Általános szerződési feltételek és tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szerződési feltételek és tájékoztató"

Átírás

1 Általános szerződési feltételek és tájékoztató Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban úgyis mint ÁSZF ) tartalmazzák a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó, mint szolgáltató által (a továbbiakban úgyis mint Szolgáltató ) üzemeltetett, címen elérhető honlapon történő regisztrációval, továbbá Szolgáltató által szervezett konferencián való részvétellel, továbbá a részvételhez megkötendő egyes szerződésekkel kapcsolatos részletes szabályokat. Jelen általános szerződési feltételek minden olyan szerződés elválaszthatatlan részét képezik, melyet Szolgáltató által szervezett konferencián való részvétel érdekében Szolgáltatóval kötnek. Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő regisztrációval a regisztráló (a továbbiakban úgyis, mint Regisztráló) tudomásul veszi, hogy az általa a regisztráció érdekében önkéntesen megadott személyes és egyéb adatok Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Szolgáltató az ilyen módon tudomására hozott személyes adatokat a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt, a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. Regisztráló tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. Szolgáltató illetőleg az, akinek részére Szolgáltató jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben az adatokat továbbítja, jogosult a regisztrációt követően Regisztráló számára, az általa e célból megadott elektronikus levelezési címre előre meg nem határozott számú hírlevelet küldeni, illetőleg postai szolgáltató útján az általa megadott levelezési címre postai küldeményt továbbítani. Szolgáltató által megszervezendő Megoldás Konferencia elnevezést viselő rendezvényen való részvételhez Szolgáltatóval előzetesen szerződést kell kötni. A szerződés megkötésére Szolgáltató által üzemeltetett honlapon történő regisztráció eljárás során nyílik lehetőség, minden esetben elektronikus úton. A szerződés megkötésével a megrendezésre kerülő rendezvényen való részvételi szándékát jelző személy (a továbbiakban úgyis mint Résztvevő) tudomásul veszi, hogy jelen általános szerződési feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ezért kifejezetten elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el jelen általános szerződési feltételeket. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az általa a regisztráció, illetőleg szerződéskötés érdekében önkéntesen megadott személyes és egyéb adatok Szolgáltató általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Szolgáltató az ilyen módon tudomására hozott személyes adatokat a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt, a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli. A szerződő felek Szolgáltató adatai: Szolgáltató neve: Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó Szolgáltató egyéni vállalkozói engedély száma: Szolgáltató adószáma: Szolgáltató székhelye: 1027 Budapest Szolgáltató székhelyének postai címe: Bem József u. 9. Szolgáltató telefonszáma: Szolgáltató elektronikus levelezési címe:

2 Szolgáltató üzleti tevékenységének helyének postai címe, ahová az esetleges panaszok címezhetőek: 1027 Budapest, Bem József u. 9. Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77108/2014 Szolgáltató tárhely-szolgáltatójának adatai: Feki Webstudio Kft, 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44. Regisztrációra, illetőleg szerződéskötésre az a természetes személy jogosult, aki szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata megtételekor 18. életévét betöltötte, és cselekvőképességét a szerződéskötés napjáig bíróság jogerősen nem korlátozta az ilyen típusú szerződések megkötésére irányuló jognyilatkozatok megtételének vonatkozásában. Szerződéskötésre jogosult továbbá minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet, továbbá minden jog és kötelezettség vállalására feljogosított egyéb jogalany, azzal a feltétellel, hogy a szerződéskötésre irányuló jognyilatkozata megtételekor, de legkésőbb a szerződés létrejöttét követő tizennégy napon belül köteles bejelenteni azon természetes személy, illetőleg személyek személyazonosító adatait (a természetes személyek családi és utónevét), aki, illetőleg akik az általa megkötött szerződés értelmében a rendezvényen való részvételre jogosult, vagy jogosultak. A szerződés létrejötte Szolgáltató által megrendezésre kerülő rendezvényen való részvételhez szerződést kell kötni, mely az alábbiakban részletezettek szerint elektronikus úton történik. A szerződéskötéshez szükséges jognyilatkozatok megtétele magyar nyelven történik, a szerződés nyelve a magyar. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor, távollevők közötti kommunikáció lehetővé tevő eszköz útján. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltése útján megadja Szolgáltató által megkívánt személyes, és megadhatja a szerződés természetéből fakadóan megítélése szerint szükséges egyéb adatokat. A szerződéskötéshez szükséges személyes és egyéb adatok megadása önkéntesen történik, Szolgáltató azokat kizárólag a szerződés létrehozása, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, a szerződésszerű teljesítés figyelemmel kísérése és visszaigazolása, szerződéskötésből fakadó, esedékes díjak számlázása, valamint a szerződésből fakadó követeléseinek érvényesítése céljából kezeli, kizárólag ezen célokhoz kötődően, az ezen célok által indokolt szükséges és arányos mértékben. Ezen felül Szolgáltató jogosult a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben, valamint a jelen általános szerződési feltételekhez kapcsolódóan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint a Résztvevők, illetőleg Regisztrálók adatait további közvetlen üzletszerzés és egyéb reklámozási tevékenység végzése céljából továbbadni. Szolgáltató a szerződéskötési ajánlat megtételét követően felajánlja Résztvevőnek az általa a szerződéskötéshez rendelkezésre bocsátott adatok ellenőrzésének lehetőségét, biztosítva ezáltal a megadott adatokban a rögzítés során felmerült hibák kijavítását. A szerződéskötés érdekében megadott személyes és egyéb adatok ellenőrzését követően Regisztráló ráutaló magatartással köteles elfogadni Szolgáltató által bármikor előhívható és tárolható formában közzétett általános szerződési feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatot.

3 A fenti, a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok elfogadását követően kerül sor a regisztrációra, illetőleg a szerződéses jognyilatkozat befogadására. Résztvevő szerződési nyilatkozata akkor válik hatályossá, amikor az Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik, ettől kezdve Résztvevő ajánlatához kötve van. Szolgáltató Résztvevő jognyilatkozatának megérkezését visszaigazolás küldésével haladéktalanul nyugtázza. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződéskötési jognyilatkozatok megtételének lehetőségét a rendezvény időpontja előtt lezárja, illetőleg a jelentkezők számának függvényében várólistára jelentkezés lehetőségét ajánlja fel. A várólistára helyezett Regisztrálóval a szerződés akkor jön létre, ha a szerződés megkötésének lehetőségéről Szolgáltató értesíti, s az értesítésében meghatározott technikai lépések megtételével megtett jognyilatkozat útján Regisztráló ismételten szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatot tesz. A szerződési jognyilatkozat megtételéről Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolást küld Résztvevőnek, melyben a szerződés létrejöttéről is tájékoztatást nyújt részére. Szolgáltató visszaigazolásában fogadja el Résztvevő szerződéskötésre tett ajánlatát, kivéve, ha jelentkezők számára való tekintettel Résztvevő ajánlatát várólistára helyezi. Utóbbi esetben a visszaigazolásában Szolgáltató Résztvevőt a várólistára vétel tényéről értesíti. A visszaigazoló üzenet tartalmazza a Szolgáltató által kiállított díjbekérőt is, amelyben Szolgáltató tájékoztatást nyújt Résztvevő részére az általa a Rendezvényre történő jelentkezéssel összefüggésben fizetendő díjról, s a díj megfizetésének módjáról, egyúttal Szolgáltató felszólítja Résztvevőt a részvételi díj megfizetésére. Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja Résztvevőt, hogy a jelen általános szerződési feltételek mellett elektronikus úton megkötött szerződés nem minősül írásba foglaltnak, a szerződés teljes szövege nem kerül külön rögzítésre, illetőleg iktatásra, ebből kifolyólag a szerződéskötéshez szükséges jognyilatkozat megtételét követően nem lesz hozzáférhető Résztvevő számára. A szerződés létrejöttét a tartós adathordozón rögzített szerződéskötési adatok igazolják, amelyeket Szolgáltató a mindenkor hatályos adózásra és számvitelre vonatkozó jogszabályok rendelkezésinek megfelelő ideig őriz, továbbá az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezel. Számlázás A részvételi díj megfizetését követő nyolc napon belül Szolgáltató gondoskodik Résztvevő részére a megfizetett részvételi díjat tartalmazó számla kiállításáról. Szolgáltató további nyolc napon belül ajánlott postai küldeményként küldi meg az által kiállított számlát Résztvevő részére, minden esetben a regisztráció során megadott postai címre történő továbbítással. Szolgáltató nem felelős azokért a károkért, amelyek Résztvevőt e postai kézbesítési címének helytelen vagy pontatlan megjelölésével összefüggésben érik. A szerződés hatálya, szolgáltatás és ellenszolgáltatás A felek által megkötött szerződés határozott időre szól, annak keretében Résztvevő részére Szolgáltató az általa megrendezésre kerülő egyetlen rendezvényen való részvételi lehetőségének biztosítására, Résztvevő a jelen általános szerződési feltételekhez csatolt,

4 mindenkor hatályos, s a Szolgáltató honlapján közzétett díjszabásban meghatározott ellenérték fizetésére köteles. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendezvényre történő jelentkezés teljes időtartama alatt a rendezvényen való részvételért fizetendő árat megváltoztassa, akciós árat, illetőleg egyéni, csoportos kedvezményeket határozzon meg. A szerződés megkötését követő árváltoztatás a már megkötött szerződések tartalmát nem érinti, Résztvevő a szerződése megkötésekor hatályos díjszabás szerinti árat köteles megfizetni. Szolgáltató vállalja, hogy díjszabásában minden általa alkalmazott árat közzétesz olyan módon, hogy feltünteti mind az adó nélkül, mind az adóval számított árat, továbbá közzé teszi az esetleges közvetített szolgáltatások díjait, tájékoztatatót nyújt továbbá az esetleges díjakról, költségekről. Szolgáltató a év szeptember hónap 15. napját követően kedvezményekkel nem csökkentett áron részvételi jogosultságot szerző Résztvevő számára 8.490,- Ft értékben egyéves Forbes magazin előfizetést vásárol. Az előfizetés árát a Rendezvényért fizetendő teljes ár tartalmazza, azon felül Szolgáltató plusz díjat nem számít fel. A jelen bekezdésben biztosított magazin előfizetés szolgáltatásának teljesítése olyan módon történik, hogy Szolgáltató a Forbes Magazin hivatalos kiadója, a Mediarey H. S. Kft. (a továbbiakban: Kiadó) részére a jelen, módosított általános szerződési feltételek hatálya alatt vele szerződést kötő Résztvevő részére a Forbes magazin egyéves előfizetési díját havi elszámolás alapján megfizeti, egyúttal a magazin példányainak Résztvevőhöz történő eljuttatása érdekében Résztvevő által megadott, s általa kezelt személyes adatai a Kiadónak adatkezelés céljából kiadja. Résztvevő jelen tájékoztatást tudomásul veszi, és nyugtázza, hogy a részére nyújtott plusz szolgáltatás igénybevételének feltételeképpen személyes adatai harmadik személy számára átadásra kerülnek, mely adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárul. Regisztráló felhasználók irányába Szolgáltató arra vállalkozik, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokról meghatározott időközönként, de előre meg nem határozott számban hírlevelet küldjön. Regisztráló bármikor jogosult a hírlevél szolgáltatást lemondani. Regisztrálót e szolgáltatással, illetőleg a szolgáltatás felmondásával kapcsolatban semmiféle díj nem terheli. A szerződésben kikötött szolgáltatás valamint ellenszolgáltatás teljesítése Szolgáltató vállalja, hogy Résztvevő számára biztosítja a honlapján elektronikus úton közzétett ajánlati felhívásban foglalt szolgáltatásokat, így különösen a Megoldáskonferencián történő részvétel lehetőségét. Résztvevő köteles a Szolgáltató által továbbított, visszaigazolást tartalmazó elektronikus levélben meghatározott pénzforgalmi számlára a szerződéskötést követő nyolc napon belül, a rendezvény időpontját megelőző nyolc napon belül szerződéskötésre tett jognyilatkozat esetében pedig legkésőbb a rendezvény napját megelőző munkanapig átutalással megfizetni a díjszabásban meghatározott, s a visszaigazolást is tartalmazó elektronikus levél díjbekérőjében ellenszolgáltatásként megjelölt összegét. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az ellenszolgáltatás összege akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az a jogosult számláján jóváírásra kerül.

5 Elállási és felmondási jog Résztvevő a törvény erejénél fogva jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni, azzal, hogy a jelen szerződésben kikötött szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően Résztvevőt a szolgáltatás jellegére való tekintettel elállási jog helyett indokolási kötelezettség nélküli felmondási jog illeti meg. Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogát akkor gyakorolja határidőben, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő tizennegyedik napon ajánlott küldeményként postára adja, illetőleg a jelen általános szerződési feltételekben a szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére meghatározott elektronikus úton olyan módon juttatatja el, hogy az legkésőbb a szerződés megkötését követő tizennegyedik napon a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válik. E határidő leteltét követően Résztvevő a szerződéstől az általános szabályok szerint jogosult elállni. Résztvevő elállási jogát az alábbi hivatkozásra történő kattintással elérhető, s elektronikus úton kitölthető nyilatkozatminta felhasználásával, illetőleg az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának Szolgáltatóhoz történő eljuttatás útján gyakorolhatja. Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető szerződésminta Alulírott kijelentem, hogy jelen nyilatkozat Szolgáltatóhoz történő eljuttatásával gyakorlom elállási/felmondás (megfelelő kijelölendő) jogomat az alábbi, szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés tekintetében. Szerződő fél: Szerződős fél azonosításához szükséges adatok: Résztvevő családi neve: Résztvevő utóneve: Résztvevő által a regisztráció során megadott cím: Szerződéskötés időpontja: Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja: Aláírás Keltezés Az elállási, felmondási jog gyakorlásának jogkövetkezményei Az elállási jog gyakorlásával összefüggésben Résztvevő részére visszajáró díjösszeg visszafizetése iránt Szolgáltató Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő nyolc napon belül intézkedik. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szolgáltató a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre történő elektronikus levél továbbításával haladéktalanul nyugtázza. Amennyiben Résztvevő a fentebb írtaknak megfelelően eláll Szolgáltatóval kötött szerződésétől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított nyolc napon belül visszatéríti a Résztvevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szolgáltató visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, tehát

6 banki átutalással téríti vissza, mégpedig arra a számlaszámra történő átutalással, melyről az elállási jogát gyakorló Résztvevő átutalása érkezett. Résztvevő tudomásul veszi, hogy ettől eltérő fizetési mód alkalmazására Szolgáltatónak lehetősége nincsen. Abban az esetben, ha Résztvevő elállási jogát nem a szerződéskötést követő tizennégy napon belül, hanem ezt követően az általánosan irányadó szabályok szerint gyakorolja, köteles az általa ellenszolgáltatásként megfizetett díj 40%-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címen Szolgáltatónak megfizetni, mely fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató terhelő díjvisszafizetési kötelezettséggel szembeni beszámítás útján valósul meg. Ezen felül Szolgáltató jogosult a kötbér összegét meghaladó kárának megtérítését követelni, szükség esetén jogi úton érvényesíteni. E költségek magukba foglalják különösen a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeket, továbbá az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos, Szolgáltatót terhelő készkiadásokat. Tekintettel Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére, a szolgáltatás nyújtásának megkezdése után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére. A rendezvényen történő részvétel Szolgáltató által megrendezett rendezvényen azok a Résztvevők jogosultak részt venni, akik a rendezvény napján Szolgáltatóval érvényes szerződéssel rendelkeznek, s annak alapján díjfizetési kötelezettségüknek legkésőbb a rendezvény napját megelőző utolsó munkanapig a szerződés rendelkezési szerint eleget tettek. A rendezvény helyszínére történő belépés előzetes regisztrációhoz kötött, mely során Szolgáltató ellenőrzi a jelen bekezdés szerinti feltételek fennállását. Résztvevő a sikeres regisztrációt követően kapja meg papírformátumú belépőjegyét, mely a rendezvény helyszínén való tartózkodásra, továbbá a rendezvényen való részvételre való jogát - az ellenkező bizonyításáig - igazolja. Mindazok, akik nem rendelkeznek a fent említett belépőjeggyel, a rendezvény helyszínének elhagyására felszólíthatók, illetőleg szükség esetén a rendezvény helyszínének elhagyására kényszeríthetőek. Felelősség Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Résztvevő felelős minden, általa a rendezvény helyszínén okozott kárért. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el, annak rendelkezéseit maradéktalanul betartja. Amennyiben e rendelkezéseknek nem tesz eleget, s ezáltal kárt okoz vagy magatartása kár okozásával fenyeget, Résztvevő a helyszín elhagyására kötelezhető. Saját felróható magatartásával összefüggésben a rendezvény helyszínének elhagyására kötelezett Résztvevő nem támaszthat igényt az általa megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítése iránt, s felelős minden általa okozott kárért, beleértve a kár elhárításával, bekövetkeztének megakadályozásával illetve a kár enyhítésével kapcsolatban felmerült költségeket is.

7 Panaszkezelés Résztvevő esetleges panaszát elektronikus levél formájában a Szolgáltató elektronikus levelezési címére, illetőleg postai küldemény formájában a Szolgáltató székhelyének postai címére ajánlott küldeményként juttathatja el. Szolgáltató vállalja, hogy az ilyen módon hozzá eljuttatott panaszokat nyolc napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt nyolc napon belül tájékoztatja a panasz hozzá történt eljuttatásával azonos módon. Szolgáltató és Résztvevő esetleges érdek-, illetőleg jogvitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén jogos igényeiket törvényes úton érvényesíthetik. Tájékoztatjuk, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a területileg illetékes békéltető testülethez, Budapesten a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat. Elérhetőségek: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: 061/ Faxszáma: Békéltető neve: Dr. Baranovszky György cím: Irányadó jog Szolgáltató és Résztvevő közötti szerződéses jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen általános szerződési feltételekben, továbbá a szerződés részévé váló egyéb feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződése részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, továbbá a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény vonatkozó rendelkezési irányadók. Kelt: Budapest, július 27. napján. Módosítva: Budapest, szeptember 22. napján Jelen Általános szerződési feltételek szerzői jogok által védett szerzői mű, melynek másolása, sokszorosítása, megváltoztatása, bárminemű felhasználása és minden egyéb, törvényben felsorolt módon történő kezelése szigorúan tilos, minden ilyen tevékenységhez a szerző kifejezett engedélye szükséges. A szerző kizár minden felelősséget arra az esetre, ha jelen általános szerződési feltételek bármely részének vagy egészének jogos vagy jogosulatlan felhasználásából fakadó kárért, károsodásért. Jelen Általános szerződési feltételek további közzétételét kifejezetten megtiltja, általános szerződési feltételként történő felhasználását még mintaként sem ajánlja.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Jelen nyilatkozat a Timár Judit Etelka egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő által megszervezésre kerülő rendezvénnyel összefüggésben megkötendő szerződések,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. I. Általános információk... 2 I.1. Szolgáltató adatai... 2 I.2. Fogalmak... 2 I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya... 3 I.4. Általános rendelkezések... 4 II. A jelentkezés menete...

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat. Csobbanj egy autóért

Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat. Csobbanj egy autóért Gyulai Várfürdő Kft. Nyereményjáték adatkezelési szabályzat Csobbanj egy autóért A Gyulai Várfürdő Kft. (5700. Gyula, Várkert u. 2. Cégjegyzékszám: 04-09-002830, Adószám: 11049755-2-04,a továbbiakban:

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. a honlap adatkezeléséről

Adatkezelési tájékoztató. a  honlap adatkezeléséről Adatkezelési tájékoztató a www.marcziskate.hu honlap adatkezeléséről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Marczi Skate Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 57822/2012 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, A FELHASZNÁLÓ Jelen weboldalt a PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Az ORIENT- WEB Bt. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 22249746-2-05, cégjegyzékszám: 05-06-015666, cégjegyzéket vezető bíróság:

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Perfekt Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2. I. em., Cg. 01-10-042279; a továbbiakban: Üzemeltető)

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Sound Sources Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által kínált

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Szolgáltató a Vásárló által a regisztráláskor megadott adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. www.nyarigyerektabor.hu

Általános Szerződési Feltételek. www.nyarigyerektabor.hu I. Általános információk... 2 I.1. Szolgáltató adatai... 2 I.2. Fogalmak... 2 I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya... 3 I.4. Általános rendelkezések... 4 II. A jelentkezés menete, szerződéskötés...

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata

Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata Nextent Informatika Zrt. RankIT játékszabályzata 1. A Nextent Informatika Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47 49. adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH 83388 /2015, továbbiakban: Szervező

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A nyilatkozat célja Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy drshine Kft. (levelezési címe: 4030 Debrecen, Búzavirág utca 1.; Cégjegyzékszáma: 09 09 014014; adószáma: 14079043-2-09)

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései I. Az elektronikus szerződéskötés lépései I/1. Megrendelő űrlap kitöltése A Felhasználó

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ficúrmese Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében

Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében Módosuló fogyasztóvédelmi rendelkezések a hagyományos és speciális értékesítési formák esetében Dr. Kóródy Dávid Országos fogyasztóvédelmi konferencia - Budapest, 2014. március 28. Aktualitás Az Európai

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat. Hatály: szeptember 1.

Adatvédelmi szabályzat. Hatály: szeptember 1. Adatvédelmi szabályzat Hatály: 2016. szeptember 1. A Sorsjegyvilág, Googley Play és App Store alkalmazás boltokban elérhető alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) üzemeltetője a Lastminute Advertising

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek képzési szolgáltatás nyújtására ÁSZF: Jelen Általános szerződési feltételek Ferenczi Team Kft. - Sikercentrum.hu - Székhely:1073 Budapest, Erzsébet körút 16. Fsz.3. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Baba-mama expo nyereményjáték - Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat 1. Szervezés és lebonyolítás A Baba-mama expo nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Sarti Szolgáltató Bt. (1118 Budapest,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu

Általános Szerződési Feltételek www.sigillanda.hu A szerződés tárgya a www.sigillanda.hu internetes oldalon található valamennyi árucikk/termék. Az árucikkek/termékek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. Üzemeltetői

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben