LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: július 01. Hatályos: szeptember 02.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Számla feletti rendelkezés Számlatulajdonos Meghatalmazott Kedvezményezett Fizetési Megbízások Fizetési megbízások típusai és jellemzői Fizetési megbízások benyújtása, befogadása és teljesítése Fizetési megbízások módosítása, visszavonása, visszahívása Számlafedezet és fizetési megbízás sorba állítása Felelősségi szabályok Lekötött betét Kamatok, költségek, díjak és egyéb terhelések Számlakivonat Számlaszerződés megszűnése, felmondás A bankszámlaszerződés megszűnése A Számlaszerződés rendes felmondása Számlatulajdonos által A Számlaszerződés rendes felmondása a által: A Számla megszűnésének folyamata és következményei Vegyes rendelkezések

3 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Kápolnásnyék és Vidéke (székhely: 2475 Kápolnásnyék; Fő út 29.; cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma: PSZÁF I-1244/2003; levelezési cím: 2475 Kápolnásnyék Pf. 2.; (továbbiakban: ) által devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek (továbbiakban: Számlatulajdonos) számára szerződés alapján nyitott és kezelt - lakossági bankszámlákra - indulás számlacsomagra - takarékos számlacsomagra és kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint ezen termékekhez kapcsolódó lekötött betétszámla termékekre (továbbiakban: Számla). 1.2 Az ÁSZF hatálya alá tartozó Számlák szerződései, a mindenkor hatályos ÁSZF, lakossági számlavezetés hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) és az Általános Üzletszabályzat vonatkozó pontjai együttesen alkotják a szerződéses feltételeket. 1.3 A szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (MNBr.) rendelkezései az irányadóak. 1.4 Amennyiben a szerződéses feltételeket meghatározó dokumentumok között ellentmondás tapasztalható, akkor elsődlegesen a szerződésben, majd a Hirdetményben, az ÁSZF-ben és végül az Általános Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 1.5 A Felek megállapodnak, hogy a Pft. szerint együttesen fizetési számla keretszerződésnek minősülnek a Lakossági bankszámlaszerződés, Indulás bankszámlaszerződés, Takarékos bankszámlaszerződés megnevezésű szerződések és az ezekhez tartozó ÁSZF, Hirdetmény, valamint az Általános Üzletszabályzat vonatkozói részei. 1.6 A Felek megállapodnak, hogy a lekötött betétszámla alatt a Ptk a alapján meghatározott betétszerződést értik, mely betétszámlát külön szerződés nélkül a Számlára adott lekötési megbízás alapján nyit és kezel a. 1.7 A szerződéskötés és a szerződés fennállása alatt a és a Számlatulajdonos közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik. 1.8 A szerződés megkötése előtt a az ügyfél részére a szerződés és az ÁSZF egy példányának átadásával, valamint a ügyfelei számára nyitva álló helyiségben a Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat közzétételével tesz eleget az előzetes tájékoztatási kötelezettségének, mely szerződéses feltételek értelmezésére az ügyfél számára elegendő időt és konzultációs lehetőséget biztosít. A Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat a honlapján megtekinthető. 1.9 A szerződés fennállása alatt a Számlatulajdonos kérésére a a szerződéses feltételeket papíron vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátja. Tartós adathordozónak a felek a honlapját (www.nyekitakarek.hu), netbank szolgáltatás információs felületét és CD lemezt tekintik Számlaszerződés megkötését nagykorú cselekvőképes devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, illetve indulás számlacsomag esetén a 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes természetes személy a törvényes képviselője jóváhagyásával és kezességvállalásával kezdeményezheti A Számlanyitás feltétele, hogy a Számlatulajdonos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott azonosítási és ügyfél átvilágítási eljárásban együttműködjön, az azonosításhoz szükséges okmányokat bemutassa, illetve a szükséges nyilatkozatokat és aláírás mintáját megadja. A a Számla megnyitását megtagadja, ha az ügyfél nem működik együtt az azonosítási és átvilágítási eljárásban, vagy az eljárás során a Számlanyitást akadályozó tény, információ merül fel Egy Számláknak egyidejűleg legfeljebb két Számlatulajdonosa lehet. Két tulajdonos esetén a Számla megnyitásához a tulajdonosok együttes megjelenése és egyező akarata szükséges A Számlaszerződés a és a Számlatulajdonos aláírásával jön létre Amennyiben a Számlaszerződés másként nem rendelkezik, törvényi felhatalmazás, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulásával a a Számlával kapcsolatosan elsődlegesen a következő adatokat tartja nyilván: - azonosításhoz szükséges személyes adatok (név, születési név, lakcím, születési hely és dátum, anyja neve, azonosító okmány típusa száma, állampolgárság) - kapcsolattartási adatok (levelezési cím, cím, telefonszám) - aláírás minták - Országos Betétbiztosítási Alap részére a betétbiztosításhoz szükséges adatok - Központi Hitelinformációs Rendszerbe jogszabály által előírt jelentendő adatok - fizetési megbízások befogadásához és teljesítéséhez szükséges adatok - a Számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó adatok 1.15 A Számlatulajdonos köteles a Számlaszerződés fennállása alatt az általa megadott adatokban történő változásokat a nek személyesen a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő károkért a felelősséget nem vállal. 3

4 1.16 A szerződéses feltételek szerint a a Számlákhoz kapcsolódóan az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, illetve Számlatulajdonos kérésére külön szerződés megkötésével kapcsolódó szolgáltatásként nyújthatja: - Számla nyitása és vezetése (kezelése), valamint fizetési megbízások fogadása teljesítése - folyószámlahitel - bankkártya - SMS értesítés - netbank Egyes számlacsomagok esetén a kapcsolódó szolgáltatások a szerződésben meghatározott korlátok szerint vehetők igénybe. Az egyes kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó részletes feltételek és rendelkezések az igényelt szolgáltatás szerződésében és/vagy általános szerződési feltételeiben találhatók A fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bővítésére, a Számlatulajdonos hozzájárul, hogy a az bevezetésre kerülő új szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezésekkel kiegészítse a mindenkor hatályos ÁSZF-et A Számlához kapcsolódó szolgáltatások a Számlaszerződés felmondásával, az ÁSZF-ben foglalt felmondási feltételek szerint, egyidejűleg felmondottnak tekintendők. 2. Számla feletti rendelkezés A Számla feletti rendelkezéshez minden esetben a rendelkező személyazonosságának igazolása szükséges, amely kiterjed a rendelkező személyazonosságot igazoló okmányának és aláírásának ellenőrzésére is. 2.1 Számlatulajdonos A Számla felett teljeskörűen rendelkezni a Számlatulajdonos jogosult. Két Számlatulajdonos esetén (Közös Számla) a rendelkezési mód lehet együttes vagy önálló rendelkezés, melyet a Számlatulajdonosok együttesen határoznak meg Közös Számla tulajdonjoga, eltérő szerződéses kikötés hiányában, két Számlatulajdonos között egyenlő arányú, azaz a Számla egyenlegének 50% - 50%-a. A Közös Számlával kapcsolatoson keletkezett tartozások (ideértve a kamatokat, díjakat, jutalékokat, egyéb költségeket) megfizetéséért a két Számlatulajdonos egyetemlegesen felel Közös számla felett önálló rendelkezési jog megadása esetén, a két Számlatulajdonos az alábbi eseteket kivéve külön-külön jogosult rendelkezni: - a Számla átalakítása az egyik Számlatulajdonos nevére és javára, - a szerződés módosítása, különösen a Számla feletti rendelkezési mód megváltoztatása, - a Számlához állandó vagy eseti meghatalmazás adása, illetve érvényes meghatalmazás módosítása vagy visszavonása, - a Számlához kapcsolódóan folyószámlahitel igényelése, - a Számla egyenleg egészének vagy egy részének óvadéki biztosítékként történő zárolása, egyéb módon való megterhelése, lekötése, - a Számlaszerződés felmondása. 2.2 Meghatalmazott A Számlatulajdonos a által e célra rendszeresített aláírás-nyilvántartó kartonon jogosult - a Számlatulajdonos nevében eljáró - a Számla felett rendelkező állandó meghatalmazottat, vagy meghatalmazottakat (továbbiakban: Meghatalmazott) bejelenteni, hatályos bejelentést módosítani, illetve visszavonni. A Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában a meghatalmazás visszavonásig, vagy a Számlatulajdonos, vagy a Meghatalmazott haláláig érvényes A az állandó Meghatalmazott bejelentésekor az ÁSZF 1.11 pontja szerinti azonosítási eljárást és az aláírás minta felvételét elvégzi, amennyiben a Meghatalmazott az azonosítási eljárásban nem működik együtt, akkor a a Meghatalmazott felvételét elutasítja, a Meghatalmazott számla feletti rendelkezését nem teljesíti Az állandó Meghatalmazott Számla feletti rendelkezési jogosultsága nem terjed ki a következőkre: - a szerződés módosítás, - a Számlához állandó vagy eseti meghatalmazás adása, illetve érvényes meghatalmazás módosítása vagy visszavonása, - a Számlához elhalálozási rendelkezés benyújtása, azaz Kedvezményezett megjelölése, - a Számla feletti rendelkezők személyes adataiban történt változást bejelentése (kivéve saját adatait), - a Számlához kapcsolódó szolgáltatási szerződések megkötése (folyószámlahitel, bankkártya, netbank, sms, stb.) - a Számla bárminemű okból történő zárolása, vagy korlátozása, - a Számlához felhatalmazó levél benyújtása, - a Számlához kapcsolódó banktitoknak minősülő adatok közlésére vonatkozó felhatalmazás megadása, - számlaegyenlegre, vagy számlaforgalomra vonatkozó információ kérése, - a Számlaszerződés felmondása A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Meghatalmazott a szerződési feltételeket megismerje és betartsa. A Számlatulajdonos köteles a Meghatalmazott által végzett fizetési műveleteket, megbízásokat figyelemmel kísérni. A Számlatulajdonos felelős ezen kötelezettségek megszegéséből, vagy elmaradásából eredő károkért. 4

5 2.2.5 A Számlatulajdonos a Számla feletti rendelkezésre eseti meghatalmazást is adhat, mely a meghatalmazó okiratban szereplő fizetési megbízás egyszeri elvégzésére jogosítja fel az eseti meghatalmazottat. Az eseti meghatalmazást - az Általános Üzletszabályzatban szereplő értékhatár függvényében - a Számlatulajdonos közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles foglalni úgy, hogy az tartalmazza - a Számlatulajdonos és a Meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat, - a rendelkezési jog tartalmát (számlaszám, fizetési megbízás típusa, összege), - a meghatalmazás érvényességi idejét A kizárólag 30 napnál nem régebbi, előírt tartalomnak hiánytalanul megfelelő, egyértelmű eseti meghatalmazásokat fogad el. A fenntartja magának a jogot, hogy a hiányos vagy nem egyértelmű meghatalmazások esetén, valamint ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás körülménye, vagy annak tartalma a Számlatulajdonos korábbi pénzügyi szokásaitól eltérőnek minősül, vagy egyéb módon aggályosnak tekinthető (különösen a meghatalmazás összegére tekintettel), akkor a meghatalmazás megerősítését, kiegészítését kérheti a Számlatulajdonostól, vagy az eseti meghatalmazás alapján a Számla feletti rendelkezést megtagadja. 2.3 Kedvezményezett Nagykorú cselekvőképes Számlatulajdonos az elhalálozása esetére személyesen a fiókjában az e célból rendszeresített nyomtatványon a Számla egyenlegére (ideértve a lekötött számlabetétet is) vonatkozóan kedvezményezettet, vagy kedvezményezetteket (továbbiakban: Kedvezményezett) jelölhet meg. Kedvezményezett meghatározásakor a Számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a Kedvezményezett a Számlatulajdonos elhalálozásának napján fennálló számlaegyenleg őt megillető részéről a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet. A Kedvezményezett megadásának egyértelműnek kell lennie, tartalmaznia kell a Számla, a Számlatulajdonos és a Kedvezményezett azonosító adatait és a Kedvezményezettet megillető tulajdoni hányadot. Az elhalálozási rendelkezés két példányban készül, melyből egy példány a Számlatulajdonost, egy példány a et illet meg Közös Számla esetén a két Számlatulajdonos - együttes rendelkezési jogosultságot kivéve külön-külön önállóan jogosult Kedvezményezett megjelölésére, mindegyik Számlatulajdonos a saját tulajdoni hányadának mértékéig jelölhet meg Kedvezményezettet Az elhalálozási rendelkezést a Számlatulajdonos jogosult visszavonni, vagy újabb elhalálozási rendelkezés adásával új Kedvezményezettet megjelölni, mely rendelkezés a korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezi Közös Számla esetén a Számlatulajdonos hivatalos okiratokkal igazolva köteles a másik Számlatulajdonos elhalálozásának tényét a nek haladéktalanul bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő károkért a a felelősségét kizárja, a felelősség kizárólag a Számlatulajdonost terheli A Számlatulajdonos a másik Számlatulajdonos halála után, a Számla (ideértve a Számláról lekötött betétszámlákat is) haláleset napján fennálló egyenlegének a Számlatulajdonost megillető részével (eltérő szerződéses rendelkezés hiányában az egyenleg 50%-val) önállóan rendelkezhet. A Számlatulajdonos (Közös Számla esetén bármelyik Számlatulajdonos) elhalálozásának hivatalos okirattal bizonyított általi tudomást szerzésekor, a Meghatalmazott rendelkezési jogosultsága azonnali hatállyal megszűnik A Meghatalmazott a rendelkezési jogának gyakorlásakor köteles a nek bejelenteni, ha tudomása van a Számlatulajdonos (Közös Számla esetén bármelyik Számlatulajdonos) elhalálozásáról, mely esetben a a rendelkezését nem teljesíti. A Meghatalmazott ezen bejelentési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a nem vállal felelősséget, a jogosulatlan rendelkezésből eredő felelősség a Meghatalmazottat terheli A a Kedvezményezett ÁSZF pontjában meghatározott azonosításának lefolytatása, valamint a Számlatulajdonos elhalálozását igazoló halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányának bemutatása után teljesíti az elhalálozási rendelkezést. Közös Számla esetén, amennyiben a két Számlatulajdonos egymást nevezte meg Kedvezményezettnek, a a Közös Számlát az elhalálozást bejelentő Számlatulajdonos nevére és javára alakítja át A Kedvezményezett rendelkezése a Hirdetményben közzétett díj megfizetése mellett csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő a Kedvezményezettet megillető összeg kifizetésére vagy az általa megadott bankszámlára történő átutalására vonatkozhat. Közös Számla esetén a Kedvezményezett (amennyiben az nem a másik Számlatulajdonos) az őt megillető összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozó rendelkezésével hozzájárul, hogy a rendelkezés teljesítése után a a Számlát a másik Számlatulajdonos nevére átalakítsa A Számlatulajdonos elhalálozásának napja és az elhalálozás tényének a által történő hivatalos okiratokkal bizonyított tudomásszerzés napja közötti időszakban a Számla felett történt rendelkezésekért a felelősséget nem vállal, a felelősség ez esetben a bejelentési kötelezettségét elmulasztót, illetve a számla feletti rendelkezőket terheli Hagyatéki eljárás esetén öröklés jogcímen az örökös, vagy örökösök a Számla feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatéki végzés bemutatásával tehetnek. Amennyiben a Számlatulajdonos elhalálozása esetén, annak vagyonára tekintettel, hagyatéki eljárás nem indul, az örökös, vagy örökösök az elhunyt lakhelye szerint illetékes jegyző által hozott végzés és kiállított öröklési bizonyítvány eredeti példányának bemutatásával rendelkezhetnek a Számla felett. 5

6 A a Kedvezményezett, vagy örökös, illetve örökösök Számla feletti rendelkezésének igazolásához jogosult a halotti anyakönyvi kivonatról, a jegyzői végzésről, az öröklési bizonyítványról másolat készítésére. 3. Fizetési Megbízások 3.1 Fizetési megbízások típusai és jellemzői A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a következő fizetési megbízásokat kezdeményezheti a nél vezetett Számlája kapcsán: - készpénz befizetési megbízás, - készpénz kifizetési megbízás, - átvezetési megbízás, - eseti átutalási megbízás, - rendszeres átutalási megbízás, - devizakonverziós átutalási megbízás, - Számlatulajdonos által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés (bankkártya) - betétlekötési megbízás, - betétfeltörési megbízás Kedvezményezett által a Számla terhére a Számlatulajdonos által adott felhatalmazás vagy jogszabályi rendelkezés alapján a következő fizetési megbízások kezdeményezhetők: - csoportos beszedés, - felhatalmazó levélen alapuló beszedés, - hatósági átutalás és átutalási végzés Készpénz befizetési megbízás: a Számlatulajdonos vagy bármely harmadik személy a bármely fiókjában a Számára készpénzt fizethet be a Pmt.-ben meghatározott azonosítási eljárást követően. A a befizetéseket azonnal lekönyveli Készpénz kifizetési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számla fedezet (rendelkezésre álló szabad egyenleg) erejéig a bármely fiókjában készpénzt vehet fel a Pmt.-ben meghatározott azonosítási eljárást követően. A készpénzfelvétel a jogszabályok által kötelezően sorba állított fizetési megbízások és által sorba állított saját követelések kivételével a Számlatulajdonos által előnyösen rangsorolható, a kifizetéseket a azonnal lekönyveli. A a Hirdetményben meghatározott összeghatár felett a készpénzfelvételt előzetes bejelentési kötelezettséghez köti, mely elmaradása esetén a jogosult a teljesítést megtagadni Átvezetési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) az eseti vagy rendszer átutalási megbízásokkal azonos módon megbízza a et, hogy a Számlatulajdonos tulajdonában levő a nél vezetett Számlák között az általa meghatározott összeget terhelje, illetve jóváírja. A Számlák terhelése és jóváírása közel azonos időben történik Eseti átutalási megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) megbízza a et, hogy eseti jelleggel a Számlát a megbízás összegével a kedvezményezett javára megterhelje Rendszeres átutalási megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) az e célból rendszeresített nyomtatványon megbízza a et, hogy a megadott gyakorisággal, rendszeres időközönként, a Számlát a megbízás összegével a kedvezményezett javára megterhelje. Rendszeres átutalási megbízás adható határozatlan időre (visszavonásig) vagy előre meghatározott számú teljesítésre (határozott időre). A Számla terhére adott rendszeres megbízás a nyilvántartásba vétel időpontjától lép hatályba, amelyet a a Számlatulajdonosnak legkésőbb az első teljesítéssel visszaigazol Devizakonverziós átutalási megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) megbízza a et, hogy eseti jelleggel a forintban vezetett Számlát a megbízás deviza összegének a Takarékbank Zrt. eladási árfolyama szerint megfelelő forint összeggel megterhelje és a Takarékbank Zrt-n keresztül a kedvezményezett javára devizában átutalja. A devizakonverziós átutalási megbízásra és az alkalmazott átváltási árfolyamokra a vonatkozó hirdetménye és Takarékbank Zrt. Üzletszabályzata az irányadó. A Számlatulajdonos a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy a a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben a Számlatulajdonos és a megbízás adatait a Takarékbank Zrt-nek továbbítsa Számlatulajdonos által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés: a Számlatulajdonos a Számlához kapcsolódó külön szerződéssel bankkártyát igényelhet, majd a bankkártya használatával kezdeményezett fizetési műveleteket a bankkártya szerződés és ÁSZF szabályai szerint a elszámolja a Számlán. A bankkártyával (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel) kapcsolatos előzetes és a szerződés alatt fennálló tájékoztatási kötelezettségének a a bankkártya szerződésben és a hozzá kapcsolódó ÁSZF-ben, valamint hirdetményben tesz eleget Betétlekötési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számlán rendelkezésre álló összeget a jelen ÁSZF rendelkezései szerint lekötési időtartam megválasztásával külön lekötött betétszámlára helyezheti, mely lekötött betétre a a Hirdetményben meghatározott kamatot fizeti. 6

7 Betétfeltörési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számláról lekötött betétszámlán levő összeget a Számlára visszavezeti, a megbízásra jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak Csoportos beszedés: a Számlatulajdonos az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával a Bankközi Klíring Rendszerben regisztrált szolgáltatót felhatalmazhatja, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás ellenértékét a nél vezetett Számlájáról beszedéssel kiegyenlítse. A a beérkező felhatalmazásokat, azok módosítását, vagy visszavonását elektronikus úton továbbítja a szolgáltató felé. A szolgáltató részéről érkező beszedést kizárólag a Számlatulajdonos által jóváhagyott és érvényes felhatalmazás alapján, a felhatalmazásban meghatározott limit összegéit teljesít. A felhatalmazásban szereplő értékhatárról a a szolgáltatót kizárólag a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése alapján értesíti. A szolgáltató beszedés kezdeményezésére és a beszedés terhelés napjára a Számlatulajdonos és a szolgáltató közötti szerződéses feltételek az irányadóak. A Számlatulajdonos jogosult a szolgáltató beszedését, annak terhelési napját (esedékesség) megelőző munkanapig írásban megkifogásolni és a teljesítést megtiltani. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a szolgáltató beszedésének kiegyenlítése a szolgáltatók Számlatulajdonos felé történő előzetes díjközlése alapján történik, így a nek a közölt díjak helyességét, ésszerűségét nem áll módjában vizsgálnia. Az esedékes díjakkal kapcsolatos reklamációval a Számlatulajdonos a nél a beszedés teljesítésének megtiltásával párhuzamosan az illetékes szolgáltatóhoz fordulhat. A szolgáltatások felmondására, megszüntetésére, a reklamáció elintézésére a szolgáltatót szerződéses feltételei az irányadók Felhatalmazó levélen alapuló beszedés: a Számlatulajdonos felhatalmazó levélben bejelenti a nél vezetett Számlája terhére beszedést kezdeményező felet. A az általa rendszeresített nyomtatványt vagy az azzal azonos tartalmú nyomtatványt fogadja be, veszi nyilvántartásba és igazolja vissza szükség esetén záradék kikötése mellett a kedvezményezettnek. A nyilvántartásba vett felhatalmazó levél kizárólag a kedvezményezett jóváhagyásával vonható vissza. A felhatalmazó levélen alapuló beszedést kizárólag nyilvántartásba vett érvényes felhatalmazó levél alapján teljesít Hatósági átutalás és átutalási végzés: a bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adó végrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére a a Számlatulajdonos Számlája terhére hatósági átutalásban vagy a hatósági végzésben megfogalmazottak szerint teljesíti. A a hatósági átutalás és az átutalási végzés befogadása és teljesítése, vagy sorba állítása során a hatósági átutalásban és az átutalási végzésben szereplő pénzforgalmi azonosító és név, valamint a nél vezetett pénzforgalmi azonosító és a Számlatulajdonos név egyezőségét ellenőrzi, egyéb feltételt nem vizsgál, nem vizsgálhat. A Számlatulajdonos kizárólag a hatósági átutalást vagy átutalási végzést benyújtó jóváhagyásával jogosult a hatósági átutalás és hatósági végzés visszavonására. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) alapján a Számla egyenlege és a hozzá kapcsolódó lekötött bankszámlák végrehajtás alá vonhatók. A Vht. rendelkezései szerint a Számla egyenlege a mindenkori öregségi nyugdíj összegéig, valamint az egyenleg öregségi nyugdíj négyszeres összegéig terjedő részének a fele mentes a végrehajtás alól. A Pft. és MNBr. rendelkezései alapján a Számlatulajdonos nél vezetett Számlái (ideértve a betétszámlákat is) egy Számlának minősülnek. A a hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a Vht. és Pft. rendelkezése szerint meghatározott sorrendben vonja be az ügyfél Számláit és lekötött betétszámláit a beszedés teljesítésbe. 3.2 Fizetési megbízások benyújtása, befogadása és teljesítése A a Számlatulajdonos kérésére, a Számlához kapcsolódó fizetési megbízására irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatja a Számlatulajdonost a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról és tételesen a részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számlára vonatkozó papíralapú fizetési megbízásait az erre a célra rendszeresített MNBr. 3. számú mellékletében vagy a által meghatározott nyomtatványokon a fiókhálózatban, levélküldeményben, illetve külön szerződés alapján, elektronikus úton netbank rendszeren keresztül adja meg. Devizakonverziós megbízás benyújtása a Takarékbank Zrt. által rendszeresített nyomtatványon - nemzetközi pénzforgalmi szabályoknak megfelelően - lehetséges A telefaxon vagy telefonon adott fizetési megbízásokat nem fogad be A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a benyújtott fizetési megbízásokat köteles a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, hiánytalan tartalommal, fekete vagy kék színű tintával író tollal, írógéppel vagy nyomtatóval kitölteni. A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) jogosult jogszabályban megfogalmazott kivételekkel - a fizetési megbízás teljesítését előzetesen jóváhagyni A a fizetési megbízást előzetesen jóváhagyottnak tekinti, amennyiben a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) azt papíralapon benyújtotta a hez és az előzetesen bejelentett aláírás mintával 7

8 megegyező módon aláírta, vagy elektronikusan a szolgáltatásra vonatkozó külön szerződéses feltételek szerint a megfelelő hitelesítő kóddal lett benyújtva A jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag az előzetesen jóváhagyott fizetési megbízásokat teljesít, melyek a jogszabályi és ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kerültek kitöltésre és a Számlán a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll A jogosult visszautasítani azon fizetési megbízásokat, amelyeket a nem megfelelő nyomtatványon, vagy hiányosan, félreérthető vagy ellentmondásos módon kerültek kitöltésre. Félreértésre vagy ellentmondásra adhat okot különösen, ha a megbízás olvashatatlan, vagy nem egyértelműen olvasható karaktereket tartalmaz (pl. a számlaszám vagy az összeg egyes számjegyei többféleképpen is olvashatók, a betűvel és számmal kiírt összeg nem egyezik), illetve a fizetési megbízás áthúzásokat, javításokat, beszúrásokat és felülírásokat tartalmaz. A a fizetési megbízásokat az adott helyzetben elvárható szakmai gondossággal kezeli, nem felel a hibás, hiányos, vagy ellentmondásos fizetési megbízások visszautasításával, illetve a félreérthető fizetési megbízások esetleges teljesítésével okozott kárért A visszautasított vagy az előzetesen jóvá nem hagyott megbízások nem tekinthetők befogadottnak, a visszautasítás vagy az előzetes jóváhagyás hiányának tényéről a a Számlatulajdonost - a fizetési megbízás másolati példányának visszaküldésével és a visszautasítás okának közlésével tájékoztatja, legkésőbb a visszautasítást követő munkanapon A a fizetési megbízások tárgynapi teljesítését a Hirdetményben közzétett teljesítési rend szerinti határidővel vállalja. A Hirdetmény tartalmazza az egyes fizetési megbízás típusok teljesítési sorrendjét és a tárgynapi teljesítésre vonatkozó végső befogadási határidőket. A az azonos típusú fizetési megbízásokat a beérkezés sorrendjében teljesíti, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson rögzíti és azt megőrzi. A nyilvántartása a fizetési megbízások beérkezési sorrendjére az irányadó A a fizetési megbízás részteljesítést a hatósági átutalás, hatósági végzés alapján történő átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés kivételével nem vállal. 3.3 Fizetési megbízások módosítása, visszavonása, visszahívása Az előzetesen jóváhagyott és a hez benyújtott fizetési megbízások módosítására és visszavonására az érintett fizetési megbízásra vonatkozó jogszabályi sajátosságok figyelembevételével kizárólag a teljesítést megelőzően írásban van lehetősége a Számlatulajdonosnak, melyre a Hirdetményben foglalt határidők az irányadóak A Számla terhére a kedvezményezett által benyújtott fizetési megbízások visszavonására a Számlatulajdonos kizárólag a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával jogosult A fizetési megbízás módosítására, visszavonására vonatkozó jognyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, tartalmaznia kell a fizetési megbízás azonosításához szükséges adatokat és a módosításra vagy visszavonásra vonatkozó adatokat A módosításra, visszavonásra vonatkozó jognyilatkozat átvétele a részéről nem minősül a módosításra, visszavonásra vonatkozó kötelezettségvállalásnak. A a fizetési megbízás módosítását vagy visszavonását visszaigazolja a Számlatulajdonosnak A már teljesített (en belüli megbízások esetén a kedvezményezett számláján jóváírt, en kívüli megbízás esetén a továbbított) fizetési megbízásokat a kedvezményezett jóváhagyásával van lehetősége a Számlatulajdonosnak visszahívni (visszakérni). A visszautalást a Számlatulajdonos a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál kezdeményezi. A Számlatulajdonos a fizetési megbízás visszahívását (visszakérését) a nél is kezdeményezheti, a visszahívás érdekében a a tőle elvárható gondossággal jár el, de a visszahívás eredményességéért garanciát nem vállal. A a visszahívással kapcsolatos igazolt költségeit jogosult a Számlatulajdonosra áthárítani Amennyiben a hez visszahívási (visszautalási) kérelem érkezik és a visszakért összeg a Számlatulajdonos Számláján már jóváírásra került, akkor a a kérést kizárólag a Számlatulajdonos visszautalásra irányuló egyértelmű írásbeli jognyilatkozata alapján teljesíti. A a visszautalás teljesítése során a Hirdetményben szereplő az visszautalás fizetési megbízás típusának megfelelő díjat számolja fel. 3.4 Számlafedezet és fizetési megbízás sorba állítása A a fogadás napján írja jóvá a Számlán az arra érkező összegeket (pénztári befizetés, átutalás). A Számla javára történő munkabér, illetve nyugdíj átutalást vagy ez irányú rendelkezés visszavonását a Számlatulajdonos kezdeményezi a munkáltatójánál, illetve a nyugdíjfolyósító intézménynél A Számlatulajdonos vállalja, hogy a bankszámlán legalább olyan összeget tart, illetve minden hónapban befizet vagy átutaltat, amely az abban a hónapban esedékes megbízásokat, valamint a bankszámlával kapcsolatban felmerülő költségeket, díjakat fedezi Amennyiben a bankszámlán lévő összeg a megbízások teljesítésére nem elegendő vagy a befizetéseket (átutalásokat) a Számlatulajdonos késve teljesíti, és emiatt a megbízásokat a nem tudja kiegyenlíteni, az ezzel járó hátrányok, illetve károk a Számlatulajdonost terhelik. 8

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről

Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzat a Lakossági Forint Folyószámla szolgáltatásról és a hozzá kapcsolódó folyószámla hitelekről I. Bevezető rendelkezések 2 1./ Az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ERSTE KLIKKBANK LAKOSSÁGI SZÁMLACSOMAG ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (korábbi elnevezése: [origo] klikkbank lakossági számlacsomag és kapcsolódó

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Hatályba lépés: 2015. április 27. Közzétéve: 2015. április 27. LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A Lakossági

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben