de az árváltoztatásról Szolgáltató köteles előre tájékoztatni Megrendelőt, legalább az áremelés megkezdése előtt 30 nappal. Tárgyévben egyszer a mindenkori inflációs árnövekedésnek megfelelő árkorrekciót a Szolgáltató végrehajthat, amiről legkésőbb az új díj alapján kiállított számlához csatolt számlalevélben is értesítheti a Megrendelőt. VI.8. Megrendelő az eszköz- és telepítési díjak, vagy egyéb díjak illetve szolgáltatási díjak számláinak összegét a számla kiállításától számított 8 napos határidővel banki átutalás formájában egyenlíti ki Szolgáltató felé (Szolgáltató bankszámlaszáma: Budapest Bank). VI.9. Szolgáltató számlát bocsát ki a Megrendelő részére a szerződés aláírásakor ami a jelen szerződésben szereplő - alapeszköz-, és telepítési díjak melyet a Megrendelő köteles szolgáltatónak megfizetni készpénzben a telepítés megkezdése előtt. VI.10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámolni a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében szabályozott mértékben, vagyis a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegét. Amennyiben magánszemély vállal egyetemleges kötelezettséget, vagy készfizető kezességet a Megrendelő teljesítésére, a késedelmi kamat mértéke számára is azonos. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap késedelem egész napnak minősül. Díjfizetés elmulasztása esetén a Szolgáltató a jelen Keretszerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben a Megrendelő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki a 30. napot követően. VI.11. A Szolgáltatási díj nem tartalmazza a nem természetes, vagy nem rendeltetésszerű használat következtében a GPS berendezés meghibásodott alkatrészeinek pótlását, illetve a nem természetes, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó javítási költségeket. VI.12. Szolgáltató a garancia (jótállási) időn túli, vagy garancia időn belüli, de nem garanciális javításokat Ft + ÁFA / óra rezsi díjon végzi el a kijelölt szervizpontokon. A Kiszállások díja Budapest területén belül: Ft + ÁFA / alkalom, míg Budapest területén kívül: 80 Ft + ÁFA / km, amely a garanciális javítások esetén is felszámítódik, amennyiben Megrendelő a járművet nem viszi be a kijelölt Szervizpontok valamelyikébe. VI.13. A VI.11., VI.12. pontokban meghatározott munkálatokat a Szolgáltató külön díjazás ellenében elvégzi, mely ellenértékéről Szolgáltató, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, a teljesítést követően kiállított számlát benyújtja Megrendelők Verzió: vételi 3. oldal

4 részére. A javítási költségek számlázási alapja a Megrendelő által aláírt Javítási munkalap. VI.14. Megrendelő felel mindazon károkért is, amelyek a Keretszerződés tárgyát képező GPS berendezésekben a Szolgáltató szakemberein kívül illetéktelen személy részéről történő beavatkozás következtében álltak elő. VI.15. Amennyiben a Szolgáltató valamely külön díjazású szolgáltatásrészt időszakosan nem nyújt, azt a tételt nem számlázza ki, illetve ha a kiszámlázásra már sor került, azt a következő számlán jóváírja. Megrendelő a megfelelő minőségben nyújtott szolgáltatásrész után azonban ez esetben is köteles megfizetni a díjat. Amennyiben a Szolgáltató nem szerződésszerűen nyújtott szolgáltatása külön számlabontású tételként nincs feltüntetve, megrendelő a szerződés megkötésekor megadott ajánlatban vagy, ha az időközben módosult, a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata alapján jogosult a nem szerződésszerűen nyújtott szolgáltatásrész elengedésére. Szolgáltató erről korrekciós számlát állít ki. VII. GPS BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE, BIRTOKBAVÉTELE ÉS ÜZEMELTETÉSE VII.1. Szolgáltató vállalja, hogy a GPS berendezések telepítése során az ágazati szabványokban megjelölt szakmai követelmények betartását önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti, és a szerelést a Telepítési utasításnak megfelelően szakszerűn végzi el. VII.2. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Megrendelő tulajdonában álló, vagy jogszerűen magánál tartott (bérelt, lízingelt, stb.) gépjárművekre a beszerelt GPS berendezéseken keresztül nyújtja. VII.3. A Keretszerződés időtartama alatt a Megrendelő viseli a GPS berendezés birtoklásából, használatából és üzemeltetéséből eredő költségeket, valamint kockázatot. VII.4. Megrendelő köteles a GPS berendezést a Kezelési Utasításban leírtaknak megfelelően üzemeltetni, elvárható gondossággal használni és birtokolni. Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye. VII.5. A GPS berendezés bármely átalakítása, megváltoztatása, javítása csak a Szolgáltató által előzetesen jóváhagyott szerviz által végeztethető el. VIII. GPS BERENDEZÉS JAVÍTÁSA, HIBAELHÁRÍTÁS VIII.1. Szolgáltató javítja, bevizsgálja a meghibásodott GPS berendezéseket. Szükség esetén a javításra, vizsgálatra átvett berendezések pótlására csere-készüléket biztosít. Ellátja a GPS berendezések jótállási időn (garanciaidőn) túli szerviz-feladatait térítés ellenében, valamint kielégíti a jogos garanciális igényeket az Egyedi Szolgáltatási Szerződések aláírásától számított 12 hónapon belül, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatás nyújtásának futamideje attól esetleg hosszabb. Amennyiben Megrendelő a teljes szerződéses jogviszony idejére kéri a díjmentes garanciális javítás kiterjesztését, azt járművenként Ft+ÁFA egyszeri díj ellenében vállalja a szolgáltató. A jótállás az akkumulátorra nem terjed ki. A cserélt alkatrészekre, amennyiben jogszabály kötelező erővel nem ír elő hosszabb jótállási időt, a cserét követő három hónapos jótállást vállal Szolgáltató. VIII.2. Megrendelő köteles a GPS berendezés meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő címre haladéktalanul bejelenteni és a GPS berendezést megjavíttatni. A Szolgáltatót esetleg terhelő jogkövetkezmények a Megrendelő bejelentését követően nyílnak meg. VIII.3. Szolgáltató 24 órán keresztül elérhető hibabejelentő szolgálatot működtet a következő elérhetőségekkel: Diszpécserszolgálat: VIII.4. A jótállás (garancia) csak abban az esetben érvényes a GPS berendezésekre, ha a Verzió: vételi 4. oldal

5 Szolgáltató által előírt rendeltetésszerű használatot a Megrendelő betartja. VIII.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a GPS berendezés meghibásodásából eredő károkért kizárólag az előzetes műszaki szemlét és egyeztetést követően a Felek egyetértése mellett vállalja a Szolgáltató a felelősséget. Ennek érvényesítéséhez a kár bekövetkeztét követően és annak javításának megkezdése előtt a Szolgáltató felé a problémát jelezni kell, és lehetőséget kell biztosítani a Szolgáltató képviselőjének, hogy műszaki szemlén győződhessen meg a hiba jellegéről, illetve a javítást el tudja végezni. VIII.6. Szolgáltató kizárja a felelősséget az olyan károkozások alól, amely egyértelműen harmadik félnek róható fel, mely esetben a kárért a tényleges károkozó felel. VIII.7. Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a GPS berendezésbe, vagy annak környezetébe történő beavatkozás esetén, vagy bármilyen fajta törésből, folyadék okozta károsodásból, szakszerűtlen beavatkozásból, természeti katasztrófából származó kárért. VIII.8. Megrendelő köteles biztosítani, hogy a szükségessé vált javítást a Szolgáltató által megbízott személyek - a műszaki GPS berendezés javításához szükséges mértékben, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen a gépjárművekben elhelyezett GPS berendezésekhez hozzáférhessenek. VIII.9. A felek Szolgáltató kártérítési felelősségének összegét maximalizálják a mindenkori szolgáltatási havidíj százszorosában, tekintettel arra, hogy a kedvező szolgáltatási díj megállapítása e felelősségkorlátozás figyelembe vételével került kialakításra, összhangban a Ptk (2) bekezdésével. Megrendelőnek lehetősége van egyedi árajánlatot kérni Szolgáltatótól, amennyiben igényt tart a Szolgáltató kártérítési felelősség maximalizálása nélküli helytállására. IX. ALVÁLLALKOZÓK IX.1. Szolgáltató jogosult jelen Keretszerződés bármely kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. IX.2. Felek megállapodnak, amennyiben Szolgáltató alvállalkozót vesz igénybe, akkor tevékenységéért, munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. X. VIS MAIOR X.1. Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és jelen Keretszerződés teljesítést befolyásolja a Keretszerződés szempontjából vis majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.). X.2. Amennyiben a vis maior 15 napnál hosszabb idővel késleltetné a Keretszerződés teljesítését, úgy a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Keretszerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben a Felek a módosításban megegyezni nem tudnak, akkor a Keretszerződés eredeti formájában érvényes továbbra is. XI. REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT XI.1. Felek a Keretszerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni. Verzió: vételi 5. oldal

6 XI.2. Felek megállapodnak, hogy ha a jelen Keretszerződéssel kapcsolatban felmerült bármely vitás kérdést az egyik Fél erre irányuló írásbeli felhívásának a másik Fél által történő kézhezvételét követő 30 napon belül tárgyalásos úton nem sikerült rendezni, akkor jelen Keretszerződésből vagy azzal összefüggésben, különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogviták tekintetében, értékhatártól függően és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, alávetik magukat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. XI.3. Jelen Keretszerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. XII. KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE XII.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen határozott idejű Keretszerződés kizárólag a Szolgáltató vagy a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. XII.2. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az egyesével megkötött Szolgáltatási szerződések aláírásától számított 36 hónap letelte előtt áll el az egyedi megállapodástól, akkor a futamidő lejártáig fennmaradó Szolgáltatási díjat vagy a Ft + ÁFA / gépjármű elállási díjat, Szolgáltatónak megtéríti. XII.3. Felek a Keretszerződést azonnali hatállyal a következő esetekben mondhatják fel: a. ha a szerződő Felek közül a Megrendelő vagy a Szolgáltató a Keretszerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi. b. ha a szerződő Felek egyike csőd, felszámolási illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül. XII.4. A rendes, vagy az azonnali hatályú felmondást írásba kell foglalni és személyesen, futárral vagy ajánlott küldeményben kell kézbesíteni. XII.5. Amennyiben a XII.2. pont teljesülése esetén a Megrendelő az elállási díjat vagy az egy összegben kiszámlázott szolgáltatási díjat nem hajlandó megtéríteni Szolgáltatónak, akkor Megrendelő köteles a GPS berendezés kiszerelésének lehetőségét biztosítani a felmondási idő lejártáig, és azt tartozékaival és okmányaival együtt a Szolgáltató részére átadni. Felek megállapodnak, hogy a kiszerelési díj mértéke Ft (azaz tízezer forint) + ÁFA / kiszerelés, és további 80 Ft (azaz nyolcvan forint) + ÁFA / km kiszállási költség. A GPS berendezés kiszereléséig a szolgáltatási díjak fizetési kötelezettsége fennáll. XIII. ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS XIII.1. Jelen Keretszerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően is Felek kötelesek a jelen Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés szerinti kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott, a másik Félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni és megőrizni. Felek a másik Fél üzleti titkait jogosulatlanul nem használhatják fel, harmadik személlyel nem közölhetik, és nyilvánosságra sem hozhatják (kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ehhez a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint kötelesek minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titok ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek birtokába. XIII.2. Felek kötelesek biztosítani, hogy fenti titoktartási kötelezettséget vezető tisztségviselőik, munkavállalóik, illetve a velük bármilyen jogviszonyba került más személyek (alvállalkozók, ügynökök és egyéb harmadik személyek) is teljesítsék. XIV. KAPCSOLATTARTÓK, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG Verzió: vételi 6. oldal

7 XIV.1. Jelen Keretszerződéshez kapcsolódó írásbeli utasításokat és egyéb értesítéseket az egyes Felek esetében az alábbiakban rögzített kapcsolattartók felé kell megtenni, telefaxon, -en, ajánlott és tértivevényes postai küldeményként vagy személyes kézbesítés útján. Szolgáltató kapcsolattartója Ügyfélszolgálat Telefon: Szolgáltató üzletkötője: Név: Mobil: Megrendelő kapcsolattartója: Név: Mobil: Telefon: Fax: XIV.2. Szerződő Felek jelen Keretszerződés tartama alatt kötelesek gondoskodni arról, hogy megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező kapcsolattartó személyek álljanak a másik Fél rendelkezésre. XIV.3. Bármelyik Fél kijelölhet más kapcsolattartó személyeket, azonban erről haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik Felet, a kijelölt kapcsolattartó személy nevének és az elérhetőségére vonatkozó információk megjelölésével. Ennek elmaradása esetén a fenti adatok szerint küldött értesítés az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek, hatályosnak tekintendő. XIV.4. Szolgáltató a folyamatos technikai fejlesztéseit a piaci igények, és visszajelzések alapján hosszútávon tervezi, melynek eredményeiről tájékoztatja az Megrendelőt. XIV.5. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben a hatóságok működési jogaikat korlátozzák, vagy visszavonják. XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK XV.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek, azaz kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen Keretszerződés szerződésszerű teljesítésének eredményességét, vagy határidőre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelősséggel tartozik. XV.2. Jelen Keretszerződés és mellékletei tartalmazzák az Megrendelő és a Szolgáltató között jelen Keretszerződés tárgyában létrejött teljes megállapodást, amely valamennyi e tárgyban megkötött korábbi megállapodás és kötelezettségvállalás helyébe lép. XV.3. Jelen Keretszerződés és mellékletei módosítására csak a Felek közös kifejezett írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor. Verzió: vételi 7. oldal

8 XV.4. Amennyiben jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a Keretszerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a Felek lehetőleg olyan rendelkezéssel váltják ki, amely a lehető legközelebb áll a felek eredeti szándékához, kivéve, ha az érvénytelen rész a Keretszerződés egészét teszi érvénytelenné. XVI. KERETSZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK XVI.1. Jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások jegyzéke 2. számú melléklet: Eszköz árak, szolgáltatási, telepítési és egyéb díjak 3. számú melléklet: Beszerelendő gépjárművek (letölthető:www.livecontrol.hu/wp/letoltes) Felek jelen Keretszerződést annak átolvasását és közös értelmezését követően, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírják. Jelen Keretszerződés 2 példányban magyar nyelven készült, amelyből mind a két félnek egy-egy eredeti magyar nyelvű példány van a birtokában. Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 8. oldal

9 1. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez I. Beszerelésre kerülő eszközök gépjárművenként: Forever eye központi egység GPS és GSM antenna Ah kiegészítő akkumulátor Live Control Security Kft. által biztosított SIM kártya II. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások: A internetes felület szolgáltatásai Ft+Áfa/hó/Gk Professional On-line GPRS adatkapcsolat belföldi másodperces mintavételezéssel Szöveges és valós idejű térképes megjelenítés Belföldi díjcsomag esetén utcaszintű Magyarország térkép Nemzetközi díjcsomag esetén nemzetközi EU térkép Pillanatnyi pozíció meghatározás Útnyilvántartás 5000 Ft+Áfa/hó/Gk. Elektronikus menetlevél készítés Utólagos útvonalkövetés Sebesség adatok elemezhetősége Objektumdefiniálási lehetőség Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 9. oldal

10 Verzió: vételi 10. oldal

11 2. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez ESZKÖZ ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSI, TELEPÍTÉSI ÉS EGYÉB DÍJAK Járműcsoport neve:. Telepített eszközök Egységár Telepítési díj Mennyiség Össz. fizetendő Ft Ft db Ft A táblázatban szereplő árak és díjak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák! Szolgáltatási csomag és futamidő.másodperces szolgáltatás Szolgáltatási díj.. Ft / hó / jármű Útnyilvántartás/Elektronikus menetlevél 5000 Ft / hó / jármű Internetes felület szolgáltatás Ft / hó / jármű Egyéb kiegészítő szolgáltatás Mindösszesen Ft /hó / jarmű Ft / hó / jarmű A megrendelt szolgáltatás jelőlő négyzetben be kell jelőlni A táblázatban szereplő díjak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák! Egyéb díjak: Átszerelés költsége másik járműbe: Ft + ÁFA / db (alapeszköz ki és beszerelés)* * Opciós eszközök átszerelése esetén az 2. számú mellékletben részletezett telepítési díjakat alkalmazzuk Kiszállási díj Budapest területén belül: Ft + ÁFA / alkalom Kiszállási díj Budapest területén kívül: 80 Ft + ÁFA / km A hétvégi munkánál minden szereléshez +50% felárat számolunk fel. Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 11. oldal

12 3. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez BESZERELENDŐ GÉPJÁRMŰVEK Rendszám Jármű fajtája Típus Szín Évjárat Motorszám Opciós eszközök Díjcsomag Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 12. oldal

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám:

TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: amely létrejött TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: egyrészről: mint Megrendelő másrészről: Cégnév: Székhely: Képviseli: Adószám: Bankszámlaszám: Telefonszám: E-mail cím: mint Vállalkozó, -

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.

A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig. 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA M EGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a XY Bt (székhely: 1111 Budapest, 11. u. 11 postacím: 1111 Budapest,

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Viszonteladói keretszerződés

Viszonteladói keretszerződés Viszonteladói keretszerződés amely létrejött egyrészről a Smartphone Hungary Kft. (székhely: 4823 Nagydobos, Fő út 46., cégjegyzékszám: 15-09-081563, adószám: 14250734-2-15, bankszámlaszám HUF: 10918001-00000075-88090007

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI SZERZŐDÉS Pilis Város Önkormányzata székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13 statisztikai számjel: 15730655-8411-321-13 képviseli:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

Bizományosi Szerződés

Bizományosi Szerződés Bizományosi Szerződés Amely létrejött egyrészről TrendVision Kft. 1151 Budapest, Bem utca 42/B Cg.: 01-09-888731 Adószám: 14096914-2-42 Képv.: Makó László Megbízó, a továbbiakban, mint Megbízó Másrészről

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva.

FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. FIZETŐ VÁRAKOZÓHELYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉSE Egységes szerkezetbe foglalva. amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. képviseletében: Kósa Lajos polgármester),

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Karbantartási szerződés

Karbantartási szerződés UNIVILL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1147 BUDAPEST, FŰRÉSZ U. 25. +36 1 221 9607, 252 9910 +36 1 252 9510 info@univill.hu http://www.univill.hu Szerződés száma: Karbantartási szerződés Amely létrejött

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben