Általános szerződési feltételek és tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek és tájékoztató"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek és tájékoztató Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis mint ÁSZF ) tartalmazzák a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó, mint szolgáltató által (a továbbiakban úgyis mint Szolgáltató ) üzemeltetett, címen elérhető honlapon történő regisztrációval, továbbá Szolgáltató által szervezett konferencián való részvétellel, továbbá a részvételhez megkötendő egyes szerződésekkel kapcsolatos részletes szabályokat. Jelen általános szerződési feltételek minden olyan szerződés elválaszthatatlan részét képezik, melyet Szolgáltató által szervezett konferencián való részvétel érdekében Szolgáltatóval kötnek. Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő regisztrációval a regisztráló (a továbbiakban úgyis, mint Regisztráló) tudomásul veszi, hogy az általa a regisztráció érdekében önkéntesen megadott személyes és egyéb adatok Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Szolgáltató az ilyen módon tudomására hozott személyes adatokat a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt, a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Regisztráló tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Szolgáltató illetőleg az, akinek részére Szolgáltató jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben az adatokat továbbítja, jogosult a regisztrációt követően Regisztráló számára, az általa e célból megadott elektronikus levelezési címre előre meg nem határozott számú hírlevelet küldeni, illetőleg postai szolgáltató útján az általa megadott levelezési címre postai küldeményt továbbítani. Szolgáltató által megszervezendő Megoldás Konferencia elnevezést viselő rendezvényen való részvételhez Szolgáltatóval előzetesen szerződést kell kötni. A szerződés megkötésére Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő regisztráció eljárás során nyílik lehetőség, minden esetben elektronikus úton. A szerződés megkötésével a megrendezésre kerülő rendezvényen való részvételi szándékát jelző személy (a továbbiakban úgyis mint Résztvevő) tudomásul veszi, hogy jelen általános szerződési feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ezért kifejezetten elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el jelen általános szerződési feltételeket. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa a regisztráció, illetőleg szerződéskötés érdekében önkéntesen megadott személyes és egyéb adatok Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Szolgáltató az ilyen módon tudomására hozott személyes adatokat a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt, a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. A szerződő felek Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó Szolgáltató egyéni vállalkozói engedély száma: Szolgáltató adószáma: Szolgáltató székhelye: 1027 Budapest Szolgáltató székhelyének postai címe: Bem József u. 9. Szolgáltató telefonszáma: Szolgáltató elektronikus levelezési címe:

2 Szolgáltató üzleti tevékenységének helyének postai címe, ahová az esetleges panaszok címezhetőek: 1027 Budapest, Bem József u. 9. Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77108/2014 Szolgáltató tárhely-szolgáltatójának adatai: Feki Webstudio Kft, 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44. Regisztrációra, illetőleg szerződéskötésre az a természetes személy jogosult, aki szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata megtételekor 18. életévét betöltötte, és cselekvőképességét a szerződéskötés napjáig bíróság jogerősen nem korlátozta az ilyen típusú szerződések megkötésére irányuló jognyilatkozatok megtételének vonatkozásában. Szerződéskötésre jogosult továbbá minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, továbbá minden jog és kötelezettség vállalására feljogosított egyéb jogalany, azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata megtételekor, de legkésőbb a szerződés létrejöttét követő tizennégy napon belül köteles bejelenteni azon természetes személy, illetőleg személyek személyazonosító adatait (a természetes személyek családi és utónevét), aki, illetőleg akik az általa megkötött szerződés értelmében a rendezvényen való részvételre jogosult, vagy jogosultak. A szerződés létrejötte Szolgáltató által megrendezésre kerülő rendezvényen való részvételhez szerződést kell kötni, mely az alábbiakban részletezettek szerint elektronikus úton történik. A szerződéskötéshez szükséges jognyilatkozatok megtétele magyar nyelven történik, a szerződés nyelve a magyar. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, távollevők közötti kommunikáció lehetővé tevő eszköz útján. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltése útján megadja Szolgáltató által megkívánt személyes, és megadhatja a szerződés természetéből fakadóan megítélése szerint szükséges egyéb adatokat. A szerződéskötéshez szükséges személyes és egyéb adatok megadása önkéntesen történik, Szolgáltató azokat kizárólag a szerződés létrehozása, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, a szerződésszerű teljesítés figyelemmel kísérése és visszaigazolása, szerződéskötésből fakadó, esedékes díjak számlázása, valamint a szerződésből fakadó követeléseinek érvényesítése céljából kezeli, kizárólag ezen célokhoz kötődően, az ezen célok által indokolt szükséges és arányos mértékben. Ezen felül Szolgáltató jogosult a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben, valamint a jelen általános szerződési feltételekhez kapcsolódóan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint a Résztvevők, illetőleg Regisztrálók adatait további közvetlen üzletszerzés és egyéb reklámozási tevékenység végzése céljából továbbadni. Szolgáltató a szerződéskötési ajánlat megtételét követően felajánlja Résztvevőnek az általa a szerződéskötéshez rendelkezésre bocsátott adatok ellenőrzésének lehetőségét, biztosítva ezáltal a megadott adatokban a rögzítés során felmerült hibák kijavítását. A szerződéskötés érdekében megadott személyes és egyéb adatok ellenőrzését követően Regisztráló ráutaló magatartással köteles elfogadni Szolgáltató által bármikor előhívható és tárolható formában közzétett általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

3 A fenti, a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok elfogadását követően kerül sor a regisztrációra, illetőleg a szerződéses jognyilatkozat befogadására. Résztvevő szerződési nyilatkozata akkor válik hatályossá, amikor az Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik, ettől kezdve Résztvevő ajánlatához kötve van. Szolgáltató Résztvevő jognyilatkozatának megérkezését visszaigazolás küldésével haladéktalanul nyugtázza. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződéskötési jognyilatkozatok megtételének lehetőségét a rendezvény időpontja előtt lezárja, illetőleg a jelentkezők számának függvényében várólistára jelentkezés lehetőségét ajánlja fel. A várólistára helyezett Regisztrálóval a szerződés akkor jön létre, ha a szerződés megkötésének lehetőségéről Szolgáltató értesíti, s az értesítésében meghatározott technikai lépések megtételével megtett jognyilatkozat útján Regisztráló ismételten szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatot tesz. A szerződési jognyilatkozat megtételéről Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolást küld Résztvevőnek, melyben a szerződés létrejöttéről is tájékoztatást nyújt részére. Szolgáltató visszaigazolásában fogadja el Résztvevő szerződéskötésre tett ajánlatát, kivéve, ha jelentkezők számára való tekintettel Résztvevő ajánlatát várólistára helyezi. Utóbbi esetben a visszaigazolásában Szolgáltató Résztvevőt a várólistára vétel tényéről értesíti. A visszaigazoló üzenet tartalmazza a Szolgáltató által kiállított díjbekérőt is, amelyben Szolgáltató tájékoztatást nyújt Résztvevő részére az általa a Rendezvényre történő jelentkezéssel összefüggésben fizetendő díjról, s a díj megfizetésének módjáról, egyúttal Szolgáltató felszólítja Résztvevőt a részvételi díj megfizetésére. Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja Résztvevőt, hogy a jelen általános szerződési feltételek mellett elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásba foglaltnak, a szerződés teljes szövege nem kerül külön rögzítésre, illetőleg iktatásra, ebből kifolyólag a szerződéskötéshez szükséges jognyilatkozat megtételét követően nem lesz hozzáférhető Résztvevő számára. A szerződés létrejöttét a tartós adathordozón rögzített szerződéskötési adatok igazolják, amelyeket Szolgáltató a mindenkor hatályos adózásra és számvitelre vonatkozó jogszabályok rendelkezésinek megfelelő ideig őriz, továbbá az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel. Számlázás A részvételi díj megfizetését követő nyolc napon belül Szolgáltató gondoskodik Résztvevő részére a megfizetett részvételi díjat tartalmazó számla kiállításáról. Szolgáltató további nyolc napon belül ajánlott postai küldeményként küldi meg az által kiállított számlát Résztvevő részére, minden esetben a regisztráció során megadott postai címre történő továbbítással. Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek Résztvevőt e postai kézbesítési címének helytelen vagy pontatlan megjelölésével összefüggésben érik. A szerződés hatálya, szolgáltatás és ellenszolgáltatás A felek által megkötött szerződés határozott időre szól, annak keretében Résztvevő részére Szolgáltató az általa megrendezésre kerülő egyetlen rendezvényen való részvételi lehetőségének biztosítására, Résztvevő a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt,

4 mindenkor hatályos, s a Szolgáltató honlapján közzétett díjszabásban meghatározott ellenérték fizetésére köteles. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendezvényre történő jelentkezés teljes időtartama alatt a rendezvényen való részvételért fizetendő árat megváltoztassa, akciós árat, illetőleg egyéni, csoportos kedvezményeket határozzon meg. A szerződés megkötését követő árváltoztatás a már megkötött szerződések tartalmát nem érinti, Résztvevő a szerződése megkötésekor hatályos díjszabás szerinti árat köteles megfizetni. Szolgáltató vállalja, hogy díjszabásában minden általa alkalmazott árat közzétesz olyan módon, hogy feltünteti mind az adó nélkül, mind az adóval számított árat, továbbá közzé teszi az esetleges közvetített szolgáltatások díjait, tájékoztatatót nyújt továbbá az esetleges díjakról, költségekről. Szolgáltató a év szeptember hónap 15. napját követően kedvezményekkel nem csökkentett áron részvételi jogosultságot szerző Résztvevő számára 8.490,- Ft értékben egyéves Forbes magazin előfizetést vásárol. Az előfizetés árát a Rendezvényért fizetendő teljes ár tartalmazza, azon felül Szolgáltató plusz díjat nem számít fel. A jelen bekezdésben biztosított magazin előfizetés szolgáltatásának teljesítése olyan módon történik, hogy Szolgáltató a Forbes Magazin hivatalos kiadója, a Mediarey H. S. Kft. (a továbbiakban: Kiadó) részére a jelen, módosított általános szerződési feltételek hatálya alatt vele szerződést kötő Résztvevő részére a Forbes magazin egyéves előfizetési díját havi elszámolás alapján megfizeti, egyúttal a magazin példányainak Résztvevőhöz történő eljuttatása érdekében Résztvevő által megadott, s általa kezelt személyes adatai a Kiadónak adatkezelés céljából kiadja. Résztvevő jelen tájékoztatást tudomásul veszi, és nyugtázza, hogy a részére nyújtott plusz szolgáltatás igénybevételének feltételeképpen személyes adatai harmadik személy számára átadásra kerülnek, mely adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárul. Regisztráló felhasználók irányába Szolgáltató arra vállalkozik, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokról meghatározott időközönként, de előre meg nem határozott számban hírlevelet küldjön. Regisztráló bármikor jogosult a hírlevél szolgáltatást lemondani. Regisztrálót e szolgáltatással, illetőleg a szolgáltatás felmondásával kapcsolatban semmiféle díj nem terheli. A szerződésben kikötött szolgáltatás valamint ellenszolgáltatás teljesítése Szolgáltató vállalja, hogy Résztvevő számára biztosítja a honlapján elektronikus úton közzétett ajánlati felhívásban foglalt szolgáltatásokat, így különösen a Megoldáskonferencián történő részvétel lehetőségét. Résztvevő köteles a Szolgáltató által továbbított, visszaigazolást tartalmazó elektronikus levélben meghatározott pénzforgalmi számlára a szerződéskötést követő nyolc napon belül, a rendezvény időpontját megelőző nyolc napon belül szerződéskötésre tett jognyilatkozat esetében pedig legkésőbb a rendezvény napját megelőző munkanapig átutalással megfizetni a díjszabásban meghatározott, s a visszaigazolást is tartalmazó elektronikus levél díjbekérőjében ellenszolgáltatásként megjelölt összegét. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás összege akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az a jogosult számláján jóváírásra kerül.

5 Elállási és felmondási jog Résztvevő a törvény erejénél fogva jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni, azzal, hogy a jelen szerződésben kikötött szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően Résztvevőt a szolgáltatás jellegére való tekintettel elállási jog helyett indokolási kötelezettség nélküli felmondási jog illeti meg. Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogát akkor gyakorolja határidőben, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő tizennegyedik napon ajánlott küldeményként postára adja, illetőleg a jelen általános szerződési feltételekben a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére meghatározott elektronikus úton olyan módon juttatatja el, hogy az legkésőbb a szerződés megkötését követő tizennegyedik napon a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. E határidő leteltét követően Résztvevő a szerződéstől az általános szabályok szerint jogosult elállni. Résztvevő elállási jogát az alábbi hivatkozásra történő kattintással elérhető, s elektronikus úton kitölthető nyilatkozatminta felhasználásával, illetőleg az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának Szolgáltatóhoz történő eljuttatás útján gyakorolhatja. Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető szerződésminta Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával gyakorlom elállási/felmondás (megfelelő kijelölendő) jogomat az alábbi, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés tekintetében. Szerződő fél: Szerződős fél azonosításához szükséges adatok: Résztvevő családi neve: Résztvevő utóneve: Résztvevő által a regisztráció során megadott cím: Szerződéskötés időpontja: Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja: Aláírás Keltezés Az elállási, felmondási jog gyakorlásának jogkövetkezményei Az elállási jog gyakorlásával összefüggésben Résztvevő részére visszajáró díjösszeg visszafizetése iránt Szolgáltató Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő nyolc napon belül intézkedik. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szolgáltató a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre történő elektronikus levél továbbításával haladéktalanul nyugtázza. Amennyiben Résztvevő a fentebb írtaknak megfelelően eláll Szolgáltatóval kötött szerződésétől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított nyolc napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltató visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, tehát

6 banki átutalással téríti vissza, mégpedig arra a számlaszámra történő átutalással, melyről az elállási jogát gyakorló Résztvevő átutalása érkezett. Résztvevő tudomásul veszi, hogy ettől eltérő fizetési mód alkalmazására Szolgáltatónak lehetősége nincsen. Abban az esetben, ha Résztvevő elállási jogát nem a szerződéskötést követő tizennégy napon belül, hanem ezt követően az általánosan irányadó szabályok szerint gyakorolja, köteles az általa ellenszolgáltatásként megfizetett díj 40%-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címen Szolgáltatónak megfizetni, mely fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató terhelő díjvisszafizetési kötelezettséggel szembeni beszámítás útján valósul meg. Ezen felül Szolgáltató jogosult a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni, szükség esetén jogi úton érvényesíteni. E költségek magukba foglalják különösen a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket, továbbá az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos, Szolgáltatót terhelő készkiadásokat. Tekintettel Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére, a szolgáltatás nyújtásának megkezdése után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére. A rendezvényen történő részvétel Szolgáltató által megrendezett rendezvényen azok a Résztvevők jogosultak részt venni, akik a rendezvény napján Szolgáltatóval érvényes szerződéssel rendelkeznek, s annak alapján díjfizetési kötelezettségüknek legkésőbb a rendezvény napját megelőző utolsó munkanapig a szerződés rendelkezési szerint eleget tettek. A rendezvény helyszínére történő belépés előzetes regisztrációhoz kötött, mely során Szolgáltató ellenőrzi a jelen bekezdés szerinti feltételek fennállását. Résztvevő a sikeres regisztrációt követően kapja meg papírformátumú belépőjegyét, mely a rendezvény helyszínén való tartózkodásra, továbbá a rendezvényen való részvételre való jogát - az ellenkező bizonyításáig - igazolja. Mindazok, akik nem rendelkeznek a fent említett belépőjeggyel, a rendezvény helyszínének elhagyására felszólíthatók, illetőleg szükség esetén a rendezvény helyszínének elhagyására kényszeríthetőek. Felelősség Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Résztvevő felelős minden, általa a rendezvény helyszínén okozott kárért. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el, annak rendelkezéseit maradéktalanul betartja. Amennyiben e rendelkezéseknek nem tesz eleget, s ezáltal kárt okoz vagy magatartása kár okozásával fenyeget, Résztvevő a helyszín elhagyására kötelezhető. Saját felróható magatartásával összefüggésben a rendezvény helyszínének elhagyására kötelezett Résztvevő nem támaszthat igényt az általa megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítése iránt, s felelős minden általa okozott kárért, beleértve a kár elhárításával, bekövetkeztének megakadályozásával illetve a kár enyhítésével kapcsolatban felmerült költségeket is.

7 Panaszkezelés Résztvevő esetleges panaszát elektronikus levél formájában a Szolgáltató elektronikus levelezési címére, illetőleg postai küldemény formájában a Szolgáltató székhelyének postai címére ajánlott küldeményként juttathatja el. Szolgáltató vállalja, hogy az ilyen módon hozzá eljuttatott panaszokat nyolc napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt nyolc napon belül tájékoztatja a panasz hozzá történt eljuttatásával azonos módon. Szolgáltató és Résztvevő esetleges érdek-, illetőleg jogvitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén jogos igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a területileg illetékes békéltető testülethez, Budapesten a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. Elérhetőségek: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: 061/ Faxszáma: Békéltető neve: Dr. Baranovszky György cím: Irányadó jog Szolgáltató és Résztvevő közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen általános szerződési feltételekben, továbbá a szerződés részévé váló egyéb feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, továbbá a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény vonatkozó rendelkezési irányadók. Kelt: Budapest, július 27. napján. Módosítva: Budapest, szeptember 22. napján Jelen Általános szerződési feltételek szerzői jogok által védett szerzői mű, melynek másolása, sokszorosítása, megváltoztatása, bárminemű felhasználása és minden egyéb, törvényben felsorolt módon történő kezelése szigorúan tilos, minden ilyen tevékenységhez a szerző kifejezett engedélye szükséges. A szerző kizár minden felelősséget arra az esetre, ha jelen általános szerződési feltételek bármely részének vagy egészének jogos vagy jogosulatlan felhasználásából fakadó kárért, károsodásért. Jelen Általános szerződési feltételek további közzétételét kifejezetten megtiltja, általános szerződési feltételként történő felhasználását még mintaként sem ajánlja.

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére

A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban Kiadó) Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére A Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban "Kiadó") Általános Szerződési Feltételei Előfizetők részére 1. Általános rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") szabályozzák

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezeték nélküli (Wi-Fi) internet elérési szolgáltatáshoz Enying

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben