HIRDETMÉNY A HETA ASSET RESOLUTION MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY A HETA ASSET RESOLUTION MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

Átírás

1 HIRDETMÉNY A HETA ASSET RESOLUTION MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL A HETA Asset Resolution Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1011 Budapest, Fő u em., statisztikai törzsszáma: , cégbírósági bejegyzés száma: ) a Pénzügyi lízing ügyletekre vonatkozó üzletszabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 1.) A HYPO Alpe-Adria Leasing Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégneve október 31. napi hatállyal HETA Asset Resolution Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosult. A névváltozás következtében az Üzletszabályzat figyelemfelhívás az ügyfelek részére első és második bekezdése, az üzletszabályzat első és második bekezdése, a bevezető rendelkezések első bekezdése, III. fejezet pontja, IV. fejezet pontja, VI. fejezet pontja, VI. fejezet pontja, valamint pontja módosul. 2.) A II. fejezet 2.1. pontja az alábbi fogalmakkal egészüli ki, az Üzletszabályzat korábbi fogalmainak értelemszerű átszámozásával Fogyasztó: szakmája, önálló foglalkozásán és üzleti, gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Lízingbevevő Kamatfelár: Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízing esetén az Ügyfél által a Referencia kamatlábon felül megfizetendő kamatrész, azaz a lízing kamata és a Referencia kamatláb különbsége Kamatfelár-periódus: fogyasztó Lízingbevevővel kötött, Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízing esetén a lízingszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a Kamatfelár mértékét a Lízingebadó nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni Kamatfelár-változási mutató: a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató Kamatváltozási-mutató: a lízingnyújtás refinanszírozási költségeihez és a lízingnyújtáshoz kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a lízingbeadók (hitelezők) által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám Referencia kamatláb: Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetében a lízing kamata számításának alapjául szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori irányadó kamatláb, amelynek mértékére a Lízingbeadónak nincs ráhatása, fogyasztó Lízingbevevő esetén kizárólag a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott és honlapján közzétett kamatláb. A lízingszerződés folyósításakor a folyósítás napján érvényes, a lízingszerződésben definiált irányadó kamatláb. A Referencia kamatláb változásáról Lízingbeadó fogyasztó Ügyfeleit rendszeresen honlapján és az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve tájékoztatja. A Referencia kamatláb és ezzel együtt a kamat mértéke a Referencia kamatláb lízingszerződésben rögzített futamidejének megfelelő időközönként automatikusan változik, igazodva Referencia kamatláb mértékéhez. Nem fogyasztó Lízingbevevővel kötött, Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetében, ha az alkalmazandó Referencia kamatláb közzétett értéke negatív, úgy a Referencia kamatláb mértéke az adott kamatperiódus vonatkozásában nullának tekintendő.

2 3.) A II. fejezet pontja (az átszámozást megelőzően pontja) az alábbiak szerint módosul: Lízingdíj részlet: az a tőketörlesztésből, kamattörlesztésből, valamint nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a Tőkerészre jutó ÁFA-ból álló összeg, amit a Lízingbevevő a Lízingbeadónak a lízingszerződésben meghatározott gyakorisággal megfizet. 4.) A II. fejezet pontjából (az átszámozást megelőzően pontja) a kamatlábra és a referencia kamatlábra vonatkozó rendelkezések törlésre kerülnek. 5.) A II. fejezet pontja (az átszámozást megelőzően pontja) az alábbiak szerint módosul: Kamatperiódus: a.) fogyasztó Lízingbevevővel kötött, nem Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetén a kölcsönszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a Lízingbeadó nem jogosult egyoldalúan módosítani b.) nem fogyasztó Lízingbevevővel kötött, nem Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetén a lízingszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértéke nem változik, kivéve ha a lízingszerződés vagy a Lízingbeadó az egyoldalú szerződésmódosítás során másként rendelkezik c.) Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetén a Referencia kamatláb futamidejével azonosa időszak, amely alatt a kamat mértéke nem változik, kivéve, ha a lízingszerződés vagy a Lízingbeadó az egyoldalú szerződésmódosítás során másként nem rendelkezik. 6.) A II. fejezet pontja (az átszámozást megelőzően pontja) az alábbiak rendelkezésekkel egészül ki: A Lízingbeadó a kamatszámításnál bármely pénznemben történő folyósításnál a lízingszerződésben meghatározott kamatlábat alkalmaz. Az alkalmazott kamatláb egy adott kamatperióduson belül nem változik - kivéve, ha a lízingszerződés vagy a Lízingbeadó az egyoldalú szerződésmódosítás során másként rendelkezik - de az egyes kamatperiódusonként eltérő lehet. A Lízingbeadó által a kamatszámításnál alkalmazott kamatláb - ha a lízingszerződés másként nem rendelkezik - mindig a következő kamatperiódusra vonatkozóan kerül rögzítésre. Referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén a kamat mértéke a Referencia kamatláb és a kamatfelár összeg, rögzített (fix) kamatozású lízingszerződés esetén a lízingszerződésben meghatározott kamatláb mértéke. Az ügyfél által fizetendő lízingdíj módosítására Referencia kamatlábhoz kötött lízingszerződés esetén akkor kerülhet sor, ha a Referencia kamatláb növekedést, vagy csökkenést mutat. Ha a Referencia kamatláb valamely lízingdíj felülvizsgálati napon az összehasonlítási alapul szolgáló, korábbi lízingdíj felülvizsgálati napon érvényes értékhez képest növekszik, vagy csökken, akkor a lízingdíjat e változás mértékének megfelelően módosítani kell. Lízingdíj felülvizsgálati napként - a lízingszerződés eltérő rendelkezése hiányában - a lízingszerződés szerinti kamatperiódus kezdő napját megelőző nap szolgál, fogyasztóval kötött lízingszerződés esetén a Referencia kamatláb mértékét a kamatperiódus kezdő napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes Referencia kamatlábhoz kell igazítani. A lízingdíj első felülvizsgálatakor a lízingszerződésben foglalt, ennek hiányában a lízingszerződés megkötésének napján érvényes Referencia kamatlábat kell összehasonlítási alapul venni, ezt követően a mindenkori előző lízingdíj felülvizsgálati napon érvényes Referencia kamatlábnak kell összehasonlítási alapul szolgálnia. Ha az előző lízingdíj felülvizsgálati napon vagy napokban nem került sor a lízingdíj módosítására, mert a Referencia kamatláb nem változott, akkor az aktuális lízingdíj felülvizsgálati napon annak a lízingdíj felülvizsgálati napnak a Referencia kamatlábát kell összehasonlítási alapul venni, amely napon utoljára sor került a lízingdíj módosítására. Nem fogyasztó Lízingbevevővel kötött, Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetében, ha az alkalmazandó Referencia kamatláb közétett értéke negatív, úgy a Referencia kamatláb mértéke az adott kamatperiódusban nullának tekintendő. A Referencia kamatláb mértékének fentiek szerinti változása és a kamat Referencia kamatláb változásból eredő időszakonkénti módosulása nem minősül Lízingbeadó részéről egyoldalú szerződésmódosításnak. Ha az adott Referencia kamatláb hivatalos közzététele a jövőben teljesen vagy jelenlegi formájában megszűnik, akkor a Lízingbeadó a lízingdíj felülvizsgálatát olyan Referencia kamatlábak alapján fogja végrehajtani, amelyek a lízingszerződésben meghatározott Referencia kamatlábhoz gazdasági szempontból a lehető legközelebb

3 állnak. Ebben az esetben a Lízingbeadó írásban értesíti az ügyfelet az alkalmazandó új mutatószámról. Fogyasztó ügyfelek esetén a Lízingbeadó által alkalmazott Referencia kamatláb kizárólag a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott és honlapján közzétett Referencia kamatláb lehet. 7.) A II. fejezet pontja (az átszámozást megelőzően pontja) az alábbiak szerint módosul: Oklista: A Lízingbeadó jelen Üzletszabályzat pontjában határozza meg azokat a feltételeket és körülményeket (Oklista), amelyek közül egy vagy több feltétel illetve körülmény megváltozása a lízingszerződés kamat-, díj- vagy költségelemére kihatással bírhat és amely változás bekövetkezése esetén a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani. 8.) A IV. fejezet pontja az alábbiak szerint módosul: A havonta esedékes lízingdíj kamattörlesztési része a szerződés tartama alatt kamatperiódusonként (Referencia kamatlábhoz kötött lízing esetén a Referencia kamatláb piaci alakulásának megfelelően) változhat. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a kamat változó mértékű, és hogy a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződésben rögzített kamatlábat az Üzletszabályzat és a lízingszerződés vonatkozó rendelkezései szerint egyoldalúan megváltoztatni. A kamat változásáról a Lízingbeadó az Üzletszabályzat megfelelő rendelkezései alapján értesíti a Lízingbevevőt. Amennyiben a finanszírozott összeg folyósítására nem a legközelebbi kamatperiódus első napján kerül sor, akkor a finanszírozott összeg folyósításának napjától a legközelebbi kamatperiódus első napjáig terjedő időszakra a Lízingbevevő a mindenkori hóközi folyósítás esetén érvényes kamatot köteles fizetni a finanszírozott összeg után, mely eltérő rendelkezés hiányában megegyezik a kölcsön szerződésben szereplő kamatlábbal. 9.) A IV. fejezet pontja az alábbiak szerint módosul: A Lízingbevevőnek a lízingszerződés alapján teljesítendő lízingdíj-fizetési kötelezettségével szemben a Lízingbevevőt beszámítási jog nem illeti meg, kivéve, ha erre jogerős bírósági ítélet jogosítja fel. 10.) A IV. fejezet pontja az alábbi bekezdésekkel egészül ki: Fogyasztó Lízingbevevő késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Lízingbeadó legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel a fogyasztó Lízingbevevővel szemben, amely nem haladja meg a lízingszerződésben kikötött kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét és nem lehet magasabb, mint a mindenkori jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértéke. Fogyasztó Lízingbevevővel kötött lakáscélú lízingszerződés esetében a lízingszerződés felmondását követő kilencvenedik nap eltelte után Lízingbeadó a fogyasztó Lízingbevevő nem teljesítése miatt a felmondás napját megelőző napon érvényes kamatot, költséget és díjat meghaladó mértékű késedelmi kamatot, költséget és díjat nem számíthat fel. 11.) A IV. fejezet pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Lízingbeadó részére a Lízingbevevőtől érkező befizetéseket a Lízingbeadó a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet rendelkezései alapján először a költségekre, majd a késedelmi kamatok megfizetésére, ezt követően a mindenkori legrégebben esedékes lízingdíjrészlet-fizetési kötelezettség kiegyenlítésére köteles elszámolni. 12.) A IV. fejezet 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: Lízingbeadó által kezdeményezett módosítás Fogyasztó Lízingbevevővel kötött lízingszerződés Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása

4 Lízingbeadó a fogyasztó Lízingbevevővel kötött lízingszerződések esetén az Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítás jogát az e fejezetben, a vonatkozó lízingszerződésekben és a Kondíciós Listában rögzített feltételek szerint jogosult gyakorolni Fogyasztó Lízingbevevővel kötött lízingszerződés esetén Lízingbeadó a fogyasztó Lízingbevevő számára hátrányosan kizárólag a lízingszerződésben megállapított kamat, kamatfelár, költség és díj egyoldalú módosítására jogosult. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan a fogyasztó Lízingbevevő számára hátrányosan nem módosítható A legfeljebb 3 éves futamidejű lízing annak teljes futamidejére a lízingszerződésben meghatározott fix kamatozással, vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett Referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és ezen lízingszerződés kamatfeltételeit Lízingbeadó a fogyasztó Lízingbevevő számára hátrányosan egyoldalúan nem jogosult módosítani A 3 évet meghaladó futamidejű lízing a lízingszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett Referencia kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatfelár-periódusokban rögzített Kamatfelárral; vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy fix kamatozással nyújtható. Az utolsó kamat(felár)periódus időtartama 3 évnél is rövidebb lehet Referencia kamatlábhoz kötött kamatozású lízingszerződés esetén a Referencia kamatláb mértékét Lízingbeadó a lízingszerződésben meghatározott Referencia kamatláb futamidejének megfelelő időközönként igazítja a Referencia kamatlábhoz, akként, hogy az igazítás során a fordulónapot (a Referencia kamatláb futamidejének kezdő napját) megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes Referencia kamatlábat tekinti Lízingbeadó irányadónak. A Referencia kamatláb mértékének eszerinti változása és a kamat Referencia kamatláb változásából eredő időszakonkénti módosulása nem minősül a Lízingbeadó részéről egyoldalú szerződésmódosításnak Lízingbeadó a lízingszerződés futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal, az egyes kamat(felár)periódusok lejárta után jogosult a kamatot legfeljebb a lízingszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltozási mutató, a Kamatfelárat legfeljebb a lízingszerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani. Ha Lízingbeadó a kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamat(felár)periódusokban a kamat, illetve a kamatfelár-mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő kamat, illetve Kamatfelár mértékébe betudhatja. Ha a lízingszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a kamat, a Kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Lízingbeadónak ezt a lízingszerződés kötelezettsége részeként a fogyasztó Lízingbevevő javára érvényesíteni kell Lízingbeadó az új kamat(felár)periódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékét a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 120. napi kamatváltoztatási, illetve kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg Lízingbeadó a kamaton kívül fogyasztó Lízingbevevő terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat annak növekedésével arányosan fogyasztó Lízingbevevő terhére hátrányosan, amelyet a lízingszerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a lízingszerződés megkötése, módosítása és a fogyasztó Lízingbevevővel való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó Lízingbevevő érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztó Lízingbevevőre áthárítható módon merül fel Lízingbeadó a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a lízing folyósításához, rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó Lízingbevevő általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében jogszabály alapján megállapítható díjat a lízingszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli

5 költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző éves fogyasztói árindex mértékével megemelheti Lízingbeadó a költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. A díjak módosítása során Lízingbeadó fogyasztó Lízingbevevő javára bekövetkező változások érvényesítésére is köteles A lízingszerződés kamatfeltételeinek módosítása esetén Lízingbeadó a kamat(felár)periódus lejártát megelőző legalább 90 nappal tájékoztatja a fogyasztó Lízingbevevőt az új kamat(felár)periódusban alkalmazott kamat vagy Kamatfelár mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztő-részletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztő-részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. A kamaton kívüli díj vagy költség módosítása esetén Lízingbeadó a módosítás hatálybalépését megelőző legalább 30 nappal közli fogyasztó Lízingbevevővel a módosítás tényét, a díj vagy költség új mértékét, a módosítást követően fizetendő törlesztő-részletek várható összegét, és ha ennek kapcsán a törlesztő-részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényét. Referencia kamatlábhoz kötött kamat esetén Lízingbeadó fogyasztó Lízingbevevőt rendszeresen honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben kifüggesztve tájékoztatja a Referencia kamatláb változásáról Ha a lízingszerződésben meghatározott kamat(felár)periódus lejárta után a kamat, illetve a kamatfelár mértéke az újabb kamat(felár)periódusban a fogyasztó Lízingbevevőre hátrányosan változik, a fogyasztó Lízingbevevő jogosult a lízingszerződés költség- és díjmentes felmondására. A felmondást a fogyasztó Lízingbevevőnek a kamat(felár)periódus lejártát megelőző 60 nappal kell közölnie a Lízingbeadóval, és a felmondás érvényességéhez az is szükséges, hogy a fogyasztó Lízingbevevő a fennálló tartozását legkésőbb a kamat(felár)periódus utolsó napján a Lízingbeadó részére megfizesse. A felmondással kapcsolatban Lízingbeadó költséget és díjat nem számíthat fel Nem fogyasztó Adóssal kötött kölcsönszerződés Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítása Nem fogyasztó Lízingbevevővel kötött lízingszerződés esetén Lízingbeadó jogosult a lízingszerződésben, Kondíciós Listában, hirdetményben, üzletszabályzatban kikötött kamatot, díjat, költséget az Ügyfél számára kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítani a kölcsönszerződésben, illetve az alábbiakban rögzített egy vagy több feltétel megváltozása, bekövetkezése, felmerülése esetén A Lízingbeadó jogosult a lízingszerződés kamatra vonatkozó rendelkezéseit a nem fogyasztó Lízingbevevő hátrányára akár a vételár kifizetése előtt is - egyoldalúan módosítani, ha azt a Lízingbeadó által igénybevett refinanszírozás kamatlábának megváltozása indokolja. Lízingbeadó csak abban az esetben jogosult a refinanszírozás kamatlábának emelkedése miatt a lízingszerződés kamatát a nem fogyasztó Lízingbevevő hátrányára módosítani, ha refinanszírozási kamatláb emelkedésének mértéke a legutóbbi kamatváltoztatás óta eléri a 10 bázispontot (0,1 százalékpontot). Abban az esetben, ha a kamatszámítás a lízingszerződés szerint Referencia kamatláb alkalmazásával történik és az alkalmazandó Referencia kamatláb közzétett értéke negatív, úgy a Referencia kamatláb mértéke az adott kamatperiódus vonatkozásában nullának tekintendő Jelen Üzletszabályzat pontjában foglaltakon túl a Lízingbeadó jelen Üzletszabályzat pontjában határozza meg azokat a feltételeket és körülményeket (a továbbiakban: Oklista), amelyek közül egy vagy több feltétel illetve körülmény megváltozása a lízingszerződés kamat-, díj- vagy költségelemére kihatással bírhat és amely változás bekövetkezése esetén a Lízingbeadó jogosult a lízingszerződést egyoldalúan, nem fogyasztó Lízingbevevő számára kedvezőtlenül módosítani. Az Oklistában meghatározott valamely feltétel vagy körülmény változása önmagában nem feltétlenül eredményezi a lízingszerződés kamat-, díj- vagy költségelemének módosítását. Az Oklistában meghatározott valamely feltétel vagy körülmény változása együttesen hatásainak vizsgálata és a változásoknak a kamat-, díj- vagy költségelemekre kihatással bíró ok-okozati összefüggése fennállásának alapos elemzése alapján dönt a Lízingbeadó a lízingszerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú módosításáról.

6 Az egyes kamat, díj vagy költségelemek szerződésben meghatározott számítási módja egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosítható. Az ügyfél hirdetményben történő tájékoztatása során biztosítani kell, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. Az ügyfél számára elérhetővé kell tenni a módosítás okait. Az egyoldalú szerződésmódosítást érintő egyéb, előrelátható szempontokat a Lízingbeadó ún. árazási elvekben rögzíti Az Oklistában meghatározott ugyanazon feltétel változása a lízingszerződésben csak egy kamat-, díj- vagy költségelem változását indokolhatja. A Lízingbeadó jogosult a lízingszerződés kamat-, díj- vagy költségelemének egyoldalú módosítása esetén az Oklistában meghatározott egy vagy több feltétel megváltozásával indokolni a módosítást A nem fogyasztó Lízingbevevővel kötött lízingszerződések esetén a lízingszerződés kamatot, díjat érintő a nem fogyasztó Lízingbevevő számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően, hirdetményben közzé kell tenni. Az egyedi lízingszerződésben kikötött kamat-, díj- vagy költség nem fogyasztó Lízingbevevő számára kedvezőtlen módosítása esetén a hirdetmény közzététele mellett Lízingbeadó a módosításról és annak az adott, nem fogyasztó Lízingbevevőre irányadó pontos mértékéről a módosítás hatálybalépését megelőző tizenöt nappal a nem fogyasztó Lízingbevevőt írásban vagy a lízingszerződésben meghatározott módon közvetlenül is értesíti Oklista Amennyiben a nem fogyasztó Lízingbevevő a vele közölt módosítást - referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás kivételével - nem fogadja el, úgy jogában áll a lízingszerződést az egyedi lízingszerződés rendelkezéseinek megfelelően ilyen rendelkezés hiányában a módosításról küldött tájékoztató levél vagy törlesztési értesítő Ügyfél általi kézhezvételét követő 15 naptári napon belül írásban felmondani a lízingszerződés alapján még fennálló teljes tartozásának egyidejű megfizetése (rendkívüli és teljes előtörlesztés) mellett vagy a vételár kifizetésének hiányában a lízingszerződéstől a folyósítás előtt elállni. Ebben az esetben a változás az Ügyfélre nem terjed ki. Amennyiben a nem fogyasztó Lízingbevevő a fenti határidőben a felmondás és előtörlesztés jogával nem él, úgy a szerződésmódosítás a nem fogyasztó Lízingbevevő által elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a lízingszerződést érintő díj vagy költség a Lízingbeadótól független feltétel változása alapján módosul, az nem minősül a Lízingbeadó egyoldalú módosításának, így jelen pont rendelkezései nem alkalmazhatóak. a) A belföldi vagy nemzetközi pénz- és tőkepiaci feltételek, a makrogazdasági környezet változása, melyet jellemzően az alábbi feltételek befolyásolhatják: a jegybanki alapkamat, illetve a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, Lízingbevevő forrásköltségeinek változása bármilyen devizában, a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, a Magyar Állam, vagy a Lízingbeadó által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, a Lízingbeadó részére hitelt nyújtó által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, Lízingbeadó vagy a nemzetközi HETA Group kockázati megítélésének változása (credit default swap) az éven túli lejáratú állampapírok hozamának változása, az országkockázat változása (credit default swap), Magyarország hitelbesorolásának változása,

7 a forint vagy bármely deviza konvertibilitásában bekövetkezett változás, a forint vagy bármely deviza fel, illetve leértékelése, nemzetközi pénz- és tőkepiaci tranzakciókban való részvételi jogosultság korlátozódása, szűkülése, más lízingbeadó által refinanszírozott lízingek esetében a refinanszírozó lízingbeadó által felszámított refinanszírozási kamatláb, hiteldíj módosulása, illetve a refinanszírozó lízingbeadó kockázati megítélésének változása, vagy annak működésében bekövetkező jelentős változás, a Lízingbeadó részére nyújtott kezesség-, vagy garanciavállalás, illetve hitelbiztosítás díjának változása, pénz- és tőkepiacok teljes vagy részleges lefagyása, likviditás időleges vagy tartós megszűnése (piaci zavar esemény), a Lízingbeadó ügyfelei által a Lízingbeadónál elhelyezett jelentős források kivonása, pénz-, tőke-, és ingatlanpiaci árazási torzulások kialakulása, hazai vagy külföldi bankok ellen indult felszámolási vagy csődeljárás, hazai és/vagy nemzetközi fizetési rendszer átmeneti vagy tartós leállása. b) A Lízingbeadónak a Lízingbeadó és Ügyfél között létrejövő szerződés megkötésével, illetve a szerződésből eredő kötelezettségek vállalásával, fenntartásával vagy teljesítésével összefüggésben, vagy a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával és/vagy fenntartásával kapcsolatos költségei változása. a fogyasztói árindex változása, a Lízingbeadó által 3. személlyel kötött szerződésben meghatározott vagy jogszabályban megállapított díjak, költségek mértékének, vagy összegének megváltozása (pl. a Lízingbeadó részére kiszervezett tevékenységet végző vállalkozások díjainak változása) Lízingbeadó működési költségeit jelentős mértékben meghatározó egyes gazdasági tényezők és költségek változása (különösen közüzemi díjak, postai, távközlési szolgáltatások díjának emelkedése) a pénzforgalom lebonyolításában résztvevő közreműködők, szolgáltatók díjtételeinek és/vagy szerződéses feltételeinek változása c) A Lízingbeadói kockázatvállalását befolyásoló feltételek megváltozása a lízingtárgy vagy a Lízingbevevő által nyújtott biztosítékok értékében bekövetkezett változás, a ingatlan lízingtárgy, illetve a fedezetül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás az Ügyfél szerződésszegő magatartása, ideértve a lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettség elmulasztását vagy késedelmes teljesítését, egyes ügyfélszegmensek vagy termékcsoportok kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása, figyelemmel az adott termékcsoportba vagy ügyfélszegmensbe tartozó lízingszerződések szerződésszerű és nem szerződésszerű teljesítésének arányára, Ügyfél körülményeiben bekövetkezett változás, amely vagyoni helyzetét, fizetőképességét negatívan befolyásolja, az Ügyfél pénzügyi mutatóinak (árbevétel, nyereség, tőkehelyzet, likviditás) romlása, az Ügyfél tevékenységét ellenőrző hatóságok, illetve szervezetek által az Ügyfél tevékenységére vonatkozóan tett negatív megállapítások, illetve vele szemben alkalmazott szankciók, Lízingbeadó vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata vagy Lízingbeadó belső adatminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitel/kölcsön/lízingügyletek, illetve az Ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. d) Jogi, szabályozói környezet változása

8 A Lízingbeadó tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés, illetve kormányzati, felügyeleti vagy jegybanki intézkedések bevezetése, vagy a Lízingbeadóra kötelező egyéb szabályozók megváltozása. Lízingbeadó tevékenységéhez kapcsolható közteher változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása. e) A Lízingbeadó által nyújtott hitelekhez kapcsolódó állami támogatások változása és/vagy megszűnése. A Lízingbeadó által nyújtott hitelekhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott referencia hozam, hiteldíj korlát változása vagy megszűnése. A Lízingbeadó által nyújtott hitelekhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott referencia hozam, hiteldíj korlát változása vagy megszűnése. f) A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, a Lízingbeadó működési feltételeinek biztosításában bekövetkezett változás, így különösen: számítástechnikai illetve adatvédelmi alkalmazások követelményeinek változásából eredő költségek hátrányos változása, a Lízingbeadó által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó külső és belső folyamatokban, eljárásokban, szolgáltatások igénybevételében, valamint informatikai és biztonságtechnikai feltételekben történő változás, külső szolgáltató által biztosított szolgáltatások elvégzéséért felszámított, továbbterhelt díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása, a bankközi elszámolásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek hátrányos változása A Lízingbevevő által fizetendő lízingdíj egyoldalú szerződésmódosítás nélkül is növekszik, ha - a Lízingtárgy beszerzési költségei és a kapcsolódó járulékos költségek a Lízingtárgy Lízingbevevő általi átvételének időpontjáig növekednek vagy - kölcsönös megállapodás esetén szerződésmódosítás következtében - egyébként az esedékes kamatkiigazítás során Az Ügyfél számára nem kedvezőtlen egyoldalú szerződésmódosítás Hitelező jogosult az Ügyféllel megkötött szerződés, Kondíciós Lista, Hirdetmény, illetve üzletszabályzat bármely feltételét, illetve rendelkezését az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül, egyoldalúan, indoklás nélkül bármikor módosítani. Hitelező ezen módosításokat legkésőbb annak hatálybalépése napján a Kondíciós Listában, illetve Hirdetményben teszik közzé, illetve az egyedi kölcsönszerződésben kikötött egyedi kamat-, díj-, költség vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfél számára kedvező, vagy nem kedvezőtlen módosítása esetén a Hitelező a módosításról az Ügyfelet írásban vagy a kölcsönszerződésben meghatározott módon, közvetlenül értesíti Ügyfél által kezdeményezett és kölcsönös módosítás A lízingszerződést egyéb esetekben a felek írásban, kölcsönös megegyezés alapján módosíthatják. Az Ügyfél a módosítási igényét hivatalosan írásban jelezheti. Az Ügyfél által kezdeményezett módosításokat a Lízingbeadó mérlegeli, azonban azokat nem köteles elfogadni, illetve az elfogadás feltétele, hogy az Ügyfél a mindenkor érvénybelévő kondíciós lista alapján számított díjtételt megfizesse, amennyiben az egyedi lízingszerződés másként nem rendelkezik. Az Ügyfél által kezdeményezett vagy egyébként a lízingszerződés módosítása, fenntartása miatt szükségessé váló módosítások kapcsán felmerülő illetékek, díjak, költségek és egyéb kiadások a Lízingbevevőt terhelik. 13.) Az V. fejezet 5.3 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: március 15. napjától vételi jog, mint új biztosíték kikötésére nem kerül sor. 14.) Az V. fejezet 5.6 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

9 2014. március 15. napjától engedményezés, mint új biztosíték kikötésére nem kerül sor. 15.) Az VI. fejezet pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul: A központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény rendelkezésire figyelemmel felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a) Lízingbeadó, mint referenciaadat-szolgáltató a lízingszerződés megkötését követően írásban átadja a KHR részére - a természetes személynek a törvény mellékletének II. fejezetének 1.1. pontja és 1.2. pontjában a)- d) és k) alpontja szerinti referenciaadatait, - a vállalkozásoknak a törvény mellékletének II. fejezetének 2.1. pontja és 2.2. pontja a)-d) és l) pontja szerinti referenciaadatait. b) Lízingbeadó, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a törvény II. fejezetének pontja szerinti referenciaadatait, aki a lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. c) Lízingbeadó, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a természetes személynek a törvény mellékletének II. fejezetének 1.1. és 1.3. pontja szerinti referenciaadatait, aki a lízingszerződés megkötésének kezdeményezése során - valótlan adatot közölt és ez okirattal bizonyítható, illetve - hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában a június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ában, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény 342., 343., 345. és 346 -ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg. d) Lízingbeadó, mint referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére írásban átadja annak a vállalkozásnak a törvény mellékletének II. fejezetének 2.1. és 2.2. pontja szerinti referenciaadatait, aki a pénzügyi lízingszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt. Lízingbevevő bármely referenciaadat-szolgáltatónál jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. Lízingbevevő, mint nyilvántartott személy kifogást emelhet a referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A Pénzügyi lízing ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak. Az Üzletszabályzat fogyasztó ügyfelekre vonatkozó módosuló rendelkezései a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi LXXVIII. törvény rendelkezései értelmében a törvény erejénél fogva módosulnak február 1. napi hatállyal. Egyéb módosítások hatálybalépése fogyasztó ügyfelek tekintetében: november 15. A módosítás hatálybalépésének ideje egyéb (nem fogyasztó) ügyfelek tekintetében: október 1. KIFÜGGESZTVE: szeptember 15.

HIRDETMÉNY A HETA ASSET RESOLUTION MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖLCSÖNÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY A HETA ASSET RESOLUTION MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖLCSÖNÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL HIRDETMÉNY A HETA ASSET RESOLUTION MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖLCSÖNÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL A HETA Asset Resolution Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: július 31.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: július 31.-től HIRDETMÉNY A Raiffeisen Property Lízing Zrt. (Finanszírozó) által kötött finanszírozási szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek (ILÁSZF) módosulásáról Hatályos: 2009. július 31.-től I.

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól

Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól Tájékoztató az Üzletszabályzat és szerződési feltételek 2015. február 01. napjától hatályos változásairól A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Részletesebben

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan

Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Árazási Elvek a Lombard Lízing Csoport által lakossági ügyfelek részére nyújtott forint és deviza alapú lízing- és hiteltermékekre vonatkozóan Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I.

Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.878/2015/7/I. A Fővárosi Ítélőtábla a Réti Antal és Társai Ügyvédi Iroda (felperesi képviselő címe, ügyintéző: dr. Réti László ügyvéd) által képviselt Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) felperesnek

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

2. Kamatok, díjak, költségek

2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista az elszámolással és forintosítással érintett KDB Bank által kezelt lakáscélú és szabadfelhasználású jelzálog kölcsönügyletekre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A kölcsön feltételei:

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a.

ld. 2009. évi CLXII.tv. 2015. február 1. napjától hatályos 34. -a. . Sebestyén István ügyvezető igazgató.. Józsa Zsigmond ügyvezető igazgató A Solt és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának alábbi módosítása a 2015. február 1-től hatályos és hatálya a Fókusz Takarékszövetkezetbe,

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. Mellékletek:

Tisztelt Ügyfelünk! MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. Mellékletek: Tisztelt Ügyfelünk! A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 33. -a értelmében a hitelező köteles az Általános Szerződési Feltételeit és az ezt magukba foglaló

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről című dokumentum 1.

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

1.2. pontba a korábbi 1.3. pont Elállás és felmondás pont áthelyezésre került, tartalma nem változott

1.2. pontba a korábbi 1.3. pont Elállás és felmondás pont áthelyezésre került, tartalma nem változott HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL NEM BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u.

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról

Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról Eger és Környéke Takarékszövetkezet Árazási Szabályzat a fogyasztóknak nyújtott hitelek kamat, költség és díjainak módosításáról A szabályzatot az Eszköz-Forrás Bizottság 2010. január 8. napján megtartott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. július 1-től HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. augusztus

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: április 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: április 01. HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. április 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD: 3 Esedékesség: a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ A KDB Bank Európa Zrt. a betét fedezete

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a deviza alapú időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. szeptember

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre

2. A kölcsönre vonatkozó kamatok, díjak, költségek Esedékesség. Kezelési költség: 2 % Folyósításkor. 2010.03.01. előtt kötött szerződésekre 1. A kölcsön feltételei: Kondíciós lista és Terméktájékoztató SIGNAL életbiztosítással fedezett személyi kölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék Érvényes: 2014. október 1-jétől,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00%

CIB Életbiztosítással kombinált Deviza Lakáshitel; CIB Életbiztosítással kombinált Építési Hitel CHF alapú 0,00% 1,00% 2,00% HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank életbiztosítással ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan az AVIVA Életbiztosító, a Groupama Biztosító és az Uniqa Biztosító esetén elnevezésű kondíciós lista változásáról

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról

HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank euró alapú piaci kamatozású ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cgj.sz.:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2015. július 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2015. július 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2015. július 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

Hatályos: november 05. napjától

Hatályos: november 05. napjától 1 Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Termék ÁSZF) a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletei esetében Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Hatályos: szeptember 15.

Hatályos: szeptember 15. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 2/2015.számú igazgatósági ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 7 II/1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Takarékszövetkezet

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank svájci frank alapú CIB Ingatlanfedezetes hitelekre (türelmi idővel) vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u.

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: HIRDETMÉNY A Kondíciós Lista a CIB Bank szakaszos folyósítású forint és euró alapú építési hiteleire vonatkozóan elnevezésű kondíciós lista változásáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 414.; cgj.sz.:

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél

Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél Árazási Elvek a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet fogyasztóknak nyújtott hiteltermékeinél Hatályos: 2012. április.1.-től Jelen dokumentum tartalmazza mindazon árazási elveket, amelyet a Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben