S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S"

Átírás

1 S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.: cégjegyzékszámon; adószám: ; képviselik: Somogyi Alex Ügyvezető önálló aláírási jogosultsággal); a továbbiakban: Szolgáltató, másrészről pedig a Cég név..székhely.. Adószám.Banszámlaszám. Képviselő Neve Szigsz Telefo nszám. cím.. ; a továbbiakban: Megrendelő között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett (a továbbiakban: Keretszerződés ) I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK I.1. Szolgáltatás kifejezés alatt a gépjárművek gépjármű-logisztikai szolgáltatása értendő, amelyet GPS és GSM technológiák felhasználásával kifejlesztett Forever Eye rendszer biztosít (a Szolgáltatás részletes tartalmát az 1. számú melléklet tartalmazza) I.2. GPS berendezés kifejezés alatt a gépjárművekbe utólagosan beépített GPS rendszer értendő. I.3. Szolgáltató kifejezés alatt a Szolgáltatást biztosító társaság értendő, aki a szolgáltatáson kívül elvégzi a GPS berendezés be- és kiszerelését, illetve a garanciális és garancia időn túli javítások végrehajtását. I.4. II. Megrendelő kifejezés alatt a Szolgáltatást megrendelő társaság értendő. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA II.1. Szolgáltató és Megrendelő közötti jelen Szolgáltatási Keretszerződés ajánlata alapján jön létre. II.2. Jelen Keretszerződés aláírásával Megrendelő Szolgáltatótól megrendel minimum.. db GPS berendezést, azok telepítését a tulajdonában álló gépjárművekbe, illetve az 1. számú mellékletben rögzített Szolgáltató által biztosított Szolgáltatásokat. II.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató évente felülvizsgálja a jelen Keretszerződésben vállalt (II.2. pontban rögzített) minimum darabszámot. Amennyiben ez a darabszám nem teljesül, úgy a szolgáltatási- és az eszköz díjak a listaárnak megfelelően kerülnek kiszámlázásra. III. A KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA III.1. Felek jelen Keretszerződést az aláírástól számított 12 hónapos futamidejű határozott időtartamra kötik. III.2. Felek megállapodnak, hogy a 12 hónap elteltét követően a Keretszerződés határozatlan idejűvé válik, kivéve, ha bármelyik Fél a futamidő lejárta előtt legalább 30 Verzió: vételi 1. oldal

2 (harminc) nappal korábban nem jelzi írásban azon szándékát a másik Féllel, hogy nem kívánja a Keretszerződés további fenntartását. IV. A KERETSZERZŐDÉS FELTÉTELEI IV.1. Szolgáltató nagykereskedelmi forgalmazója és üzemeltetője a GPS berendezésnek, és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatásnak. IV.2. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy jelen Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási szerződés szerinti szolgáltatások tevékenységi körébe tartoznak, és jelen Keretszerződéshez, illetve a Szolgáltatási szerződéshez kapcsolódó valamennyi kötelezettségét képes teljesíteni, az ehhez szükséges jogi és egyéb feltételekkel rendelkezik. IV.3. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy képes és jogosult a jelen Keretszerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésére, harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, ugyancsak nincs olyan jogszabályi előírás, amely ebben megakadályozhatná. IV.4. Szolgáltató a GPS berendezések és az általa forgalmazott termékek karbantartására és szervizelésére szervizhálózatot biztosít, melyről aktuális és részletes információ a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán kapható. IV.5. Szerződő Felek hozzájárulnak egymás cégneveinek használatához referencia listáikban, tájékoztató anyagaikban. IV.6. Megrendelő köteles a GPS berendezést az átadott Kezelési Utasításban leírtaknak megfelelően üzemeltetni, elvárható gondossággal használni, továbbá Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye. IV.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a GPS berendezések rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, és ilyen esetben Megrendelő köteles a gépkocsikat előzetesen egyeztetett időpontban Szolgáltatónak bemutatni. V. EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK V.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy minden egyes GPS berendezésre külön-külön 12 hónapos határozott futamidejű Szolgáltatási szerződést kötnek a GPS berendezések telepítésének napján, melyek mellékleteit képezik jelen Keretszerződésnek a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási Szabályzattal egyetemben. V.2. Felek vállalják, hogy jelen Keretszerződés és az V.1. pontban meghatározott egyedi Szolgáltatási szerződés vagy Szolgáltatási szabályzat esetleges tartalmi eltérése esetén a Keretszerződésben rögzítettek vannak érvényben. VI. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK VI.1. Felek megállapodnak, hogy a GPS berendezések egyedi és kizárólagosan kedvezményes vételárát, telepítési és egyéb díjait, illetve a Szolgáltatás díját az 2. sz. melléklet tartalmazza. VI.2. A beszerelésre kerülő eszközök részletes listája az 1. sz. mellékletben található. Az árak nem tartalmazzák a későbbi bővítések következtében szükségessé váló további eszközök, anyagok, szerelési munkadíjak költségeit, illetve a szolgáltatásbővítések következtében felmerülő havidíj növekedést, melyre szolgáltató külön Árajánlatot készít. VI.3. A Szolgáltatási átalánydíj, illetve igény esetén az opcionális szolgáltatási díjak tartalmazzák az 1. sz. mellékletben rögzített Szolgáltatásokat és funkciókat, valamint a szolgáltatás működtetéséhez szükséges GSM SIM kártya költségét, és a GPRS adatforgalom díját. Verzió: vételi 2. oldal

3 VI.4. Szolgáltató a VI.1. pontban (2. sz. mellékletben) rögzített eszközárak és telepítési díjak Megrendelő felé történő kiszámlázását a tárgyi munka elvégzését követően azonnal megteszi, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. VI.5. Szolgáltató az esedékes Szolgáltatási díjakról a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlát küld a Megrendelő részére a Megrendelő kérésének megfelelően 1/3/6 vagy 12 havi gyakorisággal, előre számlázva. VI.6. Szolgáltató a VI.1. pontban (2. sz. mellékletben) rögzített egyéb díjak Megrendelő felé történő kiszámlázását a tárgyi munka elvégzését követően azonnal megteszi, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. VI.7. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az árak és díjak megváltoztatására, amennyiben a körülmények úgy kívánják és amennyiben azt méltányolható gazdasági érdekei indokolttá teszik. Különösen az elvárható gazdasági kockázatelemzés mellett sem prognosztizálhatóan növekedő inflációnövekedés, jogszabály-, vagy egyéb hatósági rendelkezés következtében kötelezően viselendő, korábban nem jelentkező költség terhének viselése miatt válik az indokolttá, de az árváltoztatásról Szolgáltató köteles előre tájékoztatni Megrendelőt, legalább az áremelés megkezdése előtt 30 nappal. Tárgyévben egyszer a mindenkori inflációs árnövekedésnek megfelelő árkorrekciót a Szolgáltató végrehajthat, amiről legkésőbb az új díj alapján kiállított számlához csatolt számlalevélben is értesítheti a Megrendelőt. VI.8. Megrendelő az eszköz- és telepítési díjak, vagy egyéb díjak illetve szolgáltatási díjak számláinak összegét a számla kiállításától számított 8 napos határidővel banki átutalás formájában egyenlíti ki Szolgáltató felé (Szolgáltató bankszámlaszáma: Budapest Bank). VI.9. Szolgáltató számlát bocsát ki a Megrendelő részére a szerződés aláírásakor ami a jelen szerződésben szereplő - alapeszköz-, és telepítési díjak melyet a Megrendelő köteles szolgáltatónak megfizetni készpénzben a telepítés megkezdése előtt. VI.10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámolni a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében szabályozott mértékben, vagyis a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összegét. Amennyiben magánszemély vállal egyetemleges kötelezettséget, vagy készfizető kezességet a Megrendelő teljesítésére, a késedelmi kamat mértéke számára is azonos. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap késedelem egész napnak minősül. Díjfizetés elmulasztása esetén a Szolgáltató a jelen Keretszerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben a Megrendelő az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki a 30. napot követően. VI.11. A Szolgáltatási díj nem tartalmazza a nem természetes, vagy nem rendeltetésszerű használat következtében a GPS berendezés meghibásodott alkatrészeinek pótlását, illetve a nem természetes, vagy nem rendeltetésszerű használatból származó javítási költségeket. VI.12. Szolgáltató a garancia (jótállási) időn túli, vagy garancia időn belüli, de nem garanciális javításokat Ft + ÁFA / óra rezsi díjon végzi el a kijelölt szervizpontokon. A Kiszállások díja Budapest területén belül: Ft + ÁFA / alkalom, míg Budapest területén kívül: 80 Ft + ÁFA / km, amely a garanciális javítások esetén is felszámítódik, amennyiben Megrendelő a járművet nem viszi be a kijelölt Szervizpontok valamelyikébe. VI.13. A VI.11., VI.12. pontokban meghatározott munkálatokat a Szolgáltató külön díjazás ellenében elvégzi, mely ellenértékéről Szolgáltató, a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően, a teljesítést követően kiállított számlát benyújtja Megrendelők Verzió: vételi 3. oldal

4 részére. A javítási költségek számlázási alapja a Megrendelő által aláírt Javítási munkalap. VI.14. Megrendelő felel mindazon károkért is, amelyek a Keretszerződés tárgyát képező GPS berendezésekben a Szolgáltató szakemberein kívül illetéktelen személy részéről történő beavatkozás következtében álltak elő. VI.15. Amennyiben a Szolgáltató valamely külön díjazású szolgáltatásrészt időszakosan nem nyújt, azt a tételt nem számlázza ki, illetve ha a kiszámlázásra már sor került, azt a következő számlán jóváírja. Megrendelő a megfelelő minőségben nyújtott szolgáltatásrész után azonban ez esetben is köteles megfizetni a díjat. Amennyiben a Szolgáltató nem szerződésszerűen nyújtott szolgáltatása külön számlabontású tételként nincs feltüntetve, megrendelő a szerződés megkötésekor megadott ajánlatban vagy, ha az időközben módosult, a Szolgáltató mindenkori díjtáblázata alapján jogosult a nem szerződésszerűen nyújtott szolgáltatásrész elengedésére. Szolgáltató erről korrekciós számlát állít ki. VII. GPS BERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE, BIRTOKBAVÉTELE ÉS ÜZEMELTETÉSE VII.1. Szolgáltató vállalja, hogy a GPS berendezések telepítése során az ágazati szabványokban megjelölt szakmai követelmények betartását önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti, és a szerelést a Telepítési utasításnak megfelelően szakszerűn végzi el. VII.2. A Szolgáltatást a Szolgáltató a Megrendelő tulajdonában álló, vagy jogszerűen magánál tartott (bérelt, lízingelt, stb.) gépjárművekre a beszerelt GPS berendezéseken keresztül nyújtja. VII.3. A Keretszerződés időtartama alatt a Megrendelő viseli a GPS berendezés birtoklásából, használatából és üzemeltetéséből eredő költségeket, valamint kockázatot. VII.4. Megrendelő köteles a GPS berendezést a Kezelési Utasításban leírtaknak megfelelően üzemeltetni, elvárható gondossággal használni és birtokolni. Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használat következménye. VII.5. A GPS berendezés bármely átalakítása, megváltoztatása, javítása csak a Szolgáltató által előzetesen jóváhagyott szerviz által végeztethető el. VIII. GPS BERENDEZÉS JAVÍTÁSA, HIBAELHÁRÍTÁS VIII.1. Szolgáltató javítja, bevizsgálja a meghibásodott GPS berendezéseket. Szükség esetén a javításra, vizsgálatra átvett berendezések pótlására csere-készüléket biztosít. Ellátja a GPS berendezések jótállási időn (garanciaidőn) túli szerviz-feladatait térítés ellenében, valamint kielégíti a jogos garanciális igényeket az Egyedi Szolgáltatási Szerződések aláírásától számított 12 hónapon belül, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatás nyújtásának futamideje attól esetleg hosszabb. Amennyiben Megrendelő a teljes szerződéses jogviszony idejére kéri a díjmentes garanciális javítás kiterjesztését, azt járművenként Ft+ÁFA egyszeri díj ellenében vállalja a szolgáltató. A jótállás az akkumulátorra nem terjed ki. A cserélt alkatrészekre, amennyiben jogszabály kötelező erővel nem ír elő hosszabb jótállási időt, a cserét követő három hónapos jótállást vállal Szolgáltató. VIII.2. Megrendelő köteles a GPS berendezés meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő címre haladéktalanul bejelenteni és a GPS berendezést megjavíttatni. A Szolgáltatót esetleg terhelő jogkövetkezmények a Megrendelő bejelentését követően nyílnak meg. VIII.3. Szolgáltató 24 órán keresztül elérhető hibabejelentő szolgálatot működtet a következő elérhetőségekkel: Diszpécserszolgálat: VIII.4. A jótállás (garancia) csak abban az esetben érvényes a GPS berendezésekre, ha a Verzió: vételi 4. oldal

5 Szolgáltató által előírt rendeltetésszerű használatot a Megrendelő betartja. VIII.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a GPS berendezés meghibásodásából eredő károkért kizárólag az előzetes műszaki szemlét és egyeztetést követően a Felek egyetértése mellett vállalja a Szolgáltató a felelősséget. Ennek érvényesítéséhez a kár bekövetkeztét követően és annak javításának megkezdése előtt a Szolgáltató felé a problémát jelezni kell, és lehetőséget kell biztosítani a Szolgáltató képviselőjének, hogy műszaki szemlén győződhessen meg a hiba jellegéről, illetve a javítást el tudja végezni. VIII.6. Szolgáltató kizárja a felelősséget az olyan károkozások alól, amely egyértelműen harmadik félnek róható fel, mely esetben a kárért a tényleges károkozó felel. VIII.7. Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a GPS berendezésbe, vagy annak környezetébe történő beavatkozás esetén, vagy bármilyen fajta törésből, folyadék okozta károsodásból, szakszerűtlen beavatkozásból, természeti katasztrófából származó kárért. VIII.8. Megrendelő köteles biztosítani, hogy a szükségessé vált javítást a Szolgáltató által megbízott személyek - a műszaki GPS berendezés javításához szükséges mértékben, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen a gépjárművekben elhelyezett GPS berendezésekhez hozzáférhessenek. VIII.9. A felek Szolgáltató kártérítési felelősségének összegét maximalizálják a mindenkori szolgáltatási havidíj százszorosában, tekintettel arra, hogy a kedvező szolgáltatási díj megállapítása e felelősségkorlátozás figyelembe vételével került kialakításra, összhangban a Ptk (2) bekezdésével. Megrendelőnek lehetősége van egyedi árajánlatot kérni Szolgáltatótól, amennyiben igényt tart a Szolgáltató kártérítési felelősség maximalizálása nélküli helytállására. IX. ALVÁLLALKOZÓK IX.1. Szolgáltató jogosult jelen Keretszerződés bármely kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. IX.2. Felek megállapodnak, amennyiben Szolgáltató alvállalkozót vesz igénybe, akkor tevékenységéért, munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el. X. VIS MAIOR X.1. Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és jelen Keretszerződés teljesítést befolyásolja a Keretszerződés szempontjából vis majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.). X.2. Amennyiben a vis maior 15 napnál hosszabb idővel késleltetné a Keretszerződés teljesítését, úgy a Feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a Keretszerződésben szükséges módosításokat. Amennyiben a Felek a módosításban megegyezni nem tudnak, akkor a Keretszerződés eredeti formájában érvényes továbbra is. XI. REKLAMÁCIÓK ÉS VITÁK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT XI.1. Felek a Keretszerződésből eredő jogvitákat megkísérlik békés úton tárgyalással rendezni. Verzió: vételi 5. oldal

6 XI.2. Felek megállapodnak, hogy ha a jelen Keretszerződéssel kapcsolatban felmerült bármely vitás kérdést az egyik Fél erre irányuló írásbeli felhívásának a másik Fél által történő kézhezvételét követő 30 napon belül tárgyalásos úton nem sikerült rendezni, akkor jelen Keretszerződésből vagy azzal összefüggésben, különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező jogviták tekintetében, értékhatártól függően és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, alávetik magukat a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének. XI.3. Jelen Keretszerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. XII. KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE XII.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen határozott idejű Keretszerződés kizárólag a Szolgáltató vagy a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondással szüntethető meg. XII.2. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az egyesével megkötött Szolgáltatási szerződések aláírásától számított 36 hónap letelte előtt áll el az egyedi megállapodástól, akkor a futamidő lejártáig fennmaradó Szolgáltatási díjat vagy a Ft + ÁFA / gépjármű elállási díjat, Szolgáltatónak megtéríti. XII.3. Felek a Keretszerződést azonnali hatállyal a következő esetekben mondhatják fel: a. ha a szerződő Felek közül a Megrendelő vagy a Szolgáltató a Keretszerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi. b. ha a szerződő Felek egyike csőd, felszámolási illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül. XII.4. A rendes, vagy az azonnali hatályú felmondást írásba kell foglalni és személyesen, futárral vagy ajánlott küldeményben kell kézbesíteni. XII.5. Amennyiben a XII.2. pont teljesülése esetén a Megrendelő az elállási díjat vagy az egy összegben kiszámlázott szolgáltatási díjat nem hajlandó megtéríteni Szolgáltatónak, akkor Megrendelő köteles a GPS berendezés kiszerelésének lehetőségét biztosítani a felmondási idő lejártáig, és azt tartozékaival és okmányaival együtt a Szolgáltató részére átadni. Felek megállapodnak, hogy a kiszerelési díj mértéke Ft (azaz tízezer forint) + ÁFA / kiszerelés, és további 80 Ft (azaz nyolcvan forint) + ÁFA / km kiszállási költség. A GPS berendezés kiszereléséig a szolgáltatási díjak fizetési kötelezettsége fennáll. XIII. ADATVÉDELEM, TITOKTARTÁS XIII.1. Jelen Keretszerződés hatálya alatt, valamint annak megszűnését követően is Felek kötelesek a jelen Keretszerződéssel, illetve a Keretszerződés szerinti kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott, a másik Félre és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni és megőrizni. Felek a másik Fél üzleti titkait jogosulatlanul nem használhatják fel, harmadik személlyel nem közölhetik, és nyilvánosságra sem hozhatják (kivéve, ha erre jogszabály kötelezi, vagy ha ehhez a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint kötelesek minden ésszerűen elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az üzleti titok ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek birtokába. XIII.2. Felek kötelesek biztosítani, hogy fenti titoktartási kötelezettséget vezető tisztségviselőik, munkavállalóik, illetve a velük bármilyen jogviszonyba került más személyek (alvállalkozók, ügynökök és egyéb harmadik személyek) is teljesítsék. XIV. KAPCSOLATTARTÓK, TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG Verzió: vételi 6. oldal

7 XIV.1. Jelen Keretszerződéshez kapcsolódó írásbeli utasításokat és egyéb értesítéseket az egyes Felek esetében az alábbiakban rögzített kapcsolattartók felé kell megtenni, telefaxon, -en, ajánlott és tértivevényes postai küldeményként vagy személyes kézbesítés útján. Szolgáltató kapcsolattartója Ügyfélszolgálat Telefon: Szolgáltató üzletkötője: Név: Mobil: Megrendelő kapcsolattartója: Név: Mobil: Telefon: Fax: XIV.2. Szerződő Felek jelen Keretszerződés tartama alatt kötelesek gondoskodni arról, hogy megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező kapcsolattartó személyek álljanak a másik Fél rendelkezésre. XIV.3. Bármelyik Fél kijelölhet más kapcsolattartó személyeket, azonban erről haladéktalanul írásban értesítenie kell a másik Felet, a kijelölt kapcsolattartó személy nevének és az elérhetőségére vonatkozó információk megjelölésével. Ennek elmaradása esetén a fenti adatok szerint küldött értesítés az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek, hatályosnak tekintendő. XIV.4. Szolgáltató a folyamatos technikai fejlesztéseit a piaci igények, és visszajelzések alapján hosszútávon tervezi, melynek eredményeiről tájékoztatja az Megrendelőt. XIV.5. Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben a hatóságok működési jogaikat korlátozzák, vagy visszavonják. XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK XV.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Keretszerződés hatálya alatt együttműködni kötelesek, azaz kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen Keretszerződés szerződésszerű teljesítésének eredményességét, vagy határidőre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelősséggel tartozik. XV.2. Jelen Keretszerződés és mellékletei tartalmazzák az Megrendelő és a Szolgáltató között jelen Keretszerződés tárgyában létrejött teljes megállapodást, amely valamennyi e tárgyban megkötött korábbi megállapodás és kötelezettségvállalás helyébe lép. XV.3. Jelen Keretszerződés és mellékletei módosítására csak a Felek közös kifejezett írásbeli megállapodása alapján kerülhet sor. Verzió: vételi 7. oldal

8 XV.4. Amennyiben jelen Keretszerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a Keretszerződés egészének érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a Felek lehetőleg olyan rendelkezéssel váltják ki, amely a lehető legközelebb áll a felek eredeti szándékához, kivéve, ha az érvénytelen rész a Keretszerződés egészét teszi érvénytelenné. XVI. KERETSZERZŐDÉSI DOKUMENTUMOK XVI.1. Jelen Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 1. számú melléklet: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások jegyzéke 2. számú melléklet: Eszköz árak, szolgáltatási, telepítési és egyéb díjak 3. számú melléklet: Beszerelendő gépjárművek (letölthető:www.livecontrol.hu/wp/letoltes) Felek jelen Keretszerződést annak átolvasását és közös értelmezését követően, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, cégjegyzésre jogosult képviselőjük útján jóváhagyólag aláírják. Jelen Keretszerződés 2 példányban magyar nyelven készült, amelyből mind a két félnek egy-egy eredeti magyar nyelvű példány van a birtokában. Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 8. oldal

9 1. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez I. Beszerelésre kerülő eszközök gépjárművenként: Forever eye központi egység GPS és GSM antenna Ah kiegészítő akkumulátor Live Control Security Kft. által biztosított SIM kártya II. A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások: A internetes felület szolgáltatásai Ft+Áfa/hó/Gk Professional On-line GPRS adatkapcsolat belföldi másodperces mintavételezéssel Szöveges és valós idejű térképes megjelenítés Belföldi díjcsomag esetén utcaszintű Magyarország térkép Nemzetközi díjcsomag esetén nemzetközi EU térkép Pillanatnyi pozíció meghatározás Útnyilvántartás 5000 Ft+Áfa/hó/Gk. Elektronikus menetlevél készítés Utólagos útvonalkövetés Sebesség adatok elemezhetősége Objektumdefiniálási lehetőség Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 9. oldal

10 Verzió: vételi 10. oldal

11 2. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez ESZKÖZ ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSI, TELEPÍTÉSI ÉS EGYÉB DÍJAK Járműcsoport neve:. Telepített eszközök Egységár Telepítési díj Mennyiség Össz. fizetendő Ft Ft db Ft A táblázatban szereplő árak és díjak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák! Szolgáltatási csomag és futamidő.másodperces szolgáltatás Szolgáltatási díj.. Ft / hó / jármű Útnyilvántartás/Elektronikus menetlevél 5000 Ft / hó / jármű Internetes felület szolgáltatás Ft / hó / jármű Egyéb kiegészítő szolgáltatás Mindösszesen Ft /hó / jarmű Ft / hó / jarmű A megrendelt szolgáltatás jelőlő négyzetben be kell jelőlni A táblázatban szereplő díjak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák! Egyéb díjak: Átszerelés költsége másik járműbe: Ft + ÁFA / db (alapeszköz ki és beszerelés)* * Opciós eszközök átszerelése esetén az 2. számú mellékletben részletezett telepítési díjakat alkalmazzuk Kiszállási díj Budapest területén belül: Ft + ÁFA / alkalom Kiszállási díj Budapest területén kívül: 80 Ft + ÁFA / km A hétvégi munkánál minden szereléshez +50% felárat számolunk fel. Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 11. oldal

12 3. számú melléklet a Szolgáltatási Keretszerződéshez BESZERELENDŐ GÉPJÁRMŰVEK Rendszám Jármű fajtája Típus Szín Évjárat Motorszám Opciós eszközök Díjcsomag Budapest 20.. Megrendelő Szolgáltató PH Verzió: vételi 12. oldal

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

Q&C Webshop Üzletszabályzat

Q&C Webshop Üzletszabályzat A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata Q&C Webshop Üzletszabályzat Hatálya: 2011. június 1.-jétől Készítés dátuma: 2011.05.01. Tartalomjegyzék A Q&C Magyarország Kft. Üzletszabályzata, szolgáltatásaival

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA. Szolgáltató: Extranet Internet Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA Szolgáltató: Extranet Internet Kft. Szolgáltatás megnevezése: internet-hozzáférési (elérési) szolgáltatás, helyhez kötött Készítés dátuma: 2003. 03.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben