Határozatok Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:"

Átírás

1 Határozatok Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően július 1-i hatállyal jogi személyiségű társulássá alakítja át. 2. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal - Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a december 21-én kelt társulási megállapodás és annak december 5-én kelt módosítása. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodást aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagja, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 91. b, pontjára és a 146. (1) bekezdésére, valamint a Társulási Tanács korábbi döntéseire a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását június 30-ai hatállyal felmondja. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -a alapján a nádudvari 1. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátási feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal július 1-i hatállyal feladat-ellátási szerződést köt az Unicornis Dent Kft.-vel 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

2 Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Melléklet a 124/2013 (VI.25.) Önkormányzati számú határozathoz FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátásra (a nádudvari 1.sz fogorvosi körzet ellátására) Amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő út 119. szám, adószáma: ), (továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Beke Imre polgármester, másrészről a Unicornis-Dent Kft. (4181 Nádudvar, Ady tér 8. szám, cégbejegyzés száma: ; adószám: ; számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt ,) (továbbiakban: Vállalkozó) képviseli: Dr. Szabó Fruzsina ügyvezető között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1.) Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 133/2010 (IX. 17.) Ök. sz. határozatával az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., a 313/2011 (XII.23.) Kormányrendelet, a 43/1999. (III.3) Korm. rendelet továbbá a többször módosított 4/2000. (11.25.) EüM. rendelet, a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza. Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú fogorvosi körzet lakosainak fogorvosi alapellátását, a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. 2.) Vállalkozó vállalja jelen szerződésben megjelölt, megfelelő képzettséggel, gyakorlattal és engedéllyel rendelkező személy által végzendő, folyamatos és területi ellátási kötelezettséget magában foglaló fogorvosi szolgálat ellátását, amely egészségügyi vállalkozási formában végzendő, gyógyító-megelőző ellátást és működtetést jelent, a nádudvari 1. sz. fogorvosi körzetben. A szerződés 1. sz. mellékletét képezi az ellátási terület pontos megjelölése. Vállalkozó vállalja továbbá az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben az iskolafogászati feladatot. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3 A felek a évi CLXXVI. törvénnyel módosított az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -ában foglalt rendelkezések alapján a fogorvosi alapellátás működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződést felülvizsgálták és a következőkben állapodnak meg: Jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt körzethatárt a felek közösen egyetértve bármikor módosíthatják. A körzethatár módosítását az Önkormányzat úgy hajthatja végbe, hogy figyelembe veszi azt, hogy a módosítással létrejött új körzethatár esetén a körzethez tartozó lakosságszám ne csökkenjen a jogszabályban megfogalmazott teljes körzethez szükséges létszámadat alá. Amennyiben a megbízó a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből eredően a megbízottat kár éri, úgy a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek számának egy évre (12 hóra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe vételével határozzák meg. Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves finanszírozási díj összegében állapítják meg, melyet a károkozó megbízó a körzethatár módosítás hatályba lépését követő 60 napon belül köteles átutalással megfizetni a megbízott részére. Késedelmes fizetés esetén az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamatot érvényesítik a felek. 3.) A praxisban személyesen közreműködő fogszakorvos adatai: Név:Dr. Szabó Fruzsina lakcím: 4181 Nádudvar, Ady tér 8. Diplomájának kelte és száma: PTE , /2011 DEOEC FOK; Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal án kelt /OMO sz. határozatával az M/72922 számon a fogorvosi nyilvántartásba vette. 4.) Vállalkozó jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a vonatkozó jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt és a szakmai irányelvekben rögzítetteknek megfelelő színvonalon területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 5.) Vállalkozó köteles a körzet az ellátási területén lakók fogászati ellátását biztosítani, valamint a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve a területén kívül lakók ellátását is biztosíthatja. 6.) Vállalkozó a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Fogorvosi alapellátás keretében feladatai a következők: a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozás, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati gondozása és a sürgősségi ellátás.

4 7.) Vállalkozó kinyilatkozza, hogy a tevékenység folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Fogorvosi rendelőnek alkalmas helyiség Nádudvar, Ady tér 8. sz. alatt található. Vállalkozó a fogorvosi rendelőt a szükséges eszközökkel, műszerekkel, kezelőegységgel, berendezésekkel felszereli és gondoskodik azok szükségszerinti pótlásáról. Az eszközök működőképes rendelkezésére állásáról a Vállalkozó saját felelősségi körben gondoskodik. A fogászati szakmai anyagok beszerzéséről ugyancsak a Vállalkozó gondoskodik. 8.) A jelen megállapodás hatályba lépésének feltétele az Országos Egészségbiztosítási Pénztér Észak-alföldi Területi Hivatalával kötött finanszírozási szerződés megkötése. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Vállalkozó által a szerződésben megnevezett személyt személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. 9.) Vállalkozó vállalja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalától a fogorvosi teendők ellátására rendelkezésére bocsátott összegből a fogorvosi ellátást biztosítja. 10.) Vállalkozó vállalja, hogy a fogorvosi tevékenyég minőségbiztosításról szóló tanúsítványt július 31-ig bemutatja az Önkormányzatnak. 11.) Vállalkozó a tevékenységért felelős fogorvos átmeneti akadályoztatása esetén annak helyettesítéséről, illetve díjazásáról maga köteles gondoskodni. Az igénybe vett helyettesítő személyért úgy felel, mintha a tevékenységet az azért felelős fogorvos látta volna el. 12.) Vállalkozó köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartás vezetni, és arról az arra jogosultaknak kérésükre felvilágosítást adni. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala, valamint az önkormányzat részére az orvosi titoktartást nem sértő információkat köteles szolgáltatni. 13.) Önkormányzat évente írásbeli beszámolót kér a szolgáltatótól, amelyben az értékeli a fogászati ellátás színvonalát. A beszámolóban a szolgáltató elemzi a tárgyév beteglétszámát, a betegen végzett beavatkozások típusát, mennyiségét, minőségét, a betegek hozzáállását a fogászati ellátáshoz, véleményüket, elégedettségüket, panaszaikat. A beszámoló elkészítésére minden évben írásban kéri fel az Önkormányzat a Vállalkozót. A beszámolót az Önkormányzat Képviselőtestülete megvitatja. 14.) Vállalkozó a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) közérthetően a rendelőhelyiség bejáratára kell kifüggeszteni. A rendelőben használt fogorvosi lézerre figyelmeztető táblát köteles a váróhelyiségben kifüggeszteni a Vállalkozó.

5 15.) A területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez a mindenkor hatályos, egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően a Vállalkozó köteles biztosítani az 1. számú fogorvosi körzet térítésmentes, részleges térítés mellett igénybe vehető és térítésköteles ellátását. Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében tájékoztató táblát kifüggeszteni. 16.) Az Önkormányzat az ellátandó területek ellátási érdekeinek figyelembe vételével a körzethatárokat módosíthatja, azzal a kitétellel, hogy a körzethez tartozó lakosságszám a módosítást követően sem csökkenhet az OEP által meghatározott, teljes körzetre vonatkozó minimumlétszám alá, melyet a Vállalkozó köteles tudomásul venni és végrehajtani. 17.) A szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala a Vállalkozóval kötött szerződésben a vállalkozás finanszírozásának kezdő időpontjaként elismer, feltéve, hogy a Vállalkozó a szükséges engedélyekkel, alkalmassági vizsgával stb. rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 18.) Önkormányzat jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését ellenőrzi. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató: rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. 19.) Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben működtetési jogát el kívánja idegeníteni, az erre vonatkozó szerződés megkötése előtt azt az Önkormányzatnak bejelenti. Ha Egészségügyi szolgáltató jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, az Önkormányzatnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 20.) A feladat ellátási szerződést a szerződő felek július 1 től július 1- ig 5 év időtartamra kötik, azt 6 hónapos felmondási idővel, a másik félhez előzetesen írásban intézett felmondással kizárólag a Vállalkozó szüntetheti meg. Amennyiben Vállalkozó a szerződést megszűnteti és a körzet további fogászati alapellátása a magatartására visszavezethetően a felmondási idő eltelte után veszélybe kerül, köteles az ellátásról mindaddig gondoskodni, amíg az ellátás folyamatossága nem biztosítható. 21.) Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal, kizárólag szerződés-szegés esetén mondhatja fel. A szerződés alkalmazásában szerződésszegésnek minősül: saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdekképviseleti szervének jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala súlyosan csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az egészségügyi hatóságnak (egészségügyi hatóságnak a területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete és OEP minősül) az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzés is igazolja,

6 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala jelzése alapján a Vállalkozó súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye vagy a finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala a Vállalkozóval felmondta. A Vállalkozó a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi. Vállalkozó a személyes ellátási kötelezettséget szerződéstől eltérően tartósan megszegi. A felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles jelen szerződés szerinti feladat-ellátásról helyettesítés útján gondoskodni. A Vállalkozó a szerződés szerinti egészségügyi közszolgáltatás teljesítésének kezdő időpontja az a nap, amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északalföldi Területi Hivatala a Vállalkozóval kötött szerződésében a vállalkozás finanszírozásának kezdő időpontjaként elismer. 22.) A működéssel kapcsolatosan a Vállalkozó felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 23.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 6. pontban leírt feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és kötelező felelősség biztosítás birtokában látja el. A szerződésben foglaltak be nem tartása, illetve bármely vitás kérdés esetén a szerződésben, a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályokban illetve a Ptk. az irányadók. A praxis működtetésével kapcsolatos vita esetén felek először egymás között egyeztetnek. Egyezség hiányában a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány Vállalkozót illeti - a felek Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestülete 124/2013. (VI.25.) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Nádudvar, június 25. Nádudvar Város Önkormányzata Beke Imre polgármester Unicornis-Dent Kft. Dr. Szabó Fruzsina ügyvezető Ellenjegyezte: Vincze András jegyző 1.sz. melléklet

7 A nádudvari 1.sz. fogorvosi körzetet alkotó utcák felsorolása Közterület neve: Angyalházi sor Arany János utca Bán Tibor utca Bárány utca Bartók Béla utca Béke utca Bercsényi utca Bocskai utca Bojár Hollós tanya Csemete utca Csukás utca Csukás temető Deák Ferenc utca Déli sor Dembrovszky tanya Dobó utca Dohány utca Emőd sor Fő utca Fürts Sándor utca Garai utca Gutenberg utca Hajó utca Hámán Kató utca Hattyú utca Hortobágy utca Jókai utca Kiss János alt. utca Kölcsey utca Kösely utca Kösélyszeg tanya Ladányi utca Lázár Gyula utca Mártírok utca Marx Károly utca Mihályhalma tanya Mikes Kelemen utca Mónus Illés utca Nyárzug tanya Nyerges utca Nyíl utca Petőfi Sándor utca Rákóczi Ferenc utca Ságvári Endre utca Schönhercz Zoltán utca Szamos utca Széchenyi utca Szikoldal utca Úttörő utca Vas utca Vas Gereben utca Vendég utca Vendég köz Zalka Máté utca 2. sz. melléklet Az iskolafogászat során ellátandó önkormányzati fenntartású intézmények Kövy Sándor Általános Iskola 4181 Nádudvar, Fő út sz. Napfény Óvoda és Bölcsőde tagóvodái 1.sz. Napfény Tagóvoda 4181 Nádudvar, Kossuth u. 8. sz. 2. sz. Vadvirág Tagóvoda 4181 Nádudvar, Fő út 179. sz. 3.sz. Százszorszép Tagóvoda 4181 Puskin u. 13. sz. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata:

8 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány az Önkormányzat tulajdonában levő nádudvari 2862/5 hrsz-ú a valóságban 4181 Nádudvar, Ady tér 10. szám alatt található ingatlant térítésmentesen szívességi használat jogcímén június 25-ig székhelyként használja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a székhelyhasználat jogcímét igazoló jelen határozatát két példányban küldje meg az Alapítvány Kuratóriuma számára. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulási Megállapodást junius 30-ai hatállyal felmondja. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával, augusztus 2. napjától az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb október 31. napjáig terjedő időszakra Varga Józsefnét, a Napfény Óvoda és Bölcsőde dolgozóját bízza meg. Varga Józsefné hozzájárult ahhoz, hogy a megbízására és munkabérére vonatkozó adatok nyilvánosságra kerüljenek. Munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény besorolása alapján a következők szerint állapítja meg Garantált alapilletmény Kjt. 66 (2)-(3) bekezdése alapján (szakmai szorzó) Garantált illetmény összesen: Magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 250%-a Kiegészítő illetmény (Óvodai fejlesztő program) Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Összesen kerekítve: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Felkéri a testület a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos adminisztratív feladatot végeztesse el, és továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

9 Határidő: augusztus 2. Felelős: Beke Imre polgármester Kovács Lászlóné Munkaügyi és Hatósági Irodavezető Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére a pályázati kiírást az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Napfény Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, november 1. napjától október 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Kossuth u. 8. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda alapító okiratában foglalt feladatok ellátása, az óvoda és bölcsőde törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. A nevelő, oktató munka fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a fenntartóval való együttműködés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

10 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: Az intézményvezetői beosztás legkorábban november 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné irodavezető nyújt, az 54/ es telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje: október 31. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve Nádudvar, Fő út 119. sz. A borítékra ráírni: Óvodavezetői pályázat. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, Nádudvar Város Önkormányzata honlapján, Oktatási és Kulturális közlönyben, Nádudvari Hírek önkormányzati újságban jelentesse meg. Határidő: azonnal Felelős: Vincze András jegyző Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2013. (VI.25.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országgyűlés által elfogadott Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény ai

11 alapján az önkormányzat részleges adósságkonszolidációja kapcsán az alábbi hitelszerződések maradék tartozás összegére vonatkozó arányosan csökkentett törlesztő-részletek miatti módosítását elfogadja. Adatok Ft-ban Szerződés azonosító száma Eredeti án Törlesztési Maradék Hitelösszeg fenáll.tartozás támogatás hitelállom sz. hitelszerződés (Általános Iskola bővítése) sz. hitelszerződés (Városközpont beruházás) sz. hitelszerződés (Városközpont beruházás) Összesen: A hitelszerződések egyéb pontjai változatlanul maradnak. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a hitelszerződések módosítását az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Igazgatóságán aláírja. Határidő: június 28. Felelős: Beke Imre polgármester Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat önként vállalt feladatai közül a reumatológiai szakrendelés és a fizikoterápiás kezelések ellátásával összefüggő feladatok elvégzésével a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft-t bízza meg. Felkéri a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőét, hogy haladéktalanul kezdeményezze a Kft. alapító okiratának megfelelő módosítását. Határidő: július 01. Felelős: Beke Imre polgármester Ludman Lajos, NTVG Kft. ügyvezető Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felé a Társasági Szerződésének XI.4. pontja alapján bejelenti kilépési szándékát és az üzletrészének névértéken történő átruházási szándékát.

12 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kilépési szándékát és az üzletrész átruházási szándékát a Jövő Nemzedéke Nonprofit Kft. részére írásban tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 132/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2012.(X.04.) önkormányzati számú határozattal elfogadott Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja és a 2.számú melléklet szerint egységes szerkezetben elfogadja. 1.sz. melléklet a 132/2013. (VI.25.) önkormányzati számú határozathoz: MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratában módosul: I. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási feladatok szöveg helyébe az alábbi lép: Közfeladata: Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási feladatok A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény Étkeztetés 57.(1) bekezdés c. pont és a 62. Házi segítségnyújtás 57.(1) bekezdés d. pont és a 63. Családsegítés 57.(1) bekezdés e. pont és a 64. Nappali ellátás 57.(1) bekezdés j. pont és a 65/F. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján Gyermekjóléti szolgáltatás II. Szakágazat szerinti besorolása: Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül szöveg helyébe az alábbi lép: Szakágazat szerinti besorolása: M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

13 III. Az alapító okiratba bekerül: Alaptevékenysége: Az intézmény - Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.(nádudvaron 3x étkezést biztosít, saját konyháján látja el a feladatot az év minden napján. Tetétlen, Bihardancsháza vásárolt étkeztetés formájában munkanapokon 1x-i melegétel biztosításával látja el a feladatot.) - Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. - A családsegítés keretében biztosítja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. - Nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget. -A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatását, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal-szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. IV. Szakmai alaptevékenység től szöveg helyébe az alábbi lép: Alaptevékenységek Szakfeladatrend szerinti besorolása V. Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység től szöveg helyébe az alábbi lép: Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység VI. Alapítók neve, címe: Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Tetétlen Község Önkormányzata Tetétlen Kossuth u.65.sz. Bihardancsháza Község Önkormányzata

14 Bihardancsháza Kossuth u.17 Az alapítás éve: 2005 szöveg helyébe az alábbi lép: Alapító neve, címe: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 4181 Nádudvar Fő út 48. VII. Fenntartó neve, címe: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tagönkormányzatok: 1, Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Adószáma: Statisztikai jelzőszáma: , Tetétlen Község Önkormányzata Tetétlen Kossuth u.65.sz. 3,Bihardancsháza Község Önkormányzata Bihardancsháza Kossuth u.17 szöveg helyébe az alábbi lép: Fenntartó neve, címe: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 4181 Nádudvar Fő út 48. VIII. Irányító szerv neve, székhelye: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete Nádudvar, Fő út 119. sz. szöveg helyébe az alábbi lép: Irányító szerv neve, székhelye: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4181 Nádudvar Fő út 48. IX. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, közintézmény. Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. szöveg helyébe az alábbi lép: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Gazdálkodási feladatait Nádudvari Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. X. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. szöveg helyébe az alábbi lép: Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nyilvános pályázat alapján a Társulási Tanács határozott időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-5/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 08-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Határozatok 2012.10.04. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2012. (X.04.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.04. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2012. (X.04.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.04. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2012. (X.04.) önkormányzati számú határozata: A Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 100

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról Előterjesztés az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ - Kapcsolat Központ alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 184 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9.. (4). és az 1997. évi XXXI. tv. 94. a

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a 1 H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul. A Képviselő-testület az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 412/2015. (XI. 19.) KÖKT határozata a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (15 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 274/2013. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt.

6. Tevékenység típusai pontjába új szakfeladatként az alaptevékenységek közé besorolja a Időskorúak átmeneti ellátása megnevezésűt. 122/2009. (IX. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben