Határozatok Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:"

Átírás

1 Határozatok Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulást a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően július 1-i hatállyal jogi személyiségű társulássá alakítja át. 2. A képviselő-testület jóváhagyja a határozat melléklete szerinti tartalommal - Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a december 21-én kelt társulási megállapodás és annak december 5-én kelt módosítása. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodást aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás tagja, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 91. b, pontjára és a 146. (1) bekezdésére, valamint a Társulási Tanács korábbi döntéseire a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását június 30-ai hatállyal felmondja. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -a alapján a nádudvari 1. sz. fogorvosi körzet fogászati alapellátási feladatainak ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal július 1-i hatállyal feladat-ellátási szerződést köt az Unicornis Dent Kft.-vel 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.

2 Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Vincze András jegyző Melléklet a 124/2013 (VI.25.) Önkormányzati számú határozathoz FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Egészségügyi alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátásra (a nádudvari 1.sz fogorvosi körzet ellátására) Amely létrejött egyrészről Nádudvar Város Önkormányzat (4181 Nádudvar, Fő út 119. szám, adószáma: ), (továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Beke Imre polgármester, másrészről a Unicornis-Dent Kft. (4181 Nádudvar, Ady tér 8. szám, cégbejegyzés száma: ; adószám: ; számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt ,) (továbbiakban: Vállalkozó) képviseli: Dr. Szabó Fruzsina ügyvezető között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1.) Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 133/2010 (IX. 17.) Ök. sz. határozatával az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott kötelező feladatának ellátása érdekében, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. tv., a 313/2011 (XII.23.) Kormányrendelet, a 43/1999. (III.3) Korm. rendelet továbbá a többször módosított 4/2000. (11.25.) EüM. rendelet, a 48/1997. (XII. 17.) NM rendelet és a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően megbízza. Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú fogorvosi körzet lakosainak fogorvosi alapellátását, a hivatkozott jogszabályoknak megfelelő folyamatos területi ellátási kötelezettséggel. 2.) Vállalkozó vállalja jelen szerződésben megjelölt, megfelelő képzettséggel, gyakorlattal és engedéllyel rendelkező személy által végzendő, folyamatos és területi ellátási kötelezettséget magában foglaló fogorvosi szolgálat ellátását, amely egészségügyi vállalkozási formában végzendő, gyógyító-megelőző ellátást és működtetést jelent, a nádudvari 1. sz. fogorvosi körzetben. A szerződés 1. sz. mellékletét képezi az ellátási terület pontos megjelölése. Vállalkozó vállalja továbbá az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben az iskolafogászati feladatot. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3 A felek a évi CLXXVI. törvénnyel módosított az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -ában foglalt rendelkezések alapján a fogorvosi alapellátás működtetésére vonatkozó feladat ellátási szerződést felülvizsgálták és a következőkben állapodnak meg: Jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt körzethatárt a felek közösen egyetértve bármikor módosíthatják. A körzethatár módosítását az Önkormányzat úgy hajthatja végbe, hogy figyelembe veszi azt, hogy a módosítással létrejött új körzethatár esetén a körzethez tartozó lakosságszám ne csökkenjen a jogszabályban megfogalmazott teljes körzethez szükséges létszámadat alá. Amennyiben a megbízó a körzethatárt egyoldalúan módosítja és ebből eredően a megbízottat kár éri, úgy a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik. A kár mértékét a felek a körzetből kikerült betegek számának egy évre (12 hóra) eső finanszírozási szorzószámának figyelembe vételével határozzák meg. Összegét a tárgy évre a kiesett betegek pontszámára érvényes éves finanszírozási díj összegében állapítják meg, melyet a károkozó megbízó a körzethatár módosítás hatályba lépését követő 60 napon belül köteles átutalással megfizetni a megbízott részére. Késedelmes fizetés esetén az adott időpontban érvényes jegybanki alapkamatot érvényesítik a felek. 3.) A praxisban személyesen közreműködő fogszakorvos adatai: Név:Dr. Szabó Fruzsina lakcím: 4181 Nádudvar, Ady tér 8. Diplomájának kelte és száma: PTE , /2011 DEOEC FOK; Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal án kelt /OMO sz. határozatával az M/72922 számon a fogorvosi nyilvántartásba vette. 4.) Vállalkozó jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat ellátási kötelezettségébe tartozó közszolgáltatások közül a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat folyamatosan, a vonatkozó jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt és a szakmai irányelvekben rögzítetteknek megfelelő színvonalon területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. 5.) Vállalkozó köteles a körzet az ellátási területén lakók fogászati ellátását biztosítani, valamint a szabad orvosválasztás elvét figyelembe véve a területén kívül lakók ellátását is biztosíthatja. 6.) Vállalkozó a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi. Fogorvosi alapellátás keretében feladatai a következők: a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozás, a fogászati szűrővizsgálatok végzése, a góckutatás, a terhesek fogászati gondozása és a sürgősségi ellátás.

4 7.) Vállalkozó kinyilatkozza, hogy a tevékenység folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Fogorvosi rendelőnek alkalmas helyiség Nádudvar, Ady tér 8. sz. alatt található. Vállalkozó a fogorvosi rendelőt a szükséges eszközökkel, műszerekkel, kezelőegységgel, berendezésekkel felszereli és gondoskodik azok szükségszerinti pótlásáról. Az eszközök működőképes rendelkezésére állásáról a Vállalkozó saját felelősségi körben gondoskodik. A fogászati szakmai anyagok beszerzéséről ugyancsak a Vállalkozó gondoskodik. 8.) A jelen megállapodás hatályba lépésének feltétele az Országos Egészségbiztosítási Pénztér Észak-alföldi Területi Hivatalával kötött finanszírozási szerződés megkötése. A finanszírozási szerződés megkötéséhez az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával hozzájárul azzal, hogy a megbízás teljesítése másra át nem ruházható, az Vállalkozó által a szerződésben megnevezett személyt személyes szolgáltatás-nyújtási kötelezettség terheli. 9.) Vállalkozó vállalja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalától a fogorvosi teendők ellátására rendelkezésére bocsátott összegből a fogorvosi ellátást biztosítja. 10.) Vállalkozó vállalja, hogy a fogorvosi tevékenyég minőségbiztosításról szóló tanúsítványt július 31-ig bemutatja az Önkormányzatnak. 11.) Vállalkozó a tevékenységért felelős fogorvos átmeneti akadályoztatása esetén annak helyettesítéséről, illetve díjazásáról maga köteles gondoskodni. Az igénybe vett helyettesítő személyért úgy felel, mintha a tevékenységet az azért felelős fogorvos látta volna el. 12.) Vállalkozó köteles az ellátásban részesített személyekről és a nyújtott ellátásról a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő orvosi dokumentációt, valamint nyilvántartás vezetni, és arról az arra jogosultaknak kérésükre felvilágosítást adni. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala, valamint az önkormányzat részére az orvosi titoktartást nem sértő információkat köteles szolgáltatni. 13.) Önkormányzat évente írásbeli beszámolót kér a szolgáltatótól, amelyben az értékeli a fogászati ellátás színvonalát. A beszámolóban a szolgáltató elemzi a tárgyév beteglétszámát, a betegen végzett beavatkozások típusát, mennyiségét, minőségét, a betegek hozzáállását a fogászati ellátáshoz, véleményüket, elégedettségüket, panaszaikat. A beszámoló elkészítésére minden évben írásban kéri fel az Önkormányzat a Vállalkozót. A beszámolót az Önkormányzat Képviselőtestülete megvitatja. 14.) Vállalkozó a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete által kiadott működési engedélyben meghatározott időrendben köteles rendelni, és azt a szolgáltatást igénybevevőkkel, valamint az Önkormányzattal köteles közölni. A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám) közérthetően a rendelőhelyiség bejáratára kell kifüggeszteni. A rendelőben használt fogorvosi lézerre figyelmeztető táblát köteles a váróhelyiségben kifüggeszteni a Vállalkozó.

5 15.) A területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez a mindenkor hatályos, egészségügyi szolgáltatások finanszírozásáról szóló jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően a Vállalkozó köteles biztosítani az 1. számú fogorvosi körzet térítésmentes, részleges térítés mellett igénybe vehető és térítésköteles ellátását. Az alkalmazott díjtételekről az Egészségügyi szolgáltató köteles a rendelő váróhelyiségében tájékoztató táblát kifüggeszteni. 16.) Az Önkormányzat az ellátandó területek ellátási érdekeinek figyelembe vételével a körzethatárokat módosíthatja, azzal a kitétellel, hogy a körzethez tartozó lakosságszám a módosítást követően sem csökkenhet az OEP által meghatározott, teljes körzetre vonatkozó minimumlétszám alá, melyet a Vállalkozó köteles tudomásul venni és végrehajtani. 17.) A szerződés hatályba lépésének napja az a nap, amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala a Vállalkozóval kötött szerződésben a vállalkozás finanszírozásának kezdő időpontjaként elismer, feltéve, hogy a Vállalkozó a szükséges engedélyekkel, alkalmassági vizsgával stb. rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 18.) Önkormányzat jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését ellenőrzi. Ennek keretében az Egészségügyi szolgáltató: rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. 19.) Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben működtetési jogát el kívánja idegeníteni, az erre vonatkozó szerződés megkötése előtt azt az Önkormányzatnak bejelenti. Ha Egészségügyi szolgáltató jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi, az Önkormányzatnak okozott kárért a Ptk. szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 20.) A feladat ellátási szerződést a szerződő felek július 1 től július 1- ig 5 év időtartamra kötik, azt 6 hónapos felmondási idővel, a másik félhez előzetesen írásban intézett felmondással kizárólag a Vállalkozó szüntetheti meg. Amennyiben Vállalkozó a szerződést megszűnteti és a körzet további fogászati alapellátása a magatartására visszavezethetően a felmondási idő eltelte után veszélybe kerül, köteles az ellátásról mindaddig gondoskodni, amíg az ellátás folyamatossága nem biztosítható. 21.) Önkormányzat jelen szerződést azonnali hatállyal, kizárólag szerződés-szegés esetén mondhatja fel. A szerződés alkalmazásában szerződésszegésnek minősül: saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek érdekképviseleti szervének jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala súlyosan csökkent, és e szakmai színvonal csökkenést az egészségügyi hatóságnak (egészségügyi hatóságnak a területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Szakigazgatási Intézete és OEP minősül) az Önkormányzat felkérésére lefolytatott célellenőrzés is igazolja,

6 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala jelzése alapján a Vállalkozó súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye vagy a finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala a Vállalkozóval felmondta. A Vállalkozó a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi. Vállalkozó a személyes ellátási kötelezettséget szerződéstől eltérően tartósan megszegi. A felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt Vállalkozó köteles jelen szerződés szerinti feladat-ellátásról helyettesítés útján gondoskodni. A Vállalkozó a szerződés szerinti egészségügyi közszolgáltatás teljesítésének kezdő időpontja az a nap, amit az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északalföldi Területi Hivatala a Vállalkozóval kötött szerződésében a vállalkozás finanszírozásának kezdő időpontjaként elismer. 22.) A működéssel kapcsolatosan a Vállalkozó felel az általa harmadik személynek okozott kárért, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 23.) Az Egészségügyi szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a 6. pontban leírt feladatokat a mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő működési engedély és kötelező felelősség biztosítás birtokában látja el. A szerződésben foglaltak be nem tartása, illetve bármely vitás kérdés esetén a szerződésben, a feladat ellátásra vonatkozó jogszabályokban illetve a Ptk. az irányadók. A praxis működtetésével kapcsolatos vita esetén felek először egymás között egyeztetnek. Egyezség hiányában a Hajdúszoboszlói Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. A szerződést, mely 4 példányban készült és amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 példány Vállalkozót illeti - a felek Nádudvar Város Önkormányzata Képviselőtestülete 124/2013. (VI.25.) önkormányzati számú jóváhagyó határozatát követően -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. Nádudvar, június 25. Nádudvar Város Önkormányzata Beke Imre polgármester Unicornis-Dent Kft. Dr. Szabó Fruzsina ügyvezető Ellenjegyezte: Vincze András jegyző 1.sz. melléklet

7 A nádudvari 1.sz. fogorvosi körzetet alkotó utcák felsorolása Közterület neve: Angyalházi sor Arany János utca Bán Tibor utca Bárány utca Bartók Béla utca Béke utca Bercsényi utca Bocskai utca Bojár Hollós tanya Csemete utca Csukás utca Csukás temető Deák Ferenc utca Déli sor Dembrovszky tanya Dobó utca Dohány utca Emőd sor Fő utca Fürts Sándor utca Garai utca Gutenberg utca Hajó utca Hámán Kató utca Hattyú utca Hortobágy utca Jókai utca Kiss János alt. utca Kölcsey utca Kösely utca Kösélyszeg tanya Ladányi utca Lázár Gyula utca Mártírok utca Marx Károly utca Mihályhalma tanya Mikes Kelemen utca Mónus Illés utca Nyárzug tanya Nyerges utca Nyíl utca Petőfi Sándor utca Rákóczi Ferenc utca Ságvári Endre utca Schönhercz Zoltán utca Szamos utca Széchenyi utca Szikoldal utca Úttörő utca Vas utca Vas Gereben utca Vendég utca Vendég köz Zalka Máté utca 2. sz. melléklet Az iskolafogászat során ellátandó önkormányzati fenntartású intézmények Kövy Sándor Általános Iskola 4181 Nádudvar, Fő út sz. Napfény Óvoda és Bölcsőde tagóvodái 1.sz. Napfény Tagóvoda 4181 Nádudvar, Kossuth u. 8. sz. 2. sz. Vadvirág Tagóvoda 4181 Nádudvar, Fő út 179. sz. 3.sz. Százszorszép Tagóvoda 4181 Puskin u. 13. sz. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata:

8 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött hozzájárul ahhoz, hogy a Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány az Önkormányzat tulajdonában levő nádudvari 2862/5 hrsz-ú a valóságban 4181 Nádudvar, Ady tér 10. szám alatt található ingatlant térítésmentesen szívességi használat jogcímén június 25-ig székhelyként használja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a székhelyhasználat jogcímét igazoló jelen határozatát két példányban küldje meg az Alapítvány Kuratóriuma számára. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulási Megállapodást junius 30-ai hatállyal felmondja. Határidő: június 30. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával, augusztus 2. napjától az intézményvezetői pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb október 31. napjáig terjedő időszakra Varga Józsefnét, a Napfény Óvoda és Bölcsőde dolgozóját bízza meg. Varga Józsefné hozzájárult ahhoz, hogy a megbízására és munkabérére vonatkozó adatok nyilvánosságra kerüljenek. Munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény besorolása alapján a következők szerint állapítja meg Garantált alapilletmény Kjt. 66 (2)-(3) bekezdése alapján (szakmai szorzó) Garantált illetmény összesen: Magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 250%-a Kiegészítő illetmény (Óvodai fejlesztő program) Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Összesen kerekítve: ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Felkéri a testület a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos adminisztratív feladatot végeztesse el, és továbbítsa a Magyar Államkincstár felé.

9 Határidő: augusztus 2. Felelős: Beke Imre polgármester Kovács Lászlóné Munkaügyi és Hatósági Irodavezető Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 128/2013. (VI.25.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakör betöltésére a pályázati kiírást az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Napfény Óvoda és Bölcsőde Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, november 1. napjától október 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Kossuth u. 8. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvoda alapító okiratában foglalt feladatok ellátása, az óvoda és bölcsőde törvényes működtetése, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. A nevelő, oktató munka fejlesztése, az intézmény hatékony gazdálkodása a rendelkezésre álló költségvetés alapján, a fenntartóval való együttműködés. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

10 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: Az intézményvezetői beosztás legkorábban november 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné irodavezető nyújt, az 54/ es telefonszámon. A pályázat elbírálásának határideje: október 31. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve Nádudvar, Fő út 119. sz. A borítékra ráírni: Óvodavezetői pályázat. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, Nádudvar Város Önkormányzata honlapján, Oktatási és Kulturális közlönyben, Nádudvari Hírek önkormányzati újságban jelentesse meg. Határidő: azonnal Felelős: Vincze András jegyző Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2013. (VI.25.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országgyűlés által elfogadott Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény ai

11 alapján az önkormányzat részleges adósságkonszolidációja kapcsán az alábbi hitelszerződések maradék tartozás összegére vonatkozó arányosan csökkentett törlesztő-részletek miatti módosítását elfogadja. Adatok Ft-ban Szerződés azonosító száma Eredeti án Törlesztési Maradék Hitelösszeg fenáll.tartozás támogatás hitelállom sz. hitelszerződés (Általános Iskola bővítése) sz. hitelszerződés (Városközpont beruházás) sz. hitelszerződés (Városközpont beruházás) Összesen: A hitelszerződések egyéb pontjai változatlanul maradnak. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy a hitelszerződések módosítását az OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Debreceni Igazgatóságán aláírja. Határidő: június 28. Felelős: Beke Imre polgármester Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda Vezetője Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat önként vállalt feladatai közül a reumatológiai szakrendelés és a fizikoterápiás kezelések ellátásával összefüggő feladatok elvégzésével a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft-t bízza meg. Felkéri a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőét, hogy haladéktalanul kezdeményezze a Kft. alapító okiratának megfelelő módosítását. Határidő: július 01. Felelős: Beke Imre polgármester Ludman Lajos, NTVG Kft. ügyvezető Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. felé a Társasági Szerződésének XI.4. pontja alapján bejelenti kilépési szándékát és az üzletrészének névértéken történő átruházási szándékát.

12 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kilépési szándékát és az üzletrész átruházási szándékát a Jövő Nemzedéke Nonprofit Kft. részére írásban tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 132/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2012.(X.04.) önkormányzati számú határozattal elfogadott Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát az 1. számú melléklet szerint módosítja és a 2.számú melléklet szerint egységes szerkezetben elfogadja. 1.sz. melléklet a 132/2013. (VI.25.) önkormányzati számú határozathoz: MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratában módosul: I. Jogszabályban meghatározott közfeladat: Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási feladatok szöveg helyébe az alábbi lép: Közfeladata: Szociális és gyermekjóléti közszolgáltatási feladatok A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény Étkeztetés 57.(1) bekezdés c. pont és a 62. Házi segítségnyújtás 57.(1) bekezdés d. pont és a 63. Családsegítés 57.(1) bekezdés e. pont és a 64. Nappali ellátás 57.(1) bekezdés j. pont és a 65/F. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján Gyermekjóléti szolgáltatás II. Szakágazat szerinti besorolása: Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül szöveg helyébe az alábbi lép: Szakágazat szerinti besorolása: M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

13 III. Az alapító okiratba bekerül: Alaptevékenysége: Az intézmény - Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.(nádudvaron 3x étkezést biztosít, saját konyháján látja el a feladatot az év minden napján. Tetétlen, Bihardancsháza vásárolt étkeztetés formájában munkanapokon 1x-i melegétel biztosításával látja el a feladatot.) - Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. - A családsegítés keretében biztosítja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. - Nappali ellátás keretében a saját otthonukban élő egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni tartózkodásra biztosít lehetőséget. -A gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítja a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatását, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal-szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. IV. Szakmai alaptevékenység től szöveg helyébe az alábbi lép: Alaptevékenységek Szakfeladatrend szerinti besorolása V. Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység től szöveg helyébe az alábbi lép: Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység VI. Alapítók neve, címe: Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Tetétlen Község Önkormányzata Tetétlen Kossuth u.65.sz. Bihardancsháza Község Önkormányzata

14 Bihardancsháza Kossuth u.17 Az alapítás éve: 2005 szöveg helyébe az alábbi lép: Alapító neve, címe: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 4181 Nádudvar Fő út 48. VII. Fenntartó neve, címe: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ Tagönkormányzatok: 1, Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar, Fő út 119. sz. Adószáma: Statisztikai jelzőszáma: , Tetétlen Község Önkormányzata Tetétlen Kossuth u.65.sz. 3,Bihardancsháza Község Önkormányzata Bihardancsháza Kossuth u.17 szöveg helyébe az alábbi lép: Fenntartó neve, címe: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás 4181 Nádudvar Fő út 48. VIII. Irányító szerv neve, székhelye: Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete Nádudvar, Fő út 119. sz. szöveg helyébe az alábbi lép: Irányító szerv neve, székhelye: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 4181 Nádudvar Fő út 48. IX. Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: Közszolgáltatást biztosító, önállóan működő, közintézmény. Gazdálkodási feladatait Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. szöveg helyébe az alábbi lép: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv Gazdálkodási feladatait Nádudvari Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági és Pénzügyi Irodája látja el. X. Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nyilvános pályázat alapján Nádudvar Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. szöveg helyébe az alábbi lép: Az intézményvezető kinevezésének rendje: Nyilvános pályázat alapján a Társulási Tanács határozott időre 5 évre bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben