FINANSZÍROZÁS & HITEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FINANSZÍROZÁS & HITEL"

Átírás

1 FINANSZÍROZÁS & HITEL Készítette: Hutflesz Mihály

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A FINANSZÍROZÁS ALAPFOGALMAI A tıkeszükséglet számítása Az eszközök tıkeigénye Forgótıke igény A finanszírozás fajtái A belsı és külsı finanszírozás 7 2. AZ IDEGEN FINANSZÍROZÁS LEHETİSÉGEI A tıke eredete szerint A jogi biztosítékok szerint Lejárat szerint 9 3. HITELEK & KÖLCSÖNÖK A hitel ára a kamat Mutatószámok A hitel fedezete Az önerı A kisvállalkozások által igénybe vehetı hitelek MENNYIT ÉR A VÁLLALKOZÁS? Az eredménykimutatás A mérleg A cash flow kimutatás A viszonyszámokkal való elemzés A mőködı tıke A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGEI Költséggazdálkodás Költségnemek A költségek csoportosítása elszámolhatóság szerint A költségek csoportosítása a kibocsátás volumenéhez való viszony alapján 16

3 6. AZ AKN STRUKTÚRA MODELL A fedezeti összeg számítása A fedezeti pont, nyereségküszöb A fedezeti görbe 17

4 1. A FINANSZÍROZÁS ALAPFOGALMAI Finanszírozásnak nevezzük pénz és anyagi javak vállalkozás részére való megszerzését, ill. rendelkezésre bocsátását. Egy vállalkozás pénzgazdálkodása a tıkemegszerzés valamennyi döntését és intézkedését magában foglalja. a tıkefelhasználás a tıkekontroll Egy vállalkozás pénzgazdálkodásának feladata: a vállalkozás céljainak eléréséhez szükséges tıke rendelkezésre bocsátása a rendelkezésre bocsátandó tıke összehangolása nagyság, minıség és idıpont szerint a megfinanszírozandó tervekre vonatkozóan intézkedések kidolgozása a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében 1.1 A tıkeszükséglet számítása A tıkeszükséglet számításának elıfeltétele, hogy pontos elképzelések legyenek a következı faktorokról. az elıkészület költségei építkezési intézkedések (amennyiben nem bérletrıl van szó) gépekkel, üzemi- és irodai berendezésekkel, gépjármőparkkal stb. való felszerelkezés ún. "vastartalék" nyersanyagokban, ill. a még elegendı legkisebb raktárkészlet átlagos napi termelés, ill. átlagos napi forgalom az anyagszükséglet, készítés, igazgatás és terjesztés darabköltsége a termelés és a raktározás átlagos ideje fizetési feltételek kidolgozása a szállítók és a vásárló ügyfelek részére reklám és biztosítási költségei az alapítás költségei, ill. az elıírt minimum tıkeszükséglet

5 1.2 Az eszközök tıkeigénye Az eszközök tıkeigénye úgy határozható meg, hogy a tervezett teljesítménybıl kiindulva az ide vezetı leggazdaságosabb termelési folyamatot kell megtervezni. Ezzel lehetıvé válik - az ajánlati árak és a mellékköltségek figyelembe vételével a gépek, berendezések, tartozékok, felszerelések beszerzési árainak meghatározása. Egy telephely és új cég építésének kiadásait és mellékköltségeit az építészek, tervezık számítják ki, akik a termelés sajátos szükségleteit ismerik. Itt még természetesen számolni kell különbözı jegyzıi, földhivatali illetékekkel is. A következı felsorolás a mérlegnek is megfelelı csoportosítást mutatja: telek e Ft épületek e Ft gépek e Ft berendezések e Ft e Ft A tervezés és a termelés megkezdésének költségei Kummulált tıkeszükséglet: 500 e Ft e Ft Ez a tıkeszükséglet csak akkor redukálható, ha pl. használt gépeket vásárolnak, ill. lízingelik azokat. 1.3 Forgótıke igény Átlagos napi kiadások e Ft anyagok 200 x 45 nap = termelés 300 x 20 nap = raktározás 20 x 10 nap = 240 értékesítés 30 x 8 nap = 240 egyebek 50 x 45 nap = e Ft

6 1.4. A finanszírozás fajtái Egy kisvállalkozó több lehetıséggel élhet, hogy a szükséges tıkét megszerezze. A tıkeáramlást megkülönböztetjük: a tıkét biztosító jogi helyzete szerint - saját finanszírozás (saját tıke) - idegen finanszírozás (hitelezıi tıke) a tıke eredete szerint - külsı finanszírozás (vállalkozáson kívüli) - belsı finanszírozás (belülrıl, pl. nyereség) FINANSZÍROZÁS FAJTÁK saját finanszírozás idegen finanszírozás Befektetés vagy társulás a vállalkozás jogi formája szerint. Finanszírozás nyereségbıl, leírásból vagy megtakarításból. Visszatartásokból (szavatossági tartalékok, karbantartási összegek, stb.) Finanszírozás hitelbıl. Belsı finanszírozás Külsı finanszírozás A finanszírozás bármelyi fajtája lényegében a következı szempontoktól függ: Költségszempont - külsı finanszírozás hitelen keresztül (idegen tıke kamat) Ez az adózás szempontjából elınyös, hiszen költségenként elszámolható. (Azonban nem minden áron adót spórolni!)

7 - A befektetés osztalékot vagy nyereséget csökkent. Jövedelemszegény években félbe kell hagyni! Befolyásolási szempont - Egy külsı finanszírozás lehetıvé teszi az erıs külsı ráhatást a vállalkozás mőködésére. A bankok hitelek folyósításakor rendszerint kikötik a gazdálkodási viszonyokba való folyamatos betekintés jogát. Finanszírozás más befektetı révén a belsı hatalmi viszonyokat változtatja meg. A futamidı szempontja - Egy hosszú lejárat tartós pozíciót eredményez, de ezért drágább is, mint a rövid lejáratú A belsı és külsı finanszírozás A belsı finanszírozás azt jelenti, hogy egy vállalkozás a bruttó árrésbıl lesz finanszírozva. A tıke a vállalkozás önerejébıl, nyereségtermelı képességébıl származik. Lehetıségei: - nyereségbıl - leírásokból, amortizációból - vagyoni tárgyak eladása, elidegenítése révén A belsı finanszírozás: elınye - tulajdonosi viszonyok azonosak maradnak - nem von maga után függıséget - nincs kamatteher hátránya - a vállalkozó elıvigyázatosabb az idegen tıkével, mint a saját tıkével - a saját tıke nincs optimálisan felhasználva - a saját tıkét ott kell felhasználni, ahol a leghosszabban biztosítható a rentabilitása A külsı finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás tıkeszükségletét a vállalkozáson kívülrıl, a pénz- és tıkepiacokról elégítik ki. Fogalmilag a vállalkozás "külvilágához" tartoznak a tulajdonosok is, úgyhogy egy vállalkozás társtulajdonosainak tıkebiztosítása is a külsı finanszírozás egyik formája.

8 Így megkülönböztethetı: Saját finanszírozás Idegen finanszírozás (a vállalkozás kívülrıl kap saját tıkét) - társulás - befektetés (a vállalkozás kívülrıl kap idegen tıkét) - hitelezık külsı finanszírozása - hitelfinanszírozás harmadik személytıl 2. AZ IDEGEN FINANSZÍROZÁS LEHETİSÉGEI 2.1. A tıke eredete szerint bankhitelek szállítók hitele tulajdonosok hitele ügyfelek hitele (elılegfizetések formájában) állami támogatások 2.2. A jogi biztosítékok szerint kezesség engedményezés (követelések átruházása) zálogjog átruházás

9 2.3. Lejárat szerint rövid lejáratú közép lejáratú hosszú lejáratú 3. HITELEK & KÖLCSÖNÖK A vállalkozásokat hitelekkel és kölcsönökkel hivatásszerően a kereskedelmi bankok látják el. A hitel a jövı jövedelmezıségére, a várható eredményre alapoz. A hitelezı is kockázatot vállal, mert ha az adós befektetése nem térül meg, s ennek következtében fizetésképtelenné válik, hitelezı nem vagy csak késve jut hozzá az esedékes törlesztéshez. H I T E L T : - csak hitelképes vállalkozók kaphatnak - csak jövedelmezı célok megvalósítására - megfelelı fedezet mellett Hitelképesség feltétele: a vállalkozás tevékenységének ellenértékébıl rendszeresen befolyó pénzbevétel. Pénzügyi biztosítékok: - jelzálog - kézizálogjog - kezességvállalás - bankgarancia - váltó

10 3.1. A hitel ára a kamat A h i t e l k a m a t l á b nagyságát befolyásolja: gazdasági környezet a folyósított hitelek jellege (hitelkereslet-kínálat, infláció mértéke, likviditás stb.) (biztosítékkal vagy anélkül, futamidı, fejlesztési vagy forgóeszköz) Rövid lejáratra elsısorban a forgótıke kiegészítésére nyújtanak bankhitelt, tehát a v á l l a l k o z á s g l o b á l f i n a n s z í r o z á s a a c é l. Ebbıl következik, hogy ezekkel a hitelekkel a m á r m ő k ö d ı v á l l a l k o z á s é l h e t. A hosszúlejáratú hitelek többnyire p r o j e k t f i n a n s z í r o z ó h i t e l e k. A projektfinanszírozás egy beruházási célkitőzést, új vállalkozási kezdeményezést lát el hitellel vagy tıkével, azaz n e m a v á l l a l k o z á s e g é s z é t. Az új projektnek nincs múltja csak jövıje, önmaga lábán kell megállnia Mutatószámok FINANSZÍROZÁSI SZÜKSÉGLET Egy vállalkozás akkor fizetıképes, ha rendelkezik annyi fizetıeszközzel (készpénzzel vagy azonnal, illetve könnyen pénzzé tehetı eszközzel), amennyire általában egy hónapon belül esedékes fizetési kötelezettségei pontos teljesítéséhez szüksége van. M U T A T Ó S Z Á M O K SAJÁT TİKE + HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKE > 1

11 A vállalkozás saját pénzforrásai (tıkéje) és hosszúlejáratú - legalább egy éven túli - kötelezettségei együttesen legyenek nagyobbak, mint a vállalkozás összes befektetései. FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKE RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZEGE > 1 A vállalkozás forgóeszközeinek összértéke legyen nagyobb, mint rövidlejáratú kötelezettségeinek összege. A VÁLLALKOZÁS TISZTA ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK HOZAMA (árbevétel - folyó üzleti kiadások) ESEDÉKES TİKETÖRLESZTÉSEK + KAMATOK > 1 A vállalkozás hozamai nyújtsanak fedezetet az adósságszolgáltatásra, az esedékes törlesztırészek és kamatok összegére A h i t e l f e d e z e t e 3.4. A z ö n e r ı 3.5. A k i s v á l l a l k o z á s o k á l t a l i g é n y b e v e h e t ı h i t e l e k 4. MENNYIT ÉR A VÁLLALKOZÁS? 4.1. Az eredménykimutatás 4.2. A mérleg

12 4.3. A cash flow kimutatás A vállalkozásokat törvény kötelezi bizonyos pénzügyi kimutatások éves elıkészítésére. A három legfontosabb pénzügyi kimutatás eredménykimutatás mérleg cash flow Az e r e d m é n y k i m u t a t á s azt ábrázolja, hogy az adott vállalkozás milyen teljesítményt ért el bizonyos idıszakon belül. A vállalkozás normál mőködési körét vizsgálja, összeveti az illetı idıszak bevételét az eladott áruk költségével és a többi kiadással. A m é r l e g azt mutatja meg, hogy a vállalkozásnak milyen vagyona (eszköze) és milyen tartozása (kötelezettségek) van az adott idıpontban, ami rendszerint a vállalkozás üzleti évének utolsó napja. Három nagy részbıl áll: eszközök, kötelezettségek, saját erı. A p é n z f o r g a l m i k i m u t a t á s ( c a s h f l o w ) a legfontosabb pénzügyi kimutatás. A vállalkozás likviditásáról és életképességérıl igyekszik képet mutatni, hiszen ez sem az eredménykimutatásból, sem a mérlegbıl nem derül ki egyértelmően. A következı kérdésekre ad választ: Mi lett a nyereséggel? A szokásos üzleti tevékenység elég pénzt termel-e az osztalékfizetéshez? Honnan származik az új eszközökbe fektetett pénz? (Tevékenységbıl vagy kölcsönbıl?) Fizetıképes-e a vállalkozás? Egy vállalkozásnál a készpénz fı forrásának az általa folytatott tevékenységébıl kell fakadnia. Ha nem képes elegendı belsı forrást termelni, elıbb-utóbb tönkremegy A viszonyszámokkal való elemzés L I K V I D I T Á S = F o r g ó e s z k ö z ö k R ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k

13 K A M A T F E D E Z E T = Adózás és kamatfizetés elıtti eredmény + adók kamatterhek (Általánosan elfogadott mértékként azt használják, hogy a kamatfizetés és adózás elıtti eredmény legalább kétszerese legyen a fizetendı kamatnak.) K É S Z L E T F O R G Á S = É r t é k e s í t é s K é s z l e t N y e r e s é g e s s é g m u t a t ó i : Bruttó haszonkulcs = Árbevétel változó költségek Árbevétel x 100 (A vállalkozás tényleges jövedelmét mutatja.) Nettó haszonkulcs = Adózás elıtti eredmény Árbevétel x 100 (Azt mutatja, hogyan gazdálkodik a vállalkozás a rendelkezésre álló forrásokkal.) A befektetett tıke hozama = Adózás elıtti eredmény Befektetett tıke x 100 (Értéke azt mutatja, mennyire képes a vállalkozás haszonnal forgatni eszközeit.) 4.5. A mőködı tıke A m ő k ö d ı t ı k e a vállalkozás rendelkezésére álló pénzforrások (készpénz, bankszámla egyenleg, a vevıkkel szemben fennálló rövid lejáratú követelések) és a rövid idın belül esedékes kötelezettségek különbsége. A mőködı tıke az az összeg, amely felett a vállalkozó szabadon rendelkezik: befektetheti, kiveheti magáncélra, felhasználhatja osztalékra stb. Soha nem szabad azonban felhasználni teljes egészében, mivel az üzleti tevékenység finanszírozásához bármikor szükség lehet pótlólagos összegekre. Magas mőködı tıke magas likviditási mértéket jelez. Egy korszerő vállalkozás elképzelhetetlen a saját és idegentıke arányának, a bankhitelek nagyságának, a cash flow-nak és a mőködı tıke nagyságrendjének figyelése nélkül. Mindehhez az adatokat a vállalkozás számvitelének kell szolgáltatnia.

14 5. A KISVÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGEI 5.1. Költséggazdálkodás A k ö l t s é g mindennemő ráfordítás pénzértékben kifejezett összege. Mértékegysége: Ft/hó, Ft/év, stb. Probléma: a vállalkozásoknak ajánlatokat kell készítenie bizonyos tevékenységekre, habár a termékek készítése, gyártása még nem kezdıdött el. Az ajánlatban természetesen a költség mellett a nyereség is megjelenik. A költségeket tehát pontosan meg kell határozni, mert bármilyen kalkulációs hiba a vállalkozást veszteségbe vetheti. A piaci ár és a kalkulált ár összevetése NYERESÉG PIACI ÁR KALKULÁLT ÁR PIACI ÁR: a piaci ár a kereslet-kínálat alapján képzıdik. Minél nagyobb a kereslet, annál nagyobb az ár és fordítva. A kisvállalkozó nem tud a piaci árra különösebb befolyással lenni. Ezért a piaci árat, mint adottat kell tekinteni. KALKULÁLT ÁR: a piaci árat minden kisvállalkozó a saját egyéni költségstruktúrája alapján képezi. Ez tehát vállalkozásonként különbözı. A piacon minimum a kalkulált árat el kell érni ahhoz, hogy a megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülı költségek fedve legyenek, megtérüljenek. A kalkulált árat, mint minimumot kell tekinteni.

15 S Z Á M V I T E L MÉRLEGKÉSZÍTÉS NYERESÉG- ÉS VESZTESÉG SZÁMÍTÁS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS * AKTÍVA * RÁFORDÍTÁS * FAJTA * PASSZÍVA * BEVÉTEL * HELY * VISELİ AZ ADÓZOTT NYERESÉG MEGHATÁROZÁSÁT SZOLGÁLJA A TÉNYLEGES VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY FELVÁZOLÁSA KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS FELADAT KALKULÁCIÓS ÉRTÉKEK ELSZÁMOLÁS PIACI ÁR KÖLTSÉG ÁR FEDEZETI ÖSSZEG SZÁMÍTÁS TÖRZSADATOK - IDİ - MENNYISÉG KATALÓGUSOK TERVEK 5.2. Költségnemek A számviteli elıírások az alábbi költségnemeket különböztetik meg. anyagjellegő ráfordítások személyi jellegő ráfordítások az értékcsökkenési leírás az egyéb költségek kalkulációs költségek

16 5.3. A költségek csoportosítása elszámolhatóság szerint A költségeket a termékekre való feloszthatóság szempontjából: - közvetlen (közvetlenül elszámolható) és - közvetett (valamilyen feltételezés alapján felosztható) költségekre osztjuk. (Általános költségek, rezsinek is nevezik.) 5.4. A költségek csoportosítása a kibocsátás volumenéhez való viszony alapján ÁLLANDÓ (FIX) A termelés volumenének változásával - a cég kapacitásának határáig - összegükben nem változnak. VÁLTOZÓ A kibocsátás, volumen változásával együtt változnak. 6. AZ AKN STRUKTÚRA MODELL 6.1. A fedezeti összeg számítása Az A K N s t r u k t ú r a mind jobban háttérbe szorítja a hagyományos önköltségszámítást. A d i r e c t c o s t i n g elvet alkalmazó költségszámítás az állandónak tekintett költségeket nem terheli költségviselı egységekre, hanem azokat n y e r e s é g e t c s ö k k e n t ı tételnek tudja be. Ebbıl következıen az értékesítés árbevételét az értékesített termékek változó költségeivel állítják szembe. A kapott összeget f e d e z e t i ö s s z e g n e k tekintik, melynek fedezetet kell nyújtania az állandó költségekre és a nyereségre. Ennek alapján a nyereség levezetése: ÁRBEVÉTEL VÁLTOZÓ KÖLTSÉG = F E D E Z E T F I X KÖLTSÉG = N Y E R E S É G

17 6.2. A fedezeti pont, nyereségküszöb 6.3. A fedezeti görbe Árbevétel Költség (e Ft/hó) Bevétel F (nyereségküszöb) K ö s s z e s K v á l t o z ó K f i x Termelési volumen Idı Látható, hogy bizonyos termékmennyiség értékesítése esetén az árbétel egyenesen metszi az összes költség egyenesét. Ezt a metszéspontot - f e d e z e t i p o n t n a k - nevezik. Ugyanis a vállalkozás összes árbevétele e mennyiségnél fedezi a vállalkozás összes ráfordításait. Azt a pontot, ahol a termékek ára éppen fedezi a termékek elıállításával kapcsolatos változó költségeket (közvetlen költségeket), h a t á r k ö l t s é g n e k n e v e z i k. Határköltség alatt terméket nem szabad értékesíteni.

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK

A VÁLLALKOZÁSOK BERUHÁZÁSAI ÉS FINANSZÍROZÁSUK Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben