SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás határozati számon jóváhagyta. Gyomaendrőd, Czikkely Erika intézményvezető

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ 1. Az intézmény neve 2. Az intézmény bélyegzői 3. A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye Az intézmény felügyeleti szerve Az alapítás éve 3.1. Az intézmény jogelődje 4. Az intézmény jogállása 5. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása 5.1. A tevékenységek jellege alapján 5.2. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján 6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata 6.1. Alaptevékenység Oktatást kiegészítő tevékenységek Pedagógiai szakszolgáltatás Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Családsegítés Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Gyermekjóléti szolgáltatás 6.2. Kiegészítő tevékenység Máshová nem sorolható egyéb oktatás 6.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenység 7. Az intézmény tevékenységeinek jellege 8. Az intézmény működési köre 9. Rendelkezésre álló vagyon 10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése 12. Az intézmény jegyzete 13. Az intézmény gazdálkodása II. RÉSZ 1. Az intézmény felépítése, szervezeti egységei 2. Az intézmény működését meghatározó elvek 3. Az intézmény tevékenysége 3.1. Nevelési tanácsadás 3.2. Logopédiai ellátás 3.3. Családsegítés 3.4. Gyermekjóléti Szolgáltatás 4. Az intézmény tevékenységének szabályozása 4.1. Nevelési tanácsadás Vizsgálatok Tanácsadás Terápia A tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségi vizsgálata 4.2. A logopédiai ellátás Diagnosztizálás a logopédiai munkában Logopédiai tanácsadás Terápia 2

3 Gyermekek/tanulók beszédvizsgálata 4.3. Családsegítés Személyes szociális szolgáltatás, családgondozás Probléma feltérképezése Együttműködési megállapodás kötése Tanácsadás Szolgáltatások közvetítése Egyéb szolgáltatások Csoportok szervezése Észlelő-és jelzőrendszer működtetése Pszichológiai vizsgálat 4.4. Gyermekjóléti szolgáltatás Családgondozás Probléma feltérképezése Együttműködési megállapodás kötése Javaslattétel hatósági intézkedésre Tanácsadás Szolgáltatás közvetítése Információ nyújtása Egyéb szolgáltatások Prevenciós programok szervezése Észlelő-és jelzőrendszer működtetése 5. Az intézmény szolgáltatásainak igénybevétele 5.1. Nevelési tanácsadó 5.2. Logopédiai intézet 5.3. Családsegítés 5.4. Gyermekjóléti szolgálat 6. Az intézmény közalkalmazottai 6.1. Az intézményvezető 6.2. Az intézményvezető-helyettes 6.3. A pszichológus a nevelési tanácsadóban 6.4. A pedagógus 6.5. A gyógypedagógus 6.6. Az ügyviteli alkalmazott 6.7. A logopédus 6.8. A családgondozó 6.9. Tanácsadó pszichológus 7. Az intézmény munkatársainak jogai és kötelességei III. RÉSZ 1. Az intézmény munkarendje 1.1. A Térségi Humánsegítő Szolgálat ügyfélfogadása 1.2. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a vizsgálatok és a szolgáltatások szervezése 1.3. A terápiák szervezése a nevelési tanácsadóban és a logopédiai intézetnél 1.4. A Térségi Humánsegítő Szolgálat bejelentkezése a Közoktatási Információs Rendszerbe 1.5. Az intézményt megnevező tábla elhelyezéséről 1.6. A minőségfejlesztési rendszer kiépítése 3

4 2. A belső ellenőrzés rendje 3. A vezetők közötti feladatmegosztás 4. Engedélyezett álláshelyek száma 5. Az intézmény létesítményeinek használati rendje 6. A külső kapcsolatok rendszere és formái 7. Aláírási jogkör 8. Az intézmény alapfeladatába tartozó szellemi tevékenységek dologi kiadások terhére vállalkozóval, számla ellenében történő igénybevételének szabályozása 9. Nyilatkozat tömegtájékoztatási szerveknek 10. Teendő bombariadó esetén 11. Záró rendelkezések 4

5 I. RÉSZ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél és feladatrendszerek, tevékenységek, csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 1. Az intézmény neve, elérhetősége: Hosszú neve: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Rövid neve: Térségi Humánsegítő Szolgálat Címe: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax: 66/ címe: 2. Az intézmény bélyegzői: a) Körbélyegző: Középen az ország címere, körülötte félkörben az intézmény hivatalos elnevezése és a település neve: Térségi Humánsegítő Szolgálat Gyomaendrőd b) Hosszú bélyegző: Az intézmény neve, címe, telefon-és faxszáma, valamint adószáma: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 5502 Gyomaendrőd Fő út 2. Tel/fax: 66/ Adószám:

6 3. A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye: Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei Gesztor: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4. Az alapítás éve: Alapító Okirat kelte: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Közoktatási Intézményi Társulás a Térségi Humánsegítő Szolgálat alapító okiratát 3/2006 (VII.10) számú határozatával fogadta el Az intézmény jogelődje: Városi Családsegítő Központ 5502 Gyomaendrőd Fő út 2. melynek egyben általános jogutódja. 5. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: 5.1 A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató közintézmény 5.2 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodására vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja. Bankszámlaszáma: Számlavezető: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Az általános forgalmi adónak nem alanya. Adószáma: Önállóan működő költségvetési szerv: - Intézmény törzsszáma: Statisztikai azonosító: Adószám: TB törzsszám: Számlavezető pénzintézet: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet - Számlaszám: OM azonosító: Az intézmény ágazati azonosítója: SO Az intézmény területén, szervezeti tagozódásban, szakhatósági engedélyekben feltüntetett helyeken és módon, a központi jogszabályi követelményeknek megfelelően, továbbá Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya település Képviselőtestületének rendeletei, határozatai betartásával látja el szakmai feladatait. 6

7 6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 6.1 Alaptevékenység: Oktatást kiegészítő tevékenységek Pedagógiai szakszolgáltatás A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv alapján Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8560 Szakfeladat száma: évben Pedagógiai szakszolgálat Szakfeladat száma: évtől Pedagógia Szakszolgáltat tevékenység Nevelési tanácsadás: Feladata a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. Az óvoda, az iskola, családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére szakvélemény készítése, ha a gyermek adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. Az óvoda, a családvédelmi intézmény valamint a szülő megkeresésére iskolaérettségi vizsgálat elvégzése: szakértői vélemény keretébe javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésére, beiskolázásra, fejlesztő foglalkoztatására. Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermeknél a sajátos nevelési igény feltételezhető, javasolja a szülőnek, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatán. Logopédiai ellátás: A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi, kommunikációs zavarok javítása, diszlexia megelőzése és gyógyítása Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Családsegítés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi III. tv. 55/C és 64. alapján Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8899 Szakfeladat száma: évben Családsegítés Szakfeladat száma: 2010 évtől Családsegítés Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak feltárásában. Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és segítséget nyújt. Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában, folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosok szociális helyzetét. Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál. Támogatja segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint munkáját. Az évi III. tb. 55/. -ában és a 20/2003. (VIII. 12.) KT. rendeletben foglaltak szerinti adósságkezelési tanácsadást működtet Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Gyermekjóléti szolgáltatás 7

8 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv alapján Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8890 Szakfeladat száma: évben Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Szakfeladat száma: 2010 évtől Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, a gyermekjóléti szolgáltatásnál és a gyermekjóléti szolgálatnál meghatározott feladatokat látja el: a gyermek testi, lelki egészségének, családba történő nevelésének elősegítése a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésre valamit a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szerevezési, szolgáltatás feladatokat végez 6.2 Kiegészítő tevékenység: Máshová nem sorolható egyéb oktatás Szakágazat száma: TEÁOR szám : 8559 Szakfeladat száma: évtől M. s. n. egyéb oktatás 6.3 Kisegítő és vállalkozási tevékenység: Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény tevékenységeinek jellege Tevékenysége nem hatósági jellegű. 8. A költségvetési szerv működési köre: Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közoktatási, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó költségvetési szerv. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe. 9. Rendelkezésre álló vagyon: Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlant Gyomaendrőd Város Önkormányzata használatba adja az intézménynek: Gyomaendrőd, Fő út 2. szám hrsz:6291. Polgármesteri Hivatal Kirendeltségével közös használatú osztatlan vagyon. A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak még az intézménynél a leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a helyi vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja. 10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja, a Kjt évi XXXIII. tv. 23. alapján. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 8

9 Közalkalmazotti jogviszony Kjt évi XXXIII. tv. alapján. 12. Az intézmény jegyzete: Az intézmény vezetője az intézményt aláírásával és a kör alakú bélyegző lenyomatával jegyzi. Akadályoztatása esetén az intézményvezető-helyettes gyakorolja a fenti jogokat. 13. Az intézmény gazdálkodása: a) Gazdálkodási jogkör : Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatait Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodására vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a polgármester által jóváhagyott megállapodás szabályozza. b) Előirányzatok feletti rendelkezési jogkör: az intézmény az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik c) Bérgazdálkodói jogkör : Az intézmény önálló bér és létszámgazdálkodó. d) Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés irányozza elő. A fenntartónak kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről. e) Az intézmény általános forgalmi adó jogalanyisággal nem rendelkezik. 9

10 II. RÉSZ 1. Az intézmény felépítése, szervezeti egységei Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Családsegítés Gyermekjóléti Szolgálat Nevelési tanácsadó Logopédiai Intézet 1 fő családgondozó (egyben intézményvezetőhelyettes) 2 fő családgondozó 1 fő tanácsadó pszichológus 3 fő családgondozó 1 fő pszichológus 1 fő gyógypedagógus (egyben intézményvezető) 1 fő pedagógus 1 fő ügyviteli alkalmazott 3 fő logopédus 10

11 2. Az intézmény működését meghatározó elvek: Az intézmény működése során köteles az alábbi elvek betartására: - nyitottság elve: az intézmény nyitott, igénybevétele Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletében foglaltakon kívül további feltételhez nem köthető. - az önkéntesség és a kliens mindenekfelett álló érdeke védelmének elve: az intézmény a kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a Gyvt. 68 -ában meghatározott családgondozás, valamint az adósságkezelési tanácsadás és a rendszeres szociális segélyezettekkel végzett munka. Az intézmény hatósági feladatok ellátásával nem bízható meg, működése gondozási szolgáltató illetve szervezési jellegű. Az intézmény munkatársai mindenkor a kliens mindenek felett álló érdekeit képviselve kötelesek tevékenykedni a törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok megvalósulása érdekében. Biztosítani kell, hogy a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kliensek érdekeinek védelme mellett szüleiknek, gyámjuknak felügyeleti jogköre sérelmet lehetőleg ne szenvedjen. - a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: az intézmény munkatársainak tevékenységük során tudomásukra jutott, a kliensek személyiségi jogait érintő adatok és tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben, és A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltakat minden körülmények között biztosítani kell. A szolgálat alaptevékenységeként a 8899 M.n.s egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül szakágazat számú és megnevezésű tevékenységet látja el gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásával. Tevékenysége jogszabályi hátterét A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és a törvényhez kapcsolódó rendeletek, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya Önkormányzatának vonatkozó rendeletei alkotják. 3. Az intézmény tevékenysége Alapfeladatát az alapító okiratban megfogalmazottak szerint látja el A Nevelési tanácsadás A többször módosított évi LXXIX. tv. 35. (4) bekezdése szerint: A nevelési tanácsadás feladata annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, ennek alapján szakvélemény készítése, valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával. A nevelési tanácsadás az óvoda megkeresésére szakvéleményt készít az iskolakezdéshez, segítséget nyújt a gyermek óvodai neveléséhez, a tanuló iskolai neveléséhez és oktatásához, ha a gyermek, tanuló egyéni adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődésének üteme indokolja. A nevelési tanácsadás feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást nyújt a gyermeknek, a tanulónak, ill. támogatja a pedagógus nevelő és oktató munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi 11

12 ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. A nevelési tanácsadó a 3-18 éves gyermekek és fiatalok mentálhigiénés ellátásában közreműködő az oktatásügy keretében tevékenykedő pszichológiai, pedagógiai szakintézmény. A szülők nevelési nehézségeikkel közvetlenül kereshetik meg, így már a bajok jelentkezésének kezdeti időszakában segítséget kapnak. Mint szakszolgálati intézmény elsőként kerül kapcsolatba, az óvodába, iskolába járó és az intézmény számára oktatási-nevelési gondot jelentő gyermekeivel. Ezzel jelentős szerepet tölt be a gyermekkori szomatikus és pszichés zavarok korai felismerésében és szakellátásának megszervezésében. A tanácsadó szolgáltató intézmény. Szolgáltatásai ingyenesek. A szülő és a gyermek közlését bizalmasan kezeli. A titoktartási kötelezettség vonatkozik a tanácsadóban dolgozókra. Hatósági jogosultsága nincs. Tanácsai, szakvéleményei nem kötelező érvényűek sem a szülő sem a beutaló intézmény számára. Befolyását tevékenységének szakmai jellege biztosítja. A tanácsadó pszichológusa munkáját a szakmai etikai kódex előírásainak megfelelően látja el. A tanácsadó szakértői feladatokat is ellát. Jogszabályi előírások határozzák meg, amikor a hatóság szakvéleményt kér a tanácsadótól. A gyermekkel kapcsolatos tevékenység a szülővel együttműködve történik. A szülő beleegyezése nélkül a tanácsadó nem vizsgálhat gyereket. A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a szakembernek a foglalkozás előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie a helyszínen, és a foglalkozások között minimálisan 5 perc szünetet kell tartani A logopédiai intézet A többször módosított évi LXXIX. tv. 35. (5) bekezdése szerint: A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. A logopédiai ellátásban a logopédus feladata: az ellátási körzetébe tartozó gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése; a beavatkozást igénylő gyermekek logopédiai vizsgálata; szükség esetén a gyermek további vizsgálatainak megszervezése; logopédiai vizsgálati vélemény készítése; a kapott és saját vizsgálati vélemények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, szükség esetén a gyermek egyéni fejlesztési tervének elkészítése; a gyermekek rendszeres fejlesztése; a fejlesztő beavatkozás dokumentálása. Komplex képességfejlesztés, fejlesztő szakemberek vizsgálataival egyetértésben. Kapcsolattartás a pedagógusokkal. A logopédiai intézet szolgáltató intézmény. Szolgáltatásai ingyenesek. A szülő és a gyermek közlését bizalmasan kezeli. A logopédiai ellátás nem vesz részt hatósági, igazgatási jellegű tevékenységben. A gyermekkel kapcsolatos tevékenység a szülővel együttműködve történik. Folyamatos tájékoztatás, ezáltal a szülő érzi, hogy tevékeny részese a terápiának. A szülő beleegyezése nélkül a logopédus nem vizsgálhat gyereket. A foglalkozások megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a szakembernek a foglalkozás előtt legalább 10 perccel meg kell jelennie a helyszínen, és a foglalkozások között minimálisan 5 perc szünetet kell tartani. 12

13 A gyermekek/tanulók számára a foglalkozásokat heti rendszerességgel biztosítani kell. Amennyiben a gyermek/tanuló vagy a füzete négy alkalommal hiányzik, írásban nyilatkoztatjuk a szülőt, hogy a továbbiakban igénybe kívánják-e venni a logopédiai szolgáltatást Családsegítés A többször módosított A szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 64. -a szerint: A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, - a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését - a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, - a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, - a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha - a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és - a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A tanácsadó pszichológus segítő munkája során: - Fogadja a különböző pszichés problémával (párkapcsolati, családi konfliktusok, munkanélküliséggel összefüggő feszültségek, krízisek) jelentkező klienseket. - Hirdetett pszichológiai tanácsadáson új és régi ügyfeleket fogad. - Problématípustól függően: a klienseket kompetenciájának megfelelő ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). A folyamatba szükség esetén bevonja a család tagjait is. 13

14 - A Gyámhatóság felkérésére pszichológiai vizsgálatot végez, teszteket is felvesz, - amennyiben az eset úgy kívánja és erről írásban pszichológiai véleményt készít. - Amennyiben a kliens problémája meghaladja a családsegítés kereteit, ill. a pszichológus kompetenciáját úgy a megfelelő szakellátásba irányítja. - A családgondozóknak, kérésükre segítséget nyújt egy-egy esethez. - A segítség részét képezheti a közös családlátogatás. - Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb intézkedéseket, vagy arra másokat felkér. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 20/2003 (VIII. 12.) KT rendelete alapján az intézmény munkatársa adósságkezelési tanácsadást végez. Az adósságkezelési tanácsadó feladata: - döntés előkészítése, javaslattétel, majd a kérelem és mellékletei továbbítása a polgármesteri hivatal illetékes osztálya felé - adósságkezelési megállapodás az adóssal a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül - folyamatos kapcsolattartás az adóssal az adósságkezelés időtartama alatt A tanácsadó a döntés előkészítése során: - tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről - környezettanulmányt készít a lakásban élő személyekről, a lakás jellemzőiről - számba veszi a fizetési hátralékok teljes körét, felhalmozódásának idejét adósságtípusonként - megvizsgálja az adós háztartás gazdálkodását, fizetési kapacitását - megismeri az adós motiváltságát, elhatározásának erősségét az adósság törlesztésére - javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának az adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelem teljesítésére, a kezelésbe vonandó adósság körére figyelemmel a lakhatást leginkább veszélyeztető adósságokra. A tanácsadó az adósság rendezésének feltételeiről írásos adósságkezelési megállapodást köt az adóssal, melynek tartalmi elemei különösen: - a tanácsadó javaslata és az adós vállalása az adós háztartás fogyasztásának tudatos visszafogására - tanácsadás felajánlása az adósnak a hitelezővel kötendő megállapodáshoz, az adós törlesztési kapacitásának kiszámítása az önrész teljesítéséhez - az adós hozzájárulása a tanácsadó részére az adósságra vonatkozó információk és adatok nyilvántartásához, a változások követéséhez, az adósságkezelési megállapodásban foglaltak folyamatos figyelemmel kíséréséhez - a kapcsolattartás szabályozása - a tanácsadóval és a hitelezővel kötött megállapodások be nem tartásának jogkövetkezményei, az adós nyilatkozata a következmények tudomásul vételéről. 14

15 A folyamatos kapcsolattartás során a tanácsadó figyelemmel kíséri az adósságrendezés érdekében kötött megállapodások betartását, feltárja az adósságkezelés időtartama alatt felmerülő problémákat és okait, közvetítőként részt vesz a megoldások keresésében, preventív intézkedéseket hoz az újabb eladósodás elkerülése érdekében Gyermekjóléti szolgálat A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi 38. -a szerint a gyermekjóléti alapellátások célja: Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást lehetőség szerint a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Gyermekjóléti szolgáltatás - A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében o a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, o a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése o a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, o a szabadidős programok szervezése o a hivatalos ügyek intézésének segítése - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében o a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, o a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, o a jelzőrendszerbe tartozó intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 15

16 - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében o a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, o a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, o az egészségügyi és a szociális ellátás különösen a családsegítő szolgáltatás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, o javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. - A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében o a családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, o utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti szolgálat összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a fentieken foglaltakon túl - folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, - meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, - elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét - szervezi a legalább három helyettes szülőt foglalkoztató helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőt foglalkoztathat, amennyiben a fenntartó erre vonatkozóan megállapodást köt az intézménnyel. - segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, - felkérésre környezettanulmányt készít, - kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit - biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, - nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről 16

17 4. Az intézmény tevékenységének szabályozása 4.1. Nevelési tanácsadás Vizsgálatok a) A problémák eredetének és okainak feltárása érdekében a Nevelési tanácsadó végezhet: - anamnézis felvételt - explorációt - pedagógiai vizsgálatot - pszichológiai vizsgálatot - család és oktatási intézmény látogatást - szűrő vizsgálatot b) A fentiek közül értelemszerűen csak a probléma feltárásához szükséges vizsgálatokat kell elvégezni. c) A pszichológus veheti fel a személyiség teszteket és értelmezheti a teljesítménytesztek eredményeit. d) Team tevékenység eredményeként az összegzés megfogalmazása együttesen történik. e) A vizsgálati eredmények alapján szakvélemény készül, amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat: 1) Név: Születési hely és idő: Lakcím: Anyja neve: Apa/gondviselő neve: (Megfelelő rész aláhúzandó!) Intézmény: Óvodai korcsoport/iskolai osztályfok: A vizsgálat ideje: 2) A vizsgálat kérő megnevezése A vizsgálat kérésének indoklása Előzmény Anamnézis Az elvégzett vizsgálatok felsorolása, a vizsgálat rövid leírása, a kapott eredmények értelmezése BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség) fennállásával összefüggő megállapítás BTM kizárásával összefüggő megállapítás 3) Szükség esetén javaslat az óvodai neveléssel, iskolai nevelés-oktatással kapcsolatosan, fejlesztendő területek meghatározása 4) Szükség esetén javaslat a pszichológiai gondozásban való részvételre. 5) 17

18 A nevelési tanácsadás feladata annak megfogalmazása, hogy a gyermek/tanuló fejlesztő foglalkoztatása indokolt, a pedagógus és szülő bevonásával. Ennek időkeretét is meg kell határozni évi LXXIX. törvény bekezdése 6) Jegyzőnél eljárást kezdeményezhet a szülő, a vizsgálat felülvizsgálata céljából. 14/1994. MKM rendelet 22. (7) bekezdése 7) Az osztályok, csoportok szervezésekor a BTM-es gyereket/tanulót kettő tanulóként kell számításba venni évi LXXIX. törvény 3 sz. melléklet 8) Kontroll vizsgálat ideje: Mindaddig, amíg a fejlesztő foglalkoztatás fennáll - az első vizsgálatot követő második évben és azt követően háromévenként. 14/1994. MKM rendelet 23. (5) bekezdése f) A szakvéleményt meg kell küldeni a vizsgálatot kérő számára. Magánkezdeményezéskor a szülő dönt az érintett nevelési-oktatási intézmény tájékoztatásáról Tanácsadás a) A felállított diagnózisra épülve, mindig az esetet vezető munkatárs végzi. b) A tanácsadás irányulhat: - a gyermeket nevelő eljárások megváltoztatására - a gyermekre és közvetlen környezetére (életmód, gyermekkel kapcsolatos eljárások stb.) - a pedagógus gyermekkel, vagy tanulócsoporttal kapcsolatos módszereinek befolyásolására, - a család befolyásolására, áthangolására - napirend kialakítására, - szabadidős tevékenységre, - kiegészítő vizsgálatra utalásra Terápia a) Ha a tanácsadás nem vezetett eredményre, vagy nem tűnik elégségesnek, a gyermeket, vagy a családot terápiás gondozásba kell venni. b) Egyéni terápiára abban az esetben kerülhet sor, ha a gyermek állapota miatt egyéni fejlesztésre szorul, vagy a meglevő csoportok egyikébe sem sorolható be. c) A terápia lehetséges módjai: - egyéni terápia - csoportos terápia (3-5 fős homogén csoportokat kell kialakítani) 18

19 A pedagógiai gondozás célja: az oktatási intézményekben kudarcot szenvedett gyermekek részére differenciált módszerekkel fejlesztő foglalkozások szervezése, a gyermek saját értelmi szintjére való felzárkóztatás céljából. A gyermek pozitív személyiségrészeiből indul ki, korrigálja a tanulási módszereit, a lehetőségekhez mérten pótolja teljesítménybeli lemaradásait, biztosítja a gyermek számára elérhető sikerélményt. Módszerei: a hagyományos és alternatív pedagógia fejlesztő eljárásai a gyermek problematikájához, személyiségéhez igazodva. A pedagógus tantárgyi szintfelmérést és értelmi vizsgálatot végez a szülők, az oktatási intézmény, és családvédelmi intézmény írásbeli kérésére. Kapcsolatot tart a foglalkozásokra járó gyermekek szüleivel, tájékoztatja a szülőket a gyermek állapotáról és fejlődéséről, valamint tanácsot ad az otthoni foglalkozásra vonatkozóan. Kapcsolatot tart a gyermeket kezelő pszichológussal A tanköteles korba lépő gyermekek fejlettségi vizsgálata Fejlettségi vizsgálatot kérhet: - a szülő, - az óvoda, - a gyermek orvosa, - elrendelheti: o Gyámhatóság o az önkormányzat jegyzője A vizsgálat helye: Térségi Humánsegítő Szolgálat helyisége illetve Csárdaszállás és Hunya települések óvodája A vizsgálat ideje: Minden év január 01. és március 15. között. A vizsgálat alapján a Térségi Humánsegítő Szolgálat írásban ad szakvéleményt a gyermek fejlettségéről, és javaslatot tesz tanulmányai megkezdésére, vagy további óvodai nevelésre. A Nevelési Tanácsadó szakvéleményében szereplő javaslatot a szülő nem köteles elfogadni, a gyermek beiskolázásával kapcsolatban a szülőnek döntési joga van. Ha a nevelési tanácsadó vizsgálata során úgy ítéli meg, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, javaslatot tesz az illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság további vizsgálatára. A szakvéleményt meg kell küldeni: - a szülőnek, - a beutaló intézménynek, - a szakvélemény egy példányát el kell helyezni a gyermek nyilvántartó tasakjában - egy példányt az irattárba kell helyezni és 25 évig kell megőrizni az irattári szabályoknak megfelelően 4.2. A logopédiai ellátás Diagnosztizálás a logopédiai munkában a) A problémák eredetének és okainak feltárása érdekében a logopédus végezhet: 19

20 - anamnézis felvételét - pedagógiai vizsgálatot - család és oktatási intézmény látogatást - szűrő vizsgálatot b) A fentiek közül értelemszerűen csak a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatokat kell elvégezni. c) Team - tevékenység eredményeként az esetet vezető munkatárs állítja fel a diagnózist Logopédiai tanácsadás Az óvodákban az egészséges nyelv és beszédfejlődés menetéről, a beszéd - rendellenességek kialakulásának megelőzéséről felvilágosítás. Tanácsadás a szülőnek a beszéd - rendellenesség javítása érdekében az otthoni segítségnyújtás lehetőségeiről. A kapcsolattartás módja a szülővel - Tanácsadás: a logopédusok adott helyen és időpontban fogadják a szülőket: szülői értekezleteken, fogadóóra keretében, bemutató foglalkozásokon. - Telefon: minden logopédusnak van telefonos elérhetősége, amit tudat a szülőkkel, így gyors információcserére van lehetőség. - Írásbeli: a logopédusok minden gyermeknél gyakorlófüzetben rögzítik a tanultakat, jelzik az otthoni gyakorlás irányát, kölcsönösen tájékoztatják egymást a problémákról, eredményekről. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, tartalma Intézményünk feladatainak ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. A logopédusok kapcsolattartásának formái, módja: - szakmai rendezvényeken való részvétel, - intézmények rendezvényein való részvétel, - hivatalos ügyintézés (levél, telefon). A logopédusok kapcsolatai: - A körzetébe tartozó intézmények vezetőivel, pedagógusaival személyes kapcsolat (vizsgálatok végzése, szülői értekezleteken részvétel, előadások, tájékoztatók tartása felkérésre, napi kapcsolat a terápia során) - Társintézményekkel szakmai kapcsolat, tapasztalatcserén, továbbképzéseken való részvétel. Rendszeres külső kapcsolatok Városon belüli kapcsolatok: - fenntartóval (oktatásügyi előadóval) - óvodákkal - általános iskolákkal - nevelési tanácsadóval 20

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET

MUNKATERV LOGOPÉDIAI INTÉZET Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya OM azonosító: 200199 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2. Telefon/fax

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE Témafelelős:Baski Zsuzsanna Tárgy: Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának elfogadására Véleményező bizottság: - KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítása. Az alapító okirat 12.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Száma: 1/ 2012. ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT Módosítása A bevezető szövegrész helyébe Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 87.,

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-i ülésére 4. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben