SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: január 16. Közgyűlés által elfogadva: január 21. 1

2 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított évi IV. tv. (Ptk.) ai és a Polgárdi Városi Sportegyesület alapszabálya alapján készült. 2./ Az SZMSZ tartalmazza a Polgárdi Városi Sportegyesület adatait és szervezeti felépítését, az elnökség, a tisztségviselők és szakosztályok feladatait és jogkörét, a sportegyesület alapvető működési szabályait. 3./ A sportegyesület legfontosabb adatai A sportegyesület megnevezése: Polgárdi Városi Sportegyesület Rövidített név: Polgárdi VSE Székhely és cím: 8154 Polgárdi, Batthyány u Bírósági bejegyzési szám: Pk. CI:214/1992/18. Bírósági végzés nyilvántartási száma: 797. Alaptevékenység: az Alapszabály II./10. pontjában meghatározottak Az alapítás éve: Működési terület: Polgárdi város közigazgatási területe Adószáma: Bankszámlát vezető pénzintézet neve: OTP Nyrt. polgárdi fiók Bankszámla száma: Az intézmény felügyeleti szerve: Fejér Megyei Főügyészség 4./ A sportegyesület jogállása A sportegyesület önálló jogi személy. Vezetője és képviselője az elnök, akit a közgyűlés választ négy évre. 2

3 5./ A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed: a sportegyesület tisztségviselőire, a sportegyesület tagjaira, az elnökségre, a sportegyesületben működő bizottságokra, a sportegyesület szakosztályaira, azok vezetőire, szakmai és technikai munkákat ellátó személyekre a sportegyesület szolgáltatásait igénybe vevőkre. II.FEJEZET A SPORTEGYESÜLET FELADATA 6./ A sportegyesület célja, tevékenysége és feladatai A sportegyesület céljait, tevékenységét és feladatait az alapszabály II. fejezete tartalmazza. III.FEJEZET A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 7./ A sportegyesület szervezeti egységei - közgyűlés - elnökség - szakosztályok - fegyelmi bizottság, számvizsgáló bizottság és szükség szerint életre hívott testületek - pénztáros - számviteli, adózási feladatokat ellátó vállalkozó (külsős személy vagy cég) - szakosztályi edzők, technikai feladatokat ellátó személyek 8./ A sportegyesület szervezeti egységeinek főbb feladatai a) Közgyűlés A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés (alapszabály V./23. pontja), amelyet évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés kizárólagos hatáskörét az alapszabály IV./25. pontja tartalmazza. A közgyűlés határozatait jegyzőkönyvben rögzítik oly módon, hogy abból a közgyűlés 3

4 döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A közgyűlésről készült jegyzőkönyv szabadon megtekinthető az egyesület elnökével egyeztetett időpontban és helyen. b) Elnökség Az elnökség feladatai, ügyrendje A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség személyi összetételét az elnök, valamint a szakosztályok mindenkori vezetői adják. Az elnökség munkáját az elnök, tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes irányítja az alapszabály V./30. pontja alapján. Az elnökség feladatait az alapszabály V./27. pontja alapján végzi. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség szükség szerint, de legalább 3 havonta ülésezik. Az elnökségi tagokon kívül meg kell hívni tanácskozási joggal a számvizsgáló bizottság tagjait. Az elnökségi ülés helyéről és idejéről, a megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább 8 nappal korábban igazolható módon (személyesen átadott, postán vagy elektronikusan küldött írásban) értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Rendkívül indokolt esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az elnökség évente meghatározza az aktuális évi ülések tartalmi és időrendjét. Az ülések nyilvánosak, azon bármelyik egyesületi tag részt vehet. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök, valamint további két elnökségi tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a meghozott határozatokat, ezek időpontját, hatályát, és név szerint a döntést támogatók, ellenzők és tartózkodók számát. Az elnökség határozatait az Elnökségi Határozatok Gyűjteményében kell nyilvántartani, melyet az egyesületi tagok bármikor megtekinthetnek az egyesület elnökével egyeztetett időpontban és helyszínen. A határozatokban érintett szerveket és személyeket 15 napon belül igazolható módon - célszerűen írásban - értesíteni kell. c) Szakosztályok A szakosztályok a sportegyesület egyes sporttevékenységeinek végzésére megalakított szervezeti egységek. A szakosztályok létrehozása és megszüntetése az elnökség hatásköre, tekintettel az alapszabály V./27. a) pontjára. 4

5 Az egyes szakosztályok működtetésére az elnökség pénzkereteket különít el az éves versenynaptár alapján a közgyűlés által elfogadott költségvetési keretnek megfelelően. A szakosztály működését a szakosztály tagjai által választott szakosztályvezető irányítja, megbízás keretében. Végzett munkájukért nem illeti meg díjazás, de ezen feladatainak ellátása során felmerült, jogszerűen igazolt költségei megtéríthetőek. d) Számvizsgáló Bizottság A Számvizsgáló Bizottság az alapszabály V./32. pontja alapján működik. Működési rendjét maga állapítja meg az alapszabály V./32. f) pontja alapján. Valamennyi tagja tanácskozási joggal részt vesz a sportegyesület elnökségének munkájában. A Számvizsgáló Bizottság kezdeményezheti a sportegyesület elnökénél az elnökség összehívását, ha tudomására jutott adatok, tények alapján lényeges kérdésekben intézkedések szükségesek. Az elnök ilyen esetekben 15 napon belül köteles az elnökségi ülést összehívni. A Számvizsgáló Bizottság az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 10 napon belül írásban bármely elnökségi határozat újratárgyalását kezdeményezheti. Munkájához külső szakértőt vehet igénybe. Tevékenységéről a közgyűlésnek évente egy alkalommal köteles beszámolni. e) Fegyelmi Bizottság A sportegyesület egyes feladatainak ellátásához bizottságok, testületek hívhatók életre. Az alapszabály kötelezően Fegyelmi Bizottság megalakítását írja elő az alapszabály V./34. pontja alapján. A Fegyelmi Bizottság létrehozására, működésére, feladataira az alapszabály V./34. pontja tartalmaz előírásokat. A sportegyesület működését segítő bizottságok üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. Megőrzéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, a megjelentek nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a hozott döntéseket. f) Pénztáros A sportegyesület készpénz készletének, illetve a készpénzes bevételek és kiadások kezelésére pénztáros tisztséget határoz meg. A tisztséget betöltő személyt az elnökség nevezi ki. 5

6 A pénztáros az utalványozási rendnek megfelelően köteles készpénzt bevételezni, illetve kiadni a sportegyesület pénztárából. Utalványozásra jogosult az alapszabály V./29. pontja értelmében az egyesület elnöke. Pénztárosi tisztséget nem tölthet be olyan személy, akinek egyben utalványozási joga is van. A pénztáros a rábízott vagyoni értékkel kapcsolatosan teljes elszámolási felelősséggel tartozik. g) Számviteli, adózási szolgáltatást végző személy vagy cég (könyvelő) A sportegyesület számviteli, adózási kötelezettségeinek teljesítése érdekében megbízást ad ilyen tevékenységre jogosult személynek vagy cégnek. A szolgáltató kiválasztása az elnökség jogköre, akivel írásban megállapodik. A megállapodásban részletesen ki kell térni a szolgáltatást végző vállalkozás által ellátandó feladatok pontos meghatározására. h) A szakosztályi edző(k), technikai feladatokat ellátó személy(ek) A szakosztályok edzőit, technikai feladatokat ellátó személyeket megbízási vagy együttműködési szerződés keretében foglalkoztatja a sportegyesület, az abban foglalt feladatok ellátására. A megbízott személyére és a megállapodás feltételeire az adott szakosztályvezető tesz javaslatot az elfogadott éves versenyprogramban, illetve a szakmai célkitűzésekben, valamint az éves költségvetésben foglaltakat is figyelembe véve. A javaslatban szerepelnie kell többek között annak is, hogy megilleti-e a megbízottat megbízási díj, vagy költségtérítés és ha igen akkor milyen azok mértéke. A javaslatot az elnökség tárgyalja meg és hagyja jóvá. Elfogadás esetén a megbízási vagy együttműködési szerződést, ezen tárgyú határozatban foglaltaknak megfelelően az elnök köteles megkötni, egy másik elnökségi tag ellenjegyzésével. Lehetőség van arra is, hogy ezen tisztségek betöltését maguk a szakosztályvezetők lássák el. (megbízási szerződés minta a 4.sz. mellékletben található) 9./ Tisztségviselők, feladatokkal megbízott személyek feladatai a) Az elnök feladatait az alapszabály V./29. pontja határozza meg. Ezen felül: felelős a sportegyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, pénzügyi fegyelem megtartásáért, előkészíti a sportegyesület költségvetésének, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseinek anyagát, gondoskodik az adatszolgáltatásról, elkészíti, folyamatosan karbantartja a sportegyesület gazdasági, műszaki szabályzatait, együttműködik az egyesület számviteli, adózási feladatait ellátó vállalkozással. Ennek keretében a vállalkozással egyeztetett módon (de legalább havonta) átadja a könyvelési, adózási feladatok teljesítéséhez szükséges bizonylatokat, dokumentumokat. kialakítja és vezeti a sportegyesület vagyonnyilvántartási, vagyonvédelmi rendjét, 6

7 rendszerét. b) Az elnök feladatait az elnök tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el. Az elnökhelyettes tisztségét az Alapszabály V./30. pontja alapján a mindenkori Labdarúgó Szakosztály vezetője tölti be. c) Szakosztályvezető(k): szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakosztály szakmai munkáját, a szakosztályban feladatellátó szakmai és technikai személyzetet, önkénteseket az elkészíti a szakosztály éves tevékenység-programját, előkészíti a szakosztály éves költségvetési tervét és leadja az elnök részére részt vesz az elnökség éves költségvetési tárgyalásának menetében. gazdálkodik a szakosztály céljaira biztosított vagyonnal, gondoskodik arról, hogy a szakosztály éves kiadásai a jóváhagyott költségtervében foglalt keretek között maradjon. a szakosztály tevékenységéről rendszeresen írásban beszámol az elnökségnek, illetve évente egyszer a közgyűlésnek. Szakosztályvezető csak az lehet, aki aláírta a 3.sz. mellékeltben foglalt nyilatkozatot d) Pénztáros A pénztáros feladatait a pénzkezelési szabályzat szerint látja el. Köteles havonta átadni az elnöknek a tárgyhónapban kiállított pénztárbizonylatokat és azok mellékleteit, a havi pénztárjelentés eredeti példányait, a számviteli szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak történő leadás érdekében. A kiadási és bevételi pénztárbizonylatok, valamint az időszaki pénztárjelentés tőpéldányai a pénztárosnál maradnak. Az átadásra azt követően kerülhet sor, hogy az átadásra kerülő időszak időszaki pénztárjelentését az Ellenőrző Bizottság valamely tagja leellenőrizte. Az elnöknek történő átadásról a pénztáros excel táblában készít átvételi-átadási jegyzéket. e) A szakosztályi edző(k), technikai feladatokat ellátó személy(ek) feladatai A szakosztályi edzők a felügyeletükre bízott versenyző(k), csapat sportszakmai munkáját kidolgozza, javaslatokat tesz a kitűzött szakmai feladatok teljesítésének módjára, illetve javaslatot ad a kitűzendő szakmai célok összességére a szakosztályvezetője felé. A megbízási vagy együttműködési szerződésében foglalt gyakorisággal levezeti az edzéseket, jelen van a versenyprogramban szereplő eseményeken, felkészülési programokon. Segítséget kell nyújtania a szakosztályvezetőnek az éves költségvetési terv előkészítéséhez. Amennyiben a versenyek alatt nincs jelen más hivatalos személy az egyesület részéről, úgy a szakosztályi edző köteles a technikai feladatok ellátására is. A szakosztályi edző elsősorban a szakosztályvezetőnek tartozik felelősséggel. Megbízatásának visszavonására a szakosztályvezető tehet javaslatot. Amennyiben ezzel kapcsolatos jelzését az 7

8 adott szakosztályvezető eljuttatja az elnöknek, akkor az elnök köteles 15 napon belülre összehívni az elnökséget, melyen napirendre tűzik a javaslat megtárgyalását. A szakosztályi edzők kötelesek más (azonos és esetenként különböző) szakosztályi edzőkkel együttműködni. A technikai feladatokat ellátó személy segíti a szakosztályvezető munkáját a sportszövetségekkel kapcsolatos ügyek intézésében, illetve a versenyprogramban szereplő sportesemények alkalmával az Egyesület hivatalos személyeként jegyzőkönyv vezetésében segédkezhet. Feladatellátása során díjazásra nem, viszont igazoltan felmerült költségeinek megtérítésére jogosult. A szakosztályvezető felé tartozik felelősséggel. Amennyiben valamely tisztség betöltésénél kiderül, hogy egyazon személy tölt be olyan posztot, amelynek felelősséggel tartozik, akkor ez a személy közvetlenül az elnöknek, illetve az elnökségnek tartozik felelősséggel. IV.FEJEZET A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 10./ A sportegyesület tevékenységével kapcsolatos szabályok a) A rendes tagsági viszony létrejötte és megszűnése, tagdíj A rendes tagsági viszony a jelentkező vagy a jelentkező nagykorú képviselője által kitöltött belépési nyilatkozattal jön létre (1.sz. mellékletben található nyomtatvány), akkor, ha azt a beérkezését követő első elnökségi ülésen az elnökség jóváhagyta (A rendes tagság további kérdéseiről, illetve a pártoló tagságról és a tiszteletbeli tagságról az alapszabály III./ pontja rendelkezik.). A rendes tag az elnökségi jóváhagyás tárgyhavától tagdíj befizetésre köteles. A tagok jogait és kötelezettségeit az alapszabály IV./ pontja tartalmazza. A tagság megszűnhet az alapszabály III./15. pontjában foglaltak szerint. Az önkéntes kilépéskor a 2.sz. mellékletben foglalt nyomtatványt kell leadni az egyesület elnökének. A tagok a sportegyesület tartozásaiért nem felelnek. A tagdíj éves összegét, befizetésének és határidejét a közgyűlés állapítja meg. A befizetés történhet készpénzben az egyesület pénztárába vagy az egyesület központi bankszámlájára. b) Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére. A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét a sportegyesület tagjainak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük: A televízió, a rádió, az írott és elektronikus sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő 8

9 előírásokat: A sportegyesületet érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az elnök vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a sportegyesület jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala a sportegyesület tevékenységében zavart, a sportegyesületnek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az elnök engedélyével adható. c) A sportegyesületben tevékenységet folytatók díjazása A sportegyesületben tevékenységet folytatók díjazására vonatkozó megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni. d) Saját gépkocsi használata A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes adójogszabályok határozzák meg. Saját gépkocsi használatra jogosult a sportegyesület tagsága, tisztségviselői minden olyan utazáshoz, amely a sportegyesület működtetésével kapcsolatos, valamint arra az éves költségvetési tervben, illetve jóváhagyott éves szakosztályonkénti versenyprogramban, elfogadott szakmai célkitűzésekben foglaltakkal összhangban került sor. A gépkocsi használatot a szakosztályvezetőknél kell írásban kérvényezni, a kérvényt az elnök hagyja jóvá az éves verseny-és edzési naptárnak megfelelően. 11./ Kártérítési kötelezettség A sportoló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost jegyzék és elismervény nélkül is terheli felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. 12./ A kapcsolattartás rendje A sportegyesület feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az elnökség, a számvizsgáló bizottság és a szakosztályok szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van. 9

10 Más sportegyesületekkel, szakmai szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel az eredményesebb működés elősegítése érdekében a sportegyesület együttműködési megállapodást köthet. 13./ A sportegyesület ügyiratkezelése Minden tisztségviselő köteles a saját feladat- és hatáskörével kapcsolatos ügyiratok, dokumentumok kezeléséről gondoskodni. Az elnök felelős az elnökség működésével kapcsolatos ügyiratok kezeléséért is. Tekintettel arra, hogy a sportegyesület székhelye és egyben postacíme megegyezik a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal címével (8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.), a beérkező levelek átvételére a Közös Önkormányzati Hivatallal kötött megállapodás alapján jogosult minden, erre a célra a hivataltól megbízást kapott önkormányzati dolgozó. A beérkező levelek felbontása érdekében az elnök minden héten legalább egy munkanapon köteles az önkormányzati hivatalban megjelenni és a beérkező levelekről nyilvántartást vezetni. A levelek felbontását követően az elnök köteles azt az érintett személynek átadni, átvételi elismervény mellett. Olyan levél esetében, amely az elnökség hatáskörét érinti, köteles haladéktalanul értesíteni az elnökség minden tagját, szükség esetén kezdeményezheti az elnökség összehívását. Az elnökségnek érkezett levelek őrzése, tárolása az elnök feladata. Minden tisztségviselő (elnök, elnökségi tagok, ellenőrző bizottsági elnök, tag, szakosztályvezető) köteles a 2 évesnél régebbi ügyiratokat, dokumentumokat rendezetten, átvételi jegyzék alapján az elnöknek átadni. Az elnök esetében valamelyik Számvizsgáló Bizottsági tag jelenlétében kell ezen dokumentumokat elhelyezni az irattárban, az erről szóló jegyzőkönyv kiállítása mellett. Amennyiben valamely tisztségviselő tisztsége megszűnik, akkor 15 napon belül köteles az elnöknek minden ügyiratot átadni. Elnök esetében az ügyiratokat és az irattárt egy elnökségi és egy Számvizsgáló Bizottsági tagból álló bizottságnak kell átadnia. A szakosztályvezetők kötelesek gondoskodni a szakosztály ügyiratainak kezeléséről, melyből eredő felelősség kiterjed a szakszövetségi igazolások, versenyengedélyek kezelésére, a szakmai és technikai személyzet ügyiratainak kezelésére is, illetve köteles azt megszervezni. 14./ A kiadmányozás rendje A sportegyesület tulajdonát képező sportfelszerelést, sporteszközt az elnök és a szakosztályvezetők jogosultak kiadni a sportegyesület szolgáltatásait igénybevevőknek. A kiadományozás tényét írásban rögzíteni kell, feltüntetve a kiadott tárgy megnevezését, a használat időtartamát, a használó nevét és elérhetőségét, aláírásával igazolt anyagi felelősségvállalását. 15./ Bélyegzők használata, kezelése A sportegyesület azonosítására a következő bélyegzők alkalmazhatók: 1 db elnöki (1. sorszámú), Polgárdi Városi Sportegyesület feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: 10

11 , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. A Szakosztályok azonosítására a következő bélyegzők alkalmazhatók: 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kézilabda Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kyokushin Karate Harcművészeti Szakosztály feliratú körbélyegzővel középen a sportegyesület címerével, 1 db Polgárdi Városi Sportegyesület Kyokushin Karate Harcművészeti Szakosztály, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132., Adószám: , Bankszámlaszám: feliratú fejbélyegző. Valamennyi cégszerű aláírásnál körbélyegzőt kell használni. A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem alkalmazható. A bélyegzőkkel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. A sportegyesület bélyegzőit az elnök, a szakosztályok bélyegzőit a szakosztályvezetők kötelesek naprakész állapotban nyilvántartani. A sportegyesület körbélyegzőjének használatára a következők jogosultak: - elnök, - pénztáros A szakosztályok körbélyegzőjének használatára a következők jogosultak: - szakosztályvezetők Az átvevők személyesen felelősek a körbélyegzők megőrzéséért. 16./ A sportegyesület gazdálkodásának rendje A sportegyesület gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, a sportegyesület kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása az elnökség feladata. 11

12 17./ Bankszámlák feletti rendelkezés A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre az elnök és valamelyik elnökségi tag együttesen jogosult. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát az elnök köteles őrizni. Készpénzes kiadások utalványozására is a bankszámla feletti rendelkezésben foglaltak az irányadóak. Az SZMSZ az alapszabállyal együtt érvényes. Az SZMSZ az elnökség jóváhagyásával a közgyűlés általi elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A Szabályzatot a Polgárdi Városi Sportegyesület Közgyűlése január 21. napján elfogadta és megállapította, hogy jelen szabályzat hatályos. Kelt: Polgárdi, január elnök aláírása 12

13 1. sz. melléklet BELÉPÉSI NYILATKOZAT nagykorú részére Alulírott. szül. idő, hely:., an.:..,.. sz. alatti lakos Telefonszám:.. Levelezési cím:.. . jelen belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítom azon szándékomat, hogy Polgárdi Város Sportegyesület tagjává kívánok válni. Tagsági viszony formája: RENDES TAGSÁG Jelen belépési nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a Sportegyesület alapszabályát, valamint szervezeti és működési szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Vállalom az egyesület alapszabályában és szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak, valamint az egyesületi vezető szervek határozatainak betartását, tagsági díj fizetését. Tagsági jogviszonyom fennállása alatt az egyesületi vagyon megóvására törekszem, a versenyekre való felkészülésben lelkiismeretesen részt veszek, legjobb tudásom szerint, a becsületes küzdés, a sportszerű élet és magatartás elveit szem előtt tartva végzem tevékenységemet. Választott szakosztály: Polgárdi,. év.. hónap. nap aláírás A Szakosztály részéről a nyilatkozatot átvette: Átvétel dátuma: aláírás A tag felvételét az elnökség jóváhagyta: Polgárdi, Sportegyesület elnöke 13

14 BELÉPÉSI NYILATKOZAT kiskorú részére Alulírott. szül.:., an.:..,.. sz. alatti lakos, mint. szül.:.., an.:... sz. alatti lakos Telefonszám:.. Levelezési cím:.. . törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy.. gyermekem a Polgárdi Városi Sportegyesület tagságába belépjen. Tagsági jogviszony formája: RENDES TAGSÁG Mint törvényes képviselő jelen belépési nyilatkozat aláírásával nyilatkozom, hogy a Sportegyesület alapszabályát valamint szervezeti és működési szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat magamra és gyermekemre nézve kötelezőnek elfogadom. Vállalom az egyesület alapszabályában és szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak, valamint az egyesületi vezető szervek határozatainak betartását és betartatását, tagsági díj fizetését. Mindent megteszek annak érdekében, hogy gyermekem a tagsági jogviszony fennállása alatt az egyesületi vagyon megóvására törekedjen, a versenyekre való felkészülésben lelkiismeretesen részt vegyen, legjobb tudása szerint, a becsületes küzdés, a sportszerű élet és magatartás elveit szem előtt tartva végezze tevékenységét. Választott szakosztály: Polgárdi,. év.. hónap. nap.. gyermek aláírása törvényes képviselő aláírása A Szakosztály részéről a nyilatkozatot átvette: Átvétel dátuma: A tag felvételét az elnökség jóváhagyta: Polgárdi, aláírás Sportegyesület elnöke 14

15 2.sz. melléklet Nyilatkozat tagságról való lemondáshoz Név: Születési dátum: Születési hely:. Anyja neve:, mint a Polgárdi Városi Sportegyesület tagja kijelentem, hogy jelen nyilatkozatom aláírásával a Polgárdi Városi Sportegyesületben fennálló tagsági viszonyomat a nyilatkozatom az egyesület elnökének történő leadása napján megszüntetem. Kijelentem, hogy az egyesülettel szemben semmilyen követelésem nincs! Kelt:, 20. A sportegyesület elnökének átvételi elismervénye: Átvettem: Átvétel dátuma:.. aláírás 15

16 3.sz. melléklet Nyilatkozat Szakosztályvezetői tisztség elvállalásáról Név: Születési dátum: Születési hely: Anyja neve:, mint a Polgárdi Városi Sportegyesület kinevezett szakosztályvezetője kijelentem, hogy a mai naptól kezdve a megbízást elfogadom és tudomásul veszem a Polgárdi Városi Sportegyesület Alapszabályának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezéseit, különösen a szakosztályvezetők feladataira, jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részeket. Tudomásul veszem, hogy tisztségem betöltéséért díjazásban nem részesülök és igazolt költségeimnek megtérítésére is csak az éves költségvetési tervben foglaltak szerint vagyok jogosult. Kelt:, 20. aláírás 16

17 4.sz. melléklet Megbízási szerződés amely egyrészről létrejött a Polgárdi Városi Sportegyesület (Polgárdi, Batthyány u. 132., adószám: ) továbbiakban: PVSE, mint megbízó, képviseli: Kinizsi Gábor, mint az egyesület elnöke másrészről.. (név).. (cím), mint megbízott között, a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. A megbízás tárgya A PVSE...szakosztályában ellátja az edzői feladatokat. Ennek keretében: - A PVSE éves szakmai programjában, célkitűzésében szereplő, a rábízott szakosztály szakágára vonatkozó feladatokat teljesíti. Ennek során a felügyeletére bízott versenyző(k), csapat(ok) sportszakmai munkáját kidolgozza és végrehajtja. heti. gyakorisággal..óra/alkalom időtartamú edzéseket vezet le, - jelen van a versenyprogramban szereplő eseményeken, felkészülési programokon. - segítséget nyújt fent nevezett szakosztály vezetőjének az éves költségvetési terv előkészítéséhez, illetve javaslatot ad a kitűzendő szakmai célok összességére a szakosztályvezetője felé. - amennyiben a PVSE részéről a versenyek alatt nincs jelen más hivatalos személy, köteles a technikai feladatok ellátására is, valamint vezeti a sporteseményre érkezett PVSE sportolóinak, rábízott csapatainak különítményét. - Egyéb: A megbízás kezdete:.. év.. hó nap. 3. A megbízás vége: (ha ebben előre megállapodtak a felek vagy a konkrét dátum megjelölése vagy csupán azt kell megjelölni, hogy mely feladat elvégzésének a napjával szűnik meg automatikusan a megbízás) - év hó..nap, illetve - a szerződés a. feladat elvégzésének napján szűnik meg. Amennyiben a felek határozatlan idejű szerződésben állapodtak meg, akkor felek megállapodnak abban, hogy felmondási időt is kikötnek, amely.naptári nap. A felek leszögezik, hogy jelen szerződést csak írásban lehet felmondani, amelyet az egyik fél részéről történő felmondás esetén a másik fél részére személyesen vagy postán kell átadni. Postai átadás esetén a felmondást jelen szerződésben foglalt címre kell eljuttatni, kivéve, ha a másik fél hivatalosan tájékoztatta az 17

18 egyiket arról, hogy címe megváltozott, mert ebben az esetben a megváltozott címre kell eljuttatni. 4. A megbízás díjazása az alábbiak szerint történik: Amennyiben a megbízott jogosult megbízási díjra annak bruttó mértéke: Ft/hó Fentieken felül esetleges költségtérítés fajtája és mértékének leírása, gyakorisága: 5. Egyéb kikötések: (itt szerepelhetnek például olyan feltételek, amelyet a megbízott köteles feladat ellátása során figyelembe venni, eljárási rendet írhatunk elő, utasítást adhatunk előre, stb.) Nem vállalhat a PVSE nevében jogokat és kötelezettségeket, de az 1. pontban jelölt szakosztály vezetője felé jelezheti ezzel kapcsolatos észrevételeit, figyelemfelhívásait. Amennyiben a Megbízott úgy ítéli meg, hogy feladatellátását a szakosztályvezető akadályozza, erről az elnökség valamely tagjának jelentést tehet. Feladatát önállóan végzi, ellátására helyettesítő személyt csak kivételes esetben és a szakosztályvezető egyetértésével bízhat meg. Egyéb: A megbízott személy azonosító adatai: Születéskori név:... Anyja neve:. Születési idő:., hely: TAJ:.. Adókártya száma: Ha van heti 36 órát elérő munkaviszonya a cég neve:... Magánnyugdíj pénztárának neve, ha tag: négyjegyű kódja:., belépésének dátuma:.. Kelt: Polgárdi,.. elnök aláírása megbízott aláírása. elnökségi tag aláírása 18

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Jánossomorjai Sportegyesület Székhely: 9142 Jánossomorja Ibolya u.1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Jánossomorja, 2012. június 19. Készítette: Kiss Sándor I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés

Részletesebben

Nádudvari Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Nádudvari Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nádudvari Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2008.02.11 Utolsó elnökség általi módosítás:2008.02.11 Elnök aláírása: 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így :

A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait tartalmazza, így : A PÉCSI VÁROSI TENISZ CLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban : SZMSZ ) a Pécs Városi Tenisz Club ( továbbiakban : PVTC ) megfelelő szabályait

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november

A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 4. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához A vagyonnyilatkozat őrzéséről és kezeléséről szóló szabályzat Budapest, 2011. november 2 I. A vagyonnyilatkozatra kötelezettek, a nyilatkozat esedékessége

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i. S z a b á l y z a t LÉTAVÉRTESI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4281 LÉTAVÉRTES, RÓZSA UTCA 1-3. TEL.: 52/585-011 S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t 2016. TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től

A Magyar Kézilabda Szövetség. Budapest Hatályos: 2014. július 2-től A Magyar Kézilabda Szövetség NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYZATA Budapest Hatályos: 2014. július 2-től 2 I. A Magyar Kézilabda Szövetség jogállása, alapadatai 1. A Magyar Kézilabda Szövetség /a továbbiakban: Szövetség/

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az ÓZDINVEST Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft ügyvezetője Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben