A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot"

Átírás

1 K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: Fax: Ikt.sz.: D.491/8 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot A Döntőbizottság a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5., képviseli: Papcsák Ügyvédi Iroda, Dr. Papcsák Ferenc ügyvéd, 2083 Solymár, Panoráma u. 67., a továbbiakban: kérelmező) által a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., a továbbiakban: ajánlatkérő) Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzat közigazgatási területén parkfenntartási, növényvédelmi munkák elvégzése, virágágyak beültetése, fenntartási munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmét elutasítja. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítéstől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és a jogorvoslati eljárás iratai, a kérelmező és ajánlatkérők írásbeli nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti június 16-án feladott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában június 18-án 2009/S számon közzétett ajánlati felhívással nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben írt tárgyban szolgáltatás megrendelés megvalósítására. Az ajánlatkérő a I.2) pontjában tájékoztatott arról, hogy más ajánlatkérő nevében folytatja az eljárását.

2 2 A felhívás II.1.1) pontjában a szerződéshez rendelt elnevezés: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén parkfenntartási, növényvédelmi munkák elvégzése, virágágyak beültetése, fenntartási munkáinak ellátása vállalkozási szerződés keretében. Ajánlatkérő a II.1.8) pontban részekre történő ajánlattételt lehetővé tette valamennyi részre. A felhívás II.2.1) pontja a teljes mennyiséget rögzítette: I) Zöldfelületek fenntartása, ápolása m 2 területen, melyből m 2 kiemelt terület; m 2 belterjes terület; m 2 külterjes terület; m 2 erdő; m 2 ónkormányzati terület évente (+30 % eltérési lehetőség). II) 450 m 2 virágágy megtervezése, beültetése, fenntartása db egynyári palánta beszerzésével évente, 829 m2 virágágy megtervezése, beültetése, fenntartása db kétnyári palánta beszerzésével évente. III) db fa; 2.960m 2 rózsa; 400 m 2 virágágy növényvédelme. Az ajánlati felhívás II.3) pontja szerint a szerződés befejezésének időpontja december 31. A részekre vonatkozó információk között ajánlatkérő tájékoztatott mindhárom részre vonatkozó előírásairól, megismételte a teljes mennyiségben rögzítetteket, az eltérés mennyiségét, és azt, hogy a további információk a dokumentációban találhatók. A felhívás III.1) pontja rögzítette a szerződésre vonatkozó feltételeket, a III.2) pontban a részvételi feltételeket, a kizáró okokat, azok igazolási módját, valamint az alkalmasság követelményrendszerét. A felhívás IV.2.1) pontja szerint a bírálat szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A felhívás IV.3.2) pontja szerint az ajánlattételi határidő augusztus 10., az eredményhirdetés tervezett időpontja augusztus 19., a szerződéskötés tervezett időpontja pedig augusztus 28. napja volt. Ajánlatkérő a felhívás további információk VI.3.7.1) pontjában rögzítette, hogy a hiánypótlást teljes körűen biztosítja a Kbt ának megfelelően. A felhívás VI ) pontja tartalmazta az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírásokat. A Kbt. 59. alapján ajánlatkérő Ft ajánlati biztosítékot kér részajánlatonként, melyet ajánlattevő a Kbt. 59. (2) bekezdésében meghatározott módon teljesíthet. Az ajánlati biztosíték nyújtásának feltételei a következők voltak.

3 3 Az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot a választásától függően az ajánlattételi határidő lejártáig az önkormányzat meghatározott számlájára Parkfenntartás, egynyári virág, növényvédelem címmel átutalással vagy bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel egy összegben teljesítheti. Az átutalás teljesítését igazoló bankkivonatot vagy az ajánlattevő számlavezetőjének bankgarancia-nyilatkozatát az ajánlathoz mellékelni kell. Érvénytelen az ajánlat, melynél az ajánlati biztosíték befizetését igazoló bankkivonatot vagy a bankgarancia-nyilatkozatot vagy kötelezvényt nem csatolták. A bankgarancia nyújtása esetén a bankgarancia kedvezményezettjeként Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát kell megnevezni. A bankgarancia-levélben tárgyként fel kell tüntetni a Parkfenntartás, egynyári virág, növényvédelem címet. A bankgarancia szövegezésével kapcsolatos elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A felhívás VI ) pontja tájékoztatott arról, hogy ajánlatkérő június 24-én konzultációt tart. A felhívás B melléklete tartalmazta - a felhívás II.2.1) pontjában írtakkal megegyező tartalommal - a három részre vonatkozó tételes ajánlatkérői előírásokat. Ajánlatkérő dokumentációt is készített. Ez tartalmazta az útmutatót ajánlattevők részére, a csatolandó nyilatkozat és igazolásmintákat, a közbeszerzés tárgyának részletes leírását, a részenkénti műszaki specifikációt, és ajánlatkérő tartalmi és formai elvárásait. Az ajánlattételi határidőre augusztus 10.-re három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, a kérelmező, a Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft, valamint a Székom-Meliráció-AQUVIA-Alba Flóra- VKV Konzorcium. Kérelmező mind a három részre nyújtott be ajánlatot. Az I. részben az összajánlati ára Ft volt, a II. részre Ft, a III. részre Ft ajánlati árat adott meg. A Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. az I. részre nyújtott be ajánlatot összesen Ft ellenszolgáltatással. A Székom-Meliráció-AQUVIA-Alba Flóra-VKV Konzorcium ajánlattevő szintén mindhárom részre nyújtott be ajánlatot. Az I. részre összesen Ft, a II. részre Ft, a III. részre Ft ellenszolgáltatást ajánlott meg. Kérelmező ajánlatának 4. oldalán csatolta a MKB Bank Zrt. igazolását arról, hogy augusztus 6-ai értéknappal Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a kedvezményezett számlaszámára HUF

4 4 ajánlati biztosíték a Parkfenntartás, egynyári virág, növényvédelem közleménnyel teljesítésre került. Ajánlatkérő augusztus 12-én hiánypótlási felhívással élt mindhárom ajánlattevő felé. A kérelmezőt az ajánlati biztosíték körében nem szólították fel hiánypótlásra. Az ajánlattevők a augusztus 17. napján előírt hiánypótlási határidő megtartásával pótolták a jelzett hiányokat. Kérelmező hiánypótlásában a felhívott hiányokon túl többek között benyújtotta nyilatkozatát az ajánlati biztosítékról az I. részre vonatkozóan, valamint a II. és III. résszel összefüggésben. Azt is rögzítette, hogy a beadott önkéntes hiánypótlása nem eredményezi az ajánlata értékelésre kerülő tartalmi elemeinek módosítását, nem egészítette ki ajánlatát új közös ajánlattevővel, sem alvállalkozóval, sem erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével, az megfelel a Kbt ában foglalt rendelkezéseknek. A hiánypótlás 27. oldalán nyilatkozott arról, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyílt eljárásban meghirdetett "Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén parkfenntartási munkák ellátása vállalkozási szerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban augusztus 10-én beadott ajánlatához kapcsolódó átutalással teljesített Ft ajánlati biztosítékot az 1. részre "Zöldfelületek fenntartása, ápolása" fizette be. A hiánypótlás oldalán nyilatkozott az ajánlati biztosítékról a II. és III. részre vonatkozóan. E szerint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásával kapcsolatban augusztus 10-én beadott ajánlatában a II. részre (virágágyak beültetése, fenntartása) és a III. részre (növényvédelem) vonatkozóan nem nyújtott ajánlati biztosítékot, ezt önkéntes hiánypótlás keretében kívánta pótolni. A szükséges Ft-ot az ajánlati felhívásban megjelölt bankszámla számra az ajánlatkérő által megkívánt közlemény feltüntetésével átutalta. A nyilatkozathoz csatolta kérelmező az MKB Bank által az átutalásról kiadott igazolást. A nyilatkozatban kérelmező utalt arra, hogy az ajánlati felhívás VI pontja szerint a hiánypótlást a Kbt. 83. (2) bekezdés szerint teljes körűen biztosítja. A Kbt. 83. (4) bekezdés szerint az ajánlattevő - a (2) bekezdésben meghatározott körben a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. A hiánypótlás korlátját a Kbt. 83. (6) bekezdése határozza meg, mely szerint a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által - az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban - megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá

5 5 vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát, továbbá hivatkozott a Közbeszerzési Döntőbizottság D.960/23/2005. számú határozatában foglaltakra. Ajánlatkérő halasztott időpontban augusztus 24-én hirdette ki az eljárást lezáró döntését. Az összegezés alapján az eljárás I. rész tekintetében eredményes, II-III. rész vonatkozásában eredménytelen volt a Kbt. 92/A. (2) bekezdése alapján tekintettel arra, hogy több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat volt. Nyertes ajánlattevő az I.) rész tekintetében és a Székom-Melioráció-AQUVIA- Alba Flóra-VKV Konzorcium lett nettó Ft ajánlati árral. Az összegezés alapján kérelmező ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen, mert az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre az ajánlati biztosítékot. Ajánlatkérő a szerződéskötést elhalasztotta a jogorvoslati kérelem benyújtására tekintettel a Döntőbizottság határozatának meghozataláig. Kérelmező jogorvoslati kérelmét augusztus 26-án nyújtotta be. Ebben kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a jogsértést, semmisítse meg ajánlatkérő eljárást lezáró döntését, hívja fel az ajánlatkérőt a törvény szabályainak megfelelő eljárásra, marasztalja a jogsértőt az igazgatási szolgáltatási díjban és a költségben, alkalmazzon ideiglenes intézkedést. Kérelmében előadta, hogy az ajánlatkérő az ajánlati felhívás II.1.8) pontjában lehetőséget biztosított az ajánlattevőknek a felhívásban megjelölt három rész - Zöldterületek fenntartása, ápolása (I), Virágágyak tervezése, beültetése, fenntartása (II) és Növényvédelmi munkák elvégzése (III) vonatkozásában részajánlattételre, így valamennyi részre történő ajánlat benyújtására is. Az ajánlati felhívás VI ) pontja a (rész)ajánlat(ok) benyújtásának lehetőségét részajánlatonként Ft összegű ajánlati biztosíték (az ajánlati felhívás szerinti) nyújtásához kötötte. A kérelmező augusztus 10. napján valamennyi rész vonatkozásában benyújtotta ajánlatát, ugyanakkor az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kizárólag Ft ajánlati biztosíték átutalását igazolta, az ajánlati felhívásban megjelölt feltételek maradéktalan teljesítése mellett. A augusztus 10. napján felvett bontási jegyzőkönyv tartalma szerint az eljárásban az ajánlattételi határidőig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, a kérelmező, valamint a Székom-Melioráció-AQUVIA-Alba Flóra-VKV Konzorcium mindhárom rész tekintetében, míg a Garden Kft. ajánlattevő csak az I. rész tekintetében.

6 6 Az ajánlatkérő augusztus 12. napján valamennyi ajánlattevő vonatkozásában hiánypótlást írt elő. A kérelmező részére előírt hiánypótlásban sem az ajánlati biztosíték kiegészítésére való felszólítás, sem arra vonatkozó ajánlatkérői kérdés nem szerepelt, hogy az ajánlat benyújtásával egyidejűleg teljesített Ft összegű ajánlati biztosíték melyik rész tekintetében került átutalásra. A kérelmező (miután észlelte, hogy az ajánlati biztosíték nem teljes körűen - nem minden részajánlat tekintetében - került átutalásra, a augusztus 17. napján az ajánlatkérő részére átadott hiánypótlás keretében az előírt hiányok mellett, önkéntes hiánypótlást is teljesített. Kérelmező az önkéntes hiánypótlás keretében egyrészt nyilatkozott arról, hogy az ajánlat benyújtásakor igazoltan átutalt Ft összegű ajánlati biztosíték az I. rész (Zöldterületek fenntartása ápolás részelem) tekintetében került átutalásra, másrészt a hiánypótlásban a másik két rész tekintetében igazolta további Ft ajánlati biztosíték megfizetését. A augusztus 24. napján megtartott eredményhirdetés során a kérelmező ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés b.) pontjára hivatkozással érvénytelenné nyilvánították. A kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő eljárást lezáró döntése több szempontból is ellentétes a Kbt. kógens rendelkezéseivel. Az ajánlatkérő jogszerűen nem nyilváníthatta volna ajánlatát eredménytelennek már azon az alapon sem, hogy a II. és III. részre vonatkozó ajánlati biztosíték a hiánypótlás keretében került az ajánlatkérők részére megfizetésre, mert a Kbt a alapján a jogalkotó valamennyi olyan okirat hiánypótlását lehetővé kívánta tenni az eljárás során, amely a Kbt. 83. (6) bekezdés szerint nem eredményezi az ajánlat szakmai tartalmának, illetve értékelési szempontjainak utólagos módosulását. Nem vitásan a hiánypótlás keretében igazolt ajánlati biztosíték nem tekinthető a Kbt. 83. (6) bekezdésében meghatározott, az ajánlat módosulását eredményező elemnek, így a kérelmező álláspontja szerint, mint a Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti "egyéb irat" a hiánypótlás során is csatolható. Az ajánlati biztosíték, mint jogintézmény közbeszerzési eljárásban való szerepe alapján megállapítható, hogy az lényegében az ajánlattevő ajánlati szándékának komolyságát hivatott igazolni, annak érdekében, hogy az ajánlattevő ne - vagy csak a biztosíték elvesztése mellett - léphessen ki az eljárásból az ajánlattételt követően. Tehát az ajánlati kötöttség időtartama alatt a hiánypótlás keretében történő ajánlati biztosíték megfizetésével - túl azon, hogy az nem eredményezi az ajánlat módosulását - az ajánlatkérőnek az esetleges teljesítéshez fűződő érdekei sem sérülnek. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlatkérő jogellenesen járt el, amikor ajánlatát azért nyilvánította érvénytelenek, mert az ajánlati biztosíték egy része a hiánypótlás keretében került átutalásra. Kérelmező szerint jogellenesen járt el az ajánlatkérő azért is, mivel az ajánlata benyújtásával egyidejűleg igazoltan megfizetett Ft ajánlati biztosíték

7 7 rendelkezésre állása ellenére nyilvánította érvénytelenné az I. részre vonatkozó részajánlatát. E körben megjegyezte, hogy az ily módon megfizetett ajánlati biztosíték megfelelt az ajánlati felhívásban megjelölt valamennyi feltételnek, figyelemmel arra, hogy az átutalás során a közlemény rovatban az ajánlatkérő által az ajánlati felhívás VI ) pontjában foglalt "Parkfenntartás, egynyári virág, növényvédelem" megjelölést feltüntette, míg további előírást, feltételt az ajánlatkérő a részajánlat tétele esetén nem határozott meg. Az ajánlati felhívás II.1.8) pontja biztosította a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Abban az esetben tehát, ha az ajánlatkérő álláspontja szerint az ajánlati biztosíték később rendelkezésre bocsátott része nem is volt pótolható, úgy abban az esetben sem nyilváníthatta volna ajánlatát teljes egészében érvénytelenné, mivel az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolta Ft ajánlati biztosíték rendelkezésre állását. A kérelmező a augusztus 19. napján teljesített önkéntes hiánypótlás keretében megjelölte azt is, hogy az ily módon rendelkezésére bocsátott ajánlati biztosíték az I. rész tekintetében került átutalásra. Figyelemmel arra, hogy a Kbt. értelmében a részajánlat esetében az egyes részeket külön kell elbírálni, továbbá arra, hogy a kérelmező az I. rész tekintetében - az ajánlati biztosítékra vonatkozó hiánypótlás kizártsága esetén is - az ajánlati biztosítékot az ajánlati felhívásnak megfelelően a rendelkezésre bocsátotta, így az érvénytelenné nyilvánítás Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja szerinti indok álláspontja szerint nem állt fenn. Utalt arra is, hogy amennyiben az ajánlatkérő a fenti alaptalan indokkal nem nyilvánítja érvénytelenné ajánlatát, úgy ez esetben az I. rész tekintetében az ő ajánlatát kellett volna nyertes ajánlatként kihirdetnie, figyelemmel arra, hogy az eljárásban nyertes Konzorcium ajánlata közel 50 millió forint összeggel meghaladta ajánlati árát. Kérelmező arra is hivatkozott, hogy érvénytelenné kellett volna nyilvánítani a Garden Kft. ajánlatát is, mivel ezen ajánlattevő is kizárólag az I. részelem tekintetében nyújtotta be az ajánlatát, és ehhez kapcsolódóan bocsátotta rendelkezésre az ajánlati biztosítékot. Erre figyelemmel indítványozta, hogy a Döntőbizottság vizsgálja meg valamennyi, az ajánlattevők által becsatolt ajánlati biztosítékra vonatkozó igazolást, illetve hasonlítsa azokat össze a kérelmező által augusztus 10. napján benyújtott igazolással. Ajánlatkérő észrevételében kérte az alaptalan jogorvoslati kérelem elutasítását. Előadta, hogy a Kbt. 59. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben

8 8 kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Ajánlatkérő ajánlati felhívása VI ) pontjában meghatározta az ajánlati biztosíték benyújtásának feltételeit. Ebből megállapítható, hogy sem a Kbt. 59. (1) bekezdésének, sem az ajánlati felhívás VI ) pontjának nem felel meg a kérelmező által becsatolt ajánlati biztosíték. Kérelmező mindhárom rész tekintetében adott ajánlatot, de Ft ajánlati biztosítékot utalt át, az igazoláson nincs feltüntetve, hogy a biztosítékot melyik rész vonatkozásában nyújtotta be. A Székom-Melioráció-AQUVIA-Alba Flóra- VKV Konzorcium mindhárom rész ajánlati biztosítékát egy összegben utalta át, a Garden Kft pedig egy részajánlatra adott ajánlatot, amelyre vonatkozóan az ajánlati biztosítékának teljesítését igazoló iratban megjelölte a vonatkozó részt. Kérelmező önkéntes hiánypótlás keretében augusztus 17-én, az augusztus 10-ei ajánlattételi határidőt követően nyilatkozott arról, hogy a benyújtott ajánlati biztosítéka az I. részre vonatkozik, illetve becsatolta a II. valamint a III. részre vonatkozó ajánlati biztosítékokat is. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó utólagos hiánypótlás nem formai hiányosságra vonatkozott, hanem tartalmi módosítást is jelentett, amely kérelmező ajánlatának módosításával járt, hiszen a többi ajánlat ismeretében, utólag döntötte el, hogy számára melyik kedvezőbb részre vonatkozzon a biztosíték. A többi pályázó ajánlati árának megismerése utáni nyilatkozata továbbá sérti a verseny tisztaságát, illetve az esélyegyenlőséget, hiszen az I. és III. részben olcsóbb, míg a II. rész tekintetében drágább ajánlatot tett. A II. és III. részre vonatozó ajánlati biztosíték utólagos benyújtása nem fogadható el, hiszen a Kbt. és az ajánlati felhívás is rögzíti az ajánlati biztosíték benyújtásának határidejét. Ajánlatkérő tájékoztatott arról, hogy egyik részre sem kötötte meg a szerződést. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelmet az alábbi indokokra tekintettel alaptalannak ítélte. Az ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt eljárást indított. A Kbt. 59. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (a továbbiakban: biztosíték) adásához kötheti, amit az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig, az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A (2) bekezdés alapján a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kézfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A befizetés helyét,

9 9 illetőleg az ajánlatkérő bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati felhívásban kell meghatározni. A Kbt. 70. (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 81. (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 81. (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 83. (1) bekezdése szerint ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 83. (2) bekezdése alapján a hiánypótlás a kizáró okokkal, az alkalmassággal, kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására terjedhet ki, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai előírásoknak való utólagos megfeleltetésére irányulhat. Hiánypótlásnak van helye akkor is, ha az ajánlattevő nem megfelelő példányszámban nyújtotta be ajánlatát. A Kbt. 83. (4) bekezdése értelmében ajánlattevő a (2) bekezdésben meghatározott körben a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. A Kbt. 83. (6) bekezdés szerint a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban megadott közbeszerzési műszaki leírásra vonatkozó szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek a 81. (4) bekezdése szerint értékelésre kerülnek. A hiánypótlás során az ajánlattevő új, közösen ajánlatot tevő, illetőleg alvállalkozó, továbbá erőforrást nyújtó szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatát.

10 10 A Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre. A Döntőbizottság az ajánlati biztosíték vonatkozásában a következőket kívánja rögzíteni. Az ajánlati biztosíték nyújtása a részvétel jogát biztosítja a közbeszerzési eljárásban. Ezt a funkciót pedig csak akkor tölti be, ha ajánlattevő az előírtaknak megfelelő időben, módon és mértékben nyújtja. Ajánlatkérőnek a Kbt. szabálya alapján lehetősége van tehát az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötni. Ebben az esetben ajánlatkérőnek a benyújtott ajánlatok tekintetében meg kel vizsgálnia, hogy az általa állított részvételi feltétel, vagyis az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása az általa elvártak szerint történt-e. Erről azonban csak az ajánlati biztosíték nyújtásáról kiállított igazolás alapján tud meggyőződni. Ennek az igazolásnak az ajánlattal együtt kell megérkeznie, mely tehát egyszer az eljárásban való részvételi szándék komolyságát jelenti, másrészt az ajánlat benyújtásának a feltételét jelenti. Amennyiben az ajánlatkérő azt állapítja meg, hogy az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre, még a teljes körű hiánypótlás esetén sem alkalmazhat e kérdésben hiánypótlást, hanem a Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja szerinti érvénytelenséget kell megállapítania. A fentiek előrebocsátása mellett a Döntőbizottság azt vizsgálta meg, hogy ajánlatkérő helyesen döntött-e a kérelmező ajánlatának érvénytelenségéről azon indok alapján, hogy nem megfelelően bocsátotta rendelkezésre az ajánlati biztosítékot. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a felhívás VI ) pontjában egyértelműen rögzítette, hogy három részre kér ajánlatot, az ajánlati biztosítékot pedig részajánlatonként kérte részenként Ft összegben. Ajánlatkérő meghatározása biztosította, hogy ajánlattevők az ajánlati biztosítékot egy összegben bocsássák rendelkezésre. Ez alapján tehát lehetőségük volt ajánlattevőknek mindhárom, vagy csak kettő, vagy csak egy részre ajánlatot benyújtani, azonban a részajánlatonkénti ajánlati biztosítékot ennek megfelelően ötszázezer, 1 millió, vagy 1,5 millió forintban kellett rendelkezésre bocsátaniuk a fenti határidőig, továbbá két vagy több ajánlattétel esetén nem kellett ajánlattevőknek külön-külön részenként igazolni a biztosíték rendelkezésre bocsátását, elegendő volt egy, az előírásnak megfelelő összegről szóló igazolás csatolása. A kérelmező ajánlati biztosítékkal kapcsolatos banki átutalási igazolása alapján megállapítható, hogy Ft-ról szól és az került rögzítésre a közlemény rovatban, amelyet ajánlatkérők előírtak (parkfenntartás, egynyári virág, növényvédelem). Sem az igazolás, sem más ajánlattevői nyilatkozat nem

11 11 tartalmazta azt, hogy egy vagy több részre, vagy a három rész közül melyik részre vonatkozik, az igazolás kiállítási dátuma augusztus 7. A kérelmező az ajánlatát mindhárom részre benyújtotta. A fenti tények, bizonyítékok alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása nem felelt meg az ajánlatkérői előírásnak. A kérelmező ajánlatkérő előírása alapján banki átutalással teljesítette az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását és az elvárt alaki feltételt vagyis az ajánlatkérő által kért megnevezést, azaz az eljárás megnevezését tartalmazta, továbbá az ajánlattételi határidő előtt utalta át az Ft-ot. Az átutalt ajánlati biztosítéki összeg egy részre vonatkozó összeg, de kérelmező mindhárom részre nyújtott be ajánlatot. Az Ft nem elegendő mindhárom részajánlat ajánlati biztosítéki szerepének a betöltésére, mert a három részajánlattétel esetén kérelmezőnek ahhoz, hogy ajánlata megfeleljen ajánlatkérő vonatkozó előírásának 1,5 millió forintot kellett volna átutalnia. Az ajánlati biztosíték tehát ugyan határidőben került átutalásra, de mértéke nem felelt meg ajánlatkérő előírásának. A Kbt. 70. (1) bekezdésére tekintettel a részajánlattétel esetén a részekre adott ajánlatnak valamennyi ajánlatkérői előírásnak meg kell felelnie, és ez vonatkozik az ajánlati biztosítékra is. A részajánlattétel biztosítása esetén akkor, amikor valamely ajánlattevő a részek közül csak valamely(ek)re de nem az összes részre tesz ajánlatot, konkrétan meg kell jelölnie az ajánlatában azt a rész(eke)t, melyre ajánlatát benyújtotta. A részekre történő ajánlattételhez kapcsolódó, az eljárásban való részvételt biztosító ajánlati biztosíték tekintetében annak eldöntéséhez, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlatkérő erre vonatkozó előírásának, ajánlattevőnek egyértelműen nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték melyik részhez kapcsolódik, mert csak ebben az esetben lesz ajánlatkérő abban a helyzetben, hogy a bírálat során a részajánlat megfelelőségéről, érvényességéről dönteni tudjon. Ha és amennyiben ezt ajánlattevő nem jelöli meg kétséget kizáróan, ajánlatkérő hiánypótlási lehetőség hiányában még a rendelkezésre bocsátott ajánlati biztosíték kérdésben sem tud dönteni, mert ajánlatkérő nem dönthet arról, hogy ajánlattevő mely rész tekintetében kívánta az ajánlati biztosítékot rendelkezésre bocsátani. Kérelmező nem jelölte meg az ajánlatában becsatolt igazolásban azt, hogy melyik az a rész, amelyikre a biztosíték vonatkozik, erre vonatkozóan az ajánlathoz csatolt igazolás semmilyen utalást nem tartalmaz. Az ajánlati biztosíték nem tartozik a pótolható egyéb irat fogalmába, így ajánlatkérő nem kérdezhetett rá arra, hogy kérelmező melyik részre vonatkozóan igazolta az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását, valamint ezért kérelmező önkéntes hiánypótlását sem vehette figyelembe, így a kérelmező ajánlata érvénytelen volt a Kbt. 88. (1) bekezdés b) pontja alapján.

12 12 A Döntőbizottság e körben áttekintette a kérelmező által hivatkozott Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlati biztosítékról szóló igazolását és megállapította, hogy tartalmazta azt, hogy ajánlattevő ajánlatát az I. rész tekintetében nyújtja be, és ennek megfelelő a bankgarancia nyilatkozatban feltüntetett összeg. A Döntőbizottság a fentiek alapján utasította el a kérelmező jogorvoslati kérelmét. A Döntőbizottság ideiglenes intézkedést nem alkalmazott, mert annak jogszabályi feltételei nem álltak fenn. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el a kérelmező jogorvoslati kérelmét. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a Kbt (4) bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről. A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Kbt (1) bekezdésén alapul. Budapest, szeptember 17. Dr. Dajka Gabriella sk. közbeszerzési biztos Fábián Péter sk. közbeszerzési biztos Dr. Puskás Sándor sk. közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Mayer Józsefné Kapják: 1. Papcsák Ügyvédi Iroda, Dr. Papcsák Ferenc ügyvéd (2083 Solymár, Panoráma u. 67.) 2. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) 3. Székesfehérvár Városgondnoksága Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 1/a.) 4. Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltató Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.) 5. Székom Zrt. a Székom-Melioráció-AQUVIA-Alba Flóra-VKV Konzorcium képviseletében (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) 6. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 7. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4701. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358 Fax: 44/501-360 Száma: 304-29/2007 Tájékoztatás a panelprogram kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Budapest I.

Részletesebben

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza..

A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.. 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló bányatérségek felhagyása és a felszín tájrendezése Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Külszínre nyíló

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261955-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 171-261955 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (06.19.) Öh.

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 246/9/2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG, PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. augusztus 27-i rendkívüli

Részletesebben

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840

I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban. Postai irányítószám: 2840 I. Fejezet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 112. (2) bekezdése szerinti folytatott tárgyalásos eljárásban 1.Ajánlatkérő neve: Vértesi Erőmű Zrt. Postai cím: külterület 0718/10 hrsz. Város/Község Oroszlány

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.772/9 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése

A siófoki közbiztonság javítása érdekében kamerarendszer szállítása és telepítése ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 1. Az Ajánlatkérő neve és címe: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 2 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út )

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Készenléti Rendőrség (1101 Budapest, Kerepesi út ) KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYHELYETTES Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 4749., Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314 (városi: 4327301, fax: 4327401 (BM vezetői: 26030, BM: 26500,

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások 2011/S 16-023603

HU-Budapest: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások 2011/S 16-023603 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23603-2011:text:hu:html HU-Budapest: Nyomdai kivitelezési szolgáltatások 2011/S 16-023603 Országgyűlés Hivatala, Kossuth L.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza.

A munka pontos leírását az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás és szerződéstervezet) együttesen tartalmazza. 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Állami Autópálya Kezelő Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés)

ELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 215-78/2009 Baranya Megyei

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Csongrád Megyei Kormányhivatal, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. 30700/41150- /2015. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1022 Budapest, Törökvész u. 32-34. Rész

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Polgármesterétől 11-17/2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. november 9-i ülésére Tárgy: Élelmezési nyersanyag beszerzés közbeszerzési eljárásban döntés Előadó: Kómár József polgármester

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.148/6 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt. 200. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda; 1146 Bp., Hungária krt.

Részletesebben

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

Képviseleti jogosultság megléte [x] Egyéb közlemény: 2. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 211/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Heréden ravatalozó magas

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Adásvételi keretszerződés

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142728-2010:text:hu:html HU-Budapest: Szállítószalagok 2010/S 94-142728 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.138/12

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss

Tisztelt Döntőbizottság! A FŐTAXI ZRt (1087 Budapest, Kerepesi út 15.) kérelmező képviseletében eljárva, az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Koss 1!:f>irmS7r:rtrí-S h(i/.13i.tii! ;YIi\j 11AjY)S.^G i)ü!vfoil!/ 7-1 ;Sn6 Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 1026 Budapest, Riadó u. 5. jogorvoslati eljárás kezdeményezése iránti kérelme

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. H-1134 Budapest, Váci út 45/B. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya:

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D.471 / 8 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

Ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Ajánlattételi határidő meghosszabbítása Ajánlattételi határidő meghosszabbítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Építési vállalkozási szerződés, 8000 Székesfehérvár, Tüzér u. 6. sz. 8501/8 hrsz. alatti ingatlanon TIOP-3.4.1.B-11/1-2012-0002

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Államkincstár, 1054 Budapest, Hold u. 4. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 2.

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: 857/12

Részletesebben

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban A bemutató témái: -2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések. Változik az ajánlattétel intézményes formája és

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL a Kbt. 77. (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján Okos mobiltelefon készülékek beszerzése 1. Az Ajánlatkérő neve és címe:

Részletesebben

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2012. (05.30.) Öh. számú

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben