ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal érvényes: április 10-től

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása A teljesítés helye, ideje... 8 II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Együttműködés, tájékoztatás Képviselet Kézbesítés Írásbeliség Ellenérték Bankfelelősség Jogviták rendezése, panaszkezelés III. BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ Banktitok Titoktartási kötelezettség Információnyújtás Adatvédelem, adatkezelés IV. ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS V. MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A megbízások befogadása A megbízás fedezete, teljesítése Visszavonás, módosítás Értesítés a megbízások teljesítéséről Pénztárszolgálat VI. SZÁMLAVEZETÉS Fizetési számla nyitása, keretszerződés Rendelkezés a fizetési számla felett Üzletfél tájékoztatása, számlakivonat Fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások Fizetési számla kamata, jutalékok, díjak Fizetési számlaszerződés megszüntetése VII. BETÉTGYŰJTÉS Betételhelyezés Betétek kamatozása Betétek védelme Elhelyezhető betéttípusok A betétek titkossága A betétek végrehajthatósága A betétszámlák megszüntetése VIII. HITELÜGYLETEK A hitelezés általános szabályai Hitelszerződés Hiteldíj Bankkölcsön Lakossági kölcsön Rulírozó hitel... 43

3 3 7. Záloghitelezés Bankgarancia Követelés megvásárlása (faktoring) IX. BIZTOSÍTÉKOK Biztosítéknyújtás Biztosítékok kezelése Biztosítás A biztosítékok érvényesítése Tájékoztatás, ellenőrzés Költségek viselése X. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER XI. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN, ÜGYNÖKKÉNT VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK XII. VALUTAFORGALMAZÁS XIII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS XIV. KISZERVEZÉS XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 51

4 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet szövetkezeti formában működő hitelintézet. Cégadatok: Cégnév: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Telephelyek: 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 5. (Endrődi kirendeltség) 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20. (Gyomai kirendeltség) Fióktelepek: 5555 Hunya, Rákóczi út Köröstarcsa, Kossuth u Mezőberény, Békési út Csárdaszállás, Petőfi út Murony, Szarvasi u Békés, Szarvasi út Bélmegyer, Petőfi út Sarkad, Kossuth u Békéscsaba, Mednyánszky út Noszvaj, Várhegy u Balatonfűzfő, Sirály u A Takarékszövetkezet azon telephelyei, fiókhelyei, ahol hitelintézeti tevékenység folyik az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltsége megnevezést használják, megkülönböztetésükre a működési hely szerinti település (településrész) szolgál. Honlap: A Takarékszövetkezet cégkivonata, alapszabálya a kirendeltségeken az Üzletfél igénye esetén megtekinthető, illetve elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.endrod.tksz.hu). A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 137/A -ában foglalt, a nyilvánosságra hozatalról szóló előírások szerinti dokumentumokat a Takarékszövetkezet honlapján is megtekinthetővé tette.

5 5 Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélyei alapján az alábbi pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerű végzésére jogosult: 739/1997/F. számú határozata alapján (kelte: december 05.) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, széfszolgáltatás, pénzváltási tevékenység. 315/1998. számú határozata alapján (kelte: április 28.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 279/2000. számú határozata alapján (kelte: március 31.) bankgarancia vállalás I-2782/2002. számú határozata alapján (kelte: január 14.) ügynök útján történő záloghitelezés I-35/2004. számú határozata alapján (kelte: január 20.) biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő ezen belül egyes biztosítási ügynöki tevékenység I/E-2334/2004. számú határozata alapján (kelte: október 26.) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása E-I-195/2005. számú határozata alapján (kelte: március 3.) pénzváltási tevékenység végzése működési területen korlátozás nélkül E-I-III/292/2005. számú határozata alapján (kelte: április 8.) ügynöki tevékenység, mint befektetési szolgáltatási tevékenység E-I-494/2005. számú határozata alapján (kelte: május 18.) kezesség vállalása E-I-913/2006. számú határozata alapján (kelte: december 19.) követelések megvásárlása (faktoring ügylet) E-I-346/2008. számú határozata alapján (kelte: április 8.) hitel és pénzkölcsön nyújtása devizában, valutában A Takarékszövetkezet egyes szervezeti egységei által végezhető tevékenységet az adott egység üzlethelyiségében kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza.

6 6 A Takarékszövetkezet csatlakozott A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási kódex (3. sz. Melléklet) aláíróihoz, amely során azt vállalta, hogy a Magatartási kódex -ben (a továbbiakban: Kódex) foglalt elveknek illetve előírásoknak aláveti magát. A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő személyek részére végzett hitelezési tevékenysége teljes körében alkalmazza a Kódex rendelkezéseit, továbbá a szolgáltatásnyújtásban részt vevő ügynökei, közvetítői és megbízottai számára is előírja a Kódexben foglaltak betartását. A Kódex elérhető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) honlapján (www.pszaf.hu) és rendelkezései megtekinthetőek a Takarékszövetkezet internetes honlapján, a címen is. 1. Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya Jelen Üzletszabályzat a Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit, üzleti előírásait tartalmazza. Célja az, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen. Az általános üzleti feltételek alkalmazásában a Felek az Üzletfél és a Takarékszövetkezet. Üzletfél az a belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magánszemély, amelynek részére a Takarékszövetkezet pénzintézeti szolgáltatást nyújt. A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogviszony tartamát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. Jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok és/vagy általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket sem az előbbiek, sem pedig az ügyfelekkel kötött szerződések nem szabályoznak másként, az Üzletszabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik kérdésről sem a vonatkozó szerződés, sem az üzletági szabályzat és/vagy általános szerződési feltételek valamint az Üzletszabályzat sem rendelkezik, úgy a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) és más hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadóak. Ha a szerződés rendelkezései eltérnek az adott termék, szolgáltatás vonatkozó üzletági szabályzatától illetve üzletszabályzatától, úgy a szerződésben rögzítettet (Felek közötti megállapodás) kell hatályosnak tekinteni, amennyiben ezek nem jogszabálysértőek. Amennyiben a Takarékszövetkezet az egyes bankügyletek vonatkozásában hazai és nemzetközi szerződéseket, szabályokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azok ügyletenkénti aktuális verziójában foglaltak az irányadók. A Bank és az Üzletfelek közötti kapcsolatban mindenkor a magyar hatályos jog rendelkezései az irányadók.

7 7 2. Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása Az általános üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az Üzletfelek számára nyitva álló pénzintézeti helyiségben hozzáférhetőek, valamint megtekinthetőek a Takarékszövetkezet honlapján (www.endrod.tksz.hu). A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja általános üzleti feltételeit. Ha jogszabály úgy rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerződés megkötésével egyidejűleg az Üzletszabályzatot az ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetővé teszi. A Takarékszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat - Üzletfelet hátrányosan érintő kamat, díj vagy egyéb feltétel - módosításáról, annak hatálybalépése előtt legalább 15, a jogszabályban meghatározott esetekben legalább 60 nappal korábban hirdetménnyel vagy más nyilvános módon az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján értesíti Üzletfeleit. Amennyiben az Üzletfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban kifogást nem emel, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Takarékszövetkezet a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte, és a módosításra irányuló javaslatról az Üzletfelet közvetlenül értesítette, a módosítás a szerződésben, vagy az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével amely nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 15, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napnál hatályba lép, kivéve, ha az Üzletfél az említett felmondási idő alatt a szerződést felmondja. A felmondási idő lejáratáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak részletes kondícióit Hirdetmény(ek)ben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az Üzletfelek tájékoztatására Hirdetményeit Internetes honlapján, a címen is elérhetővé teszi. Az Üzletfeleket a Takarékszövetkezet levélben is értesítheti. A Hirdetményben lévő egyes kondíciók megváltoztatásánál a Takarékszövetkezet minden esetben figyelemmel van a Hpt. és Pft. részletes előírásaira illetve korlátozásaira. Ebben az esetben a változást megelőzően, a változásról Hirdetményt kell közzétenni a Takarékszövetkezet működési területét lefedő napilapban, a változást megelőzően legalább 60 (hatvan) nappal. A Takarékszövetkezet részéről nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó olyan új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, amelyeket az Üzletfél számára elérhetővé tesz, és amelyeket az Üzletfél kifejezetten elfogad. Fogyasztóval, vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződésben kizárólag a kamatot, díjat, vagy költséget jogosult megváltoztatni a Takarékszövetkezet - az üzletfél számára terhesebbé - abban az esetben, ha a szerződés a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek megváltozása esetére ezt lehetővé teszi.

8 8 Ez esetben a Takarékszövetkezet az érintett üzletfeleket a Hirdetmény útján történő közzététel mellett a módosításról és annak törlesztő-részlet változást eredményező hatásáról a változást megelőzően legalább 60 (hatvan) nappal, postai úton, írásban is értesíti. Az értesítésnek tartalmaznia kell, hogy a hatályba lépésig jogosult az üzletfél a szerződés díjmentes felmondására, és a szerződésen alapuló tartozásának a korábbi feltételek szerint számított - teljes összegének egyidejű kiegyenlítése mellett a szerződés megszüntetésére. A fenti rendelkezések alól kivétel referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása. 3. A teljesítés helye, ideje A Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a Takarékszövetkezet megbízásából eljáró, a takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége. A Takarékszövetkezetnél vezetett számlák tekintetében a Takarékszövetkezet javára történő teljesítés időpontja az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az üzletfél számláját megterheli. Ha az üzletfél számláját nem a Takarékszövetkezet vezeti, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírták. A Takarékszövetkezetnél készpénzben teljesített fizetés esetén a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a Takarékszövetkezet által meghatározott időpontig a Takarékszövetkezet szervezeti egységénél működő pénztárban a pénztáros átvette, illetve a Takarékszövetkezet megbízásából eljáró, a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló partnerek pénztáránál befizették. A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet számláját megterhelték. Ha a fizetés időpontja munkaszüneti napra esik, - és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik a teljesítés napja az azt követő első banki munkanap. Amennyiben a teljesítésre az esedékességtől számítva attól eltérő határnap kerül megállapításra, úgy a fenti rendelkezést a Takarékszövetkezet nem alkalmazza. Üzletfélnek jogában áll a teljesítés módját saját fizetési kötelezettség teljesítése vonatkozásában meghatározni, készpénzes, ill. számlára történő utalás vonatkozásában, ugyanúgy a Takarékszövetkezet fizetési kötelezettségének teljesítési módját is kérheti, ha az ügyletre vonatkozó szerződés eltérően nem rendelkezik. Az Üzletfél saját követeléseit csak akkor számíthatja be a Takarékszövetkezet követeléseivel szemben, ha ezeket a követeléseket a Takarékszövetkezet elismerte, vagy ha ezeket jogerős bírói ítélet számára megítélte.

9 9 II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Együttműködés, tájékoztatás A Takarékszövetkezet üzleti kapcsolat létesítése, illetve új termékre vonatkozó üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles az Üzletfélnek a nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást adni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az adott termék kockázatára, a termékért fizetendő díjra, költségekre, ezek változására, a termékhez kapcsolódó fogalmak tartalmára, a nem szerződésszerű magatartás jogkövetkezményeire, a termékhez kapcsolódó garanciákra (pl. OBA), a termékhez kapcsolódó adatkezelési szabályokra, illetve minden olyan egyéb körülményre, ami az Üzletfél megalapozott döntését elősegíti. A szerződésekhez, termékekhez kapcsolódó főbb fogalmak jelentését (értelmezését) az Üzletszabályzat 2. számú Melléklete tartalmazza. A Takarékszövetkezet felhívja az Üzletfél figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján található fogyasztóvédelmi alkalmazások (hitel-kalkulátor, betétkalkulátor, számla termék kalkulátor, stb.) alkalmazására, amely segítségével Üzletfél megtekintheti, összehasonlíthatja az egyes pénzintézetek ajánlatait adott termék vonatkozásában. A fogyasztóvédelmi alkalmazások elérhetőek a Takarékszövetkezet honlapjáról (www.endrod.tksz.hu) vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapjáról (www.pszaf.hu). A Takarékszövetkezet és az Üzletfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében - legkésőbb 10 munkanapon belül - válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Az Üzletfél köteles 30 napon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 munkanapon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. A Takarékszövetkezet az általa nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad és az Üzletféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás, az Üzletféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ügyfeleit a felelős döntés meghozatalában. A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Üzletfeleivel fennálló személyes ügyfélkapcsolatokban különösen törekedik arra, hogy Üzletfelei megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék/szolgáltatás kondícióit és képesek legyenek mérlegelni a bennük rejlő kockázatokat. Amennyiben Takarékszövetkezet adott termékkel kapcsolatos üzletszabályzatot, hirdetményt az Üzletfélnek átadja, az átadott példányt a Takarékszövetkezeti ügyintéző dátummal, aláírásával és bélyegzővel látja el.

10 10 A Takarékszövetkezet a szolgáltatások nyújtásánál és a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál a legmesszebb menőkig az Üzletfél személyére tekintettel jár el. Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezettel való kapcsolatra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. Az Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére átruházni. 2. Képviselet Az üzleti kapcsolat biztonsága, a jognyilatkozatok érvényessége érdekében a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni az Üzletfél, illetve a képviseletében eljáró személyek cselekvőképességéről, illetve képviseleti jogosultságáról. Természetes személyekre vonatkozóan - Cselekvőképtelen személy nem köthet szerződést, illetve nem tehet más jognyilatkozatot, nevében csak törvényes képviselője járhat el. - Korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatának érvényességéhez alapesetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Azt, hogy az adott ügylethez szükséges-e a törvényes képviselő hozzájárulása, illetve ezen felül a gyámhatóság hozzájárulása a Ptk. korlátozott cselekvőképességre vonatkozó szabályainak értelmezése alapján a Takarékszövetkezet határozza meg. Korlátozottan cselekvőképes személynek jognyilatkozatát (szerződés, stb.) akkor is alá kell írnia, ha a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselője vagy a gyámhatóság hozzájárulása is szükséges. - Cselekvőképes személy maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot. Cselekvőképtelen illetve korlátozottan cselekvőképes személy nevében kötött egyes jognyilatkozatok érvényességéhez gyámhatósági jóváhagyás is szükséges. Ezen ügyletek körét a Takarékszövetkezet határozza meg, s mindaddig a Takarékszövetkezet állásfoglalása az irányadó, amíg a gyámhatóság eltérő rendelkezést nem ad. A Takarékszövetkezet megtagadhatja az üzleti kapcsolat létesítését azzal a személlyel szemben, aki olyan állapotban van (ittas, bódult), hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik; vagy a körülmények alapján feltételezhető, hogy az Üzletfél harmadik személy részéről történő megtévesztés vagy fenyegetés hatására köt ügyletet. Jogi személyek, és önálló jogi személynek nem minősülő szervezetek nevében a szervezet alapszabályában, alapító okiratában, a szervezetet létesítő jogszabályban, határozatban meghatározott képviseletre jogosult személy járhat el. Az Üzletfél, illetve az Üzletfél képviseletre jogosultja más személyt is megbízhat a saját nevében történő szerződéskötéssel, ill. jognyilatkozat tétellel. A Takarékszövetkezet a képviseleti jogosultságot köteles ellenőrizni, ezért az erre vonatkozó meghatalmazást minden esetben legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell becsatolni, ha a jogszabály vagy a Takarékszövetkezet belső szabályzata ettől eltérő formát nem határoz meg.

11 11 A meghatalmazás szólhat egy adott ügyletre, illetve eltérő kikötés hiányában visszavonásig is. Nem a Takarékszövetkezet képviselői előtt adott meghatalmazás fennálltáról a Takarékszövetkezet a meghatalmazót szóban vagy írásban megkeresheti, ha a meghatalmazó érdekében ezt szükségesnek tartja (például a meghatalmazónak nincs bejelentett aláírás mintája; a meghatalmazás nem szokványos ügyletre vonatkozik; stb.). A meghatalmazásban a meghatalmazó személy teljes nevét, születési idejét, anyja nevét, lakhelyét minimum fel kell tüntetni, továbbá a személy azonosítására szolgáló fényképes okmány (személyigazolvány, útlevél, stb.) jelét és számát. A fenti adatok valamelyikének hiányában a meghatalmazott személy képviseleti jogosultságát a Takarékszövetkezet megtagadhatja. A meghatalmazás jogszerűségének vizsgálata miatt az Üzletfelet ért esetleges kárért a Takarékszövetkezet nem felel, ha ez az Üzletfél érdekében történő kellő gondosság miatt vált szükségessé. A Takarékszövetkezet az Üzletféllel folytatott tárgyaláskor vagy a megbízás teljesítése előtt köteles kérni a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megfelelő igazolását. Ezek igazolására természetes személyek esetén fényképpel ellátott igazolványok szolgálhatnak. Természetes személy azonosítása során a Takarékszövetkezet az alábbi személyi adatokat kérheti és tarthatja nyilván: családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét; lakcímét; születési helyét, idejét; állampolgárságát; anyja születési nevét; az azonosító okmányának típusát és számát; külföldi természetes személy esetében a fentiekből az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; adóazonosító jel vagy adószám, ha az ügylet jellege ezt szükségessé teszi. Nem természetes személy Üzletfél esetén a képviseletre jogosultnak a cégbejegyzést illetve bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okmányokat is be kell mutatni (cégkivonat, alapító okirat, aláírási címpéldány, stb.). A Takarékszövetkezet az Üzletfél képviseletére vagy az Üzletfél nevében eljárni jogosult meghatalmazottakról is megkövetelheti a természetes személy azonosításához kérhető adatokat. Az azonosítás alapjául szolgáló okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát kivéve a személyi azonosító okmányt a Takarékszövetkezet jogosult bekérni, vagy azokról másolatot készíteni. A személyi azonosító okmányról az Üzletfél kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén a Takarékszövetkezet jogosult másolatot készíteni. Az Üzletfélnek írásban kell bejelenteni a képviseleti joggal rendelkezőket és azok hiteles aláírás mintáját. Egyes bankügyletek vonatkozásában a Takarékszövetkezet csak az általa meghatározott nyomtatványon adott meghatalmazást fogadja el érvényesnek.

12 12 A Takarékszövetkezet jogosult a hozzá bejelentett képviselők (meghatalmazottak) aláírási illetve képviseleti jogosultságuk terjedelmét mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy megszüntetéséről írásbeli értesítést nem kapott; ha bejelentés nem egy meghatározott ügyletre szól, vagy nem meghatározott időre. A Takarékszövetkezet az Üzletfél rendelkezéseinél, jognyilatkozatainál a képviseletre jogosult személyek aláírásának valódiságát gondosan megvizsgálja, s ha a képviselő aláírási jogosultsága vagy az aláírásra bejelentett személy aláírása a bejelentett aláírásmintától eltér, úgy a Takarékszövetkezet a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi az Üzletfélnek. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát kellő gondossággal végzett vizsgálat során sem lehetett felismerni. A Takarékszövetkezet olyan szolgáltatás igénybe vétele esetén, ahol az Üzletfél elektronikusan aláírt megbízást nyújt be elektronikus úton (pl. Electra, NetBank szolgáltatás), az Üzletfél a szolgáltatásra vonatkozó ügyrend szerinti formában, írásban köteles bejelenteni a képviseleti joggal rendelkező személyeket. A Takarékszövetkezet a bejelentett személy(ek) aláírási és képviseleti jogát mindaddig érvényesnek tekinti, amíg annak módosításáról vagy megszüntetéséről újabb írásbeli értesítést nem kapott. A fenti szolgáltatások igénybe vétele során az Üzletfél, illetve bejelentett képviselője saját maga felelős a szolgáltatás használatához szükséges, a Takarékszövetkezet által az előírások szerinti formában, titkosan, írásban kiadott belépési nevek és jelszavak titokban tartásáért, előírások szerinti kezeléséért. Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó takarékszövetkezeti alkalmazottakat. A takarékszövetkezeti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés csak írásban köthető. A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben az ügyfélszerződésekkel kapcsolatos képviseleti, aláírási jogosultságok hirdetményben közzétételre kerülnek. Az Üzletfél a hirdetményben nevesített és aláírásmintával rendelkező alkalmazottakat tekintheti képviseletre jogosultaknak (Ptk ). Az üzlethelyiségben a pénz és egyéb érték átvételére jogosult takarékszövetkezeti alkalmazottak körét külön hirdetmény tartalmazza. 3. Kézbesítés A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Üzletfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az Üzletfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Visszatartott levelezés esetén a Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló értesítéseket személyes átvételre a kirendeltségen rendelkezésre tartja. Ez esetben az értesítés annak dátumától kézbesítettnek tekintendő. A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja.

13 13 Ez a szabály nem vonatkozik az értékpapírokra, szerződési ajánlatokra és az üzleti levelekre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. A Takarékszövetkezet belföldi cím esetén a postára adást követő 3., európai cím esetén a 10., Európán kívüli cím esetén a 20. postai munkanap elteltét tekinti szokásos postai időnek. Az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén Takarékszövetkezet az Üzletfélnek szóló értesítéseket elektronikusan rendelkezésre bocsátja, melyet az Üzletfél a saját maga által meghatározott időpontban/időpontokban, akár több alkalommal is letölthet. Ezen értesítéseket a rendelkezésre bocsátás időpontjától kezdődően kézbesítettnek kell tekinteni. Elektronikus kapcsolat fennállása esetén elektronikus levelezés ( ) útján is tartható a kapcsolat Üzletfél és Takarékszövetkezet között, ez esetben az olvasás visszaigazolás alkalmazása feltétel. Az olvasás visszaigazolás megérkezése esetén a Felek egymásnak küldött küldeménye kézbesítettnek tekintendő. A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a szerződést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Üzletfél részére. Az írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. A Takarékszövetkezet az Üzletfelet a fizetési számlán történt terhelésről, ill. jóváírásról írásban vagy külön megállapodás alapján, más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti. Az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén az elektronikus adat a számlakivonatot helyettesíti, de amennyiben az Üzletfél írásbeli számlakivonatra is igényt tart, úgy Takarékszövetkezet a kivonatot a Hirdetményben közzétett összegű díj ellenében bocsátja Üzletfél rendelkezésére. Számlakivonatot a Takarékszövetkezet minden olyan banki napon készít, amelyen terhelés vagy jóváírás történt, és azt eltérő megállapodás hiányában Üzletfél részére haladéktalanul továbbítja. A Takarékszövetkezet a lakossági fizetési számlán történő jóváírásokról és terhelésekről az adott számla egyenlegét is tartalmazó számlakivonatot küld az Üzletfél részére a lakossági fizetési számla keretszerződésben meghatározott gyakorisággal és módon. Egyéb folyamatos szerződések, így a betétösszegek ismétlődő lekötésre szóló szerződései esetében legalább évente egy alkalommal, valamint lejáratkor kell kivonatot küldeni. A számláról megküldött kimutatást a szerződés eltérő rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Üzletfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást (ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét). 4. Írásbeliség A Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik.

14 Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar. 14 Mind a Takarékszövetkezet, mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A telefoni, távirati úton benyújtott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az írásbeli megerősítésig függőben tartja. A telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Az Üzletfél felel minden olyan kárért, amely az ilyen módon adott megbízással kapcsolatosan előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Takarékszövetkezet hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Takarékszövetkezet az Üzletfél külön kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt teljesít rendelkezést. A telefaxon érkező megbízást, közleményt, stb. teljes értékű írásbeli bejelentésként kell kezelni. 5. Ellenérték Az Üzletfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetve díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, különösen postaköltségek az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek az Üzletfelet terhelik. A szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban a szerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatások tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a szerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet un. hirdetménye az irányadó. A hirdetmény megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzleti helyiségében, a Takarékszövetkezet honlapján, és a Takarékszövetkezet az Üzletfél kívánságára a legutóbbi változatát részére átadja. A kitett és az átadott hirdetmény közötti eltérés esetén az átadott mértékek az irányadóak, ha a konkrét szerződés (okmány) ettől eltérően nem rendelkezik. A hirdetményekben, kondíciós listákban megjelölt ellenértéket a Takarékszövetkezet ésszerű megfontolás alapján, a jogszabályban meghatározott kivételekre és eljárásrendre figyelemmel jogosult egyoldalúan, az Üzletféllel kötött szerződések módosítása nélkül megváltoztatni. Az egyes szerződésekben rögzített ellenértékek a szerződés fennállása alatt egyoldalúan csak a szerződésben rögzített módon változhatnak. Fogyasztóval, vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerződés esetén, a I. fejezet 2. pontban foglaltak az irányadóak. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a szerződésben (vagy annak hiánya esetén a jogszabályban) megjelölt mértékű késedelmi kamatot kell megfizetni. Az ellenérték megfizetése - ellenkező kikötés hiányában - a felmerüléskor esedékes úgy, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Üzletfél számláját. Ha a bankműveletekre banktechnikai okból volt szükség, az Üzletfél nem fizet pénzforgalmi jutalékok.

15 15 A kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, valamint jutalékokat naptári napokra a következő képlet alapján lehet kiszámítani: a tőke összege X kamatláb százalékban X naptári napok száma a tőke összege X kamatláb százalékban X naptári napok száma vagy vagy a tőke összege X kamatláb százalékban X hónapok száma 12 X 100 ahol a díjszámítás alapja a napi záróegyenleg, kivéve azokat a szerződéseket, ahol az alap az adott időpontban fennálló tőkeösszeg. Az adott kamatszámítási módozatot a konkrét termékre vonatkozó ügyrend, vagy maga a szerződés tartalmazza. A Takarékszövetkezet általában a 365 napos számítási módot alkalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult a kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget egyoldalúan módosítani, ha ezt az alábbi feltételek (a továbbiakban: ok-lista) megváltozása indokolja: A jogi, szabályozói környezet megváltozása - a Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő, a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók változása, - a Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez tartozó közteher (pl. adó-, illeték-) változása, - a kötelező tartalékolási szabályok változása, - a kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának a változása. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, illetve a pénzpiaci forrásszerzési költségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, - az országkockázati felár változása - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. Az Üzletfél kockázati megítélése megváltozása - Az Üzletfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és

16 16 ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Üzletfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. - Lakossági Üzletfelek esetében a Takarékszövetkezet a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azoknál az Üzletfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették és a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe. - A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező legalább 10 %-os csökkenés. Az előbbi pontokban foglaltak mellett bekövetkező vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén a Takarékszövetkezet átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet az ilyen intézkedés alkalmazását a PSZÁF tájékoztatásával egyidejűleg nyilvánosságra hozza. Nem százalékos formában megállapított díjak, jutalékok, költségek mértékét a Takarékszövetkezet jogosult évente a KSH által közzétett éves átlagos infláció mértékével módosítani. 6. Bankfelelősség A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények lehető legteljesebb figyelembevételével és az adott helyzetben általában elvárható gondossággal jár el. Ha a törvény szigorúbb követelményeket nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a Takarékszövetkezetnek nincs lehetősége (vis maior). A Takarékszövetkezet megtéríti mindazt a kárt, amelyet kötelezettségének elmulasztása által az Üzletfélnek okozott. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt bankokért és egyéb a pénzforgalom lebonyolításában közvetítőként résztvevő társaságokért még akkor sem, ha azokat nem ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében vonta be a lebonyolításba. A Takarékszövetkezet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény előírásai értelmében a jogszabály által meghatározott esetekben és módon jogosult a megbízás/ügylet teljesítését felfüggeszteni.

17 17 A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során az azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért. A Takarékszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. A Takarékszövetkezet továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, az aláírások valódiságáért, azok esetleges időközi módosításáért, jogi tartalmáért. A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet felelősségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Takarékszövetkezetnek azt a felelősségét, amelyet a Polgári Törvénykönyv szerint szerződésben érvényesen nem lehet kizárni. A károsult a kár elhárítása illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az Üzletfél az őt ért kárral kapcsolatos kárigényt tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Takarékszövetkezetnek. A kártérítési igény 1 év alatt elévül, kivéve, ha a kárt a Takarékszövetkezet vagy annak alkalmazottja szándékosan vagy bűncselekménnyel okozta. Ha a Takarékszövetkezeti alkalmazott munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek okoz kárt, a károsulttal szemben a Takarékszövetkezet felel. A kártérítési felelősség megállapítása az ügyfél ilyen irányú beadványa alapján indulhat meg. Ha a felek között a kártérítés jogosságában, ill. összegszerűségében nem jön létre egyezség, úgy a kért kártérítési összeg függvényében a Takarékszövetkezet székhelye szerint illetékes járási illetve megyei törvényszék jár el. Egyezség megkötésére az illetékes üzletág véleménye valamint a belső ellenőrzési szervezet megállapításai alapján az ügyvezető igazgató jogosult. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során alkalmazandó felelősségi és kárviselési szabályokat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény IX. fejezete tartalmazza. 7. Jogviták rendezése, panaszkezelés A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy az ügyfél a Takarékszövetkezet magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A bejelentés formája lehet a vásárlók könyvébe történő bejegyzés is.

18 18 Az ügyfél panaszát benyújthatja a Takarékszövetkezet székhelyén, vagy a Takarékszövetkezet kirendeltségein. A Takarékszövetkezet székhelyének és kirendeltségeinek elérhetőségét az Üzletszabályzat 1. számú Melléklete tartalmazza. A Takarékszövetkezet székhelyén külön panaszkezelési telefon áll az Üzletfél rendelkezésére, Központi ügyfélszolgálati panaszkezelő telefonvonal száma: /66/ A panaszkezelési vonalra érkező hívások az ügyfélszolgálati időben folyamatosan fogadásra kerülnek, továbbá a hétfői munkanapokon az ügyfélszolgálati időn túl is 20 óráig. Az ügyfélszolgálati időn túl a panasz bejelentés üzenetrögzítőre is mondható. Panaszkezelő vonalon történő kommunikáció hangfelvétellel rögzítésre kerül. A szóbeli bejelentést kérelemre köteles a Takarékszövetkezeti alkalmazott írásba foglalni. A bejelentés címzettje az ügy jellegétől függően az adott szervezeti egység vezetője, a kirendeltség vezető, a Takarékszövetkezet ügyvezető igazgatója, a Takarékszövetkezet elnöke, továbbá a Takarékszövetkezet Felügyelő bizottságának elnöke lehet, ha a bejelentő a Takarékszövetkezet belső szervezete által gondolja biztosítottnak az adott ügy kivizsgálását. A bejelentő közvetlenül is fordulhat a Takarékszövetkezet felett szakmai felügyeletet gyakorló Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1534 Budapest, BKKP Pf. 777.). A bejelentés további címzettjei lehetnek az ügy jellegétől függően a Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, V. kerület Alkotmány út 5.), Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (5600 Békéscsaba, József A. u. 2/4.), Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1086 Budapest, József krt. 6.) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). Üzletfél a Pénzügyi Jogok Biztosához is fordulhat abban az esetben, ha a Takarékszövetkezetnél közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését, azonban a panaszára nem kapott választ, a panasz kivizsgálása nem a törvényekben előírtak szerint történt, vagy a Takarékszövetkezet válaszából egyéb fogyasztói jogot sértő körülményt vélelmez. A Pénzügyi Jogok Biztosához írásbeli beadvánnyal lehet fordulni, melyet a címre lehet elküldeni. A Takarékszövetkezet alkalmazottai a sérelmek orvoslási módja vonatkozásában kötelesek tájékoztatni az Üzletfelet. Az írásban benyújtott, illetve a szóban benyújtott és írásba foglalt bejelentéseket, panaszokat a címzett 30 napon belül köteles elbírálni, és annak eredményéről a bejelentőt értesíteni. A korábbival azonos tartalmú ismételt, továbbá névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. Erről a bejelentés elintézésére jogosult dönt. A banktitokra vonatkozó rendelkezések következtében külső szervezetekhez benyújtott bejelentéseket, panaszokat a címzett szervezet általában érdemi ügyintézésre a Takarékszövetkezethez továbbítja, ez esetben a Takarékszövetkezet a bejelentő mellett a külső szervezetet is tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről. Amennyiben az Üzletfél a konkrét panaszkezelési ügy kivizsgálásával, a vizsgálat eredményével nem elégedett, illetőleg panaszát a Takarékszövetkezet elutasította, Pénzügyi Békéltető Testülethez jogosult fordulni. Pénzügyi Békéltető Testület egy alternatív vitarendezési fórum, melyhez a beadványt írásban kell benyújtani a következő címre: Budapest 1013 Krisztina krt. 39.

19 19 vagy elektronikus formában az ügyfélkapun keresztül. Bővebb tájékoztatás található a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyeletének honlapján: A panaszkezeléssel kapcsolatos további információkat a Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályzata tartalmaz, melyet kérésre a Takarékszövetkezet bárki részére díjmentesen rendelkezésre bocsát, vagy megtekinthető a Takarékszövetkezet kirendeltségeinek hivatalos helyiségében, valamint a Takarékszövetkezet honlapján: III. BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ 1. Banktitok Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire, a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára vonatkozik. Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménynél történő szerződéskötés keretében nyújtja, b) jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal és az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) szemben. Nem áll fenn a titoktartási kötelezettség továbbá a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, feladatkörében eljáró gyámhatósággal, a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, a büntető-, valamint polgári ügyben, valamint csőd- illetve felszámolási eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök

20 20 alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. Törvény 17. (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel, az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal és társadalombiztosítási szervvel szemben, bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban ideértve az évi LIII. Törvény 79/C (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral szemben, a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával valamint a pénzügyi jogok biztosával szemben, a pénzügyi közvetítő rendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel szemben, lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró kincstárral, feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelme eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha - az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a pénzügyi intézménytől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot,

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben