SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: január 16. Közgyűlés által elfogadva: január 21. 1

2 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított évi IV. tv. (Ptk.) ai és a Polgárdi Városi Sportegyesület alapszabálya alapján készült. 2./ Az SZMSZ tartalmazza a Polgárdi Városi Sportegyesület adatait és szervezeti felépítését, az elnökség, a tisztségviselők és szakosztályok feladatait és jogkörét, a sportegyesület alapvető működési szabályait. 3./ A sportegyesület legfontosabb adatai A sportegyesület megnevezése: Polgárdi Városi Sportegyesület Rövidített név: Polgárdi VSE Székhely és cím: 8154 Polgárdi, Batthyány u Bírósági bejegyzési szám: Pk. CI:214/1992/18. Bírósági végzés nyilvántartási száma: 797. Alaptevékenység: az Alapszabály II./10. pontjában meghatározottak Az alapítás éve: Működési terület: Polgárdi város közigazgatási területe Adószáma: Bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Nyrt. polgárdi fiók Bankszámla száma: Az intézmény felügyeleti szerve: Fejér Megyei Főügyészség 4./ A sportegyesület jogállása A sportegyesület önálló jogi személy. Vezetője és képviselője az elnök, akit a közgyűlés választ négy évre. 2

3 5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed: a sportegyesület tisztségviselőire, a sportegyesület tagjaira, az elnökségre, a sportegyesületben működő bizottságokra, a sportegyesület szakosztályaira, azok vezetőire, szakmai és technikai munkákat ellátó személyekre a sportegyesület szolgáltatásait igénybe vevőkre. II.FEJEZET A SPORTEGYESÜLET FELADATA 6./ A sportegyesület célja, tevékenysége és feladatai A sportegyesület céljait, tevékenységét és feladatait az alapszabály II. fejezete tartalmazza. III.FEJEZET A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 7./ A sportegyesület szervezeti egységei - közgyűlés - elnökség - szakosztályok - fegyelmi bizottság, számvizsgáló bizottság és szükség szerint életre hívott testületek - pénztáros - számviteli, adózási feladatokat ellátó vállalkozó (külsős személy vagy cég) - szakosztályi edzők, technikai feladatokat ellátó személyek 8./ A sportegyesület szervezeti egységeinek főbb feladatai a) Közgyűlés A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés (alapszabály V./23. pontja), amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörét az alapszabály IV./25. pontja tartalmazza. A közgyűlés határozatait jegyzőkönyvben rögzítik oly módon, hogy abból a közgyűlés 3

4 döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv szabadon megtekinthető az egyesület elnökével egyeztetett időpontban és helyen. b) Elnökség Az elnökség feladatai, ügyrendje A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség személyi összetételét az elnök, valamint a szakosztályok mindenkori vezetői adják. Az elnökség munkáját az elnök, tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes irányítja az alapszabály V./30. pontja alapján. Az elnökség feladatait az alapszabály V./27. pontja alapján végzi. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Az elnökségi tagokon kívül meg kell hívni tanácskozási joggal a számvizsgáló bizottság tagjait. Az elnökségi ülés helyéről és idejéről, a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább 8 nappal korábban igazolható módon (személyesen átadott, postán vagy elektronikusan küldött írásban) értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Rendkívül indokolt esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az elnökség évente meghatározza az aktuális évi ülések tartalmi és időrendjét. Az ülések nyilvánosak, azon bármelyik egyesületi tag részt vehet. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, valamint további két elnökségi tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat, ezek időpontját, hatályát, és név szerint a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. Az elnökség határozatait az Elnökségi Határozatok Gyűjteményében kell nyilvántartani, melyet az egyesületi tagok bármikor megtekinthetnek az egyesület elnökével egyeztetett időpontban és helyszínen. A határozatokban érintett szerveket és személyeket 15 napon belül igazolható módon - célszerűen írásban - értesíteni kell. c) Szakosztályok A szakosztályok a sportegyesület egyes sporttevékenységeinek végzésére megalakított szervezeti egységek. A szakosztályok létrehozása és megszüntetése az elnökség hatásköre, tekintettel az alapszabály V./27. a) pontjára. 4

5 Az egyes szakosztályok működtetésére az elnökség pénzkereteket különít el az éves versenynaptár alapján a közgyűlés által elfogadott költségvetési keretnek megfelelően. A szakosztály működését a szakosztály tagjai által választott szakosztályvezető irányítja, megbízás keretében. Végzett munkájukért nem illeti meg díjazás, de ezen feladatainak ellátása során felmerült, jogszerűen igazolt költségei megtéríthetőek. d) Számvizsgáló Bizottság A Számvizsgáló Bizottság az alapszabály V./32. pontja alapján működik. Működési rendjét maga állapítja meg az alapszabály V./32. f) pontja alapján. Valamennyi tagja tanácskozási joggal részt vesz a sportegyesület elnökségének munkájában. A Számvizsgáló Bizottság kezdeményezheti a sportegyesület elnökénél az elnökség összehívását, ha tudomására jutott adatok, tények alapján lényeges kérdésekben intézkedések szükségesek. Az elnök ilyen esetekben 15 napon belül köteles az elnökségi ülést összehívni. A Számvizsgáló Bizottság az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban bármely elnökségi határozat újratárgyalását kezdeményezheti. Munkájához külső szakértőt vehet igénybe. Tevékenységéről a közgyűlésnek évente egy alkalommal köteles beszámolni. e) Fegyelmi Bizottság A sportegyesület egyes feladatainak ellátásához bizottságok, testületek hívhatók életre. Az alapszabály kötelezően Fegyelmi Bizottság megalakítását írja elő az alapszabály V./34. pontja alapján. A Fegyelmi Bizottság létrehozására, működésére, feladataira az alapszabály V./34. pontja tartalmaz előírásokat. A sportegyesület működését segítő bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Megőrzéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket. f) Pénztáros A sportegyesület készpénz készletének, illetve a készpénzes bevételek és kiadások kezelésére pénztáros tisztséget határoz meg. A tisztséget betöltő személyt az elnökség nevezi ki. 5

6 A pénztáros az utalványozási rendnek megfelelően köteles készpénzt bevételezni, illetve kiadni a sportegyesület pénztárából. Utalványozásra jogosult az alapszabály V./29. pontja értelmében az egyesület elnöke. Pénztárosi tisztséget nem tölthet be olyan személy, akinek egyben utalványozási joga is van. A pénztáros a rábízott vagyoni értékkel kapcsolatosan teljes elszámolási felelősséggel tartozik. g) Számviteli, adózási szolgáltatást végző személy vagy cég (könyvelő) A sportegyesület számviteli, adózási kötelezettségeinek teljesítése érdekében megbízást ad ilyen tevékenységre jogosult személynek vagy cégnek. A szolgáltató kiválasztása az elnökség jogköre, akivel írásban megállapodik. A megállapodásban részletesen ki kell térni a szolgáltatást végző vállalkozás által ellátandó feladatok pontos meghatározására. h) A szakosztályi edző(k), technikai feladatokat ellátó személy(ek) A szakosztályok edzőit, technikai feladatokat ellátó személyeket megbízási vagy együttműködési szerződés keretében foglalkoztatja a sportegyesület, az abban foglalt feladatok ellátására. A megbízott személyére és a megállapodás feltételeire az adott szakosztályvezető tesz javaslatot az elfogadott éves versenyprogramban, illetve a szakmai célkitűzésekben, valamint az éves költségvetésben foglaltakat is figyelembe véve. A javaslatban szerepelnie kell többek között annak is, hogy megilleti-e a megbízottat megbízási díj, vagy költségtérítés és ha igen akkor milyen azok mértéke. A javaslatot az elnökség tárgyalja meg és hagyja jóvá. Elfogadás esetén a megbízási vagy együttműködési szerződést, ezen tárgyú határozatban foglaltaknak megfelelően az elnök köteles megkötni, egy másik elnökségi tag ellenjegyzésével. Lehetőség van arra is, hogy ezen tisztségek betöltését maguk a szakosztályvezetők lássák el. (megbízási szerződés minta a 4.sz. mellékletben található) 9./ Tisztségviselők, feladatokkal megbízott személyek feladatai a) Az elnök feladatait az alapszabály V./29. pontja határozza meg. Ezen felül: felelős a sportegyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, pénzügyi fegyelem megtartásáért, előkészíti a sportegyesület költségvetésének, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseinek anyagát, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja a sportegyesület gazdasági, műszaki szabályzatait, együttműködik az egyesület számviteli, adózási feladatait ellátó vállalkozással. Ennek keretében a vállalkozással egyeztetett módon (de legalább havonta) átadja a könyvelési, adózási feladatok teljesítéséhez szükséges bizonylatokat, dokumentumokat. kialakítja és vezeti a sportegyesület vagyonnyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, 6

7 rendszerét. b) Az elnök feladatait az elnök tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el. Az elnökhelyettes tisztségét az Alapszabály V./30. pontja alapján a mindenkori Labdarúgó Szakosztály vezetője tölti be. c) Szakosztályvezető(k): szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakosztály szakmai munkáját, a szakosztályban feladatellátó szakmai és technikai személyzetet, önkénteseket az elkészíti a szakosztály éves tevékenység-programját, előkészíti a szakosztály éves költségvetési tervét és leadja az elnök részére részt vesz az elnökség éves költségvetési tárgyalásának menetében. gazdálkodik a szakosztály céljaira biztosított vagyonnal, gondoskodik arról, hogy a szakosztály éves kiadásai a jóváhagyott költségtervében foglalt keretek között maradjon. a szakosztály tevékenységéről rendszeresen írásban beszámol az elnökségnek, illetve évente egyszer a közgyűlésnek. Szakosztályvezető csak az lehet, aki aláírta a 3.sz. mellékeltben foglalt nyilatkozatot d) Pénztáros A pénztáros feladatait a pénzkezelési szabályzat szerint látja el. Köteles havonta átadni az elnöknek a tárgyhónapban kiállított pénztárbizonylatokat és azok mellékleteit, a havi pénztárjelentés eredeti példányait, a számviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak történő leadás érdekében. A kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, valamint az időszaki pénztárjelentés tőpéldányai a pénztárosnál maradnak. Az átadásra azt követően kerülhet sor, hogy az átadásra kerülő időszak időszaki pénztárjelentését az Ellenőrző Bizottság valamely tagja leellenőrizte. Az elnöknek történő átadásról a pénztáros excel táblában készít átvételi-átadási jegyzéket. e) A szakosztályi edző(k), technikai feladatokat ellátó személy(ek) feladatai A szakosztályi edzők a felügyeletükre bízott versenyző(k), csapat sportszakmai munkáját kidolgozza, javaslatokat tesz a kitűzött szakmai feladatok teljesítésének módjára, illetve javaslatot ad a kitűzendő szakmai célok összességére a szakosztályvezetője felé. A megbízási vagy együttműködési szerződésében foglalt gyakorisággal levezeti az edzéseket, jelen van a versenyprogramban szereplő eseményeken, felkészülési programokon. Segítséget kell nyújtania a szakosztályvezetőnek az éves költségvetési terv előkészítéséhez. Amennyiben a versenyek alatt nincs jelen más hivatalos személy az egyesület részéről, úgy a szakosztályi edző köteles a technikai feladatok ellátására is. A szakosztályi edző elsősorban a szakosztályvezetőnek tartozik felelősséggel. Megbízatásának visszavonására a szakosztályvezető tehet javaslatot. Amennyiben ezzel kapcsolatos jelzését az 7

8 adott szakosztályvezető eljuttatja az elnöknek, akkor az elnök köteles 15 napon belülre összehívni az elnökséget, melyen napirendre tűzik a javaslat megtárgyalását. A szakosztályi edzők kötelesek más (azonos és esetenként különböző) szakosztályi edzőkkel együttműködni. A technikai feladatokat ellátó személy segíti a szakosztályvezető munkáját a sportszövetségekkel kapcsolatos ügyek intézésében, illetve a versenyprogramban szereplő sportesemények alkalmával az Egyesület hivatalos személyeként jegyzőkönyv vezetésében segédkezhet. Feladatellátása során díjazásra nem, viszont igazoltan felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. A szakosztályvezető felé tartozik felelősséggel. Amennyiben valamely tisztség betöltésénél kiderül, hogy egyazon személy tölt be olyan posztot, amelynek felelősséggel tartozik, akkor ez a személy közvetlenül az elnöknek, illetve az elnökségnek tartozik felelősséggel. IV.FEJEZET A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 10./ A sportegyesület tevékenységével kapcsolatos szabályok a) A rendes tagsági viszony létrejötte és megszűnése, tagdíj A rendes tagsági viszony a jelentkező vagy a jelentkező nagykorú képviselője által kitöltött belépési nyilatkozattal jön létre (1.sz. mellékletben található nyomtatvány), akkor, ha azt a beérkezését követő első elnökségi ülésen az elnökség jóváhagyta (A rendes tagság további kérdéseiről, illetve a pártoló tagságról és a tiszteletbeli tagságról az alapszabály III./ pontja rendelkezik.). A rendes tag az elnökségi jóváhagyás tárgyhavától tagdíj befizetésre köteles. A tagok jogait és kötelezettségeit az alapszabály IV./ pontja tartalmazza. A tagság megszűnhet az alapszabály III./15. pontjában foglaltak szerint. Az önkéntes kilépéskor a 2.sz. mellékletben foglalt nyomtatványt kell leadni az egyesület elnökének. A tagok a sportegyesület tartozásaiért nem felelnek. A tagdíj éves összegét, befizetésének és határidejét a közgyűlés állapítja meg. A befizetés történhet készpénzben az egyesület pénztárába vagy az egyesület központi bankszámlájára. b) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére. A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a sportegyesület tagjainak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: A televízió, a rádió, az írott és elektronikus sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő 8

9 előírásokat: A sportegyesületet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az elnök vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a sportegyesület jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a sportegyesület tevékenységében zavart, a sportegyesületnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az elnök engedélyével adható. c) A sportegyesületben tevékenységet folytatók díjazása A sportegyesületben tevékenységet folytatók díjazására vonatkozó megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni. d) Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes adójogszabályok határozzák meg. Saját gépkocsi használatra jogosult a sportegyesület tagsága, tisztségviselői minden olyan utazáshoz, amely a sportegyesület működtetésével kapcsolatos, valamint arra az éves költségvetési tervben, illetve jóváhagyott éves szakosztályonkénti versenyprogramban, elfogadott szakmai célkitűzésekben foglaltakkal összhangban került sor. A gépkocsi használatot a szakosztályvezetőknél kell írásban kérvényezni, a kérvényt az elnök hagyja jóvá az éves verseny-és edzési naptárnak megfelelően. 11./ Kártérítési kötelezettség A sportoló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost jegyzék és elismervény nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. 12./ A kapcsolattartás rendje A sportegyesület feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az elnökség, a számvizsgáló bizottság és a szakosztályok szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 9

10 Más sportegyesületekkel, szakmai szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel az eredményesebb működés elősegítése érdekében a sportegyesület együttműködési megállapodást köthet. 13./ A sportegyesület ügyiratkezelése Minden tisztségviselő köteles a saját feladat- és hatáskörével kapcsolatos ügyiratok, dokumentumok kezeléséről gondoskodni. Az elnök felelős az elnökség működésével kapcsolatos ügyiratok kezeléséért is. Tekintettel arra, hogy a sportegyesület székhelye és egyben postacíme megegyezik a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal címével (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.), a beérkező levelek átvételére a Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás alapján jogosult minden, erre a célra a hivataltól megbízást kapott önkormányzati dolgozó. A beérkező levelek felbontása érdekében az elnök minden héten legalább egy munkanapon köteles az önkormányzati hivatalban megjelenni és a beérkező levelekről nyilvántartást vezetni. A levelek felbontását követően az elnök köteles azt az érintett személynek átadni, átvételi elismervény mellett. Olyan levél esetében, amely az elnökség hatáskörét érinti, köteles haladéktalanul értesíteni az elnökség minden tagját, szükség esetén kezdeményezheti az elnökség összehívását. Az elnökségnek érkezett levelek őrzése, tárolása az elnök feladata. Minden tisztségviselő (elnök, elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági elnök, tag, szakosztályvezető) köteles a 2 évesnél régebbi ügyiratokat, dokumentumokat rendezetten, átvételi jegyzék alapján az elnöknek átadni. Az elnök esetében valamelyik Számvizsgáló Bizottsági tag jelenlétében kell ezen dokumentumokat elhelyezni az irattárban, az erről szóló jegyzőkönyv kiállítása mellett. Amennyiben valamely tisztségviselő tisztsége megszűnik, akkor 15 napon belül köteles az elnöknek minden ügyiratot átadni. Elnök esetében az ügyiratokat és az irattárt egy elnökségi és egy Számvizsgáló Bizottsági tagból álló bizottságnak kell átadnia. A szakosztályvezetők kötelesek gondoskodni a szakosztály ügyiratainak kezeléséről, melyből eredő felelősség kiterjed a szakszövetségi igazolások, versenyengedélyek kezelésére, a szakmai és technikai személyzet ügyiratainak kezelésére is, illetve köteles azt megszervezni. 14./ A kiadmányozás rendje A sportegyesület tulajdonát képező sportfelszerelést, sporteszközt az elnök és a szakosztályvezetők jogosultak kiadni a sportegyesület szolgáltatásait igénybevevőknek. A kiadományozás tényét írásban rögzíteni kell, feltüntetve a kiadott tárgy megnevezését, a használat időtartamát, a használó nevét és elérhetőségét, aláírásával igazolt anyagi felelősségvállalását. 15./ Bélyegzők használata, kezelése A sportegyesület azonosítására a következő bélyegzők alkalmazhatók: 1 db elnöki (1. sorszámú), Polgárdi Városi Sportegyesület feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: 10

11 , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. A Szakosztályok azonosítására a következő bélyegzők alkalmazhatók: 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kyokushin Karate Harcművészeti Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kyokushin Karate Harcművészeti Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. Valamennyi cégszerű aláírásnál körbélyegzőt kell használni. A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem alkalmazható. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A sportegyesület bélyegzőit az elnök, a szakosztályok bélyegzőit a szakosztályvezetők kötelesek naprakész állapotban nyilvántartani. A sportegyesület körbélyegzőjének használatára a következők jogosultak: - elnök, - pénztáros A szakosztályok körbélyegzőjének használatára a következők jogosultak: - szakosztályvezetők Az átvevők személyesen felelősek a körbélyegzők megőrzéséért. 16./ A sportegyesület gazdálkodásának rendje A sportegyesület gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a sportegyesület kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása az elnökség feladata. 11

12 17./ Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre az elnök és valamelyik elnökségi tag együttesen jogosult. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát az elnök köteles őrizni. Készpénzes kiadások utalványozására is a bankszámla feletti rendelkezésben foglaltak az irányadóak. Az SZMSZ az alapszabállyal együtt érvényes. Az SZMSZ az elnökség jóváhagyásával a közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A Szabályzatot a Polgárdi Városi Sportegyesület Közgyűlése január 21. napján elfogadta és megállapította, hogy jelen szabályzat hatályos. Kelt: Polgárdi, január elnök aláírása 12

13 1. sz. melléklet BELÉPÉSI NYILATKOZAT nagykorú részére Alulírott. szül. idő, hely:., an.:..,.. sz. alatti lakos Telefonszám:.. Levelezési cím:.. . jelen belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítom azon szándékomat, hogy Polgárdi Város Sportegyesület tagjává kívánok válni. Tagsági viszony formája: RENDES TAGSÁG Jelen belépési nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a Sportegyesület alapszabályát, valamint szervezeti és működési szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Vállalom az egyesület alapszabályában és szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak, valamint az egyesületi vezető szervek határozatainak betartását, tagsági díj fizetését. Tagsági jogviszonyom fennállása alatt az egyesületi vagyon megóvására törekszem, a versenyekre való felkészülésben lelkiismeretesen részt veszek, legjobb tudásom szerint, a becsületes küzdés, a sportszerű élet és magatartás elveit szem előtt tartva végzem tevékenységemet. Választott szakosztály: Polgárdi,. év.. hónap. nap aláírás A Szakosztály részéről a nyilatkozatot átvette: Átvétel dátuma: aláírás A tag felvételét az elnökség jóváhagyta: Polgárdi, Sportegyesület elnöke 13

14 BELÉPÉSI NYILATKOZAT kiskorú részére Alulírott. szül.:., an.:..,.. sz. alatti lakos, mint. szül.:.., an.:... sz. alatti lakos Telefonszám:.. Levelezési cím:.. . törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy.. gyermekem a Polgárdi Városi Sportegyesület tagságába belépjen. Tagsági jogviszony formája: RENDES TAGSÁG Mint törvényes képviselő jelen belépési nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a Sportegyesület alapszabályát valamint szervezeti és működési szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra és gyermekemre nézve kötelezőnek elfogadom. Vállalom az egyesület alapszabályában és szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak, valamint az egyesületi vezető szervek határozatainak betartását és betartatását, tagsági díj fizetését. Mindent megteszek annak érdekében, hogy gyermekem a tagsági jogviszony fennállása alatt az egyesületi vagyon megóvására törekedjen, a versenyekre való felkészülésben lelkiismeretesen részt vegyen, legjobb tudása szerint, a becsületes küzdés, a sportszerű élet és magatartás elveit szem előtt tartva végezze tevékenységét. Választott szakosztály: Polgárdi,. év.. hónap. nap.. gyermek aláírása törvényes képviselő aláírása A Szakosztály részéről a nyilatkozatot átvette: Átvétel dátuma: A tag felvételét az elnökség jóváhagyta: Polgárdi, aláírás Sportegyesület elnöke 14

15 2.sz. melléklet Nyilatkozat tagságról való lemondáshoz Név: Születési dátum: Születési hely:. Anyja neve:, mint a Polgárdi Városi Sportegyesület tagja kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom aláírásával a Polgárdi Városi Sportegyesületben fennálló tagsági viszonyomat a nyilatkozatom az egyesület elnökének történő leadása napján megszüntetem. Kijelentem, hogy az egyesülettel szemben semmilyen követelésem nincs! Kelt:, 20. A sportegyesület elnökének átvételi elismervénye: Átvettem: Átvétel dátuma:.. aláírás 15

16 3.sz. melléklet Nyilatkozat Szakosztályvezetői tisztség elvállalásáról Név: Születési dátum: Születési hely: Anyja neve:, mint a Polgárdi Városi Sportegyesület kinevezett szakosztályvezetője kijelentem, hogy a mai naptól kezdve a megbízást elfogadom és tudomásul veszem a Polgárdi Városi Sportegyesület Alapszabályának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseit, különösen a szakosztályvezetők feladataira, jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részeket. Tudomásul veszem, hogy tisztségem betöltéséért díjazásban nem részesülök és igazolt költségeimnek megtérítésére is csak az éves költségvetési tervben foglaltak szerint vagyok jogosult. Kelt:, 20. aláírás 16

17 4.sz. melléklet Megbízási szerződés amely egyrészről létrejött a Polgárdi Városi Sportegyesület (Polgárdi, Batthyány u. 132., adószám: ) továbbiakban: PVSE, mint megbízó, képviseli: Kinizsi Gábor, mint az egyesület elnöke másrészről.. (név).. (cím), mint megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A megbízás tárgya A PVSE...szakosztályában ellátja az edzői feladatokat. Ennek keretében: - A PVSE éves szakmai programjában, célkitűzésében szereplő, a rábízott szakosztály szakágára vonatkozó feladatokat teljesíti. Ennek során a felügyeletére bízott versenyző(k), csapat(ok) sportszakmai munkáját kidolgozza és végrehajtja. heti. gyakorisággal..óra/alkalom időtartamú edzéseket vezet le, - jelen van a versenyprogramban szereplő eseményeken, felkészülési programokon. - segítséget nyújt fent nevezett szakosztály vezetőjének az éves költségvetési terv előkészítéséhez, illetve javaslatot ad a kitűzendő szakmai célok összességére a szakosztályvezetője felé. - amennyiben a PVSE részéről a versenyek alatt nincs jelen más hivatalos személy, köteles a technikai feladatok ellátására is, valamint vezeti a sporteseményre érkezett PVSE sportolóinak, rábízott csapatainak különítményét. - Egyéb: A megbízás kezdete:.. év.. hó nap. 3. A megbízás vége: (ha ebben előre megállapodtak a felek vagy a konkrét dátum megjelölése vagy csupán azt kell megjelölni, hogy mely feladat elvégzésének a napjával szűnik meg automatikusan a megbízás) - év hó..nap, illetve - a szerződés a. feladat elvégzésének napján szűnik meg. Amennyiben a felek határozatlan idejű szerződésben állapodtak meg, akkor felek megállapodnak abban, hogy felmondási időt is kikötnek, amely.naptári nap. A felek leszögezik, hogy jelen szerződést csak írásban lehet felmondani, amelyet az egyik fél részéről történő felmondás esetén a másik fél részére személyesen vagy postán kell átadni. Postai átadás esetén a felmondást jelen szerződésben foglalt címre kell eljuttatni, kivéve, ha a másik fél hivatalosan tájékoztatta az 17

18 egyiket arról, hogy címe megváltozott, mert ebben az esetben a megváltozott címre kell eljuttatni. 4. A megbízás díjazása az alábbiak szerint történik: Amennyiben a megbízott jogosult megbízási díjra annak bruttó mértéke: Ft/hó Fentieken felül esetleges költségtérítés fajtája és mértékének leírása, gyakorisága: 5. Egyéb kikötések: (itt szerepelhetnek például olyan feltételek, amelyet a megbízott köteles feladat ellátása során figyelembe venni, eljárási rendet írhatunk elő, utasítást adhatunk előre, stb.) Nem vállalhat a PVSE nevében jogokat és kötelezettségeket, de az 1. pontban jelölt szakosztály vezetője felé jelezheti ezzel kapcsolatos észrevételeit, figyelemfelhívásait. Amennyiben a Megbízott úgy ítéli meg, hogy feladatellátását a szakosztályvezető akadályozza, erről az elnökség valamely tagjának jelentést tehet. Feladatát önállóan végzi, ellátására helyettesítő személyt csak kivételes esetben és a szakosztályvezető egyetértésével bízhat meg. Egyéb: A megbízott személy azonosító adatai: Születéskori név:... Anyja neve:. Születési idő:., hely: TAJ:.. Adókártya száma: Ha van heti 36 órát elérő munkaviszonya a cég neve:... Magánnyugdíj pénztárának neve, ha tag: négyjegyű kódja:., belépésének dátuma:.. Kelt: Polgárdi,.. elnök aláírása megbízott aláírása. elnökségi tag aláírása 18

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2013 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2014. április 17.. napján megtartott Közgyűlése az Alapszabály 14. 5/g pontja alapján elfogadta az alábbi a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben