SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás határozati számon jóváhagyta. Gyomaendrőd, Czikkely Erika intézményvezető

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ 1. Az intézmény neve 2. Az intézmény bélyegzői 3. A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye Az intézmény felügyeleti szerve Az alapítás éve 3.1. Az intézmény jogelődje 4. Az intézmény jogállása 5. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 5.1. A tevékenységek jellege alapján 5.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján 6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 6.1. Alaptevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek Pedagógiai szakszolgáltatás Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Családsegítés Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Gyermekjóléti szolgáltatás 6.2. Kiegészítő tevékenység Máshová nem sorolható egyéb oktatás 6.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenység 7. Az intézmény tevékenységeinek jellege 8. Az intézmény működési köre 9. Rendelkezésre álló vagyon 10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 12. Az intézmény jegyzete 13. Az intézmény gazdálkodása II. RÉSZ 1. Az intézmény felépítése, szervezeti egységei 2. Az intézmény működését meghatározó elvek 3. Az intézmény tevékenysége 3.1. Nevelési tanácsadás 3.2. Logopédiai ellátás 3.3. Családsegítés 3.4. Gyermekjóléti Szolgáltatás 4. Az intézmény tevékenységének szabályozása 4.1. Nevelési tanácsadás Vizsgálatok Tanácsadás Terápia A tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségi vizsgálata 4.2. A logopédiai ellátás Diagnosztizálás a logopédiai munkában Logopédiai tanácsadás Terápia 2

3 Gyermekek/tanulók beszédvizsgálata 4.3. Családsegítés Személyes szociális szolgáltatás, családgondozás Probléma feltérképezése Együttműködési megállapodás kötése Tanácsadás Szolgáltatások közvetítése Egyéb szolgáltatások Csoportok szervezése Észlelő-és jelzőrendszer működtetése Pszichológiai vizsgálat 4.4. Gyermekjóléti szolgáltatás Családgondozás Probléma feltérképezése Együttműködési megállapodás kötése Javaslattétel hatósági intézkedésre Tanácsadás Szolgáltatás közvetítése Információ nyújtása Egyéb szolgáltatások Prevenciós programok szervezése Észlelő-és jelzőrendszer működtetése 5. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele 5.1. Nevelési tanácsadó 5.2. Logopédiai intézet 5.3. Családsegítés 5.4. Gyermekjóléti szolgálat 6. Az intézmény közalkalmazottai 6.1. Az intézményvezető 6.2. Az intézményvezető-helyettes 6.3. A pszichológus a nevelési tanácsadóban 6.4. A pedagógus 6.5. A gyógypedagógus 6.6. Az ügyviteli alkalmazott 6.7. A logopédus 6.8. A családgondozó 6.9. Tanácsadó pszichológus 7. Az intézmény munkatársainak jogai és kötelességei III. RÉSZ 1. Az intézmény munkarendje 1.1. A Térségi Humánsegítő Szolgálat ügyfélfogadása 1.2. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a vizsgálatok és a szolgáltatások szervezése 1.3. A terápiák szervezése a nevelési tanácsadóban és a logopédiai intézetnél 1.4. A Térségi Humánsegítő Szolgálat bejelentkezése a Közoktatási Információs Rendszerbe 1.5. Az intézményt megnevező tábla elhelyezéséről 1.6. A minőségfejlesztési rendszer kiépítése 3

4 2. A belső ellenőrzés rendje 3. A vezetők közötti feladatmegosztás 4. Engedélyezett álláshelyek száma 5. Az intézmény létesítményeinek használati rendje 6. A külső kapcsolatok rendszere és formái 7. Aláírási jogkör 8. Az intézmény alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységek dologi kiadások terhére vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételének szabályozása 9. Nyilatkozat tömegtájékoztatási szerveknek 10. Teendő bombariadó esetén 11. Záró rendelkezések 4

5 I. RÉSZ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél és feladatrendszerek, tevékenységek, csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 1. Az intézmény neve, elérhetősége: Hosszú neve: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Rövid neve: Térségi Humánsegítő Szolgálat Címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax: 66/ címe: 2. Az intézmény bélyegzői: a) Körbélyegző: Középen az ország címere, körülötte félkörben az intézmény hivatalos elnevezése és a település neve: Térségi Humánsegítő Szolgálat Gyomaendrőd b) Hosszú bélyegző: Az intézmény neve, címe, telefon-és faxszáma, valamint adószáma: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrőd Fő út 2. Tel/fax: 66/ Adószám:

6 3. A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei Gesztor: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4. Az alapítás éve: Alapító Okirat kelte: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás a Térségi Humánsegítő Szolgálat alapító okiratát 3/2006 (VII.10) számú határozatával fogadta el Az intézmény jogelődje: Városi Családsegítő Központ 5502 Gyomaendrőd Fő út 2. melynek egyben általános jogutódja. 5. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 5.1 A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény 5.2 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodására vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja. Bankszámlaszáma: Számlavezető: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószáma: Önállóan működő költségvetési szerv: - Intézmény törzsszáma: Statisztikai azonosító: Adószám: TB törzsszám: Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet - Számlaszám: OM azonosító: Az intézmény ágazati azonosítója: SO Az intézmény területén, szervezeti tagozódásban, szakhatósági engedélyekben feltüntetett helyeken és módon, a központi jogszabályi követelményeknek megfelelően, továbbá Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya település Képviselőtestületének rendeletei, határozatai betartásával látja el szakmai feladatait. 6

7 6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 6.1 Alaptevékenység: Oktatást kiegészítő tevékenységek Pedagógiai szakszolgáltatás A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv alapján Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8560 Szakfeladat száma: évben Pedagógiai szakszolgálat Szakfeladat száma: évtől Pedagógia Szakszolgáltat tevékenység Nevelési tanácsadás: Feladata a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. Az óvoda, az iskola, családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére szakvélemény készítése, ha a gyermek adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Az óvoda, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére iskolaérettségi vizsgálat elvégzése: szakértői vélemény keretébe javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére, beiskolázásra, fejlesztő foglalkoztatására. Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél a sajátos nevelési igény feltételezhető, javasolja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatán. Logopédiai ellátás: A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Családsegítés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. tv. 55/C és 64. alapján Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8899 Szakfeladat száma: évben Családsegítés Szakfeladat száma: 2010 évtől Családsegítés Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak feltárásában. Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és segítséget nyújt. Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában, folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosok szociális helyzetét. Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál. Támogatja segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint munkáját. Az évi III. tb. 55/. -ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak szerinti adósságkezelési tanácsadást működtet Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Gyermekjóléti szolgáltatás 7

8 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv alapján Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8890 Szakfeladat száma: évben Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szakfeladat száma: 2010 évtől Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat látja el: a gyermek testi, lelki egészségének, családba történő nevelésének elősegítése a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésre valamit a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szerevezési, szolgáltatás feladatokat végez 6.2 Kiegészítő tevékenység: Máshová nem sorolható egyéb oktatás Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8559 Szakfeladat száma: évtől M. s. n. egyéb oktatás 6.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenység: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény tevékenységeinek jellege Tevékenysége nem hatósági jellegű. 8. A költségvetési szerv működési köre: Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szerv. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe. 9. Rendelkezésre álló vagyon: Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlant Gyomaendrőd Város Önkormányzata használatba adja az intézménynek: Gyomaendrőd, Fő út 2. szám hrsz:6291. Polgármesteri Hivatal Kirendeltségével közös használatú osztatlan vagyon. A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja. 10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt évi XXXIII. tv. 23. alapján. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 8

9 Közalkalmazotti jogviszony Kjt évi XXXIII. tv. alapján. 12. Az intézmény jegyzete: Az intézmény vezetője az intézményt aláírásával és a kör alakú bélyegző lenyomatával jegyzi. Akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes gyakorolja a fenti jogokat. 13. Az intézmény gazdálkodása: a) Gazdálkodási jogkör : Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodására vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. b) Előirányzatok feletti rendelkezési jogkör: az intézmény az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik c) Bérgazdálkodói jogkör : Az intézmény önálló bér és létszámgazdálkodó. d) Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő. A fenntartónak kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. e) Az intézmény általános forgalmi adó jogalanyisággal nem rendelkezik. 9

10 II. RÉSZ 1. Az intézmény felépítése, szervezeti egységei Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat Nevelési tanácsadó Logopédiai Intézet 1 fő családgondozó (egyben intézményvezetőhelyettes) 2 fő családgondozó 1 fő tanácsadó pszichológus 3 fő családgondozó 1 fő pszichológus 1 fő gyógypedagógus (egyben intézményvezető) 1 fő pedagógus 1 fő ügyviteli alkalmazott 3 fő logopédus 10

11 2. Az intézmény működését meghatározó elvek: Az intézmény működése során köteles az alábbi elvek betartására: - nyitottság elve: az intézmény nyitott, igénybevétele Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletében foglaltakon kívül további feltételhez nem köthető. - az önkéntesség és a kliens mindenekfelett álló érdeke védelmének elve: az intézmény a kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a Gyvt. 68 -ában meghatározott családgondozás, valamint az adósságkezelési tanácsadás és a rendszeres szociális segélyezettekkel végzett munka. Az intézmény hatósági feladatok ellátásával nem bízható meg, működése gondozási szolgáltató illetve szervezési jellegű. Az intézmény munkatársai mindenkor a kliens mindenek felett álló érdekeit képviselve kötelesek tevékenykedni a törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok megvalósulása érdekében. Biztosítani kell, hogy a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kliensek érdekeinek védelme mellett szüleiknek, gyámjuknak felügyeleti jogköre sérelmet lehetőleg ne szenvedjen. - a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: az intézmény munkatársainak tevékenységük során tudomásukra jutott, a kliensek személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben, és A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltakat minden körülmények között biztosítani kell. A szolgálat alaptevékenységeként a 8899 M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül szakágazat számú és megnevezésű tevékenységet látja el gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásával. Tevékenysége jogszabályi hátterét A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó rendeletek, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatának vonatkozó rendeletei alkotják. 3. Az intézmény tevékenysége Alapfeladatát az alapító okiratban megfogalmazottak szerint látja el A Nevelési tanácsadás A többször módosított évi LXXIX. tv. 35. (4) bekezdése szerint: A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, ill. támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi 11

12 ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. A nevelési tanácsadó a 3-18 éves gyermekek és fiatalok mentálhigiénés ellátásában közreműködő az oktatásügy keretében tevékenykedő pszichológiai, pedagógiai szakintézmény. A szülők nevelési nehézségeikkel közvetlenül kereshetik meg, így már a bajok jelentkezésének kezdeti időszakában segítséget kapnak. Mint szakszolgálati intézmény elsőként kerül kapcsolatba, az óvodába, iskolába járó és az intézmény számára oktatási-nevelési gondot jelentő gyermekeivel. Ezzel jelentős szerepet tölt be a gyermekkori szomatikus és pszichés zavarok korai felismerésében és szakellátásának megszervezésében. A tanácsadó szolgáltató intézmény. Szolgáltatásai ingyenesek. A szülő és a gyermek közlését bizalmasan kezeli. A titoktartási kötelezettség vonatkozik a tanácsadóban dolgozókra. Hatósági jogosultsága nincs. Tanácsai, szakvéleményei nem kötelező érvényűek sem a szülő sem a beutaló intézmény számára. Befolyását tevékenységének szakmai jellege biztosítja. A tanácsadó pszichológusa munkáját a szakmai etikai kódex előírásainak megfelelően látja el. A tanácsadó szakértői feladatokat is ellát. Jogszabályi előírások határozzák meg, amikor a hatóság szakvéleményt kér a tanácsadótól. A gyermekkel kapcsolatos tevékenység a szülővel együttműködve történik. A szülő beleegyezése nélkül a tanácsadó nem vizsgálhat gyereket. A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a szakembernek a foglalkozás előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie a helyszínen, és a foglalkozások között minimálisan 5 perc szünetet kell tartani A logopédiai intézet A többször módosított évi LXXIX. tv. 35. (5) bekezdése szerint: A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. A logopédiai ellátásban a logopédus feladata: az ellátási körzetébe tartozó gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése; a beavatkozást igénylő gyermekek logopédiai vizsgálata; szükség esetén a gyermek további vizsgálatainak megszervezése; logopédiai vizsgálati vélemény készítése; a kapott és saját vizsgálati vélemények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, szükség esetén a gyermek egyéni fejlesztési tervének elkészítése; a gyermekek rendszeres fejlesztése; a fejlesztő beavatkozás dokumentálása. Komplex képességfejlesztés, fejlesztő szakemberek vizsgálataival egyetértésben. Kapcsolattartás a pedagógusokkal. A logopédiai intézet szolgáltató intézmény. Szolgáltatásai ingyenesek. A szülő és a gyermek közlését bizalmasan kezeli. A logopédiai ellátás nem vesz részt hatósági, igazgatási jellegű tevékenységben. A gyermekkel kapcsolatos tevékenység a szülővel együttműködve történik. Folyamatos tájékoztatás, ezáltal a szülő érzi, hogy tevékeny részese a terápiának. A szülő beleegyezése nélkül a logopédus nem vizsgálhat gyereket. A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a szakembernek a foglalkozás előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie a helyszínen, és a foglalkozások között minimálisan 5 perc szünetet kell tartani. 12

13 A gyermekek/tanulók számára a foglalkozásokat heti rendszerességgel biztosítani kell. Amennyiben a gyermek/tanuló vagy a füzete négy alkalommal hiányzik, írásban nyilatkoztatjuk a szülőt, hogy a továbbiakban igénybe kívánják-e venni a logopédiai szolgáltatást Családsegítés A többször módosított A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. -a szerint: A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, - a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését - a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, - a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha - a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és - a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A tanácsadó pszichológus segítő munkája során: - Fogadja a különböző pszichés problémával (párkapcsolati, családi konfliktusok, munkanélküliséggel összefüggő feszültségek, krízisek) jelentkező klienseket. - Hirdetett pszichológiai tanácsadáson új és régi ügyfeleket fogad. - Problématípustól függően: a klienseket kompetenciájának megfelelő ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). A folyamatba szükség esetén bevonja a család tagjait is. 13

14 - A Gyámhatóság felkérésére pszichológiai vizsgálatot végez, teszteket is felvesz, - amennyiben az eset úgy kívánja és erről írásban pszichológiai véleményt készít. - Amennyiben a kliens problémája meghaladja a családsegítés kereteit, ill. a pszichológus kompetenciáját úgy a megfelelő szakellátásba irányítja. - A családgondozóknak, kérésükre segítséget nyújt egy-egy esethez. - A segítség részét képezheti a közös családlátogatás. - Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb intézkedéseket, vagy arra másokat felkér. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 20/2003 (VIII. 12.) KT rendelete alapján az intézmény munkatársa adósságkezelési tanácsadást végez. Az adósságkezelési tanácsadó feladata: - döntés előkészítése, javaslattétel, majd a kérelem és mellékletei továbbítása a polgármesteri hivatal illetékes osztálya felé - adósságkezelési megállapodás az adóssal a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül - folyamatos kapcsolattartás az adóssal az adósságkezelés időtartama alatt A tanácsadó a döntés előkészítése során: - tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről - környezettanulmányt készít a lakásban élő személyekről, a lakás jellemzőiről - számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét adósságtípusonként - megvizsgálja az adós háztartás gazdálkodását, fizetési kapacitását - megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erősségét az adósság törlesztésére - javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem teljesítésére, a kezelésbe vonandó adósság körére figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető adósságokra. A tanácsadó az adósság rendezésének feltételeiről írásos adósságkezelési megállapodást köt az adóssal, melynek tartalmi elemei különösen: - a tanácsadó javaslata és az adós vállalása az adós háztartás fogyasztásának tudatos visszafogására - tanácsadás felajánlása az adósnak a hitelezővel kötendő megállapodáshoz, az adós törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez - az adós hozzájárulása a tanácsadó részére az adósságra vonatkozó információk és adatok nyilvántartásához, a változások követéséhez, az adósságkezelési megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel kíséréséhez - a kapcsolattartás szabályozása - a tanácsadóval és a hitelezővel kötött megállapodások be nem tartásának jogkövetkezményei, az adós nyilatkozata a következmények tudomásul vételéről. 14

15 A folyamatos kapcsolattartás során a tanácsadó figyelemmel kíséri az adósságrendezés érdekében kötött megállapodások betartását, feltárja az adósságkezelés időtartama alatt felmerülő problémákat és okait, közvetítőként részt vesz a megoldások keresésében, preventív intézkedéseket hoz az újabb eladósodás elkerülése érdekében Gyermekjóléti szolgálat A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi 38. -a szerint a gyermekjóléti alapellátások célja: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást lehetőség szerint a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Gyermekjóléti szolgáltatás - A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében o a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, o a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése o a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, o a szabadidős programok szervezése o a hivatalos ügyek intézésének segítése - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében o a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, o a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, o a jelzőrendszerbe tartozó intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 15

16 - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében o a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, o a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, o az egészségügyi és a szociális ellátás különösen a családsegítő szolgáltatás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, o javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében o a családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, o utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a fentieken foglaltakon túl - folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, - meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, - elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét - szervezi a legalább három helyettes szülőt foglalkoztató helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőt foglalkoztathat, amennyiben a fenntartó erre vonatkozóan megállapodást köt az intézménnyel. - segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, - felkérésre környezettanulmányt készít, - kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit - biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, - nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről 16

17 4. Az intézmény tevékenységének szabályozása 4.1. Nevelési tanácsadás Vizsgálatok a) A problémák eredetének és okainak feltárása érdekében a Nevelési tanácsadó végezhet: - anamnézis felvételt - explorációt - pedagógiai vizsgálatot - pszichológiai vizsgálatot - család és oktatási intézmény látogatást - szűrő vizsgálatot b) A fentiek közül értelemszerűen csak a probléma feltárásához szükséges vizsgálatokat kell elvégezni. c) A pszichológus veheti fel a személyiség teszteket és értelmezheti a teljesítménytesztek eredményeit. d) Team tevékenység eredményeként az összegzés megfogalmazása együttesen történik. e) A vizsgálati eredmények alapján szakvélemény készül, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 1) Név: Születési hely és idő: Lakcím: Anyja neve: Apa/gondviselő neve: (Megfelelő rész aláhúzandó!) Intézmény: Óvodai korcsoport/iskolai osztályfok: A vizsgálat ideje: 2) A vizsgálat kérő megnevezése A vizsgálat kérésének indoklása Előzmény Anamnézis Az elvégzett vizsgálatok felsorolása, a vizsgálat rövid leírása, a kapott eredmények értelmezése BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) fennállásával összefüggő megállapítás BTM kizárásával összefüggő megállapítás 3) Szükség esetén javaslat az óvodai neveléssel, iskolai nevelés-oktatással kapcsolatosan, fejlesztendő területek meghatározása 4) Szükség esetén javaslat a pszichológiai gondozásban való részvételre. 5) 17

18 A nevelési tanácsadás feladata annak megfogalmazása, hogy a gyermek/tanuló fejlesztő foglalkoztatása indokolt, a pedagógus és szülő bevonásával. Ennek időkeretét is meg kell határozni évi LXXIX. törvény bekezdése 6) Jegyzőnél eljárást kezdeményezhet a szülő, a vizsgálat felülvizsgálata céljából. 14/1994. MKM rendelet 22. (7) bekezdése 7) Az osztályok, csoportok szervezésekor a BTM-es gyereket/tanulót kettő tanulóként kell számításba venni évi LXXIX. törvény 3 sz. melléklet 8) Kontroll vizsgálat ideje: Mindaddig, amíg a fejlesztő foglalkoztatás fennáll - az első vizsgálatot követő második évben és azt követően háromévenként. 14/1994. MKM rendelet 23. (5) bekezdése f) A szakvéleményt meg kell küldeni a vizsgálatot kérő számára. Magánkezdeményezéskor a szülő dönt az érintett nevelési-oktatási intézmény tájékoztatásáról Tanácsadás a) A felállított diagnózisra épülve, mindig az esetet vezető munkatárs végzi. b) A tanácsadás irányulhat: - a gyermeket nevelő eljárások megváltoztatására - a gyermekre és közvetlen környezetére (életmód, gyermekkel kapcsolatos eljárások stb.) - a pedagógus gyermekkel, vagy tanulócsoporttal kapcsolatos módszereinek befolyásolására, - a család befolyásolására, áthangolására - napirend kialakítására, - szabadidős tevékenységre, - kiegészítő vizsgálatra utalásra Terápia a) Ha a tanácsadás nem vezetett eredményre, vagy nem tűnik elégségesnek, a gyermeket, vagy a családot terápiás gondozásba kell venni. b) Egyéni terápiára abban az esetben kerülhet sor, ha a gyermek állapota miatt egyéni fejlesztésre szorul, vagy a meglevő csoportok egyikébe sem sorolható be. c) A terápia lehetséges módjai: - egyéni terápia - csoportos terápia (3-5 fős homogén csoportokat kell kialakítani) 18

19 A pedagógiai gondozás célja: az oktatási intézményekben kudarcot szenvedett gyermekek részére differenciált módszerekkel fejlesztő foglalkozások szervezése, a gyermek saját értelmi szintjére való felzárkóztatás céljából. A gyermek pozitív személyiségrészeiből indul ki, korrigálja a tanulási módszereit, a lehetőségekhez mérten pótolja teljesítménybeli lemaradásait, biztosítja a gyermek számára elérhető sikerélményt. Módszerei: a hagyományos és alternatív pedagógia fejlesztő eljárásai a gyermek problematikájához, személyiségéhez igazodva. A pedagógus tantárgyi szintfelmérést és értelmi vizsgálatot végez a szülők, az oktatási intézmény, és családvédelmi intézmény írásbeli kérésére. Kapcsolatot tart a foglalkozásokra járó gyermekek szüleivel, tájékoztatja a szülőket a gyermek állapotáról és fejlődéséről, valamint tanácsot ad az otthoni foglalkozásra vonatkozóan. Kapcsolatot tart a gyermeket kezelő pszichológussal A tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségi vizsgálata Fejlettségi vizsgálatot kérhet: - a szülő, - az óvoda, - a gyermek orvosa, - elrendelheti: o Gyámhatóság o az önkormányzat jegyzője A vizsgálat helye: Térségi Humánsegítő Szolgálat helyisége illetve Csárdaszállás és Hunya települések óvodája A vizsgálat ideje: Minden év január 01. és március 15. között. A vizsgálat alapján a Térségi Humánsegítő Szolgálat írásban ad szakvéleményt a gyermek fejlettségéről, és javaslatot tesz tanulmányai megkezdésére, vagy további óvodai nevelésre. A Nevelési Tanácsadó szakvéleményében szereplő javaslatot a szülő nem köteles elfogadni, a gyermek beiskolázásával kapcsolatban a szülőnek döntési joga van. Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, javaslatot tesz az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság további vizsgálatára. A szakvéleményt meg kell küldeni: - a szülőnek, - a beutaló intézménynek, - a szakvélemény egy példányát el kell helyezni a gyermek nyilvántartó tasakjában - egy példányt az irattárba kell helyezni és 25 évig kell megőrizni az irattári szabályoknak megfelelően 4.2. A logopédiai ellátás Diagnosztizálás a logopédiai munkában a) A problémák eredetének és okainak feltárása érdekében a logopédus végezhet: 19

20 - anamnézis felvételét - pedagógiai vizsgálatot - család és oktatási intézmény látogatást - szűrő vizsgálatot b) A fentiek közül értelemszerűen csak a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatokat kell elvégezni. c) Team - tevékenység eredményeként az esetet vezető munkatárs állítja fel a diagnózist Logopédiai tanácsadás Az óvodákban az egészséges nyelv és beszédfejlődés menetéről, a beszéd - rendellenességek kialakulásának megelőzéséről felvilágosítás. Tanácsadás a szülőnek a beszéd - rendellenesség javítása érdekében az otthoni segítségnyújtás lehetőségeiről. A kapcsolattartás módja a szülővel - Tanácsadás: a logopédusok adott helyen és időpontban fogadják a szülőket: szülői értekezleteken, fogadóóra keretében, bemutató foglalkozásokon. - Telefon: minden logopédusnak van telefonos elérhetősége, amit tudat a szülőkkel, így gyors információcserére van lehetőség. - Írásbeli: a logopédusok minden gyermeknél gyakorlófüzetben rögzítik a tanultakat, jelzik az otthoni gyakorlás irányát, kölcsönösen tájékoztatják egymást a problémákról, eredményekről. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, tartalma Intézményünk feladatainak ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. A logopédusok kapcsolattartásának formái, módja: - szakmai rendezvényeken való részvétel, - intézmények rendezvényein való részvétel, - hivatalos ügyintézés (levél, telefon). A logopédusok kapcsolatai: - A körzetébe tartozó intézmények vezetőivel, pedagógusaival személyes kapcsolat (vizsgálatok végzése, szülői értekezleteken részvétel, előadások, tájékoztatók tartása felkérésre, napi kapcsolat a terápia során) - Társintézményekkel szakmai kapcsolat, tapasztalatcserén, továbbképzéseken való részvétel. Rendszeres külső kapcsolatok Városon belüli kapcsolatok: - fenntartóval (oktatásügyi előadóval) - óvodákkal - általános iskolákkal - nevelési tanácsadóval 20

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLNA MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6. old. II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 6. old. III. Általános rendelkezések... 7. old.

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben