LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: július 01. Hatályos: szeptember 02.

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Számla feletti rendelkezés Számlatulajdonos Meghatalmazott Kedvezményezett Fizetési Megbízások Fizetési megbízások típusai és jellemzői Fizetési megbízások benyújtása, befogadása és teljesítése Fizetési megbízások módosítása, visszavonása, visszahívása Számlafedezet és fizetési megbízás sorba állítása Felelősségi szabályok Lekötött betét Kamatok, költségek, díjak és egyéb terhelések Számlakivonat Számlaszerződés megszűnése, felmondás A bankszámlaszerződés megszűnése A Számlaszerződés rendes felmondása Számlatulajdonos által A Számlaszerződés rendes felmondása a által: A Számla megszűnésének folyamata és következményei Vegyes rendelkezések

3 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Kápolnásnyék és Vidéke (székhely: 2475 Kápolnásnyék; Fő út 29.; cégjegyzékszám: ; tevékenységi engedély száma: PSZÁF I-1244/2003; levelezési cím: 2475 Kápolnásnyék Pf. 2.; (továbbiakban: ) által devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek (továbbiakban: Számlatulajdonos) számára szerződés alapján nyitott és kezelt - lakossági bankszámlákra - indulás számlacsomagra - takarékos számlacsomagra és kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint ezen termékekhez kapcsolódó lekötött betétszámla termékekre (továbbiakban: Számla). 1.2 Az ÁSZF hatálya alá tartozó Számlák szerződései, a mindenkor hatályos ÁSZF, lakossági számlavezetés hirdetmény (továbbiakban: Hirdetmény) és az Általános Üzletszabályzat vonatkozó pontjai együttesen alkotják a szerződéses feltételeket. 1.3 A szerződés, az ÁSZF, a Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (MNBr.) rendelkezései az irányadóak. 1.4 Amennyiben a szerződéses feltételeket meghatározó dokumentumok között ellentmondás tapasztalható, akkor elsődlegesen a szerződésben, majd a Hirdetményben, az ÁSZF-ben és végül az Általános Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 1.5 A Felek megállapodnak, hogy a Pft. szerint együttesen fizetési számla keretszerződésnek minősülnek a Lakossági bankszámlaszerződés, Indulás bankszámlaszerződés, Takarékos bankszámlaszerződés megnevezésű szerződések és az ezekhez tartozó ÁSZF, Hirdetmény, valamint az Általános Üzletszabályzat vonatkozói részei. 1.6 A Felek megállapodnak, hogy a lekötött betétszámla alatt a Ptk a alapján meghatározott betétszerződést értik, mely betétszámlát külön szerződés nélkül a Számlára adott lekötési megbízás alapján nyit és kezel a. 1.7 A szerződéskötés és a szerződés fennállása alatt a és a Számlatulajdonos közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik. 1.8 A szerződés megkötése előtt a az ügyfél részére a szerződés és az ÁSZF egy példányának átadásával, valamint a ügyfelei számára nyitva álló helyiségben a Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat közzétételével tesz eleget az előzetes tájékoztatási kötelezettségének, mely szerződéses feltételek értelmezésére az ügyfél számára elegendő időt és konzultációs lehetőséget biztosít. A Hirdetmény és az Általános Üzletszabályzat a honlapján megtekinthető. 1.9 A szerződés fennállása alatt a Számlatulajdonos kérésére a a szerződéses feltételeket papíron vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátja. Tartós adathordozónak a felek a honlapját ( netbank szolgáltatás információs felületét és CD lemezt tekintik Számlaszerződés megkötését nagykorú cselekvőképes devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személy, illetve indulás számlacsomag esetén a 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes természetes személy a törvényes képviselője jóváhagyásával és kezességvállalásával kezdeményezheti A Számlanyitás feltétele, hogy a Számlatulajdonos a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott azonosítási és ügyfél átvilágítási eljárásban együttműködjön, az azonosításhoz szükséges okmányokat bemutassa, illetve a szükséges nyilatkozatokat és aláírás mintáját megadja. A a Számla megnyitását megtagadja, ha az ügyfél nem működik együtt az azonosítási és átvilágítási eljárásban, vagy az eljárás során a Számlanyitást akadályozó tény, információ merül fel Egy Számláknak egyidejűleg legfeljebb két Számlatulajdonosa lehet. Két tulajdonos esetén a Számla megnyitásához a tulajdonosok együttes megjelenése és egyező akarata szükséges A Számlaszerződés a és a Számlatulajdonos aláírásával jön létre Amennyiben a Számlaszerződés másként nem rendelkezik, törvényi felhatalmazás, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulásával a a Számlával kapcsolatosan elsődlegesen a következő adatokat tartja nyilván: - azonosításhoz szükséges személyes adatok (név, születési név, lakcím, születési hely és dátum, anyja neve, azonosító okmány típusa száma, állampolgárság) - kapcsolattartási adatok (levelezési cím, cím, telefonszám) - aláírás minták - Országos Betétbiztosítási Alap részére a betétbiztosításhoz szükséges adatok - Központi Hitelinformációs Rendszerbe jogszabály által előírt jelentendő adatok - fizetési megbízások befogadásához és teljesítéséhez szükséges adatok - a Számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó adatok 1.15 A Számlatulajdonos köteles a Számlaszerződés fennállása alatt az általa megadott adatokban történő változásokat a nek személyesen a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő károkért a felelősséget nem vállal. 3

4 1.16 A szerződéses feltételek szerint a a Számlákhoz kapcsolódóan az alábbi szolgáltatásokat nyújtja, illetve Számlatulajdonos kérésére külön szerződés megkötésével kapcsolódó szolgáltatásként nyújthatja: - Számla nyitása és vezetése (kezelése), valamint fizetési megbízások fogadása teljesítése - folyószámlahitel - bankkártya - SMS értesítés - netbank Egyes számlacsomagok esetén a kapcsolódó szolgáltatások a szerződésben meghatározott korlátok szerint vehetők igénybe. Az egyes kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó részletes feltételek és rendelkezések az igényelt szolgáltatás szerződésében és/vagy általános szerződési feltételeiben találhatók A fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bővítésére, a Számlatulajdonos hozzájárul, hogy a az bevezetésre kerülő új szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezésekkel kiegészítse a mindenkor hatályos ÁSZF-et A Számlához kapcsolódó szolgáltatások a Számlaszerződés felmondásával, az ÁSZF-ben foglalt felmondási feltételek szerint, egyidejűleg felmondottnak tekintendők. 2. Számla feletti rendelkezés A Számla feletti rendelkezéshez minden esetben a rendelkező személyazonosságának igazolása szükséges, amely kiterjed a rendelkező személyazonosságot igazoló okmányának és aláírásának ellenőrzésére is. 2.1 Számlatulajdonos A Számla felett teljeskörűen rendelkezni a Számlatulajdonos jogosult. Két Számlatulajdonos esetén (Közös Számla) a rendelkezési mód lehet együttes vagy önálló rendelkezés, melyet a Számlatulajdonosok együttesen határoznak meg Közös Számla tulajdonjoga, eltérő szerződéses kikötés hiányában, két Számlatulajdonos között egyenlő arányú, azaz a Számla egyenlegének 50% - 50%-a. A Közös Számlával kapcsolatoson keletkezett tartozások (ideértve a kamatokat, díjakat, jutalékokat, egyéb költségeket) megfizetéséért a két Számlatulajdonos egyetemlegesen felel Közös számla felett önálló rendelkezési jog megadása esetén, a két Számlatulajdonos az alábbi eseteket kivéve külön-külön jogosult rendelkezni: - a Számla átalakítása az egyik Számlatulajdonos nevére és javára, - a szerződés módosítása, különösen a Számla feletti rendelkezési mód megváltoztatása, - a Számlához állandó vagy eseti meghatalmazás adása, illetve érvényes meghatalmazás módosítása vagy visszavonása, - a Számlához kapcsolódóan folyószámlahitel igényelése, - a Számla egyenleg egészének vagy egy részének óvadéki biztosítékként történő zárolása, egyéb módon való megterhelése, lekötése, - a Számlaszerződés felmondása. 2.2 Meghatalmazott A Számlatulajdonos a által e célra rendszeresített aláírás-nyilvántartó kartonon jogosult - a Számlatulajdonos nevében eljáró - a Számla felett rendelkező állandó meghatalmazottat, vagy meghatalmazottakat (továbbiakban: Meghatalmazott) bejelenteni, hatályos bejelentést módosítani, illetve visszavonni. A Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában a meghatalmazás visszavonásig, vagy a Számlatulajdonos, vagy a Meghatalmazott haláláig érvényes A az állandó Meghatalmazott bejelentésekor az ÁSZF 1.11 pontja szerinti azonosítási eljárást és az aláírás minta felvételét elvégzi, amennyiben a Meghatalmazott az azonosítási eljárásban nem működik együtt, akkor a a Meghatalmazott felvételét elutasítja, a Meghatalmazott számla feletti rendelkezését nem teljesíti Az állandó Meghatalmazott Számla feletti rendelkezési jogosultsága nem terjed ki a következőkre: - a szerződés módosítás, - a Számlához állandó vagy eseti meghatalmazás adása, illetve érvényes meghatalmazás módosítása vagy visszavonása, - a Számlához elhalálozási rendelkezés benyújtása, azaz Kedvezményezett megjelölése, - a Számla feletti rendelkezők személyes adataiban történt változást bejelentése (kivéve saját adatait), - a Számlához kapcsolódó szolgáltatási szerződések megkötése (folyószámlahitel, bankkártya, netbank, sms, stb.) - a Számla bárminemű okból történő zárolása, vagy korlátozása, - a Számlához felhatalmazó levél benyújtása, - a Számlához kapcsolódó banktitoknak minősülő adatok közlésére vonatkozó felhatalmazás megadása, - számlaegyenlegre, vagy számlaforgalomra vonatkozó információ kérése, - a Számlaszerződés felmondása A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Meghatalmazott a szerződési feltételeket megismerje és betartsa. A Számlatulajdonos köteles a Meghatalmazott által végzett fizetési műveleteket, megbízásokat figyelemmel kísérni. A Számlatulajdonos felelős ezen kötelezettségek megszegéséből, vagy elmaradásából eredő károkért. 4

5 2.2.5 A Számlatulajdonos a Számla feletti rendelkezésre eseti meghatalmazást is adhat, mely a meghatalmazó okiratban szereplő fizetési megbízás egyszeri elvégzésére jogosítja fel az eseti meghatalmazottat. Az eseti meghatalmazást - az Általános Üzletszabályzatban szereplő értékhatár függvényében - a Számlatulajdonos közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban köteles foglalni úgy, hogy az tartalmazza - a Számlatulajdonos és a Meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat, - a rendelkezési jog tartalmát (számlaszám, fizetési megbízás típusa, összege), - a meghatalmazás érvényességi idejét A kizárólag 30 napnál nem régebbi, előírt tartalomnak hiánytalanul megfelelő, egyértelmű eseti meghatalmazásokat fogad el. A fenntartja magának a jogot, hogy a hiányos vagy nem egyértelmű meghatalmazások esetén, valamint ha a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás körülménye, vagy annak tartalma a Számlatulajdonos korábbi pénzügyi szokásaitól eltérőnek minősül, vagy egyéb módon aggályosnak tekinthető (különösen a meghatalmazás összegére tekintettel), akkor a meghatalmazás megerősítését, kiegészítését kérheti a Számlatulajdonostól, vagy az eseti meghatalmazás alapján a Számla feletti rendelkezést megtagadja. 2.3 Kedvezményezett Nagykorú cselekvőképes Számlatulajdonos az elhalálozása esetére személyesen a fiókjában az e célból rendszeresített nyomtatványon a Számla egyenlegére (ideértve a lekötött számlabetétet is) vonatkozóan kedvezményezettet, vagy kedvezményezetteket (továbbiakban: Kedvezményezett) jelölhet meg. Kedvezményezett meghatározásakor a Számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a Kedvezményezett a Számlatulajdonos elhalálozásának napján fennálló számlaegyenleg őt megillető részéről a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet. A Kedvezményezett megadásának egyértelműnek kell lennie, tartalmaznia kell a Számla, a Számlatulajdonos és a Kedvezményezett azonosító adatait és a Kedvezményezettet megillető tulajdoni hányadot. Az elhalálozási rendelkezés két példányban készül, melyből egy példány a Számlatulajdonost, egy példány a et illet meg Közös Számla esetén a két Számlatulajdonos - együttes rendelkezési jogosultságot kivéve külön-külön önállóan jogosult Kedvezményezett megjelölésére, mindegyik Számlatulajdonos a saját tulajdoni hányadának mértékéig jelölhet meg Kedvezményezettet Az elhalálozási rendelkezést a Számlatulajdonos jogosult visszavonni, vagy újabb elhalálozási rendelkezés adásával új Kedvezményezettet megjelölni, mely rendelkezés a korábbi rendelkezést hatályon kívül helyezi Közös Számla esetén a Számlatulajdonos hivatalos okiratokkal igazolva köteles a másik Számlatulajdonos elhalálozásának tényét a nek haladéktalanul bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő károkért a a felelősségét kizárja, a felelősség kizárólag a Számlatulajdonost terheli A Számlatulajdonos a másik Számlatulajdonos halála után, a Számla (ideértve a Számláról lekötött betétszámlákat is) haláleset napján fennálló egyenlegének a Számlatulajdonost megillető részével (eltérő szerződéses rendelkezés hiányában az egyenleg 50%-val) önállóan rendelkezhet. A Számlatulajdonos (Közös Számla esetén bármelyik Számlatulajdonos) elhalálozásának hivatalos okirattal bizonyított általi tudomást szerzésekor, a Meghatalmazott rendelkezési jogosultsága azonnali hatállyal megszűnik A Meghatalmazott a rendelkezési jogának gyakorlásakor köteles a nek bejelenteni, ha tudomása van a Számlatulajdonos (Közös Számla esetén bármelyik Számlatulajdonos) elhalálozásáról, mely esetben a a rendelkezését nem teljesíti. A Meghatalmazott ezen bejelentési kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a nem vállal felelősséget, a jogosulatlan rendelkezésből eredő felelősség a Meghatalmazottat terheli A a Kedvezményezett ÁSZF pontjában meghatározott azonosításának lefolytatása, valamint a Számlatulajdonos elhalálozását igazoló halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányának bemutatása után teljesíti az elhalálozási rendelkezést. Közös Számla esetén, amennyiben a két Számlatulajdonos egymást nevezte meg Kedvezményezettnek, a a Közös Számlát az elhalálozást bejelentő Számlatulajdonos nevére és javára alakítja át A Kedvezményezett rendelkezése a Hirdetményben közzétett díj megfizetése mellett csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő a Kedvezményezettet megillető összeg kifizetésére vagy az általa megadott bankszámlára történő átutalására vonatkozhat. Közös Számla esetén a Kedvezményezett (amennyiben az nem a másik Számlatulajdonos) az őt megillető összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozó rendelkezésével hozzájárul, hogy a rendelkezés teljesítése után a a Számlát a másik Számlatulajdonos nevére átalakítsa A Számlatulajdonos elhalálozásának napja és az elhalálozás tényének a által történő hivatalos okiratokkal bizonyított tudomásszerzés napja közötti időszakban a Számla felett történt rendelkezésekért a felelősséget nem vállal, a felelősség ez esetben a bejelentési kötelezettségét elmulasztót, illetve a számla feletti rendelkezőket terheli Hagyatéki eljárás esetén öröklés jogcímen az örökös, vagy örökösök a Számla feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatéki végzés bemutatásával tehetnek. Amennyiben a Számlatulajdonos elhalálozása esetén, annak vagyonára tekintettel, hagyatéki eljárás nem indul, az örökös, vagy örökösök az elhunyt lakhelye szerint illetékes jegyző által hozott végzés és kiállított öröklési bizonyítvány eredeti példányának bemutatásával rendelkezhetnek a Számla felett. 5

6 A a Kedvezményezett, vagy örökös, illetve örökösök Számla feletti rendelkezésének igazolásához jogosult a halotti anyakönyvi kivonatról, a jegyzői végzésről, az öröklési bizonyítványról másolat készítésére. 3. Fizetési Megbízások 3.1 Fizetési megbízások típusai és jellemzői A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a következő fizetési megbízásokat kezdeményezheti a nél vezetett Számlája kapcsán: - készpénz befizetési megbízás, - készpénz kifizetési megbízás, - átvezetési megbízás, - eseti átutalási megbízás, - rendszeres átutalási megbízás, - devizakonverziós átutalási megbízás, - Számlatulajdonos által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés (bankkártya) - betétlekötési megbízás, - betétfeltörési megbízás Kedvezményezett által a Számla terhére a Számlatulajdonos által adott felhatalmazás vagy jogszabályi rendelkezés alapján a következő fizetési megbízások kezdeményezhetők: - csoportos beszedés, - felhatalmazó levélen alapuló beszedés, - hatósági átutalás és átutalási végzés Készpénz befizetési megbízás: a Számlatulajdonos vagy bármely harmadik személy a bármely fiókjában a Számára készpénzt fizethet be a Pmt.-ben meghatározott azonosítási eljárást követően. A a befizetéseket azonnal lekönyveli Készpénz kifizetési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számla fedezet (rendelkezésre álló szabad egyenleg) erejéig a bármely fiókjában készpénzt vehet fel a Pmt.-ben meghatározott azonosítási eljárást követően. A készpénzfelvétel a jogszabályok által kötelezően sorba állított fizetési megbízások és által sorba állított saját követelések kivételével a Számlatulajdonos által előnyösen rangsorolható, a kifizetéseket a azonnal lekönyveli. A a Hirdetményben meghatározott összeghatár felett a készpénzfelvételt előzetes bejelentési kötelezettséghez köti, mely elmaradása esetén a jogosult a teljesítést megtagadni Átvezetési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) az eseti vagy rendszer átutalási megbízásokkal azonos módon megbízza a et, hogy a Számlatulajdonos tulajdonában levő a nél vezetett Számlák között az általa meghatározott összeget terhelje, illetve jóváírja. A Számlák terhelése és jóváírása közel azonos időben történik Eseti átutalási megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) megbízza a et, hogy eseti jelleggel a Számlát a megbízás összegével a kedvezményezett javára megterhelje Rendszeres átutalási megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) az e célból rendszeresített nyomtatványon megbízza a et, hogy a megadott gyakorisággal, rendszeres időközönként, a Számlát a megbízás összegével a kedvezményezett javára megterhelje. Rendszeres átutalási megbízás adható határozatlan időre (visszavonásig) vagy előre meghatározott számú teljesítésre (határozott időre). A Számla terhére adott rendszeres megbízás a nyilvántartásba vétel időpontjától lép hatályba, amelyet a a Számlatulajdonosnak legkésőbb az első teljesítéssel visszaigazol Devizakonverziós átutalási megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) megbízza a et, hogy eseti jelleggel a forintban vezetett Számlát a megbízás deviza összegének a Takarékbank Zrt. eladási árfolyama szerint megfelelő forint összeggel megterhelje és a Takarékbank Zrt-n keresztül a kedvezményezett javára devizában átutalja. A devizakonverziós átutalási megbízásra és az alkalmazott átváltási árfolyamokra a vonatkozó hirdetménye és Takarékbank Zrt. Üzletszabályzata az irányadó. A Számlatulajdonos a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul, hogy a a megbízás teljesítéséhez szükséges mértékben a Számlatulajdonos és a megbízás adatait a Takarékbank Zrt-nek továbbítsa Számlatulajdonos által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés: a Számlatulajdonos a Számlához kapcsolódó külön szerződéssel bankkártyát igényelhet, majd a bankkártya használatával kezdeményezett fizetési műveleteket a bankkártya szerződés és ÁSZF szabályai szerint a elszámolja a Számlán. A bankkártyával (készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel) kapcsolatos előzetes és a szerződés alatt fennálló tájékoztatási kötelezettségének a a bankkártya szerződésben és a hozzá kapcsolódó ÁSZF-ben, valamint hirdetményben tesz eleget Betétlekötési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számlán rendelkezésre álló összeget a jelen ÁSZF rendelkezései szerint lekötési időtartam megválasztásával külön lekötött betétszámlára helyezheti, mely lekötött betétre a a Hirdetményben meghatározott kamatot fizeti. 6

7 Betétfeltörési megbízás: a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számláról lekötött betétszámlán levő összeget a Számlára visszavezeti, a megbízásra jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak Csoportos beszedés: a Számlatulajdonos az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával a Bankközi Klíring Rendszerben regisztrált szolgáltatót felhatalmazhatja, hogy az általa igénybe vett szolgáltatás ellenértékét a nél vezetett Számlájáról beszedéssel kiegyenlítse. A a beérkező felhatalmazásokat, azok módosítását, vagy visszavonását elektronikus úton továbbítja a szolgáltató felé. A szolgáltató részéről érkező beszedést kizárólag a Számlatulajdonos által jóváhagyott és érvényes felhatalmazás alapján, a felhatalmazásban meghatározott limit összegéit teljesít. A felhatalmazásban szereplő értékhatárról a a szolgáltatót kizárólag a Számlatulajdonos ez irányú rendelkezése alapján értesíti. A szolgáltató beszedés kezdeményezésére és a beszedés terhelés napjára a Számlatulajdonos és a szolgáltató közötti szerződéses feltételek az irányadóak. A Számlatulajdonos jogosult a szolgáltató beszedését, annak terhelési napját (esedékesség) megelőző munkanapig írásban megkifogásolni és a teljesítést megtiltani. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a szolgáltató beszedésének kiegyenlítése a szolgáltatók Számlatulajdonos felé történő előzetes díjközlése alapján történik, így a nek a közölt díjak helyességét, ésszerűségét nem áll módjában vizsgálnia. Az esedékes díjakkal kapcsolatos reklamációval a Számlatulajdonos a nél a beszedés teljesítésének megtiltásával párhuzamosan az illetékes szolgáltatóhoz fordulhat. A szolgáltatások felmondására, megszüntetésére, a reklamáció elintézésére a szolgáltatót szerződéses feltételei az irányadók Felhatalmazó levélen alapuló beszedés: a Számlatulajdonos felhatalmazó levélben bejelenti a nél vezetett Számlája terhére beszedést kezdeményező felet. A az általa rendszeresített nyomtatványt vagy az azzal azonos tartalmú nyomtatványt fogadja be, veszi nyilvántartásba és igazolja vissza szükség esetén záradék kikötése mellett a kedvezményezettnek. A nyilvántartásba vett felhatalmazó levél kizárólag a kedvezményezett jóváhagyásával vonható vissza. A felhatalmazó levélen alapuló beszedést kizárólag nyilvántartásba vett érvényes felhatalmazó levél alapján teljesít Hatósági átutalás és átutalási végzés: a bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adó végrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére a a Számlatulajdonos Számlája terhére hatósági átutalásban vagy a hatósági végzésben megfogalmazottak szerint teljesíti. A a hatósági átutalás és az átutalási végzés befogadása és teljesítése, vagy sorba állítása során a hatósági átutalásban és az átutalási végzésben szereplő pénzforgalmi azonosító és név, valamint a nél vezetett pénzforgalmi azonosító és a Számlatulajdonos név egyezőségét ellenőrzi, egyéb feltételt nem vizsgál, nem vizsgálhat. A Számlatulajdonos kizárólag a hatósági átutalást vagy átutalási végzést benyújtó jóváhagyásával jogosult a hatósági átutalás és hatósági végzés visszavonására. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) alapján a Számla egyenlege és a hozzá kapcsolódó lekötött bankszámlák végrehajtás alá vonhatók. A Vht. rendelkezései szerint a Számla egyenlege a mindenkori öregségi nyugdíj összegéig, valamint az egyenleg öregségi nyugdíj négyszeres összegéig terjedő részének a fele mentes a végrehajtás alól. A Pft. és MNBr. rendelkezései alapján a Számlatulajdonos nél vezetett Számlái (ideértve a betétszámlákat is) egy Számlának minősülnek. A a hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a Vht. és Pft. rendelkezése szerint meghatározott sorrendben vonja be az ügyfél Számláit és lekötött betétszámláit a beszedés teljesítésbe. 3.2 Fizetési megbízások benyújtása, befogadása és teljesítése A a Számlatulajdonos kérésére, a Számlához kapcsolódó fizetési megbízására irányuló jognyilatkozatát megelőzően tájékoztatja a Számlatulajdonost a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról és tételesen a részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési kötelezettségről A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a Számlára vonatkozó papíralapú fizetési megbízásait az erre a célra rendszeresített MNBr. 3. számú mellékletében vagy a által meghatározott nyomtatványokon a fiókhálózatban, levélküldeményben, illetve külön szerződés alapján, elektronikus úton netbank rendszeren keresztül adja meg. Devizakonverziós megbízás benyújtása a Takarékbank Zrt. által rendszeresített nyomtatványon - nemzetközi pénzforgalmi szabályoknak megfelelően - lehetséges A telefaxon vagy telefonon adott fizetési megbízásokat nem fogad be A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) a benyújtott fizetési megbízásokat köteles a pénzforgalomra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, hiánytalan tartalommal, fekete vagy kék színű tintával író tollal, írógéppel vagy nyomtatóval kitölteni. A Számlatulajdonos (Meghatalmazott) jogosult jogszabályban megfogalmazott kivételekkel - a fizetési megbízás teljesítését előzetesen jóváhagyni A a fizetési megbízást előzetesen jóváhagyottnak tekinti, amennyiben a Számlatulajdonos (Meghatalmazott) azt papíralapon benyújtotta a hez és az előzetesen bejelentett aláírás mintával 7

8 megegyező módon aláírta, vagy elektronikusan a szolgáltatásra vonatkozó külön szerződéses feltételek szerint a megfelelő hitelesítő kóddal lett benyújtva A jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve kizárólag az előzetesen jóváhagyott fizetési megbízásokat teljesít, melyek a jogszabályi és ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kerültek kitöltésre és a Számlán a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll A jogosult visszautasítani azon fizetési megbízásokat, amelyeket a nem megfelelő nyomtatványon, vagy hiányosan, félreérthető vagy ellentmondásos módon kerültek kitöltésre. Félreértésre vagy ellentmondásra adhat okot különösen, ha a megbízás olvashatatlan, vagy nem egyértelműen olvasható karaktereket tartalmaz (pl. a számlaszám vagy az összeg egyes számjegyei többféleképpen is olvashatók, a betűvel és számmal kiírt összeg nem egyezik), illetve a fizetési megbízás áthúzásokat, javításokat, beszúrásokat és felülírásokat tartalmaz. A a fizetési megbízásokat az adott helyzetben elvárható szakmai gondossággal kezeli, nem felel a hibás, hiányos, vagy ellentmondásos fizetési megbízások visszautasításával, illetve a félreérthető fizetési megbízások esetleges teljesítésével okozott kárért A visszautasított vagy az előzetesen jóvá nem hagyott megbízások nem tekinthetők befogadottnak, a visszautasítás vagy az előzetes jóváhagyás hiányának tényéről a a Számlatulajdonost - a fizetési megbízás másolati példányának visszaküldésével és a visszautasítás okának közlésével tájékoztatja, legkésőbb a visszautasítást követő munkanapon A a fizetési megbízások tárgynapi teljesítését a Hirdetményben közzétett teljesítési rend szerinti határidővel vállalja. A Hirdetmény tartalmazza az egyes fizetési megbízás típusok teljesítési sorrendjét és a tárgynapi teljesítésre vonatkozó végső befogadási határidőket. A az azonos típusú fizetési megbízásokat a beérkezés sorrendjében teljesíti, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson rögzíti és azt megőrzi. A nyilvántartása a fizetési megbízások beérkezési sorrendjére az irányadó A a fizetési megbízás részteljesítést a hatósági átutalás, hatósági végzés alapján történő átutalás, felhatalmazó levélen alapuló beszedés kivételével nem vállal. 3.3 Fizetési megbízások módosítása, visszavonása, visszahívása Az előzetesen jóváhagyott és a hez benyújtott fizetési megbízások módosítására és visszavonására az érintett fizetési megbízásra vonatkozó jogszabályi sajátosságok figyelembevételével kizárólag a teljesítést megelőzően írásban van lehetősége a Számlatulajdonosnak, melyre a Hirdetményben foglalt határidők az irányadóak A Számla terhére a kedvezményezett által benyújtott fizetési megbízások visszavonására a Számlatulajdonos kizárólag a kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával jogosult A fizetési megbízás módosítására, visszavonására vonatkozó jognyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, tartalmaznia kell a fizetési megbízás azonosításához szükséges adatokat és a módosításra vagy visszavonásra vonatkozó adatokat A módosításra, visszavonásra vonatkozó jognyilatkozat átvétele a részéről nem minősül a módosításra, visszavonásra vonatkozó kötelezettségvállalásnak. A a fizetési megbízás módosítását vagy visszavonását visszaigazolja a Számlatulajdonosnak A már teljesített (en belüli megbízások esetén a kedvezményezett számláján jóváírt, en kívüli megbízás esetén a továbbított) fizetési megbízásokat a kedvezményezett jóváhagyásával van lehetősége a Számlatulajdonosnak visszahívni (visszakérni). A visszautalást a Számlatulajdonos a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál kezdeményezi. A Számlatulajdonos a fizetési megbízás visszahívását (visszakérését) a nél is kezdeményezheti, a visszahívás érdekében a a tőle elvárható gondossággal jár el, de a visszahívás eredményességéért garanciát nem vállal. A a visszahívással kapcsolatos igazolt költségeit jogosult a Számlatulajdonosra áthárítani Amennyiben a hez visszahívási (visszautalási) kérelem érkezik és a visszakért összeg a Számlatulajdonos Számláján már jóváírásra került, akkor a a kérést kizárólag a Számlatulajdonos visszautalásra irányuló egyértelmű írásbeli jognyilatkozata alapján teljesíti. A a visszautalás teljesítése során a Hirdetményben szereplő az visszautalás fizetési megbízás típusának megfelelő díjat számolja fel. 3.4 Számlafedezet és fizetési megbízás sorba állítása A a fogadás napján írja jóvá a Számlán az arra érkező összegeket (pénztári befizetés, átutalás). A Számla javára történő munkabér, illetve nyugdíj átutalást vagy ez irányú rendelkezés visszavonását a Számlatulajdonos kezdeményezi a munkáltatójánál, illetve a nyugdíjfolyósító intézménynél A Számlatulajdonos vállalja, hogy a bankszámlán legalább olyan összeget tart, illetve minden hónapban befizet vagy átutaltat, amely az abban a hónapban esedékes megbízásokat, valamint a bankszámlával kapcsolatban felmerülő költségeket, díjakat fedezi Amennyiben a bankszámlán lévő összeg a megbízások teljesítésére nem elegendő vagy a befizetéseket (átutalásokat) a Számlatulajdonos késve teljesíti, és emiatt a megbízásokat a nem tudja kiegyenlíteni, az ezzel járó hátrányok, illetve károk a Számlatulajdonost terhelik. 8

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. április 01-től, visszavonásig P A S S Z I V Ü z l e t á g i k o n d í c i ó k (forint ügyletekhez) Hirdetménye Vállalkozók, kis- és magánvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat, jutalék és költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 4. számú melléklet Lakossági Tartós Befektetési Betétszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2015. augusztus 24. napjától Az itt feltűntetett OBA logó arról ad tájékoztatást,

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2010. ÁPRILIS

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.05.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét Éves

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 02. 18. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. május 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános díjtételek Díjtétel

Részletesebben

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Ajándék betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Ajándék betét

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték

Megnevezés BUDA I. számla BUDA II. számla. 312 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték HIRDETMÉNY A BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2014.03.18. napjától A megemelt havi számlavezetési

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. BETÉTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 2. KÜLÖNÖS/ELTÉRŐ SZABÁLYOK EGYES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT 4,5-es betét, 2 hónapra Akció ideje GRÁNIT 4,5-es betét 2014.08.08-tól

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetménye A Dohányboltot üzemeltető számlavezetett ügyfelei részére Érvényes:2013. szeptember 2-től visszavonásig A Takarékszövetkezet a számlákat felülvizsgálja

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Takarék számlabetét szerződés

Takarék számlabetét szerződés Takarék számlabetét szerződés Amely létrejött Betéttulajdonos Betét társtulajdonos Név Születési név Lakcím Születési hely, idő Állampolgárság Anyja születési neve Azonosító okmány típusa / száma mint

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. LEKÖTÖTT BETÉTEK 1.1. Akciós lekötött betétek 1.1.1. GRÁNIT Stabil betét, 2 hónapra Akció ideje Betét típusa GRÁNIT Stabil betét kamat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla kamata: 0,25

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzétéve: 2016. november 30.. Lakossági devizaszámla vezetés (természetes személyek) Megnevezés ZALA Lakossági devizaszámla Alkalmazott árfolyam I. Számlavezetés Számlanyitási

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE. Érvényes: 2015. június 01-től BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. június 01-től A Takarékszövetkezet jelen Hirdetményben szereplő, változó kamatozású betéti termékei esetében betéti kamatváltozást

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül.

HIRDETMÉNY. A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Lakossági Üzletszabályzata módosul, illetve kiegészül. A módosítás/kiegészítés a Lakossági Üzletszabályzat alábbi rendelkezéseit

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet

Rétköz Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA KEZELÉSÉRŐL ELNÖKI /7/2014.03.14 UTASÍTÁS 3. számú melléklet: GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15.

Részletesebben

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról

HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról Közzététel: 2015. július 21. Hatályba lépés: 2015. augusztus 12. HIRDETMÉNY - a vállalkozói és közszolgálati ügyfélkör forintszámlái tekintetében érvényes betéti kamatokról A Hirdetmény hatálya az Vállalkozói

Részletesebben

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai

Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Erste Privilégium Bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. december 31. Hatályos: 2016. január 4-től A Bank 2015. április 1. előtt nyílt bankszámlák esetében a jelen mellékletben feltüntetett kondíciókat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben